• Tartalom

342/2010. (XII. 28.) Korm. rendelet

342/2010. (XII. 28.) Korm. rendelet

a kisebbségi önkormányzatoknak a központi költségvetésből, valamint fejezeti kezelésű előirányzatból nyújtott támogatások feltételrendszeréről és elszámolásának rendjéről1

2011.01.01.

A Kormány a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló 1993. évi LXXVII. törvény 64. §-a (5) bekezdésének b) pontjában, a III. fejezet tekintetében az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 124. § (2) bekezdés t) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a 11. § tekintetében az Alkotmány 35. § (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. Fejezet

1. Általános rendelkezések

1. § (1) E rendelet alkalmazásában

a) határidő, határnap: a rendelet szerinti határidők naptári napokban értendők, amennyiben a rendelet szerinti valamely határnap nem munkanapra esik, úgy a határnap az ezt követő első munkanap;

b) Támogató: a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló 1993. évi LXXVII. törvény (a továbbiakban: Nek. tv.) 62. §-ának (1) bekezdése alapján a Kormány által rendeletben kijelölt, a nemzeti és etnikai kisebbségekkel kapcsolatos állami feladatok ellátásáért felelős államigazgatási szerv vezetője.

II. Fejezet

2. A települési és területi kisebbségi önkormányzatok működési támogatása

2. § (1) E fejezet hatálya a községben, a városban és a főváros kerületeiben (a továbbiakban: települési), továbbá a megyében és a fővárosban (a továbbiakban: területi) működő kisebbségi önkormányzatok feladatarányos támogatására terjed ki.

(2) E fejezet alkalmazásában

a) feladatarányos támogatás: a települési és a területi kisebbségi önkormányzatok általános működési és feladatalapú támogatása;

b) általános működési támogatás: a települési és a területi kisebbségi önkormányzatokat a képviselő-testület alakuló ülését követő hónap 1-jétől e rendelet szerint megillető, a kisebbségi önkormányzati működéssel közvetlenül összefüggő – a Nek. tv. 27. §-ának (1)–(2) bekezdése szerint a helyi önkormányzat által biztosított feltételeken kívüli – feltételek biztosítására, a kisebbségi közfeladatok ellátásához közvetlenül kapcsolódó költségek fedezetéül szolgáló támogatás (ilyen költségek különösen a rezsi típusú és a munkabér típusú költségek, a költségtérítés, a tiszteletdíj);

c) feladatalapú támogatás: a támogatási évben általános működési támogatásban részesült, és a Támogatónak a Kincstárhoz intézett, a feladatalapú támogatás utalására vonatkozó rendelkező levele keltének időpontjában működő települési és területi kisebbségi önkormányzatoknak az e rendeletben rögzített feltételrendszer alapján nyújtható támogatás;

d) a feladatalapú támogatás alapjául szolgáló időszak: a költségvetési év (támogatási év) április 1. napját megelőző 12 hónap.

(3) A Nek. tv. 55. § (1) bekezdésben foglaltakra tekintettel a fővárosi, megyei kormányhivatal (a továbbiakban: kormányhivatal) a Nek. tv. 30/F. §-ának (2) bekezdése alapján rendelkezésére álló valamennyi települési és területi kisebbségi önkormányzati testületi jegyzőkönyvet – annak a kormányhivatalhoz történő beérkezését követő három napon belül elektronikus úton vagy papíralapon (zárt ülés esetén kizárólag papíralapú határozat-kivonatot) – megküldi a Wekerle Sándor Alapkezelőnek (a továbbiakban: Alapkezelő) és a kisebbségpolitikáért felelős állami szerv vezetőjének (a továbbiakban: Támogató).

(4) A települési és a területi kisebbségi önkormányzatok számára a mindenkori költségvetési törvényben megállapított – a települési és a területi kisebbségi önkormányzatok általános működési és feladatalapú támogatására együttesen fordítható – feladatarányos támogatás felosztási aránya: egyharmad rész általános működési támogatás, kétharmad rész feladatalapú támogatás. Az egy területi kisebbségi önkormányzatra jutó feladatarányos támogatás összege – kizárólag az együttes támogatás felosztásának számításánál – az egy települési kisebbségi önkormányzatra jutó feladatarányos támogatás kétszerese.

(5) Ha a települési és a területi kisebbségi önkormányzat év közben megszűnik, a megszűnését követő hónap 1-jétől nem illeti meg feladatarányos támogatás időarányos része. Évközi megszűnésnek minősül a területi kisebbségi önkormányzati időközi választás eredménytelensége, továbbá, ha a települési, területi kisebbségi önkormányzati választások eredményeképpen nem kerül sor új képviselő-testület megalakulására.

(6) A települési és a területi kisebbségi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve – területi kisebbségi önkormányzat esetén az időközi választás eredménytelenségét követően – a kisebbségi önkormányzatot meg nem illető időarányos támogatási előirányzatról való lemondásról a képviselő-testület megszűnését követő három napon belül értesíti a Támogatót és a Magyar Államkincstárat (a továbbiakban: Kincstár), egyidejűleg intézkedik az ennek megfelelő összegnek a Kincstár részére történő visszafizetéséről.

3. Az általános működési támogatás

3. § (1) Általános működési támogatásra a támogatási évben január 10-éig a kormányhivatal által a Támogatónak és az Alapkezelőnek megküldött értesítésben szereplő, és a Támogatónak a Kincstárhoz intézett támogatás utalására vonatkozó rendelkező levele keltének időpontjában működő települési és területi kisebbségi önkormányzat jogosult.

(2) Az általános működési támogatás egy települési és egy területi kisebbségi önkormányzatra jutó éves összegét (2013. évtől éves átlagösszegét) a Támogató közleményként minden év január 31-éig közzéteszi a Magyar Közlönyben.

(3) Az éves általános működési támogatás Kincstár részére történő átutalásáról a Támogató január 31-éig intézkedik, a támogatásban részesülő települési kisebbségi önkormányzatok jegyzékének egyidejű megküldése mellett. A támogatás egy összegben történő folyósítása iránt a Kincstár tizenöt napon belül intézkedik.

(4) A települési és területi kisebbségi önkormányzati választás évében az újonnan megalakult kisebbségi önkormányzat részére a képviselő-testület megalakulásáról szóló értesítés alapján, az értesítésnek a Támogatóhoz történő beérkezésétől számított harminc napon belül, egy összegben kerül sor az e rendelet szerinti időarányos általános működési támogatás Kincstár által történő folyósítására, a Támogató által – a képviselő-testület megalakulásáról szóló értesítés beérkezésétől számított 15 napon belül – megtett intézkedés alapján.

(5) 2013. évtől települési kisebbségi önkormányzat esetében az általános működési támogatás mértéke a legutolsó népszámlálás – az adott településen az adott nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra vonatkozó – adatainak figyelembevételével kerül megállapításra. Eszerint a települési kisebbségi önkormányzat részére megállapítható általános működési támogatás az egy települési kisebbségi önkormányzatra eső átlagtámogatás összegének

a) 3%-a, ha a nemzetiséghez tartozók száma a településen négy főnél kevesebb,

b) 50%-a, ha a nemzetiséghez tartozók száma a településen legalább négy, illetve legfeljebb harminc,

c) 100%-a, ha a nemzetiséghez tartozók száma a településen legalább harmincegy, illetve legfeljebb ötven,

d) 200%-a, ha a nemzetiséghez tartozók száma a településen meghaladja az ötvenet.

(6) 2013. évtől területi kisebbségi önkormányzat esetében az általános működési támogatás mértéke a megyében (fővárosban) a támogatási év január 1-jén működő települési (fővárosi kerületi) kisebbségi önkormányzatok számának figyelembevételével kerül megállapításra. Eszerint a területi kisebbségi önkormányzat részére megállapítható általános működési támogatás az egy települési kisebbségi önkormányzatra eső átlagtámogatás összegének

a) kétszerese, ha a megyében (fővárosban) működő települési (fővárosi kerületi) kisebbségi önkormányzatok száma legalább tíz, illetve legfeljebb húsz,

b) négyszerese, ha a megyében (fővárosban) működő települési (fővárosi kerületi) kisebbségi önkormányzatok száma meghaladja a húszat.

4. A feladatalapú támogatás

4. § (1) A feladatalapú támogatás a kisebbségi közügyeknek a települési és a területi kisebbségi önkormányzatok által történő ellátását szolgálja. Feladatalapú támogatás az Alapkezelőhöz a támogatási év április 15. napjáig benyújtott igénybejelentés alapján állapítható meg, az e rendelet szerinti feltételek teljesülése esetén. A képviselő-testület elnöke által aláírt, a kisebbségi önkormányzat bélyegző lenyomatával ellátott igénybejelentés kötelező melléklete a képviselő-testület – a feladatalapú támogatás igényléséről hozott – döntéséről szóló hiteles határozat kivonata.

(2) A feladatalapú támogatás megállapítására igénybejelentés, továbbá a feladatalapú támogatás alapjául szolgáló időszakban keletkezett legalább négy testületi ülés, a közmeghallgatás jegyzőkönyveinek az e rendelet 1. számú mellékletét képező szempontrendszer szerinti feldolgozása alapján kerülhet sor. A testületi ülések és a közmeghallgatás jegyzőkönyveinek az Alapkezelőhöz és a Támogatóhoz történő beérkezésének rendjét a 2. § (3) bekezdés határozza meg, a szükséges számú jegyzőkönyv beérkezésének határideje a támogatási év április 15. napja.

(3) A támogatási évben megállapított 1 pontszám forintértékét a rendelkezésre álló költségvetési keret és az érintett kisebbségi önkormányzatok részére meghatározott összes pontszám hányada adja. A települési, területi kisebbségi önkormányzat éves feladatalapú támogatása az egységnyi összeg és a megállapított pontszám szorzata.

(4) A Támogató a támogatási döntéséről értesíti az Alapkezelőt, a támogatásban részesülő települési és területi kisebbségi önkormányzatok jegyzékének egyidejű megküldésével. Az Alapkezelő intézkedik a Kincstárnál a támogatás egy összegben, augusztus 15-ig történő utalása iránt a támogatásban részesülő települési és területi kisebbségi önkormányzatok jegyzékének és a megállapított támogatási összegek egyidejű megküldése mellett. A támogatás folyósításáról a Kincstár tizenöt napon belül intézkedik.

5. A feladatalapú támogatás megállapítására vonatkozó eljárási szabályok

5. § (1) A Támogató a feladatalapú támogatásról – a 4. § (1)–(2) bekezdésben meghatározott dokumentumok alapján, az Alapkezelő szervezeti és működési szabályzata és ügyrendje, valamint a Támogató egyetértésével megállapított részletes eljárási rendje szerint lefolytatott döntés-előkészítést követően – dönt.

(2) Az Alapkezelő a támogatási döntést előkészítő eljárása során megvizsgálja, hogy a kisebbségi önkormányzat 4. § (1) bekezdés szerinti igénybejelentése, és a (2) bekezdés szerinti jegyzőkönyvei megküldésre kerültek-e, illetve a megküldött dokumentumok alapján további adatok közlése, dokumentumok (előterjesztések) csatolása szükséges-e, vizsgálja továbbá, hogy az e rendelet által meghatározott feltételeknek megfelel-e a kisebbségi önkormányzat. A hiányzó adatok közlése, a dokumentumok csatolása érdekében az érintett kisebbségi önkormányzat felé nyolcnapos határidő tűzésével egyszeri hiánypótlási felhívás kibocsátására, szükség szerint a kormányhivatallal történő egyeztetésre kerül sor.

(3) A hiánypótlásról szóló felhívásban az Alapkezelő felhívja a figyelmet arra, hogy a határidő jogvesztő, amennyiben a kisebbségi önkormányzat a hiánypótlási felhívásban foglaltaknak határidőben nem tesz eleget, a támogatási évben nem részesülhet feladatarányos támogatásban.

6. § (1) A feladatalapú támogatásokra vonatkozó döntési javaslatot kisebbségi önkormányzati szintenként az Alapkezelő készíti elő, az előkészítésben a Támogató hatáskörrel rendelkező szervezeti egysége szakmai segítséget nyújt az 5. § (1) bekezdés szerinti eljárási rendben meghatározottak szerint. Az Alapkezelő – indokolással ellátott, az elutasító döntési javaslatokra is kiterjedő – tételes döntési javaslatát kisebbségi önkormányzatonként a támogatási év július 1. napjáig döntéshozatal céljából megküldi a Támogató részére.

(2) A döntési javaslat a támogatás mértékét – kisebbségi önkormányzati szintenként – a jelen rendelet 1. számú mellékletében szereplő szempontrendszer alapján kisebbségi önkormányzatokra lebontva, összegszerűen tartalmazza.

(3) A Támogató által történő döntéshozatalra minden év július 31. napjáig kerül sor, ennek eredménye a döntéshozatalt követő 3 napon belül a Támogató honlapján közzétételre kerül.

7. § (1) A jogosulatlanul igénybe vett támogatási összeg után a települési, illetve területi kisebbségi önkormányzatot visszafizetési és kamatfizetési kötelezettség terheli, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 64/B. § (1)–(2) bekezdés szerinti rendben.

(2) Az e fejezet szerinti támogatással kapcsolatos elszámolás, ellenőrzés rendjére az Áht.-nak a helyi önkormányzatok elszámolási és ellenőrzési rendjére vonatkozó rendelkezései alkalmazandóak.

(3) Az e fejezetben nem szabályozott kérdésekben az államháztartásból származó támogatások igénylésére, felhasználására, határidő számítására vonatkozó rendelkezések megfelelően alkalmazandóak.

(4) A települési és területi kisebbségi önkormányzat által a feladatarányos támogatás tárgyévében fel nem használt (kötelezettségvállalással nem terhelt) maradványa a következő év június 30-áig kötelezettségvállalással terhelhető.

III. Fejezet

6. Az országos kisebbségi önkormányzatok, intézményeik, és a kisebbségi sajtó működési támogatása

8. § (1) E fejezet hatálya – a 11. § kivételével – az országos kisebbségi önkormányzatok, intézményeik és a kisebbségi sajtó – a központi költségvetés fejezeti kezelésű előirányzatából történő, a költségvetési törvényben meghatározott összegű – működési támogatására (a továbbiakban: támogatás) terjed ki.

(2) E fejezet alkalmazásában

a) kisebbségi önkormányzati intézmény: az országos kisebbségi önkormányzat által költségvetési szervként vagy nonprofit gazdasági társaságként alapított, vagy más szervezettől átvett, vagy más szervezettel közösen működtetett, nyilvántartásba vett szervezet;

b) kisebbségi sajtó: az a kisebbségi időszaki lap, amelyet az országos kisebbségi önkormányzat alapított, vagy – nem országos kisebbségi önkormányzati alapító esetében – amelynek alapítójával és kiadójával az országos kisebbségi önkormányzat a lap működésének támogatására megállapodást kötött, illetve az az elektronikus médium, amelyet az országos kisebbségi önkormányzat alapított, vagy – nem országos kisebbségi önkormányzati alapító esetében – amelynek alapítójával és működtetőjével az országos kisebbségi önkormányzat a médium működésének támogatására megállapodást kötött.

9. § (1) A támogatás negyedévenkénti egyenlő részletekben történő folyósítása iránt a Támogató a költségvetési törvény hatálybalépését követően, január 15. napjáig, ezt követően minden negyedév első hónap 15. napjáig intézkedik a Kincstárnál. A Kincstár a rendelkezést követő 5 napon belül intézkedik a támogatás folyósítása iránt.

(2) Az (1) bekezdés szerinti támogatás célnak megfelelő felhasználásának elszámolása és ellenőrzése, továbbá a jogosulatlanul igénybe vett támogatás visszakövetelése során az e rendeletben foglaltak, továbbá az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ámr.) fejezeti kezelésű előirányzatok elszámolására, ellenőrzésére vonatkozó szabályai szerint kell eljárni.

10. § (1) Az országos kisebbségi önkormányzat az országos kisebbségi önkormányzat alakuló ülését követő 30 napon belül benyújtja a Támogatónak 1–1 eredeti vagy hiteles másolati példányban

a) az országos kisebbségi önkormányzat közgyűlése alakuló ülésének jegyzőkönyvét,

b) az országos kisebbségi önkormányzat törzskönyvi nyilvántartásba vételéről szóló határozatot, amennyiben a törzskönyvi nyilvántartásba vételre sor került,

c) az országos kisebbségi önkormányzat elnökének közjegyző által hitelesített aláírási címpéldányát,

d) a támogatni kívánt, az országos kisebbségi önkormányzat fenntartásában lévő kisebbségi önkormányzati intézmények és kisebbségi sajtó jegyzékét (a szervezet és szervezetenkénti támogatási összeg megjelölésével) és a 8. § (2) bekezdés b) pontja szerinti megállapodást (megállapodásokat),

e) a támogatásban részesülő kisebbségi sajtó működtetőjének alapító okiratát (alapszabályát), szervezeti és működési szabályzatát, valamint a törzskönyvi (cégbírósági, hatósági) nyilvántartásba vételről szóló jogerős határozatot (végzést),

f) az országos kisebbségi önkormányzat valamennyi bankszámlájának vezetéséről szóló, a bankszámlákat vezető hitelintézet(ek) által kiállított eredeti igazolást,

g) az országos kisebbségi önkormányzat felhatalmazását a Kincstár részére arra vonatkozóan, hogy jogosulatlanul igénybe vett támogatás esetén, a Támogató erről szóló értesítése alapján, az f) pont szerinti bankszámlákat azonnali beszedés megbízás alapján megterhelje, a Kincstár javára,

h) az országos kisebbségi önkormányzat nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a közölt adatokban bekövetkező változást annak bekövetkeztét követő három napon belül hiteles módon igazolja és megküldi a Támogatónak,

i) az országos kisebbségi önkormányzat nyilatkozatát annak tudomásulvételéről, hogy a Kincstár a köztartozások figyelemmel kísérése érdekében az e fejezet rendelkezései alapján bejelentett költségvetésből nyújtott támogatások kedvezményezettjeinek az Áht. 18/C. §-ának (14) bekezdésében meghatározott adatait elektronikus úton megküldi az Áht. 18/C. §-ának (13) bekezdése szerinti adóhatóságok részére.

(2) A támogatásról elkülönített számviteli nyilvántartást vezet az országos kisebbségi önkormányzat, az érintett intézmény, az időszaki lap kiadója, illetve az elektronikus médium működtetője.

(3) Az országos kisebbségi önkormányzat a támogatás felhasználásáról a zárszámadás elfogadását követő 30 napon belül – az Ámr. és a Támogató által kiadott, a támogatások elszámolására vonatkozó szabályozás szerinti szakmai és pénzügyi beszámoló benyújtásával – elszámol a Támogatónak.

(4) Az elszámolás és a támogatás felhasználásának ellenőrzése során országos kisebbségi önkormányzat az ellenőrzés tűrésére, az Áht. és az Ámr. által előírt nyilatkozatok megtételére, illetőleg adatok szolgáltatására köteles.

11. § (1) A központi költségvetésben jóváhagyott kisebbségpolitikai fejezeti kezelésű előirányzatból pályázati úton (nyílt vagy meghívásos pályázattal) vagy kérelemre nyújtható támogatás, a nemzeti és etnikai kisebbségek önazonosságának megőrzését, anyanyelvük, hagyományaik, szellemi és tárgyi emlékeik ápolását szolgáló célokra.

(2) Az (1) bekezdés szerinti – a Támogató által meghatározott pályázati prioritások alapján az Alapkezelő által közzétett pályázati felhívásra benyújtott – pályázatokról a Kisebbségi Támogatási Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) javaslata alapján Támogató dönt.

(3) A kilencfős Bizottság tagjai egyenlő arányban az Országgyűlés Emberi jogi, kisebbségi, civil- és vallásügyi bizottsága, az országos kisebbségi önkormányzatok és az Alapkezelő által delegált személyek. A Bizottság működtetésével kapcsolatos feladatokat az Alapkezelő látja el.

(4) Alapkezelő a (2)–(3) bekezdés szerinti feladatokon túl ellátja a támogatások elszámoltatásával kapcsolatos Ámr. szerinti feladatokat. Az elszámolás megállapításairól haladéktalanul értesíti Támogatót, a szükséges intézkedések megtétele érdekében.

(5) A támogatási szerződés alapján a támogatás utalása iránti intézkedésre, továbbá a támogatás utalására a 4. § (4) bekezdés szerinti rendben, megfelelően kerül sor – az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben – az Ámr.-nek a fejezeti előirányzatokból nyújtott támogatásokra vonatkozó rendelkezései szerint.

7. Záró rendelkezések

12. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – 2010. december 31-én lép hatályba.

(2) Az 1–10. § és a 13. § 2011. január 1-jén lép hatályba.

13. § (1) Hatályát veszti a kisebbségi önkormányzatoknak a központi költségvetésből nyújtott feladatarányos támogatások feltételrendszeréről és elszámolásának rendjéről szóló 375/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet.

(2) 2011. évben az e rendelet 4. § (1) bekezdése szerinti igénybejelentéssel azonos elbírálás alá esik a kisebbségi önkormányzatoknak a központi költségvetésből nyújtott feladatarányos támogatások feltételrendszeréről és elszámolásának rendjéről szóló 375/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdése szerinti formanyomtatványon benyújtott igénylés.

Melléklet a 342/2010. (XII. 28.) Korm. rendelethez

A feladatalapú támogatás elbírálásának szempontrendszere

1. A kisebbségi érdekképviselettel összefüggő feladatok

A kisebbségi önkormányzat működési területén a kisebbségi közösséget megillető jogosultságok érvényesítésével, érdekképviselettel, érdekvédelemmel kapcsolatos, a társadalmi különbségek felszámolása, a társadalmi felzárkózás érdekében folytatott, az anyanyelv használatával, a helyben működő intézmények tevékenységével összefüggő, a kisebbségi közösség sajátos kulturális önazonosságának megerősítését szolgáló döntési, együttdöntési jogok gyakorlásával kapcsolatos tevékenység ellátásáról szóló képviselő-testületi döntések:

1 döntés maximum 5 pont

Maximális pontszám: 30 pont

2. A kisebbségek kulturális autonómiájával (kulturális, közművelődési, oktatási feladatok, hagyományápolás, közgyűjtemény, média) összefüggő intézményalapítói, intézményfenntartói, támogatói, szervezési feladatok ellátása

2.1. A kisebbségi önkormányzat működési területén (a Nek. tv. szerinti intézményi társulásban résztvevő települési kisebbségi önkormányzat esetén a társulás illetékességi területe tekintendő működési területnek) a kisebbségi közösség nevelésének, oktatási feltételeinek bővítését, anyanyelvének fejlesztését szolgáló képviselő-testületi döntések:

1 döntés maximum 5 pont

Maximális pontszám: 30 pont

2.2. A kisebbségi közösségnek az adott településhez kötődő történelmi múltjával, kulturális örökségének ápolásával kapcsolatos feladatok ellátását, saját alapítású vagy fenntartású (esetleg társfenntartásban működő) közművelődési intézménnyel, közgyűjteménnyel, médiával kapcsolatos feladatok ellátását, más fenntartó által helyben működtetett közművelődési intézménnyel, közgyűjteménnyel, médiával való együttműködést, az érintett kisebbség által használt nyelven a kisebbségi önkormányzat működési területén megvalósuló kulturális jellegű programok szervezését szolgáló képviselő-testületi döntések:

1 döntés maximum 5 pont

Maximális pontszám: 30 pont

3. A kisebbségi léttel összefüggő egyéb feladatok

A kisebbségi civil szervezetekkel való együttműködést, a helyi anyanyelvű hitéleti tevékenység támogatását szolgáló képviselő-testületi döntések:

1 döntés maximum 1 pont

Maximális pontszám: 10 pont

ELÉRHETŐ ÖSSZES PONTSZÁM: 100 pont

1

A rendeletet a 28/2012. (III. 6.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdése hatályon kívül helyezte 2012. március 7. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére