• Tartalom

359/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet

359/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet

a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény végrehajtásáról szóló 223/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet, valamint az egyes szociális tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 140/2010. (IV. 28.) Korm. rendelet módosításáról1

2010.12.31.

A Kormány a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény 51. § a) pontjában kapott felhatalmazás alapján az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény végrehajtásáról szóló
223/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása

1. § A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény végrehajtásáról szóló 223/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Cstr.) 3. §-ának b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Cst. 39. §-a alapján – írásban – be kell jelenteni)

b) a gyermekgondozási támogatás folyósításának, szüneteltetésének időtartama alatt
ba) a gyermek tartós betegségére, illetve súlyos fogyatékosságára okot adó körülmény megszűnését,
bb) ha az ellátásra jogosult – ide nem értve a kiskorú szülő gyermekének gyámját – a gyermek egyéves kora előtt, nagyszülő esetében a gyermek hároméves kora előtt folytat keresőtevékenységet,
bc) ha a gyermekgondozási segélyre jogosult – ide nem értve a kiskorú szülő gyermekének gyámját, valamint a tartósan beteg vagy súlyosan fogyatékos gyermekre tekintettel gyermekgondozási segélyre jogosult személyt – a gyermek egyéves kora után heti 30 órát meghaladó időtartamban folytat keresőtevékenységet, kivéve ha azt az otthonában végzi,
bd) ha a gyermekgondozási segélyre jogosult nagyszülő a gyermek hároméves kora után folytat keresőtevékenységet, kivéve, ha a keresőtevékenység a Cst. 21/A. §-ában megjelölt módon és időtartamban történik,
be) ha a gyermekgondozási segélyre a Cst. 20/B. §-a alapján jogosult személy heti 30 órát meghaladó időtartamban folytat keresőtevékenységet,
bf) ha az ellátásra jogosult a Cst. 27. § (1) bekezdés a) pontjában megjelölt rendszeres pénzellátás valamelyikében részesül, vagy ha házastársa, élettársa terhességi-gyermekágyi segélyben vagy gyermekgondozási díjban részesül,
bg) a gyermek napközbeni ellátását biztosító intézményben történő elhelyezését, ide nem értve a 22. § (1)–(4) bekezdésében megjelölt eseteket,
bh) az ellátásra jogosult előzetes letartóztatásba vételét, illetve szabadságvesztés büntetésének megkezdését,
bi) az ellátásra jogosult három hónapot meghaladó, egybefüggő külföldi tartózkodásának tényét,
bj) nagyszülő által igénybe vett gyermekgondozási segély esetében mindazokat a körülményeket, amelyek akár a nagyszülő vonatkozásában, akár a szülő vonatkozásában a segélyre való jogosultság elvesztését vonják maguk után,
bk) az ellátásra jogosult nevének, fizetési számlaszámának vagy lakcímének megváltozását,
bl) a gyermeknek az ellátásra jogosult háztartásából történő kikerülését, továbbá – gyermeknevelési támogatás esetében – ha a háztartásba a 3. életévét még be nem töltött kiskorú kerül,
bm) ha a gyermeknevelési támogatásra jogosult személy folytat keresőtevékenységet, kivéve, ha a keresőtevékenység a Cst. 24. §-ában megjelölt módon és időtartamban történik, valamint
bn) az EGT-államban történő munkavállalás vagy önálló vállalkozói tevékenység folytatásának tényét;”

2. § A Cstr. a következő 5/B. §-sal egészül ki:

5/B. § A szülők által egyenlő időszakokban felváltva gondozott gyermek (személy) után járó családi pótlék megosztására irányuló igény esetén a családi pótlék iránti kérelemhez csatolni kell a Cst. 9. § (4) bekezdése szerinti jogerős bírósági döntést.”

3. § A Cstr. 22. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A gyermekgondozási segélyre való jogosultságot nem érinti,
a) ha a napközbeni ellátást biztosító intézményben elhelyezett gyermek
aa) a Cst. 20. § (1) bekezdése szerinti személy esetén egyévesnél idősebb, vagy
ab) a Cst. 20/A. § (1) bekezdése szerinti személy esetén három évesnél idősebb és az intézményi elhelyezés a napi 7 órás időtartamot nem haladja meg, továbbá
b) ha az ellátásra a Cst. 20/B. §-a alapján jogosult személy esetén a napközbeni ellátást biztosító intézményi elhelyezés a napi 7 órás időtartamot nem haladja meg.”

4. § (1) A Cstr. 24. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

„(2a) A Cst. 29. § (3) bekezdése szerinti személy az anyasági támogatás megállapítására irányuló kérelemhez csatolja a részére a Magyar Köztársaság területén való jogszerű tartózkodás igazolása céljából kiállított, a tartózkodási jogot igazoló okmány másolatát.”

(2) A Cstr. 24. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Amennyiben a szülő nő – ide nem értve a Cst. 29. § (3) bekezdése szerinti személyt – hitelt érdemlően igazolja, hogy a terhesség időtartama alatt legalább 5 hónap időtartamig egybefüggően külföldön tartózkodott, úgy a (2) bekezdés a) pontja szerinti igazolást nem kell a kérelméhez csatolnia.”

5. § A Cstr. 31. §-a a következő (2) bekezdéssel egészül ki:

„(2) A családi pótléknak a Cst. 50. § (6) bekezdése szerinti visszamenőlegesen járó összegének megállapításáról és folyósításáról nem kell határozatot hozni. Az igényelbíráló szerv a visszamenőlegesen járó összeget a 2011. január hónapjára járó családi pótlékkal együtt, – ha a családi pótlékra való jogosultság időközben megszűnt, 2011. január 31-éig – egy összegben folyósítja.”

6. § A Cstr.

b) 8. számú melléklete e rendelet 2. melléklete

szerint módosul.

7. § A Cstr.

a) 1. § (3) bekezdésében a „társadalombiztosítási azonosító jelet” szövegrész helyébe a „társadalombiztosítási azonosító jelet és az adóazonosító jelet” szöveg,

b) 4. § (1) bekezdésében, 4/B. § (1) bekezdés c) és d) pontjában a „Regionális Igazgatósága” szövegrész helyébe a „területi szerve” szöveg,

c) 4/B. § (2) bekezdés b) pont bb) alpontjában a „Nyugat-dunántúli Regionális Igazgatósága, egyéb esetben a Magyar Államkincstár Közép-magyarországi Regionális Igazgatósága (a továbbiakban: Regionális Igazgatóság)” szövegrész helyébe a „Győr-Moson-Sopron Megyei Igazgatósága, egyéb esetben a Magyar Államkincstár Budapesti és Pest megyei Igazgatósága (a továbbiakban együtt: EGT-s Igazgatóság)”,

d) 4/B. § (1) bekezdés e) pontjában az „a regionális egészségbiztosítási pénztár” szövegrész helyébe az „az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (a továbbiakban: OEP) szöveg,

e) 5. § (2) bekezdésében, 19. § (3) bekezdésében, valamint 21. § (2) bekezdésében a „beérkezésétől” szövegrész helyébe a „beérkezését követő naptól” szöveg, az „öt munkanapon” szövegrész helyébe a „nyolc napon” szöveg,

f) 11. § (2) bekezdésében a „10 munkanapon” szövegrész helyébe a „tizenöt napon” szöveg,

g) 19. § (6) bekezdésében az „A regionális egészségbiztosítási pénztár” szövegrész helyébe az „Az OEP” szöveg,

h) 22/A. §-ában a „három munkanapon” szövegrész helyébe az „öt napon” szöveg,

i) 24. § (2) bekezdés a–c) pontjában a „29. §-ának” szövegrész helyébe a „29. § (1) bekezdésének” szöveg,

j) 27/F. § (3) és (4) bekezdésében, 27/G. §-ában, 27/H. § (1) bekezdésében az „a Regionális Igazgatóság” szövegrész helyébe az „az EGT-s Igazgatóság) szöveg,

k) 27/H. § (3) bekezdésében az „a Regionális Igazgatóság” szövegrész helyébe az „az EGT-s Igazgatóság) szöveg, valamint az „a területi egészségbiztosítási pénztár” szövegrész helyébe az „az OEP” szöveg

lép.

8. § Hatályát veszti a Cstr. 8. § (5) bekezdése.

2. Az egyes szociális tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 140/2010. (IV. 28.) Korm. rendelet módosítása

9. § Nem lép hatályba az egyes szociális tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 140/2010. (IV. 28.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdése.

3. Záró rendelkezések

10. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdés szerinti kivétellel – 2010. december 31-én lép hatályba.

(2) E rendelet 1–7. §-a 2011. január 1-jén lép hatályba.

(3) Ez a rendelet 2011. január 2-án hatályát veszti.

1. melléklet a 359/2010. (XII. 30.) Korm. rendelethez

A Cstr. 1. számú melléklet 3. pontja a következő 3.6. számú alponttal egészül ki, és ezzel egyidejűleg a jelenlegi 3.6. és 3.7. alpont jelölése 3.7. és 3.8. alpontra változik:
„3.6. együttes nyilatkozat arról, hogy a szülők jogerős bírósági döntés – ide értve az egyezséget – alapján egyenlő időszakokban felváltva gondozzák a 2.1. alpont szerinti gyermek(ek)et”

2. melléklet a 359/2010. (XII. 30.) Korm. rendelethez

A Cstr. 8. számú melléklet II. pontjában a „letelepedési, bevándorlási engedély, illetve tartózkodási kártya” szövegrész helyébe a „tartózkodási jogot igazoló okmány” szöveg lép.
1

A rendelet a 10. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2011. január 2. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére