• Tartalom

36/2010. (XI. 30.) VM rendelet

36/2010. (XI. 30.) VM rendelet

a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózatról1

2014.12.31.

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (3) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

A Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat célja

1. §2 A Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat (a továbbiakban: MNVH) célja a vidékfejlesztésben érintett kormányzati és önkormányzati intézmények, társadalmi szervezetek, szakmai testületek, gazdálkodó tevékenységet végző szervezetek információs és együttműködési hálózatba szervezése, és tevékenységük összehangolása a vidék társadalmi-gazdasági fejlődése, a felzárkóztatás, valamint a támogatási források hatékony felhasználása érdekében, továbbá az MNVH szolgáltatásainak széles körben történő hozzáférhetővé tétele.

Fogalommeghatározás

2. § E rendelet alkalmazásában:

a) cselekvési terv: az MNVH-nak, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló, 2005. szeptember 20-i 1698/2005/EK tanácsi rendelet 68. cikk (2) bekezdés b) pontja szerint kialakítandó, egy évre szóló munkaterve;

b) legjobb gyakorlatok: az Európai Unió tagállamainak, az általuk kidolgozott vidékfejlesztési programok végrehajtása során szerzett tapasztalatai.

Az MNVH feladatai

3. § (1) Az MNVH:

a) szolgáltató, információs feladatai keretében, különösen:

aa) megszervezi a szakmai tapasztalatok és know-how cseréjét,

ab) segíti a módszertani tapasztalatcserét,

ac) terjeszti a legjobb gyakorlatokat,

ad) igényfelmérést végez az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (a továbbiakban: ÚMVP) III–IV. tengelyének intézkedéseivel kapcsolatosan,

ae) szakmai képzési és továbbképzési programokat szervez;

b) kommunikációs feladatai keretében, különösen:

ba) kapcsolatot tart az ÚMVP végrehajtásához kötődő szervezetekkel és elősegíti a közöttük lévő kapcsolattartást,

bb) általános tájékoztatást nyújt az ÚMVP III–IV. tengelyének intézkedéseivel kapcsolatban,

bc) kiépíti és kezeli a legjobb gyakorlatok felsorolását tartalmazó projektadatbázist,

bd) kiépíti és kezeli a nemzetközi joggyakorlatot tartalmazó adatbázist;

c) nemzetközi és térségközi kapcsolatokhoz kötődő feladatai keretében, különösen:

ca) segítséget nyújt a térségközi és nemzetek közötti kooperációhoz,

cb) tanulmányutakat, képzéseket szervez,

cc) elősegíti a többszereplős fejlesztéseket, együttműködési hálózatok kialakítását,

cd) tájékoztatást nyújt a vidéki szervezetek és szereplők számára a hazai és nemzetközi fejlesztési források által nyújtott fejlesztési lehetőségekről,

ce) biztosítja az Európai Vidékfejlesztési Hálózattal (a továbbiakban: EVH) való együttműködést.

(2) Az MNVH (1) bekezdésben foglalt feladatait a cselekvési terv részletezi. A cselekvési terv tartalmazza a legjobb gyakorlatok elemzését, valamint az ezzel kapcsolatos információkra vonatkozó rendelkezéseket, a hálózat irányítását, a tapasztalat- és a know-how csere megszervezését, a képzési programok készítését a helyi akciócsoportok számára, valamint a segítségnyújtás feltételeit a nemzetközi és térségközi együttműködések számára.

(3)3 Az MNVH éves cselekvési tervére vonatkozó javaslatot a Főtitkár közreműködésével az Elnökség készíti elő és az Irányító Hatóság (a továbbiakban: IH) vezetője hagyja jóvá.

A regisztráció folyamata

4. § (1) Az MNVH szolgáltatásainak igénybevétele érdekében regisztrációra jogosult:

a) minden 18. életévét betöltött, Magyarországon állandó lakhellyel rendelkező természetes személy,

b) a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény hatálya alá tartozó mikro-, kis- és középvállalkozás, továbbá bármely egyéb vállalkozás,

c) a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény hatálya alá tartozó önkormányzat, valamint a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény alapján megalakult társulás,

d) az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény alapján létrejött, Magyarországon nyilvántartásba vett egyesület, társadalmi szervezet,

e) a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény hatálya alá tartozó felsőoktatási intézmény,

f) érdekképviseleti szervezet,

g) szakmai és gazdasági kamara,

h)4 egyházi jogi személy;

i) a vidékfejlesztéssel foglalkozó országos hatáskörű közigazgatási szerv,

j) az ÚMVP Monitoring Bizottságának tagja,

k) az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló 1698/2005/EK tanácsi rendelet 3. és 4. tengelyének keretében megalakuló helyi akciócsoportok elismerési rendjével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 93/2007. (VIII. 29.) FVM rendelet alapján előzetesen elismert helyi közösségek tervezési folyamatával, és a LEADER csoportok kiválasztásával kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 147/2007. (XII. 4.) FVM rendelet [a továbbiakban: a 147/2007. (XII. 4.) FVM rendelet] alapján kiválasztott LEADER helyi akciócsoport,

l) a 147/2007. (XII. 4.) FVM rendelet 2. § b) pontja szerinti Helyi Vidékfejlesztési Közösség (a továbbiakban: HVK),

m) a regionális fejlesztési ügynökség,

n) egyéb vidékfejlesztésben érintett szereplő.

(2)5 Regisztrálni az MNVH honlapján közzétett, az 1. melléklet szerinti adattartalmú regisztrációs adatlap kitöltésével és az IH-hoz való beküldésével lehet. A regisztrációs adatlap beküldésére postai vagy elektronikus úton van lehetőség.

(3) A regisztrált személyekről és szervezetekről az Állandó Titkárság elektronikus adatbázist készít.

(4)6 A regisztráció létrejöttéről a regisztráltakat az IH írásban értesíti.

(5)7 A regisztrált személy vagy szervezet az MNVH honlapján közzétett, a 2. melléklet szerinti adattartalommal rendelkező írásbeli nyilatkozat benyújtásával törölheti regisztrációját a nyilatkozat IH-hoz való beküldésével.

5. § (1) A regisztráció során a regisztráló személy vagy szervezet megjelöli, hogy tevékenysége, érdeklődése az ÚMVP négy tengelye közül melyik tengelyhez, vagy tengelyekhez kapcsolódik leginkább.

(2) A regisztrált elektronikus úton megkapja az általa megjelölt tengelyt érintő aktuális vidékpolitikai eseményekről szóló tájékoztatást.

(3) Az ÚMVP keretében támogatásban részesült személyek és szervezetek külön regisztráció nélkül jogosulttá válnak az MNVH szolgáltatásaira. A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH) átadja az ÚMVP-ből támogatásban részesültek a mezőgazdasági, agrár-, vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény (a továbbiakban: Tv.) 24. § (2) bekezdése alapján közérdekből nyilvános adatait tartalmazó adatbázisát az Állandó Titkárság részére. Az MVH az adatokat a honlapján történő közzététellel egyidejűleg, az Állandó Titkársággal kötött külön megállapodás alapján adja át.

(4)8 Az IH írásban értesíti a támogatásban részesült személyt, szervezetet arról, hogy bekerült az MNVH szolgáltatatásaira jogosultak közé. Ezzel egyidejűleg lehetővé teszi, hogy a támogatásban részesült személy vagy szervezet kiegészítse az adatait az 1. mellékletben foglalt adattartalomnak megfelelően. A támogatásban részesült személy és szervezet a közvetlenül regisztráltakkal azonos módon írásban kérheti a törlését az MNVH adatbázisából.

Tanács

6. § (1) A Tanács az MNVH javaslattevő, támogató szerveként:

a) segíti, hogy az MNVH céljairól, tevékenységéről, egyes programjairól az érintett személyek, szervezetek minél szélesebb körben értesüljenek,

b) véleményezi az éves cselekvési tervet, valamint a cselekvési terv végrehajtásáról szóló beszámolót,

c) javaslatot tehet az Elnökségnek a cselekvési terv végrehajtására.

(2)9 A Tanács legfeljebb 200 tagból áll. A Tanács tagjait az agrár-vidékfejlesztésért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) kéri fel. A Tanács tagjait a vidékfejlesztésben érintett szakmai szervezetek, érdekképviseleti szervezetek, LEADER helyi akciócsoportok képviselői, tisztségviselői, munkatársai, a vidékfejlesztéssel foglalkozó tudományos kutatók és szakértők közül lehet felkérni. Az Elnökség javaslatot tehet további tagok felvételére.

(3) A miniszter a Tanács tagjait indokolás nélkül visszahívhatja.

(4) A Tanács tagjai az ÚMVP tengelyeihez illeszkedően szakosztályokat hozhatnak létre. Az egyes szakosztályok munkájának szervezésére az Elnökség a tagjai közül kijelöl egy-egy szakosztály elnököt.

(5) A Tanács évente legalább egy alkalommal ülésezik. A Tanácsot az Elnökség döntése alapján a Főtitkár hívja össze. A Tanács üléseit az MNVH elnöke (a továbbiakban: Elnök) vezeti, a szakosztályok üléseit a szakosztály elnökök vezetik. A Tanács és szakosztályai működésének szabályait ügyrendbe kell foglalni, amelyet az Elnökség fogad el.

Elnökség

7. § (1) Az MNVH céljainak megvalósításáért az Elnökség felelős. Az Elnökség, feladatkörében eljárva:

a) elfogadja az MNVH éves cselekvési tervére vonatkozó javaslatot,

b) meghozza az MNVH jogszabályban foglalt feladataihoz és a cselekvési terv végrehajtásához szükséges, feladatkörébe tartozó döntéseket és figyelemmel kíséri a döntések végrehajtását,

c) javaslatot tesz az MNVH költségvetési forrásaiból finanszírozandó egyes programokra, így különösen hazai és nemzetközi szakmai eseményekre, képzésekre, kutatásokra, kiadványokra,

d) évente beszámolót készít a cselekvési terv végrehajtásáról az IH vezetőjének,

e) az európai vidékfejlesztési hálózat szervezeti felépítésének megállapításáról szóló, 2008. február 20-i 2008/168/EK bizottsági határozat (a továbbiakban: 2008/168/EK bizottsági határozat) szerinti EVH koordinációs bizottságába delegált tagot beszámoltathatja és neki szakmai kérdésekben állásfoglalást adhat,

f) a 2008/168/EK bizottsági határozat szerinti EVH koordinációs bizottságának LEADER-albizottságába delegált tagot beszámoltathatja és neki szakmai kérdésekben állásfoglalást adhat,

g) a Főtitkár javaslatára megválasztja az EVH tematikus munkacsoportjaiba a delegált tagot az MNVH szakértői listájáról.

(2) Az Elnökség 13 szavazati jogú tagját, köztük az Elnököt a miniszter kéri fel a vidékfejlesztésben érintett nem állami szervezetek képviselői, munkatársai közül. A tagok kiválasztása során figyelemmel kell lenni arra, hogy az ÚMVP mind a négy tengelyéhez kapcsolódóan legyenek tagjai az Elnökségnek. Az Elnökségnek tanácskozási joggal, szavazati jog nélkül tagja az IH delegáltja és a Főtitkár.

(3) Az Elnökség tagjainak megbízatása a kinevezéstől számított öt évre szól. Az Elnökség tagját a miniszter indokolás nélkül visszahívhatja és helyette más tagot nevezhet ki.

(4) Az Elnökség működésének szabályait ügyrendbe kell foglalni, amelyet az IH vezetője fogad el.

(5) Az Elnökség tagjai az elvégzett munkájukhoz illeszkedő, az ügyrendben meghatározott mértékű költségátalányra jogosultak. Az Elnökség egyes tagjainak kifizetett költségátalányról az MNVH honlapján negyedévente tájékoztatót kell elhelyezni.

Elnök

8. § (1) Az Elnök személye jeleníti meg az MNVH szakmai és civil szervezeteinek egységét. Az Elnököt a miniszter kéri fel és indokolás nélkül visszahívhatja.

(2) Az Elnök feladatkörében eljárva:

a) ellátja az MNVH hazai képviseletét,

b) vezeti az Elnökség, illetve a Tanács üléseit.

Főtitkár

9. § (1) A Főtitkár feladatkörében eljárva:

a) irányítja az MNVH cselekvési tervének végrehajtását, az MNVH működését és az Állandó Titkárságot,

b) közvetít a vidékfejlesztésben érintett személyek és szervezetek, valamint a kormányzati szereplők között,

c) ellátja az Elnök általános helyettesítését,

d)10 a miniszter javaslatait, szakmai anyagait az Elnökség elé terjeszti,

e) elfogadásra előterjeszti az IH vezetőjének az MNVH Elnökség által jóváhagyott cselekvési tervét,

f) évente elfogadásra előterjeszti az IH vezetőjének az Elnökség által készített beszámolót a cselekvési terv végrehajtásáról,

g) javaslatot tesz az IH vezetőjének az MNVH-ba regisztráltak és a résztvevők részére nyújtandó szolgáltatások körére, valamint az MNVH éves költségvetésére,

h)11 a NAKVI vezetőjével egyeztetve kialakítja az Állandó Titkárság szervezeti felépítését és személyi összetételét,

i) képviseli az MNVH-t a nemzetközi kapcsolatokban,

j) képviseli az MNVH-t az EVH koordinációs bizottságában, szükség esetén gondoskodik a helyettesítéséről,

k) gondoskodik az MNVH képviseletéről EVH koordinációs bizottságának LEADER-albizottságában.

(2) A Főtitkár ellenjegyzi, és elfogadásra előterjeszti az IH vezetőjének az Elnökség által elfogadott, a cselekvési terv megvalósítását szolgáló egyes programok támogatására vonatkozó javaslatot. A Főtitkár az ellenjegyzés előtt megvizsgálja a támogatásra javasolt program illeszkedését az MNVH jogszabályokban és a cselekvési tervben szereplő céljaihoz, tevékenységéhez, valamint vizsgálja a felhasználni tervezett támogatás nagyságának és a várt eredménynek az arányosságát.

(3) A Főtitkár gondoskodik az MNVH szakmai munkáját segítő szakértők listájának elkészítéséről és frissítéséről.

(4) A Főtitkárt a miniszter nevezi ki öt évre. A miniszter a Főtitkárt a kinevezésének időtartama alatt bármikor, indokolás nélkül visszahívhatja.

Állandó Titkárság

10. § Az Állandó Titkárság, mint a Tv. 20. §-a szerinti irányító egység, az MNVH operatív szerveként:

a) koordinálja az MNVH regisztrációját,

b) ellátja a Tanács, a Főtitkár és az Elnökség titkársági feladatait, és az ehhez kötődő adminisztrációt,

c) információt közvetít a Tanács, az Elnökség és az MNVH regisztráltjai között,

d) továbbítja a hozzá beérkező, az MNVH-nak a 3. § (1) bekezdés szerinti feladataihoz kapcsolódó javaslatokat az Elnökség részére,

e) kapcsolatot tart az MNVH szervezeti egységeivel és egyéb szakmai szervezetekkel,

f) szervezi és ellátja az MNVH nemzetközi kapcsolataiból adódó feladatokat, különös tekintettel az EVH keretében folyó együttműködésekre,

g) javaslatokat készít elő a Főtitkár a 9. § (1) bekezdés g) pontja szerinti kötelezettségének teljesítéséhez,

h) ellátja az MNVH napi működésével, valamint a vidékfejlesztési szereplők együttműködésével kapcsolatos egyéb szakmai feladatokat,

i) az IH-val való egyeztetések alapján részt vesz a LEADER program végrehajtását támogató feladatellátásban,

j) gondoskodik az EVH keretében folyó szakértői munka és szakmai eseményeken elérhető, a regisztráltak számára hasznosítható információ terjesztéséről.

Az MNVH feladatainak megvalósítása

11. § (1)12 Az MNVH a működtetéséhez kapcsolódó, az MNVH-ba regisztráltak és az MNVH szervezeti egységeiben részt vevők számára nyújtott szolgáltatásokat a cselekvési tervben meghatározottak szerint az Állandó Titkárságon és az IH-n keresztül nyújtja.

(2)13 Az IH az Állandó Titkárságot saját szervezeti egységeként működteti.

Az MNVH költségvetési forrása

12. § (1) Az MNVH tevékenysége finanszírozásának forrása az ÚMVP Technikai Segítségnyújtás intézkedésében meghatározott kötelezettségvállalási előirányzatok. Az IH vezetője az MNVH tevékenységére rendelkezésére álló források felhasználására általános irányelveket határozhat meg.

(2) Az MNVH pénzügyi ellenőrzését az MVH-n keresztül az IH vezetője látja el.

Záró rendelkezés

13. § (1) E rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózatról szóló 131/2008. (X. 1.) FVM rendelet [a továbbiakban: 131/2008. (X. 1.) FVM rendelet] hatályát veszti.

14. § (1) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg megszűnik az MNVH 2008. december 2-án létrejött Elnökségének megbízatása.

(2) A 131/2008. (X. 1.) FVM rendelet alapján regisztrált személyek, szervezetek regisztrációjának fennállását a 131/2008. (X. 1.) FVM rendelet hatályon kívül helyezése nem érinti, továbbra is regisztráltjai maradnak az MNVH-nak.

(3) Az MVH az e rendelet hatálybalépése14 előtt támogatásban részesültek közérdekből nyilvános adatait tartalmazó adatbázisát 2011. január 31-ig adja át az Állandó Titkárságnak.

Az Európai Unió jogának való megfelelés

15. § Ez a rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló 1698/2005/EK tanácsi rendelet 68. cikkének végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg.

1. melléklet a 36/2010. (XI. 30.) VM rendelethez

Az e rendelet szerinti regisztrációs lap kötelező adattartalma
1. A Magyar Nemzeti Vidéki Hálózatba történő regisztrációhoz a 4. § (1) bekezdés a), j) és n) pontjában meghatározott természetes személyek részére
1.1. ügyfélazonosító adatok
1.2. elektronikus úton történő regisztráció adatai:
1.2.1. regisztráció időpontja
1.2.2. regisztráció azonosítószáma
1.2.3. megjelölt tengely, tengelyek neve
1.3. az MNVH-ba történő regisztrációról szóló nyilatkozat
1.4. regisztráló személy aláírása
1.5.15 regisztráló személy hozzájárulása az adatainak az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény szerinti kezeléséhez
2. A Magyar Nemzeti Vidéki Hálózatba történő regisztrációhoz a 4. § (1) bekezdés h)–i) és k)–m) pontjában meghatározott szervezetek részére
2.1. alapadatok
2.1.1. főtevékenység megjelölése
2.1.2. alapítás éve
2.1.3. jogi státusza (gazdasági társaság, önkormányzat, egyesület, alapítvány stb., KKV kód)
2.1.4. működési szint (települési, térségi, kistérségi, megyei, regionális, országos, nemzetközi)
2.2. elektronikus úton történő regisztráció adatai:
2.2.1. regisztráció időpontja
2.2.2. regisztráció azonosítószáma
2.2.3. megjelölt tengely, tengelyek
2.3. az MNVH-ba történő regisztrációról szóló nyilatkozat
2.4. képviselő cégszerű aláírása
2.5.16 a szervezetet regisztráló személy hozzájárulása a szervezet adatainak az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény szerinti kezeléséhez

2. melléklet a 36/2010. (XI. 30.) VM rendelethez

Az e rendelet szerinti regisztráció törléséről szóló nyilatkozat kötelező adattartalma
1. Magánszemélyek részére
1.1. nyilatkozó személy azonosító adatai
1.2. regisztráció törléséről szóló nyilatkozat
1.3. nyilatkozó személy aláírása
2. A 4. § (1) bekezdés b)–i) és k)–m) pontjában meghatározott szervezetek részére
2.1. szervezet megnevezése
2.2. regisztráció törléséről szóló nyilatkozat
2.3. képviselő cégszerű aláírása
1

A rendeletet a 11/2016. (IV. 21.) MvM rendelet 13. §-a hatályon kívül helyezte 2016. április 25. napjával. Alkalmazására lásd e hatályon kívül helyező rendelet 11. §-át.

2

Az 1. § a 22/2014. (III. 14.) VM rendelet 76. §-a szerint módosított szöveg.

3

A 3. § (3) bekezdése a 12/2014. (XII. 30.) MvM rendelet 14. §-a szerint módosított szöveg.

4

A 4. § (1) bekezdés h) pontja a 121/2013. (XII. 16.) VM rendelet 15. §-ával megállapított szöveg.

5

A 4. § (2) bekezdése a 12/2014. (XII. 30.) MvM rendelet 13. § a) pontja szerint módosított szöveg.

6

A 4. § (4) bekezdése a 12/2014. (XII. 30.) MvM rendelet 13. § b) pontja szerint módosított szöveg.

7

A 4. § (5) bekezdése a 12/2014. (XII. 30.) MvM rendelet 13. § c) pontja szerint módosított szöveg.

8

Az 5. § (4) bekezdése a 12/2014. (XII. 30.) MvM rendelet 13. § d) pontja szerint módosított szöveg.

9

A 6. § (2) bekezdése a 12/2014. (XII. 30.) MvM rendelet 13. § e) pontja szerint módosított szöveg.

10

A 9. § (1) bekezdés d) pontja a 12/2014. (XII. 30.) MvM rendelet 13. § f) pontja szerint módosított szöveg.

11

A 9. § (1) bekezdése a 106/2012. (X. 11.) VM rendelet 11. § b) pontja szerint módosított szöveg.

12

A 11. § (1) bekezdése a 12/2014. (XII. 30.) MvM rendelet 13. § g) pontja szerint módosított szöveg.

13

A 11. § (2) bekezdése a 12/2014. (XII. 30.) MvM rendelet 13. § d) pontja szerint módosított szöveg.

14

A hatálybalépés időpontja: 2010. december 3.

15

Az 1. melléklet 1. pont 1.5. alpontja a 106/2012. (X. 11.) VM rendelet 11. § e) pontja szerint módosított szöveg.

16

Az 1. melléklet 2. pont 2.5. alpontja a 106/2012. (X. 11.) VM rendelet 11. § e) pontja szerint módosított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére