• Tartalom

373/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet

373/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet

a Központi Szolgáltatási Főigazgatóságról szóló 272/2003. (XII. 24.) Korm. rendelet módosításáról szóló 343/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet, valamint egyes beszerzési tárgyú kormányrendeletek módosításáról1

2010.12.31.

A Kormány az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. § (1)–(2) bekezdésében, valamint a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény 404. § (1) bekezdésének c), d) és h) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A Központi Szolgáltatási Főigazgatóságról szóló 272/2003. (XII. 24.) Korm. rendelet módosításáról szóló 343/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet 5. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) Az R. 3. §-a 2011. április 1-jén hatályát veszti.”

(2) Hatályát veszti

a) a központosított közbeszerzési rendszerről, valamint a központi beszerző szervezet feladat- és hatásköréről szóló 168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése, valamint

b) az államtitkot vagy szolgálati titkot, illetőleg alapvető biztonsági, nemzetbiztonsági érdeket érintő vagy különleges biztonsági intézkedést igénylő beszerzések sajátos szabályairól szóló 143/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet 1. § (4) bekezdése.

2. § (1) E rendelet 2010. december 31-én lép hatályba.

(2) Az 1. § (2) bekezdésének rendelkezéseit a hatálybalépését követően megkezdett beszerzésekre és ezen eljárások alapján megkötött szerződésekre kell alkalmazni.

1

A rendeletet a 222/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 286. pontja hatályon kívül helyezte 2014. szeptember 5. napjával. Alkalmazására lásd e hatályon kívül helyező rendelet 1. §-át.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére