• Tartalom

32/2010. (III. 30.) FVM rendelet

32/2010. (III. 30.) FVM rendelet

az egységes területalapú támogatások és egyes vidékfejlesztési támogatások igényléséhez teljesítendő „Helyes Mezőgazdasági és Környezeti Állapot” fenntartásához szükséges feltételrendszer, valamint az állatok állategységre való átváltási arányának meghatározásáról szóló 50/2008. (IV. 24.) FVM rendelet módosításáról1

2010.04.07.

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter feladat- és hatásköréről szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendelem el:

1. § Az egységes területalapú támogatások és egyes vidékfejlesztési támogatások igényléséhez teljesítendő „Helyes Mezőgazdasági és Környezeti Állapot” fenntartásához szükséges feltételrendszer, valamint az állatok állategységre való átváltási arányának meghatározásáról szóló 50/2008. (IV. 24.) FVM rendelet (a továbbiakban: R.) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

1. § E rendelet célja, hogy az egységes területalapú támogatások és egyes vidékfejlesztési támogatások igénybevételéhez szükséges, a „Helyes Mezőgazdasági és Környezeti Állapot” fenntartását szolgáló, az Európai Unió általános hatályú, közvetlenül alkalmazandó jogi aktusai által előírt minimális gazdálkodási és környezetvédelmi követelmények, valamint e követelmények megsértése eseteinek meghatározásával biztosított legyen a mezőgazdasági földterületek jó mezőgazdasági és ökológiai állapota, továbbá hogy az állatok állategységre való átváltási arányai meghatározásra kerüljenek.”

2. § (1) Az R. 2. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép

(E rendelet alkalmazásában:)

a) állandó legelő: a közös agrárpolitika keretébe tartozó, mezőgazdasági termelők részére meghatározott közvetlen támogatási rendszerek közös szabályainak megállapításáról és a mezőgazdasági termelők részére meghatározott egyes támogatási rendszerek létrehozásáról szóló 73/2009/EK tanácsi rendelet III. címében előírt egységes támogatási rendszer végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló 2009. október 29-i 1120/2009/EK bizottsági rendelet 2. cikk c) pontja szerinti földterület;”

(2) Az R. 2. § c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában:)

c) egybeművelt tábla: az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból, valamint a központi költségvetésből finanszírozott egyes támogatások igénybevételével kapcsolatos egységes eljárási szabályokról szóló rendeletben (a továbbiakban: egységes kérelemről szóló rendelet) meghatározott területegység;”

(3) Az R. 2. § g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép

(E rendelet alkalmazásában:)

g) gyommentes állapot: gyommentes állapotúnak kell tekinteni azt a hasznosított területet, amelyen különböző – kémiai, fizikai, biológiai – gyomszabályozási módszerek alkalmazásával olyan mértékben megakadályozták a gyomnövények kelését, a szaporító képletek kialakulását, hogy a gyomnövényfoltok összterülete a tábla kiterjedésének 30%-át nem haladja meg, továbbá az adott helyzetben általában elvárható gondosság mellett kémiai, fizikai, biológiai gyomszabályozási módszerek alkalmazásával megakadályozták a 4. melléklet szerinti veszélyes gyomnövények szaporító képleteinek kialakulását;”

(4) Az R. 2. § j) pontja helyébe a következő rendelkezés lép

(E rendelet alkalmazásában:)

j) tábla: az egységes kérelemről szóló rendeletben meghatározott területegység;”

(5) Az R. 2. §-a a következő n–q) ponttal egészül ki:

(E rendelet alkalmazásában:)

n) gémeskút: a Mezőgazdasági Parcella Azonosító Rendszerben rögzített, a föld felszíne felett található vízkiemelő szerkezet, amely a kétkarú emelő elvén működik;
o) kunhalom: a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 23. § (3) bekezdés f) pont szerinti definíciónak megfelelő, a Mezőgazdasági Parcella Azonosító Rendszerben meghatározott és feltüntetett területi kiterjedéssel rendelkező objektum;
p) tájképi elem: e § n) és o) pont szerinti szereplő gémeskút és kunhalom;
q) másodvetés: a főnövény után a következő gazdálkodási év első növényének vetéséig betakarított, vagy zöldtrágya-növényként talajba forgatott kultúra.”

3. § (1) Az R. 5. § (3) és (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(3) Az 1. melléklet 3. pontjában foglalt előírások vonatkozásában
a) legkorábban a 2008. évi egységes területalapú támogatás iránti kérelem benyújtásának időpontjában a területen szereplő kultúra számíthat kiindulási alapnak;
b) a vetésváltási szabályok teljesítése során a másodvetést is figyelembe kell venni, ha az a főnövénnyel megegyező területen valósult meg, és a földhasználó a másodvetést az egységes kérelemről szóló rendeletben foglaltak szerint bejelentette;
c) annak a) és b) alpontjaiban szereplő előírás az ott felsorolt kultúrák önmaguk után történő termesztésére értendő.
(4) Nem minősül az 1. melléklet 4. pontjában foglalt előírás megsértésének az, ha az égetésre az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv által zárlati károsítókkal való fertőzés miatt hozott hatósági határozatban foglalt, vagy a természetvédelmi hatóság által egyedi természetvédelmi okokból hozott hatósági határozatban foglalt kötelezettség végrehajtása érdekében kerül sor.”

(2) Az R. 5. § a következő (7) és (8) bekezdéssel egészül ki:

„(7) A tájképi elemet tartalmazó területen azok védelme érdekében az 1. melléklet 4–9. pontjaiban foglalt előírásokat kell betartani.
(8) Az 1. melléklet 9. pontja alapján a kunhalmok területén 2010. november 1-jétől tilos – a gyeptelepítés előkészítéséhez szükséges talajmunkák kivételével – bárminemű talajmunka végzése.”

4. § (1) Az R. 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Ha a földhasználó nem tartja be az 1. mellékletben foglalt előírásokat, az előírások megsértésének naptári évében a számára nyújtandó közvetlen kifizetések teljes összege csökkentésre kerül, melynek mértéke a 73/2009/EK tanácsi rendeletnek a kölcsönös megfeleltetés, a moduláció és az integrált igazgatási és ellenőrzési rendszer tekintetében, az említett rendeletben létrehozott, mezőgazdasági termelők részére meghatározott közvetlen támogatási rendszerek keretében történő végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról, valamint az 1234/2007/EK tanácsi rendeletnek a kölcsönös megfeleltetés tekintetében, a borágazatban meghatározott támogatási rendszer keretében történő végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 2009. november 30-i 1122/2009/EK bizottsági rendelet (a továbbiakban: 1122/2009/EK bizottsági rendelet) 70–73. cikkei alapján kerül megállapításra.”

(2) Az R. 6. § (6)–(8) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(6) Az 1122/2009/EK bizottsági rendelet alkalmazásában a meg nem felelés ismételtnek minősül, ha az 1. mellékletben foglalt ugyanazon HMKÁ előírás megsértése három egymást követő éven belül legalább két alkalommal került megállapításra, feltéve, hogy a földhasználót értesítették a korábbi HMKÁ előírásnak való meg nem felelésről, és a földhasználónak lehetősége volt megtenni a szükséges intézkedéseket az előzőleg megállapított HMKÁ meg nem felelés megszüntetésére.
(7) Ha a földhasználó vonatkozásában több alkalommal megállapításra került ugyanazon HMKÁ előírásnak való meg nem felelés, akkor az 1122/2009/EK bizottsági rendelet 71. cikk (5) és (6) bekezdései, valamint a 72. cikk (2) bekezdése alapján kell eljárni.
(8) Ha az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 17. § (4) bekezdésében foglalt rendelkezés megsértése miatt az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv eljárást indít, tájékoztatja a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalt (a továbbiakban: MVH), amely alapján az MVH az 1. melléklet 7. pontjában foglalt előírás meg nem felelésének megállapítása és a földhasználó azonosítása érdekében eljárást kezdeményez.”

5. § Az R. 7. § (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A meg nem felelés mértékéről, súlyosságáról, tartósságáról, valamint az alkalmazandó jogkövetkezményről az MVH dönt.”

6. § Az R. 15. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

15. § Ez a rendelet
1. a közös agrárpolitika keretébe tartozó közvetlen támogatási rendszerek közös szabályainak megállapításáról és a mezőgazdasági termelők részére meghatározott támogatási rendszerek létrehozásáról, továbbá a 2019/93/EGK, 1452/2001/EK, 1453/2001/EK, 1454/2001/EK, 1868/94/EK, 1251/1999/EK, 1254/1999/EK, 1673/2000/EK, 2358/71/EGK és a 2529/2001/EK rendelet módosításáról szóló, 2003. szeptember 29-i 1782/2003/EK tanácsi rendeletnek,
2. a közös agrárpolitika keretébe tartozó közvetlen támogatási rendszerek közös szabályainak megállapításáról és a mezőgazdasági termelők részére meghatározott támogatási rendszerek létrehozásáról szóló, 2003. szeptember 29-i 1782/2003/EK tanácsi rendelet által előírt kölcsönös megfeleltetés, moduláció, valamint integrált igazgatási és ellenőrzési rendszer végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló 2004. április 21-i 796/2004/EK bizottsági rendeletnek,
3. az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló, 2005. szeptember 20-i 1698/2005/EK tanácsi rendeletnek,
4. az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló 1698/2005/EK tanácsi rendelet részletes alkalmazási szabályainak megállapításáról szóló, 2006. december 15-i 1974/2006/EK bizottsági rendeletnek,
5. a közös agrárpolitika keretébe tartozó, mezőgazdasági termelők részére meghatározott közvetlen támogatási rendszerek közös szabályainak megállapításáról és a mezőgazdasági termelők részére meghatározott egyes támogatási rendszerek létrehozásáról, az 1290/2005/EK, a 247/2006/EK és a 378/2007/EK rendelet módosításáról, valamint az 1782/2003/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 73/2009/EK tanácsi rendeletnek,
6. a 73/2009/EK tanácsi rendeletnek a kölcsönös megfeleltetés, a moduláció és az integrált igazgatási és ellenőrzési rendszer tekintetében, az említett rendeletben létrehozott, mezőgazdasági termelők részére meghatározott közvetlen támogatási rendszerek keretében történő végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról, valamint az 1234/2007/EK tanácsi rendeletnek a kölcsönös megfeleltetés tekintetében, a borágazatban meghatározott támogatási rendszer keretében történő végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 2009. november 30-i 1122/2009/EK bizottsági rendeletnek
a végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.”

7. § (1) Az R 1. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

(2) Az R. 2. számú melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az R 3. számú melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

8. § Hatályát veszti az R. 14. §-a.

9. § Ez a rendelet a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

10. § Ez a rendelet

1. a közös agrárpolitika keretébe tartozó, mezőgazdasági termelők részére meghatározott közvetlen támogatási rendszerek közös szabályainak megállapításáról és a mezőgazdasági termelők részére meghatározott egyes támogatási rendszerek létrehozásáról, az 1290/2005/EK, a 247/2006/EK és a 378/2007/EK rendelet módosításáról, valamint az 1782/2003/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 73/2009/EK tanácsi rendeletnek, és

2. a 73/2009/EK tanácsi rendeletnek a kölcsönös megfeleltetés, a moduláció és az integrált igazgatási és ellenőrzési rendszer tekintetében, az említett rendeletben létrehozott, mezőgazdasági termelők részére meghatározott közvetlen támogatási rendszerek keretében történő végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megálla- pításáról, valamint az 1234/2007/EK tanácsi rendeletnek a kölcsönös megfeleltetés tekintetében, a borágazatban meghatározott támogatási rendszer keretében történő végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 2009. november 30-i 1122/2009/EK bizottsági rendeletnek

a végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

1. melléklet a 32/2010. (III. 30.) FVM rendelethez

Az R. 1. melléklete a következő 9. és 10. ponttal egészül ki:
„9. A Mezőgazdasági Parcella Azonosító Rendszerben rögzített tájképi elemek megőrzése kötelező. A kunhalom területén a gyeptelepítés előkészítéséhez szükséges talajmunkák kivételével bárminemű talajmunka végzése és a fahasználat tilos.
10. Öntözési célú vízhasználat csak érvényes vízjogi üzemeltetési engedély alapján végezhető.”

2. melléklet a 32/2010. (III. 30.) FVM rendelethez

A táblára vonatkozó meg nem felelések mértékének, súlyosságának és tartósságának ellenőrzési megállapításai alapjául szolgáló tényállások

 

A

B

C

D

1.

Előírás

Mérték

Súlyosság

Tartósság

2.

Talajerózió elleni védelemre vonatkozó előírások:
a) 12%-nál nagyobb lejtésű területen az alábbi kultúrák termesztése tilos: dohány, cukorrépa, takarmányrépa, burgonya, csicsóka.
b) 12%-nál nagyobb lejtésű területen a nyári és őszi betakarítású kultúrák lekerülése után gondoskodni kell a talaj fedettségéről:
ba) őszi kultúra vetésével, vagy
bb) a tarló október 30-ig történő megőrzésével vagy legfeljebb sekély tarlóhántás és -ápolás elvégzésével, valamint a tarló gyommentes állapotban tartásával, vagy
bc) másodvetésű takarónövény termesztésével.

Kismértékű (gazdaságon belüli): A meg nem felelés hatása a kedvezményezett földterületére korlátozódik
Nagymértékű (gazdaságon átnyúló):A meg nem felelés és hatása a szomszédos gazda földterületeire is átterjed (az erózió következtében kialakult árok, talajráhordás stb.)

Enyhe: a vizsgált „tiltólistás” hasznosítású táblán belül a 12%-nál nagyobb lejtésű terület aránya nem haladja meg az 50%-ot
Súlyos: a vizsgált „tiltólistás” hasznosítású táblán belül a 12%-nál nagyobb lejtésű terület aránya meghaladja az 50%-ot

Helyrehozható:A vegetációs időben történt károsodástól függően.
Maradandó:A vegetációs időben történt károsodástól függően.

3.

Erózió ellen kialakított teraszok megőrzése kötelező szőlőültetvények esetében.

Kismértékű (gazdaságon belüli): A meg nem felelés hatása a kedvezményezett földterületére korlátozódik
Nagymértékű (gazdaságon átnyúló):A meg nem felelés és hatása a szomszédos gazda földterületeire is átterjed (az erózió következtében kialakult árok, talajráhordás stb.)

Enyhe: a táblát érintő kialakított teraszok részben sérültek
Súlyos: a táblát érintő kialakított teraszok közül legalább 1 teljesen megszüntetésre került

Helyrehozható:A teraszok sérült részei ésszerű eszközök alkalmazásával helyrehozhatók (kisebb sérülések esetén).
Maradandó: A sérült vagy megrongált teraszok helyre-, visszaállítása ésszerű eszközök alkalmazásával nem oldható meg (teraszok jelentős rongálása, megszüntetése esetén).

4.

Vetésváltásra vonatkozó előírások:
a) Egymás után két évig termeszthető: rozs, búza, tritikálé és árpa.
b) Egymás után legfeljebb három évig termeszthető: kukorica és dohány.
c) Több évig termeszthető maga után: évelő kertészeti kultúrák, évelő takarmánynövények, fűmagtermesztés, méhlegelő céljából vetett növények, illetve energetikai hasznosítás céljából vetett több éves növények, valamint a rizs.
d) Minden egyéb növény egy évig termeszthető.

Kismértékű (gazdaságon belüli): A meg nem felelés hatása a kedvezményezett földterületére korlátozódik
Nagymértékű (gazdaságon átnyúló):A meg nem felelés hatása a szomszédos gazda földterületeire is átterjed (a monokultúra miatt kialakuló kórokozók és/vagy károsító elemek fertőzik a szomszédos gazdaságot)

Enyhe: nincs látható következménye a meg nem felelésnek
Súlyos: látható következménye van (károkozás) a meg nem felelésnek, a megszokotton túli védekezés szükséges

Helyrehozható:A megengedett ideig tartó monokultúrás termesztést követő első évben kerül azonosításra a nem megfelelés
Maradandó:Bizonyítható, hogy a megengedett ideig tartó monokultúrás termesztést követően második évben is fennáll a nem megfelelés.

5.

Tarló, nád, növényi maradvány, valamint gyepek égetése tilos.

Kismértékű (gazdaságon belüli): A meg nem felelés és hatása a kedvezményezett földterületére korlátozódik
Nagymértékű (gazdaságon átnyúló):A meg nem felelés és hatása a szomszédos gazda földterületeire is átterjed

Enyhe: a vizsgált tábla esetében 50%, vagy ez alatti területen található meg nem felelés
Súlyos: a vizsgált tábla esetében 50% feletti területen található meg nem felelés

Helyrehozható: Adott vegetációs időszakban helyreálló, lágyszárú növények károsodása (tarló, növényi maradvány stb.).
Maradandó: Többéves kultúrák károsodása (gyep, nád stb.).

6.

Mezőgazdasági területeken vízzel telített talajon mindennemű gépi munkavégzés tilos, kivéve a belvíz, árvíz levezető árkok létesítésekor és értékmentéskor végzendő gépi munkavégzést.

Kismértékű (gazdaságon belüli): A meg nem felelés és hatása a kedvezményezett földterületére korlátozódik
Nagymértékű (gazdaságon átnyúló):A meg nem felelés és hatása a szomszédos gazda földterületeire is átterjed

Enyhe: a vizsgált tábla esetében 20%, vagy ez alatti területen található meg nem felelés
Súlyos: a vizsgált tábla esetében 20% feletti területen található meg nem felelés

Helyrehozható: Egyéves kultúrákon okozott kár esetében (csak az adott vegetációs időszakra korlátozódik a hatás).
Maradandó: Többéves kultúrákban történt a károsodás, ahol a talajlazítás nem oldható meg (gyep, lucerna stb.).

7.

A gyepterületek túllegeltetése, valamint maradandó kár okozása tilos.

Kismértékű (gazdaságon belüli): A meg nem felelés és hatása a kedvezményezett földterületére korlátozódik

Enyhe: a vizsgált tábla esetében 20%, vagy ez alatti területen található meg nem felelés
Súlyos: a vizsgált tábla esetében 20% feletti területen található meg nem felelés

Helyrehozható:A károsodott részen regenerálódásra alkalmas növényi részek még megmaradtak. A bekövetkezett károsodás önmagától regenerálódhat.
Maradandó:A károsodott területen az eredeti kultúra helyreállására alkalmas növényi részek nem találhatók. A károsodást csak a növények pótlásával lehet helyreállítani.

8.

A mezőgazdasági területeket gyommentesen kell tartani.

Kismértékű (gazdaságon belüli): A meg nem felelés és hatása a kedvezményezett földterületére korlátozódik
Nagymértékű (gazdaságon átnyúló):A meg nem felelés és hatása a szomszédos gazda földterületeire is átterjed

Enyhe:a gyomnövényfoltok összterülete a vizsgált tábla kiterjedésének 30%-át meghaladja, és a vizsgált tábla szaporító képlettel rendelkező veszélyes gyomokat nem tartalmaz
Súlyos: a vizsgált tábla szaporító képlettel rendelkező veszélyes gyomokat tartalmaz

Helyrehozható:A gyomirtás eredményesen elvégezhető a szokásos eszközök használatával.
Maradandó: Az eredményes gyomirtás nem végezhető el az alapkultúra károsodása nélkül.

9.

A mezőgazdasági területeken a hasznosítás szempontjából nemkívánatos fás szárú növények megtelepedését és terjedését meg kell akadályozni.

Kismértékű (gazdaságon belüli): A meg nem felelés és hatása a kedvezményezett földterületére korlátozódik
Nagymértékű (gazdaságon átnyúló):A meg nem felelés és hatása a szomszédos gazda földterületeire is átterjed

Enyhe: a vizsgált tábla esetében 20%, vagy ez alatti területen található meg nem felelés
Súlyos: a vizsgált tábla esetében 20% feletti területen található meg nem felelés

Helyrehozható:A megtelepedett fás szárúak irtása elvégezhető az alapkultúra károsodása nélkül.
Maradandó:A fás szárúak eltávolítása az alapkultúra károsodása nélkül nem hajtható végre. A károsodás a vegetációs idő alatt ésszerű eszközökkel nem hozható helyre.

10.

A Mezőgazdasági Parcella Azonosító Rendszerben rögzített tájképi elemek megőrzése kötelező. A kunhalom területén – a gyeptelepítés előkészítéséhez szükséges talajmunkák kivételével – bárminemű talajmunka végzése és a fahasználat tilos.

Kismértékű (gazdaságon belüli):A meg nem felelés hatása a kedvezményezett földterületére korlátozódik.
Nagymértékű (gazdaságon átnyúló):A meg nem felelés hatása a szomszédos gazdálkodó földterületére is átterjed/ gémeskút esetében nem megállapítható.

Enyhe: A gémeskút megrongálódott vagy sérült, vagy a kunhalom kedvezményezett által hasznosított területének legfeljebb 20%-a megrongálódott vagy sérült.
Súlyos: A gémeskutat megszüntették a vizsgált területen, vagy a kunhalom kedvezményezett által hasznosított területének több mint 20%-a megrongálódott vagy sérült.

Helyrehozható:A gémeskút sérült részei ésszerű eszközök alkalmazásával helyrehozhatók (kisebb sérülések esetén), vagy 1 méternél kevesebb és 50%-nál kisebb magasságcsökkenés történt a kunhalom területén.
Maradandó: A sérült vagy megrongált gémeskutak helyre-, vagy visszaállítása ésszerű eszközök alkalmazásával nem oldható meg (jelentős sérülés vagy rongálás megszüntetése esetén), vagy 1 métert meghaladó vagy 50%-nál nagyobb magasságcsökkenés tapasztalható a kunhalom területén.

11.

Öntözési célú vízhasználat csak érvényes vízjogi üzemeltetési engedély esetén lehetséges.

Kismértékű (gazdaságon belüli):A meg nem felelés hatása a kedvezményezett földterületére korlátozódik.
Nagymértékű (gazdaságon átnyúló): nem megállapítható

Enyhe: A vizsgált területre vonatkozóan a földhasználó nem a vízjogi üzemeltetési engedélyben foglaltak szerint jár el.
Súlyos: A vizsgált területre vonatkozóan a földhasználó nem rendelkezik vízjogi üzemeltetési engedéllyel, vagy a vízügyi hatóság a vízjogi üzemeltetési engedély szüneteltetéséről jogerős döntést hozott, vagy a vízjogi üzemeltetési engedély lejárt.

Helyrehozható:Az öntözési célú vízhasználathoz szükséges vízjogi üzemeltetési engedély beszerezhető.
Maradandó: nem megállapítható.

3. melléklet a 32/2010. (III. 30.) FVM rendelethez

Az R. 3. számú mellékletében a „Gazdaságon belüli” szövegrész helyébe a „Kismértékű” szöveg, valamint a „Gazdaságon kívüli” szövegrész helyébe a „Nagymértékű” szöveg lép.
1

A rendelet a 9. § alapján hatályát vesztette 2010. április 8. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére