• Tartalom

353/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet

353/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet

a nyugellátások és a baleseti járadék emeléséről1

2011.01.03.

A Kormány a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tny.) 101. § (1) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) 2011. január 1-jétől a Tny. 62. § (5) bekezdése alapján 0,6 százalékkal kell emelni azt

a) az öregségi nyugdíjat (ideértve a bányásznyugdíjat, a korengedményes nyugdíjat, az egyes művészeti tevékenységet folytatók öregségi nyugdíját és a szolgálati nyugdíjat),

b) a rokkantsági nyugdíjat,

c) a baleseti rokkantsági nyugdíjat,

d) a rehabilitációs járadékot,

e) az özvegyi nyugdíjat,

f) a szülői nyugdíjat,

g) az árvaellátást,

h) a baleseti hozzátartozói nyugellátást,

i) a baleseti járadékot,

j) a mezőgazdasági szövetkezeti öregségi, munkaképtelenségi, özvegyi járadékot,

k) a mezőgazdasági szakszövetkezeti tagok növelt összegű öregségi, munkaképtelenségi, özvegyi járadékát és

l) – a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény szerinti – közszolgálati járadékot [az a)–l) pontban említett ellátások a továbbiakban együtt: ellátás],

amely után a nyugellátások és a baleseti járadék 2010. novemberi kiegészítéséről szóló 250/2010. (X. 19.) Korm. rendelet alapján egyösszegű kifizetést kellett folyósítani. Az emelés az ellátások időközi emelésének figyelembevételét előíró jogszabályi rendelkezések alkalmazása során 2010. január 1-jei hatályú emelésnek minősül.

(2) 2011. január 1-jétől – az arra jogosultak esetében az (1) bekezdés szerinti emelést követően – a Tny. 62. § (1) bekezdés b) pontja alapján 3,8 százalékkal kell emelni a 2011. január 1-jét megelőző időponttól megállapított ellátásokat.

(3) Ha egy személy részére egyidejűleg több ellátást folyósítanak, az ellátásokat külön-külön kell az (1)–(2) bekezdés szerint emelni.

(4) A 2011. január hónapra járó ellátást a jogosultak számára már emelt összegben kell folyósítani.

2. § (1) A megszűnt ellátás megállapításának időpontját alapul véve kell az 1. §-ban foglaltak szerint, az ott meghatározott feltételek fennállása esetén emelni a 2010. december 31-ét követő időponttól megállapított rokkantsági nyugdíjat, baleseti rokkantsági nyugdíjat, rehabilitációs járadékot és baleseti járadékot is, ha az ellátást egy e bekezdésben említett másik ellátás megszűnését követő naptól állapították meg. A hozzátartozói, baleseti hozzátartozói nyugellátásokat az emelt ellátást alapul véve kell megállapítani.

(2) Több nyugellátásra való jogosultságot érintő változás esetén a változás időpontjától kezdődően a saját jogú és a hozzátartozói nyugellátások összegét az 1. § rendelkezéseinek figyelembevételével kell továbbfolyósítani olyan összegben, mintha ez az ellátás a változás napját megelőzően is önállóan került volna folyósításra.

(3) Az özvegyi és a szülői nyugdíj megosztása esetén a jogosultakat a folyósított nyugdíjrész alapulvételével megállapított emelés illeti meg.

(4) Szociálpolitikai vagy szociális biztonsági egyezmény alapján megállapított nyugellátás esetén a magyar szerződő felet terhelő nyugdíjrészt, illetve nyugdíjat kell az 1. §-ban foglaltak szerint emelni.

(5) Az emelést a 2011. január havi ellátásnak

a) a nem társadalombiztosítási ellátás,

b) az egyes személyes szabadságot korlátozó intézkedésekkel, valamint a semmissé nyilvánított elítéléssel összefüggésben járó emelés, továbbá a nemzeti helytállásért elnevezésű pótlék,

c) az egyes nyugdíjak felülvizsgálatáról, illetőleg egyes nyugdíjkiegészítések megszüntetéséről szóló 1991. évi XII. törvény alapján megszüntetett nyugdíjkiegészítés helyébe lépő pótlék

nélküli összegére kell végrehajtani.

3. § A központi költségvetés megtéríti a Nyugdíjbiztosítási Alapnak

a) a bányásznyugdíjak,

b) az egyes művészeti tevékenységeket folytatók öregségi nyugdíjra jogosultságáról szóló 5/1992. (I. 13.) Korm. rendelet szerint az előadóművészek részére megállapított öregségi nyugdíjak,

c) a mezőgazdasági szövetkezeti öregségi, munkaképtelenségi és özvegyi, valamint a mezőgazdasági szakszövetkezeti tagok növelt összegű öregségi, munkaképtelenségi és özvegyi járadéka,

d) a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény szerint megállapított öregségi nyugdíj, valamint közszolgálati járadék

emelésének fedezetét és a végrehajtás költségeit.

4. § (1) Ez a rendelet 2011. január 1-jén lép hatályba.

(2)2

5. §3

1

A rendeletet a 222/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 284. pontja hatályon kívül helyezte 2014. szeptember 5. napjával. Alkalmazására lásd e hatályon kívül helyező rendelet 1. §-át.

2

A 4. § (2) bekezdése ugyanezen bekezdés alapján hatályát vesztette.

3

Az 5. §-t a 4. § (2) bekezdése hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére