• Tartalom

4/2010. (I. 14.) Korm. rendelet

4/2010. (I. 14.) Korm. rendelet

az Oktatási Hivatalról szóló 307/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról1

2010.01.15.

A Kormány az Alkotmány 35. § (2) bekezdésében megállapított eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alkotmány 40. § (3) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva, valamint a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 94. § (3) bekezdés m) pontjában kapott felhatalmazás, valamint a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény 153. § (1) bekezdése 18. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következő rendeletet alkotja:

1. § Az Oktatási Hivatalról szóló 307/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A Hivatal a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2006. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Kszt.) szerinti központi hivatal, amely feladatait országos illetékességgel látja el. A Hivatal a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény szerinti önállóan működő és gazdálkodó közhatalmi, közszolgáltató tevékenységet is ellátó költségvetési szerv.”

2. § A Rendelet 2. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A miniszter a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény és a Kt. hatálya alá tartozó ügyekben hozott döntéseknél gyakorolja a fellebbezés elbírálására jogosult hatóság részére meghatározott jogosítványokat.”

3. § A Rendelet 4. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A Hivatal működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket a szervezeti és működési szabályzat határozza meg. A Hivatal a feladatait éves munkaterv alapján végzi.”

4. § A Rendelet 4/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

4/A. § (1) A Kormány a hivatalt jelöli ki
a) a Kt. szerinti közoktatási feladatkörében eljáró oktatási hivatal és a közoktatási információs iroda feladatainak ellátására;
b) az Ftv. szerinti felsőoktatási információs rendszer működéséért felelős szerv és a felsőoktatási intézmények nyilvántartását vezető szerv működtetésére.
(2) A Hivatal rendszeresen ellenőrzi a közoktatási szakértői tevékenység folytatását, az államilag elismert nyelvvizsgaközpontokat, a pedagógus-továbbképzések szervezőit, a Magyarországon működő felsőoktatási intézményeket és e tevékenység tekintetében ellátja a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény szerinti szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóság feladatait.
(3) A magyarországi felsőoktatási intézmények által kötelezően használt nyomtatványok előállítását és forgalomba hozatalát – ide értve annak a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló törvény szerinti határon átnyúló szolgáltatásnyújtás keretében történő megvalósulását is – a regisztrációs központ engedélyezi. Az engedély a jogszabályi előírásoknak történő megfelelés hiányában tagadható meg.”

5. § A Rendelet 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

8. § A Hivatal
a) ellátja a közoktatási szakértői tevékenységre vonatkozó bejelentéssel kapcsolatos feladatokat [Kt. 101. § (2)];
b) engedélyezi a közoktatási szakértői tevékenység folytatását [Kt. 101. §-a (3) bekezdés];
c) dönt az Országos vizsgáztatási névjegyzékbe való felvételről [Kt. 101. §-a (6) bekezdés];
d) dönt a közoktatási szakértői tevékenység folytatásától, illetve a vizsgaelnöki feladatok ellátásától való eltiltásról [Kt. 101. §-a (10) bekezdés];
e) a közoktatási intézmény vagy a fenntartó megkeresésére – az Országos szakértői névjegyzékből – egyidejűleg több tanügyigazgatási szakértő személyére tesz javaslatot, aki az érintett intézménnyel, illetve fenntartóval nem áll, illetve nem állt foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban.”

6. § (1) A Rendelet 11. § b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„[A Hivatal]
b) ellátja a miniszter felelősségébe tartozó szakképesítések tekintetében az Országos szakmai vizsgaelnöki névjegyzékkel kapcsolatos feladatokat;”

(2) A Rendelet 11. § d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„[A Hivatal]
d) közreműködik az Országos Képzési Jegyzék alapján a miniszter felelősségi körébe tartozó szakképesítések esetén a szakmai vizsgák központi írásbeli tételeinek, központi gyakorlati feladatainak, valamint azok megoldásainak szétosztásában;”

7. § (1) A Rendelet 13. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„[A Hivatal első fokú döntést hoz]
c) a közoktatási szakértői engedély kiadásáról, a közoktatási szakértői tevékenységtől, illetve a vizsgáztatási tevékenységtől való eltiltásról;”

(2) A Rendelet 13. § (1) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„[A Hivatal első fokú döntést hoz]
e) a Kt. 95/C. §-ának (2) bekezdése szerint a kötelező felvételt biztosító óvoda, illetve iskola kijelöléséről;”

(3) A Rendelet 13. § (1) bekezdés g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„[A Hivatal első fokú döntést hoz]
g) a Kt. 132. §-ának (16) bekezdése szerinti az osztályindítási tilalom alóli felmentésről.”

(4) A Rendelet 13. § (1) bekezdése a következő h) ponttal egészül ki:

„[A Hivatal első fokú döntést hoz]
h) a kerettanterv jóváhagyásáról.”

(5) A Rendelet 13. §-a (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A közoktatási szakértői tevékenység engedélyezésére irányuló eljárás ügyintézési határideje két hónap.”

8. § A Rendelet 17. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) Az alapító okirat módosítása az adatok nyilvántartásba vételéről szóló határozat jogerőre emelkedésével lép hatályba.”

9. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

(2) Hatályát veszti a Rendelet

a) 5. § (1) bekezdés c) pontjában „az Oktatási Közlönyben és” szövegrész

b) 17. § (2) bekezdés utolsó mondata

c) 18. § (2) bekezdésében a ”, és honlapján, valamint az Oktatási Közlönyben közzéteszi” szövegrész.

(3) Az előzetes eredetiségvizsgálati eljárás részletes szabályairól szóló 301/2009. (XII. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 5. § (1) bekezdése a következő n) ponttal egészül ki:

[A közreműködővel a Kknyt. 33/A. § (2) bekezdése alapján kötendő hatósági szerződésnek tartalmaznia kell:]

„n) azt, hogy a közreműködőt tevékenységéért az előzetes eredetiségvizsgálat hatósági díja mindenkori összege 40%-ának megfelelő mértékű ellenérték illeti meg.”

(4) Az R. 19. §-a a következő új (5) bekezdéssel egészül ki:

„(5) A közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 35/2000. (XI. 30.) BM rendelet 44. § (5) bekezdésben meghatározott előzetes eredetiségvizsgálatnak minősül a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet 12. § (15) bekezdésében meghatározott, időszakos vizsgálat keretében elvégzett előzetes eredetiségvizsgálat is.”
1

A rendelet a 9. § (1) bekezdése alapján hatályát vesztette 2010. január 16. napján.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére