• Tartalom

46/2010. (XII. 31.) VM rendelet

46/2010. (XII. 31.) VM rendelet

az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az agrár-erdészeti rendszerek mezőgazdasági földterületeken történő első létrehozásához nyújtandó támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 46/2009. (IV. 16.) FVM rendelet, valamint az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mezőgazdasági területek erdősítéséhez nyújtandó támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 88/2007. (VIII. 17.) FVM rendelet módosításáról1

2011.01.01.

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján – az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a következőket rendelem el:

1. § (1) Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az agrár-erdészeti rendszerek mezőgazdasági földterületeken történő első létrehozásához nyújtandó támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 46/2009. (IV. 16.) FVM rendelet (a továbbiakban: R1.) 4. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A 3. § (2) bekezdésének a) pontja szerinti támogatási forma az ingatlan-nyilvántartásban szántó, szőlő, gyümölcsös művelési ágban nyilvántartott terület esetén választható.”

(2) Az R1. 4. § (3) bekezdése a következő c) ponttal egészül ki:

(A kérelmező az alábbi feltételek esetén jogosult támogatásra:)

c) Natura 2000 területen történő megvalósítás esetében rendelkezik a területileg illetékes természetvédelmi hatóságnak az agrár-erdészeti rendszer telepítésére vonatkozó támogató nyilatkozatával.”

2. § Az R1. 5. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) Ha a támogatott terület az ingatlan-nyilvántartásban szántó, szőlő, gyümölcsös művelési ágban van nyilvántartva, a támogatásra jogosult köteles a művelési ág legelőre történő megváltoztatását – a külön jogszabályokban foglaltak szerint – a területileg illetékes ingatlanügyi hatóságnál bejelenteni, így a kifizetési kérelem benyújtását követően támogatás csak akkor folyósítható, ha az ingatlan-nyilvántartásban a művelési ág legelőre történő átvezetése megtörtént.”

3. § Az R1. 7. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) A területen található összes idős, méretes fát meg kell hagyni, kivéve, ha az az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló törvény végrehajtásáról szóló miniszteri rendeletben meghatározott idegenhonos, vagy intenzíven terjedő fafajnak minősül.”

4. § Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mezőgazdasági területek erdősítéséhez nyújtandó támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 88/2007. (VIII. 17.) FVM rendelet (a továbbiakban: R2.) 5. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Az erdőtelepítés megkezdettnek minősül, ha az alábbi tevékenységek bármelyikét megkezdték:
a) telepítéssel kapcsolatos
aa) csemeteültetés,
ab) dugványozás vagy magvetés,
b) kiegészítő intézkedés megvalósítása.”

5. § Az R2. 12. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az erdőtelepítés első kiviteléhez, az ápolásához, valamint erdőtelepítés miatti jövedelemkiesés pótlásához nyújtott támogatás az első kifizetési kérelem alapján az első kivitel elvégzését követően akkor fizethető ki, ha az erdészeti hatóság az erdőtelepítés befejezését az Országos Erdőállomány Adattárba bejegyezte, és arról jogerős határozatot hozott. A második kifizetési kérelem benyújtását követően támogatás csak akkor folyósítható, ha az ingatlan-nyilvántartásban az erdő művelési ág átvezetése legkésőbb a második kifizetési kérelem benyújtásának évében június 30-ig megtörtént.”

6. § Az R2. 13. § (1) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki:

(A felvett támogatás jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minősül, valamint az adott erdőrészlethez kapcsolódóan megállapított támogatási jogosultság megszűnik, ha)

d) az erdő művelési ág ingatlan-nyilvántartási átvezetését a támogatásra jogosult nem kérelmezi az első kifizetési kérelem benyújtását követő év végéig.”

7. § Az R1. 1. számú melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

8. § Hatályát veszti az R1. 4. § (5) bekezdésének d) pontja.

9. § Az R1. 14. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) E rendeletnek az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az agrár-erdészeti rendszerek mezőgazdasági földterületeken történő első létrehozásához nyújtandó támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 46/2009. (IV. 16.) FVM rendelet, valamint az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mezőgazdasági területek erdősítéséhez nyújtandó támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 88/2007. (VIII. 17.) FVM rendelet módosításáról szóló 46/2010. (XII. 31.) VM rendelettel (a továbbiakban: 2. módosító rendelet) hatályon kívül helyezett 4. § (5) bekezdésének d) pontját a 2. módosító rendelet hatálybelépésekor folyamatban lévő ügyekben nem kell alkalmazni.”

11. § Az R2. 16. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) E rendeletnek az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az agrár-erdészeti rendszerek mezőgazdasági földterületeken történő első létrehozásához nyújtandó támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 46/2009. (IV. 16.) FVM rendelet, valamint az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mezőgazdasági területek erdősítéséhez nyújtandó támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 88/2007. (VIII. 17.) FVM rendelet módosításáról szóló 46/2010. (XII. 31.) VM rendelettel (a továbbiakban: 1. módosító rendelet) hatályon kívül helyezett 3. § (2) bekezdés f) pontját, valamint a 10. § (5) bekezdés a) pontját az 1. módosító rendelet hatálybelépésekor folyamatban lévő ügyekben nem kell alkalmazni.”

12. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatálybalépést követő napon hatályát veszti.

1. melléklet a 46/2010. (XII. 31.) VM rendelethez

E rendelet előírásainak meg nem feleléséhez köthető jogkövetkezmények

 

A

B

C

D

E

F

1.

Hivatkozás

Kötelezettség/egyéb előírás

Szabályszegés megnevezése

E-
10%

E-
30%

E-
Kizárás

2.

5. § (1) bekezdése

A kérelmező a támogatási kérelem benyújtását megelőzően nem kezdheti meg a telepítést.

A kérelmező határidő előtt kezdte meg a támogatott tevékenységhez kötődő munkálatok valamelyikét.

 

 

X

3.

5. § (4) bekezdése

A támogatásra jogosult a megvalósult agrárerdészeti rendszert köteles a kifizetési kérelem benyújtásától számított, legalább 5 évig fenntartani.

A támogatásra jogosult nem tett eleget az 5 éves fenntartási kötelezettségének.

 

 

X

4.

5. § (5) bekezdése

Amennyiben a támogatott terület szántó művelési ágba tartozik, a támogatásra jogosult köteles a kifizetési kérelem benyújtása előtt azt legelő művelési ágúvá átalakítani, a legelő művelési ággá történő átalakítást a területileg illetékes ingatlanügyi hatóságnál bejelenteni, és a kifizetési kérelemhez mellékelni az ingatlanügyi hatóság művelési ág változásról szóló határozatát, ha az 30 napnál nem régebbi, egyéb esetben a széljegyzett 30 napnál nem régebbi tulajdoni lap másolatot, amely igazolja, hogy a művelési ág változást az ingatlanügyi hatósághoz bejelentették.

A támogatásra jogosult nem tett eleget a művelési ág változás ingatlanügyi hatósághoz történő bejelentési kötelezettségének.

 

 

X

5.

5. § (6) bekezdése

A támogatásra jogosultnak gondoskodnia kell arról, hogy a támogatásba bevont mezőgazdasági parcellák azonosításának alapjául szolgáló sarokpontok közül a területen legalább egy a támogatási időszak teljes időtartama alatt jól láthatóan megjelölésre kerüljön.

A támogatásra jogosult a töréspont megjelölését elmulasztotta, de ez nem akadályozta az ellenőrzést, az objektív mérés végrehajtható volt.

X

 

 

A támogatásra jogosult a töréspont megjelölését elmulasztotta, ez akadályozta az ellenőrzést, az objektív mérés nem volt végrehajtható.

 

 

X

6.

5. § (7) bekezdése

A támogatásra jogosultnak a telepítéshez és az azt követő esetleges pótlásokhoz felhasznált szaporítóanyagok származását

tanúsító igazolások eredeti példányát a kötelezettség-vállalási időszak végéig meg kell őriznie.

A származási igazolások eredeti példányai csak részben kerültek megőrzésre.

 

X

 

A származási igazolások eredeti példányai nem kerültek megőrzésre.

 

 

X

7.

6. § (1) bekezdése

A támogatásra jogosult köteles a gyep, illetve a fák telepítését legkésőbb a támogatási határozat jogerőre emelkedését követő második év május 15-éig megvalósítani.

A telepítések határidőre nem történtek meg.

 

 

X

8.

6. § (2) bekezdése
a) pontja

Kizárólag a 3. és a 4. számú mellékletében felsorolt fafajok telepíthetők.

Tiltott fafaj, illetve fafajták is telepítésre kerültek a területen, de azok együttes elegyaránya nem haladta meg az 5%-ot.

 

X

 

Az elegyarány 5%-ánál nagyobb mértékben nem engedélyezett fafaj is telepítésre került a területen.

 

 

X

9.

6. § (2) bekezdése
b) pontja

A 3. számú mellékletben felsorolt fafajok telepítését és az azt követő esetleges pótlásokat kizárólag igazolt származású erdészeti szaporítóanyaggal lehet csak elvégezni.

Nem megfelelő származású szaporító anyag került eltelepítésre.

 

 

X

10.

6. § (2) bekezdése
c) pontja

A 4. számú mellékletben felsorolt tájjellegű gyümölcsfa fajták legfeljebb 50% elegyarányban telepíthetők.

Az engedélyezett gyümölcsfafajták elegyaránya a teljes faállomány 51–60%-a közé esik.

X

 

 

Az engedélyezett gyümölcsfafajták elegyaránya meghaladja a teljes faállomány 60%-át.

 

 

X

11.

6. § (2) bekezdése
d) pontja

A 4. számú mellékletben felsorolt tájjellegű gyümölcsfa fajták telepítését és az azt követő esetleges pótlásokat kizárólag igazolt származású szaporítóanyaggal lehet csak elvégezni.

A telepítéshez felhasznált tájjellegű gyümölcsfák származása nem dokumentált.

 

 

X

12.

6. § (2) bekezdése
e) pontja

A területen hektáronként minimum 100 db fát köteles telepíteni, illetve fenntartani, melyek mérete a gyökfőtől a csúcsrügyig legalább 80 cm.

A hektáronként telepített fák száma kevesebb, mint 90 darab.

 

 

X

A telepített fák átlagos magassága 60–79 cm közé esik.

X

 

 

A telepített fák átlagos magassága 60 centiméternél kisebb.

 

 

X

13.

6. § (2) bekezdése
f) pontja

A területen hektáronként legfeljebb 150 db fát lehet telepíteni, ügyelve arra, hogy a meglévő és az újonnan telepített fák száma együttesen se haladja meg a 150 db-ot hektáronként.

A hektáronként meglévő fák száma meghaladja az engedélyezett felső határt, de nem több, mint 155 darab.

 

X

 

A hektáronként meglévő fák száma több, mint 155 darab.

 

 

X

14.

6. § (2) bekezdése
g) pontja

A telepítést úgy kell elvégezni, hogy a fák egymástól való távolsága minimum 6 m legyen, ugyanakkor a fák legfeljebb
20%-a kisebb tőtávolsággal, facsoportban vagy facsoportokban is elhelyezhető.

A fák egymástól való távolsága a fák maximum 10%-ánál, vagy annál kisebb arányban nem megfelelő.

X

 

 

A fák egymástól való távolsága a fák több, mint 10%-ánál nem megfelelő.

 

X

 

A facsoport, facsoportok a fák
21–30%-át tartalmazzák.

X

 

 

A facsoport, facsoportok a fák több mint 30%-át tartalmazzák.

 

X

 

15.

6. § (2) bekezdése
h) pontja

A támogatásra jogosult a fák telepítését követő ötödik év végére köteles biztosítani, hogy a telepített fák 1–4 éves egyedeinek száma elérje a 6. §
(2) bekezdése e) pontban meghatározott minimális
100 db-ot hektáronként.

A telepítés 1–4 éves egyedeinek száma 70–90 db közé esik.

 

X

 

 

 

 

A telepítés 1–4 éves egyedeinek száma 70 db alatt van.

 

 

X

16.

6. § (3) bekezdése

A támogatásra jogosult köteles a gyeptelepítéshez legalább négy fajból álló fű magkeverékét használni, amelyben a négy fajból legalább egynek pillangós növénynek kell lennie.

A gyeptelepítéshez használt fajok száma kevesebb volt négynél.

 

X

 

A gyeptelepítéshez használt magkeverék nem tartalmazott pillangós növényt.

 

X

 

17.

 

 

Meglévő gyep feltörése történt a terület egy részén, vagy egészén.

 

 

X

18.

7. § (1) bekezdése
b) pontja

A területen tilos a felszíni vizek elvezetése.

A területen a felszíni vizek elvezetése történt.

 

 

X

19.

7. § (1) bekezdése
c) pontja

A területen tilos a gyepek túl legeltetése.

A gyepterületeket túllegeltették.

 

X

 

20.

7. § (2) bekezdése

A területet legeltetéssel, kaszálással, vagy mindkét módon kell hasznosítani.

A gyepterületet egyáltalán nem, vagy nem a megengedett módon hasznosítják.

 

 

X

21.

7. § (3) bekezdése

Gyeptelepítés esetében legeltetni csak a második évtől kezdődően lehet.

Az újonnan telepített gyepen már a telepítés évében is történt legeltetés.

 

 

X

22.

7. § (4) bekezdése

A legeltethető állatfajok a következők: szarvasmarhafélék (szarvasmarha, bölény, bivaly), juh, ló, szamár és öszvér.

Az ellenőrzés időpontjában a területen nem engedélyezett állatfaj egyede legelt.

 

 

X

23.

7. § (5) bekezdése

A területen található összes idős, méretes fát meg kell hagyni.

Az ellenőrzés időpontjában a területen friss vágáslapú tuskó található, melynek a talajfelszín felett mért törzsátmérője eléri a 30 cm-t.

 

 

X

24.

10. § (2) bekezdése

A telepítésnél felhasznált erdészeti fafajok és a tájjellegű gyümölcsfa fajták származását tanúsító igazolások másolati példányait a kifizetési kérelem benyújtásával egyidejűleg meg kell küldeni az érintett földterület elhelyezkedése szerint illetékes MVH megyei kirendeltségéhez.

A származást tanúsító igazolások nem, vagy nem teljeskörűen kerültek megküldésre az MVH részére.

 

 

X

1

A rendelet a 12. § alapján hatályát vesztette 2011. január 2. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére