• Tartalom

38/2010. (II. 26.) Korm. rendelet

38/2010. (II. 26.) Korm. rendelet

a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények ágazati azonosítójáról és országos nyilvántartásáról szóló 226/2006. (XI. 20.) Korm. rendelet és más szociális tárgyú kormányrendeletek módosításáról1

2010.03.01.

A Kormány a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (1) bekezdés f), j) és o) pontjában kapott felhatalmazás, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés i) és l) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában foglalt feladatkörében a következőket rendeli:

1. § A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények ágazati azonosítójáról és országos nyilvántartásáról szóló 226/2006. (XI. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Nyr.) 1. § e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép, egyidejűleg a § a következő h) ponttal egészül ki:

[E rendelet alkalmazása során]

e) szociális foglalkoztatás: az Szt. 99/B–99/E. §-a szerinti foglalkoztatás,”
h) feladatmutató: a támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről szóló 191/2008. (VII. 30.) Korm. rendelet 1. §-a (2) bekezdésének f) pontja, illetve a szociális foglalkoztatás engedélyezéséről és a szociális foglalkoztatási támogatásról szóló 112/2006. (V. 12.) Korm. rendelet 1. §-a (2) bekezdésének e) pontja szerinti feladatmutató.”

2. § Az Nyr. 4. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Amennyiben az engedélyes már rendelkezik ágazati azonosítóval, azt valamennyi,]

a) a működési engedélyezéssel, a szociális foglalkoztatási engedélyezéssel és a normatív állami hozzájárulással kapcsolatos hatósági ügyben a kérelmen és a hatósági döntésben, továbbá a működést engedélyező szervnek, illetve a szociális foglalkoztatást engedélyező szervnek tett bejelentésben,”

[fel kell tüntetni.]

3. § (1) Az Nyr. 9. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A 3. számú melléklet 5. pontja szerinti adatokat a szociális foglalkoztatást első fokon engedélyező szerv, illetve az ellenőrzést végző Hivatal az általa közvetlenül elérhető nyilvántartásban az (1) bekezdésben foglaltak megfelelő alkalmazásával rögzíti.”

(2) Az Nyr. 9. §-a a következő (3)–(4) bekezdéssel egészül ki:

„(3) Ha a Hivatal, vagy a 3. számú melléklet 1–4. pontja szerinti adatok tekintetében az első fokú működést engedélyező szerv, illetve a 3. számú melléklet 5. pontja szerinti adatok tekintetében a szociális foglalkoztatást első fokon engedélyező szerv az intézményi nyilvántartásban hibás vagy hiányos adatot észlel, azt soron kívül kijavítja, kiegészíti, illetve törli. A Hivatal az adat kijavításáról, kiegészítéséről, illetve törléséről egyidejűleg értesíti az első fokú működést engedélyező szervet, illetve a szociális foglalkoztatást első fokon engedélyező szervet.
(4) Ha a fenntartó vagy az engedélyes hibás vagy hiányos adatot észlel, nyolc napon belül értesíti
a) a 3. számú melléklet 1–4. pontja szerinti adatok tekintetében az első fokú működést engedélyező szervet,
b) a 3. számú melléklet 5. pontja szerinti adatok tekintetében a szociális foglalkoztatást első fokon engedélyező szervet.”

4. § Az Nyr. 11. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Támogató szolgáltatás, közösségi ellátások, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, szociális foglalkoztatás, valamint idősek otthona esetén a fenntartó minden naptári negyedév első hónapjának 10. napjáig
a) az azt megelőző naptári negyedév utolsó napjára, mint jelentési időpontra,
b) az azt megelőző naptári negyedévre, mint jelentési időszakra
szolgáltatja az 5. számú mellékletben meghatározott adatokat.”

5. §2

6. § A gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatótevékenység engedélyezéséről, valamint a gyermekjóléti és gyermek- védelmi vállalkozói engedélyről szóló 259/2002. (XII. 18.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Gymr.) 2. § g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép, egyidejűleg a § a következő j) ponttal egészül ki:

[E rendelet alkalmazásában]

g) szolgáltató: a szolgáltató tevékenységet olyan formában végző személy vagy szervezet, amely nem minősül intézménynek, helyettes szülői hálózatnak vagy nevelőszülői hálózatnak;”
j) működtető: az a személy vagy szervezet, amely a fenntartó által biztosított működési feltételek között a helyettes szülői hálózatot, a nevelőszülői hálózatot, illetve a külső férőhelyen biztosított utógondozói ellátást szervezi.”

7. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

(2) Ha a falugondnoki, tanyagondnoki vagy támogató szolgáltatás működési engedélye e rendelet hatálybalépésekor már tartalmazza a szociális szolgáltatáshoz használt gépjármű gyártmányát, típusát, illetve rendszámát, ezen adatokat az első fokú működést engedélyező szerv 2010. március 31-éig rögzíti az intézményi nyilvántartásban.

(3) Az e rendelet hatálybalépésekor már kiadott szociális foglalkoztatási engedélyek esetén a szociális foglalkoztatást első fokon engedélyező szerv az Nyr. 3. számú mellékletének 5. pontja szerinti adatokat 2010. március 31-éig rögzíti az intézményi nyilvántartásban.

(4) Az idősek nappali ellátására 2009. december 31-én jogerős működési engedéllyel rendelkező szociális intézmény (ellátást nyújtó székhely, telephely) működési engedélyét az étkeztetésnek a működési engedélyben történő feltüntetése céljából – a szociális szolgáltatók és intézmények működésének engedélyezéséről és ellenőrzéséről szóló 321/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Szmr.) 7. § (8) bekezdés a) pontjában foglaltaktól eltérően – a működést engedélyező szerv visszamenőlegesen, 2010. január 1-jétől módosítja, ha

a) a szociális intézmény (ellátást nyújtó székhely, telephely) 2009. december 31-én meleg étkeztetést is nyújtott, és

b) a működési engedély 2010. január 1-jétől történő módosítása iránti kérelmet 2010. március 15-éig benyújtják, valamint

c) a működési engedély módosításának feltételei fennállnak.

(5) A (4) bekezdésben foglaltak alapján a működési engedély 2010. január 1-jétől történő visszamenőleges módosítása akkor is kérhető, ha a működési engedély (4) bekezdés szerinti okból történő módosítására 2010. január 1-jét követő időponttól már sor került.

(6) Alapszolgáltatás esetén az ellátási területre, a székhelyre, a telephelyre és az ellátottak számára nyitva álló egyéb helyiségre az Szmr. 6. § (3)–(4) bekezdését azokban a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell, amelyekre egyébként a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény és a falugondnoki szolgálat működésének engedélyezéséről, továbbá a szociális vállalkozás engedélyezéséről szóló 188/1999. (XII. 16.) Korm. rendelet – 2009. december 31-én hatályos – 2. § (4) bekezdés b) pontja, 2/B. § (3) bekezdése vagy 3. § (8) bekezdése alkalmazásának lenne helye.

(7) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg

a) az Nyr.

aa) 9. § (1) bekezdésének felvezető szövegében „az intézményi nyilvántartás adatait” szövegrész helyébe „a 3. számú melléklet 1–4. pontja szerinti adatokat” szöveg,

ab) 1. számú mellékletének 2.2. és 2.6. pontjában a „hálózat működtetője” szövegrész helyébe a „működtető” szöveg;

b) a Gymr.

ba) 2. § b) pontjában és 7. § (3) bekezdésében a „szolgáltató” szövegrész helyébe a „szolgáltató (intézmény)” szöveg,

bb) 3. § (7) bekezdés ad) alpontjában a „hálózat működtetőjének” szövegrész helyébe a „működtető” szöveg,

bd) 6. § (5) bekezdés a) pontjában és 12. § (3) bekezdésében a „szolgáltató” szövegrész helyébe a „szolgáltató (intézmény, hálózat)” szöveg,

be) 6. § (5) bekezdésének levezető szövegében az „amennyiben a szolgáltató” szövegrész helyébe a „ha a szolgáltató (intézmény, hálózat)” szöveg,

bf) 8. § (2) bekezdés af) alpontjában az „özvegye” szövegrész helyébe az „özvegye vagy örököse” szöveg,

bg) 9. § (2) bekezdés b) pontjában, 13. § (1) bekezdésének felvezető szövegében és 13. § (3) bekezdésének felvezető szövegében a „szolgáltató” szövegrész helyébe a „szolgáltató (intézmény, működtető)” szöveg,

bh) 15. § (1) bekezdésének első mondatában a „szolgáltatók” szövegrész helyébe a „szolgáltatók (intézmények, hálózatok)” szöveg;

c) az Szmr. 7. § (2) bekezdés af) alpontjában az „özvegye” szövegrész helyébe az „özvegye vagy örököse” szöveg

lép.

(8) Hatályát veszti az Nyr. 14. § (5) bekezdése.

(9) A közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló 133/2008. (V. 14.) Korm. rendelet 1. §-a a következő új (2) bekezdéssel egészül ki:

„(2) A Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium államtitkára a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 28. § (1) bekezdése alapján a magyar állam képviseletére jogosult a következő szerződések vonatkozásában:
a) Egyezségi Megállapodás az E.ON AG, az E.ON Ruhrgas International Gmbh, az E.On Földgáz Trade Zrt. és a Magyar Köztársaság között,
b) Szerződés elővásárlási jog alapításáról az E.ON AG, az E.ON Ruhrgas International Gmbh, az E.On Földgáz Trade Zrt., a Magyar Köztársaság és a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. között.”
1

A rendeletet a 489/2013. (XII. 18.) Korm. rendelet 34. § i) pontja hatályon kívül helyezte 2014. január 1. napjával.

2

Az 5. § a 47/2010. (II. 26.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése alapján nem lépett hatályba.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére