• Tartalom

361/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet

361/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet

az egyes rendészeti tárgyú és az azokkal összefüggő törvények módosításáról szóló 2010. évi CXLVII. törvényhez kapcsolódóan egyes kormányrendeletek módosításáról1

2011.01.01.

A Kormány

az 1–4. §, a 18. § (2) bekezdése, valamint a 18. § (5) bekezdés a) pontja tekintetében a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény 342. § (1) bekezdés a), c) és d) pontjában,

az 5–11. §, valamint a 18. § (3) bekezdése és a 18. § (5) bekezdés b) pontja tekintetében a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 100. § (1) bekezdés a)–c) pontjában,

a 12–17. §, valamint a 18. § (4) bekezdése tekintetében a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 100. § (1) bekezdés k) pontjában kapott felhatalmazás alapján, és

a 18. § (5) bekezdés c) pontja tekintetében az Alkotmány 35. § (2) bekezdésében megállapított eredeti jogalkotói hatáskörében,

az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,

a következőket rendeli el:

1. A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény végrehajtásáról szóló 140/1996. (VIII. 31.) Korm. rendelet módosítása

1. § A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról

szóló 1996. évi XLIII. törvény végrehajtásáról szóló 140/1996. (VIII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.) 1. § (1) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A hivatásos és szerződéses (a továbbiakban együtt: hivatásos) állomány tagja a fegyveres szerv feladataival összefüggő állami feladatok megvalósítása érdekében szolgálatteljesítésre]

d) tudományos intézményhez, közigazgatási szervhez, honvédelmi és rendvédelmi célú tevékenységet folytató vagy egyéb biztonsági érdeket szolgáló szervhez, valamint a fegyveres szerv szervezetébe nem tartozó egészségügyi intézményhez, ügyészséghez, az Országos Igazságszolgáltatási Tanács Hivatalához, rendészeti adatfeldolgozást végző szervhez [Hszt. 42. § (2) bekezdés c)–f), h), i) és m) pont, 285. § (1) bekezdés] (a továbbiakban együtt: polgári szerv),”

[vezényelhető.]

2. § Az R1. 14. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Ha a polgári védelem, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, a büntetés-végrehajtási szervezet, valamint az állami és hivatásos önkormányzati tűzoltóság hivatásos állományának tagja a Hszt.
23. §-a szerint írásban bejelentette, hogy országgyűlési képviselői, európai parlamenti képviselői, főpolgármesteri, polgármesteri választáson nyilvántartásba vett jelölt (a továbbiakban: jelölt), az állományilletékes parancsnok javaslatára a munkáltatói jogkört gyakorló elöljáró parancsban (határozatban) intézkedik a jelölt szolgálati viszonyának szüneteltetése iránt.”

3. § Az R1. 37. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

37. § A büntetés-végrehajtási szervezetnél a Hszt. 306. §-a szempontjából fokozottan veszélyes beosztást látnak el azok, akik különleges biztonságú, illetve hosszúidős speciális rezsim körletre vagy különleges biztonságú zárkához, vagy HIV-pozitív fogva tartottak körletére vannak beosztva, vagy az Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézetben a közvetlen betegellátásban teljesítenek szolgálatot.”

2. A Rendőrség szerveiről és a Rendőrség szerveinek feladat- és hatásköréről szóló
329/2007. (XII. 13.) Korm. rendelet módosítása

5. § A Rendőrség szerveiről és a Rendőrség szerveinek feladat- és hatásköréről szóló 329/2007. (XII. 13.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.) 1. §-át megelőző alcím és az 1. § helyébe a következő alcím és rendelkezés lép:

„Az Rtv.-ben meghatározott, az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv szervezete
1. § Az Rtv.-ben meghatározott, az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv (a továbbiakban: általános rendőri szerv) központi szerve az Országos Rendőr-főkapitányság (a továbbiakban: ORFK), székhelyét az 1. melléklet határozza meg.”

6. § Az R2. 8. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) A Nemzeti Nyomozó Iroda feladatkörében eljárva közreműködik az Európai Unió különleges intervenciós egységével való együttműködés keretében a bűnüldöző szervek nemzetközi együttműködéséről szóló törvényben, valamint az Európai Unió tagállamaival folytatott bűnügyi együttműködésről szóló törvényben meghatározott segítségnyújtás végrehajtásában.”

7. § Az R2. 10. § (2) bekezdése a következő d) és e) pontokkal egészül ki:

[A Repülőtéri Rendőr Igazgatóság a Budapest Ferihegy Nemzetközi Repülőtéren]

d) az egyes szabálysértésekről szóló kormányrendeletben meghatározott légiközlekedés biztonságát szolgáló szabályok megszegése szabálysértés esetén szabálysértési hatóságként jár el, a tulajdon elleni szabálysértések esetén lefolytatja a szabálysértésekről szóló törvényben meghatározott, a rendőrség hatáskörébe utalt bírósági eljárást előkészítő eljárást,
e) törvényben meghatározott esetben közrendvédelmi bírságot állapít meg.”

8. § Az R2. 11. § (2) bekezdése a következő j) ponttal egészül ki:

[A rendőr-főkapitányság rendészeti feladatkörében:]

j) lefolytatja a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 66/A. § (2) bekezdésében a rendőrség hatáskörébe utalt bírságolással kapcsolatos eljárást.”

9. § Az R2. 12. § (2) bekezdése a következő n) ponttal egészül ki:

[A rendőrkapitányság rendészeti feladatkörében:]

n) a tulajdon elleni szabálysértések és a feloszlatott társadalmi szervezet tevékenységében való részvétel szabálysértés esetén lefolytatja a szabálysértésekről szóló törvényben meghatározott, a rendőrség hatáskörébe utalt bírósági eljárást előkészítő eljárást.”

10. § Az R2. 16. §-a a következő c) ponttal egészül ki:

[E rendelet a következő uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:]

c)

11. § Az R2. 1. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

3. A Rendőrség által alkalmazott kényszerítő eszközök rendszeresítésének szakmai követelményeiről és eljárási szabályairól szóló 384/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

12. § A Rendőrség által alkalmazott kényszerítő eszközök rendszeresítésének szakmai követelményeiről és eljárási szabályairól szóló 384/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R3.) 8. § (1)–(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A rendszeresítési eljárást a rendőrségről szóló törvényben meghatározott, az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv (a továbbiakban: általános rendőri szerv) azon szervének, illetve a rendőrségről szóló törvényben meghatározott terrorizmust elhárító szerv (a továbbiakban: terrorizmust elhárító szerv), valamint a rendőrségről szóló törvényben meghatározott belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatokat ellátó szerv (a továbbiakban: belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatokat ellátó szerv) azon szervezeti egységének vezetője kezdeményezi, amely szervnél, szervezeti egységnél a kényszerítő eszköz alkalmazása szükséges.
(2) Az országos rendőrfőkapitány, a terrorizmust elhárító szerv főigazgatója vagy a belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatokat ellátó szerv főigazgatója a nem rendszeresített kényszerítő eszköz beszerzésének szükségességéről – a beszerzési eljárás megindítását megelőzően – írásban tájékoztatja a minisztert, valamint értesítést küldhet a társszervek részére.”

13. § Az R3. 9. § (3) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A beszerzési eljárás eredményeként létrejött szerződés megkötését követően haladéktalanul – a 2. melléklet tartalmi előírásai alapján –]

a) az országos rendőrfőkapitány, a terrorizmust elhárító szerv főigazgatója vagy a belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatokat ellátó szerv főigazgatója rendszeresítési javaslatot terjeszt fel a miniszternek, vagy
b) a rendőrség 8. § (1) bekezdés szerinti vezetője – az e rendelet szerint meghatározott esetekben – alkalmazásba vételi javaslatot terjeszt fel az országos rendőrfőkapitánynak, a terrorizmust elhárító szerv főigazgatójának vagy a belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatokat ellátó szerv főigazgatójának.”

14. § Az R3. 18. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

18. § A próbahasználatot az általános rendőri szerv esetében az országos rendőrfőkapitány által kijelölt szervnek, a terrorizmust elhárító szerv vagy a belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatokat ellátó szerv esetében a főigazgató által kijelölt szervezeti egységnek kell lefolytatnia, amelynek vezetője a próbahasználat tapasztalatairól jegyzőkönyvet készít.”

15. § Az R3. 21. § utolsó mondata helyébe a következő rendelkezés lép:

„Az országos rendőrfőkapitány, a terrorizmust elhárító szerv főigazgatója vagy a belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatokat ellátó szerv főigazgatója a próbahasználatot ellenőrizheti.”

16. § Az R3. 25. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A rendőrség az általa végrehajtott próbahasználat tapasztalatait, eredményeit írásban átadhatja a társszervek részére.”

17. § Az R3. 3–6. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

18. § (1) Ez a rendelet 2011. január 1-jén lép hatályba.

(2) Az R1. 8. § (1) bekezdésében a „valamint a fegyveres szervhez nem tartozó egészségügyi intézményhez” szövegrész helyébe az „a fegyveres szervhez nem tartozó egészségügyi intézményhez, valamint a rendészeti adatfeldolgozást végző szervhez” szöveg, 25. § (5) bekezdésében a „legfeljebb 2010. december 31-ig” szövegrész helyébe a „legfeljebb 2011. december 31-ig” szöveg, 25. § (7) bekezdésében a „legfeljebb 2010. december 31-ig” szövegrész helyébe a „legfeljebb 2011. december 31-ig” szöveg, 36. §-ában a „(2) bekezdésének a) pontja tizedik gondolatjeles bekezdése” szövegrész helyébe a „(2) bekezdés a) pont 10. alpontja” szöveg lép.

(3) Az R2. 2. § (1) bekezdés bevezető szövegében az „A Rendőrségnek az Rtv. 4. §-ának (3) bekezdése alapján” szövegrész helyébe az „Az általános rendőri szerv” szöveg, 2. § (2) bekezdésében az „A Rendőrség” szövegrész helyébe az „Az általános rendőri szerv” szöveg, 6. §-át megelőző alcímben az „A Rendőrség” szövegrész helyébe az „Az általános rendőri szerv” szöveg, 6. § (1) bekezdés e) pontjában a „Rendőrség” szöveg helyébe a „rendőrség” szövegrész, 6. § (1) bekezdés g) pontjában „a rendőrségi szervek” szövegrész helyébe az „az általános rendőri szerv szervei” szöveg, 6. § (2) bekezdés a) pontjában az „a Rendőrség” szövegrész helyébe az „az általános rendőri szerv” szöveg, 6. § (2) bekezdés b) pontjában az „a Rendőrség” szövegrész helyébe az „a rendőrség” szöveg, 6. § (2) bekezdés c) pontjában az „a Rendőrség” szövegrész helyébe az „a rendőrség” szöveg, 6. § (2) bekezdés f) pont fb) alpontjában az „a Rendőrség” szövegrész helyébe az „a rendőrség” szöveg, 6. § (3) bekezdés h) pontjában az „a rendőrség közrendvédelmi” szöveg helyébe az „az általános rendőri szerv közrendvédelmi” szöveg, 6. § (3) bekezdés h) pontjában az „a Rendőrség, továbbá” szövegrész helyébe az „a rendőrség, továbbá” szöveg, 8. § (1) bekezdés b) pontjában az „a Rendőrség” szövegrész helyébe az „az általános rendőri szerv” szöveg, 10. § (3) bekezdés a) pontjában a „gd)–ge) alpontjában” szövegrész helyébe a „gd)–ge), valamint j) alpontjában” a 11. § (3) bekezdés f) pont fb) alpontjában az „a Rendőrség” szövegrész helyébe az „a rendőrség” szöveg lép.

(4) Az R3. 1. § f) pontjában a „Rendőrség” szövegrész helyébe a „rendőrség” szöveg, 1. § g) pontjában a „Vám- és Pénzügyőrség” szövegrész helyébe a „Nemzeti Adó- és Vámhivatal” szöveg, 2. §-ában a „Rendőrség” szövegrész helyébe a „rendőrség” szöveg, 3. §-ában a „Rendőrség” szövegrész helyébe a „rendőrség” szöveg, 4. §-ában a „Rendőrség” szövegrész helyébe a „rendőrség” szöveg, 6. §-ában a „Rendőrség” szövegrész helyébe a „rendőrség” szöveg, 11. §-ában az „az országos rendőrfőkapitány szakértői bizottságot” szövegrész helyébe az „az országos rendőrfőkapitány, a terrorizmust elhárító szerv főigazgatója vagy a belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatokat ellátó szerv főigazgatója szakértői bizottságot” szöveg, 14. § (1) bekezdésében a „Rendőrség” szövegrész helyébe a „rendőrség” szöveg, 14. § (2) bekezdésében „az országos rendőrfőkapitány dönt” szövegrész helyébe „az országos rendőrfőkapitány, a terrorizmust elhárító szerv főigazgatója vagy a belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatokat ellátó szerv főigazgatója dönt” szöveg, 17. § (1) bekezdésében az „az országos rendőrfőkapitány írásban” szövegrész helyébe az „az országos rendőrfőkapitány, a terrorizmust elhárító szerv főigazgatója vagy a belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatokat ellátó szerv főigazgatója írásban” szöveg, 19. §-ában a „Rendőrség” szövegrész helyébe a „rendőrség” szöveg, 23. §-ában a „Rendőrség” szövegrész helyébe a „rendőrség” szöveg, 25. § (1) bekezdésében a „Rendőrség” szövegrész helyébe a „rendőrség” szöveg, 30. § (1) bekezdésében a „Rendőrség” szövegrész helyébe a „rendőrség” szöveg, 31. § (1) bekezdésében az „az országos rendőrfőkapitány a 3. melléklet szerinti” szövegrész helyébe az „az országos rendőrfőkapitány, a terrorizmust elhárító szerv főigazgatója vagy a belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatokat ellátó szerv főigazgatója a 3. melléklet szerinti” szöveg lép.

(5) Hatályát veszti

a) az R2. 9. § m) pontjában az „és a különleges rendőri feladatokra” szövegrész, valamint

b) a fővárosi és megyei vagyonátadó bizottságokról szóló 7/2009. (I. 20.) Korm. rendelet.

(6) Nem lép hatályba a Nemzeti Adó- és Vámhivatal szervezetéről és egyes szervek kijelöléséről szóló 273/2010. (XII. 9.) Korm. rendelet 81. § (11) bekezdése, 138. §-a és 6. számú melléklete.

19. § E rendelet 6. §-a az Európai Unió tagállamainak különleges intervenciós egységei közötti együttműködés javításáról válsághelyzetekben szóló, 2008. június 23-i 2008/617/IB tanácsi határozat 2–4. cikkének való megfelelést szolgálja.

1. melléklet a 361/2010. (XII. 30.) Korm. rendelethez

1. Az R1. 2/A. számú mellékletében „A BM, valamint a BM irányítása alá tartozó szervek” alcím alatti táblázat, valamint az azt követő rövidítések helyébe az alábbi táblázat és rövidítések lépnek:
[A BM, valamint a BM irányítása alá tartozó szervek]

Szerv

Vezetői szint

Munkakör (beosztás)

Rendfokozati maximum

Képesítési követelmény

állami iskolai végzettség

szakképesítés

Minisztériumi

főosztályvezetői illetményre jogosult

főosztályvezető (BM)

tábornok

egyetem

szakirányú felsőfokú

főosztályvezető-
helyettesi illetményre jogosult

főosztályvezető-
helyettes

ezredes

egyetem vagy főiskola

osztályvezetői illetményre jogosult

titkárságvezető

osztályvezetői illetményre jogosult

osztályvezető

alezredes

Központi

főosztályvezetői illetményre jogosult

rektor (RTF) főigazgató (NOPVK)

tábornok

egyetem

főosztályvezető-
helyettesi illetményre jogosult

rektor-helyettes (RTF) igazgató (RTF) főtitkár (RTF)

ezredes

egyetem vagy főiskola

főosztályvezető-
helyettesi illetményre jogosult

főigazgató-
helyettes (NOPVK), tanszékvezető (RTF)

osztályvezetői illetményre jogosult

osztályvezető (RTF, NOPVK)

alezredes

egyetem vagy főiskola

Területi

főosztályvezetői illetményre jogosult

igazgató (középfokú oktatási intézet)

ezredes

egyetem vagy főiskola

főosztályvezető-
helyettesi illetményre jogosult

igazgatóhelyettes (középfokú oktatási intézet)

alezredes

egyetem vagy főiskola

osztályvezetői illetményre jogosult

osztályvezető (középfokú oktatási intézet)

Rövidítések:
BM: Belügyminisztérium
NOPVK: Nemzetközi Oktatási és Polgári Válságkezelési Központ
RTF: Rendőrtiszti Főiskola
2. Az R1. 2/A. számú mellékletében a „Rendőrség” alcím, valamint az azt követő táblázat és rövidítések helyébe az alábbi alcím, valamint táblázat és rövidítések lépnek:
A rendőrségről szóló törvényben meghatározott, általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv

Szerv

Vezetői szint

Munkakör (beosztás)

Rendfokozati maximum

Képesítési követelmény

állami iskolai végzettség

szakképesítés

Központi

a Hszt. 245/H. § (2) bekezdése szerinti
illetményre jogosult

országos rendőrfőkapitány

tábornok

egyetem

szakirányú felsőfokú

országos rendőrfőkapitány- helyettes

parancsnok (KŐE országos rendőrfőkapitány- helyettes)

főosztályvezetői
illetményre jogosult

kiemelt főtanácsadó

szolgálatvezető (személyügyi, ellenőrzési ORFK)

hivatalvezető (ORFK)

parancsnok-
helyettes (KŐE)

ezredes

egyetem vagy főiskola

főosztályvezető

igazgató

hivatalvezető (KŐE)

szolgálatvezető (személyügyi KŐE)

főosztályvezető-
helyettesi illetményre jogosult

igazgatóhelyettes

alezredes

szolgálatvezető (ellenőrzési KŐE)

főosztályvezető-
helyettes (KŐE)

osztályvezetői illetményre jogosult

osztályvezető

Területi

főosztályvezetői
illetményre jogosult

rendőrfőkapitány

tábornok

egyetem

igazgató (NNI, RRI, BSZKI)

parancsnok (KR)

bűnügyi rendőr-
főkapitány-
helyettes (BRFK)

rendészeti rendőrfőkapitány-helyettes (BRFK)

igazgató (ORFK GF GEI)

ezredes

egyetem vagy főiskola

főosztályvezető-
helyettesi illetményre
jogosult

rendőr-
főkapitány-
helyettes

 

parancsnok-
helyettes (KR)

igazgatóhelyettes (NNI, RRI, BSZKI)

főosztályvezető (NNI, KR, BRFK)

hivatalvezető (BRFK)

szolgálat-
parancsnok
(KR tűzszerész)

igazgató

parancsnok (ÁFSZ, LRP)

zászlóaljparancs-
nok (BRFK)

igazgató-
helyettes (OKI)

alezredes

hivatalvezető

szolgálatvezető

osztályvezetői
illetményre jogosult

osztályvezető

szolgálat-
parancsnok
(KR pénzkísérő)

szakcsoport-
vezető (OKI)

parancsnok-
helyettes (LRP)

Helyi

főosztályvezetői illetményre jogosult

kapitányság-
vezető (kiemelt)

ezredes

egyetem vagy főiskola

 

kapitányság-
vezető

alezredes

 

 

főosztályvezető-
helyettesi illetményre
jogosult

kapitányság-
vezető-helyettes (kiemelt)

határrendészeti kirendeltség-
vezető

osztályvezetői
illetményre jogosult

osztályvezető

hivatalvezető (kiemelt)

őrsparancsnok (osztály jogállású)

Rövidítések:
RTF: Rendőrtiszti Főiskola
ORFK: Országos Rendőr-főkapitányság
KŐE: Köztársasági Őrezred
NNI: Nemzeti Nyomozó Iroda
RRI: Repülőtéri Rendőr Igazgatóság
BSZKI: Bűnügyi Szakértői és Kutatóintézet
KR: Készenléti Rendőrség
BRFK: Budapesti Rendőr-főkapitányság
OKI: Oktatási Igazgatóság
NOPVK: Nemzetközi Oktatási és Polgári Válságkezelési Központ
ÁFSZ: Állami Futárszolgálat
LRP: Légirendészeti Parancsnokság
3. Az R1. 2/A. számú melléklete „A rendőrségről szóló törvényben meghatározott, általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv” alcím alatti táblázatot és rövidítéseket követően a következő alcímmel egészül ki:
Nemzeti Védelmi Szolgálat

Szerv

Vezetői szint

Munkakör (beosztás)

Rendfokozati maximum

Képesítési követelmény

állami iskolai végzettség

szakképesítés

NVSZ

a Hszt. 245/H. § (2) bekezdése szerinti illetményre jogosult

főigazgató

tábornok

egyetem

szakirányú felsőfokú

főigazgató-
helyettes

egyetem vagy főiskola

főosztályvezetői illetményre jogosult

igazgató

ezredes

igazgató-
helyettes

főosztályvezető

hivatalvezető

főosztályvezető-
helyettesi illetményre jogosult

főosztályvezető-
helyettes

hivatalvezető-
helyettes

osztályvezetői illetményre jogosult

osztályvezető

alezredes

Rövidítés:
NVSZ: Nemzeti Védelmi Szolgálat
4. Az R1. 2/A. számú melléklete a „Nemzeti Védelmi Szolgálat” alcím alatti táblázatot és rövidítést követően a következő alcímmel egészül ki:
Terrorelhárítási Központ

Szerv

Vezetői szint

Munkakör
(beosztás)

Rendfokozati maximum

Képesítési követelmény

Állami iskolai végzettség

szakképesítés

TEK

a Hszt. 245/H. § (2) bekezdése szerinti illetményre jogosult

főigazgató

tábornok

egyetem vagy főiskola

szakirányú felsőfokú

főigazgató-
helyettes

főosztályvezetői illetményre jogosult

igazgató

ezredes

titkárságvezető

főosztályvezető

főosztályvezető-
helyettesi illetményre jogosult

főosztályvezető-
helyettes

osztályvezetői illetményre jogosult

osztályvezető

alezredes

irodavezető

Rövidítés:
TEK: Terrorelhárítási Központ
5. Az R1. 2/A. számú mellékletében a „Katasztrófavédelem (polgári védelem, hivatásos állami tűzoltóság)” alcím alatti táblázat helyébe az alábbi táblázat lép:
[Katasztrófavédelem (polgári védelem, hivatásos állami tűzoltóság)]

Szerv

Vezetői szint

Munkakör
(beosztás)

Rendfokozati maximum

Képesítési követelmény

állami iskolai végzettség

szakképesítés

Központi

Hszt. 245/H. §-ának (2) bekezdése szerinti illetményre jogosult

főigazgató

tábornok

egyetem

szakirányú felsőfokú

Hszt. 245/H. §-ának (2) bekezdése szerinti illetményre jogosult

főigazgató-
helyettes

tábornok

egyetem

szakirányú felsőfokú

főosztályvezetői illetményre jogosult

polgári védelmi főfelügyelő

tábornok

egyetem

szakirányú felsőfokú

főosztályvezetői illetményre jogosult

tűzoltósági főfelügyelő

tábornok

egyetem

szakirányú felsőfokú

főosztályvezetői illetményre jogosult

hivatalvezető

tábornok

egyetem

szakirányú felsőfokú

főosztályvezetői illetményre jogosult

igazgató (OKF Gazdasági Ellátó Központ)

ezredes

egyetem vagy főiskola

szakirányú felsőfokú

főosztályvezetői illetményre jogosult

főosztályvezető

ezredes

egyetem vagy főiskola

szakirányú felsőfokú

főosztályvezetői illetményre jogosult

igazgatóhelyettes (OKF Gazdasági Ellátó Központ)

ezredes

egyetem vagy főiskola

szakirányú felsőfokú

főosztályvezető-
helyettesi illetményre jogosult

főosztályvezető-
helyettes (Tűzoltósági Főfelügyelőség, Polgári Védelmi Főfelügyelőség)

ezredes

egyetem vagy főiskola

szakirányú felsőfokú

főosztályvezető-
helyettesi illetményre jogosult

főosztályvezető-
helyettes

alezredes

egyetem vagy főiskola

szakirányú felsőfokú

osztályvezetői illetményre jogosult

titkárságvezető

alezredes

egyetem vagy főiskola

szakirányú felsőfokú

osztályvezetői illetményre jogosult

osztályvezető

alezredes

egyetem vagy főiskola

szakirányú felsőfokú

Területi

főosztályvezetői illetményre jogosult

igazgató (fővárosi polgári védelmi)

ezredes

egyetem vagy főiskola

szakirányú felsőfokú

 

igazgató

ezredes

egyetem vagy főiskola

szakirányú felsőfokú

főosztályvezető-
helyettesi illetményre jogosult

igazgatóhelyettes

ezredes

egyetem vagy főiskola

szakirányú felsőfokú

osztályvezetői illetményre jogosult

polgári védelmi felügyelő

alezredes

egyetem vagy főiskola

szakirányú felsőfokú

osztályvezetői illetményre jogosult

tűzoltósági felügyelő

alezredes

egyetem vagy főiskola

szakirányú felsőfokú

osztályvezetői illetményre jogosult

karmester

alezredes

egyetem vagy főiskola

szakirányú felsőfokú

osztályvezetői illetményre jogosult

szakcsoportvezető (KOK)

alezredes

egyetem vagy főiskola

szakirányú felsőfokú

osztályvezetői illetményre jogosult

osztályvezető

alezredes

egyetem vagy főiskola

szakirányú felsőfokú

Helyi

osztályvezetői illetményre jogosult

tűzoltóparancs-
nok (Országház)

alezredes

egyetem vagy főiskola

szakirányú felsőfokú

kirendeltség-
vezető (polgári védelmi)

6. Az R1. 2/A. számú mellékletében a „Hivatásos önkormányzati tűzoltóság” alcím alatti táblázat helyébe az alábbi táblázat lép:
[Hivatásos önkormányzati tűzoltóság]

Szerv

Vezetői szint

Munkakör (beosztás)

Rendfokozati maximum

Képesítési követelmény

állami iskolai végzettség

szakképesítés

Területi

főosztályvezetői illetményre jogosult

tűzoltóparancs-
nok (főváros)

tábornok

egyetem

szakirányú felsőfokú

tűzoltóparancs-
nok-helyettes hatósági (főváros), tűzoltóparancs-
nok-helyettes mentési (főváros), gazdasági igazgató (főváros)

ezredes

egyetem vagy főiskola

főosztályvezető-
helyettesi illetményre jogosult

főosztályvezető (megelőzési régióvezető főváros)

ezredes

főosztályvezető-
helyettesi illetményre jogosult

főosztályvezető (főváros)

ezredes

főosztályvezető-
helyettesi illetményre jogosult

szolgálatvezető (főváros)

alezredes

főosztályvezető-
helyettes (főváros)

alezredes

osztályvezetői illetményre jogosult

osztályvezető (főváros)

Helyi

főosztályvezetői illetményre jogosult

tűzoltóparancs-
nok, (megyeszékhelyi) mentési parancsnok (Közép-pesti Tűzoltási Mentési Parancsnokság)

ezredes

főosztályvezetői illetményre jogosult

tűzoltóparancs-
nok (készenléti egységgel rendelkező), mentési parancsnok (fővárosi)

alezredes

osztályvezetői illetményre jogosult

tűzoltóparancs-
nok (készenléti egységgel nem rendelkező)

osztályvezető (készenléti egységgel rendelkező tűzoltóság)

7. Az R1. 2/B. számú melléklet „A rendszeresített alapbeosztások beosztási kategóriába sorolása” alcím alatti táblázatban a „BM, NGM, valamint a BM és az NGM irányítása alá tartozó szervek” szövegrész helyébe a „BM, NGM, valamint a BM és az NGM irányítása alá tartozó szervek, továbbá a TEK és az NVSZ” szöveg lép.
8. Az R1. 2/B. számú melléklet „A rendszeresített alapbeosztások beosztási kategóriába sorolása” alcím alatti táblázatban a „Rendőrség” szövegrész helyébe „A rendőrségről szóló törvényben meghatározott, általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv” szöveg lép.
9. Az R1. 2/B. számú melléklet „A rendszeresített alapbeosztások beosztási kategóriába sorolása” alcím alatti táblázatot követő „Rövidítés” rész a „TEK: Terrorelhárítási Központ” szövegrészt követően a következő szöveggel egészül ki:
„NVSZ: Nemzeti Védelmi Szolgálat”
10. Az R1. 2/B. számú melléklet „A rendszeresített alapbeosztások beosztási kategóriába sorolása” alcím alatti táblázatban hatályát veszti a „Vám- és Pénzügyőrség” oszlop.

2. melléklet a 361/2010. (XII. 30.) Korm. rendelethez

1. Az R2. 1. mellékletének címében „A Rendőrség” szövegrész helyébe „Az általános rendőri szerv” szöveg lép.
2. Az R2. 1. melléklet 1. pontja helyébe a következő szöveg lép:
„1. Az általános rendőri szerv központi szervének székhelye”.
3. Az R2. 1. melléklet 2. pontja helyébe a következő szöveg lép:
„2. Az általános rendőri szerv egyes feladatok ellátására létrehozott szerveinek székhelye”.

3. melléklet a 361/2010. (XII. 30.) Korm. rendelethez

1. Az R3. 3. mellékletében a „kezdeményező szerv vezetője” szövegrész helyébe a „kezdeményező szerv/szervezeti egység vezetője” szöveg, az „országos rendőrfőkapitány” szövegrész helyébe az „országos rendőrfőkapitány/főigazgató” szöveg lép.
2. Az R3. 4. mellékletében az „IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM HATÁROZAT” szövegrész helyébe a „BELÜGYMINISZTÉRIUM HATÁROZAT” szöveg, az „igazságügyi és rendészeti miniszter” szövegrész helyébe a „belügyminiszter” szöveg lép.
3. Az R3. 5. mellékletében az „ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG” szövegrész helyébe az „ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG/TERRORELHÁRÍTÁSI KÖZPONT/NEMZETI VÉDELMI SZOLGÁLAT” szöveg, az „országos rendőrfőkapitány” szövegrész helyébe az „országos rendőrfőkapitány/főigazgató” szöveg lép.
4. Az R3. 6. mellékletében az „IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM” szövegrész helyébe a „BELÜGYMINISZTÉRIUM” szöveg, az „igazságügyi és rendészeti miniszter” szövegrész helyébe a „belügyminiszter” szöveg lép.
1

A rendeletet a 222/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 285. pontja hatályon kívül helyezte 2014. szeptember 5. napjával. Alkalmazására lásd e hatályon kívül helyező rendelet 1. §-át.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére