• Tartalom

340/2010. (XII. 28.) Korm. rendelet

340/2010. (XII. 28.) Korm. rendelet

egyes kormányrendeleteknek az egyszerűsített honosítási eljárás bevezetésével összefüggő módosításáról1

2011.01.01.

A Kormány

a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény 24. § (4) bekezdés a) pontjában,

a 2. alcím tekintetében a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 47. § (1) bekezdés a) és c) pontjában,

a 3. alcím tekintetében a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 47. § (1) bekezdés c) pontjában

kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény végrehajtásáról szóló
125/1993. (IX. 22.) Korm. rendelet módosítása

1. § A magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény végrehajtásáról szóló 125/1993. (IX. 22.) Korm. rendelet a 2. §-át követően a következő 2/A. §-sal egészül ki:

2/A. § Az Ápt. 14. § (5) bekezdés b) pontja szerinti elháríthatatlan akadály különösen akkor áll fenn, ha
a) a diplomáciai felülhitelesítés beszerzése – a konzuli tisztviselő állásfoglalása szerint – lehetetlen vagy bizonytalanul hosszú időt vesz igénybe, vagy
b) a diplomáciai felülhitelesítés beszerzése miatt a kérelmezőt súlyos joghátrány érhetné.”

2. § A magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény végrehajtásáról szóló 125/1993. (IX. 22.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az állampolgársági ügyekben eljáró szerv a Magyar Köztársaság területén lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkező honosított és visszahonosított személyazonosító igazolványának kiállításához szükséges – a hazai anyakönyvi szabályok szerint megállapított – adatairól értesíti a személyazonosító igazolvány kiállításához szükséges, fényképpel ellátott adatlap továbbításával a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartását kezelő központi szervet.”

3. § A magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény végrehajtásáról szóló 125/1993. (IX. 22.) Korm. rendelet „Az állampolgársági bizonyítvány és megkeresés” alcíme a következő 11. §-sal egészül ki:

11. § A közigazgatási hatósági eljárásokban – ellenkező bizonyításig – vélelmezni kell a magyar állampolgárság fennállását, ha az ügyfél honosítási vagy visszahonosítási okirattal rendelkezik, és azt az eljáró hatóságnak bemutatja.”

4. § A magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény végrehajtásáról szóló 125/1993. (IX. 22.) Korm. rendelet 13/A. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, egyidejűleg a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény végrehajtásáról szóló 125/1993. (IX. 22.) Korm. rendelet 13/A. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

„(2) Az Ápt. 20/A. § (1) bekezdés a) pontjára alapozott névmódosítási kérelemhez – a (2a) bekezdésben meghatározott kivétellel – mellékelni kell a kérelmező vagy felmenője egykori családi nevét tartalmazó, állami anyakönyvi hatóság által kiállított anyakönyvi kivonatot vagy olyan okmányt, amelyet magyar hatóság az állami anyakönyvi bejegyzés alapján állított ki, és a személyi adatokat közhitelűen igazolta.
(2a) Nem szükséges a (2) bekezdés szerinti okmányt csatolni, ha az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda által a kérelmező külföldi anyakönyvi kivonatáról készített fordítás záradékban tartalmazza a kérelmező családi nevének magyar írásmódú megfelelőjét, feltéve, hogy a családi névnek csak egyetlen magyar írásmódja lehetséges.”

5. § A magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény végrehajtásáról szóló 125/1993. (IX. 22.) Korm. rendelet a következő 16. §-sal egészül ki:

16. § E rendeletnek az egyes kormányrendeleteknek az egyszerűsített honosítási eljárás bevezetésével összefüggő módosításáról szóló 340/2010. (XII. 28.) Korm. rendelettel megállapított rendelkezéseit a 2011. január 1-jét követően induló eljárásokban kell alkalmazni.”

2. A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló
1992. évi LXVI. törvény végrehajtásáról szóló 146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet módosítása

6. § A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény végrehajtásáról szóló 146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet 9. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A jegyző a nyilvántartás folyamatos és naprakész vezetése érdekében gondoskodik az illetékességi területén bekövetkezett adatváltozások, valamint az illetékességi területén lakcímmel rendelkező polgár adatváltozásának és adatjavításának nyilvántartáson történő átvezetéséről.
(2) A jegyző az adatváltozásokat, az adatjavításokat, ezek alapiratait, valamint a leadott személyi azonosítóról és a lakcímről szóló hatósági igazolványt haladéktalanul továbbítja a körzetközponti jegyzőnek, aki intézkedését követően gondoskodik az alapiratoknak a központi szervnek való továbbításáról.”

7. § A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény végrehajtásáról szóló 146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A központi szerv első fokú hatósági jogkörében]

e) a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal értesítése alapján dönt a honosított és a visszahonosított (a továbbiakban együtt: honosított) polgár adatainak helyesbítéséről, törléséről, továbbá a személyazonosító igazolványa, a személyi azonosítóról és a lakcímről szóló hatósági igazolványa kiadásáról, visszavonásáról;”

8. § A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény végrehajtásáról szóló 146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet 15/A. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Ha első fokon a központi szerv jár el, a honosított polgár esetében az Nytv. 4. § (3) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott eljárásokban – az Nytv. 17–24/A. §-a szerinti adatszolgáltatások kivételével – a döntés-előkészítés során a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal által a hazai anyakönyvi szabályoknak megfelelő adatokkal megküldött, a személyazonosító igazolvány kiadásához szükséges adatlapot kell figyelembe venni.”

9. § A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény végrehajtásáról szóló 146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet 18. § (6) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A hatósági igazolványt]

e) a honosított polgár részére az állampolgársági eskü vagy fogadalom letételekor,
ea) ha a honosított polgár a polgármester előtt teszi le az állampolgársági esküt vagy fogadalmat, a polgármester,
eb) ha a honosított polgár a külképviselet vezetője előtt teszi le az állampolgársági esküt vagy fogadalmat, a honosított polgár lakóhelye szerint illetékes körzetközponti jegyző”

[adja át.]

10. § (1) A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény végrehajtásáról szóló 146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet 21. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) Az állampolgársági eskü vagy fogadalom letételének kitűzött időpontjáról az anyakönyvvezető vagy a konzuli tisztviselő a kitűzést követő nyolc napon belül értesíti a központi szervet.”

(2) A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény végrehajtásáról szóló 146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet 21. §-a a következő (6a) és (6b) bekezdéssel egészül ki:

„(6a) Az állampolgársági eskü vagy fogadalom letételének helye szerint illetékes anyakönyvvezető a magyar állampolgárság megszerzését, és a honosított polgár okirattal igazolt vagy nyilatkozata szerinti nőtlen vagy hajadon családi állapotát nyolc napon belül átvezeti a nyilvántartáson.
(6b) A Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal
a) – ha az állampolgársági eskü vagy fogadalom letételére a külképviselet vezetője előtt került sor – a külképviselet által megküldött jegyzőkönyv alapján a magyar állampolgárság megszerzését, valamint a honosított polgár okirattal igazolt vagy nyilatkozata szerinti nőtlen vagy hajadon családi állapotát, és
b) a magyar állampolgárság megszűnésének tényét és időpontját
haladéktalanul átvezeti a nyilvántartáson.”

11. § A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény végrehajtásáról szóló 146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet a következő 50. §-sal egészül ki:

50. § E rendeletnek az egyes kormányrendeleteknek az egyszerűsített honosítási eljárás bevezetésével összefüggő módosításáról szóló 340/2010. (XII. 28.) Korm. rendelettel megállapított rendelkezéseit a 2011. január 1-jét követően induló eljárásokban kell alkalmazni.”

12. § Hatályát veszti a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény végrehajtásáról szóló 146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet

b) 22. § (4) bekezdésében az „a munkaügyi igazgatás és” szövegrész,

c) 39. § (1) bekezdésében az „– amennyiben a szükséges technikai feltételek rendelkezésre állnak –” szövegrész,

e) 41. §-ában a „– körzetközponti jegyző útján –” szövegrész.

3. A személyazonosító igazolvány kiadásáról és nyilvántartásáról szóló
168/1999. (XI. 24.) Korm. rendelet módosítása

13. § A személyazonosító igazolvány kiadásáról és nyilvántartásáról szóló 168/1999. (XI. 24.) Korm. rendelet 28/A. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az (1) bekezdés szerinti személyazonosító igazolványt a központi szerv adja ki a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal által a hazai anyakönyvi szabályoknak megfelelő adatokkal megküldött, a személyazonosító igazolvány kiadásához szükséges adatlapon feltüntetett adatokkal.”

14. § A személyazonosító igazolvány kiadásáról és nyilvántartásáról szóló 168/1999. (XI. 24.) Korm. rendelet 28/B. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

28/B. § (1) A központi szerv a hivatalból kiadott állandó személyazonosító igazolványt az állampolgársági eskü vagy fogadalom letételének helye szerinti polgármesternek küldi meg. Az állandó személyazonosító igazolványt a polgárnak – az állampolgársági eskü vagy fogadalom letételekor – a polgármester adja át, egyidejűleg gondoskodik az érintett korábbi (külföldieknek kiadott) személyazonosító igazolványa leadásáról.
(2) A polgármester a leadott személyazonosító igazolványt annak bevonása, érvénytelenítése céljából a központi szervnek küldi meg.
(3) A polgármester a hivatalból kiadott állandó személyazonosító igazolványt a központi szervnek haladéktalanul visszaküldi, ha a kiadása alapjául szolgáló honosítási, visszahonosítási határozat hatályát vesztette.”

15. § A személyazonosító igazolvány kiadásáról és nyilvántartásáról szóló 168/1999. (XI. 24.) Korm. rendelet „Az állandó személyazonosító igazolvány hivatalbóli kiadása” alcíme a következő 28/C. §-sal egészül ki:

28/C. § (1) Ha az állampolgársági eskü vagy fogadalom letételének helye a külképviselet, a központi szerv a hivatalból kiadott állandó személyazonosító igazolványt a polgár lakóhelye szerint illetékes körzetközponti jegyzőnek küldi meg. Az állandó személyazonosító igazolványt a polgárnak a lakóhelye szerint illetékes körzetközponti jegyző adja át, egyidejűleg gondoskodik az érintett korábbi (külföldieknek kiadott) személyazonosító igazolványának bevonásáról.
(2) A körzetközponti jegyző a bevont személyazonosító igazolványt érvénytelenítését követően megsemmisíti, és gondoskodik e ténynek a személyazonosító igazolvány nyilvántartásban való feltüntetéséről.
(3) Az át nem vett hivatalból kiadott állandó személyazonosító igazolványt a körzetközponti jegyző a személyazonosító igazolvány kiállításától számított egy év elteltével megsemmisíti, és gondoskodik e ténynek a személyazonosító igazolvány nyilvántartásban való feltüntetéséről.”

16. § A személyazonosító igazolvány kiadásáról és nyilvántartásáról szóló 168/1999. (XI. 24.) Korm. rendelet a következő 50. §-sal egészül ki:

50. § E rendeletnek az egyes kormányrendeleteknek az egyszerűsített honosítási eljárás bevezetésével összefüggő módosításáról szóló 340/2010. (XII. 28.) Korm. rendelettel megállapított rendelkezéseit a 2011. január 1-jét követően induló eljárásokban kell alkalmazni.”

4. Záró rendelkezések

17. § Ez a rendelet 2011. január 1-jén lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

1

A rendelet a 17. § alapján hatályát vesztette 2011. január 2. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére