• Tartalom

35/2010. (IV. 9.) FVM rendelet

az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból kertészeti ültetvények korszerűsítéséhez, korszerű ültetvények létesítéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről1

2011.06.11.

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter feladat- és hatásköréről szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. A támogatás célja

1. § Az e rendeletben meghatározott támogatás célja a meglévő ültetvények korszerűsítésével, a korszerű, intenzív, víztakarékos öntözőrendszerrel ellátott ültetvények telepítésével, valamint a fajtaszerkezet javításával a piaci igényekhez alkalmazkodni tudó hatékony és minőségi követelményeknek megfelelő gazdálkodás hátterének megteremtése.

2. Értelmező rendelkezések

2. § E rendelet alkalmazásában

1. beruházás befejezése: a támogatási határozat jogerőre emelkedésétől számított 24 hónapon belül a 6. §-ban foglalt tevékenységek megvalósítása;

2. intenzív ültetvény: az 1. melléklet szerinti kritériumoknak megfelelő ültetvény;

3. kivágás: 2004. évtől a támogatási kérelem benyújtásáig végrehajtott, a mezőgazdasági igazgatási szervnek bejelentett, az ügyfél tulajdonában vagy legalább a kivágás befejezéséig bérleményében lévő gyümölcsös művelési ágban nyilvántartott ültetvényterület teljes rekultivációja, amely magában foglalja a tuskók eltávolítását és a gyökerek kifésülését is;

4. meglévő, korszerű ültetvény: az 1. mellékletben foglalt táblázat B és E oszlopa szerinti hozamú és tőszámú ültetvény;

5.2 ültetvény termőre fordulásának időpontja: az az év, amikor az 1. mellékletben foglalt táblázat H oszlopában meghatározott időtartam elteltével a 3. melléklet szerinti szakmai paraméterek teljesülnek;

6.3 víztakarékos öntözési rendszer: az 1. mellékletben foglalt táblázat K oszlopában meghatározott öntözési követelményeknek megfelelő öntözési rendszerek.

7.4

3. A támogatott célterületek, a támogatás jellege

3. § (1) Vissza nem térítendő támogatás vehető igénybe az 1. mellékletben foglalt táblázat A oszlopában felsorolt ültetvény faj- vagy fajtaszerkezet-változtatása, faj- vagy fajtaszerkezet-korszerűsítése érdekében, meglévő ültetvény területének növeléséhez, új intenzív ültetvény telepítéséhez és az ültetvénynek a beruházás befejezéséig történő ápolásához. E rendelet alapján kizárólag az 1. mellékletben foglalt kritériumoknak megfelelő intenzív ültetvény beruházás támogatható az 1–3. célterületeken.

(2) Vissza nem térítendő támogatás vehető igénybe

a) telepítéshez és az ültetvénynek a beruházás befejezéséig történő ápolásához (a továbbiakban: 1. célterület),

b) 8 évnél fiatalabb ültetvények korszerűsítéséhez, technológiai fejlesztéséhez, támrendszere kialakításához, átalakításához, a korona átalakításához, jégháló kiépítéséhez, fejlesztéséhez, a fagyvédelmet szolgáló berendezések kivitelezéséhez, kerítés kiépítéséhez (a továbbiakban: 2. célterület),

c) 8 évnél fiatalabb meglévő vagy új ültetvény víztakarékos öntözésének kiépítéséhez – az 1. mellékletben foglalt táblázat K oszlopában meghatározott öntözési követelmények alapján –, valamint tápanyag-utánpótlási rendszerének kialakításához (a továbbiakban: 3. célterület).

(3) A 3. célterületen belül nem nyújtható támogatás olyan helyrajzi szám szerint meghatározott területre, amelyre vonatkozóan az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az öntözés, a melioráció és a területi vízgazdálkodás mezőgazdasági üzemi és közösségi létesítményeinek fejlesztéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 34/2008. (III. 27.) FVM rendelet alapján támogatást nyújtottak.

(4) A támogatható csemegeszőlő-fajtákat a 2. melléklet tartalmazza.

(5)5 Az ültetvény tőszámának növeléséhez e rendelet szerinti támogatás nem vehető igénybe.

(6) Az egyes célterületek szerinti beruházásokhoz kapcsolódva az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól szóló 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet (a továbbiakban: Vhr.) 31. §-ában meghatározott kiadásokra támogatás vehető igénybe.

4. A támogatás igénybevételének feltételei

4. § (1)6 Támogatás igénybevételére jogosult

a) a mezőgazdasági termelő, ha

aa) a gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozása NACE Rev. 2. rendszerének létrehozásáról és a 3037/90/EGK tanácsi rendelet, valamint egyes meghatározott statisztikai területekre vonatkozó EK-rendeletek módosításáról szóló, 2006. december 20-i 1893/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet I. Melléklete szerinti – az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 16. § (3) bekezdésének d) pontja alapján az állami adóhatósághoz bejelentett – 01.2., 01.5. alágazatba tartozó tevékenységet végez és

ab) a mezőgazdasági üzemének mérete meghaladja a 4 európai méretegységet (EUME),

b) a zöldség-gyümölcs termelői csoport, termelői szervezet vagy azok leányvállalatai

[a továbbiakban az a) és b) pont együtt: ügyfél].

(2)7 Az (1) bekezdés a) pont ab) alpontjában meghatározott feltétel nem vonatkozik az induló vállalkozásra. Ha az ügyfél induló vállalkozás, akkor a támogatási kérelem benyújtásával egyidejűleg nyilatkozatban vállalnia kell, hogy legkésőbb a beruházás befejezését követő első teljes naptári évben megfelel az (1) bekezdés a) pont ab) alpontjában meghatározott feltételnek.

(3) Az ültetvény területének növelése abban az esetben támogatható, ha a beruházás alapján az ültetvény területe eléri az 1. mellékletben foglalt táblázat F oszlopában az adott fajra vonatkozó legkisebb ültetvényméretet azzal, hogy a régi és az új ültetvény együttesen egy adott megyén belüli vagy közvetlenül szomszédos megyében elhelyezkedő ültetvényt alkot.

(4) Telepíteni csak certifikált kategóriájú szaporítóanyaggal lehet, a spárgatelepítés minősített vetőmagból előállított palántával történhet.

(5) Az ügyfél köteles

a) a 6. §-ban foglalt tevékenységeket a támogatási határozat jogerőre emelkedésétől számított 24 hónapon belül befejezni,

b) az ültetvényt termesztésben tartani az ültetvény termőre fordulásától számított, az 1. mellékletben foglalt táblázat D oszlopában meghatározott határidőig,

c) az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program keretében, e jogcím tárgyában szervezett kötelező képzésen részt venni az utolsó kifizetési kérelem benyújtása előtt,

d) az 1. mellékletben foglalt táblázat E oszlopában meghatározott elvárt hozamszintet teljesíteni,

e) igazolni, hogy

ea) felsőfokú kertészeti végzettséggel rendelkezik, vagy

eb) ha a támogatási kérelem benyújtásakor az ügyfél művelésében lévő ültetvények összes területe nem éri el az 50 hektárt, akkor felsőfokú kertészeti végzettségű, az agrár-szaktanácsadói tevékenység engedélyezéséről szóló 90/2009. (VII. 24.) FVM rendelet szerinti szaktanácsadó szolgáltatásait igénybe veszi a telepítéstől kezdődően az ültetvény termőre fordulásáig, vagy ha a támogatási kérelem benyújtásakor az ügyfél művelésében lévő ültetvények összes területe eléri vagy meghaladja az 50 hektárt, akkor felsőfokú kertészeti végzettségű személyt foglalkoztat a telepítéstől kezdődően az ültetvény termőre fordulásáig, és

f) a telepítési engedély szerint megvalósítani a beruházást.

(6) Egy ügyfél egy támogatási kérelemben külön-külön és mindhárom célterületre vonatkozóan is igényelhet támogatást.

5. A támogatás mértéke

5. § (1) A támogatás összege évente, ügyfelenként legfeljebb 100 millió forint lehet. E rendelet alapján a támogatásban részesülő területekre a kötelező termesztésben tartásig egy alkalommal vehető igénybe támogatás.

(2) A támogatás mértéke – a (3) és (4) bekezdésben foglalt kivétellel – a beruházás összes elszámolható kiadásának legfeljebb 40%-a.

(3) A támogatás mértéke a beruházás összes elszámolható kiadásának legfeljebb 50%-a, ha az ügyfél fiatal mezőgazdasági termelő vagy a beruházás kedvezőtlen adottságú területen valósul meg.

(4) A támogatás mértéke a beruházás összes elszámolható kiadásának legfeljebb 60%-a, ha az ügyfél fiatal mezőgazdasági termelő és a beruházás kedvezőtlen adottságú területen valósul meg.

6. § (1) Elszámolható kiadásnak minősül az 1. célterület esetében

a) a terület-előkészítés,

b) a tápanyagfeltöltés,

c) a szaporítóanyag-beszerzés,

d) a telepítés, és

e) a beruházás befejezéséig a telepítési engedély szerinti ápolás.

(2) Elszámolható kiadásnak minősül a 2. célterület esetében az 5. melléklet alapján

a) a támrendszer-, művelésmód- és technológiai korszerűsítés,

b) a jégvédőháló-rendszer kiépítése és felszerelése, valamint

c) a kerítés kialakítása.

(3) Elszámolható kiadásnak minősül a 3. célterület esetében

a) a víztakarékos öntözési rendszer kiépítése esetén

aa) az egysoros vagy kétsoros csepegtető rendszer kiépítése,

ab) a mikroszórófejes öntözés,

ac)8 a csévélő dobos mobil öntözőrendszer,

ad) a párásító, színező öntözés,

ae) a fagyvédelmi öntözés, és

b) a tápanyag-utánpótlási rendszer berendezéseinek kiépítése, fejlesztése.

(4)9 Az 1. célterület esetén a támogatás igénybevételének feltétele, hogy az (1) bekezdésben foglalt valamennyi beruházás együttesen megvalósuljon.

7. § (1) A támogatás kiszámításának alapját az 1. célterületre vonatkozóan az 1. mellékletben foglalt táblázat C oszlopában meghatározott fajlagos költségek képezik.

(2) A támogatás kiszámításának alapját a 2. célterületre vonatkozóan az 5. mellékletben meghatározott elszámolható kiadások képezik.

(3) A 2. célterületre vonatkozóan a 6. § (2) bekezdésében foglalt beruházások külön-külön és együttesen is megvalósíthatóak. Kiadás a beruházások külön-külön és együttes megvalósítása esetén is elszámolható.

(4) A 3. célterületre vonatkozóan a 6. § (3) bekezdésében foglalt beruházások külön-külön és együttesen is megvalósíthatóak. Az elszámolható kiadás az aa)–ad) alpontok szerinti beruházások külön-külön és együttes megvalósítása esetén hektáronként legfeljebb 650 000 forint. A 3. célterületre vonatkozóan elszámolható kiadás a 6. § (3) bekezdés a) pontjában foglalt beruházások együttes megvalósítása esetén hektáronként 980 000 forint. A 6. § (3) bekezdés b) pontjában foglalt beruházás megvalósítása esetén az elszámolható kiadás hektáronként legfeljebb 300 000 forint.

(5) A Vhr. 31. §-a szerinti egyéb elszámolható kiadásokat az elbírálás során táblánként, azok területének nagysága szerint arányosítva kell figyelembe venni.

6. A támogatási kérelem benyújtása, elbírálása

8–9. §10

7. Kifizetési kérelem

10. § (1) A kifizetési kérelmet 2011-től évente az egységes kérelem keretében, valamint augusztus 1–31. között a megvalósított és május hónapban az egységes kérelemben bejelentett ültetvényekre vonatkozóan lehet benyújtani az MVH-hoz.

(2) A kifizetési kérelemhez mellékelni kell a kérelemmel érintett ültetvények határvonalainak vázrajzát, külső töréspontjainak Egységes Országos Vetületi Rendszerben legalább 0,5 méter pontossággal megadott koordinátáinak feltüntetésével, valamint a mérésről szóló jegyzőkönyvnek a másolatát.

(3) Az utolsó kifizetési kérelemhez mellékelni kell a 4. § (5) bekezdés c) pontja szerinti képzésen való részvételről szóló igazolást, továbbá, ha az ügyfél a 6. § (3) bekezdés a) pontja szerinti tevékenységet is megvalósít, a vízjogi üzemeltetési engedélyt.

(4) A kifizetési kérelemhez mellékelni kell a 4. § (5) bekezdés e) pont ea) alpontja szerinti esetben a végzettséget igazoló oklevél hiteles másolatát, a 4. § (5) bekezdés e) pont eb) alpontja szerinti esetben a megbízási szerződés vagy a munkaszerződés másolatát.

8. Jogkövetkezmények

11. § (1)11

(2) Ha az ügyfél a 4. § (5) bekezdés c) pontjában meghatározott képzési kötelezettségének nem tesz eleget, a támogatási összeget 20%-kal csökkenteni kell, kivéve, ha a támogatási határozat jogerőre emelkedését követő harmincadik nap és az utolsó kifizetési kérelem benyújtására nyitva álló időszak első napját megelőző harmincadik nap közötti időszakban nem volt képzés.

(3) Ha az ügyfél a 4. § (5) bekezdés d) pontjában az elvárt hozamra vonatkozó kötelezettség teljesítésétől – vis maior kivételével – a termőre fordulást követő első három gazdasági év átlagában 20%-nál nagyobb mértékben elmarad, köteles a támogatási összeg 10%-át a jogosulatlanul igénybe vett támogatásra vonatkozó szabályok szerint visszafizetni.

(4) Ha az ültetvény nem termő időszakában az ügyfél az ápolási kötelezettségeit nem teljesíti, köteles az ellenőrzési jegyzőkönyvben meghatározott hiány mértékének megfelelő támogatási összeget a jogosulatlanul igénybe vett támogatásra vonatkozó szabályok szerint visszafizetni.

9. Záró rendelkezések

12. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

13. § Ez a rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló, 2005. szeptember 20-i 1698/2005/EK tanácsi rendelet 26. cikkének végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

14. §12 E rendeletnek az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból kertészeti ültetvények korszerűsítéséhez, korszerű ültetvények létesítéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 35/2010. (IV. 9.) FVM rendelet módosításáról szóló 34/2010. (XI. 25.) VM rendelettel (a továbbiakban: módosító rendelet) megállapított 4. § (1) és (2) bekezdését, a 6. § (3) bekezdés a) pont ac) alpontját, valamint a 8. § (2) bekezdés a) pontját a módosító rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

15. §13 E rendelet alapján a 2011. évtől kezdődően támogatási kérelem nem nyújtható be.

16. §14

1. melléklet a 35/2010. (IV. 9.) FVM rendelethez15

 

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

1

Faj

Tőszám
(db/ha)

Maximális fajlagos költségek a 6. § (1) bekezdés.
a)–d) pontjában foglaltakra
(ezer Ft/ha)

Kötelező
termesztésben
tartás a termőre
fordulástól
(év)

Elvárt hozamok
a termőre
fordulás utáni
3 év átlagában
(t/ha)

Legkisebb
támogatható
ültetvényméret
(ha)

Legkisebb
támogatható
táblaméret
(ha)

Ültetvény
termőre
fordulásának
ideje
(év)

Maximálisan
elszámolható
éves ápolási
költségek a
fajlagos
telepítési
költségek
százalékában
(%)

Intenzív ültetvény
minimális
követelményrendszere

Öntözési
követelmények

2

alma

1451–2000

4300

10

30

5

0,5

4

15

támrendszer, öntözési és tápanyagutánpótlási rendszer, kerítés

csepegtető vagy mikroszórófej és felső öntözés

3

alma

2001–3000

5800

10

40

5

0,5

3

15

támrendszer, jégvédőháló, kerítés, öntözési és tápanyagutánpótlási rendszer

csepegtető vagy mikroszórófej és felső öntözés

4

alma

3000 feletti

8000

10

40

5

0,5

3

15

támrendszer, jégvédőháló, kerítés, öntözési és tápanyagutánpótlási rendszer

csepegtető vagy mikroszórófej és felső öntözés

5

körte

660–1650

3700

12

18

5

0,5

5

15

támrendszer, kerítés, öntözési és tápanyagutánpótlási rendszer

csepegtető vagy mikroszórófej

6

körte

1651–2000

4500

10

20

5

0,5

5

15

támrendszer, jégvédőháló, kerítés, öntözési és tápanyagutánpótlási rendszer

csepegtető vagy mikroszórófej és felső öntözés

7

körte

2000 feletti

6000

10

25

5

0,5

4

15

támrendszer, jégvédőháló, kerítés, öntözési és tápanyagutánpótlási rendszer

csepegtető vagy mikroszórófej és felső öntözés

8

birs

500 feletti

2100

10

12

3

0,5

5

15

kerítés, öntözési és tápanyagutánpótlási rendszer

csepegtető vagy mikroszórófej

9

cseresznye

660–1000

3600

12

10

3

0,5

5

18

kerítés, öntözési és tápanyagutánpótlási rendszer

csepegtető vagy mikroszórófej

10

cseresznye

1000 feletti

6200

12

10

3

0,5

5

18

támrendszer, kerítés, öntözési és tápanyagutánpótlási rendszer

csepegtető vagy mikroszórófej

11

kajszi

400–800

3100

10

15

3

0,5

5

18

kerítés, öntözési és tápanyagutánpótlási rendszer

csepegtető vagy mikroszórófej

12

kajszi

800 feletti

3800

10

15

3

0,5

5

18

támrendszer, kerítés, öntözési és tápanyagutánpótlási rendszer

csepegtető vagy mikroszórófej

13

őszibarack

660 feletti

3400

10

20

3

0,5

4

18

támrendszer, kerítés, öntözési és tápanyagutánpótlási rendszer

csepegtető vagy mikroszórófej

14

szilva

800 feletti

4200

12

25

3

0,5

5

18

támrendszer, kerítés, öntözési és tápanyagutánpótlási rendszer

csepegtető vagy mikroszórófej

15

szamóca

4400

2

15

0,5

0,5

1

0

kerítés, öntözési és tápanyagutánpótlási rendszer

csepegtető öntözés

16

málna

9000 feletti

6500

4

7

0,5

0,5

2

15

támrendszer, kerítés, öntözési és tápanyagutánpótlási rendszer

csepegtető öntözés

17

szeder

2500 feletti

3000

4

12

0,5

0,5

2

15

támrendszer, kerítés, öntözési és tápanyagutánpótlási rendszer

csepegtető öntözés

18

köszméte

5000 feletti

3700

5

10

0,5

0,5

2

15

támrendszer, kerítés, öntözési és tápanyagutánpótlási rendszer

csepegtető öntözés

19

piros ribiszke

4700 feletti

3600

5

10

2

0,5

2

15

támrendszer, kerítés, öntözési és tápanyagutánpótlási rendszer

csepegtető öntözés

20

dió

200 feletti

2100

15

3

3

0,5

8

10

kerítés, öntözési és tápanyagutánpótlási rendszer

csepegtető vagy mikroszórófej vagy mobil öntözőrendszer

21

mogyoró

410 feletti

1700

10

2

1

0,5

4

10

támrendszer, kerítés, öntözési és tápanyagutánpótlási rendszer

csepegtető vagy mikroszórófej

22

mandula

410 feletti

2300

10

3,5

2

0,5

4

10

támrendszer, kerítés, öntözési és tápanyagutánpótlási rendszer

csepegtető vagy mikroszórófej

23

gesztenye

200 feletti

2100

20

1,5

2

0,5

8

10

kerítés, öntözési és tápanyagutánpótlási rendszer

csepegtető vagy mikroszórófej vagy mobil öntözőrendszer

24

bodza

660 feletti

1700

8

8

2

0,5

2

10

támrendszer, kerítés, öntözési és tápanyagutánpótlási rendszer

csepegtető vagy mikroszórófej vagy mobil öntözőrendszer

25

spárga

3900

5

5

0,5

0,5

2

15

kerítés, öntözési és tápanyagutánpótlási rendszer

csepegtető öntözés

26

csemegeszőlő

3000 feletti

3500

10

8

0,5

0,1

4

15

támrendszer, kerítés, öntözési és tápanyagutánpótlási rendszer

csepegtető vagy mikroszórófej

2. melléklet a 35/2010. (IV. 9.) FVM rendelethez

1.

A nemzeti fajtajegyzék alapján meghatározott csemegeszőlő-fajták

1.1.

Afuz Ali

1.2.

Anita

1.3.

Attila

1.4.

Beogradszka bezszemena

1.5.

Borostyán

1.6.

Boglárka

1.7.

Cardinal

1.8.

Cegléd szépe

1.9.

Cegléd szépe K.73

1.10.

Csépi muskotály

1.11.

Esther

1.12.

Fanny

1.13.

Favorit

1.14.

Italia

1.15.

Kismis moldavszkij

1.16.

Kósa

1.17.

Kozma Pálné muskotály

1.18.

Mathiász Jánosné muskotály

1.19.

Melinda

1.20.

Narancsízű

1.21.

Palatina (Augusztusi muskotály)

1.22.

Pannónia kincse

1.23.

Pegazus

1.24.

Szőlőskertek királynője

1.25.

Téli muskotály

1.26.

Teréz

2.

Szaporításra egyedileg engedélyezett szőlőfajták és szőlőklónok jegyzéke alapján meghatározott
csemegeszőlő-fajták

 

CSEMEGESZŐLŐ

2.1.

Pannónia kincse K. 56

2.2.

34/4 (Lubik piros)

2.3.

Arkadija

2.4.

KM.126 Réka

2.5.

KM.168 Éva

2.6.

KM.178 Nóra

2.7.

KM.183 Csilla

2.8.

KM.193 Emőke

2.9.

KM.235 Anna

2.10.

Moldova

2.11.

R.66 Lidi

2.12.

Rizamat

3. melléklet a 35/2010. (IV. 9.) FVM rendelethez16Az ültetvény termőre fordulásának szakmai paraméterei

1.    Csemegeszőlő-ültetvények beállottságával és fejlettségével szemben támasztott követelmények a nem termő években:

 

A

B

C

D

E

1

Megnevezés

1. éves ültetvényben

2. éves ültetvényben

3. éves ültetvényben

4. éves ültetvényben

2

Beállottság

legalább 90%

legalább 95%

legalább 97%

legalább 98%

3

Fejlettség

Adott év szeptemberéig érje el

Termőalapok kialakításának megkezdése

A termőalapok kialakítása a tőkék 90%-án

4

 

1 vagy 2 hajtásszám mellett 50 cm hajtás összhosszúságot

1 hajtással történő törzsnevelés esetén 100 cm, két hajtással történő tőkenevelés esetén 120 cm hajtás összhosszúságot


2.    Gyümölcsültetvények beállottságával és fejlettségével szemben támasztott követelmények a nem termő évek szeptemberében

 

A

B

C

D

E

1

Megnevezés

Beállottság
(%)

Fejlettség

Beállottság
%

Fejlettség

2

Első évben

Második évben

3

Törzses fajok (dió és gesztenye kivételével)

90

Egészséges zöld lombozat

95

Sövénynél 2 db, többi koronaformánál legalább 3 oldalvezér kialakítására alkalmas (40–60 cm-es) oldalág

4

Dió, gesztenye, mogyoró

80

Egészséges zöld lombozat

90

Egészséges zöld lombozat

5

Bogyós fajok
Köszméte bokor

90

Átlagosan 2 db legalább 25 cm-es vessző

95

Átlagosan 4 db 50 cm-es vessző

6

Köszméte törzses oltvány

90

Átlagosan 9 mm-es törzsátmérő és 4 db érett vessző

95

Átlagosan 11 mm-es törzsátmérő és 5–7 db érett vessző

7

Piros ribiszke

90

Átlagosan 2 db fejlett
(50 cm-es) vessző

95

Átlagosan 4 db fejlett
(60–70 cm-es) vessző

8

Bodza

90

Tövenként legalább 1 db fejlett
(80 cm-es) vessző

95

Átlagosan 4 db fejlett
(60–80 cm-es) vessző

9

Málna

90

Tövenként legalább 1 db fejlett
(60–80 cm-es) vessző

95

Négyzetméterenként legalább 4 db vessző

10

Szeder

90

Tövenként legalább 1 db fejlett
(60–80 cm-es) vessző

95

Tövenként legalább 2 db 120 cm-es vessző

11

Szamóca

90

Egészséges zöld lombozat

 

 


3.    A gyümölcsültetvény telepítésének harmadik és az azt követő éveire vonatkozóan meghatározott követelmények
3.1.    A beállottság minden gyümölcsfajnál legalább 98% (diónál, mogyorónál és gesztenyénél a 4. évtől).
3.2.    A megfelelő fejlettséget a törzskörméret szerint kell megállapítani, diónál és gesztenyénél talajszint felett 50 cm-rel, a többi törzses fajnál a koronaelágazás alatt 15 cm-rel kell mérni.

4.    A gyümölcsfák kornak megfelelő törzskörméret irányadó értékei a termőre fordulásig

 

A

B

C

D

E

F

G

1

Faj

Törzskör-
méret
a 3. évben

Törzskör-
méret
a 4. évben

Törzskör-
méret
az 5. évben

Törzskör-
méret
a 6. évben

Törzskör-
méret
a 7. évben

Törzskör-
méret
a 8. évben

2

Alma

10

14

17

3

Körte

10

14

17

4

Cseresznye

14

18

22

5

Szilva

11

15

19

6

Kajszi

12

16

20

7

Őszibarack és mandula

17

23

8

Dió, mogyoró és gesztenye

11

14

18

22

26

31

4. melléklet a 35/2010. (IV. 9.) FVM rendelethezÉrtékelési szempontok

Értékelési szempont megnevezése

Értékelés, továbbá ellenőrzés módja

Pontszám

SZAKMAI SZEMPONTOK

Az ügyfél elismert zöldség-gyümölcs termelői szervezet (a továbbiakban: TÉSZ), vagy termelői csoport tagja

 

TÉSZ-tagság igazolás, a termelői csoport tevékenységéről és az ügyfél tagságáról szóló igazolás

15

Adható pont a rendelet 6. számú melléklete alapján

 

Adott gyümölcsfaj, adott tőszámához tartozó pont alapján

legfeljebb 15

Új ültetvény telepítése esetén a telepítendő ültetvény területével legalább azonos méretű ültetvény kivágása

 

 

15

Összesen:

legfeljebb 45

HORIZONTÁLIS SZEMPONTOK

A kérelem benyújtását megelőző 12 hónap átlaglétszámának szinten tartása (legalább 1 fő)

 

 

6

A kérelem benyújtását megelőző 12 hónap átlaglétszámához képest a foglalkoztatottak számának bővítése a fejlesztés hatására

Igényelt támogatás összege/
új munkahelyek száma

 

 

 

0–25 000 000 Ft/új munkahely

 

12

25 000 001–50 000 000 Ft/
új munkahely

 

10

50 000 001–75 000 000 Ft/
új munkahely

 

8

75 000 001–100 000 000 Ft/
új munkahely

 

6

100 000 001–125 000 000 Ft/
új munkahely

 

4

125 000 001–150 000 000 Ft/
új munkahely

 

3

150 000 001–175 000 000 Ft/
új munkahely

 

2

175 000 001 Ft/új munkahely felett

 

1

Az ügyfél részt vesz az agrár-környezetgazdálkodási programban (a 2009. évi támogatási kérelem benyújtási időszakban benyújtott kérelmére helyt adó vagy részben helyt adó támogatási határozattal rendelkezik)

 

 

4

Az ügyfél székhelye

 

 

 

 

Az ügyfél székhelye a Vhr. szerint hátrányos helyzetű területen található

 

2

Ha az ügyfél nem természetes személy

 

 

 

 

A beruházás helye szerint illetékes helyi Cigány Kisebbségi Önkormányzat vagy Országos Cigány Önkormányzat nyilatkozata arról, hogy támogatja a beruházást

Nyilatkozat

2

Nők foglalkoztatása

A foglalkoztatottak számának több mint 50%-a nő

Nyilatkozat

2

 

A foglalkoztatottak számának 20–50%-a nő

Nyilatkozat

1

Csökkent munkaképességű foglalkoztatása

 

 

 

 

Csökkent munkaképességű személyt foglalkoztat

Nyilatkozat

2

Ha az ügyfél természetes személy

 

 

 

 

Az ügyfél nő

Támogatási kérelem

2

 

Az ügyfél roma származású

Nyilatkozat

2

 

Az ügyfél csökkent munkaképességű

Nyilatkozat

2

Összesen:

legfeljebb 30

PÉNZÜGYI TERV

A vállalkozás pénzügyi tervének koherenciája

Saját tőke változása a beruházás időtartama alatt

 

1

 

Saját tőke változása a működtetési időszak alatt

 

2

Vállalatértékelés

A vállalkozás pénzügyi táblájában feltüntetett bázisadatainak összevetése referenciaadatokkal:

 

Termelési érték arányos jövedelmezőség

 

2

Adózás előtti eredmény

 

1

Befektetett eszközök értéke

 

1

Bruttó termelési érték

 

1

Likviditás

 

1

Pénzügyi terv valóságtartalom vizsgálata

Pénzügyi tábla adatainak referenciaadatokkal történő összevetése
működtetés alatt:

Termelési érték arányos jövedelmezőség

 

2

Adózás előtti eredmény

 

1

Bruttó termelési érték

 

1

Befektetett eszközök értéke

 

1

Likviditás

 

1

Pénzügyi terv üzemeltetési-hatékonysági vizsgálata

Az üzem által az 1 hektárra jutó mezőgazdasági szolgáltatások nélkül számított mezőgazdasági árbevétel a bázis évhez képest a termőre fordulást követő első gazdasági évre nézve nő, akkor 5 százalékpontonkénti növekedésre 1 pont, de legfeljebb 5 pont adható

 

5

Összesen:

legfeljebb 20

Üzleti terv

 

Vezetői összefoglaló

 

1

 

Ügyfél bemutatása

 

3

 

Piacelemzés és értékelés

 

4

 

Működési terv

 

8

 

Szervezet, emberi erőforrások

 

1

 

Fejlesztés bemutatása

 

13

Összesen:

legfeljebb 30

Mindösszesen:

legfeljebb 125

Kommunikációs terv

 

 

(+) 5

A vállalkozás társadalmi felelősségvállalása

 

 

(+) 5

5. melléklet a 35/2010. (IV. 9.) FVM rendelethez17

 

A

B

 

Megnevezés, méret, kapacitás és műszaki tartalom

Maximális elszámolható
kiadás
(ezer Ft)

1

Támrendszer-, művelésmód- és technológiai korszerűsítés

Jégvédő-háló és esővédő fólia tartására alkalmas támrendszer: Oszlopok huzalokkal, süllyedésgátló lemez, oszloprögzítő anker, huzal vassodrony és csavarja, oszlopsapka, 30 cm hosszítás háló védelmére, oszlopsapka hosszítás nélkül végoszlopokra

hektáronként
3500

2

Talajtakaró fólia: Fekete bakháttakaró fólia

hektáronként
400

3

Jégvédőháló-rendszer kiépítése és felszerelése

Jégvédő-háló takarás: Duplaszálú, 2,9×8,9 mm-es szövésű háló, hálórögzítő tűk, gyorskapocs a hálócsíkok összekötésére, téli hálórögzítő kapocs

hektáronként
2000

4

Kerítés kialakítása

Kerítés kivitelezése

folyóméterenként 1,5

6. melléklet a 35/2010. (IV. 9.) FVM rendelethez

 

A

B

C

 

Faj

Tőszám
(db/ha)

Adható többletpont

1

alma

1451–2000

5

2

alma

2001–3000

8

3

alma

3000 feletti

10

4

birs

500 feletti

5

5

bodza

660 feletti

0

6

csemegeszőlő

3000 feletti

12

7

cseresznye

660–1000

12

8

cseresznye

1000 feletti

15

9

dió

200 feletti

11

10

gesztenye

200 feletti

2

11

kajszi

400–800

13

12

kajszi

800 feletti

15

13

körte

660–1650

10

14

körte

1651–2000

12

15

körte

2000 feletti

15

16

köszméte

5000 feletti

0

17

málna

9000 feletti

10

18

mandula

410 feletti

4

19

mogyoró

410 feletti

3

20

őszibarack

660 feletti

5

21

piros ribiszke

4700 feletti

0

22

spárga

10

23

szamóca

10

24

szeder

2500 feletti

5

25

szilva

800 feletti

8

1

A rendeletet a 37/2016. (XII. 29.) MvM rendelet 10. § (1) bekezdés 17. pontja hatályon kívül helyezte 2017. január 1. napjával. Lásd a hatályon kívül helyező rendelet 12. §-át.

2

A 2. § 5. pontja a 34/2010. (XI. 25.) VM rendelet 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

3

A 2. § 6. pontja a 34/2010. (XI. 25.) VM rendelet 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

4

A 2. § 7. pontját a 34/2010. (XI. 25.) VM rendelet 8. §-a hatályon kívül helyezte.

5

A 3. § (5) bekezdése a 34/2010. (XI. 25.) VM rendelet 2. §-ával megállapított szöveg.

6

A 4. § (1) bekezdése a 34/2010. (XI. 25.) VM rendelet 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

7

A 4. § (2) bekezdése a 34/2010. (XI. 25.) VM rendelet 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

8

A 6. § (3) bekezdés a) pont ac) alpontja a 34/2010. (XI. 25.) VM rendelet 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

9

A 6. § (4) bekezdése a 34/2010. (XI. 25.) VM rendelet 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

10

A 8–9. §-t az 55/2011. (VI. 10.) VM rendelet 12. § (2) bekezdése hatályon kívü helyezte.

11

A 11. § (1) bekezdését a 34/2010. (XI. 25.) VM rendelet 8. §-a hatályon kívül helyezte.

12

A 14. §-t a 16. § (1) bekezdése hatályon kívül helyezte, újonnan a 34/2010. (XI. 25.) VM rendelet 6. §-a iktatta be.

13

A 15. §-t a 16. § (1) bekezdése hatályon kívül helyezte, újonnan az 55/2011. (VI. 10.) VM rendelet 12. § (1) bekezdése iktatta be.

14

A 16. § ugyanezen § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

15

Az 1. melléklet a 49/2010. (IV. 27.) FVM rendelet 8. § (2) bekezdése szerint módosított szöveg.

16

A 3. melléklet a 34/2010. (XI. 25.) VM rendelet 7. § (1) bekezdése szerint módosított szöveg.

17

Az 5. melléklet a 34/2010. (XI. 25.) VM rendelet 7. § (2) bekezdése szerint módosított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére