• Tartalom

40/2010. (XII. 17.) VM rendelet

40/2010. (XII. 17.) VM rendelet

a nemzeti hatáskörben nyújtott egyes erdészeti támogatásokról szóló miniszteri rendeletek módosításáról1

2010.12.18.

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, továbbá az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § e) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, a következőket rendelem el:

1. § (1) Az erdők felújításának csekély összegű (de minimis) támogatásáról szóló 102/2008. (VIII. 8.) FVM rendelet (a továbbiakban: R.) 2. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

a) erdőgazdálkodó: az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény (a továbbiakban: Evt.) 17–18. § szerint – az erdészeti hatóság által – nyilvántartásba vett erdőgazdálkodó;”

(2) Az R. 2. § g) pont helyébe a következő rendelkezés lép:

g) erdősítési részterület: egy erdőrészleten belül a véghasználatok és az erdőfelújítások szakaszos kivitelezése során kialakult az erdészeti hatósági nyilvántartásban a Vhr. 31. §-a szerint elkülönített terület;”

2. § (1) Az R. 4. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Tuskózás csak a mesterséges mag eredetű erdőfelújítások esetén támogatható, ha annak elvégzése az erdőfelújítási technológia elengedhetetlen részét képezi, és azt az erdészeti hatóság nem tiltotta meg.”

(2) Az R. 4. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) Nem vehető igénybe támogatás a (2) bekezdés b) pontjában foglalt tevékenységekre azokon az erdősítési részterületeken, ahol a Vhr. 29. § (1) és (2) bekezdéseiben foglalt határidő elmulasztása miatt az erdészeti hatóság jogerős határozatában erdőgazdálkodási bírságot szabott ki.”

3. § (1) Az R. 5. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) A támogatás összegét az 1. számú melléklet szerinti normatívák alapján erdőrészletenként vagy erdősítési részterületként megállapított részösszegekből kell meghatározni úgy, hogy azokból le kell vonni az erdőrészletekre, vagy erdősítési részterületre vonatkozóan az erdőfelújítási tevékenységre e rendelet, a 2004. évi nemzeti hatáskörben nyújtott agrár- és vidékfejlesztési támogatások igénybevételének feltételeiről szóló 25/2004. (III. 3.) FVM rendelet, valamint az erdőgazdálkodók 2007. évi gazdálkodásának csekély összegű (de minimis) támogatásáról szóló 89/2007. (VIII. 17.) FVM rendelet alapján kifizetett támogatást.”

(2) Az R. 5. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:

„(6) Fokozatos felújítóvágások esetében a támogatás területi mértéke erdőrészletenként nem haladhatja meg az Országos Erdőállomány Adattárban 2008. január 1-jei állapotra vonatkozóan nyilvántartott erdőfelújítási kötelezettség területét.”

4. § (1) Az R. 8. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az MVH a támogatási kérelmet az abban foglaltak, valamint az erdészeti hatóság 7. § (4) bekezdése szerinti adatszolgáltatása alapján megvizsgálja, és a rendelkezésre álló forrásra, az általános de minimis rendelet szerinti egyéni keretre, valamint a benyújtás sorrendjére is figyelemmel döntést hoz.”

(2) Az R. 8. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az MVH a hiányosan benyújtott támogatási kérelmet, illetve az általános de minimis rendelet szerinti egyéni keretet meghaladó támogatási igényből a kereten felüli összeget elutasítja.”

5. § Az R. 10. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Az MVH az (1) bekezdésben foglaltak teljesítését az erdészeti hatóság közreműködésével látja el.”

6. § Az R. 11. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az MVH az erdészeti hatóság által a 10. § (6) bekezdése szerint adott tájékoztatás alapján dönt a támogatás jogosulatlan igénybevételéről, és elrendeli a jogosulatlanul igénybe vett támogatás egészének a visszafizetését.”

7. § (1) Az R. 3. § (1) bekezdésében és a 6. § (2) bekezdésében az „állományrészletenként” szövegrész helyébe az „erdősítési részterületenként” szöveg lép.

(2) Az R. 5. § (1) bekezdésében a „Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium fejezeti kezelésű Nemzeti Erdőprogram, Erdőfelújítás determinációja előirányzat-felhasználási keretszámlája” szövegrész helyébe a „Vidékfejlesztési Minisztérium, Nemzeti Erdőprogram előirányzat-felhasználási keretszámlája ” szöveg lép.

(3) Az R. 6. § (1) bekezdésének a) pontjában a „véghasználatok” szövegrész helyébe a „fakitermelések” szöveg lép.

(4) Az R. 7. § (1) bekezdésében az „az adott év szeptember 1-jétől szeptember 30-ig” szövegrész helyébe a „november 15-től december 15-ig” szöveg lép.

(5) Az R. 7. § (5) bekezdésében a „minden év október 15-éig” szövegrész helyébe az „a támogatási kérelem benyújtását követő év február 15-ig” szöveg lép.

8. § (1) Az R. 1. számú melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

(2) Az R. 2. számú melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.

9. § Hatályát veszti az R. 10. § (2) és (4) bekezdése, továbbá a 12. § (2) és (3) bekezdése.

10. § A 2004. évi nemzeti hatáskörben nyújtott agrár- és vidékfejlesztési támogatások igénybevételének feltételeiről szóló 25/2004. (III. 3.) FVM rendelet hatályon kívül helyezéséről és az ezzel összefüggő átmeneti rendelkezések megállapításáról szóló 122/2007. (X. 19.) FVM rendelet [a továbbiakban: 122/2007. (X. 19.) FVM rendelet] 2. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A támogatási kérelmet az erdőrészlet elhelyezkedése szerint illetékes erdészeti hatóság részére postai úton a melléklet szerinti adatlapon kell benyújtani évente a november 15-étől december 15-ig terjedő időszakban. Egy erdőgazdálkodó egy kérelembenyújtási időszakban – a (4) bekezdés szerinti kérelmeket kivéve – csak egy kérelmet nyújthat be az illetékes erdészeti hatósághoz.”

11. § (1) A 122/2007. (X. 19.) FVM rendelet 2. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6) Az erdészeti hatóság a beérkezett támogatási kérelmeket, valamint a benyújtás időpontját igazoló borítékokat, az (5) bekezdés szerinti adatokkal együtt egy alkalommal, legkésőbb a támogatási kérelem benyújtását követő év február 15-ig továbbítja az MVH részére. A támogatási kérelem egyben kifizetési kérelemnek is minősül.”

(2) A 122/2007. (X. 19.) FVM rendelet 2. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(8) Az MVH a támogatási kérelmet az abban foglaltak, valamint az erdészeti hatóság (5) bekezdés szerinti adatszolgáltatása alapján megvizsgálja, és a rendelkezésre álló forrásra, valamint a benyújtás sorrendjére is figyelemmel döntést hoz.”

(3) A 122/2007. (X. 19.) FVM rendelet 2. § (10) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(10) A támogatás forrása a Vidékfejlesztési Minisztérium, Nemzeti Erdőprogram előirányzat-felhasználási keretszámlája.”

12. § A 122/2007. (X. 19.) FVM rendelet 2/A. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Az MVH az (1) bekezdésben foglaltak teljesítését az erdészeti hatóság közreműködésével látja el.”

14. § (1) Az R. a következő 12/A. §-sal egészül ki:

12/A. § E rendeletnek a nemzeti hatáskörben nyújtott egyes erdészeti támogatásokról szóló miniszteri rendeletek módosításáról szóló 40/2010. (XII. 17.) VM rendelettel (a továbbiakban: 1. módosító rendelet) módosított rendelkezéseit – a 4. § (4) bekezdése és az 5. § (6) bekezdése kivételével – az 1. módosító rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.”

(2) A 122/2007. (X. 19.) FVM rendelet a következő 4. §-sal egészül ki:

4. § E rendeletnek a nemzeti hatáskörben nyújtott egyes erdészeti támogatásokról szóló miniszteri rendeletek módosításáról szóló 40/2010. (XII. 17.) VM rendelettel (a továbbiakban: 1. módosító rendelet) módosított rendelkezéseit az 1. módosító rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.”

15. § (1) E rendelet – a (2) bekezdésben foglaltak kivételével – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) E rendelet 7. § (4)–(5) bekezdése és 10. §-a 2011. január 1-jén lép hatályba.

(3) E rendelet 2011. január 2-án hatályát veszti.

1. melléklet a 40/2010. (XII. 17.) VM rendelethez

A támogatás mértéke

 

 

 

 

 

 

(Ezer Ft/hektár)

Sorszám

A

B

C

D

E

F

G

H

1. Természetes mageredetű erdőfelújítás

1.1.

erdőfelújítás főfafaja

tölgy

bükk

egyéb fafaj

1.2.

befejezett erdőfelújítás

346

267

200

1.3.

egyéves erdőfelújítás talajelőkészítéssel együtt

177

170

129

2. Természetes sarj eredetű felújítás valamennyi engedélyezett fafajra (Ezer Ft/hektár)

2.1.

befejezett erdőfelújítás

52

2.2.

egyéves erdőfelújítás

28

3. Mesterséges erdőfelújítások

3.1.

erdőfelújítás főfafaja

tölgy

bükk

akác

egyéb kemény lombos fafajok

nemes nyár

egyéb lágy lombos fafajok

fenyők

3.1.1.

tízfokos és ez alatti lejtésű géppel járható terepen

3.1.1.1.

befejezett erdőfelújítás

280

255

120

185

133

172

146

3.1.1.2.

egyéves erdőfelújítás talajelőkészítéssel együtt

171

168

83

126

97

112

110

3.1.2.

tíz fok feletti lejtésű, vagy géppel nem járható terepen

3.1.2.1.

befejezett erdőfelújítás

320

293

133

240

172

185

3.1.2.2.

egyéves erdőfelújítás talajelőkészítéssel együtt

205

173

91

167

112

137

4. Tuskózás fizikai talajféleség szerint

4.1.

fafaj

akác

egyéb fafaj

4.1.1.

homok

67

53

 

 

 

 

 

4.1.2.

vályog

80

67

 

 

 

 

 

4.1.3.

agyag

94

80

 

 

 

 

 

2. melléklet a 40/2010. (XII. 17.) VM rendelethez

Támogatási kérelem az erdők felújításának csekély összegű (de minimis) támogatásához
A támogatási kérelmet az erdőrészlet elhelyezkedése szerint illetékes erdészeti hatósághoz kell postai úton benyújtani
1.    Az ügyfél adatai

 

Ügyfél-regisztrációs szám:
_ _ _ _ _ _ _ _

Erdőgazdálkodói kód:
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

 

Az erdőgazdálkodó neve:

 

Adószáma/adóazonosító jele:

 

A támogatási kérelmet összeállító neve:

 

A támogatási kérelmet összeállító címe:

 

A támogatási kérelmet összeállító telefonszáma (fax/e-mail):

2.    A támogatási kérelemmel érintett erdőfelújítási tevékenységek

 

Sorszám

Megnevezés

Terület (ha)

Támogatás ezer Ft

 

Befejezett erdőfelújítások

 

1.

a) Természetes mageredetű erdőfelújítások

 

 

 

– tölgy

 

 

 

– bükk

 

 

 

– egyéb fafaj

 

 

 

2.

b) Természetes sarjeredetű

 

 

 

3.

c) Mesterséges tízfokos és ez alatti lejtésű, géppel járható terepen

 

 

 

– tölgy

 

 

 

– bükk

 

 

 

– akác

 

 

 

– egyéb kemény lombos

 

 

 

– nemes nyár

 

 

 

– egyéb lágy lombos

 

 

 

– fenyők

 

 

 

4.

d) Mesterséges tíz fok feletti lejtésű, géppel nem járható terepen

 

 

 

– tölgy

 

 

 

– bükk

 

 

 

– akác

 

 

 

– egyéb kemény lombos

 

 

 

– egyéb lágy lombos

 

 

 

– fenyők

 

 

 

5.

Befejezett erdőfelújítás összesen (1–4.):

 

 

 

 

 

 

 

Egyéves erdőfelújítások

 

6.

a) Természetes mageredetű

 

 

 

– tölgy

 

 

 

– bükk

 

 

 

– egyéb fafaj

 

 

 

7.

b) Természetes sarjeredetű

 

 

 

8.

c) Mesterséges tízfokos és ez alatti lejtésű géppel járható terepen

 

 

 

– tölgy

 

 

 

– bükk

 

 

 

– akác

 

 

 

– egyéb kemény lombos

 

 

 

– nemes nyár

 

 

 

– egyéb lágy lombos

 

 

 

– fenyők

 

 

 

9.

d) Mesterséges tíz fok feletti lejtésű, géppel nem járható terepen

 

 

 

– tölgy

 

 

 

– bükk

 

 

 

– akác

 

 

 

– egyéb kemény lombos

 

 

 

– egyéb lágy lombos

 

 

 

– fenyők

 

 

 

10.

Egyéves erdőfelújítás összesen (6–9.):

 

 

 

Tuskózás akác fafaj esetében

 

11.

– homokon

 

 

 

12.

– vályogon

 

 

 

13.

– agyagon

 

 

 

Tuskózás egyéb fafaj esetében

 

14.

– homokon

 

 

 

15.

– vályogon

 

 

 

16.

– agyagon

 

 

 

17.

Tuskózás összesen (11–16.):

 

 

 

18.

Igényelt támogatás mindösszesen (5.+10.+17.)

 

 

3.    Nyilatkozatok
Alulírott, (név; lakcím/székhely) ................................................. erdőgazdálkodó/erdőgazdálkodó szervezet vezetője büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy
a)    a kérelemben foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valódiak és hitelesek;
b)    jelenleg nem állok csőd-, végelszámolási vagy felszámolási eljárás alatt;
c)    köztartozással nem rendelkezem;
d)    megfelelek az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 15. §-ban megfogalmazott követelményeinek;
e)    nem minősülök nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak.
Hozzájárulok, hogy az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal, a Vám- és Pénzügyőrség, az Országos Egészségbiztosítási Pénztár, az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság, illetve azok szervei, továbbá a Magyar Államkincstár az általam a támogatási kérelemben közölt adataimat a támogatási eljárással összefüggésben felhasználják.
Tudomásul veszem, hogy meg nem fizetett köztartozás esetén az Áht. 13/A. § (6) bekezdése alapján az esedékes támogatás a köztartozások megfizetése érdekében visszatartásra kerül.
Nyilatkozom, hogy
a)    a 3. pontban foglalt feltételekben bekövetkezett változást 3 napon belül, de legkésőbb a kérelem elbírálásáig bejelentem,
b)    a támogatási kérelemben szereplő tuskózást, erdőfelújítás első kivitelét elvégeztem, vagy az erdőfelújítást befejeztem,
c)    az általános de minimis támogatásokkal kapcsolatos jogosultságokat, kötelezettségeket megismertem. Folyó pénzügyi évben és a megelőző két pénzügyi évben az 1998/2006/EK rendelet alapján
□    általános de minimis támogatásban nem részesültem*;
□    általános „de minimis” támogatásban részesültem

 

jogcímen

euró összegben;

 

jogcímen

euró összegben;

 

jogcímen

euró összegben;

 

jogcímen

euró összegben;

 

jogcímen

euró összegben.

* A megfelelő négyzetbe tegyen X-et!
Kérem, hogy az erdészeti hatóság kérelmemet és annak elbírálásához szükséges adataimat továbbítsa a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal részére.
A fenti adatok a valóságnak megfelelnek. A fenti nyilatkozatok a kérelem elválaszthatatlan részét képezik.
Kelt: ................................., .......... év ...................... hó ........ nap
.....................................................................
erdőgazdálkodó (szerv. vezető)
1

A rendelet a 15. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2011. január 2. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére