• Tartalom

34/2010. (IV. 9.) FVM rendelet

34/2010. (IV. 9.) FVM rendelet

az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból, valamint a központi költségvetésből finanszírozott egyes támogatások 2010. évi igénybevételével kapcsolatos egységes eljárási szabályokról1

2011.01.14.

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (3) bekezdés a) és p) pontjában kapott felhatalmazás alapján – a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter feladat- és hatásköréről szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a következőket rendelem el:

1. Értelmező rendelkezések

1. § E rendelet és a hatálya alá tartozó támogatási jogcímek alkalmazásában:

1. adatváltozás: az egységes kérelem módosítása, az egységes kérelem pontosítása, az egységes kérelem visszavonása, a vis maior tényének igazolása, feltéve, hogy a bizonyító mellékletet csatolták, a hasznosító személyében bekövetkező változás átvezetése, valamint a másodvetés bejelentése;

2. állandó legelő: a közös agrárpolitika keretébe tartozó, mezőgazdasági termelők részére meghatározott közvetlen támogatási rendszerek közös szabályainak megállapításáról és a mezőgazdasági termelők részére meghatározott egyes támogatási rendszerek létrehozásáról szóló 73/2009/EK tanácsi rendelet III. címében előírt egységes támogatási rendszer végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 2009. október 29-i 1120/2009/EK bizottsági rendelet 2. cikk c) pontja szerinti földterület;

3. egybeművelt tábla: egy fizikai blokk területén belül több ügyfél által azonos növénykultúra termesztésére használt (azonos hasznosítású) összefüggő földterület, amelyen belül az egyes mezőgazdasági termelők által hasznosított területek határai a fizikai ellenőrzés során nem különíthetőek el;

4. egységes kérelem: a közös agrárpolitika keretébe tartozó, mezőgazdasági termelők részére meghatározott közvetlen támogatási rendszerek közös szabályainak megállapításáról és a mezőgazdasági termelők részére meghatározott egyes támogatási rendszerek létrehozásáról, az 1290/2005/EK, a 247/2006/EK és a 378/2007/EK rendelet módosításáról, valamint az 1782/2003/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2009. január 19-i 73/2009/EK tanácsi rendelet (a továbbiakban: 73/2009/EK tanácsi rendelet) 19. cikke, a 73/2009/EK tanácsi rendeletnek a kölcsönös megfeleltetés, a moduláció, és az integrált igazgatási és ellenőrzési rendszer tekintetében, az említett rendeletben létrehozott, mezőgazdasági termelők részére meghatározott közvetlen támogatási rendszerek keretében történő végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról, valamint az 1234/2007/EK tanácsi rendeletnek a kölcsönös megfeleltetés tekintetében, a borágazatban meghatározott támogatási rendszer keretében történő végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 2009. november 30-i 1122/2009/EK bizottsági rendelet (a továbbiakban: 1122/2009/EK bizottsági rendelet) 2. cikk (11) bekezdése, valamint a vidékfejlesztési támogatási intézkedésekre vonatkozó ellenőrzési eljárások, valamint a kölcsönös megfeleltetés végrehajtása tekintetében az 1698/2005/EK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 2006. december 7-i 1975/2006/EK bizottsági rendelet 8. cikke szerinti kérelem az elektronikusan és papír alapon benyújtott kérelemrészekkel együtt;

5. fizikai blokk: a Mezőgazdasági Parcella Azonosító Rendszerről szóló 115/2003. (XI. 13.) FVM rendelet (a továbbiakban: MePAR rendelet) 1. § a) pontjában meghatározott terület;

6. hasznosítás: a mezőgazdasági földterületnek adott jogcímekben előírt növénykultúrával, növényfajjal, növényfajtával vagy azok keverékével történő hasznosítása, pihentetése az egységes területalapú támogatások és egyes vidékfejlesztési támogatások igényléséhez teljesítendő „Helyes Mezőgazdasági és Környezeti Állapot” fenntartásához szükséges feltételrendszer, valamint az állatok állategységre való átváltási arányának meghatározásáról szóló 50/2008. (IV. 24.) FVM rendelet (a továbbiakban: HMKÁ rendelet) 1. számú mellékletében foglalt előírások betartása mellett;

7.2 jogszerű földhasználó: a földhasználati nyilvántartás részletes szabályairól szóló 356/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet szerinti földhasználati nyilvántartásba (a továbbiakban: földhasználati nyilvántartás) a tárgyév május 31-i dátum szerinti állapotnak megfelelően földhasználóként bejegyzett ügyfél, vagy az az ügyfél, akinek földhasználati joga önhibáján kívüli okból nem került a földhasználati nyilvántartásba bejegyzésre és a földhasználati jogosultságát igazoló egyéb bizonyító erejű okirattal rendelkezik;

8. kölcsönös megfeleltetés: a közvetlen mezőgazdasági támogatások, valamint az egyes vidékfejlesztési és borpiaci támogatások egységes feltételrendszere, amely a Jogszabályban Foglalt Gazdálkodási Követelményekből és a Helyes Mezőgazdasági és Környezeti Állapot előírásaiból, továbbá az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott agrár-környezetgazdálkodási támogatások igénybevételének részletes feltételeiről szóló 61/2009. (V. 14.) FVM rendelet (a továbbiakban: agrár-környezetgazdálkodási rendelet) alapján igénybe vehető támogatás esetén a tápanyag-gazdálkodásra, valamint a növényvédőszer-használatra vonatkozó minimumkövetelményekből áll;

9. kötelezettségvállalással érintett, egybefüggő terület: egyes támogatások esetén a többéves kötelezettségvállalással érintett összefüggő, a MePAR rendszerben a fizikai blokkon belül, ügyfélhez köthető, térképileg egyértelműen lehatárolt terület;

10. módosítás: a támogatási igény növelésére irányuló adatváltozás bejelentése;

11. mezőgazdasági parcella: az 1122/2009/EK bizottsági rendelet 2. cikk (1) bekezdése szerinti terület, adott támogatási jogcím sajátosságait figyelembe véve egy tábla területe;

12. pontosítás: a módosításon kívül minden más adatváltozás bejelentése, ideértve a hátrányos jogkövetkezmény mellőzésére vagy csökkentésére irányuló bejelentést is, amelynek tárgya nem visszavonás, nem vis maior bejelentés vagy a hasznosító személyében bekövetkezett változás;

13. referenciaterület: a támogatható terület, valamint az egybeművelt tábla;

14. referenciaterület mérete: a támogatható terület mérete, valamint az egybeművelt tábla fizikai ellenőrzés során mért területe;

15.3 bejelentett tábla: a mezőgazdasági parcellán belüli, az ügyfél által az egységes kérelemben bejelentett legkisebb, azonos hasznosítású összefüggő földterület, amelyen egy földhasználó egy növényfajt termeszt, beleértve a takarmánykeverékeket és a vegyesgyümölcsösöket is, valamint amelyet nem metszhet kötelezettségvállalással érintett terület;

16. támogatható terület: a MePAR rendelet 1. § g) pontja szerinti terület.

2. Hatály

2. § (1) E rendelet hatálya az alábbi jogcímek alapján igénybe vehető támogatásokra terjed ki:

1. az egységes területalapú támogatás;

2. az egységes területalapú támogatáshoz kapcsolódó, rizstermesztésre vonatkozó, termeléshez kötött kiegészítő nemzeti támogatás;

3. az egységes területalapú támogatáshoz kapcsolódó héjas gyümölcsűekre vonatkozó kiegészítő nemzeti támogatás;

4. feldolgozóipari célú málna- és földieper-termesztés támogatásáról szóló 29/2008. (III. 18.) FVM rendelet alapján igénybe vehető támogatás;

5. az egységes területalapú támogatási rendszer alapján támogatásra jogosult mezőgazdasági termelőknek nyújtott elkülönített cukortámogatásról szóló 48/2006. (VI. 22.) FVM rendelet alapján igénybe vehető támogatás;

6. az egységes területalapú támogatási rendszer alapján támogatásra jogosult mezőgazdasági termelőknek nyújtott, az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott, elkülönített zöldség-gyümölcs támogatásról szóló 22/2008. (II. 28.) FVM rendelet alapján igénybe vehető támogatás;

7. az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a kedvezőtlen adottságú területeken történő gazdálkodáshoz nyújtandó kompenzációs támogatások részletes szabályairól szóló 25/2007. (IV. 17.) FVM rendelet alapján igénybe vehető támogatás;

8. az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Natura 2000 gyepterületeken történő gazdálkodáshoz nyújtandó kompenzációs támogatás részletes szabályairól szóló 128/2007. (X. 31.) FVM rendelet alapján igénybe vehető támogatás;

9. az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mezőgazdasági területek erdősítéséhez nyújtandó támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 88/2007. (VIII. 17.) FVM rendelet alapján igénybe vehető támogatás;

10. az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az erdészeti potenciál helyreállítására nyújtandó támogatások igénybevételének részletes szabályairól szóló 32/2008. (III. 27.) FVM rendelet alapján igénybe vehető támogatás;

11. az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból ültetvények korszerűsítéséhez, telepítéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 75/2007. (VII. 27.) FVM rendelet alapján igénybe vehető támogatás;

12. az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a rövid vágásfordulójú fás szárú energiaültetvények telepítéséhez nyújtott támogatás igénybevételének részletes feltételeiről szóló 72/2007. (VII. 27.) FVM rendelet alapján igénybe vehető támogatás;

13. az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az évelő, lágy szárú energiaültetvények telepítéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 71/2007. (VII. 27.) FVM rendelet alapján igénybe vehető támogatás;

14. a Nemzeti Vidékfejlesztési Terv alapján az Európai Unió által társfinanszírozott mezőgazdasági területek erdősítéséhez nyújtott támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 132/2004. (IX. 11.) FVM rendelet alapján igénybe vehető támogatás;

15. az agrár-környezetgazdálkodási rendelet alapján igénybe vehető támogatás;

16. az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az agrár-erdészeti rendszerek mezőgazdasági földterületeken történő első létrehozásához nyújtandó támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 46/2009. (IV. 16.) FVM rendelet alapján igénybe vehető támogatás;

17. az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az erdő-környezetvédelmi intézkedésekhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 124/2009. (IX. 24.) FVM rendelet alapján igénybe vehető támogatás;

18. az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az erdőszerkezet átalakításához nyújtandó támogatás igénybevételének részletes feltételeiről szóló 139/2009. (X. 22.) FVM rendelet alapján igénybe vehető támogatás;

19. a zöldség, gyümölcs és a dohány szerkezetátalakítási nemzeti program Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott különleges támogatásának igénybevételéhez kapcsolódó feltételek megállapításáról 29/2010. (III. 30.) FVM rendelet alapján igénybe vehető támogatás;

20. az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nem termelő mezőgazdasági beruházásokhoz nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 33/2008. (III. 27.) FVM rendelet alapján igénybe vehető támogatás.

(2) Az (1) bekezdés szerinti támogatások esetében az e rendeletben foglaltakat az egyes támogatási jogcímekre vonatkozó jogszabályok és a közösségi jogi aktus rendelkezéseivel együtt kell alkalmazni. Az egyes támogatási jogcímekre vonatkozó jogszabályokban és az e rendeletben előírt rendelkezések eltérése esetén az e rendeletben foglaltakat kell alkalmazni.

(3) Az egységes kérelem az (1) bekezdés 1–8. pontjaiban felsorolt jogcímek esetében a támogatási és kifizetési kérelmet, az (1) bekezdés 9–20. pontjaiban felsorolt jogcímek esetében a kifizetési kérelmet foglalja magában.

3. Az egységes kérelem tartalma

3. § (1) Az ügyfél az egységes kérelem útján dokumentálja a támogatási és kifizetési igényét a 2. § (1) bekezdésében foglalt támogatási jogcímek vonatkozásában, valamint közli a támogatásra való jogosultság megállapításához szükséges adatokat, különös tekintettel a területadatokra.

(2)4 Az egységes kérelmet az 1122/2009/EK bizottsági rendelet 12–13. cikkei és 20. cikk (3) bekezdése szerint kell összeállítani. Az 1122/2009/EK bizottsági rendelet 12. cikk (1) bekezdés d) pontjában részletezett területadatokat – a 2. § (1) bekezdés 14. és 17–18. pontjai szerinti jogcímek kivételével – az ügyfélnek a MePAR szerinti fizikai blokk numerikus, továbbá a bejelentett tábla numerikus és grafikus azonosításával, valamint a bejelentett táblák hasznosítására vonatkozó adatok megadásával kell teljesíteni.

(3) Az ügyfél az egységes kérelemben köteles megjelölni az általa hasznosított összes támogatható és nem támogatható mezőgazdasági területet. A bejelentési kötelezettség vonatkozik az egyes támogatási jogcímekre vonatkozóan meghatározott, minimális támogatható méretet el nem érő mezőgazdasági táblára is.

(4)5 A bejelentett táblát grafikus azonosításkor úgy kell megadni, hogy az ne metssze fizikai blokk és a támogatható terület határát, valamint az agrár-környezetgazdálkodási rendelet alapján igénybevehető támogatás esetén a kötelezettség-vállalással érintett egybefüggő terület határát.

(5) A 2. § (1) bekezdésében felsorolt jogcímek igénylőin kívül az egységes kérelmen kell bejelenteniük az összes, a hasznosításukban lévő mezőgazdasági területet a (2)–(4) bekezdésekben foglaltaknak megfelelően azon ügyfeleknek, akik

a) a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről szóló, 2007. október 22-i 1234/2007/EK tanácsi rendelet (a továbbiakban: 1234/2007EK tanácsi rendelet) 85p. cikke szerinti, „a szőlőültetvények kivágásának ellentételezéseként nyújtott támogatást”, a 103q. cikke szerinti, „a szőlőültetvények szerkezetátalakításhoz” nyújtott támogatást igénylik, és rendelkeznek mezőgazdasági területtel;

b) a 1234/2007EK tanácsi rendelet 85p. cikke szerinti, „a szőlőültetvények kivágásának ellentételezéseként nyújtott támogatást”, valamint a 103q. cikke szerinti, „a szőlőültetvények szerkezetátalakításhoz” nyújtott támogatást elnyert termelők a támogató határozat kiállítását követően 3 éven keresztül, a 1234/2007/EK tanácsi rendelet 85t. és 103z. cikkei szerint.

4. § (1)6 Az ügyfélnek az egységes kérelemben meg kell jelölnie azokat a bejelentett táblákat, amelyeken öntözési tevékenységet kíván végezni.

(2) Az ügyfél az egységes kérelemmel egyidejűleg írásban köteles benyújtani a 2. § (1) bekezdés 19. pont szerinti jogcím vonatkozásában a zöldség, gyümölcs és a dohány szerkezetátalakítási nemzeti program Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott különleges támogatásának igénybevételéhez kapcsolódó feltételek megállapításáról 29/2010. (III. 30.) FVM rendelet 3. §-ában foglalt nyilatkozatot. A nyilatkozatot az egységes kérelem részének kell tekinteni.

4. Az egységes kérelem benyújtása

5. § (1)7 Az ügyfél az egységes kérelmét a tárgyév május 15-ig ügyfélkapun keresztül, elektronikus úton köteles benyújtani. Az egységes kérelem elektronikus benyújtásával egyidejűleg annak egyes mellékleteit – ha az adott támogatási jogcímre vonatkozó jogszabály vagy e rendelet annak csatolását előírja – papír alapon kell benyújtani a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalhoz (a továbbiakban: MVH), a 2. § (1) bekezdés 9–10., 14., 16. és 18. pontjai szerinti jogcímek esetén az ügyfél lakóhelye, székhelye szerint illetékes Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal (a továbbiakban: MgSzH) területi szervéhez.

(2) Az elektronikus úton, ügyfélkapus azonosítással történő benyújtási kötelezettség az (1) bekezdésben foglaltakon kívül kiterjed az adatváltozás bejelentésére is a módosítás, a pontosítás, a visszavonás, a másodvetés bejelentése és a vis maior kérelem vonatkozásában. A mellékletekre vonatkozó adatváltozásokat és a hasznosító személyében bekövetkezett változást papír alapon kell az ügyfélnek bejelentenie.

(3) Az egységes kérelem ügyfélkapus azonosítással az MVH honlapján található elektronikus űrlapkitöltő szolgáltatás segítségével nyújtható be, amely az MVH honlapján vagy a kormányzati portálon keresztül érhető el.

(4) Ha az egységes kérelem elektronikus úton történő benyújtása alkalmával az ügyfél helyett annak képviselője (meghatalmazottja) jár el, akkor a képviselő (meghatalmazott) saját ügyfélkapuját használja a képviselt (meghatalmazó) ügyfél egységes kérelmének benyújtására. Az egységes kérelem elektronikus továbbítását megelőzően a képviselőnek az MVH által vezetett Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerben (a továbbiakban: ügyfél-nyilvántartási rendszer) regisztráltatnia kell magát és az eljárására vonatkozó meghatalmazást be kell nyújtania az MVH-hoz. A képviselőt az eljárásra az MVH által rendszeresített, az MVH honlapján közzétett formanyomtatványon kell meghatalmazni, amely tartalmazza:

a) a meghatalmazás típusát,

b) a meghatalmazó és a meghatalmazott adatait,

c) a meghatalmazás érvényességi idejére vonatkozó adatokat,

d) azon jogcímeket és kapcsolódó eljárási cselekményeket, amelyekre a meghatalmazás kiterjed, továbbá

e) a meghatalmazás érvényességéhez szükséges formai kellékeket.

(5) A meghatalmazást postai úton vagy személyesen kell benyújtani az ügyfél lakóhelye vagy székhelye szerint illetékes MVH területi kirendeltségéhez, legkésőbb azon kérelem benyújtására nyitva álló határidőn belül, amelyre a meghatalmazás vonatkozik.

6. § (1)8 Az elháríthatatlan külső ok (vis maior) és a kivételes körülmények eseteinek az 5. § (2) bekezdés szerinti elektronikus bejelentésével egyidejűleg a vis maior eseményt igazoló dokumentumokat papír alapon be kell nyújtani az MVH-hoz kivéve azokban az esetekben, amikor az MgSzH szakhatósági állásfoglalást ad ki.

(2) Az egységes kérelemmel egyidejűleg benyújtott, a MePAR rendelet 7. § (4) bekezdése szerinti változásvezetési kérelmet, valamint az ügyfél-regisztrációval kapcsolatos adatok változását is elektronikus úton kell benyújtani.

(3) A 2. § (1) bekezdés 9–10., 14. és 16–18. pontjai szerinti jogcímek esetén a kifizetési kérelem alapján indult eljárásban hozott határozat elleni jogorvoslati kérelmet az MgSzH-hoz kell benyújtani, amely véleményével együtt átteszi az eljárás lefolytatására illetékes MVH központi szervéhez.

7. § (1) Ha az ügyfél nem rendelkezik regisztrációs számmal az egységes kérelem benyújtásának időpontjában, vagy a nyilvántartásba vétel során nem tett eleget adatbejelentési kötelezettségének, akkor az egységes kérelem beadásával egyidejűleg kezdeményeznie kell a nyilvántartásba vételét és pótolnia kell a mezőgazdasági, agrár- vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvényben előírt adatokat is.

(2) Az egységes kérelem MVH általi elektronikus fogadásának tényét a központi elektronikus szolgáltató rendszerben az ügyfél ügyfélkapus tárhelyére történt feltöltés jelenti, beérkezésének időpontját pedig az ideiglenesen fenntartott értesítési tárhelyére kapott automatikus értesítés igazolja. Az automatikus értesítésnek tartalmaznia kell:

a) az ügyfélazonosító adatokat,

b) az ügyfél bankszámlaszámát,

c) az egységes kérelem beérkezésének időpontját (év, hónap, nap, óra, perc), valamint

d) a beérkezett egységes kérelem érkeztetési számát.

(3)9 Az egységes kérelem benyújtásáról szóló igazolást az MVH az ügyfél írásbeli kérelmére 30 napon belül papír alapon is kiállítja és megküldi az ügyfél részére. A papír alapú igazolás az egységes kérelemben foglaltaknak megfelelően tartalmazza:

a) az ügyfélazonosító adatokat,

b)10 az egységes kérelemben szereplő bejelentett táblák adatait:

ba) a fizikai blokk azonosító számát,

bb)11 a bejelentett tábla sorszámát,

bc) a hasznosítás típusát,

bd) a bejelentett terület nagyságát;

c) a bejelentett jogcímeket,

d) az ügyfél ügyfél-nyilvántartási rendszerben rögzített bankszámlaszámát, valamint

e) az egységes kérelem benyújtásának időpontját.

5. Késedelmes benyújtás

8. § (1) Az egységes kérelem az 5. § (1) bekezdésében meghatározott határidőn túl – az 1122/2009/EK bizottsági rendelet 23. cikkében foglaltakra figyelemmel – a tárgyév június 9-ig nyújtható be a 2. § (1) bekezdésében felsorolt jogcímek tekintetében.

(2) Az 5. § (1) bekezdésében meghatározott határidőn túl, tárgyév június 9-ig benyújtott egységes kérelem esetében a támogatási összeg munkanaponként 1 százalékkal csökkentésre kerül az érintett jogcím vonatkozásában.

6. Adatváltozás bejelentése

9. § (1) Az egységes kérelemben megadott adat változását az 5. § (2) bekezdése szerint kell bejelenteni.

(2) Az ügyfél az 1. § 1. pontja szerinti adatváltozásról – a hasznosító személyében bekövetkező változás átvezetésének a kivételével – az adatváltozás bejelentésére szolgáló elektronikus felületen értesíti az MVH-t a kérelem benyújtására nyitva álló, az 5. § (1) bekezdésben meghatározott határidő lejártát követően.

(3) Az adatváltozások bejelentéséhez az egyes támogatási jogcímekre vonatkozó jogszabályokban foglalt jogkövetkezmények kapcsolódnak.

7. Az egységes kérelem módosítása

10. § (1) Az egységes kérelem a tárgyév május 31-ig jogkövetkezmény nélkül módosítható.

(2) A módosítás e határnapot meghaladó benyújtására, az érintett mezőgazdasági parcella tényleges hasznosítására vonatkozó támogatási összeg munkanaponkénti 1%-os csökkentése mellett június 9-ig van lehetőség.

8. A hasznosító személyében bekövetkezett változás

11. § (1) Ha az egységes kérelemben bejelentett terület hasznosítása vonatkozásában az egységes kérelem benyújtását követően a hasznosító személye megváltozik, arról a terület új hasznosítója (a továbbiakban: új hasznosító) a változást követő 15 napon belül bejelentést köteles tenni az MVH által rendszeresített, az MVH honlapján közzétett formanyomtatványon, amely tartalmazza:

a) a kérelmet benyújtó és az új hasznosító adatait,

b) az új hasznosító nyilatkozatait, valamint

c) a hasznosító személyének változásával érintett területek adatait.

(2) Az új hasznosító (1) bekezdés b) pontja szerinti nyilatkozata kiterjed arra, hogy a benyújtott egységes kérelemben megjelölt támogatási jogcímek vonatkozásában a támogatási feltételeket megismerte és azok betartását vállalja.

(3) A hasznosító személyében bekövetkezett változásokra egyebekben az 1122/2009/EK bizottsági rendelet 82. cikkének (1)–(6) bekezdéseiben foglaltakat kell alkalmazni.

(4) A 2. § (1) bekezdés 1–3., 7–11. és 14. pontjaiban felsorolt támogatási jogcímek esetében a támogatás az egységes kérelmet benyújtó mezőgazdasági termelőnek kerül kifizetésre.

(5) A hasznosító személyében bekövetkezett változásokra vonatkozó rendelkezéseket a 2. § (1) bekezdés 5–6. pontjaiban felsorolt jogcímek vonatkozásában nem kell alkalmazni. E jogcímek esetében a támogatási jogosultságok adásvételének vonatkozásában a történelmi bázis jogosultságról szóló 106/2007. (IX. 24.) FVM rendelet rendelkezéseit kell alkalmazni.

9. A másodvetés bejelentése

12. §12 Az ügyfélnek az egységes kérelemben szereplő bejelentett tábláin történt másodvetésről annak megtörténtét követő 15 napon belül értesítenie kell az MVH-t az adatváltozás bejelentésére szolgáló elektronikus felületen. A másodvetés bejelentését csak az egységes kérelemben szereplő bejelentett táblák vonatkozásában lehet megtenni.

10. Hiánypótlás

13. § A 3. § (2) bekezdése alapján az egységes kérelem kötelező tartalmát képező adatok, valamint az egységes kérelem adatainak igazolására szolgáló, az egységes kérelem mellékletét képező dokumentumok hiánypótlás tárgyai nem lehetnek.

11. Adminisztratív és fizikai ellenőrzések

14. § (1) Az egységes kérelemben foglaltak, valamint a támogatási feltételek adminisztratív és fizikai ellenőrzésére

a) a kölcsönös megfeleltetés körébe tartozó ellenőrzések lefolytatásával, valamint a jogkövetkezmények alkalmazásával kapcsolatos szabályokról szóló FVM rendeletben, továbbá

b) a HMKÁ rendeletben, valamint

c) a 2. § (1) bekezdésben hivatkozott, az egyes támogatási jogcímekre vonatkozó jogszabályokban

foglaltak szerint kerül sor.

(2) Ha az (1) bekezdés alapján végzett ellenőrzések eredményeképpen az adott referenciaterületre benyújtott támogatási kérelmekben szereplő igénylések által lefedett terület összesen nagyobb, mint a referenciaterület mérete, akkor túligénylés állapítható meg. A túligénylésben érintett blokkok listáját az MVH a honlapján közzéteszi.

(3) Ha a túligénylés

a) nem haladja meg a referenciaterület méretének az 1122/2009/EK bizottsági rendelet 34. cikk (1) bekezdése szerinti toleranciával számolt területét (a továbbiakban: toleranciával számolt referenciaterület), akkor az MVH a túligénylés arányában a referenciaterület méretéig csökkenti a referenciaterületen belüli támogatási igénylésekben megjelölt területeket, vagy

b) meghaladja a toleranciával számolt referenciaterületet, akkor az MVH értesíti az érintett ügyfeleket és egyúttal felszólítja őket a kérelemben megadott adatoknak a valóságnak megfelelő helyesbítésére.

(4)13 A (3) bekezdés b) pontja szerinti végzésben meg kell jelölni az érintett referenciaterületre egységes kérelmet benyújtó ügyfelet és az egységes kérelmében foglaltaknak megfelelően a bejelentett táblára vonatkozó adatokat.

(5) Ha a (3) bekezdés b) pontja alapján megállapított túligénylés az ügyfelek által benyújtott válaszok szerinti helyesbítéseket követően részben vagy egészben továbbra is fennáll, az MVH

a) a toleranciával számolt referenciaterületet meg nem haladó túligénylés esetén a túligénylés arányában a referenciaterület méretéig csökkenti a referenciaterületen belüli támogatási igénylésekben megjelölt területeket, vagy

b) a toleranciával számolt referenciaterületet meghaladó túligénylés esetén fizikai ellenőrzést folytat le az érintett referenciaterület vonatkozásában.

(6) Az (5) bekezdés szerinti fizikai ellenőrzést nem kell lefolytatni, ha a (3) bekezdés b) pontja szerinti végzésben foglalt határidőt a kérelmet benyújtó ügyfél elmulasztotta. Ebben az esetben az MVH a határidőt elmulasztó ügyfél egységes kérelmében bejelentett, túligénylésben érintett területeit a túligénylés mértékének megfelelően csökkenti.

14/A. §14 Az 1. § 7. pontja szerinti ügyfél földhasználati jogosultságát az MVH ellenőrizheti.

15. § (1) Ha az MVH több egységes kérelem alapján többszörös igénylést állapít meg, akkor a 14. § (3)–(6) bekezdései szerint jár el.

(2) Ha a túligénylésben érintett bármelyik ügyfél hitelt érdemlően bizonyítja, hogy az adott terület vonatkozásában jogszerű földhasználónak minősül, akkor az adott terület hasznosításától függően a támogatást az MVH ezen ügyfél számára állapítja meg, feltéve, hogy ezen ügyfél egyébként jogosult a támogatás igénybevételére.

(3) Ha a 14. § (3)–(6) bekezdése és a (2) bekezdés szerinti eljárás eredményeképpen sem szüntethető meg a túligénylés, vagy a többszörös igénylés, akkor a referenciaterületet meghaladó terület minden érintett kérelem esetében jogosulatlan igénylésnek számít.

(4) A (3) bekezdés szerinti terület – a jogosulatlan igényléshez kapcsolódó jogkövetkezmények számítása szempontjából – nem haladhatja meg az adott referenciaterületen kérelmezett terület 100 százalékát.

(5) A (3) bekezdés szerinti jogosulatlan igénylés mindaddig fennáll, amíg valamelyik érintett ügyfél a jogvita elbírálására egyébként illetékes hatóság vagy bíróság jogerős határozatával nem igazolja jogosultságát, vagy az érintett ügyfelek együttesen nem helyesbítik a kérelmeiket. Ha bármelyik érintett ügyfél igazolja, hogy a jogvita elbírálására eljárás indult, az érintett ügyfelek egységes kérelmei alapján indított, a jogosulatlan igényléssel érintett eljárásokat az MVH a jogvita jogerős eldöntéséig felfüggeszti.

12. Állandó legelőként hasznosított földterületek fenntartása

16. § (1) Ha az egyes támogatási jogcímekre vonatkozó jogszabály az állandó legelőterület csökkentésével összefüggésben az érintett területekre vonatkozóan külön engedélyezési, bejelentési kötelezettséget ír elő vagy jogkövetkezmény alkalmazását rendeli el, akkor azok a MePAR, valamint a támogatási kérelmek nyilvántartási rendszerének az adott földterületre vonatkozó adatai alapján meghatározott állapot figyelembevételével kerülnek meghatározásra.

(2) Az 1122/2009/EK bizottsági rendelet 3. cikk (2) bekezdése szerint meghatározott referenciaarány (0,0264) biztosítása érdekében az egységes kérelemben az ügyfél az erre a célra fenntartott hasznosítási kóddal nyilatkozik az általa bejelentett terület vonatkozásában állandó legelőként hasznosított földterület nagyságáról és az 1122/2009/EK bizottsági rendelet 13. cikk (8) bekezdésében foglaltaknak megfelelően hasznosított egyéb, bejelentési kötelezettséggel érintett területekről. A bejelentési kötelezettség elmulasztásából eredő jogkövetkezményekre az 1122/2009/EK bizottsági rendelet 55. cikk (1) és (2) bekezdését kell alkalmazni.

13. Kifizetés

17. § (1) Ha az adott támogatási jogcímre vonatkozó jogszabály másképp nem rendelkezik, akkor a támogatás kifizetése a tárgyév december 1. és a tárgyévet követő év június 30. között, az ügyfélnek az MVH által vezetett ügyfél-nyilvántartási rendszerben nyilvántartott bankszámlájára történő átutalással történik.

(2) A támogatás – a 2. § (1) bekezdés 2. pontjában foglaltakat kivéve – euróban kerül megállapításra és forintban kerül kifizetésre. Az átváltásra a közös agrárpolitika finanszírozásáról szóló, 2005. június 21-i 1290/2005/EK tanácsi rendelet 45. cikkében, továbbá az euróval kapcsolatos agromonetáris rendszernek a mezőgazdaságban való alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról és egyes rendeletek módosításáról szóló, 2006. december 20-i 1913/2006/EK bizottsági rendelet 7. cikk (1) bekezdése és 11. cikke szerint meghatározott árfolyamot kell alkalmazni.

14. Záró rendelkezések

18. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

18/A. §15 (1) Azon ügyfelek, akik vagy amelyek a 2009. évi egységes kérelem keretében nem igényeltek a 2. § (1) bekezdés 14. pontja szerinti, „NVT – Mezőgazdasági területek első erdősítése” jogcímhez kapcsolódó támogatást, kifizetési kérelmet nyújthatnak be, amennyiben rendelkeznek a Nemzeti Vidékfejlesztési Terv alapján az Európai Unió által társfinanszírozott mezőgazdasági területek erdősítéséhez nyújtott támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 132/2004. (IX. 11.) FVM rendelet alapján hozott jogerős helyt adó, vagy részben helyt adó támogatási határozattal, vagy kötelezettség-átvállalásnak részben vagy egészben helyt adó határozattal.

(2) A kifizetési kérelmet 2010. május 31-ig kell benyújtani az MVH által erre rendszeresített, az MVH honlapján közzétett nyomtatványon, amely az ügyfél azonosításához szükséges adatokat, a támogatási határozat azonosítóját, valamint a támogatási feltételeknek való megfeleléssel, a támogatás igénybevételével, a kérelemben foglalt adatok valódiságával, az adatvédelemmel, és az MVH-val való kapcsolattartással összefüggő nyilatkozatokat tartalmazza.

(3) A kifizetési kérelemben szereplő adatokra vonatkozóan 2010. május 31-e után módosítási kérelem nem nyújtható be.

19. § Ez a rendelet

a) a közös agrárpolitika keretébe tartozó, mezőgazdasági termelők részére meghatározott közvetlen támogatási rendszerek közös szabályainak megállapításáról és a mezőgazdasági termelők részére meghatározott egyes támogatási rendszerek létrehozásáról, az 1290/2005/EK, a 247/2006/EK és a 378/2007/EK rendelet módosításáról, valamint az 1782/2003/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2009. január 19-i 73/2009/EK tanácsi rendeletnek,

b) a 73/2009/EK tanácsi rendeletnek a kölcsönös megfeleltetés, a moduláció és az integrált igazgatási és ellenőrzési rendszer tekintetében, az említett rendeletben létrehozott, mezőgazdasági termelők részére meghatározott közvetlen támogatási rendszerek keretében történő végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról, valamint az 1234/2007/EK tanácsi rendeletnek a kölcsönös megfeleltetés tekintetében, a borágazatban meghatározott támogatási rendszer keretében történő végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 2009. november 30-i 1122/2009/EK bizottsági rendeletnek,

c) a vidékfejlesztési támogatási intézkedésekre vonatkozó ellenőrzési eljárások, valamint a kölcsönös megfeleltetés végrehajtása tekintetében az 1698/2005/EK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 2006. december 7-i 1975/2006/EK bizottsági rendeletnek

a végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

20–21. §16

22. § Az R.17 e rendelet hatálybalépését megelőző napon hatályos szabályait az e rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben alkalmazni kell.

23. §18 E rendeletnek az elháríthatatlan külső ok (vis maior) esetén alkalmazandó egyes szabályokról, valamint egyes agrár tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 44/2007. (VI. 8.) FVM rendelet módosításáról szóló 8/2010. (VII. 30.) VM rendelettel (a továbbiakban: módosító rendelet) megállapított rendelkezését a módosító rendelet hatálybalépésekor19 folyamatban levő ügyekben is alkalmazni kell.

1

A rendeletet a 22/2011. (III. 25.) VM rendelet 23. §-a hatályon kívül helyezte 2011. március 26. napjával.

2

Az 1. § 7. pontja az 55/2010. (V. 6.) FVM rendelet 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

3

Az 1. § 15. pontja az 55/2010. (V. 6.) FVM rendelet 4. § (5) bekezdése szerint módosított szöveg.

4

A 3. § (2) bekezdése az 55/2010. (V. 6.) FVM rendelet 4. § (5) bekezdése szerint módosított szöveg.

5

A 3. § (4) bekezdése az 55/2010. (V. 6.) FVM rendelet 4. § (5) bekezdése szerint módosított szöveg.

6

A 4. § (1) bekezdése az 55/2010. (V. 6.) FVM rendelet 4. § (5) bekezdése szerint módosított szöveg.

7

Az 5. § (1) bekezdése az 55/2010. (V. 6.) FVM rendelet 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

8

A 6. § (1) bekezdése a 8/2010. (VII. 30.) VM rendelet 10. §-ával megállapított szöveg. Alkalmazására lásd a 23. §-t.

9

A 7. § (3) bekezdés nyitó szövegrésze az 1/2011. (I. 11.) VM rendelet 1. § (44) bekezdése szerint módosított szöveg. E módosító rendelet 3. §-a alapján a 2011. január 14-ét követően indult ügyekben és megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

10

A 7. § (3) bekezdés b) pontja az 55/2010. (V. 6.) FVM rendelet 4. § (5) bekezdése szerint módosított szöveg.

11

A 7. § (3) bekezdés b) pont bb) alpontja az 55/2010. (V. 6.) FVM rendelet 4. § (5) bekezdése szerint módosított szöveg.

12

A 12. § az 55/2010. (V. 6.) FVM rendelet 4. § (5) bekezdése szerint módosított szöveg.

13

A 14. § (4) bekezdése az 55/2010. (V. 6.) FVM rendelet 4. § (5) bekezdése szerint módosított szöveg.

16

A 20–21. §-t a 23. § (1) bekezdése hatályon kívül helyezte.

18

A 23. § a (2) bekezdés alapján hatályát vesztette, újonnan a 8/2010. (VII. 30.) VM rendelet 11. §-a iktatta be.

19

A hatálybalépés időpontja: 2010. július 31.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére