• Tartalom

333/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet

333/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet

a lakossági vezetékes gázfogyasztás és távhőfelhasználás szociális támogatásáról szóló 289/2007. (X. 31.) Korm. rendelet módosításáról1

2010.12.28.

A Kormány a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (1) bekezdés t) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A lakossági vezetékes gázfogyasztás és távhőfelhasználás szociális támogatásáról szóló 289/2007. (X. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 1. § l) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában)

l) jogosultsági időszak: a 2009. január 1-je és 2011. április 30-a közötti időszak;”

2. § Az R. 3. § (3) bekezdése a következő c) ponttal egészül ki:

(Gázfogyasztás esetén a támogatás)

c) a jogosultsági időszak 2011. január 1-jétől 2011. április 30-áig terjedő részidőszakában legfeljebb 40 800 MJ, nagycsaládos háztartás esetében legfeljebb 81 600 MJ”

(hőmennyiségre jár.)

3. § Az R. 10. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A szolgáltató az igénylést havonta két alkalommal, a hónap 5. és 20. napjáig, de legkésőbb 2018. január 5-éig küldheti meg elektronikusan és – a közreműködőnél rendelkezésre álló aláírásbejelentőn szereplő személy(ek) aláírásával ellátott – papír alapon a közreműködőnek. Az igénylésben azon számlákon jóváírt támogatás tüntethető fel, amelyeken a feltüntetett fogyasztási időszak zárónapja korábbi, mint az igénylés megküldésének időpontja. Ugyanazon számlára és támogatási összegre igénylés csak egyszer nyújtható be.”

4. § Az R. 11. §-a a következő (10) bekezdéssel egészül ki:

„(10) E rendeletnek a lakossági vezetékes gázfogyasztás és távhőfelhasználás szociális támogatásáról szóló 289/2007. (X. 31.) Korm. rendelet módosításáról szóló 333/2010. (XII. 27.) Korm. rendelettel megállapított 1. § l) és m) pontjában, 3. § (1) bekezdés b) pont bb) alpontjában, c) pont cb) alpontjában és d) pont db) alpontjában, 3. § (2) bekezdés b) pont bb) alpontjában, c) pont cb) alpontjában és d) pont db) alpontjában, valamint 3. § (3) bekezdés c) pontjában foglaltakat a 2010. december 31-én fennálló támogatási jogosultságokra új határozat meghozatala, illetve a határozat módosítása nélkül alkalmazni kell.”

5. § Az R.

a) 1. § m) pontjában a „2010. december 31-én” szövegrész helyébe a „2011. április 30-án” szöveg,

b) 3. § (1) bekezdés b) pont bb) alpontjában, c) pont cb) alpontjában és d) pont db) alpontjában, valamint (2) bekezdés b) pont bb) alpontjában, c) pont cb) alpontjában és d) pont db) alpontjában a „2010. december 31-éig” szövegrész helyébe a „2011. április 30-áig” szöveg,

c) 9. § (1) bekezdésében az „az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvényben, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendeletben” szövegrész helyébe az „az államháztartásról szóló törvényben, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló kormányrendeletben” szöveg

lép.

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

1

A rendelet a 6. § alapján hatályát vesztette 2010. december 29. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére