• Tartalom

351/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet

351/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet

egyes kormányrendeleteknek a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával összefüggő módosításáról1

2011.03.01.

1–37. §

38. § (1) A 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet 11. § (2) bekezdés h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Az Oktatási Hivatal a KIR részeként nyilvántartja:]

h) a főjegyző, jegyző és a kormányhivatal által szolgáltatott adatokat,”

(2) A 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A jegyző, főjegyző és a kormányhivatal közreműködik a KIR létrehozásához és működtetéséhez szükséges adatok, információk gyűjtésében, feldolgozásában. A főjegyző, együttműködve a kormányhivatallal, a fejlesztési terv alapján minden év szeptember 15-ig az adott év augusztus 31-ei állapot szerint az Oktatási Hivatal által meghatározott formában a KIR-en keresztül összesítő jelentést készít arról, hogy az illetékességi körébe tartozó nem helyi önkormányzat által fenntartott nevelési-oktatási intézmény milyen feladatellátásban, maximum mekkora gyermek- és tanulólétszámmal, mely önkormányzat helyett vagy azzal együttműködve, milyen feladatellátási helyen, milyen jogcím alapján vesz részt a feladatellátási kötelezettségben. Az Oktatási Hivatal az összegyűjtött adatokat jegyzék formájában a KIR honlapján közzéteszi.”

(3) A 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet 12/B. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) A közoktatási intézmény megszűnését a (4) bekezdés a) pontjában meghatározott esetben a Magyar Államkincstár, a (4) bekezdés b) pontjában meghatározott esetben a közoktatási intézmény székhelye szerinti kormányhivatal – a megszűnést követő öt munkanapon belül – jelenti be, egyúttal az Oktatási Hivatal által meghatározott módon és formában közli a megszűnés módját, idejét, illetve a jogutód közoktatási intézmény nevét, székhelyét, valamint a fenntartó nevét.”

(4) A 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet 17/D. §-át megelőző alcím helyébe a következő alcím lép:

„A kormányhivatal illetékessége a nem helyi önkormányzatok által fenntartott közoktatási intézményekkel kapcsolatos feladatok ellátásában”

(5) A 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet 17/D. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
17/D. § (1) A nem helyi önkormányzati intézményfenntartó a közoktatási intézmény székhelye szerint illetékes kormányhivatalhoz nyújtja be – a külön jogszabályban meghatározott módon és formában – a működési engedély iránti kérelmét.
(2) Ha a közoktatási intézmény legalább kettő megyében működik, az (1) bekezdés szerinti kormányhivatal – a telephelyekre kiadott működési engedélyekkel – egységes szerkezetben adja ki a közoktatási intézmény működési engedélyét. A telephelyet engedélyező kormányhivatal az eljárása során együttműködik a közoktatási intézmény székhelye szerinti kormányhivatallal.
(3) A fenntartó a működési engedélyben, a nyilvántartásba vételről szóló határozatban foglaltak megváltoztatását, továbbá a közoktatási intézmény törlését a nyilvántartásból a kormányhivataltól kéri.
(4) Ha a fenntartó a közoktatási intézmény alapító okiratát módosítja, de a változtatás nem igényli a működési engedély módosítását, az egységes szerkezetű alapító okiratot az (1) bekezdés szerinti kormányhivatal számára tájékoztatásul megküldi.
(5) A nem költségvetési szervként működő közoktatási intézményekről jegyzéket vezető, az (1) bekezdés szerinti kormányhivatal a nyilvántartását oly módon köteles kialakítani, hogy a KIR-rel kompatibilis legyen. A kormányhivatal a 12/A. § (1) bekezdésben és a 12/B. § (5) bekezdésben nevesített adatokat elektronikus módon küldi meg az Oktatási Hivatal számára.
(6) A központi költségvetési szerv által fenntartott közoktatási intézmény működési engedélyéről nyilvántartást vezető kormányhivatal az (5) bekezdés szerint adatot közöl az Oktatási Hivatal számára.
(7) Az Oktatási Hivatal a közoktatási intézmény feladatellátási helye szerint illetékes jegyzőnek és főjegyzőnek összesítő jelentést küld a nem helyi önkormányzatok által fenntartott közoktatási intézményekről, hogy a jegyző és a főjegyző a tankötelezettséggel kapcsolatos kötelezettségének eleget tudjon tenni.”
(6) A 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet 12/A. § (3) bekezdésében az „a jegyző, főjegyző” szövegrész helyébe az „a kormányhivatal” szöveg lép.

39. § A 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet a következő 18/E. §-sal egészül ki:

18/E. § (1) A jegyző, főjegyző a működő a nem helyi önkormányzatok által fenntartott közoktatási intézmények okiratait 2011. június 31-éig köteles átadni a működési területe szerint illetékes kormányhivatalnak.”

40–264. §

265. §

266–289. §

290–299. §

300. §2

301. §

1–59. melléklet a 351/2010. (XII. 30.) Korm. rendelethez

1

A rendelet a 299. § (1) bekezdése alpján – a 299. § (2)–(5) bekezdésben meghatározott kivétellel – hatályát vesztette 2011. január 2. napjával.

2

A 300. §-t a 299. § (3) bekezdése hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére