• Tartalom

366/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet

366/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet

a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet és a térítési díj ellenében igénybe vehető egyes egészségügyi szolgáltatások térítési díjáról szóló 284/1997. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról1

2011.01.01.

A Kormány a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (5) bekezdésében,

a 2. § tekintetében a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (2) bekezdés c) pontjában,

a 3. §, valamint a 15. § a) pontja tekintetében a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (2) bekezdés g) pontjában,

a 4. §, valamint a 15. § c)–d) és h) pontja tekintetében a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (2) bekezdés u) pontjában,

az 5. § tekintetében a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (2) bekezdés k) pontjában,

a 6. §, valamint a 15. § e)–g) pontja tekintetében a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (2) bekezdés r) pontjában,

a 7. § tekintetében a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (2) bekezdés a) pontjában,

a 8. § tekintetében a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (2) bekezdés y) pontjában,

a 9–13. §, valamint a 15. § i) pontja tekintetében a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (2) bekezdés k) pontjában,

a 15. § j) pontja tekintetében a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (2) bekezdés m) pontjában,

a 16–18. § és az 1–3. melléklet tekintetében a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (2) bekezdés o) pontjában

kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vhr.) 1. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) E rendelet hatálya kiterjed a biztosítottakra, az Országos Egészségbiztosítási Pénztárra (a továbbiakban: OEP), a fővárosi és megyei kormányhivatalok egészségbiztosítási pénztári feladatokat ellátó szakigazgatási szerveire (a továbbiakban: egészségbiztosítási szakigazgatási szerv), továbbá a kötelező egészségbiztosítás keretében szolgáltatást nyújtó egészségügyi szolgáltatókra, gyógyszert és gyógyászati segédeszközt forgalmazó, illetve kiszolgáltató, gyógyászati ellátást nyújtó szolgáltatókra, valamint a biztosított foglalkoztatójára, és annak kifizetőhelyére.”

(2) A Vhr. 1. § (4)–(8) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(5) A Kormány egészségbiztosítóként az egészségbiztosítási szakigazgatási szervet jelöli ki az Ebtv. 27. § (5)–(7) bekezdésében, 62. § (2) bekezdés c) pontjában, 69. §-ában, 70. § (1) bekezdés a) pontjában és (3) bekezdésében, 72. § (1) bekezdésében, 81. § (1) bekezdésében foglalt feladatok ellátására.
(6) A Kormány egészségbiztosítóként az OEP-et és az egészségbiztosítási szakigazgatási szervet együtt jelöli ki az Ebtv. 5. §-ában, 27. § (1)–(2) és (11) bekezdésében, 50. §-ában, 72. § (2) bekezdésében, 79. § (1) és (3) bekezdésében, 80. § (2) bekezdésében foglalt feladatok ellátására.
(7) A Kormány vasutas egészségbiztosítási szervként a fővárosi kormányhivatal egészségbiztosítási szakigazgatási szervét jelöli ki az Ebtv. 65. § (2) bekezdésében, valamint 70. § (3) és (4) bekezdésében foglalt feladatok ellátására.
(8) A 38/A. § (1) és (3) bekezdésében, a 40. § (2) bekezdésében, a 49. § (2) bekezdésében és a 49/A. §-ban, valamint az Ebtv. 81. § (1) bekezdésében foglalt esetekben a fővárosi és megyei kormányhivatalok mint kifizetőhelyek tekintetében az OEP jár el.”

2. § A Vhr. 7/B. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6) A kombinált kiszerelések árához nyújtott támogatás összege a kombinált kiszerelésben foglalt eszközök külön-külön vett támogatási összegeinek számtani összegét nem haladhatja meg.”

3. § (1) A Vhr. 11. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Az utazási utalvány kiállítására és a szolgáltatás igénybevételének az utazási utalványon történő igazolására kötelezett
a) a 2. § (2)–(3) bekezdése, továbbá a 3. § (1) és (3) bekezdése szerint beutalásra jogosult orvos a szakellátásra, illetve az orvosszakértői vizsgálatra történő beutaláskor,
b) az egészségügyi szakellátás orvosa – ideértve a gondozóintézet szakorvosát is – a vizsgálat, a kezelés, a fekvőbeteg-gyógyintézetből való elbocsátás – ideértve az adaptációs szabadságra való elbocsátás és visszarendelés esetét is – és az ismételt kezelés elrendelésekor, továbbá az egészségügyi szakellátás illetékes főorvosa által kijelölt személy, ha a biztosított kezelését nem orvos végzi,
c) az orvosi rehabilitáció keretében szanatóriumi ellátás rendelésére jogosult orvos a beutaláskor, elbocsátáskor pedig a szanatórium által kijelölt orvos,
d) gyógyászati ellátás igénybevétele esetében az annak rendelésére jogosult orvos az elrendelésekor – megjelölve az igénybevétel számát vagy időtartamát is –, az ellátás igénybevételét követően pedig a gyógyászati ellátást nyújtó egészségügyi szolgáltató – ideértve a gyógyászati ellátást nyújtó közfürdőt, gyógyfürdőt is – által kijelölt személy,
e) egyedileg, méretre készített gyógyászati segédeszközöknél a rendelő orvos, valamint a szükséges próbára való berendeléskor és kiszolgáltatáskor, továbbá a gyógyászati segédeszközök javításakor személyes megjelenés esetén a gyógyászati segédeszközt gyártó (forgalmazó) által kijelölt személy,
f) a Szakértői Intézet illetékes szervének vezetője által kijelölt személy a vizsgálat elrendelésekor, illetve a vizsgálatot követően,
g) a Szakértői Rehabilitációs Bizottság vezetője a vizsgálaton történő megjelenéskor,
h) az Ebtv. 22. § (5) bekezdésében említett esetben – a szűrővizsgálat igénybevételekor – a szűrővizsgálatot végző egészségügyi szolgáltató.”

(2) A Vhr. 11. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) Az utazási költség megtérítésére való jogosultság abban az esetben állapítható meg, ha a (3) bekezdésben megjelölt orvos az utazás szükségességét igazolja. Ha az orvos javaslata alapján a biztosítottnak kísérőre van szüksége, akkor azt a biztosított részére kiállított utalványon kell jelölni. A jogosultság igazolása az erre a célra rendszeresített szigorú számadású „Utazási utalvány” elnevezésű nyomtatványon történik, amelyen legfeljebb négy megjelenés igazolható. Utólagos kiállítás esetén a kérelmet el kell utasítani.”

4. § A Vhr. 11/D. § (2) bekezdés c) pontja a következő cd) alponttal egészül ki:

[A kérelemnek tartalmaznia kell a biztosított nevét, címét, TAJ számát, valamint – a b) pont bb) alpontját kivéve – a gyógyszer kiadására a beteg által megjelölt gyógyszertárnak, egyedi gyártású gyógyászati segédeszköz esetén a beteg által megjelölt gyógyászati segédeszköz gyártójának vagy forgalmazójának a megnevezését, és – a (3) bekezdés a) pontjában foglalt eset kivételével – a kérelemhez mellékelni kell:

gyógyászati segédeszközre vonatkozó kérelem esetén az a) pontban foglaltakon kívül:]

cd) az Ebtv. 26. § (1) bekezdés d) pontja esetében a biztosított nyilatkozatát, melyben megnevezi azt a korábban méltányosságból támogatott gyógyászati segédeszközt, amely javítási díjához kéri a támogatást, és megjelöli, hogy a javítandó eszköz tekintetében mikor részesült méltányosságból támogatásban;”

5. § A Vhr. 12/A. § (14) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(14) A TAJ-jal nem rendelkező, belföldinek nem minősülő, egyszerűsített foglalkoztatás keretében alkalmazott természetes személy részére – az állami foglalkoztatási szerv megkeresésére – az egészségbiztosítási szerv TAJ-t képez, és erről az Igazolás kiadásával értesíti az érintett személyt. Az OEP az Igazoláson a „kizárólag baleseti egészségügyi szolgáltatásra jogosult” szöveggel a jogosultságot korlátozza.”

6. § A Vhr. 12/B. § (6) bekezdése a következő mondattal egészül ki:

„Ismeretlen, az (1) bekezdés szerinti ellenőrzéshez szükséges adatokat igazolni nem tudó személynél – fekvőbeteg szakellátás esetén – legkésőbb az intézményből történő elbocsátás napján kell teljesíteni a jogviszony ellenőrzési kötelezettséget.”

7. § (1) A Vhr. 20/A. § (1) bekezdése a következő mondattal egészül ki:

„Az OEP a foglalkozás-egészségügyi alapszolgáltatást nyújtó egészségügyi szolgáltatóval a biztosítottak foglalkozási megbetegedése és üzemi balesete miatt szükségessé vált járóbeteg-szakellátásokra történő beutalásra köti meg a szerződést.”

(2) A Vhr. 20/A. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

„(5) A polgári nemzetbiztonsági szolgálatok szerződésére – figyelemmel a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 28. § (5) bekezdésére – a (3) bekezdés a) pont ac) alpontját nem kell alkalmazni, valamint a (4) bekezdés a) pontja szerinti melléklet alatt az egészségügyi tevékenység végzésére jogosító működési engedély számát kell érteni.”

8. § (1) A Vhr. 25/A. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) Az elszámolási nyilatkozatot
a) kúraszerű ellátás esetén a teljesítmény-elszámolás szempontjából egy ellátási esetnek minősülő ellátás befejezésekor,
b) injekciós kúra, infúziós kúra, kötözés, gyógytorna kezelés, fizikotherápiás kezelés esetén a teljesítményelszámolás szempontjából egy ellátási esetnek minősülő ellátás befejezésekor
köteles kiállítani és átadni az egészségügyi szolgáltató, amennyiben a biztosított azt kéri.”

(2) A Vhr. 25/A. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) Dialízis kezelés esetén az elszámolási nyilatkozatot havonta, a tárgyhónapot követő első dialízis kezeléskor a tárgyhónapban elvégzett dialízis kezelésekről, valamint a kúra befejezésekor a még el nem számolt dialízis kezelésekről köteles kiállítani és átadni az egészségügyi szolgáltató, amennyiben a biztosított azt kéri.”

(3) A Vhr. 25/A. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:

„(8) Az egészségügyi szolgáltató gondoskodik arról, hogy az Ebtv. 18. § (9)–(10) bekezdése szerinti lehetőségről szóló tájékoztató az ellátást igénybe vevők számára jól látható helyen kifüggesztésre kerüljön.”

9. § A Vhr. 25/B. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

25/B. § (1) Az Ebtv. 39. § (1) bekezdése szerinti választás esetén a választott ellátás iránti kérelmet az Ebtv. 62. § (1) bekezdése, gyermekgondozási támogatás választása esetén a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény 35. §-a szerint illetékes szervhez kell benyújtani a folyósítás alatt álló ellátás megszüntetésére vonatkozó kérelemmel együtt.
(2) A korábban folyósított ellátás megszüntetésének napjáról a folyósító szerv értesíti a választott újabb ellátás megállapítására jogosult szervet. A folyósító szerv a korábban folyósított ellátás megszüntetéséről szóló határozatát megküldi a választott ellátást folyósító szervnek. A határozatnak tartalmaznia kell azt az összeget, amellyel a választott újabb ellátás visszamenőlegesen járó összegét csökkenteni kell.
(3) A választott ellátást az értesítésben szereplő napot követő naptól kell folyósítani.
(4) A választott újabb ellátás tekintetében visszamenőleges az az összeg, ami a biztosított, illetve a szülő által választott időponttól a korábban folyósított ellátás megszüntetésének napjáig jár az ellátásra jogosultnak.
(5) A korábban folyósított ellátás megszüntetéséről szóló határozat beérkezését követő 30. napon a csökkentést teljesítettnek kell tekinteni.
(6) A gyermekgondozási támogatást folyósító szerv és az egészségbiztosító külön megállapodás keretén belül elszámol az Ebtv. 39. §-a szerinti választás eredményeképpen túlfolyósított és levont összeggel.
(7) A kifizetőhelyek tekintetében az OEP, illetve az egészségbiztosítási szakigazgatási szervek gondoskodnak a gyermekgondozási támogatás és a pénzbeli ellátás közötti különbözet elszámolásáról attól függően, hogy a kifizetőhely a kifizetőhelyi elszámolását mely szervnek köteles benyújtani.”

10. § A Vhr. 31. §-a a következő (11) bekezdéssel egészül ki:

„(11) A biztosítási jogviszony megszűnését követően megállapított ellátások esetében az Ebtv. 48. § (4) bekezdésének alkalmazásakor a megszűnt biztosítási jogviszony alapjául szolgáló szerződés szerinti jövedelmet kell figyelembe venni.”

11. § A Vhr. 45. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az egészségbiztosítási szakigazgatási szervek és a társadalombiztosítási kifizetőhelyek az (1) bekezdés szerint meghozott jogerős határozatuk egy példányát – az Ebtv. 67–68. §-a szerinti megtérítési eljárás megindítása szükségességének vizsgálata céljából – megküldik az OEP-nek. A határozathoz mellékelni kell a munkabaleseti jegyzőkönyvet, Üzemi baleseti jegyzőkönyvet vagy a 43. § (3) bekezdése szerinti értesítést, illetve a 43. § (4) bekezdése szerinti nyomtatványt.”

12. § A Vhr. 47. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) Az (1) bekezdésben említett nyilatkozatot az egészségbiztosítási szakigazgatási szervek és a társadalombiztosítási kifizetőhelyek – az Ebtv. 67–68. §-a szerinti megtérítési eljárás megindítása szükségességének vizsgálata céljából – megküldik az OEP-nek.”

13. § A Vhr. 49. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) Az Ebtv. 70. § a) (3) bekezdése szerinti eljárásban az Ebtv. 66. §-án alapuló megtérítésre kötelező fizetési meghagyás kiadására a foglalkoztató vagy egyéb szerv székhelye (telephelye) szerinti egészségbiztosítási szakigazgatási szerv,
b) (4) bekezdése szerinti eljárásban a foglalkoztató székhelye szerinti egészségbiztosítási szerv,
c) (5) bekezdése szerinti eljárásban az ellátásban részesült személy lakóhelye szerinti egészségbiztosítási szerv
illetékes.”

14. § A Vhr.

1. 2. § (2) bekezdés i) pontjában az „a REP” szövegrész helyébe az „az OEP” szöveg,

2. 4. § (1) bekezdés a) pontjában az „a REP-pel” szövegrész helyébe az „az OEP-pel” szöveg,

3. 11. § (8) bekezdésében a „kísérő számára ki kell állítani” szövegrész helyébe a „beutalt részére kell kiállítani” szöveg,

4. 11. § (10) bekezdésében az „egészségbiztosító” szövegrész helyébe az „egészségbiztosítási szakigazgatási szerv” szöveg,

5. 11. § (12) bekezdésében az „a REP felé” szövegrész helyébe az „az egészségbiztosítási szakigazgatási szervnek” szöveg,

6. 11/B. § (2) bekezdésében az „a lakóhelye szerint illetékes REP-nél mint közreműködő hatóságnál” szövegrész helyébe az „az OEP-nél” szöveg,

7. 11/B. § (3) bekezdésében az „(a továbbiakban: TAJ szám)” szövegrész helyébe az „(a továbbiakban: TAJ)” szöveg,

8. 11/C. § (3) bekezdésében az „egészségügyi szolgáltatóval és a REP-pel” szövegrész helyébe az „egészségügyi szolgáltatóval” szöveg,

9. 11/C. § (4) bekezdésében a „TAJ számát” szövegrész helyébe a „TAJ-át” szöveg,

10. 11/D. § (1) bekezdésében a „26. § (1) bekezdés c) pontja, illetve (2) bekezdése szerinti méltányossági kérelmet a lakóhelye szerint illetékes REP-nél, illetve az OEP-nél, az e § (3) bekezdése szerinti esetben pedig az OEP-nél” szövegrész helyébe a „26. §-a szerinti méltányossági kérelmet az OEP-nél” szöveg,

11. 11/D. § (2) bekezdésében a „TAJ számát” szövegrész helyébe a „TAJ-át” szöveg,

12. 11/D. § (4) bekezdésében a „forgalmazónak, illetve döntéséről értesíti a kérelmező lakóhelye szerint illetékes REP-et” szövegrész helyébe a „forgalmazónak” szöveg,

13. 11/D. § (5) bekezdésében a „8 munkanapon” szövegrész helyébe a „tizenkét napon” szöveg,

14. 12. § (5) bekezdésében az „OEP, illetve a REP” szövegrész helyébe az „OEP” szöveg,

15. 12. § (11) bekezdésében a „Közép-magyarországi Regionális Egészségbiztosítási Pénztár” szövegrész helyébe a „fővárosi kormányhivatal egészségbiztosítási szakigazgatási szerv” szöveg, a „Közép-magyarországi Regionális Egészségbiztosítási Pénztárral” szövegrész helyébe a „fővárosi kormányhivatal egészségbiztosítási szakigazgatási szervével” szöveg,

16. 12. § (12) bekezdésében a „Közép-magyarországi Regionális Egészségbiztosítási Pénztár” szövegrész helyébe a „fővárosi kormányhivatal egészségbiztosítási szakigazgatási szerve” szöveg,

17. 12/A. § (1) bekezdésében a „TAJ-számot” szövegrészek helyébe a „TAJ-t” szöveg, a „bármely REP” szövegrész helyébe a „bármely egészségbiztosítási szakigazgatási szerv, illetve az OEP” szöveg, az „a REP” szövegrész helyébe az „az egészségbiztosítási szakigazgatási szerv, illetve az OEP” szöveg,

18. 12/A. § (3) bekezdésében a „REP” szövegrész helyébe az „egészségbiztosítási szakigazgatási szerv” szöveg, az „öt munkanapon” szövegrész helyébe a „nyolc napon” szöveg, a „TAJ-számát” szövegrész helyébe a „TAJ-át” szöveg,

19. 12/A. § (6) bekezdésében a „REP-nél, illetve kirendeltségnél” szövegrész helyébe az „egészségbiztosítási szakigazgatási szervnél, illetve az OEP-nél” szöveg,

20. 12/A. § (8) bekezdésében a „megkezdését követő három munkanapon belül” szövegrész helyébe a „megkezdése előtt” szöveg, az „a REP-től” szövegrész helyébe az „az egészségbiztosítási szakigazgatási szervtől” szöveg, a „TAJ szám” szövegrész helyébe a „TAJ” szöveg, az „A REP” szövegrész helyébe az „Az egészségbiztosítási szakigazgatási szerv” szöveg, a „TAJ számot” szövegrész helyébe a „TAJ-t” szöveg, az „a REP-hez” szövegrész helyébe az „az egészségbiztosítási szakigazgatási szervhez” szöveg, a „3 munkanapon” szövegrész helyébe az „öt napon” szöveg, az „a REP-et” szövegrész helyébe az „az egészségbiztosítási szakigazgatási szervet” szöveg, a „TAJ számát” szövegrész helyébe a „TAJ-át” szöveg,

21. 12/A. § (9) bekezdésében a „TAJ szám” szövegrész helyébe a „TAJ” szöveg,

22. 12/A. § (10) bekezdésében az „a REP” szövegrész helyébe az „az egészségbiztosítási szakigazgatási szerv” szöveg, az „a REP-nél” szövegrészek helyébe az „az egészségbiztosítási szakigazgatási szervnél” szöveg, a „3 munkanapon” szövegrész helyébe az „öt napon” szöveg,

23. 12/A. § (13) bekezdésében az „a REP” szövegrész helyébe az „az egészségbiztosítási szakigazgatási szerv” szöveg,

24. 12/B. § (1) bekezdésében a „TAJ számot” szövegrész helyébe a „TAJ-t” szöveg,

25. 12/B. § (5) bekezdés b) pontjában a „REP-et” szövegrész helyébe az „egészségbiztosítási szakigazgatási szervet” szöveg,

26. 12/B. § (11) bekezdésében az „illetékes REP felé” szövegrész helyébe az „OEP-nek” szöveg,

27. 12/B. § (13) bekezdésében az „a REP” szövegrész helyébe az „az OEP” szöveg,

28. 14. § (1) bekezdésében az „– a (3) bekezdésben foglaltak kivételével – az egészségügyi szolgáltató telephelye szerint illetékes REP határozatlan időre köti meg. A több régióban telephellyel rendelkező egészségügyi szolgáltató esetében az OEP eltérő szerződéskötési illetékességet állapíthat meg” szövegrész helyébe az „az OEP határozatlan időre köti meg” szöveg,

29. 14. § (3) bekezdésében az „a szolgáltató működési területe szerint illetékes REP” szövegrész helyébe az „az OEP” szöveg,

30. 14. § (4) bekezdésében az „az egészségügyi szolgáltató székhelye szerint illetékes REP” szövegrész helyébe az „az OEP” szöveg,

31. 15. § (1) bekezdésében az „OEP, illetve REP” szövegrész helyébe az „OEP” szöveg,

32. 15. § (2) bekezdésében az „illetékes REP” szövegrész helyébe az „OEP” szöveg,

33. 16. § (1) bekezdésében az „A REP” szövegrész helyébe az „Az OEP” szöveg,

34. 16. § (3) és (4) bekezdésében az „a REP” szövegrész helyébe az „az OEP” szöveg,

35. 17. § (1) bekezdésében az „a REP” szövegrész helyébe az „az OEP” szöveg,

36. 19. §-ában az „a REP” szövegrész helyébe az „az OEP” szöveg,

37. 20. §-ában az „a REP” szövegrész helyébe az „az OEP” szöveg,

38. 20/A. § (1) bekezdésében az „a REP” szövegrész helyébe az „az OEP” szöveg,

39. 21. § (1)–(2) bekezdésében az „a REP” szövegrész helyébe az „az OEP” szöveg,

40. 22. § (4) bekezdésében az „A REP” szövegrész helyébe az „Az OEP” szöveg,

41. 22. § (6) bekezdésében a „(4) bekezdése” szövegrész helyébe a „(11) bekezdése” szöveg, az „a REP” szövegrészek helyébe az „az OEP” szöveg,

42. 22. § (12) bekezdésében az „azt a REP-et, amellyel az Ebtv. 32. §-ának (1) bekezdése szerinti szerződéses jogviszonya fennáll” szövegrész helyébe az „az OEP-et” szöveg,

43. 22/A. § (2) bekezdésében az „intézmény helye szerinti illetékes REP-et” szövegrész helyébe az „az OEP-et” szöveg,

44. 22/A. § (3) bekezdésében az „a REP-et” szövegrész helyébe az „az OEP-et” szöveg,

45. 24. §-ában az „a REP” szövegrész helyébe az „az OEP” szöveg,

46. 25. § (1) bekezdésében az „a REP” szövegrész helyébe az „az OEP” szöveg,

47. 25. § (2)–(3) bekezdésében az „A REP” szövegrész helyébe az „Az OEP” szöveg,

48. 31/D. § (1) bekezdésében a „REP-hez” szövegrész helyébe az „egészségbiztosítási szakigazgatási szervhez” szöveg,

49. 31/D. § (3) bekezdésében az „A REP” szövegrész helyébe az „Az egészségbiztosítási szakigazgatási szerv” szöveg,

50. 31/D. § (6) bekezdésében az „a REP” szövegrész helyébe az „az OEP” szöveg,

51. 31/E. §-ában az „a REP” szövegrész helyébe az „az egészségbiztosítási szakigazgatási szerv” szöveg,

52. 31/G. § (1) bekezdésében a „REP-nél” szövegrész helyébe az „egészségbiztosítási szakigazgatási szervnél” szöveg, a „TAJ számát” szövegrész helyébe a „TAJ-át” szöveg,

53. 37. § (1) bekezdésében a „három munkanapon” szövegrész helyébe az „öt napon” szöveg, a „REP-nek” szövegrész helyébe az „egészségbiztosítási szakigazgatási szervnek” szöveg,

54. 37. § (2) bekezdésében a „REP-nél” szövegrész helyébe az „egészségbiztosítási szakigazgatási szervnél” szöveg,

55. 37. § (4) bekezdésében az „A REP” szövegrész helyébe az „Az egészségbiztosítási szakigazgatási szerv” szöveg, a „10 munkanapos” szövegrész helyébe a „tizenöt napos” szöveg, az „a REP” szövegrész helyébe az „az egészségbiztosítási szakigazgatási szerv” szöveg,

56. 37/A. § (2) bekezdésében a „REP-hez” szövegrész helyébe az „egészségbiztosítási szakigazgatási szervhez” szöveg,

57. 38. § (3) bekezdésében a „három munkanapon” szövegrész helyébe az „öt napon” szöveg,

58. 38/A. § (1) bekezdésében az „a REP-hez” szövegrész helyébe az „az egészségbiztosítási szakigazgatási szervhez” szöveg, az „A REP” szövegrész helyébe az „Az egészségbiztosítási szakigazgatási szerv” szöveg, az „öt munkanapon” szövegrész helyébe a „nyolc napon” szöveg,

59. 38/A. § (3) bekezdésében az „a REP” szövegrészek helyébe az „az egészségbiztosítási szakigazgatási szerv” szöveg, az „A REP” szövegrész helyébe az „Az egészségbiztosítási szakigazgatási szerv” szöveg,

60. 39. § (2) bekezdésében az „A REP” szövegrész helyébe az „Az egészségbiztosítási szakigazgatási szerv” szöveg,

61. 39. § (3) bekezdésében a „REP” szövegrész helyébe az „egészségbiztosítási szakigazgatási szerv” szöveg,

62. 40. § (2) bekezdésében az „a REP” szövegrész helyébe az „az egészségbiztosítási szakigazgatási szerv” szöveg,

63. 42. § (1) bekezdésében a „8. munkanapon” szövegrész helyébe a „tizenöt napon” szöveg, a „3 munkanapon” szövegrész helyébe az „öt napon” szöveg,

64. 42. § (2) bekezdésében az „a REP” szövegrész helyébe az „az egészségbiztosítási szakigazgatási szerv” szöveg, a „REP-et” szövegrész helyébe az „egészségbiztosítási szakigazgatási szervet” szöveg,

65. 42/A. §-ában az „öt munkanapon” szövegrész helyébe a „nyolc napon” szöveg,

66. 43. § (5) bekezdésében az „a REP-nek” szövegrész helyébe az „az egészségbiztosítási szakigazgatási szervnek” szöveg,

67. 43/A. § (1) bekezdésében a „Közép-Magyarországi Regionális Egészségbiztosítási Pénztár” szövegrész helyébe a „fővárosi kormányhivatal egészségbiztosítási szakigazgatási szerve” szöveg,

68. 44. § (1) bekezdésében a „REP” szövegrészek helyébe az „egészségbiztosítási szakigazgatási szerv” szöveg,

69. 45. § (1) bekezdésében az „a REP” szövegrész helyébe az „az egészségbiztosítási szakigazgatási szerv” szöveg,

70. 45. § (5) bekezdésében az „a REP” szövegrész helyébe az „az egészségbiztosítási szakigazgatási szerv” szöveg,

71. 45. § (7) bekezdésében a „REP” szövegrész helyébe az „egészségbiztosítási szakigazgatási szerv” szöveg,

72. 47. § (2) bekezdésében a „8 napon” szövegrész helyébe a „tizenöt napon” szöveg, az „a REP-nek” szövegrész helyébe az „az OEP-nek” szöveg,

73. 48. §-ában a „három munkanapon” szövegrész helyébe az „öt napon” szöveg,

74. 49. § (2) bekezdésében az „a REP” szövegrész helyébe az „az OEP” szöveg,

75. 49/A. §-ában az „a REP” szövegrész helyébe az „az OEP” szöveg,

76. 49/B. §-ában a „REP-hez” szövegrész helyébe az „egészségbiztosítási szakigazgatási szervhez” szöveg,

77. 49/E. §-ában az „a REP-hez” szövegrész helyébe az „az egészségbiztosítási szakigazgatási szervhez” szöveg

lép.

15. § Hatályát veszti a Vhr.

a) 11. § (1) bekezdésében az „is” szövegrész,

c) 11/D. §-át megelőző alcímben az „és gyógyászati ellátások” szövegrész,

d) 1/D. § (2) bekezdés a) pontjában az „ , illetve ellátással” szövegrész,

e) 12/A. § (8) bekezdésében az „és azt havonta, a tárgyhónapot megelőző hónap végén, a jogosultsági jogviszony fennállásának – aláírásával és pecsétjével történő – igazolásával érvényesíti” szövegrész,

h) 31. § (3) bekezdés c) pontjában az „a háromévesnél fiatalabb gyermek gondozása, valamint” szövegrész,

i) 37/A. § (1) bekezdésének utolsó mondata,

j) 49/E. §-ában a „szóban vagy” szövegrész.

16. § A térítési díj ellenében igénybe vehető egyes egészségügyi szolgáltatások térítési díjáról szóló 284/1997. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.)

a) 1. § (1) bekezdése az „a részleges” szövegrészt követően a „ , kiegészítő” szöveggel,

b) 1. § (4) bekezdése az „a részleges” szövegrészt követően az „és kiegészítő” szöveggel

egészül ki.

17. § A Kr. 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az Ebtv. 23. § a), c) és k) pontjában foglalt részleges, valamint 23/A. § c) pontjában foglalt kiegészítő térítési díj ellenében igénybe vehető egyes egészségügyi szolgáltatások térítési díját az 1. számú melléklet határozza meg.”

18. § (1) A Kr. 1. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

(2) A Kr. 1. számú melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

19. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2011. január 1-jén lép hatályba.

(2) A 18. § (2) bekezdése és a 2. melléklet 2011. július 1-jén lép hatályba.

(3) Ez a rendelet 2011. július 2-án hatályát veszti.

1. melléklet a 366/2010. (XII. 30.) Korm. rendelethez

1. A Kr. 1. számú mellékletének címe helyébe a következő cím lép:
„Az Ebtv. 23. §-ában foglalt egyes részleges, valamint 23/A. §-ában foglalt egyes kiegészítő térítési díj mellett igénybe vehető egészségügyi szolgáltatások térítési díja”
2. A Kr. 1. számú mellékletének 5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„5. Az Ebtv. 23/A. § c) pontja alapján az ápolási osztályon orvosi beutalás alapján történő elhelyezés és ápolás esetén, illetve krónikus fekvőbeteg-ellátásban ápolási díjjal finanszírozott biztosított után a részleges térítési díj 600 Ft/nap.”

2. melléklet a 366/2010. (XII. 30.) Korm. rendelethez2

A Kr. 1. számú mellékletének 5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„5. Az Ebtv. 23/A. § c) pontja alapján az ápolási osztályon orvosi beutalás alapján történő elhelyezés és ápolás esetén, illetve krónikus fekvőbeteg-ellátásban ápolási díjjal finanszírozott biztosított után a kiegészítő térítési díj 800 Ft/nap.”

3. melléklet a 366/2010. (XII. 30.) Korm. rendelethez

 

A

B

1.

Lőfegyvert munkakörükből eredően tartani szándékozó, illetve tartó személyek (I. csoport) lőfegyvertartásra való egészségi alkalmasságának pszichológiai vizsgálata

 

 

a) első fokon

6 800 Ft

 

b) másodfokon

11 300 Ft

2.

Lőfegyvert tartani szándékozó, illetve tartó személyek (II. csoport) lőfegyvertartásra való

 

 

a) orvosi alkalmassági vizsgálata

 

 

aa) első fokon

6 800 Ft

 

ab) másodfokon

11 300 Ft

 

b) pszichológiai alkalmassági vizsgálata

 

 

ba) első fokon

6 800 Ft

 

bb) másodfokon

11 300 Ft

3.

Gépjármű-vezetői, belvízi hajózási szolgálati és belvízi kedvtelési célú vízijármű-vezetői alkalmassági vizsgálat, III. és IV. osztályú tengeri kedvtelési célú tengeri vízijármű-vezetők időszakos és soron kívüli alkalmassági vizsgálata

 

 

a) ha a 40. életévét még nem töltötte be:

 

 

aa) első fokon

6 800 Ft

 

ab) másodfokon

10 100 Ft

 

b) ha a 40. életévét betöltötte, de a 60. életévét még nem érte el:

 

 

ba) első fokon

4 500 Ft

 

bb) másodfokon

6 800 Ft

 

c) ha a 60. életévét betöltötte:

 

 

ca) első fokon

2 300 Ft

 

cb) másodfokon

4 500 Ft

4.

Alkohol szintjének kimutatása érdekében végzett vér- és vizeletvétel

4 500 Ft

5.

Kábítószer szintjének kimutatása érdekében végzett

 

 

a) vérvétel

3 000 Ft

 

b) vizeletvétel

1 500 Ft

6.

Látlelet kiadása

3 300 Ft

7.

Részeg személy detoxikálása

6 800 Ft

8.

Kábítószer hatása alatt álló személy akut ellátása

6 800 Ft

9.

Tengeri hajózási egészségi alkalmassági vizsgálat

 

 

a) tengeri hajózási szolgálatot teljesítő személy alkalmassági vizsgálata

 

 

aa) az egészségi alkalmasság első vizsgálata

18 000 Ft

 

ab) az egészségi alkalmasság időszakos vizsgálata

14 600 Ft

 

ac) az egészségi alkalmasság soron kívüli vizsgálata

12 400 Ft

 

b) I. és II. osztályú tengeri kedvtelési célú tengeri vízijármű-vezetők alkalmassági vizsgálata

 

 

ba) az egészségi alkalmasság első vizsgálata

11 300 Ft

 

bb) az egészségi alkalmasság időszakos vizsgálata

9 100 Ft

 

bc) az egészségi alkalmasság soron kívüli vizsgálata

6 800 Ft

 

c) III. és IV. osztályú tengeri kedvtelési célú tengeri vízijármű-vezetők első alkalmassági vizsgálata

9 100 Ft

10.

Jogszabály által elrendelt orvosszakértői vizsgálatok és szakvéleményezés, kivéve, ha a vizsgálatra és szakvéleményezésre társadalombiztosítási vagy szociális juttatásra, kedvezményre való jogosultság megállapítása céljából kerül sor

6 800 Ft

11.

Hivatásos sportolók sportegészségügyi vizsgálata

9 100 Ft

12.

Hivatásos sportolók további sportegészségügyi szakvizsgálata

Az adott ellátásnak a közfinan-
szírozásban érvényesíthető díja

13.

Repülő-egészségügyi alkalmassági vizsgálat

 

 

a) 1. egészségügyi osztály

 

 

aa) első, illetve kibővített (terheléses EKG, teljes körű szemészeti vagy teljes körű fül-orr-gégészeti vizsgálatra is kiterjedő) vizsgálat

26 900 Ft

 

ab) időszakos vizsgálat

15 100 Ft

 

b) 2. egészségügyi osztály

 

 

ba) első, illetve kibővített (terheléses EKG vizsgálatra is kiterjedő) vizsgálat

12 900 Ft

 

bb) időszakos vizsgálat

8 600 Ft

 

c) 3. egészségügyi osztály

 

 

ca) első, illetve kibővített (terheléses EKG, teljes körű szemészeti vagy teljes körű fül-orr-gégészeti vizsgálatra is kiterjedő) vizsgálat

26 900 Ft

 

cb) időszakos vizsgálat

15 100 Ft

14.

Az a mellkas-szűrővizsgálat (tüdőszűrés), melynek igénybevételére nem az egészségügyi hatóság által a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló miniszteri rendelet szerint kötelezően elrendelt szűrővizsgálat keretében, vagy nem a kötelező egészségbiztosítás keretében igénybe vehető betegségek megelőzését és korai felismerését szolgáló egészségügyi szolgáltatásokról és a szűrővizsgálatok igazolásáról szóló miniszteri rendelet szerinti korhoz kötött szűrővizsgálat keretében, vagy nem jogszabály által előírt, a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény 2. § (1) bekezdés a)–c) pontja szerinti szakképzési intézményekben oktatásban részesülők szakmai alkalmassági vizsgálatai keretében kerül sor.

A mellkas- szűrővizsgálat közfinan-
szírozásban érvényesíthető
díja

15.

A foglalkoztathatóság szakvéleményezése

3 100 Ft/fő/eset

1

A rendelet a 19. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2011. július 2. napjával.

2

A 2. melléklet a 73/2011. (IV. 29.) Korm. rendelet 19. § (4) bekezdése szerint módosított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére