• Tartalom

35/2010. (XI. 30.) VM rendelet

35/2010. (XI. 30.) VM rendelet

az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott agrár-környezetgazdálkodási támogatások igénybevételének részletes feltételeiről szóló 61/2009. (V. 14.) FVM rendelet módosításáról1

2010.12.01.

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (3) bekezdése a) és p) pontjában kapott felhatalmazás alapján – az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a következőket rendelem el:

1. § Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott agrár-környezetgazdálkodási támogatások igénybevételének részletes feltételeiről szóló 61/2009. (V. 14.) FVM rendelet (a továbbiakban: R.) 16. § (4) bekezdés b) pontjának helyébe a következő rendelkezés lép:

[Zöldugarra vonatkozó szabályok:]

b) legalább 10 cm magas tarló hagyása mellett kaszálást vagy szárzúzást évente, június 15-ét követően lehet végezni, a kaszálást követően a kaszálék a területről lehordható;”

2. § Az R. 17. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A 73. § (4) bekezdés h) pontja, a 74. § (4) bekezdés g) pontja, valamint a 75. § (4) bekezdés f) pontja szerinti előírás esetében a madárodúkat az ültetvény területén vagy az ültetvény közvetlen környezetében kell elhelyezni, és a támogatási időszak alatt folyamatosan fenntartani a szélső soroktól legfeljebb 100 m-es távolságban, az adott területen előforduló madárfaj számára megfelelő térbeli elrendezésben úgy, hogy a madárodúk funkciójukat betölthessék.”

3. § Az R. 18. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(7) A támogatásra jogosult köteles a gazdálkodási naplónak a Tv. 14. § (1) bekezdés c) pontjának cg) alpontja alapján az IH közleményben meghatározott adatait minden év szeptember 1. és november 30. között elektronikusan benyújtani az MgSzH-hoz. Az első gazdálkodási évre vonatkozó gazdálkodási napló meghatározott adatait 2010. szeptember 1. és december 10. között elektronikusan kell benyújtani.”

4. § Az R. 22. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) A 3. § (1) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott célprogramok esetén a támogatásra jogosult a támogatott területét a megkezdett gazdálkodási év befejeztével, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az agrár-erdészeti rendszerek mezőgazdasági földterületeken történő első létrehozásához nyújtandó támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 46/2009. (IV. 16.) FVM rendelet (a továbbiakban: 46/2009. (IV. 16.) FVM rendelet) szerinti agrár-erdészeti intézkedésbe bevonhatja. Természetvédelmi oltalom alatt álló területek, valamint az MTÉT területek agrár-erdészeti intézkedések alá való bevonása az illetékes állami természetvédelmi szerv írásos hozzájárulása alapján történhet.”

5. § Az R. 25. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A kötelezettségátadásra vonatkozó kérelmet, továbbá a jogutódlás bejelentését a kötelezettség átvevőjének elektronikus úton kell benyújtani az MVH-hoz. A kötelezettség átvevője által elektronikusan benyújtott kérelem egy kinyomtatott példányát a kötelezettséget átadó és a kötelezettséget átvállalni kívánó – jogutódlás bejelentésekor a támogatott ügyfél elhalálozása esete kivételével – együttes aláírásával ellátva kell benyújtani a kötelezettségátadást kérelmező lakhelye vagy székhelye szerinti illetékes MVH kirendeltségre. A támogatási időszak folyamán a kötelezettség átadására vonatkozó kérelem beadásának a határideje a következő:
a) a 2010/2011., azaz a második gazdálkodási év vonatkozásában: 2010. december 31.;
b) a 2011/2012., azaz a harmadik gazdálkodási év vonatkozásában: 2011. augusztus 31.;
c) a 2012/2013., azaz a negyedik gazdálkodási év vonatkozásában: 2012. augusztus 31.;
d) a 2013/2014., azaz az ötödik gazdálkodási év vonatkozásában: 2013. augusztus 31.”

6. § Az R. 26. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

26. § (1) A támogatási időszak alatt a támogatásra jogosult az MVH központi szerve által rendszeresített és az MVH honlapján közzétett formanyomtatványon kérelmezheti
a) a teljes kérelem visszavonását,
b) a teljes célprogram visszavonását, valamint
c) egy adott célprogramba bevitt földterület részleges visszavonását.
(2) Az (1) bekezdés alapján visszavont területre kifizetett támogatás jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minősül, továbbá a visszavonással érintett terület támogatási jogosultsága megszűnik. A jogosulatlanul igénybe vett támogatás visszafizetése az adott gazdálkodási év támogatási összegéből történő levonással is teljesíthető.
(3) Az (1) bekezdés c) pontja szerinti esetben a visszavont földterület – a vis maior esetek, valamint a 22. § (8) bekezdése alapján megszűnő kötelezettségek kivételével – csak teljes kötelezettségvállalással érintett egybefüggő terület lehet.
(4) A teljes kérelem visszavonás, a teljes célprogram visszavonás, valamint a kötelezettségvállalással érintett egybefüggő terület visszavonás iránti kérelmet – a támogatott ügyfél elhalálozása esete kivételével – elektronikus úton kell benyújtani az MVH-hoz. A támogatott elhalálozása esetén a teljes kérelem visszavonás, a teljes célprogram visszavonás, valamint a kötelezettségvállalással érintett egybefüggő terület visszavonás iránti kérelmet postai úton, az MVH által rendszeresített formanyomtatványon lehet benyújtani a támogatásra jogosult székhelye vagy lakhelye szerinti illetékes megyei MVH kirendeltségére. A támogatási időszak folyamán – jogutódlás esete kivételével – a visszavonásra vonatkozó kérelem beadási határidők az alábbiak:
a) a 2010/2011., azaz a második gazdálkodási év vonatkozásában: 2010. december 31.;
b) a 2011/2012., azaz a harmadik gazdálkodási év vonatkozásában: 2011. december 31.;
c) a 2012/2013., azaz a negyedik gazdálkodási év vonatkozásában: 2012. december 31.;
d) a 2013/2014., azaz az ötödik gazdálkodási év vonatkozásában: 2013. december 31.
(5) A 3. § (1) bekezdés b) pont bd) alpontjának 1. pontjában szereplő környezetvédelmi célú gyeptelepítés célprogram esetén a visszavonásra vonatkozó kérelmet az 5. gazdálkodási évet követően évente december 31-ig lehet benyújtani.
(6) A (4) és (5) bekezdéstől eltérően, bejelentett vis maior esemény bekövetkezésekor a kötelezettségvállalással érintett egybefüggő terület visszavonása iránti kérelmet az adott gazdálkodási évre vonatkozóan az adott évre vonatkozó egységes kérelem benyújtási időszak végéig kell elektronikusan benyújtani az MVH-hoz.
(7) Ha a támogatásra jogosult az (1) bekezdés szerinti visszavonás iránti kérelmet a helyszíni ellenőrzésről történő értesítés napján, ennek hiányában a helyszíni ellenőrzés első napján, vagy ezt követően nyújtotta be, akkor a visszavonás iránti kérelem csak a következő gazdálkodási évre vonatkozóan fogadható el.
(8) Ha a kötelezettségvállalással érintett egybefüggő terület visszavonása után maradó terület nem éri el a jogosultsági feltételként szereplő minimális területnagyságot, a fennmaradó terület a célprogramból kizárásra kerül.
(9) Az (1) bekezdésben meghatározott kérelem alapján az MVH a területazonosítási kérelemre hozott határozatot módosítja.”

7. § Az R. 28. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

28. § (1) Amennyiben a helyszíni ellenőrzés vagy az adategyeztetés során megállapításra kerül, hogy a kötelezettségvállalással érintett egybefüggő terület mérete csökkentésre szorul, az MVH hivatalból részleges kizárási eljárást indít.
(2) Részleges kizárás esetén az MVH meghatározza a kizárt földterületet, valamint a kizárás következtében lecsökkent földterületet beazonosító EOV koordinátákat legalább 3 méter pontossággal.
(3) Részleges kizárást kell alkalmazni abban az esetben is, ha az elháríthatatlan külső ok (vis maior) esetén alkalmazandó egyes szabályokról, valamint egyes agrár tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 44/2007. (VI. 8.) FVM rendeletben (a továbbiakban: 44/2007. (VI. 8.) FVM rendelet) foglalt vis maior esetek miatt a kötelezettségvállalással érintett egybefüggő terület egy részét érintően az 57. § (4) bekezdése szerinti területcsökkentésre kerül sor.
(4) A (3) bekezdés alapján induló területcsökkentéseknél a kizárás következtében lecsökkent földterületet legalább 3 méter pontossággal beazonosító EOV koordinátákat az ügyfélnek kell kimérnie és elektronikus úton benyújtania.
(5) A kimérés 29. § (5) bekezdésének a) és b) pontja alapján meghatározott költségét a (2) bekezdés szerinti esetben a támogatásra jogosult, a (3) bekezdés szerinti esetben az MVH viseli.
(6) A támogatásra jogosult részére a területkimérés (5) bekezdés szerinti költsége a (3) bekezdés szerinti esetben a részleges kizárást követő gazdálkodási évre vonatkozó kifizetéssel egyidejűleg kerül kifizetésre.
(7) Az (1)–(2) bekezdések alapján kizárt területre kifizetett támogatás jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minősül, továbbá a kizárással érintett terület támogatási jogosultsága megszűnik. A jogosulatlanul igénybe vett támogatás visszafizetése az adott gazdálkodási év támogatási összegéből történő levonással is teljesíthető.”

8. § Az R. 34. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6) Az (1), (3) és (4) bekezdés esetén a pontozás a támogatási kérelem benyújtási időszak utolsó napján a 10. § (1) bekezdés szerinti nyilvántartásokban a kérelmező tenyészetébe bejelentett állatállományon alapul.”

9. § Az R. 42. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

42. § (1) Kifizetési kérelmet az nyújthat be, aki a 39. § (1) bekezdése alapján területazonosítási kérelmet nyújtott be.
(2) Kizárólag a területazonosítási kérelemre hozott határozatban jóváhagyott EOV koordináták által beazonosított területek tekintetében jogosult az ügyfél a kifizetésre.
(3) A kifizetési kérelmet 2010-től évente az egységes kérelemről szóló rendelet szerinti egységes kérelem részeként május 15-ig kell elektronikusan benyújtani.
(4) A 3. § (1) bekezdés b) pont bd) alpontjában, valamint a 3. § (1) bekezdés d) pont dc) alpontjában meghatározott célprogramok esetén a gyeptelepítésekhez, a vizes élőhely kialakításához nyújtott támogatás abban az esetben állapítható meg, ha az adott földterület gyep, legelő vagy rét művelési ágba történő átvezetését a támogatásra jogosult az ingatlanügyi hatóságnak a földterület elhelyezkedése szerint illetékes szervénél kezdeményezi, és
a) a gyeptelepítés, a vizes élőhely megvalósítását követő első kifizetési kérelemhez mellékeli a művelési ág változásának átvezetésére irányuló kérelem földhivatalhoz történő benyújtásáról kiállított igazolás másolatát, amely igazolja, hogy a művelési ág változását a földhivatalhoz bejelentették vagy
b) a gyeptelepítés, a vizes élőhely megvalósítását követő első kifizetési kérelemhez mellékeli a művelési ág változásának átvezetéséről rendelkező, az ingatlanügyi hatóság által hozott határozatot vagy – a határozatnak a kifizetési kérelem benyújtására nyitva álló időszak lezárulását követő közlése esetén a közléstől számított 8 napon belül – annak másolati példányát az MVH-hoz benyújtja.
(5) A 3. § (1) bekezdés b) pont bd) alpontjában meghatározott célprogramok esetén a gyeptelepítésekhez nyújtott támogatás abban az esetben állapítható meg, ha a támogatásra jogosult a második gazdálkodási évre vonatkozó kifizetési kérelemhez mellékeli a 33/2008. (III. 27.) FVM rendelet 4. számú mellékletének 4–21. pontjára vonatkozóan elkészített gyeptelepítési terv másolatát.
(6) Az (5) bekezdéstől eltérően a támogatás a gyeptelepítési terv másolatának beküldése nélkül is megállapítható
a) a 3. § (1) bekezdés b) pont bd) alpontjának 1. pontja szerinti környezetvédelmi célú gyeptelepítés célprogram esetében akkor, ha a támogatásra jogosult az adott földterületre a 33/2008. (III. 27.) FVM rendelet 3. § (1) bekezdés b) pont bc) alpontja szerinti környezetvédelmi célú gyeptelepítési célprogram vonatkozásában, vagy a 46/2009. (IV. 16.) FVM rendelet szerinti agrár-erdészeti intézkedés vonatkozásában helyt adó, vagy részben helyt adó határozattal rendelkezik;
b) a 3. § (1) bekezdés b) pont bd) alpontjának 2. pontja szerinti természetvédelmi célú gyeptelepítés célprogram esetében akkor, ha a támogatásra jogosult az adott földterületre a 33/2008. (III. 27.) FVM rendelet 3. § (1) bekezdés b) pont bd) alpontja szerinti természetvédelmi célú gyeptelepítési célprogram vonatkozásában helyt adó, vagy részben helyt adó határozattal rendelkezik.
(7) Az egyes célprogramokban támogatásra jogosult a 9. számú mellékletben felsorolt növényfajok és növényfajták hasznosítási kódját az IH a Tv. 14. § (1) bekezdés c) pontjának cf) alpontja alapján minden évben április 1-jéig közleményben teszi közzé.”

10. § Az R. 44. § (4)–(5) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(4) A 3. § (1) bekezdés b) pont bd) alpontjának 1. pontja szerinti környezetvédelmi célú gyeptelepítés támogatás kifizetésének feltétele, hogy a támogatásra jogosult az adott földterületre:
a) a 46/2009. (IV. 16.) FVM rendelet szerinti agrár-erdészeti intézkedés vonatkozásában helyt adó vagy részben helyt adó határozattal rendelkezzen, vagy
b) a gyeptelepítést a 33/2008. (III. 27.) FVM rendelet 10. §-ában foglaltaknak megfelelően hajtsa végre.
(5) A 3. § (1) bekezdés b) pont bd) alpontjának 2. pontja szerinti természetvédelmi célú gyeptelepítés támogatás kifizetésének feltétele, hogy a támogatásra jogosult a gyeptelepítést a 33/2008. (III. 27.) FVM rendelet 11. §-ában foglaltaknak megfelelően hajtsa végre.”

11. § Az R. 45. § (8)–(9) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(8) A 13. § (2) bekezdés d) pontja szerinti laboratóriumok az MVH részére a rendelkezésükre álló adatok alapján, a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvényben foglaltak figyelembevételével 2014. október 15-ig adatot szolgáltatnak a kötelezően előírt talajvizsgálatok elvégeztetéséről.
(9) A 14. § (3) bekezdés szerinti laboratóriumok az MVH részére a rendelkezésükre álló adatok alapján, a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvényben foglaltak figyelembevételével 2014. október 15-ig adatot szolgáltatnak a kötelezően előírt levélanalízis elvégeztetéséről.”

12. § Az R. 47. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A 3. § (1) bekezdés b) pontjában, valamint d) pontjának db)–dc) alpontjai szerinti célprogramok előírásai esetében meghatározott legeltetési sűrűség számításakor a ténylegesen a területen legeltetett állatok állategységben meghatározott értékét kell elosztani a legeltetett terület nagyságával.”

13. § Az R. 49. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) Ügyfél által felmért kötelezettségvállalással érintett egybefüggő terület és a helyszíni ellenőrzésen mért kötelezettségvállalással érintett egybefüggő terület eltérése esetén – a 3 méteres mérési toleranciát figyelembe véve – a két területnagyság közötti különbözetként jelentkező kötelezettségvállalással érintett egybefüggő terület részei nem jogosultak támogatásra, az adott terület a támogatási időszak lejártáig kizárásra kerül, és a területre vonatkozóan már igénybe vett támogatási összeget a jogosulatlanul igénybe vett támogatásra vonatkozó szabályok szerint vissza kell fizetni.”

14. § Az R. 51. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

51. § (1) A 46. § (2) bekezdésében foglaltak alapján a területnek a rendelkezésre álló határidőn belüli földhasználati nyilvántartásba vételéig a területre vonatkozó támogatás teljes összegének kifizetése felfüggesztésre kerül.
(2) A határidőn belüli nyilvántartásba vétel elmulasztása esetén az adott kötelezettségvállalással érintett egybefüggő terület a célprogramból a támogatási időszak lejáratáig kizárásra kerül, és az adott területre kifizetett támogatási összeget a jogosulatlanul igénybe vett támogatásra vonatkozó szabályok szerint vissza kell fizetni.
(3) Amennyiben a támogatásra jogosult a 46. § (3) bekezdés vagy a 46. § (4) bekezdés szerinti esetben nem tudja igazolni a jogszerű földhasználatot, az adott kötelezettségvállalással érintett egybefüggő terület a célprogramból a támogatási időszak lejártáig kizárásra kerül, és az adott területre kifizetett támogatási összeget a jogosulatlan igénybe vett támogatásra vonatkozó szabályok szerint vissza kell fizetni.
(4) Amennyiben a támogatásra jogosult nem tesz eleget a terület helyszíni beazonosítását szolgáló, 41. § (1) bekezdésében foglalt kötelezettségének, és
a) ez nem akadályozza az ellenőrzést, az objektív mérés végrehajtható, részére a kötelezettségvállalással érintett egybefüggő terület vonatkozásában az adott gazdálkodási évre jutó támogatási összeg 5%-kal csökkentett összege kerül kifizetésre;
b) ez akadályozza az ellenőrzést, az objektív mérés nem végrehajtható, részére a kötelezettségvállalással érintett egybefüggő terület vonatkozásában az adott gazdálkodási évre jutó támogatási összeg 15%-kal csökkentett összege kerül kifizetésre.
(5) Amennyiben a támogatásra jogosult a támogatási időszak alatt agrár-környezetgazdálkodási képzésen:
a) az első képzési időszakban nem vesz részt, nem jogosult a második gazdálkodási évre jutó támogatási összeg 30%-ára;
b) a második képzési időszakban nem vesz részt, nem jogosult az ötödik gazdálkodási évre jutó támogatási összeg 30%-ára.
(6) Amennyiben a kötelezettségvállaló személyében változás történik a támogatási időszak alatt, és így a kötelezettség átvevőjének már csak egy képzési időszak áll rendelkezésére, azon a képzésen kötelezően részt kell vennie, amelynek elmulasztása esetén nem jogosult az ötödik gazdálkodási évre jutó támogatási összeg 30%-ára.
(7) Amennyiben a 25. § (1) bekezdése szerinti kötelezettség-átadásra vonatkozó kérelem bírálata során megállapítást nyer, hogy a kötelezettség átadója a 12. § (2) bekezdésében meghatározott első képzési időszak folyamán a kötelező képzésen nem vett részt, a második gazdálkodási évre jutó támogatási összeg 30%-ára nem jogosult.
(8) A (4)–(7) bekezdésben foglalt esetekben, amennyiben a támogatásra jogosult részére már kifizetésre került a támogatási összeg, annak jogosulatlanul igénybe vett részét vissza kell fizetnie.”

15. § Az R. 53. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Amennyiben egy kötelezettségvállalással érintett egybefüggő terület vonatkozásában vis maior körülmény miatt legalább három gazdálkodási évben nem valósul meg a célprogram előírásai szerinti hasznosítás, úgy a kötelezettségvállalással érintett egybefüggő terület a célprogramból az adott célprogram támogatási időszakának lejáratáig kizárásra kerül a területre addig felvett támogatási összeg visszafizetési kötelezettsége nélkül. Haláleset miatti vis maior bejelentéskor, ha a jogutód az adott kötelezettségvállalással érintett egybefüggő terület vonatkozásában a kötelezettségeket megszakítás nélkül teljesíti, az a célprogram előírásai szerinti hasznosításnak minősül.”

16. § Az R. 54. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Amennyiben a 43. § (1) bekezdése alapján meghatározott határidőn túl, de az adott gazdálkodási éven belül történik meg a kifizetési kérelem módosítására vonatkozó kérelem benyújtása, úgy a kifizetési összeget növelő módosítással érintett táblák után a földhasználó az adott gazdálkodási évben nem jogosult a támogatásra. A gazdálkodási év végét követően benyújtott módosítás az érintett táblák adott gazdálkodási évben a támogatásból történő kizárását eredményezi. Amennyiben a támogatásra jogosult részére a támogatási összeg kifizetésre került, úgy annak jogosulatlanul igénybe vett részét vissza kell fizetnie.”

17. § Az R. 57. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) Amennyiben a (2) bekezdés b) pontja szerinti esemény valamely kötelezettségvállalással érintett egybefüggő terület egészét vagy annak egy részét érinti, úgy az MVH a 28. § (3) bekezdése szerinti eljárás keretében kizárja az adott területet a támogatott területek közül, azonban a támogatásra jogosultat a területre már igénybe vett támogatás vonatkozásában visszafizetési kötelezettség nem terheli.”

18. § Az R. 59. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) A támogatás mértéke:
a) szántóföldi zöldségnövények esetén a célprogramba bevitt terület után 196 euró/ha-nak megfelelő forintösszeg;
b) egyéb szántóföldi növény esetén a célprogramba bevitt terület után 184 euró/ha-nak megfelelő forintösszeg;
c) a 13. számú melléklet szerinti ritka szántóföldi zöldségnövények esetén a célprogramba bevitt terület után 261 euró/ha-nak megfelelő forintösszeg;
d) a 12. számú melléklet szerinti egyéb ritka szántóföldi növény esetén a célprogramba bevitt terület után 258 euró/ha-nak megfelelő forintösszeg.”

19. § Az R. 61. § (5) bekezdés e) pontjának helyébe a következő rendelkezés lép:

[További előírások évelő szálas pillangós takarmánynövények termesztése esetén:]

e) évelő szálas pillangós takarmánynövények betakarítása esetén:
ea) minden kaszáláskor táblánként legalább 5%, de legfeljebb 10% kaszálatlan területet kell hagyni, a tábla szélével érintkezően;
eb) madárbarát kaszálási módszert kell alkalmazni;
ec) kaszálásnál vadriasztó lánc használata kötelező;
ed) évelő szálas pillangós takarmánynövények teljes területének állami természetvédelmi szerv által kijelölt legalább 50%-án az első növedék június 15. után vágható le, a teljes terület másik legfeljebb 50%-án az első növedék április 25-ig, a második növedék június 30. után vágható le, azzal, hogy az első növedék levágása során a Dunavölgyi-sík, a Homokhátság, valamint a Hortobágy MTÉT esetében az első kaszálás legkorábbi időpontja június 30.;
ee) a bejelentési kötelezettség alá eső adott évi első kaszálás és július 31-e között végzett kaszálás megkezdése előtt legalább 5 nappal írásban, elektronikus úton vagy telefaxon, illetve e-mail címen be kell jelenteni az illetékes állami természetvédelmi szervnek a kaszálás pontos helyét és tervezett kezdési időpontját;”

20. § Az R. 62. § (4) bekezdés j) pontjának helyébe a következő rendelkezés lép:

[A célprogram előírásai:]

j) szálas pillangós takarmánynövények betakarítása esetén:
ja) minden kaszáláskor táblánként legalább 5%, de legfeljebb 10% kaszálatlan területet kell hagyni a tábla közepén;
jb) madárbarát kaszálási módszert kell alkalmazni;
jc) kaszálásnál vadriasztó lánc használata kötelező;
jd) a bejelentési kötelezettség alá eső adott évi első kaszálás és július 31-e között végzett kaszálás megkezdése előtt legalább 5 nappal írásban, elektronikus úton vagy telefaxon, illetve e-mail címen be kell jelenteni az illetékes állami természetvédelmi szervnek a kaszálás pontos helyét és tervezett kezdési időpontját;
je) fokozottan védett, földön fészkelő madárfaj fészkének, fiókáinak megtalálása esetén a betakarítást, illetve kaszálást azonnal abba kell hagyni, és haladéktalanul értesíteni kell az illetékes állami természetvédelmi szervet. A földhasználó értesítésétől számított 3 munkanapon belül a természetvédelmi szerv köteles a földhasználót a kaszálásra, illetve betakarításra vonatkozó feltételekről tájékoztatni. Amennyiben a megadott határidőn belül nem érkezik válasz, akkor a megkezdett munkavégzés a terület bármely részén folytatható;”

21. § Az R. 63. § (4) bekezdés j) pontjának helyébe a következő rendelkezés lép:

[A célprogram előírásai:]

j) szálas pillangós takarmánynövények betakarítása esetén:
ja) minden kaszáláskor táblánként legalább 5%, de legfeljebb 10% kaszálatlan területet kell hagyni, a tábla szélével érintkezően,
jb) madárbarát kaszálási módszert kell alkalmazni,
jc) kaszálásnál vadriasztó lánc használata kötelező,
jd) a bejelentési kötelezettség alá eső adott évi első kaszálás és július 31-e között végzett kaszálás megkezdése előtt legalább 5 nappal írásban, elektronikus úton vagy telefaxon, illetve e-mail címen be kell jelenteni az illetékes állami természetvédelmi szervnek a kaszálás pontos helyét és tervezett kezdési időpontját,
je) fokozottan védett, földön fészkelő madárfaj fészkének, fiókáinak megtalálása esetén a betakarítást, illetve kaszálást azonnal abba kell hagyni, és haladéktalanul értesíteni kell az illetékes állami természetvédelmi szervet. A földhasználó értesítésétől számított 3 munkanapon belül a természetvédelmi szerv köteles a földhasználót a kaszálásra, illetve betakarításra vonatkozó feltételekről tájékoztatni. Amennyiben a megadott határidőn belül nem érkezik válasz, akkor a megkezdett munkavégzés a terület bármely részén folytatható;”

22. § Az R. 66. § (4) bekezdés g) pontjának helyébe a következő rendelkezés lép:

[A célprogram előírásai:]

g) őszi vetésű növények betakarítását követően – amennyiben a következő főnövény tavaszi vetésű – zöldtrágya növény termesztése, amelyeket tavasszal a talaj művelhetővé válását követően, de legfeljebb a vetést megelőzően két héttel kell a talajba keverni;”

23. § Az R. 75. § (4) bekezdés j) pontjának helyébe a következő rendelkezés lép:

[A célprogram előírásai:]

j) a célprogramba bevont területen a gyümölcsfák sűrűsége 30–150 db/ha, kivéve a dióültetvényeket, ahol 30–80 db/ha, amelybe a területen elhelyezkedő szőlőtőkéket nem kell beszámítani”.

24. § Az R. a következő 81. §-sal egészül ki:

81. § E rendeletnek az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott agrár-környezetgazdálkodási támogatások igénybevételének részletes feltételeiről szóló 61/2009. (V. 14.) FVM rendelet módosításáról szóló 35/2010. (XI. 30.) VM rendelettel [a továbbiakban: 35/2010. (XI. 30.) VM rendelettel] megállapított 18. § (7) bekezdését, 34. § (6) bekezdését, 45. § (8) és (9) bekezdését, 47. § (4) bekezdését, 49. § (4) bekezdését, 53. § (1) bekezdését, 54. § (1) bekezdését, 57. § (4) bekezdését, 59. § (5) bekezdését, 66. § (4) bekezdés g) pontját, 75. § (4) bekezdését, 9. és 10. számú mellékletét, valamint a 23. számú mellékletének 119. a) és 258. pontjait a 35/2010. (XI. 30.) VM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.”

25. § (1) Az R. 9. számú melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

(2) Az R. 10. számú melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.

(3) Az R. 23. számú melléklete e rendelet 3. melléklete szerint módosul.

26. § Az R. 25. § (4) bekezdése hatályát veszti.

27. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

1. melléklet a 35/2010. (XI. 30.) VM rendelethezTermeszthető növények és hasznosítások listája célprogramonként

 

A

B

C

1

Jogszabályi hivatkozás
3. § (1)

Célprogram

Termeszthető növények

2

a) aa)

Integrált szántóföldi

Alexandriai here; Alexandriai here (vetőmag célra); Angol perje (vetőmag célra); Angyalgyökér; Ánizs;

 

ab)

Tanyás gazdálkodás

Anyarozs; Árpa; Articsóka; Bazsalikom; Bíborhere; Bíborhere (vetőmag célra); Bimbóskel; Borsikafű;

 

ac)

Ökológiai szántóföldi

Borsós kukoricacsalamádé; Borsós napraforgó-csalamádé; Brokkoli; Burgonya; Búza és kétsoros és egyéb búza; Cékla; Cérnatippan (vetőmag célra); Cikóriagyökér; Citromfű; Csemegekukorica; Csenkeszperje (vetőmag célra); Csicseriborsó; Csicsóka; Csomós ebír (vetőmag célra); Cukkini; Cukorborsó; Cukorcirok; Cukorrépa; Dinnye; Disznóbab; Dohány- Burley; Dohány- Virginia; Durumbúza; Ebtippan (vetőmag célra); Édes csillagfürt (mag); Édeskömény; Endívia; Évelő rozs; Fehér here (vetőmag célra); Fehér tippan (vetőmag célra); Fehérhere; Fehérvirágú somkóró; Fejes káposzta; Fejessaláta; Feketegyökér; Fénymag; Fokhagyma; Fonák lóhere (vetőmag célra); Földieper (szamóca); Földimogyoró; Francia perje (vetőmag célra); Futóbab; Fűszerpaprika; Füves lucerna és füves here; Galambbegysaláta; Gomborkamag; Görög széna; Gumós komócsin (vetőmag célra); Gyűszűvirág; Hibrid perje (vetőmag célra); Hibrid kukorica; Hibrid napraforgó; Homoki bab; Izsóp; Jázmin; Juhcsenkesz (vetőmag célra); Kamilla; Kapor; Káposztarepce; Karalábé; Karfiol; Kelkáposzta; Kender (vetőmag célra); Keszthelyi keverék (rozs és káposztarepce); Kínai kel; Komlós lucerna; Komlós lucerna (vetőmag célra); Konyhakömény; Korcs v. svédhere (vetőmag célra); Korcshere; Koriander; Koronás baltavirág (vetőmag célra); Köles; Körömvirág; Kukorica; Legány-féle keverék (pannon- vagy szöszösbükköny, rozs, búza, árpa vagy bíborhere keverék); Lencse; Lestyán; Levendula; Ligeti perje (vetőmag célra); Lilahagyma; Lóbab; Lódi lóhere (vetőmag célra); Lucerna; Lucerna (vetőmag célra); Macskagyökérfű; Majoranna; Mák; Máriatövis; Menta; Metélőhagyma; Meténg; Mezei borsó; Mezei csibehúr; Mézontófű; Mocsári perje (vetőmag célra); Mohar; Murokrépa; Mustármag; Nádképű csenkesz (vetőmag célra); Napraforgómag; Napraforgós kukoricacsalamádé; Négermag; Nyúlszapuka; Olajlenmag; Olajretekmag; Olajtökmag; Olasz perje (vetőmag célra); Óriás tippan (vetőmag célra); Őszi búzás pannon bükköny; Paprika; Paradicsom; Pasztinák; Pattogatni való kukorica; Perzsahere; Petrezselyem; Pohánka; Póréhagyma; Rebarbara; Réparepce; Retek; Réti csenkesz (vetőmag célra); Réti komócsin (vetőmag célra); Réti perje (vetőmag célra); Ricinusmag; Rost célra termesztett kender; Rostlen (vetőmag célra); Rozmaring; Rozs; Rozsos szöszösbükköny; Sáfrány; Sáfránymag; Sárgarépa; Sárkerep lucerna; Seprűcirok; Silócirok; Silókukorica; Somkóró; Sóska; Sovány perje (vetőmag célra); Spanyol Articsóka; Spárga; Spenót; Szárazbab; Szárazborsó; Szarvaskerep; Szegletes lednek; Szemescirok; Szeradella; Szezámmag; Szójabab; Szójás silókukorica; Szöszös bükköny (vetőmag célra); Szöszös ökörfarkkóró; Szudáni cirokfű; Takarmánybaltacim; Takarmánybaltacím (vetőmag célra); Takarmányborsó; Takarmánybükköny; Takarmányfüvek; Takarmánykáposzta; Takarmánylucerna (vetőmag célra); Takarmánymályva; Takarmányrépa; Takarmányretek; Tarka koronafürt; Tarkavirágú lucerna; Tárkony; Tarlórépa; Tárnics; Tavaszi búza; Tifon; Tojásgyümölcs; Torma; Tök; Tritikále; Uborka; Újzélandi spenót; Útifű; Vadrepcemag; Vegyes zöldség (konyhakert); Vörös csenkesz (vetőmag célra); Vöröshere (vetőmag célra); Vöröshagyma; Vöröshere; Zab; Zabos borsó; Zabos bükköny; Zeller; Zöldbab; Zöldborsó; Zsázsa

3

a) ad) 1.

Szántóföldi növénytermesztés túzok élőhely-fejlesztési előírásokkal (vegyes szántóföldi növénytermesztés esetén)

Alexandriai here; Alexandriai here (vetőmag célra); Angol perje (vetőmag célra); Angyalgyökér; Anyarozs; Árpa; Articsóka; Bazsalikom; Bíborhere; Bíborhere (vetőmag célra); Bimbóskel; Borsikafű; Borsós kukoricacsalamádé; Borsós napraforgó-csalamádé; Brokkoli; Burgonya; Búza és kétszeres és egyéb búza;

 

a) ad) 2.

Szántóföldi növénytermesztés vadlúd- és daruvédelmi előírásokkal

Cékla; Cérnatippan (vetőmag célra); Cikóriagyökér; Citromfű; Csemegekukorica; Csenkeszperje (vetőmag célra); Csicseriborsó; Csicsóka; Csomós ebír (vetőmag célra); Cukkini; Cukorborsó; Cukorcirok;

 

a) ad) 3.

Szántóföldi növénytermesztés madár- és apróvad élőhely-fejlesztési előírásokkal

Cukorrépa; Dinnye; Disznóbab; Dohány- Burley; Dohány- Virginia; Durumbúza; Ebtippan (vetőmag célra); Édes csillagfürt (mag); Édeskömény; Endívia; Évelő rozs; Fehér here (vetőmag célra); Fehér tippan (vetőmag célra);

 

a) ad) 4.

Szántóföldi növénytermesztés kék vércse élőhely-fejlesztési előírásokkal (vegyes szántóföldi növénytermesztés esetén)

Fehérhere; Fehérvirágú somkóró; Fejes káposzta; Fejessaláta; Feketegyökér; Fénymag; Fokhagyma; Fonák lóhere (vetőmag célra); Földieper (szamóca); Földimogyoró; Francia perje (vetőmag célra); Futóbab; Fűszerpaprika; Füves lucerna és füves here; Galambbegysaláta; Gomborkamag; Görög széna; Gumós komócsin (vetőmag célra); Gyűszűvirág; Hibrid perje (vetőmag célra); Homoki bab; Izsóp; Jázmin; Juhcsenkesz (vetőmag célra); Kamilla; Kapor; Káposztarepce; Karalábé; Karfiol; Kelkáposzta; Kender (vetőmag célra); Keszthelyi keverék (rozs és káposztarepce); Kínai kel; Komlós lucerna; Komlós lucerna (vetőmag célra); Konyhakömény; Korcs v. svédhere (vetőmag célra); Korcshere; Koronás baltavirág (vetőmag célra); Köles; Körömvirág; Kukorica; Legány-féle keverék (pannon- vagy szöszösbükköny, rozs, búza, árpa vagy bíborhere keverék); Lencse; Lestyán; Levendula; Ligeti perje (vetőmag célra); Lilahagyma; Lóbab; Lódi lóhere (vetőmag célra); Lucerna; Lucerna (vetőmag célra); Macskagyökérfű; Majoranna; Mák; Menta; Metélőhagyma; Meténg; Mezei borsó; Mezei csibehúr; Mézontófű; Mocsári perje (vetőmag célra); Mohar; Murokrépa; Mustármag; Nádképű csenkesz (vetőmag célra); Napraforgómag; Napraforgós kukoricacsalamádé; Négermag; Nyúlszapuka; Olajlenmag; Olajretekmag; Olajtökmag; Olasz perje (vetőmag célra); Óriás tippan (vetőmag célra); Őszi búzás pannon bükköny; Paprika; Paradicsom; Pasztinák; Pattogatni való kukorica; Perzsahere; Petrezselyem; Pohánka; Póréhagyma; Rebarbara; Réparepce; Retek; Réti csenkesz (vetőmag célra); Réti komócsin (vetőmag célra); Réti perje (vetőmag célra); Ricinusmag; Rost célra termesztett kender; Rostlen (vetőmag célra); Rozmaring; Rozs; Rozsos szöszösbükköny; Sáfrány; Sáfránymag; Sárgarépa; Sárkerep lucerna; Seprűcirok; Silócirok; Silókukorica; Somkóró; Sóska; Sovány perje (vetőmag célra); Spanyol Articsóka; Spárga; Spenót; Szárazbab; Szárazborsó; Szarvaskerep; Szegletes lednek; Szemescirok; Szeradella; Szezámmag; Szójabab; Szójás silókukorica; Szöszös bükköny (vetőmag célra); Szöszös ökörfarkkóró; Szudáni cirokfű; Takarmánybaltacim; Takarmánybaltacím (vetőmag célra); Takarmányborsó; Takarmánybükköny; Takarmányfüvek; Takarmánykáposzta; Takarmánylucerna (vetőmag célra); Takarmánymályva; Takarmányrépa; Takarmányretek; Tarka koronafürt; Tarkavirágú lucerna; Tárkony; Tarlórépa; Tárnics; Tavaszi búza; Tifon; Tojásgyümölcs; Torma; Tök; Tritikále; Uborka; Újzélandi spenót; Útifű; Vadrepcemag; Vörös csenkesz (vetőmag célra); Vöröshere (vetőmag célra); Vöröshagyma; Vöröshere; Zab; Zabos borsó; Zabos bükköny; Zeller; Zöldbab; Zöldborsó; Zsázsa; Zöldugar

4

a) ad) 1.
a) ad) 4.

Szántóföldi növénytermesztés túzok élőhely-fejlesztési előírásokkal (évelő szálas pillangós takarmánynövények termesztése esetén)
Szántóföldi növénytermesztés kék vércse élőhely-fejlesztési előírásokkal (évelő szálas pillangós takarmánynövények termesztése esetén)

Alexandriai here; Bíborhere; Bükköny-félék; Csicseriborsó; Fehér here; Fehérvirágú somkóró; Görögszéna; Komlós lucerna; Korcshere; Lucerna; Mezei borsó; Nyúlszapuka; Perzsa here; Sárkerep lucerna; Somkóró; Szarvaskerep; Szárazborsó; Szeradella; Takarmány baltacím; Takarmányborsó; Tarka koronafürt; Tarkavirágú lucerna; Vöröshere vagy ezen növények keveréke, füves keveréke

5

a) ae) 1.
a) ae) 2.

Vízerózió
Szélerózió

Alexandriai here; Alexandriai here (vetőmag célra); Angol perje (vetőmag célra); Angyalgyökér; Anyarozs; Árpa; Bazsalikom; Bíborhere; Bíborhere (vetőmag célra); Borsikafű; Borsós kukoricacsalamádé; Borsós napraforgó-csalamádé; Burgonya; Búza és kétszeres és egyéb búza; Cérnatippan (vetőmag célra); Cikóriagyökér; Citromfű; Csemege kukorica; Csenkeszperje (vetőmag célra); Csicseriborsó; Csicsóka; Csomós ebír (vetőmag célra); Cukorcirok; Cukorrépa; Csillagfürt; Disznóbab; Dohány-Burley; Dohány- Virginia; Durumbúza; Ebtippan (vetőmag célra); Édes csillagfürt (mag); Évelő rozs; Fehér here (vetőmag célra); Fehér tippan (vetőmag célra); Fehérhere; Fehérvirágú somkóró; Fénymag; Fonák lóhere (vetőmag célra); Francia perje (vetőmag célra); Füves lucerna és füves here; Gomborkamag; Görög széna; Gumós komócsin (vetőmag célra); Gyűszűvirág; Hibrid perje (vetőmag célra); Homoki bab; Izsóp; Jázmin; Juhcsenkesz (vetőmag célra); Kamilla; Kapor; Káposztarepce; Kender (vetőmag célra); Keszthelyi keverék (rozs és káposztarepce); Komlós lucerna; Komlós lucerna (vetőmag célra); Korcs v. svédhere (vetőmag célra); Korcshere; Koronás baltavirág (vetőmag célra); Köles; Körömvirág; Kukorica; Legány-féle keverék (pannon- vagy szöszösbükköny, rozs, búza, árpa vagy bíborhere keverék); Lencse; Lestyán; Levendula; Ligeti perje (vetőmag célra); Lóbab; Lódi lóhere (vetőmag célra); Lucerna; Lucerna (vetőmag célra); Macskagyökérfű; Majoranna; Menta; Meténg; Mezei borsó; Mezei csibehúr; Mézontófű; Mocsári perje (vetőmag célra); Mohar; Murokrépa; Mustármag; Nádképű csenkesz (vetőmag célra); Napraforgómag; Napraforgós kukoricacsalamádé; Négermag; Nyúlszapuka; Olajlenmag; Olajretekmag; Olasz perje (vetőmag célra); Óriás tippan (vetőmag célra); Őszi búzás pannon bükköny; Pattogatni való kukorica; Perzsahere; Pohánka; Réparepce; Réti csenkesz (vetőmag célra); Réti komócsin (vetőmag célra); Réti perje (vetőmag célra); Rost célra termesztett kender; Rostlen (vetőmag célra); Rozmaring; Rozs; Rozsos szöszösbükköny; Sáfrány; Sáfránymag; Sárkerep lucerna; Seprűcirok; Silócirok; Silókukorica; Somkóró; Sovány perje (vetőmag célra); Szárazborsó; Szarvaskerep; Szegletes lednek; Szemescirok; Szeradella; Szezámmag; Szójabab; Szójás silókukorica; Szöszös bükköny (vetőmag célra); Szöszös ökörfarkkóró; Szudáni cirokfű; Takarmánybaltacim; Takarmánybaltacím (vetőmag célra); Takarmányborsó; Takarmánybükköny; Takarmányfüvek; Takarmánykáposzta; Takarmánylucerna (vetőmag célra); Takarmánymályva; Takarmányrépa; Takarmányretek; Tarka koronafürt; Tarkavirágú lucerna; Tárkony; Tárnics; Tavaszi búza; Tifon; Tritikále; Újzélandi spenót; Úfifű; Vadrepcemag; Vörös csenkesz (vetőmag célra); Vöröshere (vetőmag célra); Vöröshere; Zab; Zabos borsó; Zabos bükköny; Zöldborsó; Zsázsa

6

b) ba)

Extenzív gyepgazdálkodás

Állandó legelő (kaszált); Állandó legelő (legeltetett); Egyéb gyep (kaszált); Egyéb gyep (legeltetett); Fásított rét-legelő

 

bb)

Ökológiai gyepgazdálkodás

 

 

bc) 1.

Gyepgazdálkodás túzok élőhely-fejlesztési előírásokkal

 

 

bc) 2.

Gyepgazdálkodás élőhely-fejlesztési előírásokkal

 

 

d) db)

Természetes vizes élőhelyek gondozása

 

7

b) bd) 1.

Környezetvédelmi célú földhasználat váltás

Egyéb gyep (kaszált); Egyéb gyep (legeltetett); Fásított rét-legelő

 

bd) 2.

Természetvédelmi célú gyeptelepítés

 

 

d) dc)

Vizes élőhelyek létrehozása és kezelése

 

8

c) ca)

Integrált gyümölcs és szőlőtermesztés

Alma; Birs; Cseresznye; Dió; Egyéb ribiszke; Homoktövis; Josta; Kajszibarack; Körte; Málna; Mandula; Meggy; Mogyoró; Naspolya; Őszibarack; Piros ribiszke; Piszke; Szeder; Szelídgesztenye; Szilva; Szőlőültetvények; Termesztett bodza

9

c) cb)

Ökológiai gyümölcs és szőlőtermesztés

Alma; Birs; Cseresznye; Dió; Egyéb ribiszke; Homoktövis; Josta; Kajszibarack; Körte; Málna; Mandula; Meggy; Mogyoró; Naspolya; Őszibarack; Piros ribiszke; Piszke; Szeder; Szelídgesztenye; Szilva; Szőlőültetvények; Termesztett bodza; Vegyes gyümölcsös

10

c) cc)

Hagyományos gyümölcstermesztés

Alma; Birs; Cseresznye; Dió; Kajszi; Körte; Mandula; Meggy; Mogyoró; Naspolya; Őszibarack; Szilva; Szelídgesztenye; Vegyes gyümölcsös

11

d) da)

Nádgazdálkodás

Nád


2. melléklet a 35/2010. (XI. 30.) VM rendelethezA szántóföldi célprogramokban zöldségnövényként támogatható növények köre

 

A

B

C

D

1

Articsóka

Fokhagyma

Paradicsom

Torma

2

Bimbóskel

Földieper (szamóca)

Pasztinák

Tök

3

Brokkoli

Futóbab

Petrezselyem

Tojásgyümölcs

4

Cékla

Fűszerpaprika

Póréhagyma

Uborka

5

Cukkini

Galambbegysaláta

Rebarbara

Újzélandi spenót

6

Cukorborsó

Karalábé

Retek

Vöröshagyma

7

Csemege kukorica

Karfiol

Sárgarépa

Zeller

8

Dinnye

Kelkáposzta

Sóska

Zöldbab

9

Endívia

Kínai kel

Spanyol Articsóka

Zöldborsó

10

Fejessaláta

Lilahagyma

Spárga

Zsázsa

11

Fejeskáposzta

Metélőhagyma

Spenót

 

12

Feketegyökér

Paprika

Szárazbab

 


3. melléklet a 35/2010. (XI. 30.) VM rendelethez


A)    A 61/2009. (V. 14.) FVM rendelet 23. számú mellékletének 48. pontja helyébe a következő rendelkezés lép.
[IV. Szántóföldi növénytermesztés túzok élőhely-fejlesztési előírásokkal célprogram]
0M26148_0

A célprogram előírásai

Ellenőrzés

Meg nem felelés típusa

Szankció

lehetséges módja

gyakorisága

szintje

a)
első alkalom

b)
többszöri alkalom

További előírások évelő szálas pillangós takarmánynövények termesztése esetén

Évelő szálas pillangós takarmánynövények betakarítása esetén:

48.) évelő szálas pillangós takarmánynövények teljes területének állami természetvédelmi szerv által kijelölt legalább 50%-án az első növedék június 15. után vágható le a teljes terület másik legfeljebb 50%-án az első növedék

HE (GN, NPI)

évente

célprogram

48. a) A terület állami természetvédelmi szerv által kijelölt legalább 50%-án június 15. előtt történt kaszálás
(a Dunavölgyi-sík, a Homokhátság, valamint a Hortobágy MTÉT esetében június 30. előtt történt)

48. aa) Az érintett területfél 20% alatti részén történt a kaszálás

S8

S9

április 25-ig vágható le és a második növedék június 30. után vágható le, azzal, hogy az első esetben a Dunavölgyi-sík a Homokhátság, valamint a

48. ab) Az érintett területfél 20% feletti részén történt a kaszálás

S9

S10

Hortobágy MTÉT esetében a betakarítás legkorábbi időpontja június 30.

48. b) A fennmaradó területen április 25. és június 30. között történt a kaszálás.

48. ba) Az érintett területfél 20% alatti részén történt a kaszálás

S8

S9

48. bb) Az érintett területfél 20% feletti részén történt a kaszálás

S9

S10B)    A 61/2009. (V. 14.) FVM rendelet 23. számú mellékletének 119. a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép.
[VII. Szántóföldi növénytermesztés kék vércse élőhely-fejlesztési előírásokkal célprogram]
0M26148_1

[A célprogram előírásai

Ellenőrzés

Meg nem felelés típusa

Szankció

lehetséges módja

gyakorisága

szintje

a)
első alkalom

b)
többszöri alkalom

119.) a célprogram 5 éve alatt a célprogramba bevitt teljes területen a következő vetésszerkezet betartása kötelező fővetésű növények tekintetében: legfeljebb 30% kalászos gabona, legalább 20% szálas pillangós takarmánynövény (szálas pillangósok, vagy azok keveréke, illetve füves keveréke), legalább 20% zöldugar, legfeljebb 20% egyéb kultúra]

HE (GN) adminisztratív ellenőrzés

5. év végén

célprogram

119. a) A kalászos gabona aránya meghaladja a 30%-ot

119. aa) A részarány mértéke 40% alatti

S7

 

119. ab) A részarány mértéke 40% feletti

S8

 C)    A 61/2009. (V. 14.) FVM rendelet 23. számú mellékletének 236. pontja a következő c) ponttal egészül ki:
[XVI. Integrált gyümölcs és szőlőtermesztés célprogram]

[A célprogram előírásai

Ellenőrzés

Meg nem felelés típusa

Szankció

lehetséges módja

gyakorisága

szintje

a)
első alkalom

b)
többszöri alkalom

236.) az ültetvényben legalább két különböző méretben hektáronként 6 db madárodút kell elhelyezni]

 

 

 

236. c) A madárodúk funkciójuk betöltésére alkalmatlan módon vannak kihelyezve

S3

S4D)    A 61/2009. (V. 14.) FVM rendelet 23. számú mellékletének 245. pontja a következő c) ponttal egészül ki:
[XVII. Ökológiai gyümölcs és szőlőtermesztés célprogram]

[A célprogram előírásai

Ellenőrzés

Meg nem felelés típusa

Szankció

lehetséges módja

gyakorisága

szintje

a)
első alkalom

b)
többszöri alkalom

245.) az ültetvényben legalább két különböző méretben hektáronként 6 db madárodút kell elhelyezni]

 

 

 

245. c) A madárodúk funkciójuk betöltésére alkalmatlan módon vannak kihelyezve

S3

S4E)    A 61/2009. (V. 14.) FVM rendelet 23. számú mellékletének 254. pontja a következő c) ponttal egészül ki:
[XVIII. Hagyományos gyümölcstermesztés célprogram]

[A célprogram előírásai

Ellenőrzés

Meg nem felelés típusa

Szankció

lehetséges módja

gyakorisága

szintje

a)
első alkalom

b)
többszöri alkalom

254.) az ültetvényben legalább két különböző méretben hektáronként 3 db/ha sűrűségben madárodút kell elhelyezni]

 

 

 

254. c) A madárodúk funkciójuk betöltésére alkalmatlan módon vannak kihelyezve

S3

S4F)    A 61/2009. (V. 14.) FVM rendelet 23. számú mellékletének 258. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[XVIII. Hagyományos gyümölcstermesztés célprogram]

A célprogram előírásai

Ellenőrzés

Meg nem felelés típusa

Szankció

lehetséges módja

gyakorisága

szintje

a)
első alkalom

b)
többszöri alkalom

258.) a célprogramba bevont területen a gyümölcsfák sűrűsége 30–150 db/ha, kivéve dió ültetvényeket, ahol 30–80 db/ha, amelybe a területen elhelyezkedő szőlőtőkéket nem kell beleszámítani

HE

évente

Kötelezettség-
vállalással érintett egybefüggő terület

258. ) a gyümölcsfák sűrűsége nem 30–150 db/ha között, dió ültetvény esetében nem 30–80 db/ha között van

S4

S5

1

A rendelet a 27. § alapján hatályát vesztette 2010. december 2. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére