• Tartalom

316/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet

316/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet

a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóságról szóló 225/2007. (VIII. 31.) Korm. rendelet módosításáról1

2011.01.01.

A Kormány az Alkotmány 35. § (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alkotmány 40. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, valamint

a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (a továbbiakban: Fgytv.) 55. § (1) bekezdés h) pontjában,

a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § a) pontjában,

a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény 21. § b)–d) pontjában kapott felhatalmazás, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva

a következőket rendeli el:

1. § A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóságról szóló 225/2007. (VIII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

3. § (1) A fogyasztóvédelmi felügyelőség (a továbbiakban: felügyelőségek) a fővárosi és megyei kormányhivatal szervezetében szakigazgatási szervként működik.
(2) A felügyelőségek tekintetében a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény (a továbbiakban: Khtv.) 6. § (4) bekezdésében, valamint a 7. §-ában meghatározott hatáskörök – a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 2. § (1) bekezdés h)–i) pontja szerinti hatáskört is beleértve – gyakorlására jogosult szakmai irányító szerv vezetője az NFH főigazgatója.”

2. § A Kr. 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

4. § A főigazgató gyakorolja a munkáltatói jogokat az NFH kormánytisztviselői, kormányzati ügykezelői és munkavállalói felett.”

3. § A Kr. 6. § (2)–(5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az NFH és a felügyelőségek
a) szakmai segítséget nyújtanak a fogyasztói érdekek képviseletét ellátó társadalmi szervezetek tevékenységéhez és a fogyasztói ismeretek bővítéséhez, a fogyasztói tudatosság erősítéséhez;
b) fogyasztói jogokat ismertető kiadványokat jelentetnek meg;
c) termék-összehasonlító vizsgálatokat végeznek, illetve végeztetnek, és közzéteszik azok eredményét;
d) módszertani segédanyagokat készítenek a helyi önkormányzatok fogyasztóvédelmi tevékenységének elősegítése és egységessége érdekében, továbbá
e) támogatják az önkormányzati tanácsadó irodák működését.
(3) Az NFH és a felügyelőségek fogyasztóvédelmi hatóságként ellenőrzik
a) az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet 3. §-ában, 5. § (2) és (3) bekezdésében, valamint 6. §-ában;
b) a lakásépítéssel kapcsolatos kötelező jótállásról szóló 181/2003. (XI. 5.) Korm. rendelet 4. § (2)–(4) bekezdésében és 5. §-ában;
c) az egyes javító-karbantartó szolgáltatásokra vonatkozó kötelező jótállásról szóló 249/2004. (VIII. 27.) Korm. rendelet 3. § (1)–(4) bekezdésében és 4–5. §-ában
foglalt rendelkezések betartását, és az Fgytv.-ben meghatározott szabályok szerint eljár ezek megsértése esetén.
(4) A (3) bekezdésben említett rendelkezések az Fgytv. alkalmazásában fogyasztóvédelmi rendelkezések.
(5) A felügyelőségek a külön jogszabályban meghatározott esetekben a szabálysértési hatóság jogkörét gyakorolják.”

4. § A Kr. 5. § a) és e) pontjában a „felügyelőségek igazgatóit” szövegrész helyébe „felügyelőségek vezetőit” szöveg, 5. § b) pontjában a „regionális” szövegrész helyébe a „területi” szöveg, a 6. § (1) bekezdésben az „NFH központi szerve útján” szövegrész helyébe az „NFH” szöveg, 6. § (1) bekezdés g) pontjában az „NFH köztisztviselőinek” szövegrész helyébe az „NFH és a felügyelőségek kormánytisztviselőinek” szöveg, a 7. § (1) bekezdésében az „NFH-t” szövegrész helyébe az „NFH-t és a területileg illetékes felügyelőséget” szöveg, a 7. § (2) bekezdésében a „regionális” szövegrész helyébe a „megyei” szöveg, illetve az „NFH központi szerve” szövegrész helyébe az „NFH” szöveg, a 8. § (2) bekezdésében az „NFH központi szervét” szövegrész helyébe az „NFH-t” szöveg, a 8. § (4) bekezdésében és a 8/A. § (2) és (4) bekezdésében az „NFH központi szerve” szövegrész helyébe az „NFH” szöveg, a 8. § (3) bekezdésében az „NFH-t” szövegrész helyébe az ”„NFH-t és a felügyelőségeket” szöveg, a 8/A. § (1) és (3) bekezdésében „az NFH azon szerve” szövegrész helyébe az „az a szerv” szöveg lép.

5. § A Kr. a következő 10. §-sal egészül ki:

10. § A szakigazgatási szerv számára jogszabályban megállapított feladat- és hatáskörök és az ahhoz kapcsolódó jogviszonyok tekintetében 2011. január 1-jét megelőzően az NFH területi szerveként működő fogyasztóvédelmi felügyelőség jogutódjának az alapító okiratban foglaltak szerint az a korábbi illetékességi területén működő megyei (fővárosi) kormányhivatal tekintendő, amelynek a szakigazgatási szervévé a megyei (fővárosi) illetékességi területet alapul véve 2011. január 1-jén válik.”

6. § Hatályát veszti a Kr. melléklete.

7. § Ez a rendelet 2011. január 1-jén lép hatályba, és a hatálybalépését követő második napon hatályát veszti.

1

A rendelet a 7. § alapján hatályát vesztette 2011. január 3. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére