• Tartalom

34/2010. (IV. 22.) KHEM rendelet

34/2010. (IV. 22.) KHEM rendelet

a belvízi utakon közlekedő úszólétesítmények hajózásra alkalmassága és megfelelősége feltételeiről, az üzemképesség vizsgálatáról és tanúsításáról szóló 13/2001. (IV. 10.) KöViM rendelet módosításáról1

2010.06.01.

A víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény 88. § (2) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló 133/2008. (V. 14.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § A belvízi utakon közlekedő úszólétesítmények hajózásra alkalmassága és megfelelősége feltételeiről, az üzemképesség vizsgálatáról és tanúsításáról szóló 13/2001. (IV. 10.) KöViM rendelet (a továbbiakban: R.) 1. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A hajózási hatóság a Magyar Köztársaság belvízi útjain nem magyar lobogó alatt közlekedő úszólétesítmény üzemképességét tanúsító hajóokmányt elfogadja, amennyiben annak hatálya az adott zónára kiterjed, és azt
a) Duna menti állam vagy olyan állam hatósága állította ki, amellyel a Magyar Köztársaság nemzetközi szerződés keretében a kölcsönös elismerésről megállapodott,
b) a Rajnai Hajók Szemleszabályzata alapján állították ki,
c) az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban állították ki,
d) a Duna Bizottság tagállamában állították ki, vagy
e) az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban belvízi áruszállításra használt legalább 20 tonna hordképességű és
ea) 20 méternél rövidebb, vagy
eb) 100 m3 -nél kisebb hosszúság (L), szélesség (B) merülés (T) szorzatú
hajó esetében 5 évnél nem régebben állították ki.”

2. § Az R. 4. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Úszólétesítmény, valamint úszólétesítmény szerkezetének, gépi berendezésének, propulziós művének és villamos-berendezésének, továbbá azok elemeinek terveit hajózási műszaki szakterületen működő szakirányú gépészmérnök közlekedési szakértő készítheti el. A szakértői jogosultságot a hajózási hatóság a szakértői tevékenység folytatásáról nyilvántartást vezető szerv által működtetett elektronikus névjegyzékből közvetlenül vagy belföldi jogsegély keretében ellenőrzi. A jogosulatlan személy által készített terv jóváhagyására irányuló kérelmet a hajózási hatóság tartalmi vizsgálat nélkül elutasítja.”

3. § Az R. 8. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A hajózási hatóság az (1) bekezdésben felsorolt hajóokmányban tanúsítja az úszólétesítmény üzemképességét, és egyben bejegyzi az úszólétesítmény legközelebbi üzemképességi szemléjének az időpontját. Az (1) bekezdésben foglalt, típusának megfelelő hajóokmány nélkül az úszólétesítmény nem tartható üzemben. A rajnai szemlebizonyítvánnyal ellátott úszólétesítménynek kiegészítő közösségi hajóbizonyítvánnyal is rendelkeznie kell. A személyszállításra vagy belvízi áruszállításra, valamint nagyhajók továbbítására (tolására, vontatására) szolgáló kishajók üzemképességének tanúsítása az (1) bekezdés a) pontja szerinti okmányban történik.”

4. § Az R. a következő 13/A. §-sal egészül ki:

13/A. § A 34/2010. (IV. 22.) KHEM rendelet 1. §-ával megállapított 1. § (3) bekezdést, 2. §-ával megállapított 4. § (2) bekezdést és 3. §-ával megállapított 8. § (3) bekezdést a 34/2010. (IV. 22.) KHEM rendelet hatálybalépését követően indult és a megismételt eljárásokban kell alkalmazni.”

5. § Az R. 15. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

15. § Ez a rendelet a következő uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:
a) az Európai Parlament és a Tanács 2006/87/EK irányelve (2006. december 12.) a belvízi hajókra vonatkozó műszaki követelmények megállapításáról és a 82/714/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről,
b) az Európai Parlament és a Tanács 2006/137/EK irányelve (2006. december 18.) a belvízi hajókra vonatkozó műszaki követelmények megállapításáról szóló 2006/87/EK irányelv módosításáról,
c) a Tanács 2008/59/EK irányelve (2008. június 12.) a belvízi hajókra vonatkozó műszaki követelmények megállapításáról szóló 2006/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek Bulgária és Románia európai uniós csatlakozása miatt történő kiigazításáról,
d) a Bizottság 2008/87/EK irányelve (2008. szeptember 22.) a belvízi hajókra vonatkozó műszaki követelmények megállapításáról szóló 2006/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról,
e) a Bizottság 2008/126/EK irányelve (2008. december 19.) a belvízi hajókra vonatkozó műszaki követelmények megállapításáról szóló 2006/87/ EK európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról,
f) a Bizottság 2009/46/EK irányelve (2009. április 24.) a belvízi hajókra vonatkozó műszaki követelmények megállapításáról szóló 2006/87/ EK európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról.
g) az Európai Parlament és a Tanács 2009/100/EK irányelve (2009. szeptember 16.) a belvízi hajókra vonatkozó hajóbizonyítványok kölcsönös elismeréséről.”

6. § Az R. 2. melléklete e rendelet 1. melléklete szerint módosul.

7. § Ez a rendelet 2010. június 1. napján lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

8. § Ez a rendelet a következő uniós jogi aktusnak való megfelelést szolgálja:

Az Európai Parlament és a Tanács 2009/100/EK irányelve (2009. szeptember 16.) a belvízi hajókra vonatkozó hajóbizonyítványok kölcsönös elismeréséről.

1. melléklet a 34/2010. (IV. 22.) KHEM rendelethez

1. Az R. 2. melléklet 1.02 cikk 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. A Szemleszabályzat alkalmazási köre
(a) a 20 m vagy annál hosszabb hajókra,
(b) a 100 m3 vagy annál nagyobb L.B.T szorzatú hajókra,
(c) a belvízi árufuvarozásra szolgáló legalább 20 tonna hordképességű és
(ca) 100 m3-nél kisebb L, B, T szorzatú, vagy
(cb) 20 méternél rövidebb hajókra
terjed ki.”
2. Az R. 2. melléklet 24.02 cikk 2. pontjában szereplő táblázat 6. és 7. fejezetre vonatkozó sorai helyébe a következő rendelkezés lép:

 

„6. FEJEZET

 

6.01 cikk 1. pont

Az 5. fejezetben előírt kormányképesség

Ú.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 2035. 1. 1. utáni kiadásakor vagy megújításakor

3. pont

Tartós dőlés és környező hőmérséklet

Ú.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 2010. 1. 1. utáni kiadásakor vagy megújításakor

7. pont

Kormányszár szerkezete

Az 1996 előtt épített hajók esetében legkésőbb a közösségi bizonyítvány 2015. 1. 1. utáni kiadásakor vagy megújításakor

6.02 cikk 1. pont

Külön hidraulika tartályok megléte

Ú.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 2010. 1. 1. utáni kiadásakor vagy megújításakor

 

Két vezérlőszelep hidraulikus hajtóegységek esetén

Ú.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 2020. 1. 1. utáni kiadásakor vagy megújításakor

 

Külön csővezeték a második hajtóegység számára hidraulikus hajtóegységek esetén

Ú.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 2020. 1. 1. utáni kiadásakor vagy megújításakor

6.02 cikk 2. pont

Második hajtóegység egyetlen művelettel való bekapcsolása

Ú.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 2010. 1. 1. utáni kiadásakor vagy megújításakor

3. pont

Az 5. fejezetben előírt kormányképesség biztosítása egy második hajtóegységgel/kézi kihajtással

Ú.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 2035. 1. 1. utáni kiadásakor vagy megújításakor

6.03 cikk 1. pont

Egyéb fogyasztók rákapcsolása a kormányszerkezet hidraulikus hajtóegységére

Ú.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 2010. 1. 1. utáni kiadásakor vagy megújításakor

6.05 cikk 1. pont

Kézi kormánykereket a gépi hajtás nem hozhatja mozgásba

Ú.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 2010. 1. 1. utáni kiadásakor vagy megújításakor

6.06 cikk 1. pont

Két egymástól független vezérlő rendszer

Ú.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 2015. 1. 1. utáni kiadásakor vagy megújításakor

6.07 cikk 2. pont (a) alpont

Hidraulikus tartályok szintjének és a hidraulikus rendszer üzemi nyomásának visszajelzése

Ú.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 2010. 1. 1. utáni kiadásakor vagy megújításakor

2. pont (e) alpont

Puffer rendszer visszajelzése

Ú.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány kiadásakor vagy megújításakor

6.08 cikk 1. pont

Villamos berendezésekre a 9.20 cikkben foglalt követelmények

Ú.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 2015. 1. 1. utáni kiadásakor vagy megújításakor

 

7. FEJEZET

 

7.02 cikk 2. pont

Hajó előtti holttér a hajó hosszának kétszerese, amennyiben 250 m-nél kevesebb

Ú.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 2049. 1. 1. utáni kiadásakor vagy megújításakor

7.02 cikk 3. pont második bekezdés

Akadálymentes kilátás a kormányos szokásos látószögében

Ú.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 2015. 1. 1. utáni kiadásakor vagy megújításakor

5. pont

Minimális fényátbocsátás

Ú.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 2010.1.1. utáni kiadásakor vagy megújításakor

7.03 cikk 7. pont

Riasztók leállítása

Ú.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány kiadásakor vagy megújításakor, kivéve, ha a kormányállást egyszemélyes radarhajózásra alakították ki

8. pont

Automatikus átkapcsolás másik áramforrásra

Ú.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 2010.1.1. utáni kiadásakor vagy megújításakor

7.04 cikk 1. pont

Főgépek és a kormányberendezés vezérlése

Ú.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány kiadásakor vagy megújításakor

2. pont

Főgépek vezérlése

Ha a kormányállást egyszemélyes radarhajózásra alakították ki: Ú.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 2035. 1. 1. utáni kiadásakor vagy megújításakor, ha a gép közvetlenül reverzálható; Ú.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 2010. 1. 1. utáni kiadásakor vagy megújításakor az egyéb gépeknél

7.09 cikk

Riasztórendszerek

Ú.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 2010. 1. 1. utáni kiadásakor vagy megújításakor

7.12 cikk 1. pont

Emelhető kormányállások

Ú.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány kiadásakor vagy megújításakor
Nem hidraulikus leeresztő rendszer: legkésőbb a közösségi bizonyítvány 2035. 1. 1. utáni kiadásakor vagy megújításakor

2. és 3. pont

 

Ú.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány kiadásakor vagy megújításakor”

1

A rendelet a 7. § alapján hatályát vesztette 2010. június 2. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére