• Tartalom

35/2010. (V. 12.) IRM rendelet

egyes rendészeti tárgyú miniszteri rendeleteknek a minősített adat védelméről szóló 2009. évi CLV. törvénnyel összefüggő módosításáról1

2010.05.17.

A büntetés-végrehajtási szervezetről szóló 1995. évi CVII. törvény 35. § (2) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az igazságügyi és rendészeti miniszter feladat- és hatásköréről szóló 164/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § e) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 2. § tekintetében a fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX. törvény 30. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az igazságügyi és rendészeti miniszter feladat- és hatásköréről szóló 164/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § n) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a honvédelemről és a Magyar Honvédségről szóló 2004. évi CV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 71/2006. (IV. 3.) Korm. rendelet 32/A. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljáró honvédelmi miniszterrel és a polgári nemzetbiztonsági szolgálatokat irányító tárca nélküli miniszter feladat- és hatásköréről szóló 177/2007. (VII. 1.) Korm. rendelet 1. § a) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró polgári nemzetbiztonsági szolgálatokat irányító tárca nélküli miniszterrel egyetértésben –,

a 3. § tekintetében a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 101. § (1) bekezdés l) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az igazságügyi és rendészeti miniszter feladat- és hatásköréről szóló 164/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § n) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 4. § tekintetében a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 604. § (4) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az igazságügyi és rendészeti miniszter feladat- és hatásköréről szóló 164/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § e) és h) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva és

az 5. § tekintetében a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 101. § (1) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az igazságügyi és rendészeti miniszter feladat- és hatásköréről szóló 164/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § n) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva

a következőket rendelem el:

1. § A büntetés-végrehajtási szervezet Szolgálati Szabályzatáról szóló 21/1997. (VII. 8.) IM rendelet 14. § (1) bekezdés b) pontjában a „szolgálati titkot” szövegrész helyébe a „minősített adat védelmére vonatkozó követelményeket” szöveg, 14. § (1) bekezdés d) pontjában az „az államtitokra és szolgálati titokra” szövegrész helyébe az „a minősített adat védelmére” szöveg lép.

2. § A fegyveres biztonsági őrség Működési és Szolgálati Szabályzatának kiadásáról szóló 27/1998. (VI. 10.) BM rendelet Melléklete 19. § (1) bekezdés d) pontjában az „államtitkot, a szolgálati, az üzleti és magántitkot, betartja” szövegrész helyébe az „üzleti és magántitkot, valamint betartja a minősített adat védelmére vonatkozó követelményeket és” szöveg, Melléklete 73. § (2) bekezdés a) pontjában az „az állami és a szolgálati titok” szövegrész helyébe az „a minősített adat” szöveg lép.

3. § (1) A belföldi Állami Futárszolgálat tevékenységének szabályozásáról szóló 44/1998. (X. 14.) BM rendelet 19. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

19. § (1) A küldemény elveszése esetén a futárszolgálat haladéktalanul intézkedik a feladott küldemény felkutatására, megsemmisülése esetén a megsemmisülés körülményeinek megállapítására és a feladó értesítésére. A küldemény elveszéséről és megsemmisüléséről futárszolgálati jegyzőkönyvet kell felvenni.
(2) Ha a továbbítás során a küldemény megsérült, és tartalma ennek folytán megismerhetővé vált, a futárszolgálat gondoskodik a küldemény lezárásáról, valamint bélyegzőlenyomattal és a lezáró személy aláírásával hitelesítve továbbítja a címzettnek.
(3) Ha a minősített adatot nem tartalmazó küldemény sérült vagy nyitott állapotban érkezik, és az átvevő ezt sérelmezi, a futárjegyzékre az átvételkor azt feljegyezheti vagy az átadóval együtt futárszolgálati jegyzőkönyvet vehet fel.
(4) Ha a minősített adatot tartalmazó küldemény sérült vagy nyitott állapotban érkezik, a Nemzeti Biztonsági Felügyelet működésének, valamint a minősített adat kezelésének rendjéről szóló kormányrendelet szerinti feladatok ellátása mellett futárszolgálati jegyzőkönyvet kell felvenni.
(5) Az (1), (3) és (4) bekezdés alapján készített futárszolgálati jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell
a) a feladó és a címzett küldemény szerinti azonosítási adatait, a küldemény nyilvántartási számát és minősítési jelölését,
b) elveszés, megsemmisülés esetén az esemény helyét, idejét, azon személyek nevét és címét, akik a küldeményhez hozzáférhettek,
c) sérülés esetén a csomagolás módját, a benne lévő iratok lap- és iktatószámát, a sérülés leírását, valószínűsíthető okát, azon személyek nevét és címét, akik a sérülés folytán a tartalmába betekinthettek, a betekintési lehetőség megszüntetésének módját és
d) minden olyan körülményt, amely az eseménnyel kapcsolatban szükséges intézkedések megtétele, valamint a felelősség szempontjából lényeges lehet.
(6) A futárszolgálati jegyzőkönyvet három példányban kell elkészíteni. Egy-egy példányt meg kell küldeni a feladónak, a címzettnek, valamint a futárszolgálat vezetőjének, akik gondoskodnak az ügykörükben szükséges intézkedések megtételéről és a felelősség megállapításáról.”

(2) A belföldi Állami Futárszolgálat tevékenységének szabályozásáról szóló 44/1998. (X. 14.) BM rendelet 20/B. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

20/B. § A feladó futárkódszámát a minősített adat védelméről szóló törvényben meghatározott külföldi minősítéssel és jelöléssel ellátott küldeményeken (a továbbiakban: külföldi minősítésű küldemények) is fel kell tüntetni.”

(3) A belföldi Állami Futárszolgálat tevékenységének szabályozásáról szóló 44/1998. (X. 14.) BM rendelet 2. § (1) bekezdésében a „bekapcsolt belföldi titokbirtokos” szövegrész helyébe a „bekapcsolt, minősített adatot kezelő” szöveg, 8. § (2) bekezdésében az „azoknak a titokbirtokos szerveknek a” szövegrész helyébe az „azon minősített adatot kezelő szervek” szöveg, 8. § (3) bekezdésében a „titokbirtokos” szövegrész helyébe a „minősített adatot kezelő” szöveg, 13. § (2) bekezdésében a „titkos ügykezelés” szövegrész helyébe a „bekapcsolt szerv iratkezelő szerve” szöveg, 16. § (3) bekezdésében a „jegyzőkönyvet” szövegrész helyébe a „futárszolgálati jegyzőkönyvet” szöveg, 16. § (4) bekezdésében a „jegyzőkönyv” szövegrészek helyébe a „futárszolgálati jegyzőkönyv” szöveg, 18. § (1) bekezdésében a „titok megőrzéséért” szövegrész helyébe a „titok megőrzéséért, valamint a minősített adat védelmére vonatkozó követelmények megtartásáért” szöveg lép.

(4) Hatályát veszti a belföldi Állami Futárszolgálat tevékenységének szabályozásáról szóló 44/1998. (X. 14.) BM rendelet 2. § (2) bekezdése, 13. § (1) bekezdésében és 15. § (1) bekezdésében a „(titkos ügykezelő)” szövegrészek, 20/A. §-a.

4. § Hatályát veszti a büntetés-végrehajtási szervezet katonai nyomozó hatóságairól és a bűncselekmények parancsnoki nyomozásáról szóló 16/2003. (VI. 20.) IM rendelet 20. § (2) bekezdése, 27. §-át megelőző alcíme és 27. §-a.

5. § A Rendőrség Szolgálati Szabályzatáról szóló 62/2007. (XII. 23.) IRM rendelet 2. § (5) bekezdés c) pontjában az „adat- és titokvédelmi” szövegrész helyébe az „adatvédelmi” szöveg, 7. §-ában az „állam- vagy szolgálati titkot” szövegrész helyébe a „minősített adatot” szöveg, 112. § (2) bekezdésében a „szolgálati titkot” szövegrész helyébe a „minősített adat védelmére vonatkozó követelményeket” szöveg, 112. § (6) bekezdésében a „szolgálati és az államtitokra” szövegrész helyébe a „minősített adat védelmére” szöveg lép.

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő ötödik napon lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

1

A rendelet a 6. § alapján hatályát vesztette 2010. május 18. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére