• Tartalom

4/2010. (II. 25.) KvVM rendelet

4/2010. (II. 25.) KvVM rendelet

a környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet módosításáról

2010.04.11.

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. § (13) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján a környezetvédelmi és vízügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló 165/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a)–c) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a pénzügyminiszter feladat- és hatásköréről szóló 169/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § b) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró pénzügyminiszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. § A környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet (a továbbiakban: R.) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

1. § E rendelet hatálya a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium, az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség, valamint a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőségek (a továbbiakban együtt: eljáró hatóságok) hatáskörébe tartozó környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatósági és szakhatósági eljárásokra, a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló törvény szerinti bejelentésekre és a környezethasználat bejelentésére, valamint az eljáró hatóságok igazgatási jellegű szolgáltatásaira (a továbbiakban – a szakhatósági eljárás kivételével – együttesen: eljárás) terjed ki.”

2. § Az R. 2. §-ának helyébe a következő rendelkezés lép:

2. § (1) Igazgatási szolgáltatási díjat (a továbbiakban: díj) kell fizetni az 1. melléklet I-V. pontjában meghatározott eljárásokért.
(2) A használt vagy hulladékká vált kenőolaj hasznosításával kapcsolatos termékdíj-visszaigénylés esetében a kérelem előterjesztésekor a kérelemben megjelölt hasznosított (saját hasznosítású vagy hasznosításra átadott) hulladékolaj-mennyiség után kell a díjat megfizetni. Amennyiben az eljáró hatóság vizsgálatát követően elfogadott és határozatban megállapított hasznosított mennyiség több, mint a kérelemben megjelölt, az eljáró hatóság a befizetett és a befizetendő díj különbségét kiszabás alapján állapítja meg. Ez esetben az eljáró hatóság a határozat meghozatalával egyidejűleg fizetési meghagyást (határozatot) bocsát ki.
(3) Az (1) bekezdésben meghatározott eljárásokért fizetendő díj mértékét az 1. melléklet I-V. pontja határozza meg. A díjat – ha az 1. melléklet I-V. pontjából más nem következik – eljárásonként kell megfizetni.
(4) A jogorvoslati eljárás díja – az (5)–(8) bekezdésben foglalt esetek kivételével – az 1. melléklet I-V. pontjában meghatározott díjtétel 50%-a.
(5) Az egységes környezethasználati engedélyezés hatálya alá tartozó tevékenységeknél, a környezetihatásvizsgálat-köteles tevékenységeknél és az előzetes vizsgálat esetén a természetes személyek által a jogorvoslati eljárásért fizetendő díj az 1. melléklet I-V. pontjában meghatározott díjtétel 1%-a.
(6) Az eljáró hatóság által alapított vízvezetési, vízhasználati szolgalmi joggal terhelt ingatlan mindenkori tulajdonosa (használója) által a jogorvoslati eljárásért fizetendő díj ingatlanonként 5000 Ft.
(7) Társadalmi szervezetek esetében, ha az engedélyezési eljárás nem a társadalmi szervezet kérelmére indul, a jogorvoslati eljárás díja az 1. melléklet I-V. pontjában meghatározott díjtétel 1%-a.
(8) A vízbázis védőterületét kijelölő határozattal érintett ingatlan tulajdonosa, használója által a jogorvoslati eljárásért fizetendő díj ingatlanonként 5000 Ft.”

3. § Az R. 4. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Ha a kérelmező eljárás megindítása nélkül fizetett díjat, vagy az eljárásért az 1. melléklet I-V. pontjában meghatározott összegnél magasabb díjat fizetett, akkor a befizetési bizonylattal vagy annak másolatával kérheti a befizetett díj vagy a díjtöbblet visszatérítését. Az eljáró hatóság a visszatérítési igényt ellenőrzi, és az eljárás megindítása nélkül befizetett díjat vagy a díjtöbbletet visszatéríti, vagy dönt a visszatérítés megtagadásáról.”

4. § Az R. 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

6. § Az e rendeletben meghatározott díj tekintetében az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény
a) 6. §-ában foglaltakat a díjmentességre,
b) 28. § (2) és (3) bekezdésében foglaltakat a díjfizetési kötelezettségre,
c) 31. § (2) és (4), valamint (6) bekezdésében foglaltakat a díjfizetésre kötelezettek tekintetében,
d) 73/A. § (1) és (3) bekezdésében foglaltakat a hiánypótlásra,
e) 78. § (1)–(3) bekezdésében, valamint 87. § (1) bekezdésében foglaltakat a fizetési meghagyás kibocsátására és a késedelmi pótlék megfizetésére,
f) 82. § (1) bekezdésében foglaltakat a díjfizetés elmulasztására és a mulasztási bírságra,
g) 86. §-ában foglaltakat az elévülés tekintetében
értelemszerűen kell alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy ahol a törvény adóhatóságot említ, azon az eljárásra illetékes és hatáskörrel rendelkező hatóságot, ahol illetéket említ, azon díjat, ahol leletet említ, azon jegyzőkönyvet kell érteni.”

5. § Az R. a 6. §-t követően a következő 6/A. §-sal egészül ki:

6/A. § (1) Azokat a hatósági eljárásokat, amelyekben a környezetvédelmi, a természetvédelmi vagy a vízügyi hatóság szakhatósági közreműködéséért díjat kell fizetni, valamint a fizetendő díj mértékét az 1. melléklet VI. pontja tartalmazza.
(2) Jogorvoslati eljárásban az (1) bekezdésben meghatározott szakhatósági közreműködésért fizetendő díj az 1. melléklet VI. pontjában meghatározott igazgatási szolgáltatási díj 50%-a.”

6. § (1) Az R. 1. melléklete az e rendelet 1. melléklete szerint módosul.

(2) Az R. 1. melléklete az e rendelet 2. melléklete szerint módosul.

7. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 45. napon lép hatályba, az R. e rendelettel megállapított rendelkezéseit az e rendelet hatálybalépését követően indult eljárásokban kell alkalmazni.

(2) Az R.

a) 3. § (1) bekezdésében a „közigazgatási szervnek” szövegrész helyébe a „hatóságnak” szöveg, a „közigazgatási szerv” szövegrész helyébe a „hatóság” szöveg, a „közigazgatási szervhez” szövegrész helyébe a „hatósághoz” szöveg, valamint az „e rendelet 2. mellékletében” szövegrész helyébe az „a 2. mellékletben” szöveg

b) 3. § (1) és (2) bekezdésében az „Az igazgatási szolgáltatási díjat” szövegrész helyébe az „A díjat” szöveg, 3. § (3) bekezdésében az „az igazgatási szolgáltatási díjat” szövegrész helyébe az „a díjat” szöveg,

c) 3. § (1) bekezdésében a „befizetett igazgatási szolgáltatási díjat” szövegrész helyébe a „befizetett díjat” szöveg, 4. § (1) bekezdésében az „igazgatási szolgáltatási díjat” szövegrész helyébe a „díjat” szöveg,

d) 3. § (4) és (6) bekezdésében a „közigazgatási szerv” szövegrész helyébe a „hatóság” szöveg,

e) 3. § (4) bekezdésében az „igazgatási szolgáltatási díjról” szövegrész helyébe a „díjról” szöveg,

f) 3. § (5) és (6) bekezdésében az „Az igazgatási szolgáltatási díj” szövegrész helyébe az „A díj” szöveg, 3. § (7) bekezdésében az „az igazgatási szolgáltatási díj” szövegrész helyébe az „a díj” szöveg,

g) 5. §-ában az „Az igazgatási szolgáltatási díjak” szövegrész helyébe az „A díjak” szöveg

lép.

(3) Hatályát veszti az R. 3. § (4) bekezdésében az „, illetve a környezethasználónak” szövegrész, valamint a 3. § (6) bekezdésének második mondata.

1. melléklet a 4/2010. (II. 25.) KvVM rendelethez1

Az R. 1. melléklet I. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
I. Egyes igazgatási szolgáltatási díjköteles környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint vízügyi hatósági eljárások díjának mértéke

Sorszám

Az igazgatási szolgáltatási díjköteles környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint vízügyi hatósági eljárások megnevezése

Igazgatási szolgáltatási díj mértéke (Ft)

(fő)

alszám

1.

 

Hulladékhasznosítást, illetve töltést koordináló szervezet engedélyezése [a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hgt.) 11. § (2) bekezdés] országos tevékenység esetén:

600 000

2.

 

A szolgáltatási tevékenység bejelentése az alábbi jogszabályokban meghatározott esetekben:

75 000

 

 

– a csomagolásról és a csomagolási hulladék kezelésének részletes szabályairól szóló 94/2002. (V. 5.) Korm. rendelet 9. § (1) bekezdés

 

 

 

– az elektromos és elektronikai berendezések hulladékainak visszavételéről szóló 264/2004. (IX. 23.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés

 

 

 

– a hulladékká vált gépjárművekről szóló 267/2004. (IX. 23.) Korm. rendelet 9/A. §

 

 

 

– az elemek és akkumulátorok hulladékainak visszavételéről szóló 181/2008. (VII. 8.) Korm. rendelet 8/B. §

 

 

 

– a betétdíj alkalmazásának szabályairól szóló 209/2005. (X. 5.) Korm. rendelet 6/B. §

 

3.

 

Hulladék begyűjtésének engedélyezése [Hgt. 15. § (3) bekezdés]

72 000

4.

 

Hulladékszállítás engedélyezése a 9. pont kivételével [Hgt. 16. § (3) bekezdés]

96 000

5.

 

Hulladék előkezelésének engedélyezése [Hgt. 14. § (2) bekezdés]

120 000

6.

 

Hulladéktárolás engedélyezése [Hgt. 14. § (2) bekezdés]

144 000

7.

 

Hulladékhasznosítás engedélyezése [Hgt. 18. § (4) bekezdés]

318 000

8.

 

Hulladék-ártalmatlanítás engedélyezése [Hgt. 19. § (2) bekezdés]

318 000

9.

 

Hulladék behozatalának, kivitelének, az ország területén való átszállításának engedélyezése [Hgt. 17. §]

128 000

10.

 

Egyedi hulladékgazdálkodási terv jóváhagyása [Hgt. 37. §, a hulladékgazdálkodási tervek részletes tartalmi követelményeiről szóló 126/2003. (VIII. 15.) Korm. rendelet 12. § (3)–(5) bekezdés]

25 000

11.

 

Hulladéklerakó rekultivációjának és utógondozásának engedélyezése [a hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről szóló 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet 15. § (1) bekezdés]

100 000

12.

 

Veszélyes hulladék kezelésével kapcsolatos tevékenység engedélyezése [Hgt. 32. § (6) bekezdés, a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet 25. §]

A 3–11. pontban megállapított díjtétel 150%-a

13.

 

A 98/2001. (VI.15.) Korm. rendelet 4/A. § (1) bekezdése és 21. § (1) bekezdése szerinti veszélyes hulladék minősítési, illetve technológia minősítési eljárás [98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet 4/A. § (1) bekezdés és 21. § (1) bekezdés]

300 000

14.

 

Helyhez kötött légszennyező pontforrás létesítése, meglévő bővítése, rekonstrukciója, felújítása, korszerűsítése, alkalmazott technológia váltásának, működése megkezdésének, illetve megszüntetésének engedélyezési eljárása [a levegő védelmével kapcsolatos egyes szabályokról szóló 21/2001. (II. 14.) Korm. rendelet 9. §]

32 000/pontforrás

15.

 

Helyhez kötött diffúz légszennyező forrás létesítése, meglévő bővítése, rekonstrukciója, felújítása, korszerűsítése, alkalmazott technológia váltásának, működése megkezdésének, illetve megszüntetésének engedélyezési eljárása [21/2001. (II. 14.) Korm. rendelet 10. §]

32 000/diffúz forrás

16.

 

Az 50 MW és annál nagyobb névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezés nem megfelelő működése esetén a 24 órás és 120 órás korlátozás alóli felmentést követően a továbbműködés eseti engedélyezése [az 50 MWth és annál nagyobb névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezések működési feltételeiről és légszennyező anyagainak kibocsátási határértékeiről szóló 10/2003. (VII. 11.) KvVM rendelet 6. § (4) bekezdés]

100 000

17.

 

Az 50 MWth és annál nagyobb névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezések éves összkibocsátásának megfelelő légszennyező anyag mennyiségi megállapítása önálló eljárásban [10/2003. (VII. 11.) KvVM rendelet 6. § (5) bekezdés]

100 000

18.

 

Határérték megállapítása önálló eljárásban, a 20. és 21. pont kivételével [21/2001. (II. 14.) Korm. rendelet 23. § (2) bekezdés]

72 000

19.

 

Védelmi övezet megállapítása önálló eljárásban [21/2001. (II. 14.) Korm. rendelet 6. §]

348 000

20.

 

Zajkibocsátási határérték megállapítása [a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdés és 11. § (1) bekezdés], ha első fokon a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőség jár el [284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 4. § (3)–(4) bekezdés] – a zajforrás üzemeltetője alapján:

 

 

1.

Egyéni vállalkozó, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, költségvetési szerv

112 500

 

2.

Minden egyéb esetben

150 000

21.

 

A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 13. § (1) bekezdése alapján az építőipari kivitelezési tevékenységtől származó zaj határérték túllépés határozott időtartamra történő engedélyezése, ha első fokon a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőség jár el

210 000

22.

 

Egyedi szennyvíz-kibocsátási határérték megállapítása önálló eljárásban [a felszíni vizek védelméről szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 19. §]

100 000

23.

 

Elvi vízjogi engedély [a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. tv. (a továbbiakban: Vgtv.) 28. § (2) bekezdés, a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 2. § ]

60 000

24.

 

Vízjogi létesítési engedély, fennmaradási engedély [Vgtv. 28. § (1) bekezdés, 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 3. §] [Vgtv. 29. §, 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 15. §]

 

 

1.

árvízvédelem, vízrendezés, folyó- és tószabályozás (ideértve a vízkormányzást biztosító zsilipek és duzzasztó művek vízilétesítményeit, továbbá a tavak, duzzasztóművek, vízkivételt biztosító zsilipek, kisvízierőművek létesítését, fennmaradását is) – a beruházás bruttó költségéhez igazodva létesítményenként

 

 

1.1.

0–10 000 000 Ft

200 000

 

1.2.

10 000 001–50 000 000 Ft

252 000

 

1.3.

50 000 001–100 000 000 Ft

360 000

 

1.4.

100 000 000 Ft felett

720 000

 

2.

Vízhasználat [Vgtv. 1. számú melléklet 23. pont], kivéve a 3–9. pontokban foglalt eseteket

 

 

2.1.

5 m3/nap mennyiségig

40 000

 

2.2.

5 m3/nap-tól 15 m3/nap mennyiségig

50 000

 

2.3.

15 m3/nap-tól 50 m3/nap mennyiségig

130 000

 

2.4.

50 m3/nap-tól 100 m3/nap mennyiségig

160 000

 

2.5.

100 m3/nap-tól 1000 m3/nap mennyiségig

210 000

 

2.6.

1000 m3/nap-tól 5000 m3/nap mennyiségig

300 000

 

2.7.

5000 m3/nap mennyiség felett

350 000

 

3.

Termálvíz-kitermelés

 

 

3.1.

5 m3/nap mennyiségig

80 000

 

3.2.

5 m3/nap-tól 15 m3/nap mennyiségig

100 000

 

3.3.

15 m3/nap-tól 50 m3/nap mennyiségig

260 000

 

3.4.

50 m3/nap-tól 100 m3/nap mennyiségig

320 000

 

3.5.

100 m3/nap-tól 1000 m3/nap mennyiségig

420 000

 

3.6.

1000 m3/nap-tól 5000 m3/nap mennyiségig

600 000

 

3.7.

5000 m3/nap mennyiség felett

700 000

 

4.

Vízvisszasajtolás

 

 

4.1.

Vízvisszasajtolás önálló eljárásban

 

 

4.1.1.

5 m3/nap vízmennyiségig

20 000

 

4.1.2

5 m3/nap-tól 15 m3/nap vízmennyiségig

30 000

 

4.1.3

15 m3/nap-tól 50 m3/nap mennyiségig

60 000

 

4.1.4.

50 m3/nap-tól 100 m3/nap mennyiségig

80 000

 

4.1.5.

100 m3/nap-tól 1000 m3/nap mennyiségig

100 000

 

4.1.6.

1000 m3/nap-tól 5000 m3/nap mennyiségig

150 000

 

4.1.7.

5000 m3/nap mennyiség felett

180 000

 

4.2.

Vízkitermeléshez kapcsolódó visszasajtolás

4.1.1–4.1.7. pontokban megállapított díjtételek 50%-a

 

5.

Öntözési berendezések engedélyezési eljárása, amennyiben azok engedélyezése a 2. pontban meghatározott engedélyezéstől elkülönült eljárás keretében történik

20 000

 

6.

Vízellátást (kivéve a 2. pont), szennyvízelvezetést és csapadékvíz-elvezetést szolgáló vízilétesítmények – a beruházás költségéhez igazodva létesítményenként

 

 

6.1.

0–50 000 000 Ft

100 000

 

6.2.

50 000 001–100 000 000 Ft

140 000

 

6.3.

100 000 001–500 000 000 Ft

360 000

 

6.4.

500 000 001–2 400 000 000 Ft

720 000

 

6.5.

2 400 000 000 Ft felett

1 080 000

 

7.

Víztisztítást, szennyvíztisztítást, csapadékvíz-tisztítást szolgáló vízilétesítmények

 

 

7.1.

ÉME engedéllyel, CE minősítéssel, alkalmazási engedéllyel rendelkező berendezés esetén

36 000

 

7.2.

egyedileg tervezett berendezés esetén a beruházás költségéhez igazodva létesítményenként

 

 

7.2.1.

0–100 000 000 Ft

120 000

 

7.2.2.

100 000 001–500 000 000 Ft

270 000

 

7.2.3.

500 000 001–2 400 000 000 Ft

540 000

 

7.2.4.

2 400 000 000 Ft felett

810 000

 

8.

Szennyvíz, illetve csapadékvíz előtisztításhoz szükséges berendezés engedélyezése [72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 3. § (12) bekezdés]

 

 

8.1.

ÉME engedéllyel, CE minősítéssel, alkalmazási engedéllyel rendelkező berendezések

24 000

 

8.2.

egyedileg tervezett berendezés esetén, a beruházás költségéhez igazodva létesítményenként

 

 

8.2.1.

3 000 000 forintig

50 000

 

8.2.2.

3 000 001–10 000 000 forint között

90 000

 

8.2.3.

10 000 001 forinttól

180 000

 

9.

Monitoring kút létesítése és/vagy eltömedékelése kutak számához igazodva

 

 

9.1.

Monitoring kút létesítése, kivéve a 9.2. pont

7000/kút

 

9.2.

Vízmennyiségi monitoring kút [a felszín alatti vizek vizsgálatának egyes szabályairól szóló 30/2004. (XII. 30.) KvVM rendelet 14. § (3) bekezdés a) pontjában meghatározott esetek]

5000/kút

 

9.3.

Kút eltömedékelése

9.1–9.2. pontokban megállapított díjtételek 50%-a

25.

 

Vízvezetési szolgalom, vízhasználati szolgalom alapítása – az érintett ingatlanok számához igazodva [Vgtv. 20. §, 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 6–7. §]

7000/ingatlan

26.

 

Vízbázis védőterület kijelölés önálló eljárásban [72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdés]

 

 

1.

Belső vagy külső védőterület, illetve azok együttes kijelölése

 

 

1.1.

5 m3/nap-tól 50 m3/nap mennyiségig

90 000

 

1.2.

50 m3/nap-tól 100 m3/nap mennyiségig

160 000

 

1.3.

100 m3/nap-tól 1000 m3/nap mennyiségig

210 000

 

1.4.

1000 m3/nap-tól 5000 m3/nap mennyiségig

300 000

 

1.5.

5000 m3/nap mennyiség felett

350 000

 

2.

Hidrogeológiai védőidom, illetve védőterület kijelölése

 

 

2.1.

5 m3/nap-tól 50 m3/nap mennyiségig

270 000

 

2.2.

50 m3/nap-tól 100 m3/nap mennyiségig

480 000

 

2.3.

100 m3/nap-tól 1000 m3/nap mennyiségig

630 000

 

2.4.

1000 m3/nap-tól 5000 m3/nap mennyiségig

900 000

 

2.5.

5000 m3/nap mennyiség felett

1 050 000

27.

 

Egyedi vizsgálat [a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdés]

100 000

28.

 

Vízjogi üzemeltetési engedély [Vgtv. 28. § (1) bekezdés, 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 5. §]

A vízjogi létesítési engedélyre megállapított díjtételek 80%-a

29.

 

Vízjogi üzemeltetési engedély szüneteltetése, visszavonása

A vízjogi üzemeltetési engedélyre megállapított díjtétel 50%-a

30.

 

Önellenőrzési terv jóváhagyása [220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 28. § (2) bekezdés]

23 000

31.

 

A mosó- és tisztítószerekről szóló 648/2004/EK rendelet 4. cikk (2) bekezdése alapján a gyártói eltérés kérelmezése [a mosó- és tisztítószerek hatóanyagai biológiai bonthatóságának ellenőrzéséről és az információszolgáltatás rendjéről szóló 270/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 5. §]

600 000

32.

 

Termékdíj-fizetési kötelezettség alóli mentesség engedélyezése [a környezetvédelmi termék-díjmentesség, a termékdíj visszaigénylésének és átvállalásának, valamint a használt gumiabroncs behozatalának feltételeiről szóló 53/2003. (IV. 11.) Korm. rendelet 2. §]

144 000

33.

 

A használt vagy hulladékká vált kenőolaj hasznosításával kapcsolatos termékdíj-visszaigénylés [53/2003. (IV. 11.) Korm. rendelet 8. § (4) bekezdés] – egy negyedévre jutó hasznosított (saját hasznosítású vagy hasznosításra átadott) hulladékolaj mennyisége kilogrammban

 

 

1.

5000-ig

10 600

 

2.

5001–25 000-ig

53 000

 

3.

25 001–50 000-ig

106 000

 

4.

50 001–75 000-ig

159 000

 

5.

75 001–100 000-ig

212 000

 

6.

100 001–150 000-ig

318 000

 

7.

150 001–200 000-ig

424 000

 

8.

200 001–300 000-ig

636 000

 

9.

300 001–400 000-ig

848 000

 

10.

400 001–500 000-ig

1 600 000

 

11.

500 001–1 000 000-ig

2 120 000

 

12.

1 000 001–2 000 000-ig

4 240 000

 

13.

2 000 001 felett

5 300 000

34.

 

Szennyező anyagok elhelyezésének engedélyezése [a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet]

30 000

35.

 

Kármentesítési eljárás [219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet]

 

 

1.

Tényfeltárási terv engedélyezése [22. § (5) bekezdés]

106 000

 

2.

Tényfeltárási záródokumentáció elbírálása [25. § (1) bekezdés] a szennyezettség mértékétől függően (A 2.1. és a 2.2. alpontokat a szennyezettség jellegétől függően külön-külön vagy együttesen kell alkalmazni.)

 

 

2.1.

A földtani közeg (talaj) (B) szennyezettségi határértékét, vagy ha (Ab) > (B), az (Ab) bizonyított háttér-koncentrációt meghaladó szennyezett térfogatrész m3-ben meghatározott mennyiségétől függően

 

 

2.1.1.

0–5000 m3

53 000

 

2.1.2.

5001–10 000 m3

106 000

 

2.1.3.

10 001–50 000 m3

318 000

 

2.1.4.

50 001 m3 felett

530 000

 

2.2.

A felszín alatti víz (B) szennyezettségi határértékét, vagy ha (Ab) > (B), az (Ab) bizonyított háttér-koncentrációt meghaladó szennyezett területrész felszíni vetülete m2-ben meghatározott kiterjedésétől függően

 

 

2.2.1.

0–1000 m2

53 000

 

2.2.2.

1001–10 000 m2

318 000

 

2.2.3.

10 001 m2 felett

530 000

 

3.

Beavatkozási terv elbírálása [26. § (2) és (3) bekezdés], a beruházás költségétől függően

 

 

3.1.

5 000 000 Ft alatt

53 000

 

3.2.

5 000 001–10 000 000 Ft

80 000

 

3.3.

10 000 001–100 000 000 Ft

200 000

 

3.4.

100 000 001–500 000 000 Ft

530 000

 

3.5.

500 000 001–1 000 000 000 Ft

1 200 000

 

3.6.

1 000 000 001–10 000 000 000 Ft

3 180 000

 

3.7.

10 000 000 000 Ft fölött

5 300 000

 

4.

Kármentesítési határozat módosítása

 

 

4.1.

A kármentesítés végrehajtására vonatkozó határozat határidejének módosítása [21. § (11) bekezdés]

Az adott kármentesítési szakasz eljárási díjtételének 10%-a

 

4.2.

A kármentesítési tervtől való eltérés, a terv módosításának elbírálása [23. § (3) bekezdés és 26. § (6) bekezdés]

Az adott kármentesítési szakasz eljárási díjtételének 50%-a

 

5.

Beavatkozási záródokumentáció elbírálása [28. § (2) bekezdés]

A 3.1–3.7. tételek 50%-a

 

6.

Kármentesítési monitoringot elrendelő határozat [30. § (1) bekezdés]

67 000

 

7.

Kármentesítési monitoring záródokumentáció elbírálása [30. § (7) bekezdés]

106 000

 

8.

Tartós környezeti károsodás felülvizsgálata az ügyfél kérésére [33. § (5) bekezdés c) pont]

80 000

36.

 

Gyep és nádas művelési ág megváltoztatásának engedélyezése természeti területen [a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Tvt.) 21. § (1) bekezdés, az érzékeny természeti területekre vonatkozó szabályokról szóló 2/2002. (I. 23.) KöM–FVM együttes rendelet 7. §, a nagyvízi medrek, a parti sávok, a vízjárta, valamint a fakadó vizek által veszélyeztetett területek használatáról és hasznosításáról, valamint a nyári gátak által védett területek értékének csökkenésével kapcsolatos eljárásról szóló 21/2006. (I. 31.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdés]

10 000

37.

 

Védett, fokozottan védett természeti területen hatósági engedélyhez kötött, jogszabályban meghatározott tevékenységekkel kapcsolatos eljárások: a Tvt. 38. § (1) bekezdésének

 

 

1.

a) pontja (kutatás, gyűjtés, kísérlet végzése)

20 000

 

2.

b) pontja

 

 

2.1.

a gyep feltörése

50 000/megkezdett hektár

 

2.2.

a gyep felújítása, felülvetése, öntözése, legeltetése, kaszálása

5 500

 

3.

c) pontja

 

 

3.1.

a terület helyreállítása

5 500

 

3.2.

a terület jellegének, használatának megváltoztatása

50 000/megkezdett ha

 

4.

d) pontja (termőföldnek nem minősülő földterület rendeltetésének, termőföld művelési ágának a megváltoztatása)

10 000

 

5.

e) pontja (az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló törvény hatálya alá nem tartozó fa, fás legelőn lévő fa, facsoport, fasor kivágása, telepítése)

10 000

 

6.

f) pontja (nád és más vízinövényzet égetése, irtása, aratása, gyep- és parlagterület, tarló és szalma égetése, valamint – a kijelölt és kiépített tűzrakóhely kivételével – erdőterületen tűz gyújtása)

15 000

 

7.

g) pontja (növényvédő szerek, bioregulátorok és egyéb irtószerek, valamint a talaj termékenységét befolyásoló vegyi anyagok felhasználása)

40 000

 

8.

h) pontja (horgászat)

5 500

 

9.

i) pontja

 

 

9.1.

versenyrendszerben szervezett, nem kizárólag kijelölt turistaútvonalakat érintő verseny rendezése 500 fő felett

80 000

 

9.2.

500 fő felett kizárólag külterületen zajló tömegsportesemények rendezése

80 000

 

9.3.

kerékpár használatával megvalósuló sporttevékenység folytatása

36 000

 

9.4.

20 cm3-nél nagyobb hengerűrtartalmú belső égésű motorral hajtott eszköz felhasználásával megvalósuló technikai jellegű sporttevékenység folytatása

300 000

 

10.

j) pontja (járművel történő közlekedés, az arra kijelölt utak, az engedélyezett tevékenységek végzéséhez szükséges munkagépek, valamint a feladatukat ellátó – külön jogszabályokban erre feljogosított – személyek járművei kivételével)

42 000

38.

 

Fokozottan védett természeti területre történő belépés – kivéve a jelzett turistautakon, tanösvényeken, illetve a külön jogszabályok alapján erre feljogosított személyek a feladatuk ellátásához szükséges mértékben [Tvt. 40. § (1) bekezdés]

5500

39.

 

Védett, fokozottan védett növényfajokkal kapcsolatos, jogszabályban meghatározott tevékenységek engedélyezése eljárásonként: a Tvt. 42. § (3) bekezdésének

 

 

1.

a) pontja (védett növényfaj egyedének, virágának, termésének vagy szaporításra alkalmas szervének gyűjtése)

10 000

 

2.

b) pontja

 

 

2.1.

védett növényfaj egyedének, virágának birtokban tartása, kertekbe, botanikus kertekbe történő telepítése

5 500

 

2.2.

védett növényfaj egyedének adásvétele, cseréje

10 000

 

3.

c) pontja (védett növényfaj egyedének külföldre vitele, az országba behozatala, az országon való átszállítása)

10 000

 

4.

d) pontja (védett növényfaj egyedének preparálása)

5 500

 

5.

e) pontja

 

 

5.1.

védett növényfaj egyedének betelepítése, visszatelepítése

5 500

 

5.2.

védett növényfaj egyedének termesztésbe vonása

20 000

 

6.

f) pontja (védett növényfaj egyedével vagy egyedén végzett nemesítési kísérlet)

50 000

 

7.

g) pontja (védett növényfaj egyedének biotechnológiai célra történő felhasználása)

500 000

 

8.

h) pontja (védett növényfaj természetes állományai közötti mesterséges géncsere)

50 000

40.

1.

Védett növényfajokból álló gén- és szaporítóanyag bank létrehozása [Tvt. 42. § (4) bekezdés]

20 000

 

2.

Védett növényfaj gén- és szaporítóanyag bankban történő elhelyezése [Tvt. 42. § (4) bekezdés]

5 500

41.

 

Védett fasorban lévő, valamint egyes védett fák és cserjék természetes állapotának megváltoztatása, kivágása [Tvt. 42. § (5) bekezdés]

10 000

42.

 

Fokozottan védett növényfaj egyedének, virágának, termésének vagy szaporításra alkalmas szervének eltávolításához, elpusztításához, megszerzéséhez szükséges engedély [Tvt. 42. § (6) bekezdés]

32 000

43.

 

Védett, fokozottan védett állatfajokkal kapcsolatos tevékenységre vonatkozó engedély [Tvt. 43. § (2) bekezdés]

 

 

1.

a) pont (védett állatfaj állományának szabályozása)

20 000

 

2.

b) pont

 

 

2.1.

védett állatfaj egyedeinek gyűjtése, befogása, elejtése

20 000

 

2.2.

védett állatfaj egyedeinek birtokban tartása, idomítása

10 600

 

3.

c) pont (védett állatfaj egyedeinek szaporítása)

 

 

3.1.

nagyragadozók, fókák, patások

35 000

 

3.2.

egyéb állatfajok

10 600

 

4.

d) pont (védett állatfaj egyedének kikészítése, preparálása, a preparátumok birtokban tartása)

 

 

4.1.

1–10 egyed esetén

10 600

 

4.2.

10 egyed felett

40 000

 

5.

e) pont (védett állatfaj egyedének élőállat gyűjteményben történő tartása)

5 500

 

6.

f) pont (védett állatfaj hazai állatfaj-állományának külföldi állományból származó egyeddel történő kiegészítése)

50 000

 

7.

h) pont (védett állatfaj egyedének cseréje, adásvétele)

 

 

7.1.

1–10 egyed

10 600

 

7.2.

10 egyed felett

40 000

 

8.

i) pont (védett állatfaj egyedének külföldre vitele, onnan történő behozatala, az országon való átszállítása)

30 000

 

9.

k) pont (védett állatfaj kártételének megelőzése érdekében riasztási módszer alkalmazása)

5 500

 

10.

l) pont (védett állatfaj egyede fészkének áttelepítése)

5 500

 

11.

m) pont (védett állatfaj egyedének háziasítása)

26 500/egyed

44.

 

Állatgyűjtemények, állatkertek, ideértve az egyéb, de védett, vadon élő állatok tartására, idomítására szolgáló létesítmények, tevékenységek kialakítására, fenntartására, a tevékenység folytatására vonatkozó engedély [Tvt. 44. § (1) bekezdés]

106 000

45.

 

Védett és rendszeresen hasznosított állatfaj fenntartható hasznosítására vonatkozó engedélyezési eljárás [Tvt. 44. § (4) bekezdés]

 

 

1.

éti csiga esetében [az éti csiga gyűjtéséről és hasznosításáról szóló 19/2006. (III. 31.) KvVM rendelet]

2 forint/kilogramm

 

2.

tokfajok esetében [a védett tokfajok hasznosításáról szóló 24/2008. (X. 8.) KvVM rendelet]

20 000

46.

 

Barlangokkal kapcsolatos tevékenységek engedélyezése [Tvt. 51. § (1) és (3) bekezdés]

 

 

1.

barlang, barlangszakasz hasznosítása, a hasznosítási mód megváltoztatása

60 000

 

2.

barlang, barlangszakasz kiépítése

10 000

 

3.

barlangi képződmények hasznosítása, értékesítése, külföldre juttatása

60 000

 

4.

kutatás, kísérlet, gyűjtés barlangban, barlangszakaszban

5 500

 

5.

barlangi búvármerülés

 

 

5.1

kutatási célból

5 500

 

5.2

egyéb célból

50 000

 

6.

barlang, barlangszakasz kiépítésén kívüli műszaki beavatkozás

10 000

 

7.

filmforgatás engedélyezése

30 000

47.

 

A veszélyeztetett vadon élő állat- és növényfajok nemzetközi kereskedelméről szóló egyezménnyel (CITES) kapcsolatos engedélyek (bizonylatok) kiállítása:

 

 

1.

A Közösség területére történő behozatalhoz, illetve a Közösségből történő kivitelhez és újrakivitelhez szükséges engedély kiállítása szállítmányonként (a Tanács 338/97/EK rendelete a vadon élő állat- és növényfajok számára kereskedelmük szabályozása által biztosított védelemről 4. és 5. cikk)

10 600

 

2.

A Tanács 338/97/EK rendeletének 10. cikkében meghatározott bizonyítvány kiállítása

2 000/példány

 

3.

Származási igazolás kiállítása [a veszélyeztetett vadon élő állat- és növényfajok nemzetközi kereskedelmét szabályozó nemzetközi és európai közösségi jogi aktusok végrehajtásának egyes szabályairól szóló 292/2008. (XII. 10.) Korm. rendelet 6. § (1)–(2) bekezdés]

2 000/példány

 

4.

Tenyésztői bizonylat kiállítása szaporulat bejelentése esetén [292/2008. (XII. 10.) Korm. rendelet 7. § (2) bekezdés]

5 500/faj/bejelentés

 

5.

Eredetigazolás kiállítása [292/2008. (XII. 10.) Korm. rendelet 6. § (4) bekezdés]

2 000/példány

48.

 

Védett természeti területnek nem minősülő Natura 2000 területen végzett tevékenységek [az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdés]

 

 

1.

a) pont (a gyep feltörése, felülvetése, faültetvénnyé alakítása)

10 000/megkezdett ha

 

2.

b) pont (a terület helyreállítása)

5 500

 

3.

c) pont (az erdőkről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló törvény, valamint a fás szárú energetikai ültetvényekről szóló kormányrendelet hatálya alá nem tartozó fa, facsoport, fás legelőn lévő fa telepítése, kivágása, kivéve a csatorna medrében, az üzemi vízszintnél a nedvesített keresztszelvényben lévő fa, facsoport mederfenntartási céllal történő kivágását)

25 000

 

4.

d) pont: versenyrendszerben szervezett verseny 500 fő felett

80 000

 

5.

kerékpár használatával megvalósuló sporttevékenység engedélyezése

64 500

 

6.

20 cm3-nél nagyobb hengerűrtartalmú belső égésű motorral hajtott eszköz felhasználásával megvalósuló sporttevékenység

300 000

49.

 

Előzetes vizsgálat

250 000

50.

 

Előzetes konzultáció

250 000

51.

 

Az 1–50. pontban foglalt engedélyek, illetve határozatok módosítása esetén az 56–57. pontok kivételével

Az 1–50. pontban foglalt díjtétel 50%-a

52.

 

Az 1–50. pontban foglalt engedélyek módosítása, ha az engedélyes, illetve környezethasználó személyében bekövetkezett változás miatt szükséges

Az 1–50. pontban foglalt díjtétel 25%-a

53.

 

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) 74. § (2) bekezdésének c) pontja alapján lefolytatott, a működési engedély kiadására vonatkozó eljárás

750 000

54.

 

Környezetvédelmi teljesítményértékelés elbírálása [Kvt. 77. §]

250 000

55.

 

A környezetvédelmi vezetési és hitelesítési rendszerben (EMAS) részt vevő szervezetek nyilvántartásáról szóló 214/2006. (X. 31.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése szerinti nyilvántartásba vétel

 

 

1.

Mikroszervezetek: kevesebb, mint 10 alkalmazott és az éves nettó árbevétel vagy a mérlegfőösszeg nem haladja meg a 2 millió eurót
Költségvetési szervek

10 000

 

2.

Kis szervezetek: kevesebb, mint 50 alkalmazott és az éves nettó árbevétel vagy a mérlegfőösszeg nem haladja meg a 10 millió eurót

25 000

 

3.

Közép szervezetek: kevesebb, mint 250 alkalmazott és az éves nettó árbevétel nem haladja meg az 50 millió eurót vagy a mérlegfőösszeg nem haladja meg a 43 millió eurót

50 000

 

4.

Nagy szervezetek: az 1–3. pont alá nem tartozó szervezetek

100 000

 

5.

Egyesített nyilvántartásba vétel (a 6. pont kivételével)

300 000

 

6.

Egyesített nyilvántartásba vétel, ha a szervezet valamelyik telephelye az Európai Unió más tagállamában van

400 000

56.

 

Igazolás kiadása pályázati eljárás keretében igényelt támogatásokhoz

10 000

57.

 

A környezetvédelmi, természetvédelmi, tájvédelmi és vízgazdálkodási szakértői névjegyzékbe történő bejegyzés

10 000

    1.    Az elvi vízjogi engedély esetében az igazgatási szolgáltatási díjat műszaki megoldásonként kell megfizetni.
    2.    A vízvezetési szolgalom, vízhasználati szolgalom esetében az igazgatási szolgáltatási díjat a vízjogi eljárás díjához hozzászámítva kell megfizetni.
    3.    A kármentesítés műszaki beavatkozási terv esetében az igazgatási szolgáltatási díjfizetés alapja a kötelezett által a beruházásnak a beavatkozási tervben bemutatott költsége.
    4.    Szennyvíz előtisztításhoz szükséges (egyedileg tervezett) berendezés víziközműbe történő bekötésének engedélyezése esetében az igazgatási szolgáltatási díjfizetés alapja a beruházásnak az engedélyes által meghatározott bruttó létesítési költsége.
    5.    A kármentesítési eljárás több szakaszára egyidejűleg hozott döntés esetén az eljárási díjak összeadódnak

2. melléklet a 4/2010. (II. 25.) KvVM rendelethez

Az R. 1 melléklete a következő VI. ponttal egészül ki:
VI. Igazgatási szolgáltatási díjköteles környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint vízügyi szakhatósági eljárások, illetve az igazgatási szolgáltatási díj mértéke

 

Az igazgatási szolgáltatási díjköteles környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi szakhatósági eljárások megnevezése

Igazgatási szolgáltatási díj mértéke (Ft)

1.

Telephely-engedélyezési eljárás [a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól szóló 358/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet 4. § b) pont]

23 000

2.

Építésügyi hatósági engedélyezési eljárás [az építésügyi hatósági eljárásokról és az építésügyi hatósági ellenőrzésről szóló 193/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet]

 

2.1.

Elvi építési, építési, összefoglalt építési, fennmaradási, bontási engedélyezési eljárás

14 000

2.2.

Használatbavételi engedélyezési eljárás

8 500

3.

Erdészeti, vadászati, halászati, talajvédelmi hatósági eljárások [a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal létrehozásáról és működéséről szóló 274/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet]

 

3.1.

Talajvédelmi hatósági eljárás

14 000

3.2.

Élelmiszerlánc-felügyeleti hatósági eljárás

7 000

3.3.

Vadászati hatósági eljárás

12 000

3.4.

Halászati hatósági eljárás

12 000

3.5.

Erdészeti hatósági eljárás

14 000

3.6.

Egyéb, a 3.1.–3.5. pontba nem tartozó eljárás

7 000

4.

Közlekedési hatósági eljárások [a Nemzeti Közlekedési Hatóságról szóló 263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet]

 

4.1.

Közlekedési hatósági engedélyezési eljárás a 4.2–4.5 kivételével

14 000

4.2.

Légiközlekedési hatósági engedélyezési eljárás

18 000

4.3.

Hajózási hatósági engedélyezési eljárás

14 000

4.4.

Vasúti közlekedési hatósági engedélyezési eljárás

14 000

4.5.

Sajátos építményfajták engedélyezési eljárása, az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény 15. § (5) bekezdése szerinti eljárás

14 000

5.

Földhivatali engedélyezési eljárások [a földhivatalokról, a Földmérési és Távérzékelési Intézetről, a Földrajzinév Bizottságról és az ingatlan-nyilvántartási eljárás részletes szabályairól szóló 338/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet]

 

5.1.

Művelés alól kivett terület újrahasznosítására készített terv ingatlanügyi hatóság által történő jóváhagyására vonatkozó eljárás [338/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. számú melléklet I. pont]

8 000

5.2.

Termőföld időleges és végleges más célú hasznosítására vonatkozó engedélyezési eljárás, engedély nélküli más célú hasznosítás esetén a más célú hasznosításhoz való hozzájárulás megadására irányuló eljárás [338/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. számú melléklet II–IV. pont]

12 000

6.

Kereskedelmi működési engedélyezési eljárás [a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX.29.) Korm. rendelet 7. § (4) bekezdés c) pont]

7 000

7.

Fürdőhely kijelölés, üzemeltetés, fürdővíz használati eljárás, gyógyhellyé nyilvánítás, fürdővízprofil megállapítása iránti eljárás [a természetes fürdővizek minőségi követelményeiről, valamint a természetes fürdőhelyek kijelöléséről és üzemeltetéséről szóló 78/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet]

8 000

8.

Bányászati hatósági eljárás [a Magyar Bányászati és Földtani Hivatalról szóló 267/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet]

 

8.1.

A bányászati hatóságnak az 1993. évi XLVIII. törvény alapján a bányafelügyelet építésügyi hatósági és építésfelügyeleti hatáskörébe tartozó építményekre, valamint e létesítmények elvi építésének, építésének, használatbavételének, fennmaradásának, átalakításának, megszüntetésének, továbbá rendeltetésük megváltoztatásának engedélyezési eljárása

23 000

8.2.

A bányászati szakigazgatással kapcsolatos eljárások

28 000

9.

Elektronikus hírközlési nyomvonalas, nyomvonal jellegű építményekkel és egyéb műtárgyakkal kapcsolatos eljárás [a Nemzeti Hírközlési Hatóság eljárásában közreműködő szakhatóságok kijelöléséről, valamint egyes szakhatósági közreműködések megszüntetéséről és módosításáról szóló 362/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. számú melléklet]

7 000

10.

Régészeti feltárások engedélyezési eljárása, a 2001. évi LXIV. törvény 63. § (2) bekezdés a)–b) és g) pontjában meghatározott tevékenység engedélyezési eljárása [a Kulturális Örökségvédelmi Hivatalról szóló 308/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet]

8 500

11.

A Sugáregészségügyi Decentrum és az Országos Tisztifőorvosi Hivatal atomenergiával kapcsolatos eljárásai [az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról és a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 362/2006. (XII. 28.) Korm. rendelet 18/A. § (5) bekezdés, 4. számú melléklet]

 

11.1.

A radioaktív anyag tárolása, használata, felhasználása és átalakítása [4. sz. melléklet I.1. pont]

8 500

11.2.

A radioaktív anyag termelése, előállítása, forgalmazása

14 000

11.3.

A radioaktív anyag termelését, előállítását, tárolását, használatát, felhasználását, átalakítását szolgáló nem nukleáris létesítmény létesítése, üzembe helyezése, üzemeltetése, átalakítása, javítása, megszüntetése

23 000

11.4.

Az ionizáló sugárzást létrehozó berendezés előállítására, átalakítására, üzemeltetésére, üzemeltetésének megszüntetésére, valamint a berendezés előállítását, üzemeltetését szolgáló létesítmény létesítésére, üzemeltetésére, átalakítására, megszüntetésére vonatkozó engedélyezési eljárás

14 000

11.5.

Radioaktív hulladék átmeneti tárolójának és végleges hulladéklerakó létesítése, üzemeltetése, átalakítása, megszüntetéséhez, lezárása, és az aktív, valamint a passzív intézményes ellenőrzésre történő áttérés

23 000

12.

A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalról szóló 260/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet szerinti eljárások

 

12.1.

A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalról szóló 260/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet 11/A. § (3) bekezdés a) pontja szerinti sajátos építményfajtákkal kapcsolatos hatósági eljárások

14 000

12.2.

Villamosenergia-ipari építésügyi engedélyezési eljárás [a villamosenergia-ipari építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról szóló 382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet]

10 000

12.3.

Az éghető folyadékok és olvadékok tárolótartályainak létesítési, használatbavételi és javítási engedélyezési eljárása

18 000

13.

Hőtermelő létesítmények létesítési és vezetékjog engedélyezési eljárása [a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény végrehajtásáról szóló 157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet 1. számú melléklet]

14 000

14.

Az igazságügyi szakértői névjegyzékbe való felvételi eljárás során szükséges szakhatósági állásfoglalás kiadásának eljárási szabályairól szóló 208/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet szerinti eljárások

6 000

1

Az 1. melléklet a 9/2010. (IV. 9.) KvVM rendelet 1. §-a szerint módosított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére