• Tartalom

33/2010. (XII. 31.) KIM rendelet

33/2010. (XII. 31.) KIM rendelet

a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény hatálya alá tartozó személyek igazolványának tartalmi és formai követelményeiről

2012.04.05.

A szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény 29. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 12. § m) pontjában meghatározott feladatkörömben – az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 1. § (2a) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljáró, a miniszterelnök általános helyettesével és az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § i) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzeti erőforrás miniszterrel egyetértésben – eljárva a következőket rendelem el:

1. Az igazolvány fajtái

1. § A szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvényben (a továbbiakban: Szátv.) meghatározott kedvezmények igénybevételére szolgáló igazolványok fajtái:

a) Magyar igazolvány a magát magyar nemzetiségűnek valló személy,

b) Magyar hozzátartozói igazolvány a magát magyar nemzetiségűnek valló személy hozzátartozója

részére.

2. Az igazolvány formája

2. § (1) A Magyar igazolvány és a Magyar hozzátartozói igazolvány (a továbbiakban együtt: igazolvány):

a) ID–3 (125 x 88 mm) méretű,

b) álló formátumú,

c) közép-zöld színű, egyedi mintázatú és összetételű műbőr borítású,

d) lézergravírozható, befűzött, hátoldalán a korona motívummal ellátott adatoldalt tartalmazó, továbbá

e) utólagos bejegyzésre alkalmas, számozott, világoszöld színű oldalakat tartalmazó,

f) varrott gerinccel készített

füzet.

(2) Az igazolvány megnevezése és a Szent Korona grafikája a borítón arany színű.

(3) Az igazolvány megjelenését az 1. melléklet határozza meg.

3. Az igazolvány tartalma

3. § (1) Az igazolvány a Szátv. 21. § (3) bekezdésében meghatározott adatokat betűvel, illetve számmal tartalmazza.

(2) Az állampolgárság adat az igazolványban – az országnevek kódjaira vonatkozó nemzeti szabvány alkalmazásával – háromjegyű betűkód formájában szerepel.

4. § (1) Az igazolvány okmányazonosítója a két betűből és hat számjegyből álló egyedi okmányszám.

(2) Az okmányszám első betűjele az igazolvány típusának megfelelően:

a) „M” a Magyar igazolvány esetén,

b) „H” a Magyar hozzátartozói igazolvány esetén.

(3) Az okmányszám második betűjele az igazolvány betűjele („A”-tól „Z”-ig).

(4) Az okmányszám hat számjegyből álló része az igazolvány betűjelen belüli sorszáma (000001–999999).

(5)1 Az okmányszám feltüntetése nyomdai úton az igazolvány 3. oldalán, perforálással az igazolvány 3–20. oldalain, valamint a hátsó előzéken, továbbá az igazolvány megszemélyesítésekor lézergravírozással az adatoldal okmányszám rovatában történik.

5. § (1) A kedvezmények igénybevételéhez előírt – külön jogszabályban meghatározott – bejegyzések és igazolások feltüntetésére szolgáló rovatokat, valamint az egyes kedvezményekről szóló tájékoztatót tartalmazza az igazolvány

a) 1. melléklete a korlátozott számban biztosított menettérti utazási kedvezmények felhasználásának jelölésére,

b) 2. melléklete a diákkedvezményekre való jogosultság, valamint az ezzel összefüggő bejegyzések és igazolások feltüntetésére,

c) 3. melléklete a pedagógus- és oktatói kedvezményekre való jogosultság igazolására.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott mellékletek, illetve rovatok éves bontásban, öt év időtartamra biztosítanak lehetőséget a bejegyzések és igazolások feltüntetésére.

(3) A kedvezményekkel kapcsolatos hivatalos bejegyzések feltüntetésére az igazolvány „Hivatalos bejegyzések” rovata szolgál.

4. Az igazolvány pótfüzete

6. § (1) A Szátv.-ben meghatározott kedvezmények igénybevételére jogosító igazolások bejegyzése céljából – ha a bejegyzésre a Magyar igazolvány, illetve Magyar hozzátartozói igazolvány alkalmatlanná vált vagy betelt – az igazolvány elválaszthatatlan részét képező pótfüzetet kell kiadni.

(2) A kedvezmények igénybevételére jogosító pótfüzet

a) álló formátumú,

b) kézi kitöltésre alkalmas nyitó oldalt tartalmazó, továbbá

c) utólagos bejegyzésre alkalmas, számozott oldalakat tartalmazó

füzet.

(3) A pótfüzet megjelenését az 1. melléklet határozza meg.

7. § (1) A pótfüzet a Szátv. 21. § (5) bekezdésében meghatározott adatokat betűvel, illetve számmal tartalmazza.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott adatok feltüntetése a pótfüzet nyitó oldalán kézi kitöltéssel történik. A pótfüzet nyitó oldalán fel kell tüntetni a kiállító aláírását és bélyegzőlenyomatát.

(3) A pótfüzet a következők szerint tartalmazza a kedvezmények igénybevételéhez előírt külön jogszabályban meghatározott bejegyzések és igazolások feltüntetésére szolgáló rovatokat, valamint az egyes kedvezményekről szóló tájékoztatót:

a) 2–8. oldala a korlátozott számban biztosított menettérti utazási kedvezmények felhasználásának jelölésére,

b) 10–11. oldala a diákkedvezményekre való jogosultság igazolására, az ezzel összefüggő matrica elhelyezésére,

c) 13–14. oldala a pedagógus- és oktatói kedvezményekre való jogosultság igazolására, az ezzel összefüggő matrica elhelyezésére.

(4) A (3) bekezdésben megjelölt adatoldalak éves bontásban, öt év időtartamra biztosítanak lehetőséget a bejegyzések és igazolások feltüntetésére.

(5) A kedvezményekkel kapcsolatos hivatalos bejegyzések feltüntetésére a pótfüzet „Hivatalos bejegyzések” rovata szolgál.

5. Záró rendelkezések

8. § Ez a rendelet 2011. január 1-jén lép hatályba.

9. §2

10. § E rendelet nem érinti a 2011. január 1-jét megelőzően kiadott okmányok érvényességét.

11. §3 E rendeletnek a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény hatálya alá tartozó személyek igazolványának tartalmi és formai követelményeiről szóló 33/2010. (XII. 31.) KIM rendelet módosításáról szóló 33/2011. (XI. 24.) KIM rendelettel (a továbbiakban: 1. módosító rendelet) megállapított rendelkezései az 1. módosító rendelet hatálybalépését megelőzően kiadott okmányok érvényességét nem érinti.

12. §4 E rendeletnek a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény hatálya alá tartozó személyek igazolványának tartalmi és formai követelményeiről szóló 33/2010. (XII. 31.) KIM rendelet módosításáról szóló 20/2012. (IV. 4.) KIM rendelettel (a továbbiakban: 2. módosító rendelet) megállapított rendelkezései a 2. módosító rendelet hatálybalépését megelőzően kiadott okmányok érvényességét nem érinti.

1. melléklet a 33/2010. (XII. 31.) KIM rendelethez5

A „Magyar igazolvány” és a „Magyar hozzátartozói igazolvány” megjelenése
1. „Magyar igazolvány”
1.    A 2. oldal szövege:
2. Adatoldal:

 

 

Kiállító hatóság:

 

 

 

Állampolgárság:

Kiállítási idő:

Saját kezű aláírás:

 

 

 

Okmányszám:

Érvényességi idő: Határozatlan

 

Az igazolvány 3. belív oldala

 

1. melléklet

 

Utazási kedvezmények

 

Tájékoztató

 

Jegyváltáskor és ellenőrzéskor az igazolványt át kell adni, és a személyazonosságot igazolni kell.

 

A kedvezmény kombinált (vasúton és autóbuszon történő) utazás esetén az utazás megkezdését követő nap 24. órájáig vehető igénybe.

 

A kedvezmény kizárólag Magyarország területén belül, belföldi forgalomban vehető igénybe.

 

Nemzetközi utazás magyarországi szakaszán a kedvezmény nem vehető igénybe. Egy utazási alkalomnak tekintendő a magyarországi kiindulási és magyarországi célállomás közötti menettérti - közvetlen vagy átszállásos - utazás akkor is, ha az több közlekedési eszközzel történik.

Az igazolvány 4-8. belív oldalai

 

Utazási kedvezmények

 

 

 

 

....... év

 

 

 

 

 

90%-os mérséklésű menettérti EGYÉNI UTAZÁSOK

 

 

 

 

 

 

Az utazás megkezdésének helye és ideje:

Az utazás megkezdésének helye és ideje:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

2.

 

 

Az utazás megkezdésének helye és ideje:

Az utazás megkezdésének helye és ideje:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

4.

 

 

 

 

 

 

Nemzetközi utazásra nem érvényes.

 

 

 

 

Az igazolvány 9-10. belív oldalai

 

Csoportos utazási kedvezmények

 

 

 

 

....... év

 

 

 

 

 

90%-os mérséklésű menettérti CSOPORTOS UTAZÁSOK

 

 

 

 

 

 

Az utazás megkezdésének helye és ideje:

Az utazás megkezdésének helye és ideje:

 

 

 

 

 

 

Oda

Vissza

 

 

 

 

 

....... év

 

 

 

 

 

90%-os mérséklésű menettérti CSOPORTOS UTAZÁSOK

 

 

 

 

 

Az utazás megkezdésének helye és ideje:

Az utazás megkezdésének helye és ideje:

 

 

 

 

 

 

Oda

Vissza

 

 

 

 

 

....... év

 

 

 

 

 

90%-os mérséklésű menettérti CSOPORTOS UTAZÁSOK

 

 

 

 

 

Az utazás megkezdésének helye és ideje:

Az utazás megkezdésének helye és ideje:

 

 

 

 

 

 

Oda

Vissza

 

 

 

 

 

....... év

 

 

 

 

 

90%-os mérséklésű menettérti CSOPORTOS UTAZÁSOK

 

 

 

 

 

Az utazás megkezdésének helye és ideje:

Az utazás megkezdésének helye és ideje:

 

 

 

 

 

 

Oda

Vissza

 

 

 

 

 

....... év

 

 

 

 

 

90%-os mérséklésű menettérti CSOPORTOS UTAZÁSOK

 

 

 

 

 

Az utazás megkezdésének helye és ideje:

Az utazás megkezdésének helye és ideje:

 

 

 

 

 

 

Oda

Vissza

 

 


Nemzetközi utazásra nem érvényes.

 

 

 

 

Az igazolvány 11. belív oldala

2. melléklet

Diákkedvezmények

Tájékoztató

A szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény 10. §-a értelmében a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény 1. § (1) és (2) bekezdésének hatálya alá tartozó, alap- és középfokú oktatási intézmények tanulói és a felsőfokú oktatási intézmények hallgatói Magyarország területén diákkedvezményre jogosultak.

A szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény hatálya alá tartozó tanulókat és hallgatókat megillető utazási kedvezmények mértékét illetően a közforgalmú személyszállítási utazási kedvezményekről szóló jogszabály előírásai az irányadók.

Az igazolvány 12-13. belív oldalai

Diákkedvezmények

 

Az érvényesítő matrica helye:

Bejegyzés dátuma:
Aláírás:

 

 

Sorszám:

P. H.

 

 

 

 

 

 

Az érvényesítő matrica helye:

Bejegyzés dátuma:
Aláírás:

 

 

Sorszám:

P. H.

 

 

 

 

 

 

Az érvényesítő matrica helye:

Bejegyzés dátuma:
Aláírás:

 

 

Sorszám:

P. H.

 

 

Diákkedvezmények

 

Az érvényesítő matrica helye:

Bejegyzés dátuma:
Aláírás:

 

 

Sorszám:

P. H.

 

 

 

 

 

 

Az érvényesítő matrica helye:

Bejegyzés dátuma:
Aláírás:

 

 

Sorszám:

P. H.

 

 

Az igazolvány 14. belív oldala

3. melléklet

Pedagógus- és oktatói kedvezmények

Tájékoztató

A szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény 12. §-a értelmében a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény 1. § (1) és (2) bekezdésének hatálya alá tartozó, óvodában, alap-, közép- és felsőfokú oktatási intézményben tanító pedagógus és oktató Magyarország területén pedagógus- és oktatói kedvezményekre jogosult.

A szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény hatálya alá tartozó pedagógusokat és oktatókat megillető utazási kedvezmények igénybevételének rendjét illetően a közforgalmú személyszállítási utazási kedvezményekről szóló jogszabály előírásai az irányadók.

Az igazolvány 15-16. belív oldalai

Pedagógus- és oktatói kedvezmények

 

Az érvényesítő matrica helye:

Bejegyzés dátuma:
Aláírás:

 

 

Sorszám:

P. H.

 

 

 

 

 

 

Az érvényesítő matrica helye:

Bejegyzés dátuma:
Aláírás:

 

 

Sorszám:

P. H.

 

 

 

 

 

 

Az érvényesítő matrica helye:

Bejegyzés dátuma:
Aláírás:

 

 

Sorszám:

P. H.

 

Pedagógus- és oktatói kedvezmények

 

Az érvényesítő matrica helye:

Bejegyzés dátuma:
Aláírás:

 

 

Sorszám:

P. H.

 

 

 

 

 

 

Az érvényesítő matrica helye:

Bejegyzés dátuma:
Aláírás:

 

 

Sorszám:

P. H.

 

Az igazolvány 17-20. belív oldalai

 

 

Hivatalos bejegyzések

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Impresszum:

 

 

Borító belső, hátsó előzéke

 

 

 

Általános tudnivalók

 

 

A szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény 19. §-ának (1) bekezdése szerint az e törvényben meghatározott egyes kedvezményekre való jogosultságot az 1. § (1) és (2) bekezdésének hatálya alá tartozó személyek esetében a Magyar igazolvány, illetve a Magyar hozzátartozói igazolvány igazolja.

 

A kedvezmények igénybevételének feltétele a törvényben foglaltakon túl, hogy az igazolványt tulajdonosa sértetlenül megőrizze, és azt a kedvezményt, valamint a támogatást biztosító szerv felhívására bemutassa.

 

Az igazolvány érvényessége érdekében az abban foglalt adatok megváltozását az elbíráló hatóságnak haladéktalanul be kell jelenteni.

 

Az igazolvánnyal történő visszaélés megakadályozása, illetve az igazolvány pótlása érdekében annak elvesztését, ellopását, megsemmisülését az elbíráló hatóságnak haladéktalanul be kell jelenteni.

 

Amennyiben az igazolvány melléklete a kedvezmények igénybevételére jogosító igazolások bejegyzésére alkalmatlanná vált, betelt, pótfüzetet lehet kérelmezni az illetékes diplomáciai és konzuli képviseleten. A kérelemmel egyidejűleg az igazolványt be kell mutatni. A pótfüzet az igazolvány elválaszthatatlan részét képezi.

 

Az igazolvány nem személyazonosító igazolvány, nem úti okmány, határátlépésre nem jogosít.

 

 

2.    „Magyar hozzátartozói igazolvány”
1.    A 2. oldal szövege:
2. Adatoldal:

 

 

Kiállító hatóság:

 

 

 

Állampolgárság:

Kiállítási idő:

Saját kezű aláírás:

 

 

 

Okmányszám:

Érvényességi idő: Határozatlan

 

Az igazolvány 3. belív oldala

 

1. melléklet

 

Utazási kedvezmények

 

Tájékoztató

 

Jegyváltáskor és ellenőrzéskor az igazolványt át kell adni, és a személyazonosságot igazolni kell.

 

A kedvezmény kombinált (vasúton és autóbuszon történő) utazás esetén az utazás megkezdését követő nap 24. órájáig vehető igénybe.

 

A kedvezmény kizárólag Magyarország területén belül, belföldi forgalomban vehető igénybe.

 

Nemzetközi utazás magyarországi szakaszán a kedvezmény nem vehető igénybe. Egy utazási alkalomnak tekintendő a magyarországi kiindulási és magyarországi célállomás közötti menettérti - közvetlen vagy átszállásos - utazás akkor is, ha az több közlekedési eszközzel történik.

 

Az igazolvány 4-8. belív oldalai

 

Utazási kedvezmények

 

 

 

 

....... év

 

 

 

 

 

90%-os mérséklésű menettérti EGYÉNI UTAZÁSOK

 

 

 

 

 

 

Az utazás megkezdésének helye és ideje:

Az utazás megkezdésének helye és ideje:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

2.

 

 

Az utazás megkezdésének helye és ideje:

Az utazás megkezdésének helye és ideje:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

4.

 

 

 

 

 

 

Nemzetközi utazásra nem érvényes.

 

 

 

 

Az igazolvány 9-10. belív oldalai

 

Csoportos utazási kedvezmények

 

 

 

 

....... év

 

 

 

 

 

90%-os mérséklésű menettérti CSOPORTOS UTAZÁSOK

 

 

 

 

 

 

Az utazás megkezdésének helye és ideje:

Az utazás megkezdésének helye és ideje:

 

 

 

 

 

 

Oda

Vissza

 

 

 

 

 

....... év

 

 

 

 

 

90%-os mérséklésű menettérti CSOPORTOS UTAZÁSOK

 

 

 

 

 

Az utazás megkezdésének helye és ideje:

Az utazás megkezdésének helye és ideje:

 

 

 

 

 

 

Oda

Vissza

 

 

 

 

 

....... év

 

 

 

 

 

90%-os mérséklésű menettérti CSOPORTOS UTAZÁSOK

 

 

 

 

 

Az utazás megkezdésének helye és ideje:

Az utazás megkezdésének helye és ideje:

 

 

 

 

 

 

Oda

Vissza

 

 

 

 

 

....... év

 

 

 

 

 

90%-os mérséklésű menettérti CSOPORTOS UTAZÁSOK

 

 

 

 

 

Az utazás megkezdésének helye és ideje:

Az utazás megkezdésének helye és ideje:

 

 

 

 

 

 

Oda

Vissza

 

 

 

 

 

....... év

 

 

 

 

 

90%-os mérséklésű menettérti CSOPORTOS UTAZÁSOK

 

 

 

 

 

Az utazás megkezdésének helye és ideje:

Az utazás megkezdésének helye és ideje:

 

 

 

 

 

 

Oda

Vissza

 

 


Nemzetközi utazásra nem érvényes.

 

 

 

 

Az igazolvány 11. belív oldala

2. melléklet

Diákkedvezmények

Tájékoztató

A szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény 10. §-a értelmében a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény 1. § (1) és (2) bekezdésének hatálya alá tartozó, alap- és középfokú oktatási intézmények tanulói és a felsőfokú oktatási intézmények hallgatói Magyarország területén diákkedvezményre jogosultak.

A szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény hatálya alá tartozó tanulókat és hallgatókat megillető utazási kedvezmények mértékét illetően a közforgalmú személyszállítási utazási kedvezményekről szóló jogszabály előírásai az irányadók.

Az igazolvány 12-13. belív oldalai

Diákkedvezmények

 

Az érvényesítő matrica helye:

Bejegyzés dátuma:
Aláírás:

 

 

Sorszám:

P. H.

 

 

 

 

 

 

Az érvényesítő matrica helye:

Bejegyzés dátuma:
Aláírás:

 

 

Sorszám:

P. H.

 

 

 

 

 

 

Az érvényesítő matrica helye:

Bejegyzés dátuma:
Aláírás:

 

 

Sorszám:

P. H.

 

 

Diákkedvezmények

 

Az érvényesítő matrica helye:

Bejegyzés dátuma:
Aláírás:

 

 

Sorszám:

P. H.

 

 

 

 

 

 

Az érvényesítő matrica helye:

Bejegyzés dátuma:
Aláírás:

 

 

Sorszám:

P. H.

 

 

Az igazolvány 14. belív oldala

3. melléklet

Pedagógus- és oktatói kedvezmények

Tájékoztató

A szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény 12. §-a értelmében a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény 1. § (1) és (2) bekezdésének hatálya alá tartozó, óvodában, alap-, közép- és felsőfokú oktatási intézményben tanító pedagógus és oktató Magyarország területén pedagógus- és oktatói kedvezményekre jogosult.

A szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény hatálya alá tartozó pedagógusokat és oktatókat megillető utazási kedvezmények igénybevételének rendjét illetően a közforgalmú személyszállítási utazási kedvezményekről szóló jogszabály előírásai az irányadók.

Az igazolvány 15-16. belív oldalai

Pedagógus- és oktatói kedvezmények

 

Az érvényesítő matrica helye:

Bejegyzés dátuma:
Aláírás:

 

 

Sorszám:

P. H.

 

 

 

 

 

 

Az érvényesítő matrica helye:

Bejegyzés dátuma:
Aláírás:

 

 

Sorszám:

P. H.

 

 

 

 

 

 

Az érvényesítő matrica helye:

Bejegyzés dátuma:
Aláírás:

 

 

Sorszám:

P. H.

 

 

Pedagógus- és oktatói kedvezmények

 

Az érvényesítő matrica helye:

Bejegyzés dátuma:
Aláírás:

 

 

Sorszám:

P. H.

 

 

 

 

 

 

Az érvényesítő matrica helye:

Bejegyzés dátuma:
Aláírás:

 

 

Sorszám:

P. H.

 

Az igazolvány 17-20. belív oldalai

 

 

Hivatalos bejegyzések

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Impresszum:

 

 

Borító belső, hátsó előzéke

 

 

 

Általános tudnivalók

 

A szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény 19. §-ának (1) bekezdése szerint az e törvényben meghatározott egyes kedvezményekre való jogosultságot az 1. § (1) és (2) bekezdésének hatálya alá tartozó személyek esetében a Magyar igazolvány, illetve a Magyar hozzátartozói igazolvány igazolja.

 

A kedvezmények igénybevételének feltétele a törvényben foglaltakon túl, hogy az igazolványt tulajdonosa sértetlenül megőrizze, és azt a kedvezményt, illetve támogatást biztosító szerv felhívására bemutassa.

 

Az igazolvány érvényessége érdekében az abban foglalt adatok megváltozását az elbíráló hatóságnak haladéktalanul be kell jelenteni.

 

Az igazolvánnyal történő visszaélés megakadályozása, illetve az igazolvány pótlása érdekében annak elvesztését, ellopását, megsemmisülését az elbíráló hatóságnak haladéktalanul be kell jelenteni.

 

Amennyiben az igazolvány melléklete a kedvezmények igénybevételére jogosító igazolások bejegyzésére alkalmatlanná vált, betelt, pótfüzetet lehet kérelmezni az illetékes diplomáciai és konzuli képviseleten. A kérelemmel egyidejűleg az igazolványt be kell mutatni. A pótfüzet az igazolvány elválaszthatatlan részét képezi.

 

Az igazolvány nem személyazonosító igazolvány, nem úti okmány, határátlépésre nem jogosít.

 

 

3. „Pótfüzet”

 

 

 

..................... sorszámú

 

 

PÓTFÜZET

 

 

Családi és utónév:

 

............................................................

 

 

Családi és utónév magyarul:

 

............................................................

 

 

.................................... okmányszámú

 

 

 

Magyar igazolványához /Magyar hozzátartozói igazolványához

 

 

 

 

...........................................................................
A kiállító aláírása és bélyegzőlenyomata

 

Borító belső oldala:

 

 

 

Általános tudnivalók

 

Ha a Magyar igazolvány, illetve a Magyar hozzátartozói igazolvány melléklete a kedvezmények igénybevételére jogosító igazolások bejegyzésére alkalmatlanná vált, betelt, akkor az adott kedvezmény (utazási, diák, pedagógus és oktatói) igénybevételére a pótfüzet jogosít.

 

A pótfüzet a Magyar igazolvány, illetve a Magyar hozzátartozói igazolvány elválaszthatatlan részét képezi, csak a Magyar igazolvánnyal, illetve a Magyar hozzátartozói igazolvánnyal együtt érvényes.

 

 

A pótfüzet 1. számozott oldala

 

 

 

Utazási kedvezmények

 

Tájékoztató

 

Jegyváltáskor és ellenőrzéskor az igazolványt át kell adni, és a személyazonosságot igazolni kell.

 

A kedvezmény kombinált (vasúton és autóbuszon történő) utazás esetén az utazás megkezdését követő nap 24. órájáig vehető igénybe.

 

A kedvezmény kizárólag Magyarország területén belül, belföldi forgalomban vehető igénybe.

 

Nemzetközi utazás magyarországi szakaszán a kedvezmény nem vehető igénybe. Egy utazási alkalomnak tekintendő a magyarországi kiindulási és magyarországi célállomás közötti menettérti – közvetlen vagy átszállásos – utazás akkor is, ha az több közlekedési eszközzel történik.

 

 

A pótfüzet 2-6. számozott oldalai

Utazási kedvezmények
....... év

 

90%-os mérséklésű menettérti EGYÉNI UTAZÁSOK

 

 

Az utazás megkezdésének helye és ideje:
1.

Az utazás megkezdésének helye és ideje:
2.

 

 

Az utazás megkezdésének helye és ideje:
3.

Az utazás megkezdésének helye és ideje:
4.

 

 

Nemzetközi utazásra nem érvényes.

 

 

A pótfüzet 7-8. számozott oldalai

Csoportos utazási kedvezmények
....... év

 

90%-os mérséklésű menettérti CSOPORTOS UTAZÁSOK

 

 

Az utazás megkezdésének
helye és ideje:

Az utazás megkezdésének
helye és ideje:

 

 

Oda

Vissza

 

 

 

 

 

....... év

 

 

 

 

 

90%-os mérséklésű menettérti CSOPORTOS UTAZÁSOK

 

 

Az utazás megkezdésének
helye és ideje:

Az utazás megkezdésének
helye és ideje:

 

 

Oda

Vissza

 

 

 

 

 

....... év

 

 

 

 

 

90%-os mérséklésű menettérti CSOPORTOS UTAZÁSOK

 

 

Az utazás megkezdésének
helye és ideje:

Az utazás megkezdésének
helye és ideje:

 

 

Oda

Vissza

 


Nemzetközi utazásra nem érvényes.

 

Csoportos utazási kedvezmény
....... év

 

90%-os mérséklésű menettérti CSOPORTOS UTAZÁSOK

 

 

Az utazás megkezdésének
helye és ideje:

Az utazás megkezdésének
helye és ideje:

 

 

Oda

Vissza

 

 

 

 

 

....... év

 

 

 

 

 

90%-os mérséklésű menettérti CSOPORTOS UTAZÁSOK

 

 

Az utazás megkezdésének
helye és ideje:

Az utazás megkezdésének
helye és ideje:

 

 

Oda

Vissza

 


Nemzetközi utazásra nem érvényes.

A pótfüzet 9. számozott oldala

Diákkedvezmények

Tájékoztató

A szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény 10. §-a értelmében a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény 1. § (1) és (2) bekezdésének hatálya alá tartozó, alap- és középfokú oktatási intézmények tanulói és a felsőfokú oktatási intézmények hallgatói Magyarország területén diákkedvezményre jogosultak.

A szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény hatálya alá tartozó tanulókat és hallgatókat megillető utazási kedvezményeket illetően a közforgalmú személyszállítási utazási kedvezményekről szóló jogszabály előírásai az irányadók.

A pótfüzet 10-11. számozott oldalai

Diákkedvezmények

 

Az érvényesítő matrica helye:

Bejegyzés dátuma:
Aláírás:

 

 

Sorszám:

P. H.

 

 

 

 

 

 

Az érvényesítő matrica helye:

Bejegyzés dátuma:
Aláírás:

 

 

Sorszám:

P. H.

 

 

 

 

 

 

Az érvényesítő matrica helye:

Bejegyzés dátuma:
Aláírás:

 

 

Sorszám:

P. H.

 

 

 

 

Diákkedvezmények

 

Az érvényesítő matrica helye:

Bejegyzés dátuma:
Aláírás:

 

 

Sorszám:

P. H.

 

 

 

 

 

 

Az érvényesítő matrica helye:

Bejegyzés dátuma:
Aláírás:

 

 

Sorszám:

P. H.

 

A pótfüzet 12. számozott oldala

Pedagógus- és oktatói kedvezmények

Tájékoztató

A szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény 12. §-a értelmében a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény 1. § (1) és (2) bekezdésének hatálya alá tartozó, óvodában, alap-, közép- és felsőfokú oktatási intézményben tanító pedagógus és oktató Magyarország területén pedagógus- és oktatói kedvezményekre jogosult.

A szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény hatálya alá tartozó pedagógusokat és oktatókat megillető utazási kedvezményeket illetően a közforgalmú személyszállítási utazási kedvezményekről szóló jogszabály előírásai az irányadók.

A pótfüzet 13-14. számozott oldalai

Pedagógus- és oktatói kedvezmények

 

Az érvényesítő matrica helye:

Bejegyzés dátuma:
Aláírás:

 

 

Sorszám:

P. H.

 

 

 

 

 

 

Az érvényesítő matrica helye:

Bejegyzés dátuma:
Aláírás:

 

 

Sorszám:

P. H.

 

 

 

 

 

 

Az érvényesítő matrica helye:

Bejegyzés dátuma:
Aláírás:

 

 

Sorszám:

P. H.

 

 

 

Pedagógus- és oktatói kedvezmények

 

Az érvényesítő matrica helye:

Bejegyzés dátuma:
Aláírás:

 

 

Sorszám:

P. H.

 

 

 

 

 

 

Az érvényesítő matrica helye:

Bejegyzés dátuma:
Aláírás:

 

 

Sorszám:

P. H.

 

A hátsó borító belső része:
Hivatalos bejegyzések
1

A 4. § (5) bekezdése a 20/2012. (IV. 4.) KIM rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

2

A 9. §-t a (2) bekezdés hatályon kívül helyezte.

3

A 11. §-t a 33/2011. (XI. 24.) KIM rendelet 1. §-a iktatta be.

4

A 12. §-t a 20/2012. (IV. 4.) KIM rendelet 2. §-a iktatta be.

5

Az 1. melléklet a 33/2011. (XI. 24.) KIM rendelet 2. §-a szerint módosított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére