• Tartalom

315/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet

315/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet

a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálatról1

2011.10.01.

A Kormány az Alkotmány 35. § (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alkotmány 40. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, valamint

a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény 21. § b)–d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az állami foglalkoztatási szerv kijelölése tekintetében a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény (a továbbiakban: Flt.) 47. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

a 8. § (2) bekezdése tekintetében a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 75. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva

a következőket rendeli el:

1. A foglalkoztatási szerv kijelölése

1. § (1) A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat szervezetrendszere a Foglalkoztatási Hivatalból és a munkaügyi központokból áll.

(2) A Kormány állami foglalkoztatási szervként a Foglalkoztatási Hivatalt, valamint a munkaügyi központot jelöli ki.

(3) A munkaügyi központ a fővárosi és megyei kormányhivatal munkaügyi feladatokat ellátó szakigazgatási szerveként működik.

(4)2 Ha kormányrendelet másként nem rendelkezik, az állami foglalkoztatási szerv hatáskörébe tartozó közigazgatási hatósági ügyekben első fokon a munkaügyi központok kirendeltségei járnak el. A Kormány az állami foglalkoztatási szerv azon feladataira, amelyre kormányrendelet más szervet nem jelölt ki, a munkaügyi központokat jelöli ki.

2. Az irányítás szabályai

2. § (1) A Foglalkoztatási Hivatal irányítását a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) látja el.

(2) A munkaügyi központok tekintetében a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény (a továbbiakban: Khtv.) 6. § (4) bekezdésében, valamint a 7. § (2)–(4) bekezdésében meghatározott hatáskörök – a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 2. § (1) bekezdés h)–i) pontja szerinti hatáskört is beleértve – gyakorlására kijelölt szakmai irányító szerv vezetője a Foglalkoztatási Hivatal főigazgatója.

(2a)3 A (2) bekezdésben foglaltaktól eltérően a munkaügyi központnak a 6. § (1a) bekezdése, valamint a kirendeltségnek a 7. § (2) bekezdése által megállapított feladatai tekintetében a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 2. § (1) bekezdés c) és e)–i) pontja szerinti hatásköröket a közfoglalkoztatásért felelős miniszter gyakorolja.

(3) A Khtv. 7. § (1) bekezdése szerinti jogkört a miniszter gyakorolja.

(4) A miniszter

a)4 kezdeményezi a foglalkoztatáshoz kapcsolódó központi munkaerőpiaci programok kidolgozását és dönt a központi programok indításáról, valamint figyelemmel kíséri azok végrehajtását,

b) a Foglalkoztatási Hivatal feladataival összefüggésben követelményeket határoz meg a számítógépes központi adatgyűjtések adattartalma, valamint az információ- és prognózisszolgáltatás vonatkozásában,

c) irányítja a Munkaerőpiaci Alap (a továbbiakban: MpA) felhasználásával kapcsolatos tervezési, beszámolási és számviteli feladatok végrehajtását, valamint

d) figyelemmel kíséri az MpA foglalkoztatási alaprésze decentralizált keretének a munkaügyi központok által történő felhasználását, valamint a kormányzati foglalkoztatáspolitika érvényesítését.

(5)5 A munkaügyi központ közfoglalkoztatási feladatai vonatkozásában a 4. § (1) bekezdés h) és i) pontjában meghatározott feladatokat a közfoglalkoztatásért felelős miniszter látja el.

3. Foglalkoztatási Hivatal

3. § (1) A Foglalkoztatási Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) foglalkoztatáspolitikai, munkaügyi feladatokat ellátó központi hivatal, jogi személy, önállóan működő és gazdálkodó központi költségvetési szerv.

(2) A Hivatal élén a főigazgató áll, aki felett a munkáltatói jogokat a miniszter gyakorolja.

(3) A Hivatal székhelye Budapest.

(4)6 A miniszter irányítási jogkörében kinevezi és felmenti a Hivatal főigazgató-helyetteseit.

(5)7 A Hivatal főigazgató-helyettesei felett a munkáltatói jogokat – a kinevezés és felmentés kivételével – a Hivatal főigazgatója gyakorolja. A Hivatal főigazgatója gyakorolja a munkáltatói jogokat a Hivatal kormánytisztviselői, kormányzati ügykezelői és munkavállalói felett.

4. § (1) A Hivatal foglalkoztatáspolitikai feladatkörében

a) megállapítja a munkaügyi központok kötelező belső szakmai szabályzatainak elveit és főbb tartalmi követelményeit,

b) meghatározza a munkaügyi központok szolgáltató tevékenységére vonatkozó szakmai követelményeket, valamint koordinálja a munkaügyi központok munkaerő-piaci szolgáltatásvásárlással, illetőleg a munkaerőpiaci szolgáltatást nyújtók részére adható támogatással kapcsolatos feladatait, továbbá ellátja az álláskeresők ellátásával, valamint a foglalkoztatást elősegítő támogatások működtetésével és fejlesztésével kapcsolatos szakmai feladatokat,

c) meghatározza és kidolgozza a hatósági és szolgáltató tevékenység ellátásához szükséges informatikai és számítógépes rendszereket, valamint működteti a Hivatal kezelésében lévő informatikai és számítógépes rendszereket, továbbá ennek körében fejleszti, teszteli, telepíti, módosítja a programrendszereket, és kiadja a programkezeléssel kapcsolatos felhasználói segédanyagokat,

d) eljárási rendek, módszertani útmutatók, szakmai ajánlások készítésével segíti a hatósági és szolgáltató tevékenységet,

e) fejleszti a munkaerőpiaci szolgáltatásokat,

f) meghatározza a munkaügyi központok hatósági és szolgáltató tevékenységére vonatkozó adatgyűjtési rendszert, továbbá hatékonysági vizsgálatokat végez, melyekhez kapcsolódóan prognózisokat, elemzéseket, statisztikai összesítéseket, nyilvántartásokat készít,

g) javaslatot tesz a Hivatal és a munkaügyi központok informatikai rendszerének és ingatlanállományának fejlesztésére,

h) ellátja a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat munkatársainak humánerőforrás-fejlesztéséhez és belső szakmai képzéséhez kapcsolódó feladatokat,

i) ellátja a munkaügyi központok hatósági ellenőrzési feladatainak szakmai felügyeletét,

j) hatósági jogkört gyakorol, amelynek keretében

ja) ellátja a munkavállalók kölcsönös foglalkoztatásának cseréjéről szóló nemzetközi szerződések végrehajtásával kapcsolatos feladatokat,

jb) elbírálja a munkaügyi központok megyei (fővárosi) szervezete által hozott határozatok ellen benyújtott fellebbezéseket,

k) adatokat gyűjt és elemez

ka) a munkabérek és keresetek alakulására vonatkozóan,

kb) a magánközvetítők és -kölcsönzők éves tevékenységéről,

kc) a külföldiek – engedély-, illetve bejelentésköteles – magyarországi foglalkoztatásáról,

l) nemzetközi feladatokat lát el, amelynek keretében

la) koordinálja a munkaügyi központok nemzetközi tevékenységét,

lb) elősegíti az ILO és EU tagságból adódó feladatok végrehajtását,

lc) koordinálja a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat – a személyek szabad áramlásához kapcsolódó – feladatainak végrehajtását, és az adatok összegyűjtését a tagállami elszámolásokhoz,

ld) ellátja az Európai Foglalkoztatási Szolgálat (a továbbiakban: EURES) magyarországi rendszere működtetésének és fejlesztésének feladatait, az adatbázis figyelemmel kísérését, kapcsolatot tart az EURES szerveivel,

le) az ügyfélszolgálat keretében tájékoztatást nyújt és tanácsadást végez a külföldi munkavállalás, az EURES rendszer, illetőleg a külföldön igényelhető és a külföldiek által a Magyar Köztársaság területén igénybe vehető álláskeresési támogatások egyes kérdéseiről,

lf) együttműködik az Európai Gazdasági Térségről szóló Megállapodásban részes tagállamok (a továbbiakban: EGT államok) foglalkoztatási szolgálataival – különös tekintettel a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról és annak végrehajtásáról szóló uniós rendeletek végrehajtásával összefüggő feladatok tekintetében,

m) vizsgálja a foglalkoztatáspolitikával kapcsolatos és az azzal összefüggő jogi szabályozás gyakorlati tapasztalatait, javaslatot tesz a jogszabályok módosítására,

n) közreműködik a foglalkoztatáspolitikával kapcsolatos és az azzal összefüggő jogi szabályozás előkészítésében,

o) ellát egyes munkaerőpiaci programokkal kapcsolatos feladatokat, amelyek keretében

oa) központi munkaerőpiaci programot dolgoz ki, javaslatot tesz munkaerőpiaci programok indítására,

ob)8 a miniszter által megadott szempontok alapján irányítja, koordinálja a központi munkaerőpiaci programok végrehajtását, továbbá lebonyolítja a jóváhagyott munkaerőpiaci programokat,

oc)9 véleményezi a munkaügyi központ által indítandó programok tervezetét,

p)10

q) szervezi, bonyolítja, illetőleg koordinálja az Európai Unió pénzügyi alapjaiból, illetőleg más külföldi alapokból támogatott egyes foglalkoztatási, képzési és informatikai programok megvalósítását,

r) ellátja a miniszter által meghatározott ügyfélszolgálati feladatokat, valamint

s) ellátja a jogszabályok által meghatározott nyilvántartások vezetésével kapcsolatos feladatokat, valamint

t) munkaügyi kutatásokat kezdeményez és végez, valamint

u) koordinálja a munkaügyi központok EU-támogatással megvalósuló tevékenységeit,

v)11 koordinálja a munkaügyi központok foglalkoztatási rehabilitációval, továbbá a megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatásával kapcsolatos tevékenységét.

(2) A Hivatal ellátja a szociális partnerek munkaügyi érdekegyeztetésben való részvételéhez szükséges felkészülése támogatásával kapcsolatos feladatokat.

(3) A Hivatal a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat feladatainak ellátása érdekében együttműködik

a) a hatósági és szolgáltató tevékenységében érintett társhatóságokkal,

b) a munkaadók és munkavállalók érdek-képviseleti szerveivel,

c) más államok hasonló feladatot ellátó szerveivel és a feladatkörét érintő nemzetközi szervezetekkel, valamint

d) egyéb szervezetekkel.

4. Munkaügyi központ

5. § (1)12 A munkaügyi központ megyei (fővárosi) szervezetből és kirendeltségekből áll.

(2)13 Az e rendelet szerinti munkaügyi központok megyei (fővárosi) szervezettel és kirendeltségekkel rendelkeznek. A megyei (fővárosi) munkaügyi központok irányítása alá tartozik az illetékességi területükön lévő valamennyi kirendeltség.

(2a)14 A munkaügyi központ élén igazgató áll.

(3) A kirendeltség a munkaügyi központ önálló feladat- és hatáskörrel rendelkező szervezeti egysége. A kirendeltség nevében a közigazgatási hatósági eljárásokban a kirendeltség vezetője vagy kiadmányozási jogkörrel rendelkező ügyintézője jár el.

(4) A munkaügyi központ vezetője vagy más kormánytisztviselője a kirendeltség vezetőjét vagy kiadmányozási jogkörrel rendelkező ügyintézőjét elsőfokú közigazgatási hatósági eljárásban nem utasíthatja.

6. §15 (1) A munkaügyi központ megyei (fővárosi) szervezete

a) irányítja és ellenőrzi a munkaügyi központ kirendeltségeinek tevékenységét, ennek keretében közreműködik a munkatársak szakmai képzésében, valamint szakmai ajánlások készítésével segíti a hatósági és szolgáltató tevékenységet,

b) ellátja az MpA pénzeszközeinek működtetésével kapcsolatos feladatokat, segíti a keret tervezését és a felhasználás ellenőrzését,

c) dönt az MpA foglalkoztatási alaprészének decentralizált kerete felhasználásáról,

d) ellátja az MpA foglalkoztatási alaprésze központi pénzügyi keretéből finanszírozott munkahelyteremtéssel kapcsolatos feladatokat,

e) működteti az álláskeresők támogatási rendszerét, és gondoskodik a támogatási és szolgáltatási rendszer szakmai működtetéséről,

f) a hatáskörébe tartozó ügyekben ellátja a pénzeszközök visszakövetelésével kapcsolatos feladatokat,

g) felelős a szakmai munkát támogató szoftverek működtetéséért és használatáért,

h) ellátja az Európai Uniós források felhasználásával kapcsolatos szakmai és pénzügyi feladatokat,

i) ha kormányrendelet eltérően nem rendelkezik, elbírálja másodfokon a kirendeltségek által hozott határozatok elleni fellebbezéseket,

j) feladatainak ellátása érdekében együttműködik a helyi önkormányzatokkal, valamint az országos és helyi kisebbségi önkormányzatokkal, továbbá más hatóságokkal és egyéb szervezetekkel, ennek keretében irányítja és koordinálja a kirendeltségeknek a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényből adódó feladatainak végrehajtását, továbbá adatszolgáltatási feladatokat teljesít a fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint az egyes szakigazgatási szervek felé, ideértve a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról és annak végrehajtásáról szóló uniós rendeletek alapján történő megtérítési igények érvényesítéséhez szükséges, havi rendszerességgel esedékes adatszolgáltatást is,

k) ellátja a felnőttképzési intézmények nyilvántartásba vételével és ellenőrzésével kapcsolatos feladatokat,

l) illetékességi területén ellátja a regionális fejlesztési és képzési bizottság működésével, a hatáskörébe tartozó döntések, javaslatok, állásfoglalások előkészítésével és a végrehajtással, valamint működtetési költségeinek felhasználásával kapcsolatos feladatokat,

m) ellátja az EURES-sel kapcsolatos szervezési, tanácsadási és koordinációs feladatokat, valamint kapcsolatot tart a munkaerőpiaci szereplőkkel,

n) elkészíti a munkaügyi központ belső szakmai szabályzatait, valamint

o) illetékességi területén ellátja a munkaerőpiaci ellenőrzéssel kapcsolatos feladatokat.

(2) A hatósági szerződések megkötése tekintetében a szakigazgatási szerv vezetője szerződéskötési képességgel rendelkezik.

(3) A munkaügyi központ megyei (fővárosi) szervezete át nem ruházható hatáskörben a külön jogszabályban meghatározott illetékességi területén elsőfokú hatósági jogkört gyakorol

a) a munkaerőpiaci program kidolgozásának, megvalósításának megállapításával,

b) a munkaerőpiaci szolgáltatást nyújtók részére támogatás megállapításával,

c) a bérgarancia támogatással,

d) a külföldiek magyarországi foglalkoztatásának engedélyezésével,

e) a rendbírsággal, valamint

f) a munkaügyi központ hatáskörébe utalt nyilvántartásba vétellel

kapcsolatos ügyekben.

(4) A Kormány a magán-munkaközvetítési tevékenység tekintetében a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény szerinti szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóságként a munkaügyi központ megyei (fővárosi) szervezetét jelöli ki.

6/A. §16

7. §17 (1) A kirendeltség

a) a külön jogszabályban meghatározott illetékességi területén ellátja az álláskeresők nyilvántartásba vételével kapcsolatos feladatokat, valamint az álláskeresési járadék, álláskeresési segély megállapításával, megszüntetésével és visszakövetelésével kapcsolatos, továbbá azokkal a foglalkoztatást elősegítő támogatásokkal kapcsolatos feladatokat, amelyek ellátása nem tartozik a munkaügyi központ megyei szervezetének hatáskörébe,

b) ellátja a hatáskörébe tartozó ügyekben a pénzeszközök visszakövetelésével kapcsolatos feladatokat,

c) munkaerőpiaci szolgáltatásokat szervez és bonyolít,

d) nyilvántartja a csoportos létszámleépítésre vonatkozó bejelentéseket,

e) munkaközvetítést végez,

f) fogadja a munkaerőigényekre vonatkozó bejelentéseket,

g) információt nyújt, tanácsadást végez,

h) az általa ellátott feladatokkal kapcsolatos ügyfélszolgálati tevékenységet végez,

i) közreműködik a csoportos létszámleépítések hátrányos következményeinek enyhítésében,

j) ellátja az EURES-sel kapcsolatos tájékoztatási és tanácsadási feladatokat,

k) munkaerőpiaci programokat kezdeményez, szervezi azok végrehajtását, ellátja a központi programokkal, a pályázatok kezelésével, az azokkal kapcsolatos tájékoztatással, véleményezéssel, döntés-előkészítéssel kapcsolatos feladatokat,

l) kapcsolatot tart a megye (főváros), a kistérség gazdasági életében részt vevő munkaadókkal, a helyi önkormányzatokkal, a megyében, a kistérségben működő más szervezetekkel, közreműködik a gazdasági szerkezet átalakítását, a foglalkoztatási helyzet javítását célzó programokban,

m) ellátja a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról és annak végrehajtásáról szóló uniós rendeletek végrehajtásával összefüggő feladatokat, valamint

n) a munkaügyi központ feladatainak ellátása érdekében együttműködik a fekvése szerinti munkaügyi központtal, ennek keretében adatszolgáltatási feladatokat teljesít a munkaügyi központ felé.

(2) A kirendeltség közfoglalkoztatási feladatai ellátása során:

a) feltárja a közfoglalkoztatási munkalehetőségeket,

b) ellátja a közfoglalkoztatási támogatási eljárással kapcsolatos hatósági és pénzügyi feladatokat,

c) szervezi a közfoglalkoztatást,

d) kapcsolatot tart a közfoglalkoztatókkal,

e) ellenőrzi a közfoglalkoztatási munkavégzés közfoglalkoztatási szerződésben foglaltak szerinti teljesítését.

(3) A munkaügyi központ és a kirendeltség szervezeti egységei szabad kapacitásuk kihasználása érdekében foglalkoztatáspolitikai és közfoglalkoztatási feladatokat is elláthatnak.

8. § (1) A szolgáltatási feladatokat a munkaügyi központ külön jogszabályban meghatározott kirendeltsége „kirendeltség és szolgáltató központként” látja el. A kirendeltség és szolgáltató központ a szolgáltatási feladatok ellátásának keretében

a) működteti a szolgáltatások kiépített intézményrendszerét, valamint ellátja azokat a munkaerőpiaci szolgáltatásokkal kapcsolatos feladatokat, amelyeket nem a kirendeltség lát el,

b) rehabilitációs munkacsoportot működtet, részt vesz a megváltozott munkaképességgel, fogyatékossággal, illetve szociális rászorultsággal összefüggésben külön jogszabályban meghatározott szakértői bizottságban,

c) közreműködik a megváltozott munkaképességű személyek részére foglalkozási rehabilitációs szolgáltatások nyújtásában.

(2)18

5. Záró rendelkezések

9. § E rendelet 2011. január 1-jén lép hatályba.

10. § (1) A Foglalkoztatási Hivatal – mint költségvetési szerv – a Foglalkoztatási és Szociális Hivatal névmódosulásával jön létre. A Foglalkoztatási Hivatal – a szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi ágazati feladatok, a foglalkoztatási rehabilitáció, a rehabilitációs akkreditációs ügyek, valamint a Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálat feladatai kivételével – a feladatellátás szempontjából a Foglalkoztatási és Szociális Hivatal általános és egyetemes jogutóda.

(2) Az e rendelet hatálybalépését megelőzően regionális illetékességgel működő – különválással egyidejűleg összeolvadás révén szakigazgatási szervvé váló – regionális munkaügyi központ jogutóda az alapító okiratban foglaltak szerint a korábbi illetékességi területén működő azon fővárosi és megyei kormányhivatal, mellyel a megyei illetékességi területet illetően az összeolvadás megtörténik.

(3) A (2) bekezdéstől eltérően az 1. mellékletben meghatározott kiemelt hatáskörrel rendelkező munkaügyi központok feladat- és hatáskörei és a feladatellátáshoz kapcsolódó jogviszonyok tekintetében az 1. mellékletben megjelölt székhely szerinti megyei (fővárosi) kormányhivatal tekintendő az alapító okiratokban foglaltak szerint regionális munkaügyi központ jogutódjának.

(4)19 A kiemelt hatáskörrel és illetékességgel rendelkező munkaügyi központ megyei (fővárosi) szervezete a 2011. január 1-je előtt a jogelőd munkaügyi központ által a Munkaerőpiaci Alap rehabilitációs alaprésze terhére megállapított és folyósított támogatásokkal összefüggésben

a) ellenőrzi a támogatások jogszerű felhasználását,

b) ellenőrzi a felhasználás jogszerűségét, valamint a hatósági szerződésben foglalt kötelezettségek nem teljesítése esetén meghozza a támogatások visszakövetelésével kapcsolatos hatósági intézkedéseket,

c) perbeli képviseletet lát el,

d) kiállítja a nyújtott támogatás biztosítékául szolgáló jelzálogjog törléséhez szükséges engedélyt, továbbá

e) ellátja az alaprész terhére megállapított és folyósított támogatásokkal kapcsolatos pénzügyi és számviteli feladatokat.

(5)20 A kiemelt hatáskörrel és illetékességgel rendelkező munkaügyi központ megyei (fővárosi) szervezetének (4) bekezdés szerinti feladatai tekintetében a szakmai irányítást a nemzeti erőforrás miniszter látja el.

10/A. §21 A Foglalkoztatási Hivatalt a feladatellátás szempontjából a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet Munkaügyi Igazgatósága által ellátott hatáskörök és feladatok tekintetében jogutódnak kell tekintetni.

11. § E rendelet

a) a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló, 2004. április 29-i 883/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet,

b) a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló 883/2004/EK rendelet végrehajtására vonatkozó eljárás megállapításáról szóló, 2009. szeptember 16-i 987/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet

végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg.

12. § (1) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti az Állami Foglalkoztatási Szolgálatról szóló 291/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet.

(2) 2011. április 30-án a 4. § (1) bekezdés p) pontja, valamint a 6. § (3) bekezdés b) pontja hatályát veszti.

13. §22 2011. október 1-jétől az állami foglalkoztatási szervnél folyamatban lévő közigazgatási ügyekben az a szerv jár el, amelynek hatáskörébe a közigazgatási ügy ellátása e rendelet szerint kerül.

14. §23 (1) A 2011. október 1-je előtt működött kiemelt hatáskörrel és illetékességgel rendelkező munkaügyi központ központi szervezeti egysége által ellátott feladatok tekintetében általános és egyetemes jogutód az – az e rendelet szerinti hatáskörrel és illetékességgel rendelkező – munkaügyi központ, amelynek hatáskörébe az adott feladat ellátása tartozik.

(2) A 2011. október 1-je előtt működött kiemelt hatáskörrel és illetékességgel rendelkező munkaügyi központ kirendeltségének általános és egyetemes jogutóda az – az e rendelet szerinti hatáskörrel és illetékességgel rendelkező – munkaügyi központ, amely munkaügyi központ szervezetének a kirendeltség e rendelet szerint a részét képezi.

1. melléklet a 315/2010. (XII. 27.) Korm. rendelethez24

1. A megyei munkaügyi központok és illetékességi területük
Budapest Főváros Kormányhivatala Munkaügyi Központ
székhelye: Budapest
Baranya Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja
székhelye: Pécs
Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja
székhelye: Kecskemét
Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja
székhelye: Békéscsaba
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja
székhelye: Miskolc
Csongrád Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja
székhelye: Szeged
Fejér Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja
székhelye: Székesfehérvár
Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja
székhelye: Győr
Hajú-Bihar Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja
székhelye: Debrecen
Heves Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja
székhelye: Eger
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja
székhelye: Szolnok
Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja
székhelye: Tatabánya
Nógrád Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja
székhelye: Salgótarján
Pest Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja
székhelye: Budapest
Somogy Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja
székhelye: Kaposvár
Szabolcs-Szatmár Bereg Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja
székhelye: Nyíregyháza
Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja
székhelye: Szekszárd
Vas Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja
székhelye: Szombathely
Veszprém Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja
székhelye: Veszprém
Zala Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja
székhelye: Zalaegerszeg

2. melléklet a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálatról szóló 315/2010. (XII. 27.) Korm. rendelethez25

A regionális fejlesztési és képzési bizottság tevékenységével összefüggő e rendeletben meghatározott feladatokat ellátó, illetékességgel rendelkező munkaügyi központok
1. Fővárosi Kormányhivatal Munkaügyi Központja (Budapest)
2. Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja (Győr)
3. Somogy Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja (Kaposvár)
4. Veszprém Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja (Veszprém)
5. Csongrád Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja (Szeged)
6. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja (Miskolc)
7. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja (Nyíregyháza)
1

A rendeletet a 323/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet 27. § a) pontja hatályon kívül helyezte 2012. január 1. napjával. Alkalmazására lásd e hatályon kívül helyező rendelet 24–26. §-át.

2

Az 1. § (4) bekezdése a 111/2011. (VII. 4.) Korm. rendelet 18. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

3

A 2. § (2a) bekezdését a 171/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelet 8. §-a iktatta be.

4

A 2. § (4) bekezdés a) pontja a 111/2011. (VII. 4.) Korm. rendelet 17. § a) pontja szerint módosított szöveg.

5

A 2. § (5) bekezdését a 171/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelet 9. §-a iktatta be.

6

A 3. § (4) bekezdését a 351/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet 291. § (1) bekezdése iktatta be.

7

A 3. § (5) bekezdését a 351/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet 291. § (1) bekezdése iktatta be.

8

A 4. § (1) bekezdés o) pont ob) alpontja a 111/2011. (VII. 4.) Korm. rendelet 17. § b) pontja szerint módosított szöveg.

9

A 4. § (1) bekezdés o) pont oc) alpontja a 111/2011. (VII. 4.) Korm. rendelet 17. § c) pontja szerint módosított szöveg.

10

A 4. § (1) bekezdés p) pontját a 12. § (2) bekezdése hatályon kívül helyezte.

11

A 4. § (1) bekezdés v) pontját a 111/2011. (VII. 4.) Korm. rendelet 16. § (1) bekezdése iktatta be.

12

Az 5. § (1) bekezdése a 111/2011. (VII. 4.) Korm. rendelet 18. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

13

Az 5. § (2) bekezdése a 111/2011. (VII. 4.) Korm. rendelet 18. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

14

Az 5. § (2a) bekezdését a 111/2011. (VII. 4.) Korm. rendelet 16. § (2) bekezdése iktatta be, szövege 18. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

17

A 7. § a 171/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelet 12. §-ával megállapított szöveg.

18

A 8. § (2) bekezdését 111/2011. (VII. 4.) Korm. rendelet 16. § (9) bekezdése hatályon kívül helyezte.

19

A 10. § (4) bekezdését a 111/2011. (VII. 4.) Korm. rendelet 16. § (6) bekezdése iktatta be.

20

A 10. § (5) bekezdését a 111/2011. (VII. 4.) Korm. rendelet 16. § (6) bekezdése iktatta be.

22

A 13. §-t a 196/2011. (IX. 29.) Korm. rendelet 6. §-a iktatta be.

23

A 14. §-t a 196/2011. (IX. 29.) Korm. rendelet 6. §-a iktatta be.

24

Az 1. melléklet a 111/2011. (VII. 4.) Korm. rendelet 18. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

25

A 2. mellékletet a 351/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet 292. §-a iktatta be.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére