• Tartalom

4/2010. (III. 4.) HM–KvVM együttes rendelet

4/2010. (III. 4.) HM–KvVM együttes rendelet

az állami repülőterek környezetében létesítendő zajgátló védőövezetek kijelölésének, hasznosításának és megszüntetésének részletes műszaki követelményeiről szóló 43/2002. (VIII. 12.) HM–KvVM együttes rendelet módosításáról1

2010.03.12.

A légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 74. § (2) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a honvédelemről és a Magyar Honvédségről szóló 2004. évi CV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 71/2006. (IV. 3.) Korm. rendelet 32/A. § (1) bekezdésében, valamint a környezetvédelmi és vízügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló 165/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) pontjában meghatározott feladatkörünkben eljárva – a közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló 133/2008. (V. 14.) Korm. rendelet 1. §-a (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszterrel egyetértésben – a következőket rendeljük el:

1. § (1) Az állami repülőterek környezetében létesítendő zajgátló védőövezetek kijelölésének, hasznosításának és megszüntetésének részletes műszaki követelményeiről szóló 43/2002. (VIII. 12.) HM–KvVM együttes rendelet 10. § (2) bekezdés utolsó mondatában az „igénybevételéhez az erdészeti hatóság állásfoglalása is szükséges” szövegrész helyébe az „igénybevétele esetén az erdészeti hatóságot szakértőként be kell vonni az eljárásba” szöveg lép.

(2) Hatályát veszti az állami repülőterek környezetében létesítendő zajgátló védőövezetek kijelölésének, hasznosításának és megszüntetésének részletes műszaki követelményeiről szóló 43/2002. (VIII. 12.) HM–KvVM együttes rendelet 3. § (2) bekezdés utolsó mondata, valamint 12. § (4) bekezdés első mondatában a „határozatban” szövegrész.

2. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba, az e rendelettel megállapított vagy módosított rendelkezéseket a hatálybalépésüket követően indult vagy megismételt eljárásokban kell alkalmazni, az e rendelettel hatályon kívül helyezett rendelkezéseket a hatálybalépésüket követően indult vagy megismételt eljárásokban nem lehet alkalmazni.

(2) Ez a rendelet a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

1

A rendelet a 2. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette 2010. március 13. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére