• Tartalom

371/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet

371/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet

a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény 276/A. §-a szerinti távolléti díj iránti kérelem elbírálásának rendjéről1

2011.07.20.

A Kormány a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény 342. § (1) bekezdés j) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A rendelet alapján kell meghatározni a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény módosításáról szóló 2009. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: Törvény) hatálybalépésekor

a) a katasztrófavédelem hivatásos szervei, a hivatásos állami és a hivatásos önkormányzati tűzoltóság állományában szolgálatot teljesítő, de már nem részben vagy egészben készenléti jellegű beosztásban foglalkoztatott, valamint a szolgálati nyugdíjban részesülő, és a Törvény 76. § (5) bekezdése alapján kérelmet benyújtó, valamint

b) a katasztrófavédelem hivatásos szervei, a hivatásos állami és a hivatásos önkormányzati tűzoltóság állományában szolgálatot teljesítő, részben vagy egészben készenléti jellegű beosztásban foglalkoztatott

tűzoltóknak [a továbbiakban a) és b) pont együtt: jogosult] a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hszt.) 276/A. §-a szerinti távolléti díját (a továbbiakban: távolléti díj).

2. § (1) A munkáltató vagy a volt munkáltató (a továbbiakban: munkáltató) az 1. § a) pontja szerinti esetben a jogosultnak a Törvény 76. § (5) bekezdése szerinti kérelme alapján jár el.

(2) A munkáltató az 1. § b) pontja szerinti esetben akkor állapíthatja meg a távolléti díjat, ha a jogosult 2004. május 1. és e rendelet hatálybalépése között eltelt idő legalább egy részében megfelelt a távolléti díj megállapítására vonatkozó, a Hszt.-ben foglalt feltételeknek.

3. § (1) A munkáltató a távolléti díj számítási alapját és összegét a szolgálati napló és a munkáltató által rendszeresített egyéb nyilvántartások által igazolt adatok alapján határozza meg. Az intézkedéssel szemben a jogosult szolgálati panaszt nyújthat be. A szolgálati panasz benyújtása az intézkedés végrehajtását nem érinti.

(2) A munkáltató a szolgálati napló alapján megvizsgálja a Törvény 76. § (5) bekezdésén alapuló igény jogosságát, megállapítja a jogosult hathavi szolgálatteljesítési idejét, tényleges szolgálatteljesítési idejét és e kettő különbözeteként a túlszolgálat mértékét. A túlszolgálatért járó távolléti díjat a munkaidőkeret utolsó napján irányadó illetmény figyelembevételével kell meghatározni.

(3) A túlszolgálatra eső időarányos távolléti díjat 208 órás havi osztószámmal kiszámított egy órára eső, a munkaidőkeret utolsó napján irányadó távolléti díj alapulvételével az illetmény számfejtési hely állapítja meg.

4. § (1) A szolgálatteljesítési idő számítási módja:

a) a hathavi munkaidőkeretben ledolgozható munkaidő 1248 óra,

b) 2004. május 1-től június 30-ig terjedő időre 416 óra,

c) ha a jogosult szolgálati viszonya év közben keletkezik vagy szűnik meg, vagy ha a jogosult év közben kerül beosztásra váltásos szolgálati rendben való munkavégzésre, a féléves munkaidőkeretet arányosítani kell,

d) szabadság esetében szolgálati naponként 24 órát kell számításba venni,

e) egészségügyi szabadság és a felmentési idő esetében naponként 6,86 órát, vezénylés esetében munkanaponként 8 órát kell számításba venni,

f) szolgálati naponként 24,5 óra vehető figyelembe.

(2) A jogosultat megillető távolléti díj mértéke az (1) bekezdés szerint számított hathavi tényleges túlszolgálat ideje szorozva a 3. § (3) bekezdése szerint számított, egy órára eső távolléti díj összegével.

(3) A távolléti díj összegéből le kell vonni a túlszolgálat ellentételezéseként korábban már kifizetett összeget.

4/A. §2 (1) A Kormány által biztosított előirányzat az alábbiakra használható fel:

a) a ki nem fizetett távolléti díj, az azt terhelő járulékok, valamint kamatkiadások 2011. október 15. napjáig történő kifizetésére és

b) a hivatásos önkormányzati tűzoltóság és a fenntartó önkormányzat által már kifizetett – és más állami forrásból meg nem térült – távolléti díj, az azt terhelő járulékok, valamint kamatkiadások 2011. november 20. napjáig benyújtott elszámolás alapján történő utólagos megtérítésére.

(2) Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság főigazgatója vagy az általa írásban felhatalmazott vezető beosztású személy az érintett hivatásos önkormányzati tűzoltóságokkal a távolléti díj kifizetésére vagy megtérítésére támogatási keretszerződést köt az államháztartásra vonatkozó jogszabályok figyelembevételével.

(3) A támogatási keretszerződés tartalmazza az előirányzatból történő pénzügyi lehívások módját, továbbá a beszámolók, elszámolások elfogadására, valamint az ellenőrzésre vonatkozó rendelkezéseket.

(4) Az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a keretszerződésben foglalt összegek folyósítására a jogosult bankszámlájára utalással kerül sor, a szerződés megkötését követő 15 naptári napon belül.

5. § Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

1

A rendeletet a 157/2015. (VI. 25.) Korm. rendelet 24. §-a hatályon kívül helyezte 2015. július 1. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére