• Tartalom

323/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet

323/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet

az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról, a népegészségügyi szakigazgatási feladatok ellátásáról, valamint a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelöléséről1

2017.01.01.

A Kormány az Alkotmány 35. § (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alkotmány 40. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, valamint

az egészségügyi államigazgatási szerv kijelölése tárgyában az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény 15. § (4) bekezdésében,

az állami családvédelmi szolgálat kijelölése tárgyában a magzati élet védelméről szóló 1992. évi LXXIX. törvény 16/A. §-ában,

a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelölése tárgyában az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról szóló 2005. évi XCV. törvény 32. § (4) bekezdés d) pontjában,

a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § a) pontjában,

a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény 21. § b)–d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva

a következőket rendeli el:

1. Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat szervezete,
a népegészségügyi szakigazgatási feladatok ellátása

1. §2 Az Országos Tisztifőorvosi Hivatal (a továbbiakban: OTH) az egészségügyért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) irányítása alá tartozó, központi hivatalként működő központi költségvetési szerv.

2. §3 (1) Az OTH a hatáskörébe tartozó feladatokat az ország egész területére kiterjedő illetékességgel látja el.

(2) Az OTH-t az országos tisztifőorvos vezeti.

(3)4 Az országos tisztifőorvos tevékenységét a helyettes országos tisztifőorvosok segítik, akiket a miniszter nevez ki és ment fel, az egyéb munkáltatói jogokat az országos tisztifőorvos gyakorolja.

3. §5

3/A. §6 Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatot (a továbbiakban: Szolgálat) az 1. mellékletben meghatározott, a miniszter által alapított központi költségvetési szervek (a továbbiakban: országos intézet) és az OTH alkotja. Az országos intézet a hatáskörébe tartozó feladatokat az ország egész területére kiterjedő illetékességgel látja el. Az országos intézetet főigazgató vezeti.

4. §7 (1) Budapest Főváros Kormányhivatala (a továbbiakban: fővárosi kormányhivatal) a népegészségügyi feladatait Budapest és Pest megye területére kiterjedő illetékességgel látja el.

(2) A népegészségügyi feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal (a továbbiakban együtt: kormányhivatal) kormányrendeletben meghatározottak szerint, valamint a 2. mellékletben meghatározott esetekben – figyelemmel az 5. § (1) bekezdésében és a 3. mellékletben foglaltakra is – egyes hatósági ügyekben különös illetékességgel jár el.

(3) A kormányhivatal népegészségügyi feladatkörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalai (a továbbiakban: járási hivatal) illetékességi területét a 3. melléklet tartalmazza.

5. §8 (1) Egyes jogszabályban meghatározott sugár-egészségügyi feladatokat a kormányhivatalok a 3. melléklet szerinti illetékességi területen látják el.

(2) A közegészségügyi-járványügyi kockázatok feltárása és a hatósági feladatok ellátása

a) a határkikötő, a nemzetközi áru- vagy személyforgalmat lebonyolító kikötő és a nemzetközi kereskedelmi repülőtér vonatkozásában a népegészségügyi feladatkörében eljáró fővárosi kormányhivatal,

b) a határkikötő, a nemzetközi áru- vagy személyforgalmat lebonyolító kikötő vonatkozásában a népegészségügyi feladatkörében eljáró Baranya Megyei Kormányhivatal feladata.

(3) A (2) bekezdés szerinti repülőtéren és kikötőkben a fővárosi kormányhivatal, illetve a Baranya Megyei Kormányhivatal látja el az illetékes járási hivatal számára jogszabályban meghatározott népegészségügyi feladat- és hatásköröket.

2. Az országos tisztifőorvos

6. § (1) Az országos tisztifőorvos

a) vezeti az OTH-t,

b)9 a jogszabályokban és az alapító okiratban foglaltakkal összhangban szakmai irányítási jogot gyakorol a Szolgálat felett, továbbá közreműködik a kormányhivatal és a járási hivatal vonatkozásában a minisztert, mint szakmai irányító minisztert megillető irányítási jogkörök gyakorlásában, valamint tájékoztatja a Szolgálatot, a kormányhivatalt és a járási hivatalt a szakmai kérdésekben kialakított elvi állásfoglalásairól.

(2) Az országos tisztifőorvos kinevezi, felmenti és vezetői teendőkkel bízza meg az 1. melléklet szerinti országos intézetek főigazgatóit, továbbá gyakorolja felettük az egyéb munkáltatói jogokat. Az országos tisztifőorvos gyakorolja a munkáltatói jogokat az OTH kormánytisztviselői, kormányzati ügykezelői és munkavállalói felett.

(3)10 Az országos tisztifőorvos ellátja a Magyar Honvédség és a rendvédelmi szervek közegészségügyi-járványügyi feladatainak ellátására kijelölt szerve egészségügyi feladatainak szakmai felügyeletét.

(4) Az országos tisztifőorvos a (3) bekezdés szerinti jogkörében eljárva:

a)11 tájékoztatást, adatot, egyéb információt kérhet minden olyan, a Szolgálat és a kormányhivatal feladatkörébe tartozó közegészségügyi, egészségfejlesztési kérdésben, amely a lakosságot érinti vagy érintheti,

b) megkeresésre szakmai kérdésekben állást foglal, véleményt nyilvánít,

c) felhívást intézhet közegészségügyi-járványügyi, valamint egészségfejlesztési intézkedések megtételére, amennyiben azok a lakosság érdekében szükségesek. Az intézkedés elmaradása esetén a miniszter útján intézkedés céljából megkeresi az arra feladatkörrel rendelkező minisztert,

d)12 javaslatokat tehet a Magyar Honvédség és a rendvédelmi szervek egészségügyi feladatait ellátó vezetőjének a Magyar Honvédség, illetve a rendvédelmi szervek közegészségügyi-járványügyi, egészségfejlesztési helyzetének javítása érdekében,

e)13 évente egyszer – általa meghatározott időben – beszámolót kér a közegészségügyi-járványügyi tevékenységről,

f) az éves munkatervről véleményt nyilvánít, illetve tematikus javaslattal élhet a munkaterv kialakításában.

(5)14 Az országos tisztifőorvos szakmai felügyeleti jogkörében a (3) bekezdésben megjelölt szerveken kívül az ország egészére kiterjedő hatállyal a (4) bekezdés a)–c) pontja szerinti jogkörében eljár.

(6)15 Az országos tisztifőorvos kijelöli a mikrobiológiai referencia laboratóriumokat, valamint a járványügyi feladatok ellátására kijelölt laboratóriumokat. Amennyiben a kijelölés érinti a kormányhivatalt, a kijelöléshez a közigazgatás-szervezésért felelős miniszter egyetértése szükséges.

3. Az Országos Tisztifőorvosi Hivatal

7. § (1) Az OTH az országos intézetek szakmai irányító szerve.

(1a)16 Az egyedi utasítás kiadásának joga az országos intézetek irányítása körében az egészségügyért felelős minisztert is megilleti.

(2) Az OTH középirányító szervként az irányítása alá tartozó országos intézetek felett a következő irányítási jogosítványokat gyakorolja

a) elemi és kincstári költségvetésekhez a felügyeleti szerv által megállapított keretszámok elosztása, összesítése, a beszámolók felülvizsgálatot követő visszaigazolása,

b) a költségvetések felhasználására – beleértve a létszámmal és a személyi juttatásokkal való gazdálkodást is – vonatkozó irányelv meghatározása,

c) a szakmai feladatok végrehajtásához szükséges pénzügyi feltételek szervezése, irányítása és ellenőrzése,

d) a gazdálkodás részletes rendjének meghatározása.

(3) Az OTH részt vesz az országos népegészségügyi programok kidolgozásában és irányítja, szervezi, koordinálja a programok végrehajtásának területi és helyi feladatait.

(4)17 Az OTH ellátja a jogszabályban meghatározott, egészségügyi ellátás feletti szakfelügyeleti feladatokat.

(5) Az OTH alaptevékenységének teljes körű ellátása mellett, a szabad kapacitása kihasználásával – az alapító okiratában meghatározott arányban – vállalkozási tevékenységet végezhet.

(6)18 Az OTH ellátja az alapító okiratában, illetve jogszabályokban számára meghatározott feladatokat

a)19 a közegészségügy (környezet- és település-egészségügy – ideértve a gyógyfürdőügyet is –, élelmezés- egészségügy, táplálkozás-egészségügy, sugáregészségügy, kozmetikai termékek egészségügyi megfelelősége, kémiai biztonság, gyermek-és ifjúságügy) területén,

b) a járványügy (fertőzőjárvány-ügy) területén,

c) az egészségfejlesztés (egészségvédelem, egészségnevelés és egészségmegőrzés, népegészségügyi szűrések szervezése és koordinálása, egészségmonitorozás, beleértve a nem fertőző betegségek epidemiológiáját, az egészséghatás-értékelést) területén,

d)20 az egészségügyi igazgatás és koordináció területén,

e)21 a munkaegészségügy (munkahigiéne és foglalkozás-egészségügy) területén.

(7)22 Az OTH jár el a kormányhivatal vagy a járási hivatal hatáskörébe tartozó azon, az egészségügyi igazgatás körébe tartozó ügyekben, amelyekben minősített adat kerül felhasználásra.

(8)23 A (6) bekezdésben felsorolt feladatain belül a sugáregészségügy területén az OTH feladataihoz tartozik:

a) az Országos Atomenergia Hivatal nukleáris energiával kapcsolatos európai uniós, valamint nemzetközi kötelezettségekkel összefüggő feladatköréről, az Országos Atomenergia Hivatal hatósági eljárásaiban közreműködő szakhatóságok kijelöléséről, a kiszabható bírság mértékéről, valamint az Országos Atomenergia Hivatal munkáját segítő tudományos tanácsról szóló 112/2011. (VII. 4.) Korm. rendelet (a továbbiakban: OAH R.) 1. § (1) bekezdés m) pontja szerinti jelentéshez az Országos Atomenergia Hivatal megkeresése alapján a radioaktív hulladékra vonatkozó részjelentés elkészítése és továbbítása a jelentés összeállítója számára a megkeresést követő 30 napon belül és

b) a radioaktív hulladék vonatkozásában az OAH R. 1. § (1) bekezdés l) pontja szerinti tagállami önellenőrzési kötelezettség teljesítésében, továbbá a nemzetközi szakértői értékelésben való közreműködés.

7/A. §24 (1) Az OTH ellátja a jogszabályban meghatározott munkahigiénés és foglalkozás-egészségügyi kutatással összefüggő feladatait.

(2) Az OTH ellátja a munkahigiénés és foglalkozás-egészségügyi szervnek az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény (a továbbiakban: Eüak.) 15/A. § (2) és (3) bekezdésében meghatározott feladatait.

(3) Az OTH munkahigiénés és foglalkozás-egészségügyi szervként részt vesz:

a) a munkahigiénés és foglalkozás-egészségügyi tevékenységgel összefüggő kormányzati döntések, stratégiák megalapozásában, ezzel kapcsolatos felmérésekben,

b) a környezeti (munkakörnyezeti) és biológiai monitorozás módszertanának kialakításában és fejlesztésében,

c) az európai uniós tagállami működéssel kapcsolatos, közösségi jogharmonizációs, továbbá az Európai Unió döntéshozatali folyamataiban a munkahigiéne, valamint a foglalkozás-egészségügy területén,

d) a munkaegészségügyi vonatkozású hazai és európai uniós programok végrehajtásával kapcsolatos feladatok megoldásában,

e) a munkaegészségüggyel foglalkozó hazai és nemzetközi szervezetek tevékenységében.

(4) Az OTH ellátja a túlnyomásos munkahelyen foglalkoztatottak orvosi alkalmassági vizsgálatával kapcsolatosan jogszabály által hatáskörébe utalt feladatokat.

(5) Az OTH ellátja a kézilőfegyverek, lőszerek, gáz- és riasztófegyverek megszerzésének és tartásának egészségi alkalmassági vizsgálatával kapcsolatosan jogszabály által hatáskörébe utalt feladatokat.

(6) Az OTH az egyes rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjainak foglalkozási betegsége, fokozott expocíciós esete szolgálattal összefüggő jellegének megállapításához, minősítéséhez jogszabály alapján véleményt ad.

(7) Az OTH működteti a hajózási egészségi alkalmasság másodfokú vizsgálatát végző bizottságot.

(8) Az OTH ellátja a munkaköri, szakmai és személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatával és véleményezésével kapcsolatosan a jogszabály által hatáskörébe utalt feladatokat.

(9) Az OTH biztosítja a foglalkozási megbetegedésben szenvedők szakvizsgálatait és elbírálja a megbetegedések foglalkozási eredetét.

(10) Az OTH munkahigiénés (munkakörnyezeti műszeres- és biológiai expozíciós) vizsgálatokat végez.

(11) Az OTH egyes meghatározott tevékenységekre akkreditált laboratóriumokat működtet és tart fenn.

4. 25 A kormányhivatal és a járási hivatal szakmai irányításának szabályai

8. § (1) A kormányhivatal népegészségügyi feladatköreivel összefüggésben az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 9. § g)–i) pontjában meghatározott, valamint a törvényességi és szakszerűségi ellenőrzési hatásköröket a miniszter gyakorolja. A miniszter hatáskörei gyakorlásához szükséges döntések szakmai előkészítésében az országos tisztifőorvos közreműködik.

(2) A kormányhivatal munkavédelmi és munkaügyi feladatköreinek gyakorlásával összefüggésben ellátott munkaegészségügyi feladatai tekintetében – a munkavédelmi hatósági hatáskörben gyakorolt munkaegészségügyi feladat- és hatáskörök kivételével – az Áht. 9. § h) és i) pontja szerinti hatáskörök gyakorlására a miniszter jogosult. A miniszter határkörei gyakorlásához szükséges döntések szakmai előkészítésében az országos tisztifőorvos közreműködik.

(3) A kormányhivatal népegészségügyi hatáskörébe tartozó közigazgatási hatósági ügyekkel összefüggésben hozott döntés elleni fellebbezést az országos tisztifőorvos bírálja el és ezzel összefüggésben gyakorolja az Áht. 9. § f) pontjában meghatározott hatáskört.

(4) Az országos tisztifőorvos javaslatot tesz a miniszter szakmai irányítási körébe tartozó – a jogalkotásról szóló törvény szerinti – utasítás kiadására.

(5) A miniszter szakmai irányítása keretében a kormányhivatalok és a járási hivatalok

a) a miniszter által kiadott szakmai eljárásrendeknek és útmutatóknak megfelelően végzik az ellenőrzéseiket és szakmai tevékenységüket,

b) végrehajtják a miniszter által kiadott ellenőrzési és mintavételi terveket,

c) a miniszter által elrendelt belső ellenőrzéseket végrehajtják, közreműködnek nemzetközi szervek által végrehajtott külső auditokon,

d) közreműködnek a szakmai sajtómegjelenéssel kapcsolatos feladatok ellátásában,

e) az elvégzett feladataikról közvetlenül tájékoztatják a minisztert.

(6) A kormányhivatalok és a járási hivatalok

a) részt vesznek az OTH által biztosított képzéseken, valamint az ahhoz kapcsolódó vizsgákon,

b) az OTH szakmai informatikai rendszerein keresztül látják el a hatáskörükbe tartozó feladatokat,

c) az országos adatbázisok kialakítása és fenntartása érdekében adatgyűjtést végeznek, nyilvántartást vezetnek, valamint jelentést küldenek az OTH-nak,

d) a szakmai feladatellátás során az OTH által kiadott iratmintákat használják,

e) részt vesznek az OTH által szervezett értekezleteken, működtetett szakmai munkacsoportokban,

f) ellátják a gyorsriasztási rendszerek üzemeltetésében jelentkező feladatokat,

g) az OTH által kiadott feladataik elvégzéséről közvetlenül tájékoztatják az OTH-t.

5. Az országos intézetek

9. § (1)26 Az országos intézet a Szolgálat szakmai-módszertani, tudományos kutatási, képzési, továbbképzési, nyilvántartási, koordinálási, szakértői, valamint az egészségügyi szolgáltatók feletti egyes szakfelügyeleti feladatokat ellátó szerve.

(2) Az országos intézet az (1) bekezdésben foglaltakon túl e rendelet szerinti, valamint külön jogszabályban, illetve az alapító okiratában foglalt feladatokat lát el.

(3) Az országos intézetek alkalmazottai felett a munkáltatói jogkört az országos intézet főigazgatója gyakorolja.

(4) Az országos tisztifőorvos az országos intézet vezetőjét vagy kiadmányozási jogkörrel rendelkező ügyintézőjét az első fokú közigazgatási hatósági eljárásban nem utasíthatja.

6. 27 A kormányhivatal népegészségügyi feladatai

10. § (1) A kormányhivatal népegészségügyi feladatai keretében

a) a népegészségügyi feladatok tekintetében ellátja a járási hivatalok szakmai tevékenységének irányítását, koordinálását,

b) jogszabályban meghatározott ügyekben első fokú hatósági jogkört gyakorol,

c) ellátja az alapító okiratban, illetve jogszabályokban számára meghatározott feladatokat

ca) a közegészségügy (élelmezés-egészségügy, táplálkozás-egészségügy, környezet- és település-egészségügy, sugáregészségügy, kozmetikai termékek egészségügyi megfelelősége, kémiai biztonság, gyermek- és ifjúságügy, munkaegészségügy) területén, mely feladatok ellátásához kémiai, sugáregészségügyi és aerobiológiai vizsgálólaboratóriumot üzemeltethet,

cb) a járványügy területén, mely feladatok ellátásához vizsgálólaboratóriumot üzemeltethet,

cc) az egészségfejlesztés (egészségvédelem, egészségnevelés és egészségmegőrzés, népegészségügyi szűrések szervezése és koordinálása, egészségmonitorozás, beleértve a nem fertőző betegségek epidemiológiáját, az egészséghatás-értékelést) területén,

cd) az egészségügyi igazgatás és koordináció területén,

d) ellátja a jogszabályban a feladatkörébe utalt, az egészségügyi szolgáltatók feletti szakfelügyelet működtetésével összefüggő feladatokat.

(2) A kormányhivatal részt vesz a lakosság egészségének megőrzését célzó népegészségügyi programok kidolgozásában, irányítja, szervezi és koordinálja a programok végrehajtását.

7. 28 A járási hivatal népegészségügyi feladatai

11. § A járási hivatal illetékességi területén ellátja az egészségügyi államigazgatási szerv mindazon népegészségügyi, hatósági, szakmai felügyeleti feladatait, amelyet jogszabály nem utal a Szolgálat más szerve, vagy a kormányhivatal feladatkörébe.

11/A. § A nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvény 7. § (1) bekezdése szerinti feladatok tekintetében a járási hivatal országos illetékességgel jár el.

8. Az egészségügyi államigazgatási szerv kijelölése

12. § (1)29 A Kormány egészségügyi államigazgatási szervként – ha kormányrendelet ettől eltérően nem rendelkezik – a járási hivatalt jelöli ki.

(2)30 A Kormány a járási hivatalt jelöli ki a magzati élet védelméről szóló 1992. évi LXXIX. törvényben meghatározott állami családvédelmi szolgálat működtetésére.

(3) A Kormány egészségügyi államigazgatási szervként az OTH-t jelöli ki

a)31 az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (a továbbiakban: Eütv.)

b)32

c)33 az Eüak.

cd)35 19/B. §-a

szerinti feladatok ellátására.

(3a)36 A Kormány – kormányrendelet eltérő rendelkezése hiányában – munkahigiénés és foglalkozás-egészségügyi szervként az OTH-t jelöli ki.

(4) A Kormány egészségügyi államigazgatási szervként az OTH-t jelöli ki

a) az Eütv.

ab) 114. § (3) bekezdés a) pont ac) és ad) alpontja,

b)42

c)43

d) a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény (a továbbiakban: Kbtv.) 32. § (3) bekezdése szerinti megkeresést fogadó szervként, továbbá a Kbtv. 32. § (2) bekezdése,

e) az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény 14/A. § (1) bekezdése,

f)44 az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény 4. § (12) bekezdése, 21. § (2) bekezdése, 21/A. § (1)–(3) és (5) bekezdése, a radioaktívhulladék-tároló esetében a biztonsági övezet kijelölésére vonatkozó, az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény 34. § (1) bekezdése,

g)45 a humángenetikai adatok védelméről, a humángenetikai vizsgálatok és kutatások, valamint a biobankok működésének szabályairól szóló 2008. évi XXI. törvény

h)46 az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény

i)47

j)48 a települési önkormányzatok fekvőbeteg-szakellátó intézményeinek átvételéről és az átvételhez kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2012. évi XXXVIII. törvény 5. § (1a) bekezdése,

k)49 az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. évi törvény 14. §-a

szerinti feladatok ellátására.

(5)50 A Kormány egészségügyi államigazgatási szervként a kormányhivatalt jelöli ki

a) az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény

c)52

d)53 a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény 25. § (4) bekezdés f) pontja,

e)54 a gyógyszertárakra vonatkozó eljárásokat kivéve az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról szóló 2005. évi XCV. törvény 20. § (1), (4), (5) és (7) bekezdése,

f) az egészségügyben működő szakmai kamarákról szóló 2006. évi XCVII. törvény (a továbbiakban: Eü.kamara tv.)

g)55 az (5a) bekezdésben meghatározott kivétellel a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvény 7. § (9) bekezdése,

h)56

i)57

k)58

l)59 az egészségügyi államigazgatási feladatok tekintetében az egyes közszolgáltatások ellátásáról és az ezzel összefüggő törvénymódosításokról szóló 2013. évi CXXXIV. törvény 2. §-a

szerinti feladatok ellátására.

(5a)60 A Kormány egészségügyi államigazgatási szervként a Magyar Honvédség, a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat, a honvédelemért felelős miniszter vagyonkezelésébe tartozó gazdasági társaságok és a rendvédelmi szervek, valamint az Országgyűlési Őrség – ide nem értve a büntetés-végrehajtási szervezetnek a fogvatartottak elhelyezésére és foglalkoztatására létrehozott büntetés-végrehajtási szerveit – vonatkozásában a rendvédelmi szervek, a Magyar Honvédség, a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat, az Országgyűlési Őrség, valamint a honvédelemért felelős miniszter tulajdonosi joggyakorlása alatt álló gazdasági társaságok közegészségügyi-járványügyi feladatait ellátó egyes szervek kijelöléséről szóló kormányrendeletben meghatározott elsőfokú közegészségügyi-járványügyi hatósági jogkör gyakorlóját jelöli ki a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvény 2. § (9) bekezdése és 7. §-a szerinti feladatok ellátására.

(5b)61 A Kormány egészségügyi államigazgatási szervként a kormányhivatalt jelöli ki

szerinti feladatok ellátására.

(6)62 A Kormány egészségügyi államigazgatási szervként az OTH-t és a kormányhivatalt jelöli ki

a) a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény 43. § (1) bekezdés g) pontja,

b) a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 96. § (3) bekezdés g) pontja,

d) a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény (a továbbiakban: Ebtv.) 20. § (7) bekezdése,

szerinti feladatok ellátására.

(7)64 A Kormány egészségügyi államigazgatási szervként az OTH-t, a kormányhivatalt és a járási hivatalt jelöli ki

a)65 az Eüak.

b) a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 37. § (4) bekezdés b) pontja,

c) a személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról szóló 1996. évi XX. törvény

szerinti feladatok ellátására.

(8)66 A Kormány egészségügyi államigazgatási szervként az OTH-t és a járási hivatalt jelöli ki az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény 6. § (1) bekezdés p) pontja szerinti feladatok ellátására.

13. §67 A Kormány egészségügyi államigazgatási szervként – ha e rendelet vagy külön jogszabály eltérően nem rendelkezik – a Szolgálatot és a kormányhivatalt jelöli ki

a) az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény,

b)–c)68

d) az Eütv.

da) 143. §-a,

e)69 a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 2. § (1) bekezdése és 34. § (2) bekezdése,

f)70

szerinti feladatok ellátására.

14. § (1)72 A Kormány az OTH-t jelöli ki az Eütv. 110. § (4) és (10a) bekezdésében meghatározott feladat ellátására.

(2)73

(3)74

14/A. §75 A Kormány egészségügyi államigazgatási szervként az Országos Epidemiológiai Központot jelöli ki az Eüak.

c) 20. § (3a) bekezdése

szerinti feladatok ellátására.

15. § (1)77 A Kormány az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény

a) 4. § (1) bekezdés a), c), e), g), i), k) és m) pontja szerinti feladatok ellátására egészségügyi államigazgatási szervként az Országos Közegészségügyi Központot,

b) 4. § (1) bekezdés l) és o) pontja szerinti feladatok ellátására egészségügyi államigazgatási szervként az OTH-t,

c) 4. § (1) bekezdés q) pontja szerinti feladatok ellátására egészségügyi államigazgatási szervként az Országos Közegészségügyi Központot és az Országos Epidemiológiai Központot

jelöli ki.

(2)78 A Kormány az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény 4. § (5) bekezdés a) pont ab) alpontja szerinti feladat ellátására az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézetet (a továbbiakban: OGYÉI) jelöli ki.

(3)79 A Kormány az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény 4. § (5) bekezdés b) pont ba) és bc) alpontja, c) pont ca) alpontja, valamint d) pont db) alpontja szerinti feladatok ellátására egészségügyi államigazgatási szervként az OTH-t és az OGYÉI-t jelöli ki.

(4)80

16. § (1)81 A Kormány egészségügyi államigazgatási szervként az Országos Közegészségügyi Központot jelöli ki a Kbtv.

b) 7. §-a,

szerinti feladatok ellátására.

(2)83 A Kormány az Országos Közegészségügyi Központot jelöli ki a Kbtv. 24. § (1) bekezdése szerinti, a hazai és nemzetközi adatok feldolgozásáért felelős Információs Központ működtetésére.

(3) A Kbtv. 25. § (4) bekezdése szerinti, a kémiai biztonságot koordináló tárcaközi bizottság tagjaiként a Kormány a Kbtv. 25. § (1) bekezdése alapján a következőket jelöli ki

a) a környezetvédelemért felelős miniszter,

b) a közlekedésért felelős miniszter

c) a gazdaságpolitikáért felelős miniszter,

d) az élelmiszerlánc-felügyeletért felelős miniszter,

e) az oktatásért felelős miniszter,

f) a katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter,

g) a rendészetért felelős miniszter,

h) az államháztartásért felelős miniszter,

i) a honvédelemért felelős miniszter,

j) az egészségügyért felelős miniszter,

k) a fogyasztóvédelemért felelős miniszter

által kijelölt személyek, az országos tisztifőorvos vagy az általa kijelölt személy, továbbá a kémiai biztonság területén érintett társadalmi szervezetek által külön jogszabályban meghatározott módon delegált legfeljebb hat személy.

16/A. §84 A Kormány a Nemzeti Egészségfejlesztési Intézetet jelöli ki az Egészségügyi Világszervezet Dohányzás-ellenőrzési Keretegyezményének kihirdetéséről szóló 2005. évi III. törvénnyel kihirdetett, az Egészségügyi Világszervezet Dohányzás-ellenőrzési Keretegyezmény 5. Cikk 2. pont a) alpontja szerinti feladat ellátására.

17. § A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény szerinti, a szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóságként az egészségügyi államigazgatási szerv jár el a gyógyászatisegédeszköz-forgalmazási tevékenység, valamint az Eütv. 242/A. § szerinti, a természetes fürdővizek minőség-ellenőrzéséhez szükséges mintavételi és laboratóriumi vizsgálati tevékenység tekintetében.

18. § A Kormány egészségügyi államigazgatási szervként az OTH-t jelöli ki az Eütv. 238. § (3) bekezdésében meghatározott feladat ellátására.

18/A. §85 A Kormány népegészségügyi szervként az OGYÉI-t, az iskolai egészségfejlesztési programok tekintetében a Nemzeti Egészségfejlesztési Intézetet jelöli ki a népegészségügyi termékadóról szóló 2011. évi CIII. törvény 1. § 19. pontjában meghatározott feladat ellátására.

18/B. §86 A Kormány egészségügyi államigazgatási szervként Budapest Főváros Kormányhivatalát jelöli ki

a) a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény 18/A. § (4) bekezdés b) pontja szerinti feladat ellátására, továbbá

b) az Eütv. szerinti egészségügyi szakértői nyilvántartást vezető szervként,

c) halottvizsgálati szaktanácsadói névjegyzéket vezető szervként.

9. Hatósági eljárás, illetékesség

19. § (1)87 Ha jogszabály másként nem rendelkezik, a közigazgatási hatósági ügyekben az első fokú eljárás a járási hivatal hatáskörébe tartozik.

(2) A másodfokú eljárás

a)88 ha első fokon a járási hivatal járt el, a kormányhivatal,

b)89 ha első fokon a kormányhivatal, kirendeltség vagy – ha jogszabály másként nem rendelkezik – országos intézet járt el, az országos tisztifőorvos,

c) amennyiben első fokon az országos tisztifőorvos járt el, a külön jogszabály szerinti jogorvoslati hatóság

hatáskörébe tartozik.

20. §90 Helyszíni ellenőrzésre a Szolgálat vagy a kormányhivatal, illetve járási hivatal fényképes igazolvánnyal ellátott kormánytisztviselője, állami tisztviselője jogosult.

21. § A közigazgatási hatósági eljárásban felmerülő mintavételi, laboratóriumi, illetve az egyéb műszeres vizsgálatok költségei, továbbá az eljárás során a tényállás tisztázásakor felmerült személyi és dologi költségek – külön jogszabály eltérő rendelkezése hiányában – egyéb eljárási költségnek minősülnek. A felszámítható költségek mértékét külön jogszabály határozza meg.

22. § (1)91 Az Eü.kamara tv. 21. § (4) bekezdésének alkalmazásában az egészségügyi államigazgatási szervként a Kormány az egészségügyi szolgáltatás nyújtásának helye szerint illetékes kormányhivatalt jelöli ki.

(2) Az Eütv.

a)92 140/A. § (9) bekezdésének a) pontja szerinti három személyt a megyei tisztifőorvos a kormányhivatal alkalmazottai közül jelöli ki,

b)93 140/E. § (5) bekezdésének b) pontja szerinti feladatok ellátása során egészségügyi államigazgatási szervként az egészségügyi szolgáltató működési engedélye szerint illetékes kormányhivatal jár el.

(3)94 Az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény 23. § (1) bekezdésének alkalmazása során egészségügyi államigazgatási szervként az egészségügyi dolgozó lakóhelye vagy az egészségügyi szolgáltató telephelye szerint illetékes kormányhivatal jár el.

(4) Egészségügyi államigazgatási szervként a Kormány az Eüak.

a)95 15. § (1)–(3a), (7) és (8a) bekezdése alkalmazásában az érintett lakóhelye, tartózkodási helye, munkahelye vagy a megbetegedés helye szerint illetékes járási hivatalt,

b)96

jelöli ki.

(5)97 Egészségügyi államigazgatási szervként a Kormány a tevékenység végzésének helye szerint járási hivatalt jelöli ki a Kbtv.

alkalmazásában.

(6)98

(7)99

(8)100 A víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény 6. §-a szerinti feladatokat a miniszter külön jogszabály szerint, a Szolgálat és a kormányhivatal útján látja el.

10. 101 A közigazgatási hatósági eljárásokban vizsgálandó szakkérdések köre, és közreműködő szakhatóságok kijelölése

23. § (1) A Kormány a természetes fürdővízzé nyilvánítási eljárásban

a) belső határon és a magyar-horvát határszakaszon lévő határvízen – az államhatár rendje fenntarthatóságának szakkérdésében –, első fokú eljárásban a fürdővíz helye szerint illetékes rendőrkapitányságot, másodfokú eljárásban a fürdővíz helye szerint illetékes rendőr-főkapitányságot,

b) a külső határon lévő határvízen – az államhatár rendje fenntarthatóságának szakkérdésében –, első fokú eljárásban a fürdővíz helye szerint illetékes határrendészeti kirendeltséget, másodfokú eljárásban a fürdővíz helye szerint illetékes rendőr-főkapitányságot,

c) dunai, tiszai, valamint balatoni fürdőhely esetén – annak elbírálása kérdésében, hogy a vízterületen nem tilos-e fürdeni, milyen feltételek esetén szabad fürdeni, a vízterületen történő fürdés nem veszélyezteti-e a hajók közlekedését –, első fokú eljárásban az illetékes vízirendészeti rendőrkapitányságot, másodfokú eljárásban az illetékes rendőr-főkapitányságot,

d)102 dunai és tiszai fürdőhely esetén – annak elbírálása kérdésében, hogy a fürdővíz használatának engedélyezése során a Magyar Honvédség nemzeti és szövetségi védelmi feladatai biztosíthatóak-e –, első fokú eljárásban a honvédelemért felelős minisztert,

e) a természetes vizek minőségének védelme érdekében a vizek állapota, valamint a lehetséges szennyezések megállapításának kérdésében , első fokú eljárásban a fürdővíz helye szerint illetékes vízvédelmi feladatkörében eljáró fővárosi, megyei katasztrófavédelmi igazgatóságot (a továbbiakban: megyei katasztrófavédelmi igazgatóság), másodfokú eljárásban a vízvédelmi feladatkörében eljáró BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságot szakhatóságként jelöli ki. A fürdővíz használatának engedélyezésére irányuló eljárásban hozott határozatot a fürdővíz helye szerint illetékes megyei katasztrófavédelmi igazgatósággal, a főváros területén a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatósággal is közölni kell.

(2) A Kormány a fürdőhely kijelölésére irányuló eljárásban

a) belső határszakaszon és a magyar–horvát határszakaszon lévő határvízen – az államhatár rendje fenntarthatóságának szakkérdésében –, első fokú eljárásban a fürdővíz helye szerint illetékes rendőrkapitányságot, másodfokú eljárásban a fürdővíz helye szerint illetékes rendőr-főkapitányságot,

b) a külső határon lévő határvízen – az államhatár rendje fenntarthatóságának szakkérdésében –, első fokú eljárásban a fürdővíz helye szerint illetékes határrendészeti kirendeltséget, másodfokú eljárásban a fürdővíz helye szerint illetékes rendőr-főkapitányságot,

c) dunai, tiszai, valamint balatoni fürdőhely esetén – annak elbírálása kérdésében, hogy a vízterületen nem tilos-e fürdeni, milyen feltételek esetén szabad fürdeni, a vízterületen történő fürdés nem veszélyezteti-e a hajók közlekedését –, első fokú eljárásban az illetékes vízirendészeti rendőrkapitányságot, másodfokú eljárásban az illetékes rendőr-főkapitányságot,

d)103 dunai és tiszai fürdőhely esetén – annak elbírálása kérdésében, hogy a fürdőhely kijelölése során a Magyar Honvédség nemzeti és szövetségi védelmi feladatai biztosíthatók-e –, első fokú eljárásban a honvédelemért felelős minisztert,

e) a természetes vizek minőségének védelme érdekében a vizek állapota, valamint a lehetséges szennyezések megállapításának kérdésében, első fokú eljárásban a fürdővíz helye szerint illetékes vízvédelmi feladatkörében eljáró megyei katasztrófavédelmi igazgatóságot, másodfokú eljárásban a vízvédelmi feladatkörében eljáró BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságot, valamint

f)104 a vízi út 50 méteres körzetében és a kikötő, átkelőhely, hajózási létesítmény környezetében található kijelölendő fürdőhely esetén a biztonságos hajózás feltételei érvényesíthetősége megállapítását szakkérdésként elsőfokú eljárásban Budapest Főváros Kormányhivatala vizsgálja. A fürdőhely kijelölésével kapcsolatos másodfokú eljárásban szakértőként a közlekedésért felelős miniszter rendelhető ki. A fürdőhely kijelölésére irányuló eljárásban hozott határozatot a fürdőhely helye szerint illetékes megyei katasztrófavédelmi igazgatósággal, a főváros területén a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatósággal is közölni kell.

(3) A Kormány a fürdővízprofil megállapítására, felülvizsgálatára és frissítésére irányuló, valamint a vízminőség romlása esetén lefolytatott eljárásban – a szennyező anyagok kibocsátási határértékeinek megállapítása, a természetes vizek minőségének védelme érdekében a vizek állapota, valamint a lehetséges szennyezések megállapítása kérdésében –, első fokú eljárásban a vízvédelmi feladatkörében eljáró megyei katasztrófavédelmi igazgatóságot, másodfokú eljárásban a vízvédelmi feladatkörében eljáró BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságot szakhatóságként jelöli ki.

(4) A gyógyhellyé nyilvánítással kapcsolatos eljárásban, a földtani környezet és az ásványvagyon védelme szakkérdését az első fokú eljárásban a gyógyhely helye szerint illetékes bányafelügyeleti hatáskörében eljáró megyei kormányhivatal vizsgálja. A gyógyhellyé nyilvánítással kapcsolatos másodfokú eljárásban szakértőként a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal rendelhető ki.

(5) A Kormány a természetes vizek minőségének védelme érdekében a vizek állapota, valamint a lehetséges szennyezések megállapításának kérdésében első fokú eljárásban a vízvédelmi feladatkörében eljáró megyei katasztrófavédelmi igazgatóságot, másodfokú eljárásban a vízvédelmi feladatkörében eljáró BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságot szakhatóságként jelöli ki.

(6)105

(7)106 A Kormány

a) a biocid termék forgalomba hozatalához és felhasználásához szükséges engedély kiadása iránti és regisztrációs eljárásban,

b) a biocid termék forgalomba hozatalához és felhasználásához szükséges engedély és a regisztráció megújítása és elismerése iránti eljárásban,

c) a biocid termék korlátozott és ellenőrzött felhasználás céljára történő forgalomba hozatalának ideiglenes engedélyezése iránti eljárásban,

d) az engedélyezett, illetőleg a regisztrált biocid termék további forgalmazásának megtiltására, valamint a módosított engedély és regisztráció kiadására, elvégzésére irányuló eljárásban, valamint

e) a biocid termék vagy biocid termékben való felhasználásra szánt hatóanyag kísérlet vagy vizsgálat céljára történő forgalomba hozatalának és felhasználásának engedélyezése iránti eljárásban

a biocid termék és hatóanyaga, valamint a nem hatóanyag anyagainak a nem cél élő szervezetekre gyakorolt ökotoxikológiai hatásának vizsgálata, továbbá az anyagok környezeti sorsának és viselkedésének vizsgálata kérdésében a Pest Megyei Kormányhivatalt szakhatóságként jelöli ki.

(8) A Kormány a sírhely hamvasztáshoz szükséges megnyitására vonatkozó engedélyezési eljárásban, külön jogszabályban meghatározott rendkívüli halálesetkor és az eltemetéstől számított 25 éven belül – annak elbírálására, hogy a rendkívüli halálesethez kapcsolódó nyomozási feladatok a hamvasztást követően biztosíthatók-e –, első fokú eljárásban az elhalálozás helye szerint illetékes rendőrkapitányságot, másodfokú eljárásban az elhalálozás helye szerint illetékes rendőr-főkapitányságot szakhatóságként jelöli ki.

(9) A Kormány az emberen végzett orvostudományi kutatások (Eütv. 157. §) engedélyezésére irányuló eljárásban

a) a Magyarországon még nem elfogadott, új megelőző, terápiás vagy diagnosztikus eljárás, módszer alkalmazása esetén, ha azzal összefüggésben a betegen invazív beavatkozást végeznek,

b) a genetikailag determinált betegség kialakulásával, jellegzetességeivel foglalkozó, a populációs genetika, szomatikus genetika, genetikai epidemiológiai kérdéskörre irányuló kutatás esetében,

c) az a)–b) pont alá nem tartozó, több központban végzett kutatás esetében,

d) az Eütv. 161. § (1) és (3) bekezdése szerinti kutatás esetében

első fokú eljárásban az Egészségügyi Tudományos Tanács (a továbbiakban: ETT) Tudományos és Kutatásetikai Bizottságát, másodfokú eljárásban az ETT Elnökségét szakhatóságként jelöli ki.

(10) A Kormány az emberen végzett orvostudományi kutatások (Eütv. 157. §) engedélyezésére irányuló eljárásban az emberi reprodukcióra irányuló különleges eljárásokkal, az embriókkal, ivarsejtekkel, őssejtekkel végzendő beavatkozásokkal és kutatásokkal, a gén- és sejtterápiával végzett beavatkozásokkal, továbbá az emberi génállományt érintő beavatkozásokkal és kutatásokkal kapcsolatos kutatás esetében, első fokú eljárásban az ETT Humán Reprodukciós Bizottságát, másodfokú eljárásban az ETT Elnökségét szakhatóságként jelöli ki.

11.107

24. §

12. A gyógyszerészeti államigazgatási szerv eljárásában szakhatóságként közreműködő szervek

25. § A Kormány

a) a vizsgálati készítmények klinikai vizsgálatának engedélyezése során

aa) a vizsgálat szakmai-etikai megfelelősége, az alkalmazott módszerek és a résztvevők számára készült tájékoztató értékelése szakkérdésben szakhatóságként az ETT Klinikai Farmakológiai Etikai Bizottságát, valamint annak albizottságát jelöli ki,

ab) immunológiai szakkérdésben szakhatóságként az Országos Epidemiológiai Központot jelöli ki,

b) az immunológiai gyógyszerek forgalomba hozatali engedélyezésével kapcsolatos eljárásban szakhatóságként az Országos Epidemiológiai Központot jelöli ki abban a szakkérdésben, hogy gyógyszerminőségi szempontból az immunológiai gyógyszer és a vizsgálati készítmény emberen alkalmazható-e.

25/A. §108 (1)109 A Kormány új gyógyszergyártási engedély kiadására vagy a meglévő gyógyszergyártási engedély új gyógyszergyártási tevékenységgel történő bővítésére irányuló módosító eljárásban, ha az olyan tevékenység engedélyezésére irányul, amely a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Khvr.) 3. számú mellékletében meghatározott olyan tevékenység megkezdését vagy folytatását szolgálja, amely a Khvr.-ben meghatározott küszöbértéket nem éri el vagy a tevékenységre a Khvr.-ben megállapított feltétel nem teljesül, és a tevékenység megkezdését vagy folytatását szolgáló létesítmény engedélyezéséhez építésügyi hatósági eljárás lefolytatására nem került sor – annak elbírálása kérdésében, hogy a tevékenység következtében jelentős környezeti hatások feltételezhetők-e – a környezetvédelmi és természetvédelmi hatáskörében eljáró kormányhivatalt szakhatóságként jelöli ki.

(2) Az (1) bekezdés szerinti esetben az engedély iránti kérelemhez mellékelni kell a környezeti hatások jelentőségének vizsgálatára szolgáló – a Khvr.-ben meghatározott – adatlapot.

(3)110 Az OGYÉI a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény alapján az eljárást felfüggeszti, ha az eljárásban a környezetvédelmi és természetvédelmi hatáskörében eljáró kormányhivatal szakhatósági állásfoglalásában megállapította, hogy a tevékenység várható környezeti hatásai jelentősek. A felfüggesztésről szóló végzésnek tartalmaznia kell a szakhatóságként eljáró környezetvédelmi és természetvédelmi hatáskörében eljáró kormányhivatal megnevezését, valamint állásfoglalása rendelkező részét és indokolását.

25/B. §111 Az OGYÉI – annak jogerőre emelkedésére tekintet nélkül – a közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól szóló törvény szabályai szerint nyilvánosan közzéteszi a 25/A. § (1) bekezdés szerinti eljárásban hozott határozatot, valamint a 25/A. § (3) bekezdés szerinti felfüggesztés tárgyában hozott végzést és a szakhatósági állásfoglalást.

12/A.112 Az egészségügyi államigazgatási szervnek az egészségügyi tevékenységvégzés előzetes engedélyezésével és bejelentésével kapcsolatos feladatai

25/C. §113 (1) Az állami vérellátó szolgálat által megkötött nemzetközi magánjogi egyezmény vagy megállapodás keretében a Magyarország területére érkező, az egyezményben vagy megállapodásban részes államban egészségügyi tevékenység végzésére jogosult személy egészségügyi tevékenységvégzését az Eütv. 110. § (10a) bekezdésében foglaltak alapján legkésőbb az egészségügyi tevékenység befejezésének napján, az 5. mellékletben foglalt tartalmú adatlap (a továbbiakban: Adatlap) kitöltésével kell bejelenteni az OTH-nak.

(2)114 Az Állami Egészségügyi Ellátó Központ (a továbbiakban: ÁEEK) az Eütv. 110. § (10a) bekezdése alapján egészségügyi tevékenységet végzett személyekről az Adatlap I. pontjában szereplő adattartalommal nyilvántartást vezet.

(3) A bejelentés kizárólag szervkivételre irányuló, valamint ezzel közvetlenül összefüggő egészségügyi tevékenységvégzésre jogosít.

(4) Az Adatlap kitöltéséért az egészségügyi tevékenységet végző személy, valamint a szervkivétel során közreműködő, az állami vérellátó szolgálattal foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban álló, az állami vérellátó szolgálat nevében eljáró személy tartozik felelősséggel.

(5) Az Adatlap I. pontjában foglaltak tartalmáért az egészségügyi tevékenységet végző személy, az Adatlap II. pontjában foglaltak tartalmáért az állami vérellátó szolgálat tartozik felelősséggel.

25/D. §115 (1) A 25/C. § szerint megtett bejelentés alapján egészségügyi tevékenység egy alkalommal végezhető, azzal, hogy egy donorból történő több szerv eltávolítása egy alkalomnak minősül.

(2) Az Adatlap kitöltése angol vagy magyar nyelven egyaránt történhet.

(3)116 Ha az Adatlap I. pontjának 5. vagy 6. alpontját érintően az Adatlap kitöltésekor valamely adat nem áll rendelkezésre, a hiányzó adatot a bejelentő 8 napon belül elektronikus vagy postai úton megküldi az OTH részére, továbbá az Adatlap I. pontjának 7. vagy 8. alpontját érintő, nem kötelezően kitöltendő adat ilyen módon megküldhető az OTH részére. Az utólagosan beérkezett adatokról az OTH tájékoztatja az ÁEEK-t és az állami vérellátó szolgálatot.

(4)117 Az Adatlapot legalább négy eredeti példányban kell kitölteni. Az Adatlap egy példánya a donor egészségügyi dokumentációjának részét képezi, egy példány az állami vérellátó szolgálatot illeti. Az Adatlap további egy-egy példányát az állami vérellátó szolgálat egy munkanapon belül megküldi az OTH és az ÁEEK részére. További egy eredeti vagy másolati példány a bejelentő személyt illeti meg.

(5) A bejelentés alapján az egészségügyi tevékenység végzése a jogszabályok, a szakmai szabályok és irányelvek, valamint az egészségügyi dolgozókra irányadó etikai szabályok megtartásával történik, amelyek betartatásáért az az egészségügyi szolgáltató felelős, amely a szervkivételre működési engedéllyel rendelkezik.

13. Záró és átmeneti rendelkezések

26. § (1) Ez a rendelet 2011. január 1-jén lép hatályba.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról és a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 362/2006. (XII. 28.) Korm. rendelet.

(3)118

(4)119 Azokat a 2011. január 1-jén folyamatban lévő másodfokú eljárásokat, amelyek a 2010. december 31-én hatályos jogszabályok szerint – az ÁNTSZ regionális intézetei első fokú hatáskörébe tartozó ügyek tekintetében másodfokú hatóságként eljáró – Országos Tisztifőorvosi Hivatal hatáskörébe tartoznak, az Országos Tisztifőorvosi Hivatal a 2010. december 31-én alkalmazandó jogszabályok szerint lefolytatja.

(5)120 E rendeletnek a környezeti hatások jelentőségének vizsgálatával összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 82/2011. (V. 18.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Mód. Kr.) megállapított rendelkezéseit a Mód. Kr. hatálybalépését121 követően indult vagy megismételt ügyekben (eljárásokban) kell alkalmazni.

(6)122 Az egyes egészségbiztosítási és egészségügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 325/2011. (XII. 28.) Korm. rendelettel megállapított 8. § (4) és (5) bekezdése szerinti 5 éves határidőt a 2012. január 1-jén az OTH-ban, és annak szakmai irányítása alatt álló fővárosi és megyei kormányhivatalok népegészségügyi szakigazgatási szerveiben, a járási népegészségügyi intézetekben tisztiorvosként, tisztifőorvosként foglalkoztatott kormánytisztviselők esetében 2012. január 1-jétől kell számítani.

(7)123 Az egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 137/2012. (VI. 29.) Korm. rendelettel megállapított 8. § (4) és (5) bekezdése szerinti 5 éves határidőt a 2012. július 1-jén a sugár-egészségügyi decentrumokban tisztiorvosként foglalkoztatott közszolgálati tisztviselők esetében 2012. július 1-jétől kell számítani.

(8)124 Az OTH és országos intézetei alapító okiratainak az egészségügyi ágazat háttérintézményei átalakításával összefüggő kormányrendeletek, valamint egyéb egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 30/2015. (II. 25.) Korm. rendelet alapján szükséges módosításai 2015. március 1-jétől alkalmazandók.

26/A. §125 Ez a rendelet

a) az egyes köz- és magánprojektek környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatáról szóló, 1985. június 27-i 85/337/EGK tanácsi irányelv 2. és 4. cikkének, valamint II. és III. mellékletének,

b) az egyes köz- és magánprojektek környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatáról szóló 85/337/EGK irányelv módosításáról szóló, 1997. március 3-i 97/11/EK tanácsi irányelv 1. cikkének, valamint

c) a környezettel kapcsolatos egyes tervek és programok kidolgozásánál a nyilvánosság részvételéről, valamint a nyilvánosság részvétele és az igazságszolgáltatáshoz való jog tekintetében a 85/337/EGK és a 96/61/EK tanácsi irányelv módosításáról szóló, 2003. május 26-i 2003/35/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 3. cikkének

való megfelelést szolgálja.

26/B. §126 Ez a rendelet a kiégett fűtőelemek és a radioaktív hulladékok felelősségteljes és biztonságos kezelését szolgáló közösségi keret létrehozásáról szóló, 2011. július 19-i 2011/70/Euratom tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

14. Jogutódlás

27. § (1) Az ÁNTSZ Közép-magyarországi Regionális Intézete kivételével az e rendelet hatálybalépését megelőzően regionális illetékességgel működő – különválással egyidejűleg összeolvadás révén szakigazgatási szervvé váló – ÁNTSZ regionális intézete jogutóda az alapító okiratban foglaltak szerint a korábbi illetékességi területén működő azon fővárosi és megyei kormányhivatal, mellyel a megyei illetékességi területet illetően az összeolvadás megtörténik.

(2) Az ÁNTSZ Közép-magyarországi Regionális Intézete jogutóda Budapest Főváros Kormányhivatala.

(3) Az (1) bekezdéstől eltérően a 2. mellékletben meghatározott különös illetékességi rendelkezések tekintetében, valamint ahol kormányrendelet a népegészségügyi szakigazgatási szerv számára egyes feladat- és hatáskörei gyakorlására a fővárosi és megyei kormányhivatal illetékességétől eltérő illetékességi területet állapít meg, a feladat- és hatáskörök és azok ellátásához kapcsolódó jogviszonyok tekintetében a kormányrendeletben megjelölt, adott hatáskört gyakorló megyei (fővárosi) kormányhivatal tekintendő az alapító okiratban foglaltak szerint a regionális intézet jogutódjának.

(4) 2011. január 1-jétől a jogszabályban

a) a Szolgálat regionális intézete számára megállapított hatásköröket a megyei népegészségügyi szakigazgatási szerv,

b) a regionális tisztifőorvos számára megállapított hatásköröket a megyei tisztifőorvos,

c)127 a regionális tisztifőgyógyszerész számára megállapított hatásköröket a megyei, illetve fővárosi tisztifőgyógyszerész

gyakorolja.

(5)128 Az (1) és (2) bekezdéstől eltérően a korábban a regionális intézetek által végzett egyes feladatok részleges átvevője az alapító okirat szerint az OTH, melynek tekintetében a számára jogszabályban megállapított feladat- és hatáskörök és a feladatellátáshoz kapcsolódó jogviszonyokat illetően a regionális intézet jogutódjának tekintendő.

(6)129 Ha jogszabály az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat (ÁNTSZ) egésze számára állapít meg feladat- és hatáskört, a feladat- és hatáskör címzettjének – jogszabály eltérő rendelkezése hiányában – a Szolgálatot, valamint a népegészségügyi feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalt, továbbá a fővárosi és megyei kormányhivatal népegészségügyi feladatkörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalát együttesen kell tekinteni.

(7)130 A Pest Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szervét a számára e rendeletben meghatározott, 2013. január 1-jét megelőzően Budapest Főváros Kormányhivatala Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve által ellátott feladat- és hatáskörök, valamint azok ellátásához kapcsolódó jogviszonyok tekintetében jogutódnak kell tekinteni.

1. melléklet a 323/2010. (XII. 27.) Korm. rendelethez131


Az országos intézetek elnevezése, székhelye

1. Országos Közegészségügyi Központ (OKK), Budapest
2. Országos Epidemiológiai Központ (OEK), Budapest
3.132
4. Nemzeti Egészségfejlesztési Intézet (NEFI), Budapest

2. melléklet a 323/2010. (XII. 27.) Korm. rendelethez


Különös illetékességi rendelkezések

1.133 Az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény 45. § (1) bekezdésében és 47. § (1) bekezdésében foglalt, a kormányhivatal hatáskörébe tartozó feladatokat
1.1.134 a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Jász-Nagykun-Szolnok, Szabolcs-Szatmár-Bereg és Hajdú-Bihar megyére,
1.2.135 a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves és Nógrád megyére,
1.3.136 a Csongrád Megyei Kormányhivatal Bács-Kiskun, Békés és Csongrád megyére,
1.4.137 a Tolna Megyei Kormányhivatal Baranya, Somogy és Tolna megyére, továbbá az Egészségügyi Radiológiai Mérő és Adatszolgáltató Hálózat (a továbbiakban: ERMAH) környezeti sugár-egészségügyi laboratóriumai feladatokat Fejér megyére,
1.5.138 a Veszprém Megyei Kormányhivatal – kivéve az ERMAH vonatkozásában a külön jogszabályban meghatározott feladatokat – Fejér, Komárom-Esztergom és Veszprém megyére,
1.6.139 a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Győr-Moson-Sopron, Vas és Zala megyére, továbbá az ERMAH környezeti sugár-egészségügyi laboratóriumai feladatokat Komárom-Esztergom és Veszprém megyére
kiterjedő illetékességgel látja el.

2–8.140

9.141

3. melléklet a 323/2010. (XII. 27.) Korm. rendelethez142


1. A népegészségügyi feladatokat ellátó járási hivatalok illetékességi területe

 

A

B

1.

BARANYA MEGYE

 

2.

Komlói Járási Hivatal

 

3.

Székhely:

Komló

4.

Illetékességi terület:

Hegyháti Járás

5.

 

Komlói Járás

6.

 

Pécsváradi Járás

7.

Mohácsi Járási Hivatal

 

8.

Székhely:

Mohács

9.

Illetékességi terület:

Bólyi Járás

10.

 

Mohácsi Járás

11.

Pécsi Járási Hivatal

 

12.

Székhely:

Pécs

13.

Illetékességi terület:

Pécsi Járás

14.

Siklósi Járási Hivatal

 

15.

Székhely:

Siklós

16.

Illetékességi terület:

Siklósi Járás

17.

 

Sellyei Járás

18.

Szigetvári Járási Hivatal

 

19.

Székhely:

Szigetvár

20.

Illetékességi terület:

Szigetvári Járás

21.

 

Szentlőrinci Járás

22.

BÁCS-KISKUN MEGYE

 

23.

Bajai Járási Hivatal

 

24.

Székhely:

Baja

25.

Illetékességi terület:

Bajai Járás

26.

 

Bácsalmási Járás

27.

Kalocsai Járási Hivatal

 

28.

Székhely:

Kalocsa

29.

Illetékességi terület:

Kalocsai Járás

30.

 

Kiskőrösi Járás

31.

Kecskeméti Járási Hivatal

 

32.

Székhely:

Kecskemét

33.

Illetékességi terület:

Kecskeméti Járás

34.

 

Kunszentmiklósi Járás

35.

 

Tiszakécskei Járás

36.

Kiskunhalasi Járási Hivatal

 

37.

Székhely:

Kiskunhalas

38.

Illetékességi terület:

Kiskunhalasi Járás

39.

 

Jánoshalmai Járás

40.

 

Kiskunfélegyházi Járás

41.

 

Kiskunmajsai Járás

42.

BÉKÉS MEGYE

 

43.

Békéscsabai Járási Hivatal

 

44.

Székhely:

Békéscsaba

45.

Illetékességi terület:

Békéscsabai Járás

46.

 

Békési Járás

47.

 

Gyomaendrődi Járás

48.

 

Szarvasi Járás

49.

Gyulai Járási Hivatal

 

50.

Székhely:

Gyula

51.

Illetékességi terület:

Gyulai Járás

52.

 

Sarkadi Járás

53.

 

Szeghalomi Járás

54.

Orosházi Járási Hivatal

 

55.

Székhely:

Orosháza

56.

Illetékességi terület:

Orosházi Járás

57.

 

Mezőkovácsházai Járás

58.

BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYE

 

59.

Edelényi Járási Hivatal

 

60.

Székhely:

Edelény

61.

Illetékességi terület:

Edelényi Járás

62.

 

Kazincbarcikai Járás

63.

 

Ózdi Járás

64.

 

Putnoki Járás

65.

Encsi Járási Hivatal

 

66.

Székhely:

Encs

67.

Illetékességi terület:

Encsi Járás

68.

 

Gönci Járás

69.

 

Szikszói Járás

70.

Miskolci Járási Hivatal

 

71.

Székhely:

Miskolc

72.

Illetékességi terület:

Miskolci Járás

73.

Mezőkövesdi Hivatal

74.

Székhely:

Mezőkövesd

75.

Illetékességi terület:

Mezőkövesdi Járás

76.

Mezőcsáti Járás

77.

Tiszaújvárosi Járás

78.

Szerencsi Járási Hivatal

 

79.

Székhely:

Szerencs

80.

Illetékességi terület:

Cigándi Járás

81.

 

Szerencsi Járás

82.

 

Sárospataki Járás

83.

 

Sátoraljaújhelyi Járás

84.

 

Tokaji Járás

85.

BUDAPEST

 

86.

Budapest II. Kerületi Hivatal

 

87.

Székhely:

Budapest II. Kerület

88.

Illetékességi terület:

I. Kerület

89.

 

II. Kerület

90.

 

III. Kerület

91.

Budapest V. Kerületi Hivatal

 

92.

Székhely:

Budapest V. Kerület

93.

Illetékességi terület:

IV. Kerület

94.

 

V. Kerület

95.

 

XIII. Kerület

96.

Budapest VI. Kerületi Hivatal

 

97.

Székhely:

Budapest VI. Kerület

98.

Illetékességi terület:

VI. Kerület

99.

 

VII. Kerület

100.

 

VIII. Kerület

101.

 

IX. Kerület

102.

Budapest X. Kerületi Hivatal

 

103.

Székhely:

Budapest X. Kerület

104.

Illetékességi terület:

X. Kerület

105.

 

XVII. Kerület

106.

 

XVIII. Kerület

107.

Budapest XI. Kerületi Hivatal

 

108.

Székhely:

Budapest XI. Kerület

109.

Illetékességi terület:

XI. Kerület

110.

 

XII. Kerület

111.

 

XXII. Kerület

112.

Budapest XIV. Kerületi Hivatal

 

113.

Székhely:

Budapest XIV. Kerület

114.

Illetékességi terület:

XIV. Kerület

115.

 

XV. Kerület

116.

 

XVI. Kerület

117.

Budapest XX. Kerületi Hivatal

 

118.

Székhely:

Budapest XX. Kerület

119.

Illetékességi terület:

XIX. Kerület

120.

 

XX. Kerület

121.

 

XXI. Kerület

122.

 

XXIII. Kerület

123.

CSONGRÁD MEGYE

 

124.

Hódmezővásárhelyi Járási Hivatal

 

125.

Székhely:

Hódmezővásárhely

126.

Illetékességi terület:

Hódmezővásárhelyi Járás

127.

 

Makói Járás

128.

Szegedi Hivatal

 

129.

Székhely:

Szeged

130.

Illetékességi terület:

Szegedi Járás

131.

 

Kisteleki Járás

132.

 

Mórahalomi Járás

133.

Szentesi Járási Hivatal

 

134.

Székhely:

Szentes

135.

Illetékességi terület:

Szentesi Járás

136.

 

Csongrádi Járás

137.

FEJÉR MEGYE

 

138.

Dunaújvárosi Járási Hivatal

 

139.

Székhely:

Dunaújváros

140.

Illetékességi terület:

Dunaújvárosi Járás

141.

 

Martonvásári Járás

142.

 

Sárbogárdi Járás

143.

Móri Járási Hivatal

 

144.

Székhely:

Mór

145.

Illetékességi terület:

Móri Járás

146.

 

Bicskei Járás

147.

Székesfehérvári Járási Hivatal

 

148.

Székhely:

Székesfehérvár

149.

Illetékességi terület:

Székesfehérvári Járás

150.

 

Enyingi Járás

151.

 

Gárdonyi Járás

152.

 

 

153.

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYE

 

154.

Csornai Járási Hivatal

 

155.

Székhely:

Csorna

156.

Illetékességi terület:

Csornai Járás

157.

 

Kapuvári Járás

158.

Győri Járási Hivatal

 

159.

Székhely:

Győr

160.

Illetékességi terület:

Győri Járás

161.

 

Pannonhalmi Járás

162.

 

Téti Járás

163.

Mosonmagyaróvári Járási Hivatal

 

164.

Székhely:

Mosonmagyaróvár

165.

Illetékességi terület:

Mosonmagyaróvári Járás

166.

Soproni Járási Hivatal

 

167.

Székhely:

Sopron

168.

Illetékességi terület:

Soproni Járás

169.

HAJDÚ-BIHAR MEGYE

 

170.

Balmazújvárosi Járási Hivatal

 

171.

Székhely:

Balmazújváros

172.

Illetékességi terület:

Balmazújvárosi Járás

173.

 

Derecskei Járás

174.

 

Hajdúhadházi Járás

175.

 

Nyíradonyi Járás

176.

Debreceni Járási Hivatal

 

177.

Székhely:

Debrecen

178.

Illetékességi terület:

Debreceni Járás

179.

Hajdúböszörményi Járási Hivatal

 

180.

Székhely:

Hajdúböszörmény

181.

Illetékességi terület:

Hajdúböszörményi Járás

182.

 

Hajdúnánási Járás

183.

Hajdúszoboszlói Járási Hivatal

 

184.

Székhely:

Hajdúszoboszló

185.

Illetékességi terület:

Hajdúszoboszlói Járás

186.

 

Püspökladányi Járás

187.

Berettyóújfalui Járási Hivatal

 

188.

Székhely:

Berettyóújfalu

189.

Illetékességi terület:

Berettyóújfalui Járás

190.

HEVES MEGYE

 

191.

Egri Járási Hivatal

 

192.

Székhely:

Eger

193.

Illetékességi terület:

Egri Járás

194.

 

Bélapátfalvai Járás

195.

 

Pétervásárai Járás

196.

Füzesabonyi Járási Hivatal

 

197.

Székhely:

Füzesabony

198.

Illetékességi terület:

Füzesabonyi Járás

199.

 

Hevesi Járás

200.

Hatvani Járási Hivatal

 

201.

Székhely:

Hatvan

202.

Illetékességi terület:

Hatvani Járás

203.

 

Gyöngyösi Járás

204.

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYE

 

205.

Jászberényi Járási Hivatal

 

206.

Székhely:

Jászberény

207.

Illetékességi terület:

Jászberényi Járás

208.

 

Jászapáti Járás

209.

Karcagi Járási Hivatal

 

210.

Székhely:

Karcag

211.

Illetékességi terület:

Karcagi Járás

212.

 

Kunhegyesi Járás

213.

 

Tiszafüredi Járás

214.

Mezőtúri Járási Hivatal

 

215.

Székhely:

Mezőtúr

216.

Illetékességi terület:

Mezőtúri Járás

217.

 

Kunszentmártoni Járás

218.

Szolnoki Járási Hivatal

 

219.

Székhely:

Szolnok

220.

Illetékességi terület:

Szolnoki Járás

221.

 

Törökszentmiklósi Járás

222.

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYE

 

223.

Esztergomi Járási Hivatal

 

224.

Székhely:

Dorog

225.

Illetékességi terület:

Esztergomi Járás

226.

Komáromi Járási Hivatal

 

227.

Székhely:

Komárom

228.

Illetékességi terület:

Komáromi Járás

229.

 

Kisbéri Járás

230.

Tatabányai Járási Hivatal

 

231.

Székhely:

Tatabánya

232.

Illetékességi terület:

Tatabányai Járás

233.

 

Tatai Járás

234.

 

Oroszlányi Járás

235.

NÓGRÁD MEGYE

 

236.

Balassagyarmati Járási Hivatal

 

237.

Székhely:

Balassagyarmat

238.

Illetékességi terület:

Balassagyarmati Járás

239.

 

Rétsági Járás

240.

 

Szécsényi Járás

241.

Salgótarjáni Járási Hivatal

 

242.

Székhely:

Salgótarján

243.

Illetékességi terület:

Salgótarjáni Járás

244.

 

Bátonyterenyei Járás

245.

 

Pásztói Járás

246.

PEST MEGYE

 

247.

Ceglédi Járási Hivatal

 

248.

Székhely:

Cegléd

249.

Illetékességi terület:

Ceglédi Járás

250.

 

Nagykőrösi Járás

251.

Dabasi Járási Hivatal

 

252.

Székhely:

Dabas

253.

Illetékességi terület:

Dabasi Járás

254.

 

Gyáli Járás

255.

Érdi Járási Hivatal

 

256.

Székhely:

Érd

257.

Illetékességi terület:

Érdi Járás

258.

 

Budakeszi Járás

259.

Gödöllői Járási Hivatal

 

260.

Székhely:

Gödöllő

261.

Illetékességi terület:

Gödöllői Járás

262.

 

Aszódi Járás

263.

Monori Járási Hivatal

 

264.

Székhely:

Monor

265.

Illetékességi terület:

Monori Járás

266.

 

Nagykátai Járás

267.

 

Vecsési Járás

268.

Ráckevei Járási Hivatal

 

269.

Székhely:

Ráckeve

270.

Illetékességi terület:

Ráckevei Járás

271.

 

Szigetszentmiklósi Járás

272.

Szentendrei Járási Hivatal

 

273.

Székhely:

Szentendre

274.

Illetékességi terület:

Szentendrei Járás

275.

 

Pilisvörösvári Járás

276.

Váci Járási Hivatal

 

277.

Székhely:

Vác

278.

Illetékességi terület:

Váci Járás

279.

 

Szobi Járás

280.

 

Dunakeszi Járás

281.

SOMOGY MEGYE

 

282.

Kaposvári Járási Hivatal

 

283.

Székhely:

Kaposvár

284.

Illetékességi terület:

Kaposvári Járás

285.

Nagyatádi Járási Hivatal

 

286.

Székhely:

Nagyatád

287.

Illetékességi terület:

Nagyatádi Járás

288.

 

Barcsi Járás

289.

 

Csurgói Járás

290.

Siófoki Járási Hivatal

 

291.

Székhely:

Siófok

292.

Illetékességi terület:

Siófoki Járás

293.

 

Tabi Járás

294.

Marcali Járási Hivatal

 

295.

Székhely:

Marcali

296.

Illetékességi terület:

Marcali Járás

297.

 

Fonyódi Járás

298.

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE

 

299.

Kisvárdai Járási Hivatal

 

300.

Székhely:

Kisvárda

301.

Illetékességi terület:

Kisvárdai Járás

302.

 

Záhonyi Járás

303.

Mátészalkai Járási Hivatal

 

304.

Székhely:

Mátészalka

305.

Illetékességi terület:

Mátészalkai Járás

306.

 

Csengeri Járás

307.

 

Fehérgyarmati Járás

308.

 

Nyírbátori Járás

309.

Nyíregyházi Járási Hivatal

 

310.

Székhely:

Nyíregyháza

311.

Illetékességi terület:

Nyíregyházi Járás

312.

 

Ibrányi Járás

313.

 

Kemecsei Járás

314.

 

Nagykállói Járás

315.

 

Tiszavasvári Járás

316.

Vásárosnaményi Járási Hivatal

 

317.

Székhely:

Vásárosnamény

318.

Illetékességi terület:

Vásárosnaményi Járás

319.

 

Baktalórántházai Járás

320.

TOLNA MEGYE

 

321.

Dombóvári Járási Hivatal

 

322.

Székhely:

Dombóvár

323.

Illetékességi terület:

Dombóvári Járás

324.

 

Tamási Járás

325.

Paksi Járási Hivatal

 

326.

Székhely:

Paks

327.

Illetékességi terület:

Paksi Járás

328.

Szekszárdi Járási Hivatal

 

329.

Székhely:

Szekszárd

330.

Illetékességi terület:

Szekszárdi Járás

331.

 

Bonyhádi Járás

332.

 

Tolnai Járás

333.

VAS MEGYE

 

334.

Körmendi Járási Hivatal

 

335.

Székhely:

Körmend

336.

Illetékességi terület:

Körmendi Járás

337.

 

Szentgotthárdi Járás

338.

 

Vasvári Járás

339.

Szombathelyi Járási Hivatal

 

340.

Székhely:

Szombathely

341.

Illetékességi terület:

Szombathelyi Járás

342.

 

Kőszegi Járás

343.

Sárvári Járási Hivatal

 

344.

Székhely:

Sárvár

345.

Illetékességi terület:

Sárvári Járás

346.

 

Celldömölki Járás

347.

VESZPRÉM MEGYE

 

348.

Ajkai Járási Hivatal

 

349.

Székhely:

Ajka

350.

Illetékességi terület:

Ajkai Járás

351.

 

Devecseri Járás

352.

Balatonfüredi Járási Hivatal

 

353.

Székhely:

Balatonfüred

354.

Illetékességi terület:

Balatonfüredi Járás

355.

 

Balatonalmádi Járás

356.

 

Tapolcai Járás

357.

 

Sümegi Járás

358.

Pápai Járási Hivatal

 

359.

Székhely:

Pápa

360.

Illetékességi terület:

Pápai Járás

361.

Veszprémi Járási Hivatal

 

362.

Székhely:

Veszprém

363.

Illetékességi terület:

Veszprémi Járás

364.

 

Várpalotai Járás

365.

 

Zirci Járás

366.

ZALA MEGYE

 

367.

Keszthelyi Járási Hivatal

 

368.

Székhely:

Keszthely

369.

Illetékességi terület:

Keszthelyi Járás

370.

 

Zalaszentgróti Járás

371.

Nagykanizsai Járási Hivatal

 

372.

Székhely:

Nagykanizsa

373.

Illetékességi terület:

Nagykanizsai Járás

374.

 

Letenyei Járás

375.

Zalaegerszegi Járási Hivatal

 

376.

Székhely:

Zalaegerszeg

377.

Illetékességi terület:

Zalaegerszegi Járás

378.

 

Lenti Járás


2. A sugár-egészségügyi feladatokat ellátó kormányhivatalok illetékessége

 

A

B

1.

A sugár-egészségügyi feladatokat ellátó kormányhivatalok

A sugár-egészségügyi feladatokat ellátó kormányhivatalok illetékességi területe

2.

Budapest Főváros Kormányhivatala

Budapest és Pest megye

3.

Tolna Megyei Kormányhivatal

Baranya, Somogy és Tolna megye

4.

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal

Borsod-Abaúj-Zemplén, Nógrád és Heves megye

5.

Csongrád Megyei Kormányhivatal

Bács-Kiskun, Békés és Csongrád megye

6.

Veszprém Megyei Kormányhivatal

Fejér, Komárom-Esztergom és Veszprém megye

7.

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal

Győr-Moson-Sopron, Vas és Zala megye

8.

Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal

Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

4. melléklet a 323/2010. (XII. 27.) Korm. rendelethez143

5. melléklet a 323/2010. (XII. 27.) Korm. rendelethez144


ADATLAP
EUROTRANSPLANT MEGÁLLAPODÁS KERETÉBEN VÉGZETT EGÉSZSÉGÜGYI TEVÉKENYSÉGRŐL

I.    A tevékenységet végző személy által kitöltendő
1.    Tevékenységet végző személy neve:
2.    Születési hely, idő:
3.    Anyja neve:
4.    Lakcím:
5.    Személyazonosításra alkalmas igazolványának száma, típusa*:
6.    Külföldi szerv, szolgáltató neve, címe, amelynek nevében és javára történik a tevékenység végzése*:
7.    Egészségügyi tevékenység végzésére jogosító nyilvántartási száma (amennyiben ilyen van, kitöltése opcionális)**:
8.    Szakorvosi bizonyítvány, oklevél kiállítója, száma (amennyiben ismert, kitöltése opcionális)**:

 

* Ha nem áll rendelkezésre az adatlap kitöltésekor, kérjük az információt 8 napon belül „EUROTRANSPLANT” hivatkozással eljuttatni a következő címre: Országos Tisztifőorvosi Hivatal, tisztifoorvos@oth.antsz.hu vagy levélben a 1437 Budapest, Pf. 839. HUNGARY címre.

** Ha nem áll rendelkezésre az adatlap kitöltésekor, az információ 8 napon belül „EUROTRANSPLANT” hivatkozással megküldhető a fenti címre.


9.    Tevékenységet végző nyilatkozata:
Ezennel nyilatkozom, hogy a tevékenység elvégzésére a szervátültetés helye szerinti küldő államban jogosult vagyok, nem állok az egészségügyi tevékenység gyakorlását kizáró vagy korlátozó intézkedés, büntetés, büntetőjogi intézkedés vagy egyéb szankció hatálya alatt, és megfelelek a tevékenység végzéséhez a szervátültetés szerinti küldő állam vonatkozó hatályos jogszabálya(i) szerint előírt egészségügyi alkalmassági feltételeknek.
A donorszerv(ek) eltávolítása kizárólag transzplantációs céllal történik az Eurotransplant International Foundation által megkötött megállapodás keretein belül.
Tudomásul veszem, hogy a szervkivétel során az egészségügyi tevékenység végzésére Magyarországon irányadó jogszabályok, a szakmai szabályok és irányelvek, valamint az egészségügyi dolgozókra irányadó etikai szabályok hatálya alatt állok.
Hozzájárulok személyes adataim kezeléséhez a donor egészségügyi dokumentációja keretében, valamint ahhoz, hogy személyes adataimat az általam elvégzett egészségügyi tevékenységről nyilvántartást vezető állami szervek kezeljék és nyilvántartsák.
A szervkivétel során az alábbi szerv/szervek eltávolítására vagyok jogosult:

Hely, dátum

Az egészségügyi tevékenységet végző személy

Aláírása

neve (nyomtatott betűvel)II.    Az állami vérellátó szolgálattal jogviszonyban álló, nevében eljáró személy által kitöltendő
1.    Riadó azonosító kód:
2.    Tevékenység végzésének pontos ideje:
3.    Egészségügyi szolgáltató neve, címe, ahol a tevékenység végzésére sor kerül:
4.    Más tagállamból érkező, transzplantációs célú szerveltávolítást végző orvos(csoport) által eltávolított szerv(ek):

Hely, dátum

Az állami vérellátó szolgálat nevében eljáró személy

Aláírása

neve (nyomtatott betűvel)INFORMATION FORM
ON THE HEALTH CARE ACTIVITY PERFORMED IN THE FRAME OF THE EUROTRANSPLANT AGREEMENT

I.    To be filled by the person performing the activity
1.    Name of the person performing the activity:
2.    Place and date of birth:
3.    Mother’s name:
4.    Address of residence:
5.    Number and type of certificate eligible for personal identification*:
6.    Name and address of the foreign organisation, provider, the activity is performed on behalf or for its benefit*:
7.    Registration number of the health care activity license certificate (if any, filling in is optional)**:
8.    Name of the institution issuing the specialty qualification certificate, diploma (if it is recognised, filling in is optional)**:

 

* If it is not available at the time of filling in the form, the information is required to be sent within 8 days to the following address with a reference to „EUROTRANSPLANT”: Office of Chief Medical Officer tisztifoorvos@oth.antsz.hu or by surface mail to: 1437 Budapest, Pf. 839. HUNGARY.

** If it is not available at the time of filling in the form, the information is requested to be sent within 8 days to the address mentioned above with a reference to „EUROTRANSPLANT”.


9.    Declaration made by the person performing the activity:
I hereby declare that I am licensed/entitled to perform the activity in the sending state of the place of organ transplantation, and I am not subject to any measure, penalty, penalty law measure or other sanctions excluding or limiting my practice of health care activity, and I possess all necessary health aptitude required by legal regulations in force of the sending state of the place of transplantation to carry out such activity.
The removal of donor organ(s) is(are) exclusively performed for transplantation purposes, in the frame of the Agreement with the Eurotransplant International Foundation.
I acknowledge that in the course of the organ removal, Hungarian legislation in force, professional rules and guidelines as well as ethical rules for health professionals are applicable for my activity.
I hereby concede to the handling of my personal data within the framework of the donor’s medical documentation, as well as to handle and register my personal data by state organisations responsible for the registration of health care activity carried out by myself.
In the course of organ removal I am entitled to remove the following organ(s):

Place, date

Signature

Name (in capital letters)

of the person performing the health care activity


II.    To be filled in by the person being in a legal relationship with and acting on behalf of the Hungarian National Blood Transfusion Service
1.    Alert identification code:
2.    Exact time/date of the performed activity:
3.    Name and address of the health care provider where the activity is performed:
4.    Organ(s) removed by medical doctor(s groups) arriving from other Member State, performing the organ removal for transplantation.

Place, date

Signature

Name (in capital letters)

of the person acting on behalf of the Hungarian National Blood Transfusion Service
1

A rendeletet a 385/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 19. §-a hatályon kívül helyezte 2017. április 1. napjával.

2

Az 1. § a 221/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 518. §-ával megállapított szöveg.

3

A 2. § a 221/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 518. §-ával megállapított szöveg.

4

A 2. § (3) bekezdése a 30/2015. (II. 25.) Korm. rendelet 51. §-ával megállapított szöveg.

9

A 6. § (1) bekezdés b) pontja a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 164. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

10

A 6. § (3) bekezdése a 447/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 58. §-ával megállapított szöveg.

11

A 6. § (4) bekezdés a) pontja a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 164. § (13) bekezdés a) pontja szerint módosított szöveg.

12

A 6. § (4) bekezdés d) pontja a 447/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 61. § a) pontja szerint módosított szöveg.

13

A 6. § (4) bekezdés e) pontja a 447/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 61. § b) pontja szerint módosított szöveg.

14

A 6. § (5) bekezdését a 73/2011. (IV. 29.) Korm. rendelet 13. § (2) bekezdése iktatta be.

15

A 6. § (6) bekezdését a 325/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet 77. §-a iktatta be, szövege a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 164. § (13) bekezdés b) pontja szerint módosított szöveg.

16

A 7. § (1a) bekezdését a 30/2015. (II. 25.) Korm. rendelet 52. § (1) bekezdése iktatta be.

17

A 7. § (4) bekezdését az 59/2011. (IV. 12.) Korm. rendelet 22. § (2) bekezdés a) pontja hatályon kívül helyezte, újonnan a 137/2012. (VI. 29.) Korm. rendelet 61. §-a iktatta be.

18

A 7. § (6) bekezdését a 325/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet 78. §-a iktatta be.

19

A 7. § (6) bekezdés a) pontja a 7/2013. (I. 18.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg, alkalmazására lásd e módosító rendelet 14. §-át.

20

A 7. § (6) bekezdés d) pontja a 30/2015. (II. 25.) Korm. rendelet 56. § a) pontja szerint módosított szöveg.

21

A 7. § (6) bekezdés e) pontját a 321/2014. (XII. 13.) Korm. rendelet 1. §-a iktatta be, szövege a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 164. § (14) bekezdés b) pontja szerint módosított szöveg.

22

A 7. § (7) bekezdését a 447/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 59. §-a iktatta be, szövege a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 164. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

23

A 7. § (8) bekezdését a 216/2013. (VI. 21.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése iktatta be.

24

A 7/A. §-t a 321/2014. (XII. 13.) Korm. rendelet 2. §-a iktatta be.

25

A 4. alcím (8. §) a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 164. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

26

A 9. § (1) bekezdése a 73/2011. (IV. 29.) Korm. rendelet 15. § d) pontja szerint módosított szöveg.

27

A 6. alcím (10. §) a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 164. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

28

A 7. alcím (11–11/A. §) a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 164. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

29

A 12. § (1) bekezdése a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 164. § (13) bekezdés c) pontja szerint módosított szöveg.

30

A 12. § (2) bekezdése a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 164. § (13) bekezdés c) pontja szerint módosított szöveg.

31

A 12. § (3) bekezdés a) pontja a 447/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 60. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

32

A 12. § (3) bekezdés b) pontját a 39/2013. (II. 14.) Korm. rendelet 24. § (2) bekezdés c) pontja hatályon kívül helyezte.

33

A 12. § (3) bekezdés c) pontját a 325/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet 80. § (2) bekezdése iktatta be, szövege a 321/2014. (XII. 13.) Korm. rendelet 5. §-a szerint módosított szöveg.

34

A 12. § (3) bekezdés c) pont cb) alpontja a 192/2015. (VII. 21.) Korm. rendelet 47. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

35

A 12. § (3) bekezdés c) pont cd) alpontját az 520/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 76. § (1) bekezdése iktatta be.

36

A 12. § (3a) bekezdését a 321/2014. (XII. 13.) Korm. rendelet 4. §-a iktatta be.

37

A 12. § (4) bekezdés a) pont ac) alpontja a 282/2011. (XII. 21.) Korm. rendelet 51. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

38

A 12. § (4) bekezdés a) pont ad) alpontját a 325/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet 87. § a) pontja hatályon kívül helyezte, újonnan a 364/2014. (XII. 30.) Korm. rendelet 87. §-a iktatta be.

39

A 12. § (4) bekezdés a) pont ae) alpontját az 520/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 79. § b) pontja hatályon kívül helyezte, újonnna a 192/2015. (VII. 21.) Korm. rendelet 47. § (2) bekezdése iktatta be.

40

A 12. § (4) bekezdés a) pont af) alpontját a 73/2011. (IV. 29.) Korm. rendelet 13. § (5) bekezdése iktatta be, szövege a 192/2015. (VII. 21.) Korm. rendelet 47. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

41

A 12. § (4) bekezdés a) pont ag) alpontját a 192/2015. (VII. 21.) Korm. rendelet 47. § (3) bekezdése iktatta be.

42

A 12. § (4) bekezdés b) pontját a 192/2015. (VII. 21.) Korm. rendelet 50. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

43

A 12. § (4) bekezdés c) pontját a 30/2015. (II. 25.) Korm. rendelet 56. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

44

A 12. § (4) bekezdés f) pontja a 246/2011. (XI. 24.) Korm. rendelet 12. §-ával megállapított szöveg.

45

A 12. § (4) bekezdés g) pontja a 254/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet 61. §-ával megállapított szöveg.

46

A 12. § (4) bekezdés h) pontját a 137/2012. (VI. 29.) Korm. rendelet 64. § (1) bekezdése iktatta be, szövege az 520/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 76. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

47

A 12. § (4) bekezdés i) pontját a 447/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 60. § (2) bekezdése iktatta be, hatályon kívül helyezte a 30/2015. (II. 25.) Korm. rendelet 56. § b) pontja.

48

A 12. § (4) bekezdés j) pontját a 125/2013. (IV. 26.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdése iktatta be.

49

A 12. § (4) bekezdés k) pontját a 413/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet 30. §-a iktatta be.

50

A 12. § (5) bekezdés nyitó szövegrésze a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 164. § (13) bekezdés d) pontja szerint módosított szöveg.

51

A 12. § (5) bekezdés b) pontja a 192/2015. (VII. 21.) Korm. rendelet 47. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

52

A 12. § (5) bekezdés c) pontját a 192/2015. (VII. 21.) Korm. rendelet 50. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

53

A 12. § (5) bekezdés d) pontja a 169/2014. (VII. 18.) Korm. rendelet 8. § a) pontja szerint módosított szöveg.

54

A 12. § (5) bekezdés e) pontja a 447/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 60. § (3) bekezdésével megállapított, a 30/2015. (II. 25.) Korm. rendelet 55. § a) pontja szerint módosított szöveg.

56

A 12. § (5) bekezdés h) pontját a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 165. § (4) bekezdés b) pontja hatályon kívül helyezte.

57

A 12. § (5) bekezdés i) pontját a 325/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet 87. § d) pontja hatályon kívül helyezte.

58

A 12. § (5) bekezdés k) pontját a 325/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet 80. § (5) bekezdése iktatta be, hatályon kívül helyezte a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 165. § (4) bekezdés b) pontja.

59

A 12. § (5) bekezdés l) pontját a 292/2013. (VII. 26.) Korm. rendelet 17. §-a iktatta be.

60

A 12. § (5a) bekezdését a 169/2014. (VII. 18.) Korm. rendelet 7. §-a iktatta be.

61

A 12. § (5b) bekezdését a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 164. § (8) bekezdése iktatta be.

62

A 12. § (6) bekezdés nyitó szövegrésze a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 164. § (13) bekezdés d) pontja szerint módosított szöveg.

63

A 12. § (6) bekezdés e) pontját a 325/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet 87. § e) pontja hatályon kívül helyezte, újonnan a 136/2013. (V. 10.) Korm. erndelet 2. § (2) bekezdése iktatta be.

64

A 12. § (7) bekezdése a 325/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet 80. § (6) bekezdésével megállapított, nyitó szövegrésze a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 164. § (13) bekezdés c)–d) pontja szerint módosított szöveg.

65

A 12. § (7) bekezdés a) pontja a 192/2015. (VII. 21.) Korm. rendelet 47. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

66

A 12. § (8) bekezdését a 22/2013. (II. 1.) Korm. rendelet 4. §-a iktatta be, szövege a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 164. § (13) bekezdés c) pontja szerint módosított szöveg.

67

A 13. § nyitó szövegrésze a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 164. § (13) bekezdés b) pontja szerint módosított szöveg.

68

A 13. § (6) bekezdés b)–c) pontját a 325/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet 87. § f) pontja hatályon kívül helyezte.

69

A 13. § e) pontja a 137/2012. (VI. 29.) Korm. rendelet 65. §-ával megállapított szöveg.

70

A 13. § f) pontját a 30/2015. (II. 25.) Korm. rendelet 56. § c) pontja hatályon kívül helyezte.

71

A 13. § g) pontja a 192/2015. (VII. 21.) Korm. rendelet 49. § a) pontja szerint módosított szöveg.

72

A 14. § (1) bekezdése a 325/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet 81. §-ával megállapított szöveg.

73

A 14. § (2) bekezdését a 325/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet 87. § g) pontja hatályon kívül helyezte.

74

A 14. § (3) bekezdését a 73/2011. (IV. 29.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdés f) pontja hatályon kívül helyezte.

75

A 14/A. §-t az 520/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 77. §-a iktatta be.

76

A 14/A. § b) pontja a 192/2015. (VII. 21.) Korm. rendelet 47. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

77

A 15. § (1) bekezdését a 30/2015. (II. 25.) Korm. rendelet 56. § d) pontja hatályon kívül helyezte, újonnan a 192/2015. (VII. 21.) Korm. rendelet 48. §-a iktatta be, szövege a 413/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet 31. §-ával megállapított szöveg.

78

A 15. § (2) bekezdését a 73/2011. (IV. 29.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdés g) pontja hatályon kívül helyezte, újonnan a 172/2016. (VII. 1.) Korm. rendelet 42. §-a iktatta be.

80

A 15. § (4) bekezdését a 30/2015. (II. 25.) Korm. rendelet 56. § d) pontja hatályon kívül helyezte.

81

A 16. § (1) bekezdés nyitó szövegrésze a 30/2015. (II. 25.) Korm. rendelet 55. § c) pontja szerint módosított szöveg.

82

A 16. § (1) bekezdés c) pontja a 30/2015. (II. 25.) Korm. rendelet 52. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

83

A 16. § (2) bekezdése a 30/2015. (II. 25.) Korm. rendelet 55. § c) pontja szerint módosított szöveg.

84

A 16/A. §-t a 364/2014. (XII. 30.) Korm. rendelet 88. §-a iktatta be, szövege a 30/2015. (II. 25.) Korm. rendelet 55. § d) pontja szerint módosított szöveg.

85

A 18/A. §-t újonnan a 172/2016. (VII. 1.) Korm. rendelet 43. §-a iktatta be.

87

A 19. § (1) bekezdése a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 164. § (13) bekezdés e) pontja szerint módosított szöveg.

88

A 19. § (2) bekezdés a) pontja a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 164. § (13) bekezdés a) és e) pontja szerint módosított szöveg.

89

A 19. § (2) bekezdés b) pontja a 364/2014. (XII. 30.) Korm. rendelet 89. §-ával megállapított, a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 164. § (13) bekezdés a) pontja szerint módosított szöveg.

91

A 22. § (1) bekezdése a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 164. § (13) bekezdés d) pontja szerint módosított szöveg.

92

A 22. § (2) bekezdés a) pontja a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 164. § (13) bekezdés a) pontja szerint módosított szöveg.

93

A 22. § (2) bekezdés b) pontja a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 164. § (13) bekezdés a) pontja szerint módosított szöveg.

94

A 22. § (3) bekezdése a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 164. § (13) bekezdés a) pontja szerint módosított szöveg.

96

A 22. § (4) bekezdés b) pontját a 447/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 62. §-a hatályon kívül helyezte.

97

A 22. § (5) bekezdés nyitó szövegrésze a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 164. § (13) bekezdés c) pontja szerint módosított szöveg.

98

A 22. § (6) bekezdését a 39/2013. (II. 14.) Korm. rendelet 24. § (2) bekezdés d) pontja hatályon kívül helyezte.

99

A 22. § (7) bekezdését a 30/2015. (II. 25.) Korm. rendelet 56. § f) pontja hatályon kívül helyezte.

100

A 22. § (8) bekezdése a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 164. § (13) bekezdés a) pontja szerint módosított szöveg.

101

A 10. alcím (23. §) a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 164. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.

102

A 23. § (1) bekezdés d) pontja a 259/2016. (VIII. 31.) Korm. rendelet 70. §-a szerint módosított szöveg.

103

A 23. § (2) bekezdés d) pontja a 259/2016. (VIII. 31.) Korm. rendelet 70. §-a szerint módosított szöveg.

104

A 23. § (2) bekezdés f) pontja a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 165. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

105

A 23. § (6) bekezdését a 473/2016. (XII. 27.) Korm. rendelet 7. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

106

A 23. § (7) bekezdés záró szövegrésze a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 165. § (3) bekezdés a) pontja szerint módosított szöveg.

107

A 11. alcímet (24. §) a 30/2015. (II. 25.) Korm. rendelet 56. § h) pontja hatályon kívül helyezte.

108

A 25/A. §-t a 82/2011. (V. 18.) Korm. rendelet 61. §-a iktatta be.

109

A 25/A. § (1) bekezdése a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 164. § (13) bekezdés f) pontja szerint módosított szöveg.

111

A 25/B. §-t a 82/2011. (V. 18.) Korm. rendelet 61. §-a iktatta be, szövege a 30/2015. (II. 25.) Korm. rendelet 55. § e) pontja szerint módosított szöveg.

112

A 12/A. alcímet a 325/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet 83. §-a iktatta be.

113

A 25/C. §-t a 325/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet 83. §-a iktatta be.

114

A 25/C. § (2) bekezdése a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 165. § (3) bekezdés b) pontja szerint módosított szöveg.

115

A 25/D. §-t a 325/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet 83. §-a iktatta be.

116

A 25/D. § (3) bekezdése a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 165. § (3) bekezdés c) pontja szerint módosított szöveg.

117

A 25/D. § (4) bekezdése a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 165. § (3) bekezdés d) pontja szerint módosított szöveg.

118

A 26. § (3) bekezdését a 30/2015. (II. 25.) Korm. rendelet 56. § g) pontja hatályon kívül helyezte.

119

A 26. § (4) bekezdését a 351/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet 293. § (2) bekezdése iktatta be.

120

A 26. § (5) bekezdését a 82/2011. (V. 18.) Korm. rendelet 62. §-a iktatta be.

121

A hatálybalépés időpontja 2011. szeptember 15.

122

A 26. § (6) bekezdését 325/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet 84. §-a iktatta be, szövege a 174/2012. (VII. 26.) Korm. rendelet 78. § (4) bekezdés f) pontja szerint módosított szöveg.

123

A 26. § (7) bekezdését a 137/2012. (VI. 29.) Korm. rendelet 66. §-a iktatta be.

124

A 26. § (8) bekezdését a 30/2015. (II. 25.) Korm. rendelet 53. §-a iktatta be.

125

A 26/A. §-t a 82/2011. (V. 18.) Korm. rendelet 63. §-a iktatta be.

127

A 27. § (4) bekezdés c) pontja a 73/2011. (IV. 29.) Korm. rendelet 15. § g) pontja szerint módosított szöveg.

128

A 27. § (5) bekezdése a 73/2011. (IV. 29.) Korm. rendelet 15. § h) pontja szerint módosított szöveg.

129

A 27. § (6) bekezdése a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 165. § (3) bekezdés e) pontja szerint módosított szöveg.

130

A 27. § (7) bekezdését a 414/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 7. § (2) bekezdése iktatta be.

131

Az 1. melléklet a 30/2015. (II. 25.) Korm. rendelet 54. §-ával megállapított szöveg.

132

Az 1. melléklet 3. pontját a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 165. § (4) bekezdés c) pontja hatályon kívül helyezte.

133

A 2. melléklet 1. pont nyitó szövegrésze a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 164. § (13) bekezdés a) pontja szerint módosított szöveg.

134

A 2. melléklet 1. pont 1.1. alpontja a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 164. § (13) bekezdés h) pontja szerint módosított szöveg.

135

A 2. melléklet 1. pont 1.2. alpontja a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 164. § (13) bekezdés h) pontja szerint módosított szöveg.

136

A 2. melléklet 1. pont 1.3. alpontja a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 164. § (13) bekezdés h) pontja szerint módosított szöveg.

139

A 2. melléklet 1.6. pontja a 13/2012. (II. 14.) Korm. rendelet 24. §-ával megállapított, a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 164. § (13) bekezdés h) pontja szerint módosított szöveg.

140

A 2. melléklet 2–8. pontját a 137/2012. (VI. 29.) Korm. rendelet 68. §-a hatályon kívül helyezte.

141

A 2. melléklet 9. pontját a 351/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet 294. §-a iktatta be, hatályon kívül helyezte a 63/2012. (IV. 2.) Korm. rendelet m) pontja.

143

A 4. mellékletet a 473/2016. (XII. 27.) Korm. rendelet 7. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére