• Tartalom

36/2010. (V. 13.) IRM rendelet

36/2010. (V. 13.) IRM rendelet

a felszámolók, a vagyonfelügyelők és az ideiglenes vagyonfelügyelők elektronikus kijelölésének szabályairól1

2021.10.01.

A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény 85. § (5) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, valamint
a 8. § tekintetében a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 395. § (4) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, és az Országos Igazságszolgáltatási Tanáccsal egyetértésben,
az igazságügyi és rendészeti miniszter feladat- és hatásköréről szóló 164/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § h) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva
a következőket rendelem el:

1. § (1)2 A felszámoló szervezet, a vagyonfelügyelő szervezet, az ideiglenes vagyonfelügyelő szervezet (a továbbiakban együtt: felszámoló) felszámolók névjegyzékéből történő kirendelése az erre a célra kifejlesztett és a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága által jóváhagyott számítógépes elektronikus kijelölő program (a továbbiakban: számítógépes program) felhasználásával történik. A számítógépes programot a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága (a továbbiakban: üzemeltető) üzemelteti, melynek keretében közvetlenül ellátja az alkalmazásüzemeltetési és alkalmazásfejlesztői feladatokat.

(2) Az (1) bekezdés szerinti számítógépes program által kezelt adatbázisba a felszámolók névjegyzékébe bejegyzett valamennyi felszámolót fel kell venni. Az adatbázisban a felszámolókat nevük és cégjegyzék számuk azonosítja.

(3)3 A névjegyzékbe bejegyzett felszámolók körére és azok adataira vonatkozó változásokat a felszámolók névjegyzékéről szóló 114/2006. (V. 12.) Korm. rendelet 4. § (3) bekezdése szerinti, a Cégközlönyben történő közzétételt követően haladéktalanul át kell vezetni az adatbázisban.

(4)4 A felszámolóknál folyamatban lévő ügyek számát a felszámoló kirendeléséről és felmentéséről szóló, valamint a csődeljárás vagy felszámolási eljárás befejezését vagy megszüntetését közzétevő jogerős bírósági végzések összesített adatai alapján kell az adatbázisba felvenni, és azt hetente, a hét második munkanapján kell aktualizálni.

(5)5 A (2)–(4) bekezdés szerinti feladatokat, továbbá az adatbázis adatainak aktualizálását az üzemeltető végzi.

(5a)6 Az üzemeltető biztosítja a számítógépes program jogszabályoknak megfelelő, biztonságos, átlátható és ellenőrizhető működését, jogosulatlan hozzáférés és adatmódosítás elleni védelmét.

(5b)7 Az üzemeltető a számítógépes program informatikai üzemeltetésére vonatkozóan üzemeltetői szabályzatot, a számítógépes program felhasználóként történő alkalmazásával kapcsolatban pedig felhasználói szabályzatot alkot. Az üzemeltető az üzemeltetői szabályzatot a honlapján közzéteszi. A felhasználói szabályzatban tájékoztatást kell adni különösen a számítógépes programot felhasználóként alkalmazók köréről, a működés ellenőrzéséről, a sorsolási művelet elvégzésével és naplózásával, a felszámoló szervezetek adatváltozásainak átvezetésével, valamint a hibák javításával kapcsolatos rendelkezésekről. A felhasználói szabályzatot jelen rendelet 1. melléklete tartalmazza.

(5c)8 A számítógépes program bírósági felhasználóinak jogosultságait az üzemeltető állítja be a felhasználót foglalkoztató törvényszék elnöke által elektronikus úton megküldött megkeresés alapján.

2. § (1) Az 1. § szerinti adatbázisban – az elektronikus kijelölés céljaira – a felszámolókat a cégjegyzékbe bejegyzett székhelyük szerinti település, valamint a fióktelepük (fióktelepeik) szerinti település alapulvételével kell csoportosítani, a (2)–(5) bekezdésben foglaltak szerint. E rendelet alkalmazásában a külföldi székhelyű vállalkozás magyarországi fióktelepe cégformában bejegyzett felszámolónak a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény (a továbbiakban: Ctv.) 7. § (1) bekezdése szerinti adatát kell székhelynek és a Ctv. 7. § (2) bekezdése szerinti adatát kell fióktelepnek tekinteni.

(2)9 Az (1) bekezdés szerinti csoportosításkor a felszámolókról székhelyük alapulvételével kell megyénkénti listákat és fővárosi listát készíteni (a továbbiakban: főlista).

(3) A megyei listákhoz és a fővárosi listához két-két kiegészítő listát is kell készíteni.

(4) Az első kiegészítő listában azokat a felszámolókat kell szerepeltetni, amelyeknek a székhelye annak az ítélőtáblának az illetékességi területén van, ahová a főváros vagy az adott megye tartozik.

(5) A második kiegészítő listában azokat a felszámolókat kell szerepeltetni, amelyeknek székhelye nem, hanem csak fióktelepe van annak az ítélőtáblának az illetékességi területén, ahová a főváros vagy az adott megye tartozik.

(6) A csoportosítást a számítógépes program végzi. Az üzemeltető a felszámolók számára – kérésükre – lehetővé teszi, hogy az adatbázisban szereplő adataik helyességéről meggyőződjenek, és haladéktalanul gondoskodik a hiányos vagy téves adatok kijavításáról.

3. § (1)10 A számítógépes program az elektronikus kijelöléskor a (2)–(4) bekezdés szerinti elveket érvényesíti, a 4. § szerinti eltérésekkel. A számítógépes program – az (5) bekezdésben meghatározott eseteket kivéve – kizárólag egyetlen kijelölési műveletet engedélyezhet. A kijelölési művelet eredménye és elvégzésének időpontja elektronikusan menthető és kinyomtatható formában is megjelenik.

(2)11 A 2. § (2) bekezdés szerinti főlistában szereplő felszámolókat 100-as szorzóval, a 2. § (4) bekezdés szerinti első kiegészítő listában szereplő felszámolókat 40-es szorzóval, a 2. § (5) bekezdés szerinti második kiegészítő listában szereplő felszámolókat 15-ös szorzóval látja el a számítógépes program.

(3)12 A felszámoló kijelölésére a program – a (2) bekezdés szerinti súlyozás alkalmazásával – véletlenszerű kiválasztással tesz javaslatot oly módon, hogy a súlyozott halmazból egyenletes eloszlás szerint választ. Azokat a felszámolókat, amelyek – az adott megye vagy a főváros vonatkozásában – nem szerepelnek sem a 2. § (2) bekezdés szerinti főlistán, sem pedig a 2. § (4)–(5) bekezdés szerinti kiegészítő listákon, a program nem veszi figyelembe a kiválasztás során.

(4)13 Azokat a felszámolókat, amelyek folyamatban lévő ügyeinek száma a többiek aktuális ügyszámának számtani átlagát legalább kétszeresen meghaladja, csak a naptári hónap 8. napjáig történő kijelölő műveleteknél veszi figyelembe a számítógépes program. Ezt a szabályt addig kell alkalmazni, amíg az említett arány fennáll.

(5)14 Ha a kirendelt felszámolóval összefüggésben kiderül, hogy vele szemben kizáró vagy összeférhetetlenségi ok áll fenn, vagy pedig a felszámolót az adott eljárásban felmentették, akkor az e § szerinti elektronikus kijelölő program felhasználásával kell az új felszámolót is kirendelni. Az újabb kijelölési művelet eredménye és elvégzésének időpontja elektronikusan menthető és kinyomtatható formában is megjelenik.

4. § A 3. §-ban foglaltaktól eltérően

a)15 ha egy adós gazdálkodó szervezet ellen több felszámolási eljárást kezdeményeznek, azt a felszámolót ajánlja fel az elektronikus kijelölést segítő program a többi felszámolási eljárásban is, amelyet a legkorábbi időpontban jelölt ki a bíróság, kivéve, ha ez a felszámoló gazdasági társaság már nem szerepel a felszámolók névjegyzékében.

b)–c)16

d)17

4/A. §18 Az elektronikus kijelölést segítő program a 3. és 4. § szerinti műveleteket, azok minden adatát és a kijelölési művelet pontos időpontját is naplózza. A naplózás adatait 3 évig archiválni kell. A naplózás adatairól jogi érdek igazolása esetén lehet tájékoztatást kérni az üzemeltetőtől.

4/B. §19 E rendeletnek a felszámolók, a vagyonfelügyelők és az ideiglenes vagyonfelügyelők elektronikus kijelölésének szabályairól szóló 36/2010. (V.13.) IRM módosításáról szóló 28/2012. (V. 18.) KIM rendelettel (a továbbiakban: Rmod1.) megállapított rendelkezéseit – a 4/C. §-ban meghatározott kivétellel – a 2012. július 1-jén már folyamatban lévő eljárásokban akkor kell alkalmazni, ha még nem került sor a felszámoló kijelölésére.

4/C. §20 E rendelet 4. § d) pontját utoljára 2012. június 1-jén kell alkalmazni a felszámoló kijelölésére a 2012. június 1-jén folyamatban lévő eljárásokban.

5. § Ez a rendelet 2010. július 1-jén lép hatályba.

6. § E rendelet rövidítése: Felsz.kijr.

7. § A 3. § (4) bekezdése szerinti ügyszámot a hatálybalépést követően kezdeményezett eljárások alapján kell meghatározni.

8. §21 A számítógépes programot, valamint annak forráskódját, továbbá a számítógépes program üzemeltetésével és felhasználóként történő alkalmazásával kapcsolatos dokumentumokat az Országos Bírósági Hivatal 2015. november 15-éig átadás-átvételi eljárás keretében az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszternek átadja.

9. §22

1. melléklet a 36/2010. (V. 13.) IRM rendelethez23

A felszámoló kijelölő program Felhasználói Szabályzata

1. A Felhasználói Szabályzat célja

1.1. A Felhasználói Szabályzat célja, hogy tájékoztassa a felszámolók kijelölésére szolgáló számítógépes program felhasználóit a számítógépes program alkalmazásával kapcsolatos ismeretekről, és biztosítsa a program zavartalan és hatékony használatát.

2. A Felhasználói Szabályzat hatálya

2.2. A Felhasználói Szabályzat személyi hatálya a számítógépes programot felhasználóként alkalmazó valamennyi személyre és szervezetre kiterjed.

3. A számítógépes program elkészítése, fejlesztése, üzemeltetése és karbantartása

3.1. A számítógépes program elkészítéséről, folyamatos és biztonságos üzemeltetéséről, valamint a jogszabályi változásoknak megfelelő karbantartásáról és fejlesztéséről üzemeltető gondoskodik.

3.2. A számítógépes program központi infokommunikációs infrastruktúrájának biztosítása és ennek üzemeltetése a központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokról szóló 309/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 1. melléklet B) fejezete szerint a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt., mint infrastruktúraüzemeltető feladata.

3.3. A számítógépes program alkalmazásszintű üzemeltetését, karbantartását és fejlesztését az üzemeltető látja el. Az üzemeltető a számítógépes program informatikai üzemeltetéséről és működtetéséről külön üzemeltetői szabályzatban rendelkezik, melyet a honlapján közzétesz.

4. A számítógépes program működésének ellenőrzése

4.1. Az üzemeltető a számítógépes program működését szükség esetén, de évente legalább egy alkalommal, az év március 31. napjáig ellenőrzi abból a szempontból, hogy az előző évi sorsolások megfeleltek-e a hatályos jogszabályok előírásainak. Az ellenőrzés eredményéről az üzemeltető az ellenőrzés befejezését követő harminc napon belül jelentést készít, amelyet a honlapján közzétesz.

5. A számítógépes program felhasználóira vonatkozó szabályok

5.1. A számítógépes program felhasználóként történő használatára bírót, bírósági titkárt és bírósági ügyintézőt (a továbbiakban együtt: felhasználó) lehet feljogosítani.

5.2. A törvényszéken foglalkoztatott felhasználók körét a törvényszék elnöke határozza meg. A törvényszék elnöke által meghatározott felhasználók jogosultságait az üzemeltető állítja be a törvényszék elnöke által az üzemeltető elektronikus levelezési címére megküldött megkeresés alapján. Az üzemeltető a számítógépes programmal összefüggő kapcsolattartásra szolgáló elektronikus levelezési címéről a törvényszékek elnökét írásban tájékoztatja, illetve azt a honlapján is közzéteszi.

5.3. Az üzemeltető a jogosultságok beállítását a megkeresés beérkezésétől számított három munkanapon belül köteles elvégezni, és erről a törvényszék elnökét elektronikus úton tájékoztatni.

5.4. A felhasználó foglalkoztatási jogviszonyának megszűnése esetén a törvényszék elnöke haladéktalanul az üzemeltető elektronikus levelezési címére megküldött megkeresés útján kezdeményezi az üzemeltetőnél az adott felhasználó jogosultságainak visszavonását. Az üzemeltető a jogosultságok visszavonását a megkeresés beérkezésétől haladéktalanul elvégzi, és erről a törvényszék elnökét elektronikus úton tájékoztatja.

5.5. A számítógépes program felhasználóit a felhasználónevük azonosítja. A számítógépes program használata felhasználónév és a felhasználó által beállított jelszó megadásával lehetséges.

5.6. A felhasználó felelős minden műveletért, amely a saját felhasználói azonosítójával kerül végrehajtásra.

5.7. Ha a felhasználó a Felhasználói Szabályzatban foglaltakat megsérti, erről az üzemeltető a törvényszék elnökét haladéktalanul elektronikus úton tájékoztatja. A Felhasználói Szabályzat ismételt megsértése esetén a felhasználó a számítógépes program használatából ideiglenesen vagy véglegesen kizárásra kerül, és erről az üzemeltető a törvényszék elnökét haladéktalanul tájékoztatja.

5.8. Üzemeltető a számítógépes program gyakorlati alkalmazásának elősegítése érdekében az alkalmazandó műveletekről leírást készít, melyet a felhasználók számára a számítógépes programból közvetlenül elérhetővé tesz.

5.9. A felhasználó kötelessége a Felhasználói Szabályzat megismerése és az abban foglaltak betartása, köteles továbbá együttműködni az üzemeltetővel a Felhasználói Szabályzatban foglaltak betartatása érdekében.

6. A sorsolási művelet elvégzése és naplózása

6.1. A számítógépes program a sorsolási műveletek elvégzésénél kizárólag a felszámolók névjegyzékébe véglegesen bejegyzett felszámoló szervezeteket veheti figyelembe a Felsz. kijr. által a sorsolási műveletre előírt rendelkezések betartásával.

6.2. A számítógépes program minden sorsolási és egyéb műveletet, annak időpontját és azok minden adatát naplózza. A naplózás adatait a felszámolási eljárás jogerős befejezéséig, de legalább három évig kell archiválni.

6.3. A felhasználó köteles minden sorsolási művelet befejezésekor a jelen Felhasználói Szabályzat részét képező Sorsolási Okiratot haladéktalanul kinyomtatni, és azt az iratokhoz érkeztetni.

7. A felszámoló szervezetek körében és adataiban bekövetkezett változások átvezetése

7.1. A felszámolók névjegyzékébe bejegyzett felszámoló szervezetek körében és a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvényben meghatározott cégadataikban bekövetkező változások (a továbbiakban együtt: adatváltozás) kizárólag a felszámolók névjegyzékét vezető szerv által meghozott véglegessé vált közigazgatási határozat alapján vezethetők át a számítógépes programban.

7.2. Üzemeltető az adatváltozásokat a határozat véglegessé válását és a változásnak a felszámolók névjegyzékéről szóló 114/2006. (V. 12.) Korm. rendelet szerinti – a Cégközlönyben történő – közzétételét követően haladéktalanul átvezeti a számítógépes program adatbázisában annak érdekében, hogy a kijelölésekre a felszámolók névjegyzékének mindenkor hatályos adatai alapján kerülhessen sor.

8. A hibajavítás szabályai

8.1. A Felhasználók által nem javítható adatok helyesbítését, illetve az ismételt sorsolás lehetővé tételét a felhasználó a jelen Felhasználói Szabályzat részét képező adatlap kitöltésével, és az üzemeltető elektronikus levelezési címére történő megküldésével kezdeményezi.

8.2. A hibajavítást az üzemeltető által kijelölt felelősök végzik el – legkésőbb az adatlap beérkezését követő három munkanapon belül – és erről az adatlapot feladó felhasználó elektronikus levelezési címére tájékoztatást küldenek.

8.3. Ha a hibát a javítást kezdeményező felhasználó maga is kijavíthatja, ennek módjáról az üzemeltető az adatlap beérkezését követő három munkanapon belül elektronikus levélben tájékoztatja a felhasználót.

8.4. Az üzemeltető a hibajavításra vonatkozóan megküldött adatlapokat a hiba elhárításától számított három évig megőrzi, és a hibabejelentések számáról és a gyakran előforduló hibákról minden év január 31. és június 30. napjáig tájékoztatást tesz közzé a honlapján.

8.5. A felszámoló szervezet a számítógépes programban szereplő adatainak módosítását, javítását a felszámolók névjegyzékét vezető szervnél kezdeményezheti.

9. Az átláthatóság biztosítása

9.1. Az üzemeltető minden negyedév első hónapjának 15. napjáig a honlapján közzéteszi az előző negyedév felszámolói kijelöléseit bemutató összesített statisztikai adatokat.

9.2. Az üzemeltető a felszámoló szervezet kérelmére harminc napon belül tájékoztatást nyújt a felszámoló szervezet folyamatban lévő ügyeinek számáról és a számítógépes programban szereplő adatairól.

9.3. A sorsolási műveletek naplózásának adatairól az üzemeltető akkor adhat tájékoztatást, ha a kérelmező a jogi érdekét hitelt érdemlően igazolja.

10. Az üzemzavar esetén követendő eljárás

10.1. Üzemzavar esetén az üzemeltető az üzemzavarról, és az üzemzavar elhárítását követően annak kezdő és megszűnési időpontjáról a felhasználókat a számítógépes program felületén, a törvényszékek elnökét pedig elektronikus levélben haladéktalanul tájékoztatja.

10.2. Amennyiben az üzemzavar a számítógépes programban adatvesztést eredményezhetett, a felhasználók az üzemeltető felhívására három munkanapon belül – a törvényszék elnöke útján – kötelesek megküldeni az üzemeltető elektronikus levelezési címére a felhívásban meghatározott időszakban elvégzett sorsolási műveletekről kinyomtatott és az iratokhoz érkeztetett sorsolási okirat másolatát az adatok helyreállítása érdekében.

10.3. Amennyiben az üzemzavar a számítógépes programban adatvesztést eredményezhetett, az üzemeltető az adatok helyreállítása érdekében a Cégközlöny portál üzemeltetőjét is megkeresheti azon eljárás adatainak közlése végett, amelyet a törvényszék az üzemzavar kezdő és megszűnési időpontja között küldött meg közzétételre, továbbá amely eljárás elrendeléséről szóló végzésnek a Cégközlöny honlapján történő közzétételére az üzemzavar kezdő és megszűnési időpontja között került sor.


Sorsolási Okirat


A .................................................... Törvényszék


    Fpk.

    Cspk.

    Apk.

    Vpk.

    Cgt.

    Kt.

    Pk.


A .............................................................................. számú ügyben a felszámoló kijelölő program az elektronikus kijelölés eredményeként a:


    cégnév:

    székhely:

    cégjegyzékszám:


felszámoló szervezetet sorsolta ki a(z)     

adós szervezet ügyében folyamatban lévő      eljárásban.


Dátum


kezelő
ADATLAP
A felszámoló kijelölő rendszerben felhasználói jogosultsággal el nem végezhető adatváltoztatások kezdeményezése


Bíróság megnevezése: .........................................................................

Bíró/titkár neve: ......................................................................................

Kezdeményezett adatváltoztatás fajtája

Ügyszám

Adós megnevezése

Ügy visszanyitása

Ügy befejezése

Stratégiai vagy pénzintézeti felszámoló visszavonása

Adatváltoztatás kérésének indokolásaKelt: ................................................


Az Ön által kért adatváltoztatás fajtáját, kérjük, jelölje X-szel. A „Kezdeményezett adatváltoztatás fajtája” megnevezésű oszlopok közül egy sorban csak egyféle adatváltoztatás jelölhető!

Az „Adatváltoztatás kérésének indokolása” rovat kitöltése minden esetben kötelező!


.........................................................
bíró/titkár aláírása

1

A rendeletet a 10/2021. (IX. 30.) IM rendelet 7. § (2) bekezdése hatályon kívül helyezte 2021. november 1. napjával.

2

Az 1. § (1) bekezdése a 64/2015. (XI. 13.) NFM rendelet 1. § (1) bekezdésével megállapított, a 10/2021. (IX. 30.) IM rendelet 7. § (1) bekezdése szerint módosított szöveg.

3

Az 1. § (3) bekezdése a 64/2015. (XI. 13.) NFM rendelet 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

4

Az 1. § (4) bekezdése a 21/2014. (III. 13.) KIM rendelet 24. § (4) bekezdés b) pontja szerint módosított szöveg.

5

Az 1. § (5) bekezdése a 28/2012. (V. 18.) KIM rendelet 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

6

Az 1. § (5a) bekezdését a 28/2012. (V. 18.) KIM rendelet 1. § (4) bekezdése iktatta be, szövege a 21/2014. (III. 13.) KIM rendelet 24. § (4) bekezdés c) pontja szerint módosított szöveg.

7

Az 1. § (5b) bekezdését a 28/2012. (V. 18.) KIM rendelet 1. § (5) bekezdése iktatta be, szövege a 64/2015. (XI. 13.) NFM rendelet 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

8

Az 1. § (5c) bekezdését a 64/2015. (XI. 13.) NFM rendelet 1. § (4) bekezdése iktatta be.

9

A 2. § (2) bekezdése a 28/2012. (V. 18.) KIM rendelet 2. §-ával megállapított szöveg.

10

A 3. § (1) bekezdése a 21/2014. (III. 13.) KIM rendelet 24. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

11

A 3. § (2) bekezdése a 28/2012. (V. 18.) KIM rendelet 3. §-ával megállapított szöveg.

12

A 3. § (3) bekezdése a 28/2012. (V. 18.) KIM rendelet 3. §-ával megállapított szöveg.

13

A 3. § (4) bekezdése a 21/2014. (III. 13.) KIM rendelet 24. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

14

A 3. § (5) bekezdése a 21/2014. (III. 13.) KIM rendelet 24. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

15

A 4. § a) pontja a 28/2012. (V. 18.) KIM rendelet 4. §-ával megállapított, a 21/2014. (III. 13.) KIM rendelet 24. § (4) bekezdés d) pontja szerint módosított szöveg.

16

A 4. § b)–c) pontját a 21/2014. (III. 13.) KIM rendelet 24. § (5) bekezdése hatályon kívül helyezte.

17

A 4. § d) pontját a 28/2012. (V. 18.) KIM rendelet 7. §-a hatályon kívül helyezte.

18

A 4/A. §-t a 28/2012. (V. 18.) KIM rendelet 5. §-a iktatta be, szövege a 21/2014. (III. 13.) KIM rendelet 24. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

19

A 4/B. §-t a 28/2012. (V. 18.) KIM rendelet 5. §-a iktatta be.

20

A 4/C. §-t a 28/2012. (V. 18.) KIM rendelet 6. §-a iktatta be.

21

A 8. §-t a 9. § (1) bekezdése hatályon kívül helyezte, újonnan a 64/2015. (XI. 13.) NFM rendelet 2. §-a iktatta be.

22

A 9. § a (2) bekezdés alapján hatályát vesztette.

23

Az 1. mellékletet a 64/2015. (XI. 13.) NFM rendelet 3. §-a iktatta be, szövege a 25/2017. (XII. 22.) IM rendelet 13. §-a szerint módosított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére