• Tartalom

43/2010. (XII. 20.) VM rendelet

43/2010. (XII. 20.) VM rendelet

a növényvédő szerek forgalomba hozatalának és felhasználásának engedélyezéséről, valamint a növényvédő szerek csomagolásáról, jelöléséről, tárolásáról és szállításáról szóló 89/2004. (V. 15.) FVM rendelet, valamint a növényi és állati eredetű élelmiszerekben és takarmányokban, illetve azok felületén található megengedett növényvédőszer-maradékok határértékéről, valamint ezek hatósági ellenőrzéséről szóló 66/2010. (V. 12.) FVM rendelet módosításáról1

2011.01.04.

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. §-a (2) bekezdésének 3., 8–11., 14. és 26. pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. §-ának c) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § A növényvédő szerek forgalomba hozatalának és felhasználásának engedélyezéséről, valamint a növényvédő szerek csomagolásáról, jelöléséről, tárolásáról és szállításáról szóló 89/2004. (V. 15.) FVM rendelet (a továbbiakban: R.) 45. §-a (1) bekezdése a) pontjának 1. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[a Tanács 1991. július 15-i 91/414/EGK irányelve a növényvédő szerek forgalomba hozataláról, valamint az ennek módosításáról szóló,]

„1. a Tanács 1997/57/EK, 2004/66/EK és 2005/25/EK, valamint a Bizottság 1993/71/EGK, 1994/37/EK, 1994/79/EK, 1995/35/EK, 1995/36/EK, 1996/12/EK, 1996/46/EK, 1996/68/EK, 2000/80/EK, 2001/21/EK, 2001/28/EK, 2001/36/EK, 2001/47/EK, 2001/49/EK, 2001/87/EK, 2001/99/EK, 2001/103/EK, 2002/18/EK, 2002/37/EK, 2002/48/EK, 2002/64/EK, 2002/81/EK, 2003/5/EK, 2003/23/EK, 2003/31/EK, 2003/39/EK, 2003/68/EK, 2003/70/EK, 2003/79/EK, 2003/81/EK, 2003/82/EK, 2003/84/EK, 2003/112/EK, 2003/119/EK, 2004/20/EK, 2004/30/EK, 2004/58/EK, 2004/97/EK irányelvvel módosított 2004/60/EK, 2004/62/EK, 2004/63/EK, 2004/64/EK, 2004/65/EK, 2004/71/EK, 2004/99/EK, 2005/2/EK, 2005/3/EK, 2005/34/EK, 2005/53/EK, 2005/54/EK, 2005/57/EK, 2005/58/EK, 2005/72/EK, 2006/5/EK, 2006/6/EK, 2006/10/EK, 2006/16/EK, 2006/19/EK, 2006/39/EK, 2006/45/EK, 2006/76/EK, 2006/41/EK, 2006/64/EK, 2006/74/EK, 2006/75/EK, 2006/85/EK, 2006/131/EK, 2006/132/EK, 2006/133/EK, 2006/134/EK, 2006/135/EK, 2006/136/EK, 2007/5/EK, 2007/6/EK, 2007/21/EK, 2007/25/EK, 2007/31/EK, 2007/50/EK, 2007/52/EK, 2007/76/EK, 2008/40/EK, 2008/41/EK, 2008/44/EK, 2008/45/EK, 2008/66/EK, 2008/69/EK, 2008/70/EK, 2008/91/EK, 2008/107/EK, 2008/108/EK, 2008/113/EK, 2008/116/EK, 2008/125/EK, 2008/127/EK, 2009/11/EK, 2009/25/EK, 2009/37/EK, 2009/51/EK, 2009/70/EK, 2009/77/EK, 2009/82/EK, 2009/115/EK, 2009/116/EK, 2009/117/EK, 2009/146/EK, 2009/152/EK, 2009/153/EK, 2009/154/EK, 2009/155/EK, 2009/160/EU, 2010/2/EU, 2010/14/EU, 2010/15/EU, 2010/17/EU, 2010/20/EU, 2010/21/EU, 2010/25/EU, 2010/27/EU, 2010/28/EU, 2010/29/EU, 2010/34/EU, 2010/38/EU, 2010/39/EU, 2010/42/EU, 2010/54/EU, 2010/55/EU, 2010/56/EU, 2010/57/EU, 2010/58/EU és 2010/70/EU irányelvei.”

2. § Az R. 1. számú mellékletének A. része e rendelet Melléklete szerint módosul.

3. § (1) A növényi és állati eredetű élelmiszerekben és takarmányokban, illetve azok felületén található megengedett növényvédőszer-maradékok határértékéről, valamint ezek hatósági ellenőrzéséről szóló 66/2010. (V. 12.) FVM rendelet (a továbbiakban: 66/2010. (V. 12.) FVM rendelet) 14. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Ez a rendelet a növényi és állati eredetű élelmiszerekben és takarmányokban, illetve azok felületén található megengedett növényvédőszer-maradékok határértékéről, valamint a 91/414/EGK tanácsi irányelv módosításáról szóló, 2005. február 23-i 396/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg.”

(2) A 66/2010. (V. 12.) FVM rendelet 14. §-ának (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) Ez a rendelet az Unió 2011., 2012. és 2013. évre vonatkozó, a növényi és állati eredetű élelmiszerekben, illetve azok felületén található növényvédőszer-maradékok határértékének való megfelelés biztosítására, valamint a fogyasztók ilyen növényvédőszer-maradékoknak való expozíciójának értékelésére irányuló, többéves összehangolt ellenőrzési programjáról szóló, 2010. október 12-i 915/2010/EU bizottsági rendelet végrehajtását szolgálja.”

4. § Hatályát veszti az R. 1. számú melléklete B. részének 86. (flufenzin), 162. (miklobutanil), 168. (N-fenil-ftálaminsav), 177. (paraffinolaj), 211. (spirodiklofen), valamint 246. (Coniothyrium minitans) sora.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

6. § (1) Ez a rendelet az Európai Unió következő jogi aktusainak való megfelelést szolgálja:

a) a Bizottság 2010/21/EU irányelve (2010. március 12.) a 91/414/EGK tanácsi irányelv I. mellékletének a klotianidinra, a tiametoxámra, a fipronilra és az imidaklopridra vonatkozó különös rendelkezések tekintetében történő módosításáról,

b) a Bizottság 2010/25/EU irányelve (2010. március 18.) a 91/414/EGK tanácsi irányelvnek a penoxsulam, a prokinazid és a spirodiklofen hatóanyagként való felvétele céljából történő módosításáról,

c) a Bizottság 2010/27/EU irányelve (2010. április 23.) a 91/414/EGK tanácsi irányelvnek a triflumizol hatóanyagként való felvétele céljából történő módosításáról,

d) a Bizottság 2010/28/EU irányelve (2010. április 23.) a 91/414/EGK tanácsi irányelvnek a metalaxil hatóanyagként való felvétele céljából történő módosításáról,

e) a Bizottság 2010/29/EU irányelve (2010. április 27.) a 91/414/EGK tanácsi irányelvnek a flonikamid (IKI-220) hatóanyagként való felvétele céljából történő módosításáról,

f) a Bizottság 2010/38/EU irányelve (2010. június 18.) a 91/414/EGK tanácsi irányelvnek a szulfuril-fluorid hatóanyagként való felvétele céljából történő módosításáról,

g) a Bizottság 2010/39/EU irányelve (2010. június 22.) a 91/414/EGK tanácsi irányelv I. mellékletének a klofentezinre, diflubenzuronra, lenacilra, oxadiazonra, a pikloramra és a piriproxifenre vonatkozó különös rendelkezések tekintetében történő módosításáról,

h) a Bizottság 2010/42/EU irányelve (2010. június 28.) a FEN 560 (görögszénamagpor) hatóanyagként való felvétele céljából a 91/414/EGK tanácsi irányelv módosításáról,

i) a Bizottság 2010/54/EU irányelve (2010. augusztus 20.) a 91/414/EGK tanácsi irányelv I. mellékletének az azimszulfuron hatóanyagként történő felvétele megújításának céljából történő módosításáról,

j) a Bizottság 2010/55/EU irányelve (2010. augusztus 20.) a 91/414/EGK tanácsi irányelv I. mellékletének az azoxistrobin hatóanyag felvételének megújítása érdekében történő módosításáról,

k) a Bizottság 2010/56/EU irányelve (2010. augusztus 20.) a 91/414/EGK tanácsi irányelv I. mellékletének a prohexadion hatóanyag felvételének megújítása érdekében történő módosításáról,

l) a Bizottság 2010/57/EU irányelve (2010. augusztus 26.) a 91/414/EGK tanácsi irányelv I. mellékletének az imazalil hatóanyag felvételének megújítása érdekében történő módosításáról,

m) a Bizottság 2010/58/EU irányelve (2010. augusztus 23.) a 91/414/EGK tanácsi irányelv I. mellékletének az iprodion hatóanyag felvételének megújítása érdekében történő módosításáról,

n) a Bizottság 2010/70/EU irányelve (2010. október 28.) a 91/414/EGK tanácsi irányelvnek az I. melléklet karbendazim hatóanyaggal kapcsolatos bejegyzésére vonatkozó érvényességi idő lejárta tekintetében történő módosításáról.

(2) Ez a rendelet az Unió 2011., 2012. és 2013. évre vonatkozó, a növényi és állati eredetű élelmiszerekben, illetve azok felületén található növényvédőszer-maradékok határértékének való megfelelés biztosítására, valamint a fogyasztók ilyen növényvédőszer-maradékoknak való expozíciójának értékelésére irányuló, többéves összehangolt ellenőrzési programjáról szóló, 2010. október 12-i 915/2010/EU bizottsági rendelet végrehajtását szolgálja.

Melléklet a 43/2010. (XII. 20.) VM rendelethez


1. Az R. 1. számú melléklete „A.” részének 7. és 8. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

[Sor-szám

EU
Nr.

Hatóanyag
megnevezése

Azonosító
számok

IUPAC név

Tisztaság

Hatály-
balépés
időpontja

Az
alkalmazás
kezdő időpontja

A
növényvédő
szerek
újra-
értékelé-
sének
határideje

Lejárat
időpontja

Speciális előírások

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11]

„7.

5

azim-
szulfuron

CAS-szám: 120162-55-2
CIPAC-szám:
584

1-(4,6-dimetoxipirimidin-2-il)-3-[1-metil-4-(2-metil-2H-tetrazol-5-il)-pirazol-5-ilszulfonil]-karbamid

≥980 g/kg Maximális szennyezett- fenol szint:
2 g/kg

2011.08.01.

2012.02.01.

2015.07.31.

2021.07.31.

A. RÉSZ
Kizárólag gyomirtó szerként történő felhasználása engedélyezhető. Légi felhasználása nem engedélyezhető.
B. RÉSZ
A 6. számú mellékletben meghatározott egységes elvek érvényesítése érdekében figyelembe kell venni az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság által 2010. július 9-én az azimszulfuronra vonatkozóan véglegesített felülvizsgálati jelentésben és különösen annak I. és II. függelékében található következtetéseket.
Ebben az átfogó értékelésben az engedélyező hatóságnak különös figyelmet kell fordítania a következőkre:
– a nem célzott növények védelme,
– a felszín alatti víz lehetséges szennyeződése, ha a hatóanyagot az éghajlatra nézve érzékeny adottságú területeken és/vagy körülmények között alkalmazzák,
– a vízi szervezetek védelme.
Az engedélyező hatóság köteles gondoskodni arról, hogy az engedély feltételei között szükség szerint szerepeljenek kockázatcsökkentő
intézkedések (például pufferzónák kialakítása, vagy rizstermesztés esetén a víz legkisebb visszatartási ideje a kibocsátást megelőzően).

8.

2

Azoxistrobin

CAS-szám: 131860-33-8
CIPAC-szám:
571

metil (E)-2-{2[6-(2-cianofenoxi)pirimidin-
4-iloxi]fenil}-3-metoxiakrilát

≥930 g/kg Maximális toluoltarta-
lom: 2 g/kg Maximális
Z-izomer tartalom:
25 g/

2011.08.01.

2012.02.01.

2015.07.31.

2021.07.31.

A. RÉSZ
Felhasználása kizárólag gombaölő szerként engedélyezhető.
B. RÉSZ
A 6. számú mellékletben meghatározott egységes elvek érvényesítése érdekében figyelembe kell venni az azoxistrobinról szóló, az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság által 2010. július 9-én véglegesített felülvizsgálati jelentésnek és különösen annak I. és II. füg-gelékének a következtetéseit.
Ebben az átfogó értékelésben az engedélyező hatóságnak különös figyelmet kell fordítania a következőkre:
– a kereskedelmi forgalomba hozatalra gyártott technikai anyag specifikációját megfelelő analitikai adatokkal kell megerősíteni és alátámasztani.
A vizsgálathoz használt, a toxicitási dossziékban szereplő anyagot össze kell hasonlítani a technikai anyag említett specifikációjával, és annak alapján ellenőrizni kell,
– a felszín alatti víz lehetséges szennyeződése, ha a hatóanyagot sérülékeny vízbázisú vagy érzékeny éghajlati adottságú területeken alkalmazzák,
– a vízi szervezetek védelme.
Az engedélyező hatóságnak gondoskodnia kell arról, hogy az engedély feltételei között szükség szerint szerepeljenek kockázatcsökkentő intézkedések is, mint például pufferzónák kialakítása.”


2. Az R. 1. számú melléklete „A.” részének 41. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

[Sor-szám

EU
Nr.

Hatóanyag
megnevezése

Azonosító
számok

IUPAC név

Tisztaság

Hatály-
balépés
időpontja

Az
alkalmazás
kezdő időpontja

A
növényvédő
szerek
újra-
értékelé-
sének
határideje

Lejárat
időpontja

Speciális előírások

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11]

„41.

1

imazalil

CAS-szám: 35554-44-0 73790-28-0 (felváltva) CIPAC-szám:
335

(RS)-1-(β-alliloxi-2,4-diklorofeniletil)-imidazol vagy allil (RS)-1-(2,4-diklorofenil)-2-imidazol-1-iletil-éter

≥950 g/kg

2011.08.01.

2012.02.01.

2015.07.31.

2021.07.31.

A. RÉSZ
Felhasználása kizárólag gombaölő szerként engedélyezhető.
B. RÉSZ
A 6. számú mellékletben meghatározott egységes elvek érvényesítése érdekében figyelembe kell venni az imazalilról szóló, az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottság által 2010. július 9-én véglegesített felülvizsgálati jelentésnek és különösen annak I. és II. függelékének a következtetéseit.
Ebben az átfogó értékelésben az engedélyező hatóságnak különös figyelmet kell fordítania a következőkre:
– a kereskedelmi forgalomba hozatalra gyártott technikai anyag specifikációját megfelelő analitikai adatokkal kell megerősíteni és alátámasztani.
A vizsgálathoz használt, a toxicitási dossziékban szereplő anyagot össze kell hasonlítani a technikai anyag említett
specifikációjával, és ellenőrizni kell annak alapján,
– a fogyasztók étkezési expozíciója a szermaradék-határértékek jövőbeli felülvizsgálatára való tekintettel,
– a szerrel foglalkozók és a dolgozók biztonsága. Az engedélyezett alkalmazási feltételeknek megfelelő személyi védőfelszerelés használatát és az expozíció mérséklésére kockázatcsökkentő intézkedéseket kell előírniuk,
– biztosítaniuk kell, hogy az alkalmazás után visszamaradt hulladékoldat, mint például az áztatórendszer mosóvízének vagy a feldolgozási hulladék kibocsátásának kezelésére megfelelő hulladékkezelési gyakorlatot alkalmazzanak. A permetlé véletlen kiömlésének megelőzése.
– a vízi szervezetekre és a talajban élő mikroorganizmusokra háruló kockázatok, valamint a magevő madarakra és az emlősökre háruló hosszú távú kockázatok. Az engedélyezés feltételei között adott esetben kockázatcsökkentő intézkedéseknek is szerepelniük kell.”


3. Az R. 1. számú melléklete „A.” részének 44. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

[Sor-szám

EU
Nr.

Hatóanyag
megnevezése

Azonosító
számok

IUPAC név

Tisztaság

Hatály-
balépés
időpontja

Az
alkalmazás
kezdő időpontja

A
növényvédő
szerek
újra-
értékelé-
sének
határideje

Lejárat
időpontja

Speciális előírások

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11]

„44.

50

Iprodion

CAS-szám:
36734-19-7 CIPAC-szám:
278

3-(3,5-diklórfenil)-N-isopropyl-2,4-dioxo-imidazolidin-1-
karboximid

960 g/kg

2004.01.01.

2004.06.30.

2007.12.31.

2013.12.31.

Felhasználása kizárólag gombaölő és fonálféregölő szerként engedélyezhető.
A 6. számú mellékletben meghatározott egységes elvek érvényesítése érdekében figyelembe kell venni az iprodionról szóló, az Élelmiszerlánc-és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság által 2002. december
3-án véglegesített felülvizsgálati jelentésnek és különösen annak I. és
II. függelékének a következtetéseit.
Ebben az átfogó értékelésben az engedélyező hatóságnak:
– különös figyelmet kell fordítania a felszín alatti víz lehetséges szennyeződésére, amennyiben a hatóanyagot nagy mértékben használják (különösen gyepnél történő alkalmazás esetén) savas talajon
(6 alatti PH-érték), érzékeny éghajlati adottságú területen,
– körültekintően mérlegelnie kell a vízi gerinctelenekre vonatkozó kockázatot, amennyiben a hatóanyagot közvetlenül felszíni vizek mellett alkalmazzák. Adott esetben kockázatcsökkentő intézkedéseket kell alkalmaznia.”


4. Az R. 1. számú melléklete „A.” részének 74. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

[Sor-szám

EU
Nr.

Hatóanyag
megnevezése

Azonosító
számok

IUPAC név

Tisztaság

Hatály-
balépés
időpontja

Az
alkalmazás
kezdő időpontja

A
növényvédő
szerek
újra-
értékelé-
sének
határideje

Lejárat
időpontja

Speciális előírások

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11]

„74.

8

prohexadion

CAS-szám:
127277-53-6 (prohexadion-kalcium) CIPAC-szám:
567 (prohexadion) 567.020 (prohexadion-kalcium)

3,5-dioxo-4-propionilciklohexán-karboxilsav

≥890 g/kg (prohexadion-kalciumként kifejezve)

2011.08.01.

2012.02.01.

2015.07.31.

2021.07.31.

A. RÉSZ
Felhasználása kizárólag a növekedésszabályozóként engedélyezhető.
B. RÉSZ
A 6. számú mellékletben meghatározott egységes elvek érvényesítése érdekében figyelembe kell venni a prohexadionról szóló, az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság által 2010. július 9-én véglegesített felülvizsgálati jelentésnek és különösen annak I. és
II. függelékének a következtetéseit.”


5. Az R. 1. számú melléklete „A.” részének 128. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

[Sor-szám

EU
Nr.

Hatóanyag
megnevezése

Azonosító
számok

IUPAC név

Tisztaság

Hatály-
balépés
időpontja

Az
alkalmazás
kezdő időpontja

A
növényvédő
szerek
újra-
értékelé-
sének
határideje

Lejárat
időpontja

Speciális előírások

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11]

„128.

123

klotianidin

CAS-szám:
210880-92-5 CIPAC-szám:
738

(E)-1-(2-klór-l,3-
tiazol-5-ilmetil)-3-
metil-2-nitro-guanidin

>960 g/kg

2006.08 01.

2007.02.01.

2008.01.31.

2016.07.31.

A. RÉSZ
Kizárólag rovarölő szerként történő felhasználása engedélyezhető.
A nem célzott szervezetek, különösen mézelő méhek védelmére, vetőmagkezelésre:
– a vetőmag bevonását kizárólag speciális vetőmagkezelő (csávázó) létesítményekben lehet végezni.
E létesítményeknek az elérhető legjobb technikákat kell alkalmazniuk annak biztosítására, hogy a vetőmagnál történő alkalmazás, a tárolás és a szállítás során a porkibocsátás minimalizálható legyen,
– a vetéshez megfelelő berendezés használata szükséges, amely biztosítja a nagyfokú talajba juttatást, valamint az alkalmazás alatti kiömlés és porkibocsátás minimalizálását.
Az engedélyező hatóság gondoskodik arról, hogy:
– a kezelt vetőmag címkéjén feltüntessék, hogy a vetőmagot klotianidinnal kezelték, és megnevezzék az engedélyben előírt kockázatcsökkentő intézkedéseket,
– az engedély feltételei között
– különösen permetezéses alkalmazáskor – adott esetben szerepeljenek a mézelő méhek védelmét szolgáló kockázatcsökkentő intézkedések is,
– szükség esetén monitoring programokat vezessenek be annak ellenőrzésére, hogy a mézelő méhek mennyire vannak ténylegesen kitéve a klotianidinnak a gyűjtögető méhek vagy a méhészek által használt területeken.
B. RÉSZ
A 6. számú mellékletben meghatározott egységes elvek érvényesítése érdekében figyelembe kell venni a klotianidinról szóló, az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottság által 2006. január 27-én véglegesített felülvizsgálati jelentésnek és különösen annak I. és II. függelékének a következtetéseit. Az átfogó értékelés során az engedélyező hatóságnak:
– különös figyelmet kell fordítania a talajvíz védelmére, amennyiben a hatóanyagot sérülékeny vízbázisú, illetve éghajlati adottságú területeken alkalmazzák,
– különös figyelmet kell fordítania a magevő madarakat és az emlősöket fenyegető kockázatra, amennyiben a hatóanyagot vetőmagcsávázásra használják.
Az alkalmazás feltételei között szükség esetén kockázatcsökkentő intézkedéseknek is szerepelniük kell.”


6. Az R. 1. számú melléklet „A.” részének 145. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

[Sor-szám

EU
Nr.

Hatóanyag
megnevezése

Azonosító
számok

IUPAC név

Tisztaság

Hatály-
balépés
időpontja

Az
alkalmazás
kezdő időpontja

A
növényvédő
szerek
újra-
értékelé-
sének
határideje

Lejárat
időpontja

Speciális előírások

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11]

„145.

149

karbendazim (megneve-
zetlen
sztereo-
kémia)

CAS-szám:
10605-21-7
CIPAC-szám:
263

metil-benzimidazol-
2-ilkarbamát

980 g/kg

2007. 01.01.

2007.07.01.

2009.12.31.

2011.06.13.

A. RÉSZ
Csak gombaölő szerként engedélyezhető a következő növényekhez:
– kalászosok,
– repce,
– cukorrépa,
– kukorica,
legfeljebb a következő mértékben:
– 0,25 kg hatóanyag/hektár/kijuttatás kalászosokhoz és repcéhez,
– 0,075 kg hatóanyag/hektár/kijuttatás cukorrépához,
– 0,1 kg hatóanyag/hektár/kijuttatás kukoricához.
A következő használatokat tilos engedélyezni:
– légi kijuttatás,
– kijuttatás háti permetezővel vagy kézi permetezővel, akár szakemberek, akár nem szakemberek által,
– házi kert.
Az engedélyező hatóság biztosítja, hogy minden megfelelő kockázatcsökkentő intézkedés megtörténjen.
Külön figyelmet kell fordítani a következők védelmére:
– vízi szervezetek (A kezelt területek és a felszíni vizek között megfelelő védőtávolságot kell tartani. Ez a távolság annak függvénye lehet, hogy
alkalmaznak-e a permet elsodródását gátló eljárásokat vagy eszközöket.);
– földigiliszták és a talajban élő más makro organizmusok (Az engedély feltételei között szerepelnie kell kockázatcsökkentő intézkedéseknek, mint például a kijuttatások számának és időzítésének, az alkalmazott dózisnak, és szükség esetén a hatóanyag-koncentráció legmegfelelőbb kombinációjának megválasztása.);
– madarak és emlősök (Az engedélyezés feltételei között szerepelniük kell kockázatcsökkentő intézkedéseknek, mint például a kijuttatás időzítésének gondos megválasztása, és olyan készítmények kiválasztása, amelyek fizikai megjelenésük vagy megfelelő elriasztást biztosító anyagok jelenléte eredményeként a lehető legkisebbre csökkentik az érintett fajok veszélyeztetését.);
– a kezelők, akiknek megfelelő védőöltözéket kell viselniük, különösen kesztyűt, overallt, gumicsizmát és arcvédőt vagy védőszemüveget a keverés, betöltés, kijuttatás és a növényvédelmi berendezés tisztítása során, kivéve, ha az anyag által jelentett veszélyek kellően kiküszöbölhetők a növényvédelmi berendezés kialakításának, vagy annak köszönhetően, hogy a berendezést speciális védőelemekkel látták el.
B. RÉSZ
A 6. számú mellékletben foglalt egységes elvek megvalósítása érdekében figyelembe kell venni a karbendazimról szóló felülvizsgálati jelentés következtetéseit és különösen annak I. és II. függelékét.
A szerrel dolgozók (kezelők) egészségkárosodásával járó eseményeket a foglalkozási betegségek és fokozott expozíciós esetek bejelentéséről és kivizsgálásáról szóló 27/1996. (VIII. 28.) NM rendelet előírásai szerint kell bejelenteni.
Az engedélyező hatóság a Tv. 17. §
(5) bekezdése szerinti – értékesítési adatokra vonatkozó – jelentési kötelezettségen túl további adatszolgáltatási kötelezettséget írhat elő (mint például a felhasználási szokások felmérése), hogy reális kép alakuljon ki a karbendazim használatának körülményeiről és lehetséges toxikológiai hatásáról.”


7. Az R. 1. számú melléklete „A.” részének 154. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

[Sor-szám

EU
Nr.

Hatóanyag
megnevezése

Azonosító
számok

IUPAC név

Tisztaság

Hatály-
balépés
időpontja

Az
alkalmazás
kezdő időpontja

A
növényvédő
szerek
újra-
értékelé-
sének
határideje

Lejárat
időpontja

Speciális előírások

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11]

„154.

142

tiametoxám

CAS-szám:
153719-23-4 CIPAC-szám:
637

(E,Z)-3-(2-kloroti-
azol-5-ilmetil)-5-metil-
[1,3,5]oxa-diazinan-4-
ilidén-N-nitro-amin

>980 g/kg

2007.02.01.

2007.08.01.

2008.07.31.

2017.01.31.

A. RÉSZ
Kizárólag rovarölő szerként történő felhasználása engedélyezhető.
A nem célzott szervezetek, különösen mézelő méhek védelmére, vetőmagkezelésre:
– a vetőmag bevonását kizárólag speciális vetőmagkezelő (csávázó) létesítményekben lehet végezni. E létesítményeknek az elérhető legjobb technikákat kell alkalmazniuk annak biztosítására, hogy a vetőmagnál történő alkalmazás, a tárolás és a szállítás során a porkibocsátás minimalizálható legyen,
– a vetéshez megfelelő berendezés használata szükséges, amely biztosítja a nagyfokú talajba juttatást, valamint az
alkalmazás alatti kiömlés és porkibocsátás minimalizálását.
Az engedélyező hatóság gondoskodik arról, hogy:
– a kezelt vetőmag címkéjén feltüntessék, hogy a vetőmagot tiametoxámmal kezelték, és megnevezzék az engedélyben előírt kockázatcsökkentő intézkedéseket,
– az engedély feltételei között – különösen permetezéses alkalmazáskor – adott esetben szerepeljenek a mézelő méhek védelmét szolgáló kockázatcsökkentő intézkedések is,
– szükség esetén monitoring programokat vezessenek be annak ellenőrzésére, hogy a mézelő méhek mennyire vannak ténylegesen kitéve a tiametoxámnak a gyűjtögető méhek vagy a méhészek által használt területeken.
B. RÉSZ
A 6. számú mellékletben meghatározott egységes elvek végrehajtása érdekében figyelembe kell venni a tiametoxámról szóló, az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság által 2006. július 14-én véglegesített felülvizsgálati jelentésnek és különösen annak I. és
II. függelékének a következtetéseit.
Ebben az átfogó értékelésben az engedélyező hatóságnak:
– különös figyelmet kell fordítania a talajvízszennyezés lehetőségére, különösen a hatóanyag és annak NOA 459602, SYN 501406, illetve CGA 322704 anyagcseretermékeinek esetében, amennyiben a hatóanyagot sérülékeny vízbázisú, illetve éghajlati adottságú területeken alkalmazzák;
– különös figyelmet kell fordítania a vízi szervezetek védelmére;
– különös figyelmet kell fordítania a kis növényevő állatokat fenyegető hosszú távú kockázatra, amennyiben a hatóanyagot vetőmagkezelésre használják fel.
Az alkalmazás feltételei között szükség esetén kockázatcsökkentő intézkedéseknek is szerepelniük kell.”


8. Az R. 1. számú melléklete „A.” részének 163. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

[Sor-szám

EU
Nr.

Hatóanyag
megnevezése

Azonosító
számok

IUPAC név

Tisztaság

Hatály-
balépés
időpontja

Az
alkalmazás
kezdő időpontja

A
növényvédő
szerek
újra-
értékelé-
sének
határideje

Lejárat
időpontja

Speciális előírások

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11]

„163.

163

fipronil

CAS-szám:
120068-
37-3
CIPAC-szám:
581

(±)-5-amino-1-
(2,6-diklór- α,α,α-
trifluor-paratolil)-4-
trifluormetil-szulfi-
nilpirazol-3-kar-
bonitril

≥950 g/kg

2007.10.01.

2008.04. 01.

2011.09.30.

2017.09.30.

A. RÉSZ
Felhasználása csak rovarölő szerként, vetőmagcsávázáshoz engedélyezhető.
A nem célzott szervezetek, különösen mézelő méhek védelmére:
– a vetőmag bevonását kizárólag speciális vetőmagkezelő (csávázó) létesítményekben lehet végezni. E létesítményeknek az elérhető legjobb technikákat kell alkalmazniuk annak biztosítására, hogy a vetőmagnál történő alkalmazás, a tárolás és a szállítás során a porkibocsátás minimalizálható legyen,
– a vetéshez megfelelő berendezés használata szükséges, amely biztosítja a nagyfokú talajba juttatást, valamint az alkalmazás alatti kiömlés és porkibocsátás minimalizálását.
Az engedélyező hatóság gondoskodik arról, hogy:
– a kezelt vetőmag címkéjén feltüntessék, hogy a vetőmagot fipronillal kezelték, és megnevezzék az engedélyben előírt kockázatcsökkentő intézkedéseket,
– szükség esetén monitoring programokat vezessenek be annak ellenőrzésére, hogy a mézelő méhek mennyire vannak ténylegesen kitéve a fipronilnak a gyűjtögető méhek vagy a méhészek által használt területeken.
B. RÉSZ
A 6. számú mellékletben meghatározott egységes elvek alkalmazása érdekében figyelembe kell venni az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság által 2007. március 16-án véglegesített, a fipronilra vonatkozó felülvizsgálati jelentésnek és különösen annak I. és
II. függelékének a következtetéseit.
Ezen átfogó értékelésben az engedélyező hatóságnak különös figyelmet kell fordítania a következőkre:
– a forgalmazott szerek csomagolása, az aggodalomra okot adó fotodegradációs termékek létrejöttének elkerülése érdekében,
– a felszín alatti vízszennyező potenciál, különösen, ha a szennyezést metabolitok okozzák, mert ezek nehezebben bomlanak le, mint a kiindulási vegyület, ha a hatóanyagot a külön jogszabály szerint sérülékeny vízbázisú területeken alkalmazzák,
– a magevő madarak és emlősök, a vízi szervezetek, a nem cél- ízeltlábúak és a mézelő méhek védelme,
Az engedélyezés feltételei között szükség szerint kockázatcsökkentő intézkedéseknek is szerepelniük kell.”


9. Az R. 1. számú melléklete „A.” részének 177. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

[Sor-szám

EU
Nr.

Hatóanyag
megnevezése

Azonosító
számok

IUPAC név

Tisztaság

Hatály-
balépés
időpontja

Az
alkalmazás
kezdő időpontja

A
növényvédő
szerek
újra-
értékelé-
sének
határideje

Lejárat
időpontja

Speciális előírások

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11]

„177.

177

klofentezin

CAS-szám:
74115-24-5 CIPAC-szám:
418

3,6-bisz(2-klórfenil)-
1,2,4,5-tetrazin

≥980 g/kg (száraz-
anyag)

2009.01.01.

2009.07.01.

2013.12.31.

2018.12.31.

A. RÉSZ
Felhasználása kizárólag atkaölő szerként engedélyezhető.
B. RÉSZ
A 6. számú mellékletben meghatározott egységes elvek érvényesítése érdekében figyelembe kell venni a klofentezinről szóló, az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottság által 2010. május 11-én véglegesített felülvizsgálati jelentésnek és különösen annak I. és II. függelékének a következtetéseit.
Ebben az átfogó értékelésben az engedélyező hatóságnak különös figyelmet kell fordítania a következőkre:
– a kereskedelmi forgalomba hozatalra gyártott hatóanyag leírását megfelelő analitikai adatokkal kell megerősíteni és alátámasztani. A toxicitási dokumentációban használt vizsgálati anyagot össze kell hasonlítani a hatóanyag e leírásával, illetve ennek alapján kell ellenőrizni,
– a szerrel foglalkozók és más dolgozók biztonsága. Gondoskodik arról, hogy – amennyiben arra szükség van – a felhasználás feltételei között szerepeljen a megfelelő személyi védőfelszerelés használata,
– a nagy távolságra jutó, levegőn keresztüli terjedés lehetősége,
– nem célzott szervezetek. Az engedély feltételei között adott esetben kockázatcsökkentő intézkedéseknek is szerepelniük kell.”


10. Az R. 1. számú melléklete „A.” részének 180. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

[Sor-szám

EU
Nr.

Hatóanyag
megnevezése

Azonosító
számok

IUPAC név

Tisztaság

Hatály-
balépés
időpontja

Az
alkalmazás
kezdő időpontja

A
növényvédő
szerek
újra-
értékelé-
sének
határideje

Lejárat
időpontja

Speciális előírások

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11]

„180.

180

diflubenzuron

CAS-szám:
35367-38-5 CIPAC-szám:
339

1-(4-klórfenil)-3-
(2,6-difluorbenzoil) urea

≥950 g/kg szennyező-
dés: maximum
0,03 g/kg
4-klóranilin

2009.01.01.

2009.07.01.

2013.12.31.

2018.12.31.

A. RÉSZ
Felhasználása kizárólag rovarölő szerként engedélyezhető.
B. RÉSZ
A 6. számú mellékletben meghatározott egységes elvek érvényesítése érdekében figyelembe kell venni a diflubenzuronról szóló, az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottság által 2010. május 11-én véglegesített felülvizsgálati jelentésnek és különösen annak I. és II. függelékének a következtetéseit.
Ebben az átfogó értékelésben az engedélyező hatóságnak különös figyelmet kell fordítania a következőkre:
– a kereskedelmi forgalomba hozatalra gyártott hatóanyag leírását megfelelő analitikai adatokkal kell megerősíteni és alátámasztani. A toxicitási dokumentációban használt vizsgálati anyagot össze kell hasonlítani a hatóanyag
e leírásával, illetve ennek alapján kell ellenőrizni,
– a vízi szervezetek védelme,
– a szárazföldi szervezetek védelme,
– a nem célzott ízeltlábúak, köztük a méhek védelme.
Az alkalmazás feltételei között adott esetben megfelelő kockázatcsökkentő intézkedéseknek is szerepelniük kell.”


11. Az R. 1. számú melléklete „A.” részének 182–185. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

[Sor-szám

EU
Nr.

Hatóanyag
megnevezése

Azonosító
számok

IUPAC név

Tisztaság

Hatály-
balépés
időpontja

Az
alkalmazás
kezdő időpontja

A
növényvédő
szerek
újra-
értékelé-
sének
határideje

Lejárat
időpontja

Speciális előírások

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11]

„182.

182

lenacil

CAS-szám:
2164-08-1 CIPAC-szám:
163

3-ciklohexil-1,5,6,7-
tetrahidrociklo-
pentapirimidin-2,4
(3H)-dion

≥975 g/kg

2009.01.01.

2009.07.01.

2013.12.31.

2018.12.31.

A. RÉSZ
Felhasználása kizárólag gyomirtó szerként engedélyezhető.
B. RÉSZ
A 6. számú mellékletben meghatározott egységes elvek érvényesítése érdekében figyelembe kell venni a lenacilról szóló, az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottság által 2010. május 11-én véglegesített felülvizsgálati jelentésnek és különösen annak I. és II. függelékének a következtetéseit.
Ebben az átfogó értékelésben az engedélyező hatóságnak különös figyelmet kell fordítania a következőkre:
– a vízi szervezetekre, különösen az algákra és vízinövényekre jelentett kockázat; az engedély feltételei között adott esetben kockázatcsökkentő intézkedéseknek is szerepelniük kell, például pufferzóna
kijelölése a kezelt területek és a felszíni vizek között,
– a felszín alatti víz védelme, ha a hatóanyagot sérülékeny vízbázisú vagy érzékeny éghajlati adottságú területen alkalmazzák. Az engedély feltételei között kockázatcsökkentő intézkedéseknek is szerepelniük kell; a veszélyeztetett övezetekben pedig szükség esetén a felszín alatti víznek az IN-KF 313, M1, M2 és
M3 metabolitok általi szennyeződése ellenőrzése érdekében monitoring programot kell indítani.

183.

183

oxadiazon

CAS-szám:
19666-30-9 CIPAC-szám:
213

5-tert-butil-3-(2,4-di-
klór-5-izopropoxi-
fenil)-1,3,4-oxadiazol-
2(3H)-on

≥940 g/kg

2009.01.01.

2009.07.01.

2013.12.31.

2018.12.31.

A. RÉSZ
Felhasználása kizárólag gyomirtó szerként engedélyezhető.
B. RÉSZ
A 6. számú mellékletben meghatározott egységes elvek érvényesítése érdekében figyelembe kell venni az oxadiazonról szóló, az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottság által 2010. május 11-én véglegesített felülvizsgálati jelentésnek és különösen annak I. és II. függelékének a következtetéseit.
Ebben az átfogó értékelésben az engedélyező hatóságnak különös figyelmet kell fordítania a következőkre:
– a kereskedelmi forgalomba hozatalra gyártott hatóanyag leírását megfelelő analitikai adatokkal kell megerősíteni és alátámasztani; a toxicitási dokumentációban használt vizsgálati anyagot össze kell hasonlítani a hatóanyag e leírásával, illetve ennek alapján kell ellenőrizni,
– a felszín alatti víz AE0608022 metabolit általi szennyeződésének lehetősége, amennyiben a hatóanyagot olyan helyzetekben alkalmazzák, amelyek esetében hosszan tartó anaerob körülmények várhatók, illetve ha a hatóanyagot sérülékeny vízbázisú vagy éghajlati adottságú területen alkalmazzák. Az engedély feltételei között adott esetben kockázatcsökkentő intézkedéseknek is szerepelniük kell.

184.

184

pikloram

CAS-szám: 1918-02-1 CIPAC-szám: 174

4-amino-3,5,6-tri-
klórpiridin-
2-karboxilsav

≥920 g/kg

2009.01.01.

2009.07.01.

2013.12.31.

2018.12.31.

A. RÉSZ
Felhasználása kizárólag gyomirtó szerként engedélyezhető.
B. RÉSZ
A 6. számú mellékletben meghatározott egységes elvek érvényesítése érdekében figyelembe kell venni a pikloramról szóló, az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottság által 2010. május 11-én véglegesített felülvizsgálati jelentésnek és különösen annak I. és II. függelékének a következtetéseit.
Az átfogó értékelésben az engedélyező hatóságnak különös figyelmet kell fordítania a következőkre:
– a felszín alatti víz szennyeződésének lehetősége, amennyiben a pikloramot sérülékeny vízbázisú vagy érzékeny éghajlati adottságú területen alkalmazzák. Az engedély feltételei között adott esetben kockázatcsökkentő intézkedéseknek is szerepelniük kell.

185.

185

piriproxifen

CAS-szám:
95737-68-1 CIPAC-szám:
715

4-fenoxifenil (RS)-2-
(2-piridiloxi)
propil-éter

≥970 g/kg

2009.01.01.

2009.07.01.

2013.12.31.

2018.12.31.

A. RÉSZ
Felhasználása kizárólag rovarölő szerként engedélyezhető.
B. RÉSZ
A 6. számú mellékletben meghatározott egységes elvek érvényesítése érdekében figyelembe kell venni a piriproxifenről szóló, az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottság által 2010. május 11-én véglegesített felülvizsgálati jelentésnek és különösen annak I. és II. függelékének a következtetéseit.
Az átfogó értékelésben az engedélyező hatóságnak különös figyelmet kell fordítania a következőkre:
– a szerrel foglalkozók és más dolgozók biztonsága. Gondoskodik arról, hogy
– amennyiben arra szükség van – a felhasználás feltételei között szerepeljen a megfelelő személyi védőfelszerelés használata,
– a vízi szervezetekre jelentett kockázat.
Az alkalmazás feltételei között adott esetben megfelelő kockázatcsökkentő intézkedéseknek is szerepelniük kell.”


12. Az R. 1. számú melléklete „A.” részének 222. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

[Sor-szám

EU
Nr.

Hatóanyag
megnevezése

Azonosító
számok

IUPAC név

Tisztaság

Hatály-
balépés
időpontja

Az
alkalmazás
kezdő időpontja

A
növényvédő
szerek
újra-
értékelé-
sének
határideje

Lejárat
időpontja

Speciális előírások

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11]

„222.

222

imidakloprid

CAS-szám: 138261-41-3
CIPAC-
szám: 582

(E)-1-(6-Klór-3-
piridinil-metil)-
N-nitroimida-
zolidin-2-ilidén-
amin

≥970 g/kg

2009.08.01.

2010.02.01.

2014.01.31.

2019.07.31.

A. RÉSZ
Kizárólag rovarölő szerként történő felhasználása engedélyezhető.
A nem célzott szervezetek, különösen mézelő méhek és madarak védelmére, vetőmagkezelésre:
– a vetőmag bevonását kizárólag speciális vetőmagkezelő (csávázó) létesítményekben lehet végezni. E létesítményeknek az elérhető legjobb technikákat kell alkalmazniuk annak biztosítására, hogy a vetőmagnál történő alkalmazás,
a tárolás és a szállítás során a porkibocsátás minimalizálható legyen,
– a vetéshez megfelelő berendezés használata szükséges, amely biztosítja a nagyfokú talajba juttatást, valamint az alkalmazás alatti kiömlés és porkibocsátás minimalizálását.
Az engedélyező hatóság gondoskodik arról, hogy:
– a kezelt vetőmag címkéjén feltüntessék, hogy a vetőmagot imidaklopriddal kezelték, és megnevezzék az engedélyben előírt kockázatcsökkentő intézkedéseket,
– az engedély feltételei között – különösen permetezéses alkalmazáskor – adott esetben szerepeljenek a mézelő méhek védelmét szolgáló kockázatcsökkentő intézkedések is,
– szükség esetén monitoring programokat vezessenek be annak ellenőrzésére, hogy a mézelő méhek mennyire vannak ténylegesen kitéve az imidaklopridnak a gyűjtögető méhek vagy a méhészek által használt területeken.
B. RÉSZ
Amikor az engedélyező hatóság olyan kérelmeket bírál el, amelyek arra irányulnak, hogy engedélyezze az imidaklopridot tartalmazó növényvédő szerek üvegházakban termesztett paradicsomokon kívüli felhasználását, különös figyelmet kell fordítania az 5. §
(5) bekezdésének c) pontjában meghatározott kritériumokra, és mielőtt ilyen engedélyt ad ki, meg kell győződnie róla, hogy az összes szükséges adat és információ rendelkezésre áll.
A 6. számú mellékletben meghatározott egységes elvek végrehajtása érdekében figyelembe kell venni az imidaklopridról szóló, az Élelmiszerlánc- és Állat-
egészségügyi Állandó Bizottság által 2008. szeptember 26-án véglegesített felülvizsgálati jelentésnek és különösen annak I. és II. függelékének a következtetéseit. Ebben az átfogó értékelésben az engedélyező hatóság különös figyelmet fordít a következőkre:
– a szerrel foglalkozók és más dolgozók biztonsága. Gondoskodik arról, hogy a felhasználás feltételei között szerepeljen a megfelelő személyi védőfelszerelés használata,
– a vízi szervezetekre, a nem célszervezet ízeltlábúakra, földigilisztákra és más talajlakó makroorganizmusokra gyakorolt hatás, és biztosítania kell, hogy az engedélyezési feltételek szükség szerint kockázatcsökkentő intézkedéseket tartalmazzanak.”


13. Az R. 1. számú melléklete „A.” része a következő 307–314. sorokkal egészül ki:

[Sor-
szám

EU
Nr.

Hatóanyag
megnevezése

Azonosító
számok

IUPAC név

Tisztaság

Hatályba-
lépés
időpontja

Az
alkalmazás
kezdő időpontja

A
növényvédő
szerek
újraértékelé-
sének
határideje

Lejárat
időpontja

Speciális előírások

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11]

„307.

306

Penoxsulam

CAS-szám: 219714-96-2
CIPAC-szám: 758

3-(2,2-difluor-etoxi)-N-(5,8-dimetoxi[1,2,4]triazol[1,5-c]pirimidin-2-yl)-a,a,a-trifluoro-toluol-2-szulfonamid

> 980 g/kg
A bisz-CHYMP- 2-kloro-4-[2-(2-kloro-5-metoxi-4-pirimidinil)
hidrazino]-5-metoxi-pirimidin-szenynye-
ződés legfeljebb 0,1 g/kg lehet a technikai anyagban

2010.08.01.

2011.02.01.

2012.01.31.

2020.07.31.

A. RÉSZ
Kizárólag gyomirtó szerként történő felhasználása engedélyezhető.
B. RÉSZ
A 6. számú mellékletben meghatározott egységes elvek érvényesítése érdekében figyelembe kell venni az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottság által 2010. január 22-én véglegesített felülvizsgálati jelentés és különösen annak I. és II. függelékének penoxsulamról szóló következtetéseit. Ebben az átfogó értékelésben az engedélyező hatóság külön figyelmet fordít a következőkre:
– a vízi szervezetek védelme,
– a fogyasztók étrendi expozíciója a vetésforgóban következő növényekben lévő BSCTA metabolit maradványaival szemben,
– a felszín alatti víz védelme, ha a hatóanyagot sérülékeny vízbázisú és/vagy érzékeny éghajlati adottságú területen alkalmazzák.
Az engedély feltételei között adott esetben kockázatcsökkentő intézkedéseknek is szerepelniük kell.

308.

307

Prokinazid

CAS-szám: 189278-12-4
CIPAC-szám: 764

6-jodo-2-propoxi-3-propilkinazolin-4(3H)-on

> 950 g/kg

2010.08.01.

2011.02.01.

2012.01.31.

2020.07.31.

A. RÉSZ
Felhasználása kizárólag gombaölő szerként engedélyezhető.
B. RÉSZ
A 6. számú mellékletben meghatározott egységes elvek érvényesítése érdekében figyelembe kell venni az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottság által 2010. január 22-én véglegesített felülvizsgálati jelentés és különösen annak I. és II. függelékének prokinazidról szóló következtetéseit.
Ebben az átfogó értékelésben az engedélyező hatóság külön figyelmet fordít a következőkre:
– szőlőféléknél való használata esetében a földigiliszta-evő madarakra jelentett hosszú távú kockázat,
– a vízi szervezetekre jelentett kockázat,
– a fogyasztók étrendi expozíciója az állati eredetű termékekben és a vetésforgóban következő növényekben lévő prokinazid-maradványokkal szemben,
– a szerrel foglalkozók biztonsága.
Az engedély feltételei között adott esetben kockázatcsökkentő intézkedéseknek is szerepelniük kell.

309.

308

Spirodiklofen

CAS-szám: 148477-
71-8
CIPAC-szám: 737

3-(2,4-diklorofenil)-2-oxo-1-oxaspiro[4.5]
dec-3-en-4-yl 2,2-dimetil-butirát

> 965 g/kg Az alábbi szennyező-
dések legfeljebb egy meghatáro-
zott mennyiséget érhetnek el a technikai anyagban: 3-(2,4-diklorofenil)-4-hidroxi-1-oxaspiro[4.5]
dec-3-en-2-on (BAJ-2740 enol): ≤6 g/kg N,N-dimetil-acetamid: ≤4 g/kg

2010.08.01.

2011.02.01.

2012.01.31.

2020.07.31.

A. RÉSZ
Kizárólag az atkaölő vagy rovarölő szerként való használat engedélyezett.
B. RÉSZ
A 6. számú mellékletben meghatározott egységes elvek érvényesítése érdekében figyelembe kell venni az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottság által 2010. január 22-én véglegesített felülvizsgálati jelentés és különösen annak I. és II. függelékének spirodiklofenről szóló következtetéseit.
Ebben az átfogó értékelésben az engedélyező hatóság külön figyelmet fordít a következőkre:
– a vízi szervezetekre jelentett hosszú távú kockázat,
– a szerrel foglalkozók biztonsága,
– a méhfiasításra jelentett kockázat.
Az engedély feltételei között adott esetben kockázatcsökkentő intézkedéseknek is szerepelniük kell.

310.

309

Metalaxil

CAS-szám: 57837-19-1
CIPAC-szám: 365

Metil N-(metoxiacetil)-N-(2,6-xilil)-DL-alaninát

950 g/kg
A 2,6-dimetilanilin toxikológiai jelentőség-
gel bíró szennyező-
anyagnak bizonyult,
1 g/kg-os maximális szintet állapítottak meg rá.

2010.07.01.

2011.01.01.

2014.06.30.

2020.06.30.

A. RÉSZ
Felhasználása kizárólag gombaölő szerként engedélyezhető.
B. RÉSZ
A 6. számú mellékletben meghatározott egységes elvek érvényesítése érdekében figyelembe kell venni az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottság által 2010. március 12-én véglegesített felülvizsgálati jelentés és különösen annak I. és II. függelékének a metalaxilról szóló következtetéseit.
Az engedélyező hatóságnak különös figyelmet kell fordítania a hatóanyag és bomlási termékei (CGA 62826 és CGA 108906) okozta esetleges talajvízszennyezésre, amennyiben a hatóanyag alkalmazására olyan területen kerül sor, ahol kényes talaj- és /vagy éghajlati viszonyok uralkodnak. Adott esetben kockázatcsökkentő intézkedéseket kell alkalmazni.”

311.

310

Flonikamid (IKI-220)

CAS-szám: 158062-
67-0
CIPAC-szám: 763

N-cianometil-4-(trifluormetil)
nikotinamid

≥960 g/kg
A toluol-szennyező-
dés legfeljebb
3 g/kg lehet a technikai anyagban.

2010.09.01.

2011.03.01.

2012.02.29.

2020.08.31.

A. RÉSZ
Kizárólag a rovarölő szerként való használat engedélyezett.
B. RÉSZ
A 6. számú mellékletben meghatározott egységes elvek érvényesítése érdekében figyelembe kell venni az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottság által 2010. január 22-én véglegesített felülvizsgálati jelentés és különösen annak I. és II. függelékének a flonikamidról szóló következtetéseit.
Ebben az átfogó értékelésben az engedélyező hatóság külön figyelmet fordít a következőkre:
– a szert kezelő személyekre és a kezelt területre a kezelést követően újra belépő dolgozókra jelentett kockázat,
– a méhekre jelentett kockázat.
Az engedély feltételei között adott esetben kockázatcsökkentő intézkedéseknek is szerepelniük kell.

312.

311

Triflumizol

CAS-szám: 99387-89-0
CIPAC-szám: 730

(E)-4-klór- α,α,α-trifluor-N-(1-imidazol-1-yl-2-propoxi-etilidén)-o-toluidin

≥980 g/kg Szennyező-
anyagok: Toluol: legfeljebb
1 g/kg

2010.07.01.

2020.06.30.

A. RÉSZ
Kizárólag üvegházi gombaölő szerként, mesterséges tápközegen történő felhasználása engedélyezhető.
B. RÉSZ
A 6. számú mellékletben meghatározott egységes elvek végrehajtása érdekében figyelembe kell venni a triflumizolról szóló, az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottság által 2010. március 12-én véglegesített felülvizsgálati jelentésnek és különösen annak I. és II. függelékének a következtetéseit.
Ebben az átfogó értékelésben az engedélyező hatóságnak különös figyelmet kell fordítania a következőkre:
– a szerrel foglalkozók és más dolgozók biztonsága: az alkalmazási feltételeknek megfelelő személyi védőfelszerelés használatát kell előírnia,
– a vízi szervezetekre esetlegesen gyakorolt hatás; továbbá biztosítania kell, hogy az engedély feltételei között adott esetben kockázatcsökkentő intézkedések is szerepeljenek.

313.

311

Szulfuril-fluorid

CAS-szám: 002699-79-8
CIPAC-szám: 757

Szulfuril-fluorid

> 994 g/kg

2010.11.01.

2011.03.01.

2012.02.29.

2020.10.31.

A. RÉSZ
Használata kizárólag rovarölő/fonálféregölő szerként (fertőtlenítőszer), hivatásos felhasználók által, légmentesen lezárható eszközökben,
a) melyek üresek; vagy
b) ahol a felhasználás feltételei biztosítják, hogy a felhasználók expozíciója elfogadható mértékű legyen.
engedélyezhető.
B. RÉSZ
A 6. számú mellékletben meghatározott egységes elvek érvényesítése érdekében figyelembe kell venni a szulfuril-fluoridról szóló, az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottság által 2010. május 11-én véglegesített felülvizsgálati jelentésnek és különösen annak I. és II. függelékének a következtetéseit.
Ebben az átfogó értékelésben az engedélyező hatóság külön figyelmet fordít a következőkre:
– a szervetlen fluorid okozta kockázat olyan fertőzött termékek – például a liszt és a korpa – következtében, amelyek a fertőtlenítés során az őrlőgépben maradtak, vagy olyan gabonafélék következtében, amelyeket silóban tároltak a malomban. Intézkedéseket kell hozni annak biztosítására, hogy az ilyen termékek ne kerülhessenek be az élelmiszer- és takarmányláncba,
– a szert kezelő személyekre és a szerrel dolgozókra jelentett kockázat például a fertőtlenített területre a szellőztetést követően történő újbóli belépéskor. Intézkedéseket kell hozni annak biztosítására, hogy ezek a személyek hordozható légzésvédő készüléket vagy más megfelelő személyi védőfelszerelést viseljenek,
– a közelben tartózkodók biztonságának védelme megfelelő tiltott zóna kialakításával a fertőtlenített terület körül.
Az engedély feltételei között adott esetben kockázatcsökkentő intézkedéseknek is szerepelniük kell.

314.

313

FEN 560 (más néven görögszéna vagy görögszéna-
magpor)

CAS-szám: nincs CIPAC-szám: nincs
A hatóanyagot a Trigonella foenum-graecum L. (görögszéna) magjából készült porból állítják elő.

Tárgytalan.

100% görögszé-
namagpor, adalékanyag és extrahálás nélkül, a mag emberi felhaszná-
lásra szánt élelmiszer minőségű.

2010.11.01.

2011.05.01.

2012.04.30.

2020.10.31.

A. RÉSZ
Kizárólag a növények önvédelmi mechanizmusait kiváltó szerként való használata engedélyezhető.
B. RÉSZ
A 6. számú mellékletben meghatározott egységes elvek alkalmazása érdekében figyelembe kell venni az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottság által 2010. május 11-én véglegesített felülvizsgálati jelentésben és különösen annak I. és II. függelékében a FEN 560-ra (görögszéna magjából készült porra) vonatkozóan megfogalmazott következtetéseket.
Ebben az átfogó értékelésben az engedélyező hatóságnak különös figyelmet kell fordítania a szerrel foglalkozók, vele dolgozók vagy a közelben tartózkodók veszélyeztetettségére.
Az engedély feltételei között adott esetben kockázatcsökkentő intézkedéseknek is szerepelniük kell.”

1

A rendelet az 5. § alapján hatályát vesztette 2011. január 5. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére