• Tartalom

318/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet

318/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet

az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóságról szóló 289/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról1

2011.01.01.

A Kormány az Alkotmány 35. § (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alkotmány 40. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, valamint

a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 101/A. §-ában,

a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény 21. § b)–d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóságról szóló 289/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Onyfr.) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

2. § (1) Az ONYF igazgatási szervei a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság és a Központi Nyugdíjnyilvántartó és Informatikai Igazgatóság (a továbbiakban együtt: központi igazgatási szerv).
(2) A központi igazgatási szervek önállóan működő és gazdálkodó, az ONYF-től elkülönült költségvetési szervek, és az ONYF közvetlen irányítása alatt állnak.
(3) A központi igazgatási szervek székhelye Budapest, feladat- és hatáskörüket az ország egész területére kiterjedő illetékességgel látják el.
(4) A központi igazgatási szervet igazgató vezeti. Az igazgatót és annak helyettesét a főigazgató nevezi ki és menti fel, továbbá gyakorolja felettük az egyéb munkáltatói jogköröket. A központi igazgatási szerv más alkalmazottai felett a munkáltatói jogkört az igazgató gyakorolja.
(5) A központi igazgatási szerv működésének rendjét a főigazgató által jóváhagyott szervezeti és működési szabályzat határozza meg.
(6) A Nyugdíjfolyósító Igazgatóság külön jogszabályban meghatározott elsőfokú nyugdíj-megállapítási, illetve nyugdíj-folyósítási feladat- és hatáskörrel rendelkezik.
(7) A Központi Nyugdíjnyilvántartó és Informatikai Igazgatóság külön jogszabályban meghatározott elsőfokú nyugdíj-megállapítási feladat- és hatáskörrel, továbbá központi nyilvántartási és informatikai feladat- és hatáskörrel rendelkezik.”

2. § Az Onyfr. a következő 2/A. §-sal egészül ki:

2/A. § (1) A nyugdíjbiztosítási igazgatóság a fővárosi és megyei kormányhivatal szakigazgatási szerve.
(2) A nyugdíjbiztosítási igazgatóság tekintetében a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény 6. § (4) bekezdésében, valamint a 7. §-ában meghatározott hatáskörök – a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 2. § (1) bekezdés h)–i) pontja szerinti hatáskört is beleértve – gyakorlására jogosult szakmai irányító szerv vezetője az ONYF főigazgatója.
(3) A nyugdíjbiztosítási igazgatóság illetékességi területe – a fővárosi nyugdíjbiztosítási igazgatóság illetékességének kivételével – megegyezik a megyei kormányhivatal illetékességével. A fővárosi nyugdíjbiztosítási igazgatóság illetékessége Budapest főváros és Pest megye területére is kiterjed.”

3. § Az Onyfr. 3. § (2)–(5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A Kormány első fokon eljáró nyugdíjbiztosítási igazgatási szervnek a nyugdíjbiztosítási igazgatóságokat és a központi igazgatási szerveket jelöli ki.
(3) A Kormány másodfokú nyugdíjbiztosítási igazgatási szervnek az ONYF-et jelöli ki.
(4) A nyugdíjbiztosítási igazgatóságok és a központi igazgatási szervek hatósági ügyeiben a fellebbezés elbírálására jogosult hatóság és a felügyeleti szerv az ONYF.
(5) Az ONYF vezetője vagy más kormánytisztviselője a központi igazgatási szervek vezetőjét vagy kiadmányozási jogkörrel rendelkező ügyintézőjét az elsőfokú közigazgatási hatósági eljárásban nem utasíthatja.”

4. § Az Onyfr. a következő 7. §-sal egészül ki:

7. § (1) A Közép-magyarországi Regionális Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság kivételével a 2011. január 1-jét megelőzően regionális illetékességgel működő – különválással egyidejűleg összeolvadás révén szakigazgatási szervvé váló – regionális nyugdíjbiztosítási igazgatóság jogutóda az alapító okiratban foglaltak szerint a korábbi illetékességi területén működő azon megyei kormányhivatal, amellyel a megyei illetékességi területet illetően az összeolvadás megtörténik.
(2) A Közép-magyarországi Regionális Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság jogutóda Budapest Főváros Kormányhivatala.
(3) Az (1) bekezdéstől eltérően az alapító okiratban foglaltak szerint a Közép-magyarországi Regionális Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság feladatainak részleges átvevője az ONYF, valamint a Központi Nyugdíjnyilvántartó és Informatikai Igazgatóság, amely a számára jogszabályban megállapított feladat- és hatáskörök, valamint a feladatellátáshoz kapcsolódó jogviszonyok tekintetében a Közép-magyarországi Regionális Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság jogutódjának tekintendő.
(4) A (3) bekezdés szerinti jogutódlás részleteire vonatkozóan a közigazgatás-szervezésért felelős miniszter és az ONYF főigazgatója külön intézkedést adhat ki.
(5) 2011. január 1-jétől a főigazgató által meghatározott körben, alapító okiratban foglaltak szerint a Központi Nyugdíjnyilvántartó és Informatikai Igazgatóság az ONYF feladatainak részleges átvevője, a számára jogszabályban megállapított feladat- és hatáskörök, valamint a feladatellátáshoz kapcsolódó jogviszonyok tekintetében az ONYF jogutódának tekintendő.
(6) A Nyugdíjbiztosítási Alap tekintetében az ONYF vagyonkezelésében lévő ingatlanállomány tekintetében az ONYF és a fővárosi és megyei kormányhivatalok, illetőleg a Nemzeti Államigazgatási Központ az ingatlanok átadásának ingyenes vagy visszterhes jellegét, az ingatlanok használatát és üzemeltetését külön megállapodásban rendezik.”

5. § Az Onyfr. 1. § (4) bekezdésében az „A főigazgatót” szövegrész helyébe az „Az ONYF főigazgatóját (a továbbiakban: főigazgató)” szöveg, a 4. § (1) bekezdés a) pontjában a „tervezési” szövegrész helyébe a „Nyugdíjbiztosítási Alappal kapcsolatos tervezési” szöveg, a 4. § (1) bekezdés c) pontjában a „továbbá” szövegrész helyébe a „továbbá a központi igazgatási szervek tekintetében” szöveg, a 4. § (1) bekezdés d) pontjában a „nyugdíj-biztosítási” szövegrész helyébe a „központi” szöveg, a 4. § (1) bekezdés e) pontjában a „belső eljárási, ügyviteli rendet” szövegrész helyébe a „belső eljárás rendjét, valamint a központi igazgatási szervek ügyviteli rendjét” szöveg lép.

6. § Hatályát veszti az Onyfr. melléklete.

7. § Ez a rendelet 2011. január 1-jén lép hatályba, 2011. január 2-án hatályát veszti.

1

A rendelet a 7. § alapján hatályát veszette 2011. január 2. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére