• Tartalom

329/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet

329/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet

egyes építésügyi, építésfelügyeleti és állami főépítészi szervezetet érintő rendelkezések módosításáról1

2011.01.01.

A Kormány az Alkotmány 35. § (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alkotmány 40. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, valamint

az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.) 62. § (1) bekezdés a)–b) pontjában,

a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 27. § (1) bekezdés s) pontjában,

a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény (a továbbiakban: Khtv.) 21. § b)–d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva

a következőket rendeli el:

1. Az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről szóló
343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

1. § Az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről szóló 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Éhk.) 1. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A Kormány a másodfokú építésügyi hatósági feladatokat ellátó általános építésügyi hatóságként (a továbbiakban: másodfokú építésügyi hatóság) – a sajátos építményfajták, a műemlékek kivételével és a repülőtér létesítésének, fejlesztésének és megszüntetésének szabályairól szóló kormányrendeletben meghatározott kivétellel – a fővárosi és megyei kormányhivatalt jelöli ki. A fővárosi és megyei kormányhivatal másodfokú építésügyi hatósági feladatainak tekintetében a Khtv. 6. § (3) bekezdésében meghatározott hatásköröket az építésügyért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) gyakorolja.”

2. § (1) Az Éhk. 3. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A Kormány építésfelügyeleti hatóságként – a (3) bekezdésben foglalt kivétellel –]

a) első fokon a fővárosi és megyei kormányhivatal szakigazgatási szerveként működő Építésügyi Hivatal önálló feladat- és hatáskörrel rendelkező szervezeti egységeként működő építésfelügyeletet (a továbbiakban: elsőfokú építésfelügyeleti hatóság),”

[jelöli ki.]

(2) Az Éhk. 3. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

„(5) Az Építésügyi Hivatal tekintetében a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény 6. § (4) bekezdésében, valamint a 7. §-ában meghatározott hatáskörök – a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 2. § (1) bekezdés h)–i pontja szerinti hatáskört is beleértve – gyakorlására jogosult szakmai irányító szerv vezetője a miniszter.”

3. § Az Éhk. a következő 11. §-sal egészül ki:

11. § (1) Az Építésügyi Hivatal illetékessége külön jogszabályban meghatározott feladat- és hatáskör gyakorlása tekintetében fennálló különös illetékesség kivételével megegyezik a fővárosi és megyei kormányhivatal illetékességével.
(2) A 2011. január 1-jét megelőzően a fővárosi, megyei közigazgatási hivatal szakigazgatási szerveként működött építésfelügyelet feladat- és hatáskörei és ahhoz kapcsolódó jogviszonyok tekintetében a megyei (fővárosi) közigazgatási hivatal jogutódának – az alapító okiratban és a jogutódlás egyes kérdéseit meghatározó megállapodásokban foglaltak szerint, a megyei (fővárosi) illetékességi területet alapul véve – a szakigazgatási szerv korábbi különös illetékességi területén működő azon megyei (fővárosi) kormányhivatal tekintendő, amelynek a szakigazgatási szervévé az Építésügyi Hivatal válik.”

4. § Az Éhk.

a) 1. § (6) bekezdésében „az építésügyért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter)” szövegrész helyébe „a miniszter” szöveg,

b) 1/A § (3) bekezdésének b) pontjában a „Kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szervének,” szövegrész helyébe a „fővárosi és megyei kormányhivatalnak,” szöveg,

c) 1/A. § (4) bekezdésében és a 4. § (3) bekezdésében a „Kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szerve” szövegrész helyébe a „fővárosi és megyei kormányhivatal” szöveg,

d) 9. § (4) bekezdésében a „2011. január 1-jéig” szövegrész helyébe a „2011. március 31-ig” szöveg, és

e) 1/A. mellékletében az „Ózd ellátási illetékességi területe Ózd, Bánréve, Borsodbóta, Bükkmogyorósd, Csernely, Csokvaomány, Domaháza, Farkaslyuk, Hangony, Hét, Kissikátor, Lénárddaróc, Nekézseny, Sajómercse, Sajónémeti, Sajópüspöki, Sáta, Uppony” szövegrész helyébe az „Ózd ellátási illetékességi területe Ózd, Arló, Bánréve, Borsodbóta, Borsodnádasd, Borsodszentgyörgy, Bükkmogyorósd, Csernely, Csokvaomány, Domaháza, Farkaslyuk, Hangony, Hét, Járdánháza, Kissikátor, Lénárddaróc, Nekézseny, Sajómercse, Sajónémeti, Sajópüspöki, Sáta, Uppony” szöveg

lép.

5. § E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti az Éhk.

b) 1/A. mellékletében a „Borsodnádasd ellátási illetékességi területe Borsodnádasd, Arló, Borsodszentgyörgy, Járdánháza” szövegrész,

2. A főépítészi tevékenységről szóló 190/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet módosítása

6. § A főépítészi tevékenységről szóló 190/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

2. § (1) A Kormány az állami főépítészi feladatok ellátására a 2. mellékletben meghatározott fővárosi és megyei kormányhivatal szakigazgatási szerveként működő Építésügyi Hivatal önálló feladat- és hatáskörrel rendelkező szervezeti egységeként működő állami főépítészt jelöli ki. Az állami főépítészi feladatok ellátásának munkaszervezete az állami főépítészi iroda, amelyet az állami főépítész vezet.
(2) Az Építésügyi Hivatal az állami főépítészi feladat- és hatáskörök tekintetében a fővárosi és megyei kormányhivatal illetékességi területétől eltérő, e rendelet 2. mellékletében meghatározott különös illetékességgel működik.
(3) Az 1. §-ban meghatározott feladatok központi szakmai irányítását, összehangolását az egész országra kiterjedő illetékességgel a miniszter látja el, amely keretében
a) gyakorolja a szakmai irányító szerv vezetőjének jogkörét az Építésügyi Hivatal önálló feladat- és hatáskörrel rendelkező szervezeti egységeként működő állami főépítészének tevékenysége felett,
b) koordinálja az állami főépítészek terület- és településrendezéssel, valamint építészeti értékvédelemmel kapcsolatos feladatait,
c) gondoskodik az állami főépítészek szakmai továbbképzéséről,
d) elősegíti az egységes településpolitikai és építészetpolitikai elvek és elvárások koncepcionális kialakítását,
e) gondoskodik a nemzetközi egyezményekből fakadó feladatok végrehajtásáról,
f) gondoskodik a központi tervtanácsok üléseinek és nyilvántartásának vezetéséről.
(4) A miniszter az e rendeletben és a külön jogszabályban meghatározott egyes feladatait az országos főépítész útján látja el. Az országos főépítészt a miniszter – az általa vezetett minisztérium állományába tartozó személyek közül – bízza meg.
(5) A területfejlesztéssel és -rendezéssel, a településfejlesztéssel és -rendezéssel, továbbá az épített környezet alakításával és védelmével, valamint az építésüggyel kapcsolatos
a) megyei önkormányzati feladatokkal kapcsolatos döntéseket a megye közigazgatási területére kiterjedő illetékességgel a megyei főépítész,
b) társulási megállapodásban meghatározott települési önkormányzati feladatokkal kapcsolatos döntéseket a társulásban részt vevő települések közigazgatási területére kiterjedő illetékességgel a térségi főépítész,
c) települési önkormányzati feladatokkal kapcsolatos döntéseket a települési önkormányzat közigazgatási területére kiterjedő illetékességgel a települési főépítész, a fővárosban a fővárosi önkormányzat és a kerületi önkormányzatok megosztott feladatai szerint a fővárosi, illetve a kerületi főépítész
készíti elő.”

7. § Az R. 12. §-a a következő (5)–(6) bekezdéssel egészül ki:

„(5) A 2011. január 1-jét megelőzően a fővárosi és megyei közigazgatási hivatal szakigazgatási szerveként regionális illetékességgel működött állami főépítész feladat- és hatáskörei és ahhoz kapcsolódó jogviszonyok tekintetében a megyei (fővárosi) közigazgatási hivatal jogutóda a (6) bekezdésben foglalt eltéréssel a székhelye szerinti megyei (fővárosi) kormányhivatal.
(6) A fővárosi és megyei közigazgatási hivatal szakigazgatási szerveként működött állami főépítész feladat- és hatáskörei és ahhoz kapcsolódó jogviszonyok tekintetében részleges feladatátvevőként az alapító okiratban és a jogutódlás egyes kérdéseit meghatározó megállapodásban foglaltak szerint – megyei illetékességi területre külön tagozódást alapul véve – a Pest Megyei Kormányhivatal a Budapest Főváros Közigazgatási Hivatala jogutódának, a Baranya Megyei Kormányhivatal a Somogy Megyei Közigazgatási Hivatal jogutódának tekintendő.”

8. § Az R. 2. melléklete helyébe e rendelet melléklete lép.

3. Záró rendelkezés

9. § Ez a rendelet 2011. január 1-jén lép hatályba, és az azt követő napon veszti hatályát.

Melléklet a 329/2010. (XII. 27.) Korm. rendelethez

 

A

B

C

 

Fővárosi, Megyei Kormányhivatal
Építésügyi Hivatalának Állami Főépítésze

Székhely

Illetékességi terület

1.

Budapest Főváros Kormányhivatal Építésügyi Hivatalának Állami Főépítésze

Budapest

Budapest területe

2.

Pest Megyei Kormányhivatal Építésügyi Hivatalának Állami Főépítésze

Budapest

Pest megye területe

3.

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Építésügyi Hivatalának Állami Főépítésze

Győr

Győr-Moson-Sopron megye, Vas megye és Zala megye területe, kivéve a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Tervének elfogadásáról és a Balatoni Területrendezési Szabályzat megállapításáról szóló 2000. évi CXII. törvény 1/1. melléklete szerinti, a Balaton kiemelt üdülőkörzethez tartozó települések területét

4.

Fejér Megyei Kormányhivatal Építésügyi Hivatalának Állami Főépítésze

Székesfehérvár

Komárom-Esztergom megye, Fejér megye és Veszprém megye területe, kivéve a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Tervének elfogadásáról és a Balatoni Területrendezési Szabályzat megállapításáról szóló 2000. évi CXII. törvény 1/1. melléklete szerinti, a Balaton kiemelt üdülőkörzethez tartozó települések területét

5.

Somogy Megyei Kormányhivatal Építésügyi Hivatalának Állami Főépítésze

Kaposvár

Zala és Veszprém megye területéből a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Tervének elfogadásáról és a Balatoni Területrendezési Szabályzat megállapításáról szóló 2000. évi CXII. törvény 1/1. melléklete szerinti, a Balaton kiemelt üdülőkörzethez tartozó települések területe és Somogy megye területe

6.

Csongrád Megyei Kormányhivatal Építésügyi Hivatalának Állami Főépítésze

Szeged

Csongrád megye, Békés megye és Bács-Kiskun megye területe

7.

Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Építésügyi Hivatalának Állami Főépítésze

Debrecen

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, Hajdú-Bihar megye és Jász-Nagykun-Szolnok megye területe

8.

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Építésügyi Hivatalának Állami Főépítésze

Miskolc

Heves megye, Borsod-Abaúj-Zemplén megye és Nógrád megye területe

9.

Baranya Megyei Kormányhivatal Építésügyi Hivatalának Állami Főépítésze

Pécs

Tolna megye és Baranya megye területe

1

A rendelet a 9. § alapján hatályát vesztette 2011. január 2. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére