• Tartalom

47/2010. (XII. 31.) VM rendelet

47/2010. (XII. 31.) VM rendelet

a Magyar Méhészeti Nemzeti Program alapján a 2010–2013 közötti végrehajtási időszakokban a központi költségvetés, valamint az Európai Mezőgazdasági Garancia Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének szabályairól1

2012.02.11.

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján – az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a következőket rendelem el:

1. A rendelet hatálya

1. § E rendelet hatálya a 2. §-ban meghatározott célok megvalósításával összefüggő egyes támogatások igénybevételével kapcsolatos eljárásra terjed ki.

2. A támogatható célok és intézkedések

2. § (1) A mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről („az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet”) szóló 2007. október 22-i 1234/2007/EK tanácsi rendelet (a továbbiakban: R.) 105. cikke szerint Magyarország által benyújtott, a méhészeti termékek termelésének és forgalmazásának javítására irányuló program jóváhagyásáról szóló EU Bizottsági C(2010) 6082. számú határozattal elfogadott és e rendelet Mellékletében szereplő Magyar Méhészeti Nemzeti Program (a továbbiakban: Méhészeti Program) alapján vehető igénybe támogatás.

(2) Támogatás az alábbi intézkedésekre vehető igénybe:

a) technikai segítségnyújtás [R. 106. cikk a) pont]:

aa) a méhészeti képzés országos koordinálásához, valamint méhegészségügyi ismeretek gyűjtéséhez és terjesztéséhez;

ab) regionális rendezvény, kongresszus szervezéséhez, az azokon való részvételhez, nemzetközi rendezvényen való részvételhez és elméleti ismeretterjesztéshez;

ac) szaktanácsadó-hálózat működtetéséhez;

ad) bemutató méhészetek látogatásához;

ae) méz kinyeréséhez szükséges új eszközök beszerzéséhez;

b) varroa atka elleni védekezés [R. 106. cikk b) pont]:

ba) varroa atka elleni gyógyszeres védekezéshez;

bb) varroa atka elleni alternatív védekezéshez és a kapcsolódó ellenőrző rendszer működtetéséhez;

c) vándoroltatás korszerűsítése [R. 106. cikk c) pont]:

ca) kaptárak, méhészeti felszerelések azonosítási rendszerének kialakításához, a rendszer fenntartásához;

cb) vándoroltatáshoz szükséges új eszközök beszerzéséhez;

d) méz fizikai-kémiai tulajdonságainak elemzése [R. 106. cikk d) pont];

e) méhcsaládok számának szinten tartása [R. 106. cikk e) pont];

f) méhészettel, méhészeti termékekkel kapcsolatos alkalmazott kutatás [R. 106. cikk f) pont]:

fa) fenológiai és meteorológiai méhészeti megfigyelő hálózat kialakításához és működtetéséhez;

fb) méhegészségügyi és környezetterhelési monitoring vizsgálathoz.

(3) Az intézkedések megvalósítására a szeptember 1-jétől augusztus 31-ig tartó éves időszakokban (a továbbiakban: végrehajtási év) kerül sor.

3. A támogatás igénybevételének általános feltételei

3. § (1) A Méhészeti Program alapján igénybe vehető támogatás iránti kérelmek bírálatával és a támogatások kifizetésével kapcsolatos feladatokat a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH) látja el.

(2) Az MVH legkésőbb az e rendelet hatálybalépését követő tizenötödik napon honlapján közleményben jelenteti meg az egyes intézkedésekre benyújtandó támogatási kérelmekre rendszeresített nyomtatványokat, valamint az elszámolás rendjét. Az egyes kérelmeket az MVH által rendszeresített nyomtatványokon, intézkedésenként külön-külön kell benyújtani. Amennyiben a kérelemhez egyidejűleg más szerv által kiállított okiratot, vagy bizonylatot is mellékelni kell, úgy arról – más jogszabály eltérő rendelkezése hiányában – másolat nyújtható be.

(3) A támogatási kérelmeket a 2010. szeptember 1. – 2011. augusztus 31. közötti végrehajtási időszakra (a továbbiakban: I. időszak) az e rendelet hatálybalépését követő tizenhatodik naptól, a 2011. szeptember 1. – 2012. augusztus 31. közötti végrehajtási időszakra (a továbbiakban: II. időszak) 2011. október 16-ától, a 2012. szeptember 1. – 2013. augusztus 31. közötti végrehajtási időszakra (a továbbiakban: III. időszak) 2012. október 16-ától folyamatosan, postai úton vagy személyesen lehet benyújtani.

(4) A támogatási kérelem jogvesztő benyújtásának határideje:

a) a 2. § (2) bekezdés b) pont ba) alpontja szerinti intézkedés I. időszaka tekintetében 2011. április 6-a, a II. időszak esetében 2012. április 6-a, a III. időszak vonatkozásában 2013. április 6-a;

b) a 2. § (2) bekezdés e) pontja szerinti intézkedés I. időszaka tekintetében 2011. augusztus 3-a, a II. időszak esetében 2012. augusztus 3-a, a III. időszak vonatkozásában 2013. augusztus 3-a;

c) a 2. § (2) bekezdés a) pont aa), valamint ac) alpontja szerinti intézkedések I. időszaka tekintetében 2011. szeptember 15-e, a II. időszak esetében 2012. szeptember 15-e, a III. időszak vonatkozásában 2013. szeptember 15-e;

d) a 2. § (2) bekezdés c) pont ca) alpontja szerinti intézkedésnél:

da) a kaptárazonosító rendszer működtetése, továbbá a rendszer adminisztrációja esetében az I. időszak tekintetében 2011. szeptember 15-e, a II. időszak esetében 2012. szeptember 15-e, a III. időszak vonatkozásában 2013. szeptember 15-e;

db) a kaptárak jelelölésével kapcsolatosan felmerülő költségek esetében az I. időszak tekintetében 2011. szeptember 5-e, a II. időszak esetében 2012. szeptember 5-e, a III. időszak vonatkozásában 2013. szeptember 5-e;

e) az a), b) és c) és d) pontokban nem említett intézkedések esetében az I. időszak tekintetében 2011. szeptember 5-e, a II. időszak esetében 2012. szeptember 5-e, a III. időszak vonatkozásában 2013. szeptember 5-e.

(5) Kérelem módosítása esetén a benyújtás időpontjának a legutolsó módosítás benyújtásának időpontját kell tekinteni a kérelmek elbírálásának sorrendje szempontjából.

(6) A hiánypótlások végső benyújtási határideje a 2. § (2) bekezdése szerinti valamennyi intézkedés esetében az I. időszak tekintetében 2011. október 1-je, a II. időszak esetében 2012. október 1-je, a III. időszak vonatkozásában 2013. október 1-je.

(7) Az MVH a támogatási kérelmeket az I. időszak tekintetében legkésőbb 2011. október 15-ig, a II. időszak esetében legkésőbb 2012. október 15-ig, a III. időszak vonatkozásában legkésőbb 2013. október 15-ig bírálja el és utalja át a jóváhagyott támogatási összeget.

(8) A kérelmek bírálata a 2. § (2) bekezdés b) pont ba) alpontja, valamint e) pontja szerinti intézkedések kivételével a beérkezési sorrend alapján történik.

(9) Ha a kérelem hiányos, az MVH a kérelmezőt hiánypótlásra szólítja fel. A hiánypótlás nem megfelelő vagy a megadott határidőn túli teljesítése esetén az MVH a kérelemről a rendelkezésére álló adatok alapján dönt, vagy az eljárást megszünteti. A hiányos kérelem az elbírálási sorrendben a hiánypótlás beérkezésének időpontja alapján, a hiánypótlás elmaradása esetén a hiánypótlási határidőt követő ötödik munkanap szerint vehető figyelembe.

(10) Az adott intézkedésre meghatározott támogatási keret kimerülését követően beérkezett támogatási kérelmeket az MVH érdemi vizsgálat nélkül elutasítja. A 2. § (2) bekezdés b) pont ba) alpontja, valamint e) pontja szerinti intézkedések esetében, amennyiben a jóváhagyható támogatási igény meghaladja az elkülönített keretösszeget, úgy az egyes kérelmek alapján jóváhagyható támogatási összegeket arányosan csökkenteni kell.

4. § (1)2 A támogatási jogosultságot alátámasztó számlákon és egyéb bizonylatokon szereplő összegekre abban az esetben nyújtható támogatás, amennyiben a kérelmező nevére és címére kiállított számlák, illetve egyéb bizonylatok teljesítési dátuma – az adott intézkedésre vonatkozó, e rendeletben előírt eltérő rendelkezés hiányában – az I. időszak tekintetében 2010. szeptember 1-je és 2011. augusztus 31-e, a II. időszak esetében 2011. szeptember 1-je és 2012. augusztus 31-e, illetve a III. időszak vonatkozásában 2012. szeptember 1-je és 2013. augusztus 31-e közötti időszakra esik.

(2)3 Támogatás csak olyan – kifizetési bizonylattal alátámasztott – termékbeszerzés, illetve szolgáltatás igénybevétele alapján fizethető ki, amelynek ellenértékét a kérelmező megtérítette. Amennyiben a kifizetést átutalással teljesítik, úgy a pénzügyi tranzakciót egyértelműen igazoló bizonylat, vagy bankszámlakivonat másolati példányát is csatolni kell a kérelemhez.

(3) Forinttól eltérő pénznemben kiállított számla esetében a forintra történő átszámítást a számlán feltüntetett szolgáltatásnyújtás/termékértékesítés teljesítésének napján érvényes, az Európai Központi Bank által jegyzett forint/deviza átváltási árfolyam alapján kell elvégezni. Amennyiben a forinttól eltérő pénznemben kiállított számlán teljesítési időszakot jelölnek meg, úgy a forintra történő átszámítást a teljesítési időszak első napján érvényes, az Európai Központi Bank által jegyzett forint/deviza átváltási árfolyamon kell elvégezni.

(4) A 2. § (2) bekezdés a) pont aa), ab), ac), ad) alpontja, illetve f) pont fa) alpontja szerinti intézkedések esetében az útiköltség elszámolásához a kérelemmel benyújtandó gépjármű-használati nyilvántartásnak (a továbbiakban: útnyilvántartás) tartalmaznia kell legalább a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja tv.) 5. számú mellékletének II. 7. pontjában meghatározott adatokat.

(4a)4 A 2. § (2) bekezdés a) pont aa), ab), ac) alpontja szerinti intézkedések esetében

a) saját személygépkocsi használatakor a közúti gépjárművek, az egyes mezőgazdasági, erdészeti és halászati erőgépek üzemanyag- és kenőanyag-fogyasztásának igazolás nélkül elszámolható mértékéről szóló 60/1992. (IV. 1.) Korm. rendelet (a továbbiakban: kormányrendelet) 1. melléklete szerinti alapnorma, az 1. mellékletben fel nem tüntetett típusú személygépkocsi esetén a kormányrendelet 4. § (1) bekezdése szerinti üzemanyag-fogyasztási alapnorma-átalány, valamint az állami adóhatóság (a továbbiakban: NAV) által közzétett mindenkori üzemanyagár, továbbá 9 forint/km általános személygépkocsi normaköltség figyelembevételével útnyilvántartás alapján meghatározott összeg;

b) saját tehergépkocsi használatakor a kormányrendelet 1. melléklete szerinti alapnorma, az 1. mellékletben fel nem tüntetett típusú tehergépkocsi esetén az 1/A. melléklet szerinti üzemanyag-fogyasztási alapnorma-átalány, valamint a NAV által közzétett mindenkori üzemanyagár figyelembevételével útnyilvántartás alapján meghatározott összeg támogatható.

(5) A támogatás alapja – a (6) bekezdésben foglaltak figyelembevételével – a kérelmező által megtérített ellenértékű számla általános forgalmi adó (a továbbiakban: áfa) nélküli összege.

(6) Ha a kérelmező:

a) az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: ÁFA tv.) értelmében áfa-visszatérítésre nem jogosult, akkor a támogatás számításának alapja a támogatás alapját képező számla áfát tartalmazó bruttó összköltsége;

b) az ÁFA tv. értelmében az adott intézkedéssel kapcsolatban részleges áfa-visszatérítésre jogosult, akkor a támogatási hányadra eső, az ÁFA tv. arányosításra vonatkozó előírásai szerint le nem vonható áfa összegével megnő a támogatási alapként elszámolható költségek összege;

c) nem alanya az ÁFA tv.-nek, de alanya az egyszerűsített vállalkozói adóról szóló 2002. évi XLIII. törvénynek, akkor a támogatás számításának alapja az adott támogatási intézkedéshez kapcsolódó elszámolható számlák áfát tartalmazó bruttó összköltsége.

(7) Az agrárpolitikáért felelős miniszter az egyes intézkedések támogatására elkülönített keretösszegek között a teljes éves keretösszeg 10%-át meg nem haladó mértékű átcsoportosítást engedélyezhet.

(8)5 A 2. § (2) bekezdés a) pont ae) alpontja, b) pont ba), bb) alpontja, c) pont ca), cb) alpontja, illetve e) pontja szerinti intézkedések esetében a támogatási jogosultság alapja

a) a megyei kormányhivatalok által – a méhállományok védelméről és a mézelő méhek egyes betegségeinek megelőzéséről és leküzdéséről szóló miniszteri rendelet alapján – az I. időszakban 2010. június 1-je és szeptember 30-a között, a II. időszakban 2011. június 1-je és szeptember 30-a között végzett felmérés szerinti méhcsaládállomány száma;

b) a III. időszakban 2012. szeptember 30-i fordulónapra vonatkozóan a tenyészetek és az ezekkel kapcsolatos egyes adatok országos nyilvántartási rendszeréről szóló miniszteri rendeletben foglalt TIR nyilvántartás szerinti méhcsaládok száma.

(9)6 A III. időszakban a méhcsaládok számát tartalmazó adatokat a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 26. § (3) bekezdés s) pontja alapján, 2012. október 15-éig az MVH részére átadja.

(10)7 A III. időszakban az adminisztratív ellenőrzés során kizárólag azon adatok vehetők figyelembe a támogatás szempontjából, amelyek a TIR nyilvántartásba bejelentésre kerültek és a nyilvántartásban szerepelnek. A kérelemben megjelölt, de a TIR nyilvántartásban nem szereplő adatok után támogatás nem vehető igénybe.

(11)8 A TIR nyilvántartásba való bejelentés teljesítésért, a bejelentett adatok helyességéért, a bejelentés elmaradásáért vagy határidőn túli teljesítéséért az MVH ügyfél-nyilvántartási rendszerében a kérelem benyújtását megelőzően, vagy azzal egyidejűleg regisztrált és méhészeti tevékenységet folytató termelő (a továbbiakban: méhész-gazdálkodó) felelős annak minden jogkövetkezményével együtt.

4. Támogatásra jogosultak köre

5. § A 2. § (2) bekezdésében foglalt intézkedések esetén támogatás igénybevételére az a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 28. §-a szerint regisztrált – vagy ezen regisztráció iránti kérelem másolatát a támogatási kérelemhez csatoló – kérelmező jogosult, aki (amely) megfelel az egyes támogatási célok megvalósításának részletes szabályainál előírt feltételeknek.

5. A támogatás forrása

6. § (1) A támogatás forrása:

a) az adott gazdasági évre a központi költségvetésben a Vidékfejlesztési Minisztérium fejezetében a Méhészeti Nemzeti Program jogcímen a 2. §-ban meghatározottak szerinti célok támogatására előirányzott összeg, valamint

b) az Európai Mezőgazdasági Garancia Alap (a továbbiakban: EMGA) terhére az EU Bizottsága C(2010) 6082 számú határozata szerint a Méhészeti Programban meghatározott célok megvalósításának támogatására meghatározott pénzösszeg.

(2) A kötelezettségvállalás időtartama megegyezik az egyes támogatási célok megvalósításához az Európai Unió által biztosított, a méhészeti termékek termelésének és forgalmazásának általános feltételeit javító intézkedésekről szóló 797/2004/EK tanácsi rendelet végrehajtásának részletes szabályairól szóló 2004. április 29-i 917/2004/EK bizottsági rendelet 2. cikk szerinti támogatás időtartamával.

6. A támogatás folyósítása

7. § A rendelkezésre álló forrás figyelembevételével az MVH dönt a támogatási igény forráshiány miatti elutasításáról, illetve a támogatás arányos csökkentéséről.

8. § (1)9 A támogatási kérelem MVH általi jóváhagyását követően a jóváhagyott támogatási összeget az MVH a forrás rendelkezésre állása esetén a határozat közlésétől számított tizenöt napon belül a kérelmezőnek az ügyfél-nyilvántartási rendszerbe bejelentett fizetési számlájára utalja át.

(2) Az euróban meghatározott támogatás forintban kerül kifizetésre. Az euró-forint átváltásra – amennyiben külön jogszabály másképpen nem rendelkezik – az euróval kapcsolatos agromonetáris rendszernek a mezőgazdaságban való alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról és egyes rendeletek módosításáról szóló 2006. december 20-i 1913/2006/EK bizottsági rendelet 7. cikkének (1) bekezdésében foglaltakat kell alkalmazni.

7. A méhészeti képzés országos koordinálása, méhegészségügyi ismeretek gyűjtésének és terjesztésének támogatása

9. § (1) A 2. § (2) bekezdés a) pont aa) alpontja szerinti támogatás egyrészt a Méhészeti Program képzési feladatainak folyamatos szakmai koordinálását végző személy alkalmazásával – így különösen a munkabér és közterhei, munkába járás, utazási költség, koordinátor képzése – és működésével összefüggő költségek – többek között irodaszerek, internetes honlap fenntartása és frissítése, informatikai eszközök beszerzése és javítása, vírusirtó szoftver és elektronikus jogszabály-nyilvántartási rendszer beszerzése, valamint telefon és internet költségek – fedezésére, másrészt a méhegészségügyi ismeretek gyűjtésének és terjesztésének céljából külföldi szakmai lapok, tanulmányok, statisztikák, méhegészségügyi szakirodalom beszerzésére, fordíttatására, szakmai információk közzétételére vehető igénybe. A támogatás keretösszege az I–III. időszakban legfeljebb 80 000 euró/végrehajtási év.

(2) Az (1) bekezdés szerinti támogatást az Országos Magyar Méhészeti Egyesület (a továbbiakban: OMME) igényelheti.

(3) A méhészeti képzés országos koordinációjának támogatása az I–III. időszakban végrehajtási évenként havi tételes elszámolással igényelhető. A munkába járás költségénél az éves bérlet vásárlásáról szóló számla összegéből a számla teljesítési időpontjától függetlenül a havi bérletszelvényre eső rész vehető figyelembe. Amennyiben végrehajtási évenként az augusztus havi tételes elszámolásnál a kérelem alapjául szolgáló költségeket igazoló bizonylatok bármelyikének teljesítési dátuma a következő végrehajtási időszakra esik, azonban a felmerült költségek egyértelműen a megelőző időszakra vonatkoznak – így különösen telefonköltség, internetes honlap fenntartásának költségei –, úgy ezen költségeket az augusztus havi tételes elszámolásnál kell figyelembe venni, függetlenül a kiállított számla teljesítési dátumától.

(4) A méhegészségügyi ismeretek gyűjtésének és terjesztésének támogatása az I–III. időszakban végrehajtási évenként egy alkalommal igényelhető. Külföldi szakmai lapok, tanulmányok, statisztikák, méhegészségügyi szakirodalom beszerzése esetében, amennyiben a költségeket igazoló bizonylatok bármelyikének teljesítési dátuma az előző végrehajtási időszakra esik (éves megrendelés miatt), azonban a felmerült költségek egyértelműen a kérelem benyújtásához kapcsolódó végrehajtási időszakára vonatkoznak, úgy ezen költségek elszámolhatók az adott időszakban.

(5) Az (1) bekezdésben meghatározott méhészeti képzés országos koordinálása esetében a kapcsolódó költségek az alábbi mértékben támogathatóak:

a) a koordinátori tevékenységet végző személy alkalmazásával összefüggő közvetlen költségek (munkabér és közterhei) esetében legfeljebb 630 000 forint/hó;

b)10 a koordinátori tevékenységet végző személynek a munkáltató által fizetett munkába járási költsége esetében a külön jogszabály szerint a munkáltató által kötelezően megtérítendő összegek, de legfeljebb 30 000 forint/hó:

ba) a lakóhely vagy a tartózkodási hely és a munkavégzés helye közötti napi munkába járással kapcsolatos költségtérítés;

bb) a tartózkodási helyről legfeljebb hetente egyszer a lakóhelyre történő haza- és visszautazással kapcsolatos költségtérítés;

c)11 a feladat végrehajtásához kapcsolódó alábbi utazási költségek esetében legfeljebb összesen 50 000 forint/hó:

ca) saját személygépkocsi használata;

cb) helyközi tömegközlekedéssel történő utazás költsége;

d) az irodaszerek költségei esetében legfeljebb 200 000 forint/év;

e) az internetes honlap fenntartása és frissítése esetében legfeljebb 60 000 forint/hó, ezen költség nem számolható el, amennyiben az OMME a 19. § (5) bekezdés d) pontja alapján főállásban informatikust alkalmaz;

f) mobil és vezetékes telefon, internetköltségek esetében legfeljebb 35 000 forint/hó;

g) a vírusirtó szoftver esetében legfeljebb 15 000 forint/év, elektronikus jogszabály-nyilvántartási rendszer beszerzéséhez legfeljebb 110 000 forint/év;

h)12 a munkavégzéshez szükséges informatikai eszközök, valamint az egyéb műszaki eszközök beszerzése (fényképezőgép, kamera, fényképezőgéphez akkumulátor, akkumulátortöltő, UPS, GPS, diktafon, headset, fénymásoló, projektor) és javítása esetében legfeljebb 500 000 forint/év,

i) az adott végrehajtási időszak alatt legfeljebb két alkalommal a koordinátor képzése esetében a részvételi díj, valamint a szállás- és étkezési költség legfeljebb 50 000 forint/fő/képzés.

(6) Az (1) bekezdésben meghatározott méhészeti képzés országos koordinálása esetén benyújtandó támogatási kérelemhez csatolni kell:

a) az I. időszak első támogatási kérelmével egyidejűleg a munkaszerződés másolati példányát; a szerződés másolati példányát az I–III. végrehajtási időszakban akkor kell ismételten benyújtani, ha a koordinátor személyében, továbbá a szerződés tartalmában, adataiban változás következik be;

b) a kérelem alapjául szolgáló költségeket igazoló bizonylatok – így különösen a kérelmező nevére és címére kiállított számla, valamint az ellenérték megtérítését igazoló bizonylat, a havi bérkifizetési lista, valamint az ez alapján történő kifizetés megtörténtét igazoló bizonylat – másolati példányát;

c) a feladat végrehajtásához kapcsolódó utazási költségek elszámolása esetén útnyilvántartást, valamint az ez alapján történő kifizetés megtörténtét igazoló bizonylat másolati példányát;

d)13 helyközi tömegközlekedéssel történő munkába járással kapcsolatos költségek, valamint a feladat végrehajtásához kapcsolódó utazási költségek elszámolásához a bérlet vagy jegy másolati példányát, és a bérlet átvételét a koordinátor aláírásával igazoló dokumentumot, továbbá a kérelmező nevére és címére kiállított számla, valamint annak pénzügyi teljesítését igazoló bizonylat másolati példányát, továbbá az útiköltség elszámolást a helyközi tömegközlekedéssel történő utazáshoz;

e) a koordinátor tevékenységről szóló havi jelentést, amelynek tartalmaznia kell az irodaszerek felhasználásáról, továbbá a tárgyhavi eredmények értékeléséről szóló beszámolót;

f) a koordinátor képzése esetében a képzésen való részvételt igazoló dokumentum másolati példányát, valamint a képzés részvételi díjáról, a szállás- és étkezési költségekről a kérelmező nevére és címére kiállított számla, továbbá az ellenérték megtérítését igazoló bizonylat másolati példányát.

(7) Az (1) bekezdésben meghatározott méhegészségügyi ismeretek gyűjtésének és terjesztésének támogatása esetében a kapcsolódó költségek méhegészségügyi szakirodalom fordítása esetében legfeljebb 2,5 forint/karakterig támogathatók, szóközök nélkül számolva a célnyelvi szöveg karakterszáma alapján, megbízás esetén ennek a közterhekkel növelt összege.

(8) Az (1) bekezdésben meghatározott méhegészségügyi ismeretek gyűjtésének és terjesztésének esetén benyújtandó támogatási kérelemhez csatolni kell:

a) a kérelem alapjául szolgáló költségeket igazoló bizonylatok – kérelmező nevére és címére kiállított számla, valamint az ellenérték megtérítését igazoló bizonylat – másolati példányát, a méhegészségügyi szakirodalom fordításáról szóló számlának tartalmaznia kell az adott cikk eredeti címét, valamint a „Fordítás” tevékenység megjelölést és a teljesítés igazolását, újságok előfizetése esetében a számlának tartalmaznia kell az előfizetés időszakát, valamint az újság periodicitását vagy a kérelmező nyilatkozatát erre vonatkozóan;

b) méhegészségügyi szakirodalom fordítása esetében a fordítási tevékenységre kötött vállalkozói vagy megbízási szerződés másolati példányát, ez utóbbihoz csatolni kell a bérkifizetési lista, valamint a fordítást végző személynek a fordítási tevékenység elvégzése évében szerzett jövedelmek számfejtésének módjáról tett nyilatkozata másolati példányát, továbbá a bérkifizetési lista alapján történő kifizetés megtörténtét igazoló bizonylat másolati példányát;

c) a végrehajtásról és az elszámolásról szóló beszámolót;

d) a lefordított cikkek eredeti nyelvű másolati példányát;

e) a megjelentett méhegészségügyi ismeretek című kiadvány egy eredeti példányát.

(9) Nem igényelhető támogatás olyan szakmai lapok, tanulmányok, statisztikák és méhegészségügyi szakirodalom beszerzésére, fordíttatására,

a) amit a koordinátor, vagy a szaktanácsadók készítettek;

b) amit az OMME nem tett közzé a honlapján, vagy méhészeti szaklapban vagy a megjelentett méhegészségügyi ismeretek című önálló kiadványban az adott végrehajtási év végéig;

c)14

8. Regionális rendezvény, kongresszus szervezése és az azon való részvétel, nemzetközi rendezvényen való részvétel, elméleti ismeretterjesztés támogatása

10. § (1) A 2. § (2) bekezdés a) pont ab) alpontja szerinti támogatás a szakmai ismeretek és új információk átadásán túl méhészeti eszközök bemutatására is szolgáló, legalább naponta három méhészeti szakmai előadást magában foglaló regionális rendezvény megszervezéséhez, nemzetközi rendezvényen való részvételhez és kiállítás szervezéséhez, továbbá legalább húsz fő részvételével megtartott elméleti ismeretterjesztéshez (a továbbiakban együtt: program) vehető igénybe. A támogatás keretösszege az I–III. időszakban legfeljebb 180 000 euró/végrehajtási év.

(2) Regionális rendezvény, kongresszus szervezése és az azon való részvétel, valamint elméleti ismeretterjesztés esetén támogatást igényelhet az adott programot szervező, a költségeket viselő OMME vagy OMME tagszervezet, nemzetközi rendezvényen való részvétel, kiállítás szervezése esetén az OMME, az (1) bekezdésben meghatározott keretösszeg mértékéig.

(3) Támogatási kérelem az I–III. időszakban végrehajtási évenként több alkalommal is, de adott program esetében csak egyszer nyújtható be. A kérelem főlapján, és betétlapja(i)n az OMME-nek és az OMME tagszervezeteknek az aláírást az egyesület pecsétjével is hitelesíteni kell. Minden programra vonatkozóan külön támogatási kérelmet kell benyújtani. Amennyiben a program kezdő időpontja a következő végrehajtási időszakra esik, azonban a program előkészítésével, szervezésével kapcsolatban felmerült költségek a megelőző időszakra vonatkoznak (így különösen újsághirdetés, meghívó készítésének, kipostázásának, egyéb nyomdai munkának a költségei), úgy ezen költségek abban a végrehajtási időszakban számolhatók el, amelyben a programot ténylegesen megvalósítják, függetlenül az előkészítés, szervezés költségeiről kiállított számla teljesítési dátumától. A kérelem jogvesztő benyújtási határideje a program zárónapjától számított negyvenöt munkanap.

(4) A támogatás igénylője köteles a program dátumát, kezdési időpontját és várható időtartamát, helyszínét, illetve a program típusát (elméleti ismeretterjesztés, regionális rendezvény, nemzetközi rendezvény), továbbá az előadó(k) nevét és az előadás(ok) témáját az MVH-nak előzetesen bejelenteni. A bejelentést az MVH által rendszeresített és az MVH honlapján közleményben közzétett nyomtatványon személyesen vagy faxon kell benyújtani legkésőbb a program, vagy a képzés kezdő időpontját megelőző ötödik munkanapig beérkezően. A bejelentés elmulasztása vagy határidőn túl történő benyújtása esetén, vagy ha a bejelentés nem tartalmazza legalább a program dátumát, kezdési időpontját, várható időtartamát, helyszínét, az érintett program(ok) költségei nem számolhatók el.

(5)15

(6) Előadói díj szaktanácsadó esetében csak akkor számolható el, ha az OMME-val szaktanácsadói tevékenységre kötött vállalkozói szerződésben nevesített megyén és tevékenységi körön kívüli témában tart előadást.

11. § (1) Regionális rendezvény esetében kizárólag a következő költségek támogathatóak:

a) előadói díjak legfeljebb 35 000 forint/alkalom, megbízási szerződés esetén ennek közterhekkel növelt összege, a tolmács díja legfeljebb 50 000 forint/alkalom, megbízási szerződés esetén ennek közterhekkel növelt összege;

b) előadók és tolmácsok elszállásolási költsége legfeljebb 10 000 forint/nap/fő, kizárólag az előadás napján felmerült étkezési költségeik, valamint az OMME tagszervezet elnökének vagy megbízottjának étkezési költsége legfeljebb 3000 forint/nap/fő;

c)16 előadók és tolmácsok utazási költsége:

ca) saját személygépkocsi használata;

cb) saját tehergépkocsi használata;

cc) helyközi tömegközlekedéssel történő utazás költsége;

d) újsághirdetési költségek legfeljebb 200 000 forint/rendezvény értékben, amennyiben a hirdetés a rendezvény szakmai jellegét emeli ki;

e) rendezvényújság készítésének költsége, legfeljebb 300 000 forint/rendezvény;

f) meghívók készítésének és fénymásolásának, valamint postázásának költségei legfeljebb 100 000 forint/rendezvény;

g) épülethelyiség bérlésének, karbantartásának és takarításának költségei;

h) rendezvénysátor bérleti díja;

i) pavilon installáció – többek között a pavilonbérlés díja, pavilonszállítás, pavilontelepítés, pavilonbontás – költségei, továbbá a pavilonok felszereltségének – ide értve az áramellátás kiépítésének – költsége;

j) hangosítás, kivetítés költségei (szolgáltatás vagy bérleti díj);

k)17 rendezvény egészségügyi és rendészeti, hatósági engedélyezési, vagyonvédelmi biztosításának költségei,

l) projektor bérlés költségei, nem számítva a bérléssel kapcsolatban felmerült szállítási költségeket.

(2) A regionális rendezvény esetén benyújtandó támogatási kérelemhez csatolni kell:

a) a kérelem alapjául szolgáló költségeket igazoló bizonylatok – kérelmező nevére és címére kiállított számla, valamint az ellenérték megtérítését igazoló bizonylat – másolati példányát;

b) előadói és tolmácsolási díj elszámolása esetén a vállalkozói vagy a megbízási szerződés másolati példányát – ez utóbbihoz csatolni kell a bérkifizetési lista, valamint az előadónak vagy a tolmácsnak a program megvalósulása évében a szerzett jövedelmek számfejtésének módjáról tett nyilatkozata másolati példányát, továbbá a bérkifizetési lista alapján történő kifizetés megtörténtét igazoló bizonylat másolati példányát;

c) előadók és tolmácsok utazási költsége esetében:

ca) gépjárművel történő utazás esetén az útnyilvántartást, valamint az ez alapján történő kifizetés megtörténtét igazoló bizonylat másolati példányát;

cb) tömegközlekedés esetén a vonatjegy vagy buszjegy másolati példányát, és a kérelmező nevére és címére kiállított számla, valamint az ellenérték megtérítését igazoló bizonylat másolati példányát, továbbá az útiköltség elszámolást a tömegközlekedéssel történő utazáshoz;

d) a regionális rendezvény szervezésével kapcsolatos bármely szolgáltatás igénybevétele esetében a szerződés(ek) másolati példányát, amennyiben e szolgáltatásokat a kérelmező szerződés alapján vette igénybe – épülethelyiség bérlés esetén szerződés csak a 20 000 forint/alkalom feletti bérleti díjhoz szükséges;

e) meghívók készítése, fénymásolása, valamint a postaköltség elszámolásakor a kiküldött meghívó eredeti példányát, amelynek tartalmaznia kell legalább a rendezvény dátumát, az egyes előadások időpontját és helyszínét, a szakmai program megnevezését, az előadók nevét és az előadások témáját – ha az adott meghívón több rendezvény időpontja is szerepel, a kérelmezőnek csatolnia kell egy nyilatkozatot arról, hogy a meghívó készítésével, fénymásolásával, valamint a postázásával kapcsolatban felmerült költségeket milyen arányban osztja meg az egyes rendezvények között;

f) újsághirdetési költség elszámolásakor a hirdetés(ek) eredeti példányát, amelynek tartalmaznia kell legalább a rendezvény időpontját és helyszínét, valamint a szakmai program megnevezését;

g) rendezvényújság készítésének költsége esetében a rendezvényújság eredeti példányát;

h) a rendezvényen elhangozott valamennyi előadás tematikáját, amelyen fel kell tüntetni az előadó nevét és az előadás témáját;

i) épülethelyiség bérlés költségeinek elszámolásakor, amennyiben a számla több rendezvényre vonatkozó bérleti díjat is tartalmaz, úgy a kérelmező nevére és címére kiállított – a rendezvény dátumát tartalmazó – számla, valamint az ellenérték megtérítését igazoló bizonylat másolati példánya mellett a kérelmezőnek csatolnia kell egy nyilatkozatot arról, hogy a bérleti díjat milyen arányban osztja meg az egyes rendezvények között;

j) étkezési és/vagy szállásköltségek elszámolásakor a kérelmező nevére és címére kiállított számla, valamint az ellenérték megtérítését igazoló bizonylat másolati példányához csatolni kell egy nyilatkozatot, amelynek tartalmaznia kell a szállóvendégek, és/vagy az étkezést igénybe vevők nevét;

k) a szervező nyilatkozatát arról, hogy a méhészek nem fizettek részvételi vagy belépődíjat;

l) az OMME nyilatkozatát a rendezvény Méhészeti Programba illeszkedéséről;

m) az OMME tagsági igazolását, amennyiben a kérelmet tagszervezet nyújtja be.

12. § (1) Elméleti ismeretterjesztés támogatása esetében kizárólag a következő költségek támogathatóak:

a) előadói díjak legfeljebb 35 000 forint/alkalom, megbízási szerződés esetén ennek közterhekkel növelt összege;

b) előadók elszállásolási költsége legfeljebb 10 000 forint/nap/fő, kizárólag az előadás napján felmerült étkezési költségeik, valamint az OMME tagszervezet elnökének vagy megbízottjának étkezési költsége legfeljebb 3000 forint/nap/fő;

c)18 előadók utazási költsége:

ca) saját személygépkocsi használata;

cb) saját tehergépkocsi használata;

cc) helyközi tömegközlekedéssel történő utazás költsége;

d) meghívók készítésének és fénymásolásának, valamint postázásának költségei legfeljebb 50 000 forint/rendezvény;

e) épülethelyiség bérlésének költségei;

f) hangosítás, kivetítés költségei (szolgáltatás vagy bérleti díj);

g) projektor bérlés költségei – nem számítva a bérléssel kapcsolatban felmerült szállítási költségeket;

h) a végrehajtási időszak alatt legfeljebb két alkalommal a szaktanácsadók képzése, elszállásolási költségek legfeljebb 10 000 forint/nap/fő, illetve kizárólag az előadás napján felmerült étkezési költségek legfeljebb 3 000 forint/nap/fő.

(2) Az elméleti ismeretterjesztés esetén benyújtandó támogatási kérelemhez csatolni kell:

a) a kérelem alapjául szolgáló költségeket igazoló bizonylatok – így különösen a kérelmező nevére és címére kiállított számla, és az ellenérték megtérítését igazoló bizonylat – másolati példányát;

b) előadói díj elszámolása esetén a vállalkozói vagy a megbízási szerződés másolati példányát; ez utóbbihoz csatolni kell a bérkifizetési lista, valamint az előadónak az elméleti ismeretterjesztés megvalósulása évében a szerzett jövedelmek számfejtésének módjáról tett nyilatkozata másolati példányát, továbbá a bérkifizetési lista alapján történő kifizetés megtörténtét igazoló bizonylat másolati példányát;

c) előadók utazási költsége esetében:

ca) gépjárművel történő utazás esetén az útnyilvántartást, valamint az ez alapján történő kifizetés megtörténtét igazoló bizonylat másolati példányát;

cb)19 tömegközlekedés esetén a vonatjegy vagy buszjegy másolati példányát, és a kérelmező nevére és címére kiállított számla, valamint az ellenérték megtérítését igazoló bizonylat másolati példányát, továbbá az útiköltség elszámolást a helyközi tömegközlekedéssel történő utazáshoz;

d) az elméleti ismeretterjesztés szervezésével kapcsolatos bármely szolgáltatás igénybevétele esetében a szerződés(ek) másolati példányát, amennyiben e szolgáltatásokat a kérelmező szerződés alapján vette igénybe (épülethelyiség bérlés esetén szerződés csak a 20 000 forint/alkalom feletti bérleti díjhoz szükséges);

e)20 meghívók készítése, fénymásolása, valamint a postaköltség elszámolásakor a kiküldött meghívó egy példányát, amelynek tartalmaznia kell legalább az elméleti ismeretterjesztés dátumát, időpontját és helyszínét, az előadó(k) nevét és az előadás(ok) témáját, (amennyiben az adott meghívón több elméleti ismeretterjesztés időpontja is szerepel, a kérelmezőnek csatolnia kell egy nyilatkozatot arról, hogy a meghívó készítésével, fénymásolásával, valamint postázásával kapcsolatban felmerült költségeket milyen arányban osztja meg az egyes elméleti ismeretterjesztések között);

f) az elméleti ismeretterjesztés alkalmával elhangzott valamennyi előadás tematikáját, amelyen fel kell tüntetni az előadó nevét és az előadás témáját;

g) épülethelyiség bérlés költségeinek elszámolásakor amennyiben a számla több elméleti ismeretterjesztésre vonatkozó bérleti díjat is tartalmaz, úgy a kérelmező nevére és címére kiállított –az elméleti ismeretterjesztés(ek) dátumát tartalmazó – számla, valamint az ellenérték megtérítését igazoló bizonylat másolati példánya mellett a kérelmezőnek csatolnia kell egy nyilatkozatot arról, hogy a bérleti díjat milyen arányban osztja meg az egyes elméleti ismeretterjesztések között;

h) étkezési és/vagy szállásköltségek elszámolásakor a kérelmező nevére és címére kiállított számla, valamint az ellenérték megtérítését igazoló bizonylat másolati példányához csatolni szükséges egy nyilatkozatot, amelynek tartalmaznia kell a szállóvendégek, és/vagy az étkezést igénybe vevők nevét;

i) a résztvevők nevét, címét és aláírását, az előadó(k) nevét, az előadás(ok) címét, az elméleti ismeretterjesztés helyszínét, időpontját tartalmazó jelenléti ívet;

j) a szaktanácsadók képzése esetében a képzésen való részvételt igazoló dokumentum másolati példányát, illetve a vezető szaktanácsadó igazolását a távolmaradásról, amennyiben nem az összes szaktanácsadó vett részt a képzésen, valamint a szállás- és étkezési költségekről a kérelmező nevére és címére kiállított számla, továbbá az ellenérték megtérítését igazoló bizonylat másolati példányát;

k) a szervező nyilatkozatát arról, hogy a méhészek nem fizettek részvételi vagy belépődíjat;

l) az OMME nyilatkozatát a rendezvény Méhészeti Programba illeszkedéséről;

m) az OMME tagsági igazolását, amennyiben a kérelmet tagszervezet nyújtja be.

13. § (1) Nemzetközi rendezvényen való részvétel és kiállítás szervezésének támogatása esetében kizárólag a következő költségek támogathatóak:

a)21 legfeljebb harminc fő utazási költsége legfeljebb 300 000 forint/fő összegig:

aa) saját személygépkocsi használata;

ab) saját tehergépkocsi használata;

ac) helyközi tömegközlekedéssel történő utazás költsége;

ad) bérelt busszal történő utazás költsége;

ae) repülővel történő utazás költsége;

b) legfeljebb harminc fő szállásköltsége legfeljebb 30 000 forint/fő/nap összeg erejéig;

c) legfeljebb harminc fő regisztrációs és/vagy részvételi díja;

d) legfeljebb három fő esetében napidíjra legfeljebb 100 euró/fő/nap és közterhei összegig;

e) pavilonbérlés és kiállítási tér kialakításának költségei – így különösen a bérleti díj, valamint a szerződés alapján végzett standberendezés, installáció bérlésének vagy gyártásának, valamint szállításának, helyszínen történő építésének és bontásának díja –, továbbá a standok felszereltségének, karbantartásának – többek között takarításának, szemétszállításának – szerződés alapján történő biztosításához kapcsolódó költségek (a kiállítási terület bérleti díjában foglalt költségek összegének levonásával).

(2) A nemzetközi rendezvény esetén benyújtandó támogatási kérelemhez csatolni kell:

a) a kérelem alapjául szolgáló költségeket igazoló bizonylatok – így különösen a kérelmező nevére és címére kiállított számla, valamint az ellenérték megtérítését igazoló bizonylat – másolati példányát, továbbá az idegen nyelven kiállított számla, bizonylat esetében – angol, francia, német nyelv kivételével – a számla, bizonylat fordítását;

b) résztvevők utazási költsége esetében:

ba) gépjárművel történő utazás esetén az útnyilvántartást, valamint az ez alapján történő kifizetés megtörténtét igazoló bizonylat másolati példányát;

bb)22 helyközi tömegközlekedés esetén a vonatjegy vagy buszjegy másolati példányát, és a kérelmező nevére és címére kiállított számla, valamint az ellenérték megtérítését igazoló bizonylat másolati példányát, továbbá az útiköltség elszámolást a helyközi tömegközlekedéssel történő utazáshoz;

bc)23 bérelt busszal történő utazás esetén – a nemzetközi rendezvény helyszínére utazó és onnan hazautazók pontos létszámát feltüntető – menetlevelet, és a kérelmező nevére és címére kiállított számla, valamint az ellenérték megtérítését igazoló bizonylat másolati példányát;

bd) repülőgéppel történő utazás esetében a turistaosztályra szóló beszállókártya másolati példányát, és a kérelmező nevére és címére kiállított számla, valamint az ellenérték megtérítését igazoló bizonylat másolati példányát;

c) a nemzetközi rendezvényen való részvétellel és a kiállítás szervezésével kapcsolatos bármely szolgáltatás igénybevétele esetében a szerződés(ek) másolati példányát, amennyiben e szolgáltatásokat a kérelmező szerződés alapján vette igénybe; a kiállítási terület (stand) bérletére vonatkozó – legalább a stand méretét, elhelyezkedését (stand száma, helyszínrajz) tartalmazó – szerződést vagy más igazoló dokumentumot – többek között megrendelőt – csatolni kell a kérelemhez;

d) a legfeljebb harminc fő utazási és szállásköltségének, valamint regisztrációs és/vagy részvételi díjának elszámolásakor, amennyiben e szolgáltatásokról kiállított számlák olyan személyek költségeit is tartalmazzák, akik után a kérelmező nem igényel támogatást, csatolni kell egy olyan nyilvántartást, amely alapján egyértelműen beazonosítható, hogy az adott számlák alapján a támogatott résztvevőkre lebontva pontosan mennyi utazási, szállásköltséget, valamint regisztrációs és/vagy részvételi díjat igényel a kérelmező, és a kérelmezőnek nyilatkoznia kell arról, hogy azon résztvevőknek, akik után támogatást igényel, nem kellett regisztrációs és/vagy részvételi díjat fizetniük;

e) napidíj elszámolás esetében a bérkifizetési listát, valamint a kiutazónak az utazás évében a szerzett jövedelmek számfejtésének módjáról tett nyilatkozata másolati példányát, továbbá a napidíj bérkifizetési lista alapján történő kifizetésének megtörténtét igazoló bizonylat másolati példányát;

f) a rendezvény meghívóját vagy a programleírást, idegen nyelven kiállított meghívó és programleírás magyar nyelvű fordítását;

g)24 szakmai beszámolót a nemzetközi rendezvényről;

h) a résztvevő(k) OMME tagságáról szóló igazolás(oka)t vagy az OMME-val kötött megbízási szerződését;

i) három vagy több fő csoportos utazása esetén a jelenléti ívet, amelynek tartalmaznia kell a nemzetközi rendezvény helyszínét, időpontját vagy időtartamát, a szakmai program(ok) megnevezését, a résztvevők nevét, címét és aláírását.

(3) Amennyiben a tényállás tisztázása szükségessé teszi, az MVH az OMME-t a (2) bekezdés a) pontja szerinti, idegen nyelven kiállított számla, bizonylat hiteles magyar fordításának benyújtására hívhatja fel.

(4) Az (1) bekezdés d) pontjában megjelölt napidíj esetében a forintra történő átszámítást a külföldi kiküldetés első napján érvényes, az Európai Központi Bank által jegyzett forint/deviza átváltási árfolyam alapján kell elvégezni.

9. Szaktanácsadó-hálózat működtetésének támogatása

14. § (1) A 2. § (2) bekezdés a) pont ac) alpontja szerinti támogatás a megyénként és a fővárosban egy-egy fő méhészeti szaktanácsadóból és egy fő vezető szaktanácsadóból álló országos hálózat működtetéséhez vehető igénybe. A támogatás csak abban az esetben igényelhető, ha a szaktanácsadó a tanácsadást az OMME elnöke által igazoltan hetente legalább huszonöt órában végzi, amely időtartamból hetente legfeljebb egy, nyolc órát meg nem haladó fogadónap esik hétvégére. A támogatás keretösszege az I–III. időszakban legfeljebb 470 000 euró/végrehajtási év.

(2) A szaktanácsadó-hálózat működtetésének támogatását az OMME igényelheti az (1) bekezdésben meghatározott keretösszeg mértékéig.

(3) A szaktanácsadó-hálózat működtetésének támogatása az I–III. időszakban végrehajtási évenként havi tételes elszámolással igényelhető. A vezető szaktanácsadó munkába járási költségénél az éves bérlet vásárlásáról szóló számla összegéből a számla teljesítési időpontjától függetlenül a havi bérletszelvényre eső rész vehető figyelembe. Amennyiben végrehajtási évenként az augusztus havi tételes elszámolásnál a kérelem alapjául szolgáló költségeket igazoló bizonylatok bármelyikének teljesítési dátuma a következő végrehajtási időszakra esik, azonban a felmerült költségek egyértelműen a megelőző időszakra vonatkoznak – így különösen telefonköltség, irodabérlet, internetes honlap fenntartásának költségei –, úgy ezen költségeket az augusztus havi tételes elszámolásnál kell figyelembe venni, függetlenül a kiállított számlá(k) teljesítési dátumától.

(4) A kapcsolódó költségek az alábbi mértékben támogathatóak:

a) az OMME által megyei szaktanácsadónként éves szinten meghatározott vállalkozási díjra legfeljebb 396 000 forint/hó összegig, amely tartalmazza az OMME által elfogadott utazási terv alapján kiszámolt átalány jellegű utazási költséget, valamint a vállalkozói szerződésben foglalt feladatok teljesítéséhez kapcsolódó összes költséget;

b) a vezető szaktanácsadó alkalmazásával összefüggő közvetlen költségek (munkabér és közterhei) esetében legfeljebb 630 000 forint/hó;

c)25 a vezető szaktanácsadónak a munkáltató által fizetett munkába járási költsége esetében a külön jogszabály szerint a munkáltató által megtérített összegek, de legfeljebb 30 000 forint/hó:

ca) a lakóhely vagy a tartózkodási hely és a munkavégzés helye közötti napi munkába járással kapcsolatos költségtérítés;

cb) a tartózkodási helyről legfeljebb hetente egyszer a lakóhelyre történő haza- és visszautazással kapcsolatos költségtérítés;

d)26 a vezető szaktanácsadónak a feladat végrehajtásához kapcsolódó alábbi utazási költségek esetében legfeljebb összesen 60 000 forint/hó:

da) saját személygépkocsi használata;

db) saját tehergépkocsi használata;

dc) helyközi tömegközlekedéssel történő utazás költsége;

e) a vezető szaktanácsadó telefon- és internet költségeire legfeljebb 35 000 forint/hó;

f) a megyei szaktanácsadók telefondíjára legfeljebb 20 000 forint/fő/hó;

g) vírusirtó szoftverre legfeljebb 15 000 forint/fő/év;

h) irodaszerekre és informatikai adattároló eszközökre 1 600 000 forint/év;

i) nyomdai fénymásolási és sokszorosítási költségekre legfeljebb 1 500 000 forint/év;

j)27 a munkavégzéshez szükséges számítástechnikai és irodagépek, valamint az egyéb műszaki eszközök (antibiotikum gyorsteszt-szett, refraktométer, fényképezőgép, kamera, fényképezőgéphez akkumulátor, akkumulátortöltő, UPS, GPS, diktafon, headset, fénymásoló, projektor) javítása és karbantartására, szükség szerinti pótlására legfeljebb 1 500 000 forint/év;

k)28

(5) Az (1) bekezdésben meghatározott intézkedésre benyújtandó támogatási kérelemhez csatolni kell:

a) az I. időszak első támogatási kérelmével egyidejűleg kell benyújtani, az I–III. időszakban akkor kell ismételten benyújtani, ha bármely megyei szaktanácsadó személyében, továbbá a vállalkozói szerződés(ek) tartalmában, adataiban vagy a vezető szaktanácsadó személyében, továbbá a munkaszerződés tartalmában, adataiban változás következik be:

aa) a megyei szaktanácsadók vállalkozói, a vezető szaktanácsadó munkaszerződésének másolati példányát;

ab) a megyei szaktanácsadók vállalkozói igazolványának vagy egyéni vállalkozóként, egyéni cégként történő bejegyzését igazoló internetes nyilvántartás nyomtatott példányát, társas vállalkozás esetén a társasági szerződés másolati példányát;

ac) a (4) bekezdés a) pontja szerinti, az OMME által meghatározott vállalkozási díj részletezését és igazolását;

b) a kérelem alapjául szolgáló költségeket igazoló bizonylatok (kérelmező nevére és címére kiállított számla, valamint az ellenérték megtérítését igazoló bizonylat, a vezető szaktanácsadó esetében a havi bérkifizetési lista, továbbá az ez alapján történő kifizetés megtörténtét igazoló bizonylat) másolati példányait;

c) a vezető szaktanácsadó feladatának végrehajtásához kapcsolódó utazási költségek elszámolása esetén az útnyilvántartást, valamint az ez alapján történő kifizetés megtörténtét igazoló bizonylat másolati példányát;

d)29 a vezető szaktanácsadó helyközi tömegközlekedéssel történő munkába járásával kapcsolatos költségek, valamint a feladatának végrehajtásához kapcsolódó utazási költségek elszámolásához a bérlet vagy jegy másolati példányát, és a bérlet átvételét a vezető szaktanácsadó aláírásával igazoló dokumentumot, továbbá a kérelmező nevére és címére kiállított számla, valamint annak pénzügyi teljesítését igazoló bizonylat másolati példányát, továbbá az útiköltség elszámolást a helyközi tömegközlekedéssel történő utazáshoz;

e) a szaktanácsadók által a havi tevékenységükről készített összefoglaló jelentéseket, amelyeknek tartalmazniuk kell az irodaszerek és nyomtatványok felhasználásának ismertetését is, valamint a tárgyhavi eredmények értékeléséről szóló beszámolót;

f) a fogadóórákról szóló nyilvántartások másolati példányát;

g) az irodaszerek, nyomtatványok szaktanácsadó(k) által történő átvételének igazolását;

h) az OMME elnöke által kiállított igazolást arra vonatkozóan, hogy minden egyes szaktanácsadó a tanácsadást hetente legalább 25 órában végzi, amelyből legfeljebb egy, 8 órát meg nem haladó fogadónap esik hétvégére.

10. Bemutató méhészetek látogatásának támogatása

15. § (1) A 2. § (2) bekezdés a) pont ad) alpontja szerinti támogatás az OMME által elfogadott ún. „bemutató méhészetek” látogatásához, ismertetéséhez vehető igénybe. Támogatás csak olyan bemutató méhészet látogatásához nyújtható, amelyen a látogatók száma legalább húsz fő és a bemutató méhészet szerepel az OMME honlapján közzétett listában. A támogatás keretösszege az I–III. időszakban legfeljebb 70 000 euró/végrehajtási év.

(2) Bemutató méhészetek látogatásának támogatását az OMME, vagy tagszervezetei igényelhetik az e bekezdésben meghatározott keretösszeg mértékéig.

(3) Támogatási kérelem az I–III. időszakban végrehajtási évenként több alkalommal is benyújtható. A kérelem jogvesztő benyújtási határideje a program zárónapjától számított 45 munkanap.

(4) A támogatás igénylője köteles a program dátumát, kezdési időpontját és várható időtartamát, helyszínét, illetve a program típusát (bemutató méhészet látogatása), továbbá a bemutató méhész(ek) nevét és a bemutató(k) témáját az MVH-nak előzetesen bejelenteni. A bejelentést az MVH által rendszeresített és az MVH honlapján közleményben közzétett nyomtatványon személyesen vagy faxon kell benyújtani legkésőbb a program, vagy a képzés kezdő időpontját megelőző ötödik munkanapig beérkezően. A bejelentés elmulasztása vagy határidőn túl történő benyújtása esetén, vagy ha a bejelentés nem tartalmazza legalább a program dátumát, kezdési időpontját, várható időtartamát, helyszínét, az érintett program(ok) költségei nem számolhatók el.

(5)30

(6) Az (1) bekezdésben meghatározott intézkedés esetében kizárólag a következő költségek támogathatóak:

a) legfeljebb 100 000 forint/alkalom egy-egy méhész telephelyén tartott gyakorlati bemutató költségére, amely megbízási szerződés esetében tartalmazza a kérelmező által fizetendő közterheket is;

b)31 a résztvevők utazási költségeire (az összes utazási költség illetőleg az utazók összlétszámának hányadosa figyelembevételével számítva) legfeljebb 6 500 forint/fő összegig:

ba) helyközi tömegközlekedéssel történő utazás költsége;

bb) bérelt busszal történő utazás költsége;

c) a résztvevők elszállásolási költsége legfeljebb egy éjszakára, legfeljebb 3000 forint/fő összegig, ha az utazás összesen a 600 km-t meghaladja.

(7) Az (1) bekezdésben meghatározott intézkedésre benyújtandó támogatási kérelemhez csatolni kell:

a)32 a kérelem alapjául szolgáló költségeket igazoló bizonylatok – így különösen a kérelmező nevére és címére kiállított számla, valamint az ellenérték megtérítését igazoló bizonylat, illetve a megbízási szerződés alapján kifizetett díjak esetében a bérkifizetési lista – másolati példányát;

b) résztvevők utazási költsége esetében:

ba)33 helyközi tömegközlekedés esetén a vonatjegy vagy buszjegy másolati példányát, és a kérelmező nevére és címére kiállított számla, valamint az ellenérték megtérítését igazoló bizonylat másolati példányát, továbbá az útiköltség elszámolást a helyközi tömegközlekedéssel történő utazáshoz;

bb)34 bérelt busszal történő utazás esetén – a bemutató helyszínére utazó és onnan hazautazók pontos létszámát feltüntető – menetlevelet, és a kérelmező nevére és címére kiállított számla, valamint az ellenérték megtérítését igazoló bizonylat másolati példányát;

c) a résztvevők elszállásolási költsége esetében a kérelmező nevére és címére kiállított számla, valamint az ellenérték megtérítését igazoló bizonylat másolati példányát;

d) a bemutató tematikáját, amelyen fel kell tüntetni a bemutatót vezető(k) nevét és a bemutató témáját;

e) a résztvevők nevét, címét és aláírását, valamint a bemutató méhész nevét, a bemutató témáját és időpontját, a bemutató méhészet helyszínét is tartalmazó jelenléti ívet;

f) a szervező nyilatkozatát arról, hogy a méhészek nem fizettek részvételi díjat;

g) az OMME nyilatkozatát a rendezvény Méhészeti Programba illeszkedéséről;

h) az OMME tagsági igazolását, amennyiben a kérelmet tagszervezet nyújtja be.

(8)35 Az OMME a bemutató méhészetekkel kötött együttműködési megállapodásokat, valamint megbízási szerződéssel történő munkavégzés esetén az előadónak a bemutató megtartása évében szerzett jövedelmek számfejtésének módjáról tett nyilatkozatának másolati példányát a rendelet hatálybalépését követő öt munkanapon belül az MVH rendelkezésére bocsátja. Amennyiben az együttműködési megállapodás módosításra kerül, az OMME a módosított együttműködési megállapodást a módosítást követő öt munkanapon belül az MVH rendelkezésére bocsátja.

11. Méz kinyeréséhez szükséges új eszközök beszerzésének támogatása

16. § (1) A 2. § (2) bekezdés a) pont ae) alpontja szerinti támogatás a hatékonyabb és élelmiszer-biztonsági szempontból is megfelelő pergetést, valamint az ahhoz kapcsolódó munkafolyamatok elvégzését elősegítő eszközök beszerzéséhez vehető igénybe. A támogatás keretösszege az I–III. időszakban legfeljebb 130 000 euró/végrehajtási év.

(2)36 Méz kinyeréséhez szükséges új eszközök beszerzésének támogatását, minden érvényes OMME tagsági viszonnyal rendelkező méhész-gazdálkodó igényelheti, akinek

a) a megyei kormányhivatal által – a méhállományok védelméről és a mézelő méhek egyes betegségeinek megelőzéséről és leküzdéséről szóló miniszteri rendelet alapján – az I. időszakban 2010. június 1-je és szeptember 30-a között, valamint a II. időszakban 2011. június 1-je és szeptember 30-a között végzett felmérése;

b) a III. időszakban 2012. szeptember 30-i fordulónapra vonatkozóan a tenyészetek és az ezekkel kapcsolatos egyes adatok országos nyilvántartási rendszeréről szóló miniszteri rendeletben foglalt TIR nyilvántartás

szerinti méhcsaládállomány a tulajdonában van. A támogatás az (1) bekezdésben meghatározott keretösszeg mértékéig vehető igénybe.

(3)37 A támogatás új pergető, fedelezőgép, illetve mézszivattyú beszerzéséhez vehető igénybe.

(4) A kérelmező a (3) bekezdés szerint beszerzett eszközt öt évig nem idegenítheti el és nem adhatja bérbe.

(5) A kérelmező a termelői csoport kivételével eszközcsoportonként egy eszközre igényelhet támogatást, ha a benyújtást megelőző öt végrehajtási évben támogatást ugyanolyan eszközcsoportra nem vett igénybe.

(6) A termelői csoport eszközcsoportonként legfeljebb három eszközre igényelhet támogatást. A támogatásból beszerezhető eszközök számát, a kérelem benyújtását megelőző öt végrehajtási évben támogatás igénybevételével beszerzett ugyanolyan eszközcsoportba tartozó eszközök számával csökkenteni kell.

(7) A támogatás az I–III. időszakban végrehajtási évenként több alkalommal, eszközönként külön kérelemmel igényelhető.

(8) A támogatás mértéke kérelmenként a beszerzési ár ötven százaléka, de legfeljebb 400 euró.

(9) Az (1) bekezdésben meghatározott intézkedésre benyújtandó támogatási kérelemhez csatolni kell:

a)38 a méhcsalád tartási helye szerint illetékes hatósági vagy jogosult állatorvos igazolását az I. időszakban 2010. június 1-je és szeptember 30-a között, a II. időszakban 2011. június 1-je és szeptember 30-a között végzett felmérés szerinti, a kérelmező tulajdonát képező méhcsaládszámról; az igazoláson szerepelnie kell legalább az illetékes hatósági vagy jogosult állatorvos nevének, aláírásának és körbélyegző lenyomatának, valamint a kérelmező nevének, és az MVH ügyfél-nyilvántartási rendszerében rögzített címének;

b) a kérelmező érvényes OMME tagságáról szóló igazolást;

c)39 a pergető, fedelezőgép és mézszivattyú vásárlásáról a kérelmező nevére és címére kiállított számla, valamint az ellenérték megtérítését igazoló bizonylat másolati példányát; azzal, hogy a számla eredeti példányának tartalmaznia kell a (3) bekezdés szerinti eszköz megnevezését, valamint e rendelet számának feltüntetésével annak megjelölését, hogy a számlát a jelen rendelet szerinti támogatás igénybevétele céljából nyújtják be.

12. Varroa atka elleni gyógyszeres védekezés támogatása

17. § (1)40 A 2. § (2) bekezdés b) pont ba) alpontja szerinti támogatás a megfelelően felkészített méhcsaládok engedélyezett szerrel és optimális időpontban történő, a varroa atka elleni szakszerű kezelésének költségeihez, valamint az állatgyógyászati készítmények, az állatgyógyászatban használatos gyógyhatású készítmények hatékonyságának növelése érdekében a méhészetben felhasznált, számlával igazolt cukor költségekre vehető igénybe. A támogatás keretösszege az I–III. időszakban legfeljebb 2 165 000 euró/végrehajtási év.

(2)41 Varroa atka elleni gyógyszeres védekezés támogatása az I–III. időszakban végrehajtási évenként egy alkalommal igényelhető. A támogatást minden érvényes OMME tagsági viszonnyal rendelkező méhész-gazdálkodó igényelheti, akinek

a) a megyei kormányhivatal által – a méhállományok védelméről és a mézelő méhek egyes betegségeinek megelőzéséről és leküzdéséről szóló miniszteri rendelet alapján – az I. időszakban 2010. június 1-je és szeptember 30-a között, valamint a II. időszakban 2011. június 1-je és szeptember 30-a között végzett felmérése;

b) a III. időszakban 2012. szeptember 30-i fordulónapra vonatkozóan a tenyészetek és az ezekkel kapcsolatos egyes adatok országos nyilvántartási rendszeréről szóló miniszteri rendeletben foglalt TIR nyilvántartás

szerinti méhcsaládállomány a tulajdonában van. A támogatás az (1) bekezdésben meghatározott keretösszeg mértékéig vehető igénybe.

(3)42 A méhcsaládok varroa atka elleni állategészségügyi kezeléséhez méhcsaládonként számla alapján legfeljebb 5 euró támogatás igényelhető, amelyből a méhészetben a cukor költségekre méhcsaládonként legfeljebb 2,5 euró mértékig igényelhető támogatás. A cukor igényelt támogatási összege nem haladhatja meg a varroa atka elleni gyógyszeres kezeléshez jóváhagyott támogatás mértékét.

(4) A méhcsaládok varroa atka elleni állategészségügyi kezeléséhez az alábbi készítmények vehetők igénybe:

a) külön jogszabály szerint törzskönyvezett, vényköteles állatgyógyászati készítmények;

b) külön jogszabály szerint nyilvántartásba vett, szabadon forgalmazható, az állatgyógyászatban használatos gyógyhatású készítmények.

(5) Az (1) bekezdésben meghatározott intézkedésre benyújtandó támogatási kérelemhez csatolni kell:

a)43 a méhcsalád tartási helye szerint illetékes hatósági vagy jogosult állatorvos igazolását az I. időszakban 2010. június 1-je és szeptember 30-a között, a II. időszakban 2011. június 1-je és szeptember 30-a között végzett felmérés szerinti, a kérelmező tulajdonát képező méhcsaládszámról; az igazoláson szerepelnie kell legalább az illetékes hatósági vagy jogosult állatorvos nevének, aláírásának és körbélyegző lenyomatának, valamint a kérelmező nevének, és az MVH ügyfél-nyilvántartási rendszerében rögzített címének;

b) a kérelmező érvényes OMME tagságáról szóló igazolást;

c) a varroa atka elleni védekezéshez használt, a (4) bekezdés szerinti készítmény(ek) vásárlásáról a kérelmező nevére és címére kiállított számla, valamint az ellenérték megtérítését igazoló bizonylat másolati példányát;

d)44 a cukor vásárlásáról kiállított számla, valamint az ellenérték megtérítését igazoló bizonylat másolati példányát.

(6)45 Amennyiben az MVH a támogatási kérelmet jóváhagyja, a kérelmezőnek a (4) bekezdés szerinti támogatott készítmény csomagolóanyagát az I. időszakban legalább 2011. október 15-éig, a II. időszakban 2012. október 15-éig, valamint a III. időszakban 2013. október 15-éig meg kell őriznie. Ha a kérelmező nem őrzi meg a csomagolóanyagot, akkor a támogatás jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minősül. Az intézkedés keretében elszámolt szerek felhasználását az MVH helyszíni ellenőrzés során a külön jogszabályban előírt méhegészségügyi nyilvántartás alapján ellenőrizheti.

13. Varroa atka elleni alternatív védekezés és a kapcsolódó ellenőrző rendszer működtetésének támogatása

18. § (1) A 2. § (2) bekezdés b) pont bb) alpontja szerinti támogatás a higiénikus aljdeszka alkalmazásához, a varroa atka fertőzöttség hazai felügyeleti rendszerének működtetéséhez vehető igénybe. A támogatás keretösszege az I–III. időszakban legfeljebb 25 000 euró/végrehajtási év. A támogatás a keretösszeg mértékéig vehető igénybe.

(2)46 A higiénikus aljdeszka alkalmazásának támogatása az I–III. időszakban egy alkalommal igényelhető, ha a kérelmező a benyújtást megelőző öt végrehajtási évben támogatást higiénikus aljdeszka beszerzésére nem vett igénybe. A támogatást minden érvényes OMME tagsági viszonnyal rendelkező méhész-gazdálkodó igényelheti, akinek

a) a megyei kormányhivatal által – a méhállományok védelméről és a mézelő méhek egyes betegségeinek megelőzéséről és leküzdéséről szóló miniszteri rendelet alapján – az I. időszakban 2010. június 1-je és szeptember 30-a között, valamint a II. időszakban 2011. június 1-je és szeptember 30-a között végzett felmérése;

b) a III. időszakban 2012. szeptember 30-i fordulónapra vonatkozóan a tenyészetek és az ezekkel kapcsolatos egyes adatok országos nyilvántartási rendszeréről szóló miniszteri rendeletben foglalt TIR nyilvántartás

szerinti méhcsaládállomány a tulajdonában van. A támogatás az (1) bekezdésben meghatározott keretösszeg mértékéig vehető igénybe.

(3) A varroa atka fertőzöttség hazai felügyeleti rendszere működtetésének támogatását az I–III. időszakban – végrehajtási évenként egy alkalommal – az OMME igényelheti.

(4) A higiénikus aljdeszka alkalmazásának támogatása az MgSzH által az I. időszakban 2010. június 1-je és szeptember 30-a között, a II. időszakban 2011. június 1-je és szeptember 30-a között, valamint a III. időszakban 2012. június 1-je és szeptember 30-a között végzett felmérése során megállapított méhcsaládszám legfeljebb 20%-ának megfelelő mennyiségű rostaszövettel, kihúzható tálcával ellátott higiénikus aljdeszka beszerzéséhez vehető igénybe.

(5) Egy higiénikus aljdeszka támogatása számla alapján a beszerzési ár 80%-a, de a támogatás mértéke legfeljebb 3000 forint/darab.

(6) A kérelmező az (5) bekezdés szerint beszerzett eszközt öt évig nem idegenítheti el, és nem adhatja bérbe.

(7) A varroa atka fertőzöttség hazai felügyeleti rendszere működtetésének támogatása legfeljebb 800 000 forint/végrehajtási év lehet.

(8) Az (1) bekezdésben meghatározott intézkedésre benyújtandó támogatási kérelemhez csatolni kell:

a)47 higiénikus aljdeszka vásárlása esetén:

aa) a méhcsalád tartási helye szerint illetékes hatósági vagy jogosult állatorvos igazolását az I. időszakban 2010. június 1-je és szeptember 30-a között, a II. időszakban 2011. június 1-je és szeptember 30-a között végzett felmérés szerinti, a kérelmező tulajdonát képező méhcsaládszámról, azzal, hogy az igazoláson szerepelnie kell legalább az illetékes hatósági vagy jogosult állatorvos nevének, aláírásának, és körbélyegző lenyomatának, valamint a kérelmező nevének, és az MVH ügyfél-nyilvántartási rendszerében rögzített címének;

ab) a kérelmező érvényes OMME tagságáról szóló igazolást;

ac) a higiénikus aljdeszka vásárlásáról a kérelmező nevére és címére kiállított számla, valamint az ellenérték megtérítését igazoló bizonylat másolati példányát, azzal, hogy a számla csak abban az esetben fogadható el, amennyiben a termék megnevezéseként higiénikus aljdeszka van feltüntetve;

b) a varroa atka fertőzöttség hazai felügyeleti rendszere működtetésének támogatása esetén:

ba) a kérelem alapjául szolgáló költségeket igazoló bizonylatok – így különösen a kérelmező nevére és címére kiállított számla, valamint az ellenérték megtérítését igazoló bizonylat – másolati példányát;

bb) az adatfeldolgozásra, adatértékelésre kötött megbízási szerződés, és az ez alapján történő teljesítést igazoló bizonylatok – így különösen a kérelmező nevére és címére kiállított számla, valamint az ellenérték megtérítését igazoló bizonylat – másolati példányát;

bc) megyei bontásban a méhészetek varroa atka fertőzöttségére vonatkozó adatokat.

14. Kaptárak, méhészeti felszerelések azonosítási rendszere kialakításának és fenntartásának támogatása

19. § (1) A 2. § (2) bekezdés c) pont ca) alpontja szerinti támogatás a méhegészségügyi nyomon követhetőség, minőségbiztosítási rendszerek bevezetése és a méhészetek, illetve az értékesebb méhészeti felszerelések vagyonvédelmét szolgáló azonosító és nyilvántartó rendszer kialakításához, valamint fenntartásához vehető igénybe.

A támogatás keretösszege az I–III. időszakban legfeljebb 80 000 euró/végrehajtási év, amely a kaptárazonosító rendszer működtetése, továbbá a rendszer adminisztrációja (továbbiakban: operátori tevékenység) kapcsán felmerülő költségek támogatásához használható fel, és 30 000 euró/végrehajtási év, amely a keretek megjelölésére alkalmas, az OMME által nyilvántartott kaptárazonosító számmal ellátott RFID-chip beszerzésének támogatásához használható fel.

(2)48 Kaptárak, méhészeti felszerelések azonosítási rendszere kialakításának és fenntartásának támogatását a kaptárazonosító rendszer működtetése, valamint az operátori tevékenység tekintetében az OMME, a keretek megjelölésére alkalmas, az OMME által nyilvántartott kaptárazonosító számmal ellátott RFID-chipek vásárlása esetén pedig minden érvényes OMME tagsági viszonnyal rendelkező méhész-gazdálkodó igényelheti, akinek

a) a megyei kormányhivatal által – a méhállományok védelméről és a mézelő méhek egyes betegségeinek megelőzéséről és leküzdéséről szóló miniszteri rendelet alapján – az I. időszakban 2010. június 1-je és szeptember 30-a között, valamint a II. időszakban 2011. június 1-je és szeptember 30-a között végzett felmérése;

b) a III. időszakban 2012. szeptember 30-i fordulónapra vonatkozóan a tenyészetek és az ezekkel kapcsolatos egyes adatok országos nyilvántartási rendszeréről szóló miniszteri rendeletben foglalt TIR nyilvántartás

szerinti méhcsaládállomány a tulajdonában van. A támogatás az (1) bekezdésben meghatározott keretösszeg mértékéig vehető igénybe.

(3)49 A kaptárazonosító rendszer működtetése, valamint az operátori tevékenység támogatása az I–III. időszakban végrehajtási évenként havi tételes elszámolással igényelhető. A munkába járás költségénél az éves bérlet vásárlásáról szóló számla összegéből a számla teljesítési időpontjától függetlenül a havi bérletszelvényre eső rész vehető figyelembe. Amennyiben végrehajtási évenként az augusztus havi tételes elszámolásnál a kérelem alapjául szolgáló költségeket igazoló bizonylatok bármelyikének teljesítési dátuma a következő végrehajtási időszakra esik, azonban a felmerült költségek egyértelműen a megelőző időszakra vonatkoznak – különösen telefonköltség –, úgy ezen költségeket az augusztus havi tételes elszámolásnál kell figyelembe venni, függetlenül kiállított számla teljesítési dátumától.

(4) A keretek megjelölésére alkalmas chipek beszerzésének támogatása végrehajtási évenként egy alkalommal igényelhető.

(5) A kaptárazonosító rendszer működtetése, valamint az operátori tevékenység esetében kizárólag a következő költségek támogathatóak:

a) az operátori tevékenységet végző személy alkalmazásával összefüggő közvetlen költségek (munkabér és közterhei) esetében legfeljebb 235 000 forint/hó;

b)50 az operátori tevékenységet végző személynek a munkáltató által fizetett munkába járási költsége esetében a külön jogszabály szerint a munkáltató által kötelezően megtérítendő összegek, de legfeljebb 10 000 forint/hó:

ba) a lakóhely vagy a tartózkodási hely és a munkavégzés helye közötti napi munkába járással kapcsolatos költségtérítés;

bb) a tartózkodási helyről legfeljebb hetente egyszer a lakóhelyre történő haza- és visszautazással kapcsolatos költségtérítés;

c) az operátor mobil- és vezetékes telefonköltsége legfeljebb 20 000 forint/hó;

d) az informatikai rendszer működtetése (szoftverfejlesztés) vállalkozói szerződés alapján legfeljebb 250 000 forint/hó, vagy informatikai végzettséggel rendelkező alkalmazott (továbbiakban: informatikus) főállásban történő alkalmazása esetén az informatikus alkalmazásával összefüggő közvetlen költségek (munkabér és közterhei) esetében legfeljebb 500 000 forint/hó;

e)51 az informatikusnak a munkáltató által fizetett munkába járási költsége esetében külön jogszabály szerint a munkáltató által kötelezően megtérítendő összegek, de legfeljebb 10 000 forint/hó:

ea) a lakóhely vagy a tartózkodási hely és a munkavégzés helye közötti napi munkába járással kapcsolatos költségtérítés;

eb) a tartózkodási helyről legfeljebb hetente egyszer a lakóhelyre történő haza- és visszautazással kapcsolatos költségtérítés;

f) az informatikus mobil- és vezetékes telefonköltsége legfeljebb 20 000 forint/hó;

g) irodaszerköltség legfeljebb 200 000 forint/év;

h) a kaptárak megjelölésének költségei;

i) az azonosítási, jelölési és nyilvántartási rendszer kialakításához szükséges tárgyi eszközök vásárlásának, javításának költségei.

(6) A kaptárazonosító rendszer működtetése, valamint az operátori tevékenység esetén benyújtandó támogatási kérelemhez csatolni kell:

a) az I. időszak első támogatási kérelmével egyidejűleg a munkaszerződés(ek) másolati példányát. A megbízási szerződések másolati példányát az I–III. időszakban akkor kell ismételten benyújtani, ha az operátor vagy az informatikus személyében, továbbá a szerződés tartalmában, adataiban változás következik be – informatikai rendszer működtetése (szoftverfejlesztés) esetén a vállalkozói szerződést és a teljesítés igazolást kell benyújtani;

b) a kérelem alapjául szolgáló költségeket igazoló bizonylatok – így különösen a kérelmező nevére és címére kiállított számla, valamint az ellenérték megtérítését igazoló bizonylat, a havi bérkifizetési lista, továbbá az ez alapján történő kifizetés megtörténtét igazoló bizonylat – másolati példányait;

c)52 az operátor, vagy az informatikus tömegközlekedéssel történő munkába járással kapcsolatos költségek, valamint a feladat végrehajtásához kapcsolódó utazási költségek elszámolásához a bérlet, vagy jegy másolati példányát, és a bérlet átvételét az operátor, vagy az informatikus aláírásával igazoló dokumentumot, továbbá a kérelmező nevére és címére kiállított számla, valamint annak pénzügyi teljesítését igazoló bizonylat másolati példányát, továbbá az útiköltség elszámolást a helyközi tömegközlekedéssel történő utazáshoz;

d) végrehajtási évenként az utolsó kérelemhez kell csatolni az intézkedésről szóló éves jelentést, amelynek tartalmaznia kell az irodaszerek felhasználásáról, továbbá az éves eredmények értékeléséről szóló beszámolót.

(7) A keretek megjelölésére alkalmas chipek beszerzésének támogatása az MgSzH által az I. időszakban 2010. június 1-je és szeptember 30-a között, a II. időszakban 2011. június 1-je és szeptember 30-a között, valamint a III. időszakban 2012. június 1-je és szeptember 30-a között végzett felmérése során megállapított méhcsaládszám alapján, méhcsaládonként az I–III. időszakban összesen legfeljebb 50 db, az OMME által nyilvántartott azonosítószámmal ellátott RFID-chip vásárlásához vehető igénybe. Amennyiben a kérelmező adott végrehajtási évben nem a teljes méhcsaládszám alapján igényel támogatást, vagy a következő végrehajtási évben több méhcsaládszámmal rendelkezik, úgy a támogatás a következő végrehajtási évben a méhcsaládszám-különbözet alapján igényelhető.

(8) Egy RFID-chip támogatása számla alapján a beszerzési ár 60%-a, de a támogatás mértéke legfeljebb 50 forint/darab lehet.

(9) A (7) bekezdésben meghatározott intézkedésre benyújtandó támogatási kérelemhez csatolni kell:

a)53 a méhcsalád tartási helye szerint illetékes hatósági vagy jogosult állatorvos igazolását az I. időszakban 2010. június 1-je és szeptember 30-a között, a II. időszakban 2011. június 1-je és szeptember 30-a között végzett felmérés szerinti, a kérelmező tulajdonát képező méhcsaládszámról; az igazoláson szerepelnie kell legalább az illetékes hatósági vagy jogosult állatorvos nevének, aláírásának és körbélyegző lenyomatának, valamint a kérelmező nevének, és az MVH ügyfél-nyilvántartási rendszerében rögzített címének;

b) a kérelmező érvényes OMME tagságáról szóló igazolást;

c) az RFID-chip vásárlásáról a kérelmező nevére és címére kiállított számla, valamint az ellenérték megtérítését igazoló bizonylat másolati példányát. A számlához mellékelni kell az OMME igazolását a chip kaptárazonosító rendszerben történő nyilvántartásba vételéről.

15. Vándoroltatáshoz szükséges új eszközök beszerzésének támogatása

20. § (1) A 2. § (2) bekezdés c) pont cb) alpontja szerinti támogatás az eredményes méhészkedés érdekében a vándoroltatást elősegítő speciális eszközcsoportok beszerzéséhez vehető igénybe. A támogatás keretösszege az I–III. időszakban legfeljebb 200 000 euró/végrehajtási év, amely aggregátor és benzines szívó-fúvógép, benzinmotoros fűkasza/bozótvágó, csörlő, kézi hidraulikus emelő (béka), elektronikus táv-kaptármérleg, robbanómotoros szivattyú, méhes vagyonvédelmi rendszer beszerzésének támogatásához használható fel, és 150 000 euró/végrehajtási év, amely pótkocsi, daru, emelőhátfal, méhek tartására alkalmas új építésű konténer, teherautó, villástargonca, önjáró rakodógép beszerzésének támogatásához használható fel.

(2)54 Vándoroltatáshoz szükséges új eszközök beszerzésének támogatását minden érvényes OMME tagsági viszonnyal rendelkező méhész-gazdálkodó igényelheti, akinek

a) a megyei kormányhivatal által – a méhállományok védelméről és a mézelő méhek egyes betegségeinek megelőzéséről és leküzdéséről szóló miniszteri rendelet alapján – az I. időszakban 2010. június 1-je és szeptember 30-a között, valamint a II. időszakban 2011. június 1-je és szeptember 30-a között végzett felmérése;

b) a III. időszakban 2012. szeptember 30-i fordulónapra vonatkozóan a tenyészetek és az ezekkel kapcsolatos egyes adatok országos nyilvántartási rendszeréről szóló miniszteri rendeletben foglalt TIR nyilvántartás

szerinti méhcsaládállomány a tulajdonában van. A támogatás az (1) bekezdésben meghatározott keretösszeg mértékéig vehető igénybe.

(3)55 A (4) bekezdés szerinti pótkocsira vagy legalább differenciálzárral ellátott kisméretű, legfeljebb 3,5 tonna összsúlyú teherautóra, emelőhátfalakra és méhek tartására szolgáló új építésű konténerre vonatkozó támogatást a legalább 30 méhcsaláddal rendelkező méhész igényelheti. A differenciálzárral ellátott és legfeljebb 7,5 tonna összsúlyú teherautóra, teherautóra szerelhető darukra, terepjáró villástargoncára, önjáró rakodógépre vonatkozó támogatást a legalább 80 méhcsaláddal rendelkező méhész igényelheti.

(4)56 A támogatás

a) kaptárak szállítására kialakított, a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet (a továbbiakban: KöHÉM rendelet) 2. § (9) bekezdés h) pontja szerinti pótkocsi;

b) a KöHÉM rendelet 2. § (9) bekezdés d) pontja szerinti legalább differenciálzárral ellátott kisméretű legfeljebb 3,5 tonna összsúlyú teherautó;

c) a KöHÉM rendelet 2. § (9) bekezdés e) pontja szerinti differenciálzárral ellátott legfeljebb 7,5 tonna összsúlyú teherautó;

d) teherautóra szerelhető daru;

e) emelőhátfal;

f) terepjáró villástargonca;

g) önjáró rakodógép;

h) benzines szívó-fúvógép;

i) benzinmotoros fűkasza/bozótvágó;

j) legfeljebb 3 kW elektromos teljesítményű aggregátor/robbanómotorral meghajtott áramfejlesztő;

k) csörlő;

l) kézi hidraulikus emelő (béka);

m) méhek tartására szolgáló új építésű konténer;

n) elektronikus táv-kaptármérleg;

o) robbanómotoros szivattyú és

p) méhes vagyonvédelmi rendszer eszközcsoportokba tartozó új eszközök beszerzéséhez vehető igénybe.

(5) A kérelmező a (4) bekezdés szerint beszerzett eszközt öt évig nem idegenítheti el, és nem adhatja bérbe.

(6) A kérelmező a termelői csoport kivételével eszközcsoportonként egy eszközre igényelhet támogatást, ha a benyújtást megelőző öt végrehajtási évben támogatást ugyanolyan eszközcsoportra nem vett igénybe.

(7) A termelői csoport eszközcsoportonként legfeljebb három eszközre igényelhet támogatást. A támogatásból beszerezhető eszközök számát a kérelem benyújtását megelőző öt végrehajtási évben támogatás igénybevételével beszerzett ugyanolyan eszközcsoportba tartozó eszközök számával csökkenteni kell.

(8) A támogatás az I–III. időszakban végrehajtási évenként több alkalommal, eszközönként külön kérelemmel igényelhető.

(9)57 A támogatás mértéke kérelmenként az elszámolható költség – így a beszerzési ár, valamint pótkocsi, emelőhátfal és teherautó esetében a NAV gépjármű vagyonszerzési illetéke, a Magyar Államkincstár forgalmi engedély és törzskönyv kiadási díja, a rendszámtábla és az azt érvényesítő címke igazgatási szolgáltatási díja, valamint a Nemzeti Közlekedési Hatóság által elvégzett műszaki vizsga díja – ötven százaléka, de pótkocsi, emelőhátfal, méhek tartására alkalmas új építésű konténer esetében legfeljebb 1200 euró, teherautónként, darunként, villástargoncánként, önjáró rakodógépenként legfeljebb 2000 euró, aggregátor és benzines szívó-fúvógép, benzinmotoros fűkasza/bozótvágó, csörlő, kézi hidraulikus emelő (béka), elektronikus táv-kaptármérleg, robbanómotoros szivattyú, méhes vagyonvédelmi rendszer esetében legfeljebb 200 euró.

(10) Az (1) bekezdésben meghatározott intézkedésre benyújtandó támogatási kérelemhez csatolni kell:

a)58 a méhcsalád tartási helye szerint illetékes hatósági vagy jogosult állatorvos igazolását az I. időszakban 2010. június 1-je és szeptember 30-a között, a II. időszakban 2011. június 1-je és szeptember 30-a között végzett felmérés szerinti, a kérelmező tulajdonát képező méhcsaládszámról; az igazoláson szerepelnie kell legalább az illetékes hatósági vagy jogosult állatorvos nevének, aláírásának és körbélyegző lenyomatának, valamint a kérelmező nevének, és az MVH ügyfél-nyilvántartási rendszerében rögzített címének;

b) a kérelmező érvényes OMME tagságáról szóló igazolást;

c)59 a (4) bekezdés szerinti berendezés vásárlásáról

ca) a kérelmező nevére és címére kiállított számla másolati példányát, amelynek tartalmaznia kell a (4) bekezdés szerinti eszköz megnevezését, a teherautó és pótkocsi vásárlása esetében az alvázszámot, azzal, hogy a számla eredeti példányának tartalmaznia kell e rendelet számának feltüntetésével annak megjelölését, hogy a számlát a jelen rendelet szerinti támogatás igénybevétele céljából nyújtják be, valamint

cb) az ellenérték megtérítését igazoló bizonylat másolati példányát, azzal, hogy a NAV gépjármű vagyonszerzési illetéke, a Magyar Államkincstár forgalmi engedély és törzskönyv kiadási díja, a rendszámtábla és az azt érvényesítő címke igazgatási szolgáltatási díja, valamint a műszaki vizsga díja tekintetében a számla, illetve az ellenérték megtérítését igazoló bizonylat egyikének benyújtása is elegendő;

d) teherautó, pótkocsi vásárlása esetében a forgalmi engedély másolati példányát;

e) méhek tartására alkalmas új építésű konténer vásárlása esetében a műszaki dokumentáció másolati példányát.

16. A méz fizikai-kémiai tulajdonságai elemzésének támogatása

21. § (1)60 A 2. § (2) bekezdés d) pontja szerinti támogatás a közforgalomban lévő mézek mintavételezéséhez, vizsgálatához, azok eredményének közzétételéhez vehető igénybe. Az OMME az eredményeket legkésőbb az utolsó támogatási kérelem benyújtásával egyidejűleg köteles a honlapján és a szakmai kiadványban közzétenni. A támogatás keretösszege az I–III. időszakban legfeljebb 75 000 euró/végrehajtási év.

(2)61 A méz fizikai-kémiai tulajdonságai elemzésének támogatást az OMME igényelheti.

(3) Támogatási kérelem az I–III. időszakban végrehajtási évenként több alkalommal is benyújtható.

(4) Az (1) bekezdésben meghatározott intézkedésre benyújtandó támogatási kérelemhez csatolni kell:

a) a kérelem alapjául szolgáló költségeket igazoló bizonylatok (kérelmező nevére és címére kiállított számla, valamint az ellenérték megtérítését igazoló bizonylat) másolati példányait;

b) részletes ismertetést a méz mintavételéről, a vizsgálatról és az eredmények közzétételéről;

c)62 az OMME-val – a méz fizikai-kémiai tulajdonságai elemzése tárgyában – kötött vállalkozói szerződés másolati példányát;

d) a közjegyzői jegyzőkönyv másolatát, amennyiben a bolti mintavételezést közjegyző jelenlétével veszik igénybe;

e) méz-zárszalag mintavételi jegyzőkönyvet, a megyei termelői mintavételezéssel kapcsolatban;

f) a laboratóriumi vizsgálatok megrendelőlapjainak (részletes kimutatással) másolati példányát;

g) a hivatalos vizsgálati eredmények jegyzőkönyveinek és az azokhoz kapcsolódó szakmai vélemények másolati példányait;

h)63 azon szakmai kiadványt, amelyben az eredményeket közzétették.

17. A méhcsaládok száma szinten tartásának támogatása

22. § (1) A 2. § (2) bekezdés e) pontja szerinti támogatás a méhállomány mind állat-egészségügyi, mind genetikai szempontból megfelelő tenyészanyaggal történő pótlásához vehető igénybe. A támogatás keretösszege az I–III. időszakban legfeljebb 230 000 euró/végrehajtási év.

(2)64 A méhcsaládok száma szintentartásának támogatását minden érvényes OMME tagsági viszonnyal rendelkező méhész-gazdálkodó igényelheti, aki a Magyar Méhtenyésztők Országos Egyesülete (a továbbiakban MMOE) tagjától minősített törzscsaládtól származó párzott, petéző méhanyát, párzatlan méhanyát, anyabölcsőt vásárol az (1) bekezdésben meghatározott keretösszeg mértékéig.

(3) Az MMOE az I. időszakra vonatkozóan 2011. május 31-ig, a II. időszakra vonatkozóan 2012. május 31-ig, a III. időszakra vonatkozóan 2013. május 31-ig az MVH rendelkezésére bocsátja a tagjainak listáját, amely az MMOE hivatalos honlapján szereplő nyilvános adatok közül tartalmazza: a tagok nevét, címét, adószámát és a törzscsalád azonosító számát.

(4)65 A támogatás az I–III. időszakban végrehajtási évenként legfeljebb egy alkalommal a megyei kormányhivatal által – a méhállományok védelméről és a mézelő méhek egyes betegségeinek megelőzéséről és leküzdéséről szóló miniszteri rendelet alapján – az I. időszakban 2010. június 1-je és szeptember 30-a között, valamint a II. időszakban 2011. június 1-je és szeptember 30-a között végzett felmérése; a III. időszakban 2012. szeptember 30-i fordulónapra vonatkozóan a tenyészetek és az ezekkel kapcsolatos egyes adatok országos nyilvántartási rendszeréről szóló miniszteri rendeletben foglalt TIR nyilvántartás szerinti méhcsaládállomány

a) legfeljebb ötven százaléknak megfelelő számú párzott méhanyára,

b) legfeljebb ötven százaléknak megfelelő számú párzatlan méhanyára,

c) legfeljebb ötven százaléknak megfelelő számú anyabölcsőre, vagy

d) ezeknek tetszőleges kombinációjára – az a)–c) pontok feltételeinek figyelembe vételével –, de legfeljebb a nyilvántartás szerinti méhcsaládállomány mértékéig

vehető igénybe.

(5) A támogatás mértéke:

a) párzott, petéző méhanyánként legfeljebb 5 euró;

b) párzatlan anyánként és anyabölcsőnként legfeljebb 2 euró.

(6) Az (1) bekezdésben meghatározott intézkedésre benyújtandó támogatási kérelemhez csatolni kell:

a)66 a méhcsalád tartási helye szerint illetékes hatósági vagy jogosult állatorvos igazolását az I. időszakban 2010. június 1-je és szeptember 30-a között, a II. időszakban 2011. június 1-je és szeptember 30-a között végzett felmérés szerinti, a kérelmező tulajdonát képező méhcsaládszámról; az igazoláson szerepelnie kell legalább az illetékes hatósági vagy jogosult állatorvos nevének, aláírásának és körbélyegző lenyomatának, valamint a kérelmező nevének, és az MVH ügyfél-nyilvántartási rendszerében rögzített címének;

b) a kérelmező érvényes OMME tagságáról szóló igazolást;

c) a párzott, petéző méhanya és/vagy a párzatlan anya, anyabölcső vásárlásáról a kérelmező nevére és címére kiállított számla, valamint az ellenérték megtérítését igazoló bizonylat másolati példányát.

18. Fenológiai és meteorológiai méhészeti megfigyelő hálózat kialakításának és működtetésének támogatása

23. § (1) A 2. § (2) bekezdés f) pont fa) alpontja szerinti támogatás a meteorológiai mérőállomásokkal felszerelt, mézelő növények fenológiai megfigyelését végző méhészönkéntesekből álló országos hálózat kialakításához és működtetéséhez vehető igénybe. A támogatás keretösszege az I–III. időszakban legfeljebb 40 000 euró/végrehajtási év.

(2) Fenológiai és meteorológiai méhészeti megfigyelő hálózat kialakításának és működtetésének támogatását az OMME igényelheti az e bekezdésben meghatározott keretösszeg mértékéig.

(3) Támogatási kérelem az I–III. időszakban végrehajtási évenként több alkalommal is benyújtható.

(4) Az (1) bekezdésben meghatározott intézkedés esetében támogatás kizárólag az alábbi költségekre igényelhető:

a) a mérőállomások, kiegészítő szenzorok és kliensek, valamint kaptármérlegek beszerzésének és helyszíni telepítésének, karbantartásának és javíttatásának költségére;

b) a központi adatbázis és adatfeldolgozó szoftver fejlesztésére, karbantartására és üzemeltetésére;

c) a megfigyelők képzésének költségére.

(5) Az (1) bekezdésben meghatározott intézkedésre benyújtandó támogatási kérelemhez csatolni kell:

a) a kérelem alapjául szolgáló költségeket igazoló bizonylatok – többek között a kérelmező nevére és címére kiállított számla, valamint az ellenérték megtérítését igazoló bizonylat, az elvégzett munka típusát tartalmazó útnyilvántartás, valamint az ez alapján történő kifizetés megtörténtét igazoló bizonylat másolati példányát;

b) a vállalkozói vagy megbízási szerződés másolati példányát, amennyiben a végrehajtás szolgáltatás igénybevételével történik, és a teljesítési igazolás másolati példányát;

c) a megfigyelőkkel kötött együttműködési megállapodás másolati példányát;

d) beszámoló az elvégzett feladatokról.

19. Méhegészségügyi és környezetterhelési monitoring vizsgálat támogatása

24. § (1)67 A 2. § (2) bekezdés f) pont fb) alpontja szerinti támogatás a méhcsaládok méhegészségügyi (varroa atka, nosema, vírusok, spiroplazmózis) és környezetterhelési (szermaradvány) monitoring vizsgálata elvégzéséhez vehető igénybe. Az OMME az eredményeket legkésőbb a következő végrehajtási év december 31-ig a honlapján és ingyenes szakmai kiadványban köteles közzétenni. A támogatás keretösszege az I–III. időszakban legfeljebb 70 000 euró/végrehajtási év.

(2)68 Méhegészségügyi és környezetterhelési monitoring vizsgálat támogatását az OMME igényelheti.

(3) Támogatási kérelem az I–III. időszakban végrehajtási évenként több alkalommal is benyújtható. Amennyiben egy adott végrehajtási évben az eredmények közzétételéhez kapcsolódó számla teljesítési dátuma a következő végrehajtási időszakra esik, úgy ezen költség elszámolható az adott évi monitoring vizsgálatot követő végrehajtási időszakban.

(4)69 Monitoring vizsgálat elvégzése esetében kizárólag a következő költségek támogathatóak:

a) fiasításos lép, viasz, műlép, méhhulla, élő méhek, kultúrnövények, talaj- és vízminták, virágpor, kaptárból kivett nyersméz, lépesméz, cukorlepény, valamint méhkenyér laboratóriumi vizsgálatának költsége az (1) bekezdésében felsoroltak szerint;

b) atkaölő szerek hatóanyag koncentrációjának vizsgálati költsége;

c) a méhegészségügyi és környezetterhelési monitoring vizsgálat koordinálására, az OMME-val e tevékenységre kötött vállalkozói szerződés szerint kiállított számla alapján, legfeljebb évi 400 000 forint;

d) hazai hatósági mintavételezés és hazai hatósági vizsgálat alapján készült szakvélemények készítésének költsége.

(5) Monitoring vizsgálat elvégzése esetén benyújtandó támogatási kérelemhez csatolni kell:

a) a kérelem alapjául szolgáló költségeket igazoló bizonylatok – így különösen a kérelmező nevére és címére kiállított számla, valamint az ellenérték megtérítését igazoló bizonylat – másolati példányát;

b)70 az OMME-val – a méhegészségügyi és környezetterhelési monitoringvizsgálat koordinálása tárgyában – kötött vállalkozói szerződés másolati példányát;

c) a laboratóriumi vizsgálatok megrendelőlapjainak másolati példányát;

d) a hivatalos vizsgálati eredmények jegyzőkönyveinek, és az azokhoz kapcsolódó szakmai vélemények másolati példányait.

(6) Eredmények közzététele esetén benyújtandó támogatási kérelemhez csatolni kell:

a) a kérelem alapjául szolgáló költségeket igazoló bizonylatok – így különösen a kérelmező nevére és címére kiállított számla, valamint az ellenérték megtérítését igazoló bizonylat – másolati példányát;

b) az elvégzett vizsgálatokról szóló szöveges beszámolót;

c) az eredmények közzétételéről szóló tájékoztatást;

d)71 azon szakmai kiadványt, amelyben az eredményeket közzétették.

20. Méhészeti Program Értékelő Bizottság

25. § (1) A Méhészeti Program keretében elfogadott stratégiai célok megvalósulásának átfogó értékelését, a program továbbfejlesztésére tett javaslatok előkészítését a Méhészeti Program Értékelő Bizottság (a továbbiakban: Értékelő Bizottság) végzi. Az Értékelő Bizottság legalább öt-, legfeljebb kilenctagú.

(2) Az Értékelő Bizottság tagjai az illetékes kormányzati szervek, így a Vidékfejlesztési Minisztérium (a továbbiakban: VM) és az MVH, a társadalmi partnerek, így az Országos Magyar Méhészeti Egyesület képviselői és azon szakértők, akiket az e rendelet hatálybalépését követő kilencven napon belül a vidékfejlesztési miniszter kér fel a tagsági feladatok ellátására.

(3) Az Értékelő Bizottság feladatainak ellátásához szükséges támogatáshoz kapcsolódó statisztikai adatokat az MVH biztosítja, az egyéb adatokat pedig a méhészeti szakmai szervezet.

(4) Az Értékelő Bizottság működési rendjét saját maga állapítja meg.

21. Átmeneti rendelkezések

26. § (1) A 2. § (2) bekezdés a) pont ab) és ad) alpontja szerinti intézkedésnél a rendelet hatálybalépését követő huszonkettedik munkanapot megelőzően megrendezett program esetén a 10. § (4) bekezdése, valamint a 15. § (4) bekezdése szerinti bejelentést nem kell megtenni.

(2) A 2. § (2) bekezdés a) pont ab) és ad) alpontja szerinti intézkedésnél a rendelet hatálybalépését megelőzően megrendezett program esetén a kérelem jogvesztő benyújtási határideje a rendelet hatálybalépését követő negyvenötödik munkanap.

(3) A 16. § (3) bekezdése, a 18. § (5) bekezdése és a 20. § (4) bekezdése szerinti eszközbeszerzéseknél a rendelet hatálybalépését megelőzően kiállított számlákon az eszközök egyedi azonosító számát nem kell feltüntetni.

22. Záró rendelkezések

27. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

(2) E rendelet hatálybalépésével hatályát veszti

a) a Magyar Méhészeti Nemzeti Program alapján a 2009/2010. évi végrehajtási időszakban nyújtott méhészeti támogatások igénybevételének részletes szabályairól szóló 121/2009. (IX. 11.) FVM rendelet, valamint

b) a Magyar Méhészeti Nemzeti Program alapján a központi költségvetés, valamint az Európai Mezőgazdasági Garancia Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól szóló 152/2007. (XII. 22.) FVM rendelet.

28. § E rendeletben nem szabályozott eljárási kérdésben a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény rendelkezései alkalmazandók.

23. Az Európai Unió jogának való megfelelés

29. § Ez a rendelet a következő uniós rendeletek, valamint határozat végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg:

a) a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről („az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet”) szóló 2007. október 22-i 1234/2007/EK tanácsi rendelete;

b) a méhészeti termékek termelésének és forgalmazásának általános feltételeit javító intézkedésekről szóló 797/2004/EK tanácsi rendelet végrehajtásának részletes szabályairól 2004. április 29-i 917/2004/EK bizottsági rendelete és

c) a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről („az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet”) szóló 2007. október 22-i 1234/2007/EK tanácsi rendelet 105. cikkének megfelelően Magyarország által benyújtott, méhészeti termékek termelésének és forgalmazásának javítására irányuló program jóváhagyásáról szóló Európai Közösségek Bizottsága C(2010) 6082. számú határozata.

Melléklet a 47/2010. (XII. 31.) VM rendelethez72

A MAGYAR MÉHÉSZETI NEMZETI PROGRAM
2010–2013
Bevezetés
A mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről („az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet”) 2007. október 22-i 1234/2007/EK tanácsi rendelete (a továbbiakban: 1234/2007/EK rendelet) – tekintettel a méhészeti ágazat jelentőségére és sajátosságaira – támogatási intézkedéseket határoz meg a méhészeti ágazat fejlesztése céljából. A támogatások igénybevételének alapvető feltétele, hogy a tagállam összeállítson egy olyan Nemzeti Programot, amelynek célja a méztermelési és értékesítési feltételek javítása.
Magyarország elkészítette és csatoltan bemutatja a 1234/2007/EK rendeletnek a 107. cikkében előírt Jelentést a méhészeti ágazat termelési és értékesítési szerkezetéről, és ugyanezen rendelet 105. cikkében megfogalmazott Magyar Méhészeti Programot (Nemzeti Program).
A támogatáshoz jutás másik feltételét, a Nemzeti Program nemzeti forrását Magyarország biztosítja a 2010. március 10-i Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Szakállamtitkári Értekezlete döntése alapján.
Méhészeti nemzeti és strukturális támogatások:
A méhészeti ágazat részére nemzeti forrásból – a Nemzeti Programban foglaltakon túlmenően – támogatás folyósítására nem kerül sor.
A méhészeti ágazat a strukturális támogatások között az e programban meghirdetett jogcímen támogatást nem kap.
I. Jelentés a magyar méhészeti ágazatról
A magyar méhészet a mezőgazdaság bruttó termelési értékének 1%-át, az állattenyésztésnek közel 3%-át adja. A méhészeti ágazat jelenleg mintegy 16 000 család megélhetéséhez nyújt kiegészítő vagy fő jövedelemforrást, így közvetve hozzájárul a vidék népességmegtartó képességéhez. A méhészetek létfontosságú szerepet töltenek be az ökológiai egyensúly fenntartásában.
Az átlagos méhcsalád-sűrűség Magyarországon 10 méhcsalád/km2.
Főbb adatok (lásd a későbbi táblázatokban)
Sok éves átlagban a méhészetek száma: 15 000 és 17 000 között alakult, ebből a professzionális (minimum 150 méhcsaláddal rendelkező) méhészetek száma jelenleg meghaladja az 1000-et.
Méhcsaládok száma: több mint 900 000 család, ebből a professzionális méhészek által birtokolt méhcsaládok száma: mintegy 220 000 család.
A legnagyobb méhészetek szerkezete (2009):
300 vagy annál több méhcsaláddal rendelkező méhészetek száma: 143,
400 vagy annál több méhcsaláddal rendelkező méhészetek száma: 36,
500 vagy annál több méhcsaláddal rendelkező méhészetek száma: 26.
A legnagyobb magyarországi méhészet 6 000 méhcsaláddal rendelkezik.
A méztermelés az elmúlt 10 évben 15 000–30 000 tonna között változott.
Az Európai Unió 27 tagállama között Magyarország rendelkezik a 6. legtöbb méhcsaláddal. A méhészek számát tekintve középmezőnybe tartozik hazánk, de a méhsűrűséget figyelembe véve a 2. helyen áll.
A méhészkedés feltételei Magyarországon
Magyarország természeti adottságai kedvezőek a méhészet számára. Viszonylag hosszú (jó években áprilistól szeptember végéig tart) a virágzási időszak, amely alatt a méhek nektárhoz jutnak.
Magyarország nagy kiterjedésű akácosokkal rendelkezik (400 ezer hektár), amely a magyar méhészet legfontosabb méhlegelője, méze a magyar méztermelés alapja. A hárserdők jó méhlegelőt adnak. A fűzek, a gyümölcsök, a juharok a méhcsaládok tavaszi fejlődéséhez nélkülözhetetlenek.
A selyemkóró a déli országrészekben csapadékos időjárás esetén jó eredményt adhat.
A szelídgesztenyének csak néhány tájegységen van méhészeti értéke.
A termesztett növények közül jelentős a napraforgó és a repce vetésterülete.
Egyes tájegységekre korlátozódik a facélia, mustár, olajretek, levendula, pohánka és egyes gyógy- és takarmánynövények.
A hazai ökológiai körülményekhez jól alkalmazkodó, őshonos méhfajtával, a krajnai méhvel rendelkezünk. Tenyésztése évek óta hatósági felügyelet mellett, szabályozott és ellenőrzött körülmények között folyik.
A méhegészségügyi hálózat rendszeres ellenőrzéssel biztosítja, tanácsadással segíti a méhbetegségekkel szembeni védekezést. Magyarország a nagy méhcsalád-sűrűség és az intenzív vándorlás miatt fokozottan kitett a betegségek terjedésének.
A legnagyobb veszélyt – csakúgy, mint a világon mindenhol – a varroa atka jelenti. A hosszú tél után beköszöntő tavasz (májusi vész, nozéma), a hordástalan, hosszú nyár (nyúlós kötésrothadás) mind kedvez a betegségek megjelenésének. Az utóbbi években megjelent a Nosema ceranae korokozó a méhészetekben.
Magyarország egyelőre még mentes a génmódosított növények termesztésétől, ami örvendetes a méhészek szempontjából. Veszélyforrást jelent azonban a méhekre a növényvédő és rovarölő szerek nem szabályszerű használata. Az idegméreg alapanyagú csávázószerekkel kezelt területek mérete évről-évre nő, méhekre gyakorolt káros hatását az OMME folyamatosan vizsgálja. A betegségek megelőzése, az ellenük való hatásos védekezés és az előzőekben felsorolt környezetterhelési hatások vizsgálata a Nemzeti Program kiemelt feladata.
A mai magyar méhészkedés színvonalára jótékonyan hatnak az évszázados hagyományok, a méhészek szakmaszeretete, a méhésztársadalom szervezettsége és szolidaritása. A magyar méhészetben kialakult szervezeti-érdekvédelmi rendszer (108 helyi méhész-szervezet és azok szövetsége, az Országos Magyar Méhészeti Egyesület) alkalmas a méhészek problémáinak hiteles érzékelésére, a megoldási javaslatok kidolgozására és képviseletére.
Az első és a második Nemzeti Program megvalósítása jelentősen hozzájárult az ismeretek bővítéséhez, azok gyakorlati alkalmazásához. A szakismeret megszerzésének új formái jelentek meg Magyarországon, mint például a téli időszakban rendezett ismeretterjesztési előadások, az évente megjelenő Méhegészségügyi ismeretek című kiskönyv. A szaktánacsadó-hálózat nagyban hozzájárul a méhészek naprakész ismeretbővítéséhez.
Mézfajták
A magyar méztermelésben meghatározó az akácméz. Az éves termés felét ez a méz adja. Az akácméz mellett nagyobb mértékben a repce- és a napraforgóméz terem, kisebb mértékben a következő mézfajták termelése számottevő: gyümölcsök, selyemfű, hárs, szelídgesztenye, facélia, zsálya, levendula, menta, medvehagyma, pohánka stb.
A korábbi években még több-kevesebb gazdasági jelentőséggel bíró propolisz, méhméreg stb. termelése napjainkra elvesztette szerepét a termelésben és az értékesítésben. Az elmúlt három évben nőtt az unió virágpor-felhasználása, különösen a nyers, fagyasztott virágpor esetében. A magyar méhészek ezt az „alternatív” lehetőséget kihasználták és több méhész kezdett virágport termelni.
A méz minősége
A minőségellenőrzési rendszer főszereplői az állategészségügyi és élelmiszer-ellenőrző hatóság megyei szervezetei, amelyek monitoring-vizsgálatokat és szúrópróbaszerű ellenőrzéseket folytatnak. A mézexportőrök átvétel előtt tételenkénti laboratóriumi ellenőrzést végeznek. Kiszállítás előtt az egész tétel ismételt ellenőrzése történik meg. A minőségvizsgálat céljára akkreditált laboratóriumok állnak rendelkezésre.
A magyar méz minősége kiváló, a nemzetközi mézpiacon az átlagártól 10–40%-kal magasabb áron értékesíthető. A Nemzeti Program keretén belül végzett folyamatos vizsgálatok is segítik a kiváló mézminőség fenntartását.
A méztermelés technológiai színvonalára jellemző adatok:
Az alkalmazott méhészeti technológia jelentősen nem változik, a professzionális méhészetekre jellemző a korszerűbb technológia alkalmazása.
Az országos helyzet az előző jelentéshez képest nem változott:
–    Az országban három kerettípus és két fő kaptártípus van használatban. A kaptárak jelentős része a múlt század elején meghonosított Nagy-Boczonádi (NB) fekvőkaptár, mintegy egyharmadát a modern rakodó kaptárak teszik ki.
–    A méhészek többsége, közel 70%-a vándoroltatja méhészetét. A kaptárak szállítóeszközre történő fel- és lerakása az esetek többségében kézi erővel történik, de az utóbbi időben terjed a darus pakolás. A méhészetek mintegy 1–2%-a rendelkezik saját szállítóeszközzel, amelyek átlagéletkora meghaladja a 15 évet.
–    A méhészeti eszközöknek és berendezéseknek évekig nem volt hazai gyártó háttere, napjainkban kezdenek kisebb gyártók ezzel foglalkozni, ezt a folyamatot elősegítették a nemzeti program ez irányú intézkedései.
Mézkereskedelem
A magyar méztermelés sajátossága, hogy a méhészek a megtermelt méz 81%-át nagybani felvásárlóknak, kereskedőknek (hordósan), 1%-át kiszerelve kiskereskedőknek (üzleteknek), további 1%-át ipari felhasználóknak (mézeskalácsos, édesítőipar), 17%-át pedig közvetlenül a fogyasztóknak (háztól és piacon) értékesítik. Utóbbi értékesítés mennyisége folyamatosan nő.
Az országban 9 olyan mézüzem működik, amelynek alapanyag-feldolgozó kapacitása meghaladja az évi 1 000 tonnát. Ezeken az üzemeken túlmenően mintegy 400 kis mézüzem van az országban, amelyek egy-egy méhészet termésének vagy egy-egy kisebb térség méztermésének feldolgozását végzik.
Mivel a méhészek mézük döntő hányadát hordóban értékesítik, így elveszítik árujuk további nyomon követhetőségét.
Mézünk 80%-ának minőségét az exportőrök, illetve a külföldi vevők ellenőrzik.
A hazai kiszerelők egyedüli minőség-ellenőrzési lehetősége már csak a kiszerelt áru vizsgálatával lehetséges. Ezeknek a vizsgálatoknak a legkorszerűbb módszerekre kell hagyatkozniuk.
Erősödött a méhészek közvetlen piacra jutásának lehetősége a termelői méz azonosítására létrehozott méz-zárszalagnak, és a Nemzeti Program intézkedése kapcsán biztosított termelői mézesüvegnek köszönhetően.
Export
Magyarország történelmileg is a nagyobb méztermelő országok közé tartozik. A megtermelt méz jelentős része, mintegy 80%-a külföldi piacokra, az utóbbi évtizedekben szinte teljes egészében a nyugat-európai országokba kerül. Legjelentősebb partnereink Németország, Franciaország, Olaszország, Egyesült Királyság. Az Unión belüli mézkereskedelemben Magyarországnak kb. 40%-os részesedése van. Ez sajnos nem jelent előnyt, meghatározó szerepet az árképzésben, mivel ez a mennyiség az Unióba érkező mézimportjának mindössze 12%-át teszi ki.
A fő termék az akácméz és a vegyes virágméz, amelyek aránya évjárattól függően változik. Kisebb mennyiségben egyéb fajta- és lépesmézet, méhviaszt és propoliszt exportálnak a magyar kereskedelmi cégek.
A kiszállított akácméz 96%-a hordós kiszerelésben (lédig) kerül kiszállításra. A lédigben történő értékesítés nagy volumenek kiszállítását teszi lehetővé, azonban jellegénél fogva nem biztosítja a különleges minőségű magyar méz hangsúlyozott megjelenését. Árai is elmaradnak attól, amit a minőség alapján elvárhatnánk.
A hazai mézfogyasztás
A különböző háztartások fogyasztási statisztikai felmérései igazolják, hogy hazai mézfogyasztás éves volumene mintegy 6 000 tonna körüli. Ennek alapján az egy főre jutó éves fogyasztás 0,6 kg-ra tehető, ez minimális növekedést jelent az előző Jelentéshez képest.
A hazai mézfogyasztás mintegy 90%-a lakossági fogyasztás. A méz 10%-át az ipar (sütödék, élelmiszer feldolgozók, gyógyszergyárak, kozmetikai laboratóriumok stb.) használja fel.
A néhány éve még jelentős volumenben és értékben árusított propolisz, virágpor értékesítése jelentősen csökkent, a méhméregé gyakorlatilag megszűnt. Fellendülőben van ezzel szemben a korábban ugyancsak visszaszorult viaszértékesítés.
A magyar méhészet szerkezete számokban:
1.    Méhcsaládok és méhészek

A magyar méhészet főbb adatai

Év

A méhészetek száma

Méhcsaládok száma

összesen**

ebből***: 150 méhcsalád feletti

összesen**

ebből***: 150 méhcsalád feletti

db

%

db

%

1999

17.087

683

4,0

806.539

129.046

15,99

2000

16.579

847

5,1

840.235

168.759

20,08

2001

16.235

1.050

6,4

896.563

214.429

23,92

2002

15.576

1.057

6,8

881.610

216.623

24,57

2003

15.302

1.064

6,9

872.650

216.956

24,86

2004

16.371

1.076

6,5

942.316

217.013

23,02

2005

15.975

1.080

6,7

910.873

217.122

23,83

2006

15.764

1.096

7,0

897. 670

217.021

24,2

2007

16.083

1.104

6,8

934.486

217.130

23,2

2008

15.894

1.117

7,0

868.135

217.006

25,0

2009

16.440

1.112

6,8

943.824

217.124

23,0

2.    A termelés és a forgalmazási szerkezet***

A különböző mézfajták termelésének arányai

Év

1999–2003.

2004.

2005.

2006.

2007.

2008.

2009.

Termelés (t)

17.780

19.500

19.700

22.500

24.700

26.700

22.500

Mézfajták aránya

%

%

%

%

%

%

%

Repce

11

19

19

9

18

12

5

Akác

54

50

32

35

50

40

55

Napraforgó

14

11

18

30

12

30

20

Vegyes virág

13

9

20

11

11

10

12

Fajta, selyemkóró, hárs, facélia stb.

8

11

11

15

9

8

8

A belföldi (hazai termelésű) mézértékesítés megoszlása a különböző értékesítési csatornák között

Értékesítési csatorna

Részesedés %

Közvetlenül a fogyasztóknak („háztól”, piacon)

17

Kiszerelve kiskereskedőknek (üzleteknek)

1

Nagybani felvásárlóknak, kereskedőknek („hordósan”)

81

Ipari felhasználóknak (mézeskalácsos, édesipar)

1

3.    Termelés, export, import

Év

Méztermelés** (tonna)

Értékesítés külföldre* (tonna)

Import* (tonna)

1999

18.500

9.889

441

2000

15.200

12.806

857

2001

15.300

12.725

690

2002

18.000

15.023

958

2003

21.900

15.773

1.275

2004

19.500

15.114

1.331

2005

19.700

18.898

1.303

2006

22.500

19.400

nincs adat

2007

24.500

21.800

1.500

2008

26.700

25.500

3.000

2009

22.500

14.400 (első 11 hó)

400 (első 11 hó)

4.    Árak***

A nagybani felvásárlás (nettó) Ft/kg

Mézfajta

1999–2003.

2004.

2005.

2006.

2007.

2008.

2009.

Akácméz

502

600

430

660

600

650

800

Virágméz

334

400

290

400

430

450

600

Fajtamézek

402

450

350

470

500

550

650

A közvetlen eladás Ft/kg

Mézfajta

1999–2003.

2004.

2005.

2006.

2007.

2008.

2009.

Akácméz

914

1060

920

1000

1.050

1.100

1.200

Virágméz

602

750

710

780

830

900

1.000

Fajtamézek

840

960

850

900

1.000

1.100

1.200

Forrás:
* KSH
** Állategészségügyi hatóság
*** Országos Magyar Méhészeti Egyesület
A méhészet költségei
Az állandó és változó költségek alakulása a 150 méhcsaládos, vándoroltatásos méhészkedést folytató méhészet adatai alapján megállapítható, hogy Magyarországon a méhcsaládonkénti költség 69,49 euró (270 Ft = 1 euró). Ez alapján a hazai méhészetek az uniós költségkategória (First Report 16.02.2001.) középső szintjébe tartoznak.
Ezt a következő számítások támasztják alá:
Állandó költségek:
Méhcsaládonként átlagos állandó költség 10 076 Ft (37,32 euró/család)
Összetevői:
–     Amortizáció: 5 766 Ft/család (21,35 euró/család)
–     Biztosítás: 410 Ft/család (1,52 euró/család)
–     Munkabér: 3 900 Ft/család (vándorlással együtt) (14,45 euró/család)
Változó költségek:
Méhcsaládonként átlagos változó költség 8 685 Ft (32,17 euró/család).
Összetevői:
–     varroa atka elleni védekezés, gyógykezelés, gyógyszer: 1 980 Ft/család (7,33 euró/család)
–     téli takarmányozás: felhasznált cukor méhcsaládonként 2 300 Ft/család (8,52 euró/család)
–     egyéb költségek (eszközbeszerzés, díjak): 1 125 Ft/méhcsalád (4,17 euró/család)
–     kiszerelés (felvásárlás, bankköltség, szállítás, feldolgozás, tárolás): 150 Ft/kg (0,55 euró/kg)
–     vándoroltatás (saját gépkocsi és fuvarozó által biztosított tehergépkocsival): 3 130 Ft/méhcsalád (11,59 euró/család).
5.    Mézminőség
Magyarországon jelenleg nem alkalmazzák a 2082/92/EGK, valamint a 2081/92/EGK rendeleteket.
II. A Magyar Méhészeti Nemzeti Program
A Nemzeti Program fő célja
E program elősegíti, hogy az ágazat kihasználja az ország kedvező adottságait, ezen keresztül növeli az ágazat versenyképességét, fejlődését. Méhészet egyrészt gazdasági hasznot állít elő, másrészt szerepe van az ökológiai egyensúly fenntartásában. Fontos az ágazat társadalmi szerepének erősítése, valamint e szerep erkölcsi és anyagi formában történő elismertetése. A társadalmi szerep a vidék népességmegtartó képessége erősítésében, a lakosság egészséges, kiváló minőségű méhészeti termékekkel történő ellátásában, valamint a méhek általi beporzás más módon meg nem oldható feladatának biztonságos elvégzésében nyilvánul meg.
Célként fogalmazódik meg, hogy erősödjön a méhésztársadalom összefogása, a méhészek fogékonysága az új módszerek, eljárások és eszközök alkalmazása, valamint a vállalkozásszerű gazdálkodás iránt.
A fenti célok elérése révén a méhészkedésből származó haszon biztosítson megélhetést és fejlesztési forrást az ágazatban átlagosnak tekinthető hatékonysággal tevékenykedő méhészek számára. A ráfordításokon felüli bevétel elérését tegye lehetővé azon méhészek számára, akik egyéb tevékenységeik mellett méhészkednek.
A 2004–2007. közötti időszakban végrehajtott Nemzeti Program alapján igénybe vett támogatás jelentős szakmai, szellemi és gyakorlati ismeretterjesztésen túl mederbe terelte az atka elleni gyógyszeres védekezést, továbbá erősítette a méhállomány hazai utánpótlását, így annak genetikai hátterét.
A 2007–2010. közötti időszakban elsősorban a 2004. évben elfogadott Magyar Méhészeti Nemzeti Programban megkezdett intézkedéseket folytattuk, melyet a méz minőségének megőrzését, a fogyasztók jobb tájékoztatását szolgáló kutató-, fejlesztő programokkal egészítettünk ki. Teljesen új elem volt a termelők piacra jutásának elősegítése az egységes termelői üveg kialakításának támogatásával és a mézkinyerési munkafolyamat gépeinek támogatása.
A méz termelésének és értékesítésének javítására irányuló intézkedések a 1234/2007/EK rendelet alapján – részletes bemutatás
1.    Technikai segítségnyújtás a méhészeknek és méhészek csoportosulásainak a méztermelés és a mézpergetés feltételeinek javítása érdekében
1.1.    A méhészeti képzés országos koordinálása, külföldi szakmai ismeretek gyűjtése és terjesztése
A 2007–2010. időszakban a Nemzeti Program alapján a méhészképzés egységesítése, a külföldi ismeretek megszerzése érdekében külföldi szaksajtó figyelemmel követése, a fordítások megszervezése és azok közzététele feladatok ellátására az Országos Magyar Méhészeti Egyesület (OMME) központi irodája egy fő koordinátort foglalkoztatott, és biztosította a munka elvégzéshez a megfelelő körülményeket. A koordinációs munka sokrétű, magában foglalja az oktatási helyszínek, szemináriumok, konzultációk helyszíneinek, bemutató helyek biztosítását, az előadókkal való időpont-, téma-, helyszín-egyeztetéseket, az előadók részéről felmerülő kérések (technikai eszközök, tananyag stb.) teljesítését, továbbá a külföldi szakirodalom követését, a szaksajtó megrendelését, valamint azok fordításának és közzétételének megszervezését, végrehajtását. A program keretében megjelenő kötettel számos friss információ, kutatási eredmény, méhbetegségek leküzdését segítő új technológiai és állategészségügyi beavatkozás ismertetése jut el a méhészekhez. A visszajelzések alapján évről-évre hasznos ismeretekkel szolgál a kiadvány a gyakorló méhészek számára.
A feladat folyamatos, fenntartása így a 2010–2013. közötti időszakban a korábbi feltételekkel szükséges.
A támogatás összege: 100 000 euró/év
1.2.    Helyi, régiós és országos rendezvények, elméleti képzés, nemzetközi tapasztalatszerzés
Az OMME kiemelt célként kezeli már a 2007–2010. közötti időszakban is szereplő jogcímet, melynek célja a méhészek szakmai ismereteinek bővítése, fejlesztése, illetve szinten tartása, elméleti felkészültségének növelése elsősorban előadások tartásával.
Az intézkedés alapján több ezer méhész vett részt a helyi/regionális/országos rendezvényeken, jutott el külföldön megrendezett hasonló programra. Az intézkedés sokrétű és az eltérő érdekeltségű méhészek is megtalálják a számukra hasznos programot. A helyi szinten megszervezett szakmai napok, foglalkozások a méhészek szakmai ismereteit bővítik, szinten tartják. A támogatással színvonalas előadásokat (szakmához kapcsolódó területekről meghívott szakemberekkel, többek között adóügy, vállalkozási ismeretek, logisztika, éghajlatkutatás) megtartására nyílik lehetőség. Továbbá az országos, illetve regionális találkozók szintén hozzájárulnak az új méhészeti eszközök bemutatásához.
A Méhészek Világtalálkozója (APIMONDIA) jelentős információcserére ad lehetőséget minden alkalommal. Magyarország kiállítás keretében is bemutatja a hazai méhészkedési gyakorlatot.
Az évente megtartott események közül kiemelkedik a Székesfehérvári Méhésztalálkozó, ahol közel 3 000 méhész 120 kiállítóval találkozhat. A Jászberényi Mézvásár 2 000 látogatóval, a Mézkirálynő-választással, eszközvásárral a második legnagyobb rendezvény. Magyar Méhészek Világtalálkozója hazai és külföldi előadók, és mintegy 1 000–1 200 fő részvételével zajlik Gödöllőn, Kaposváron a Dunántúli Regionális Méhésztalálkozót rendezik színvonalas előadásokkal és szakvásárral. A négy rendezvényt számos, az Unió más tagországaiból érkező méhész is látogatja.
Más tagállamokban, harmadik országban szervezett programokon való részvétel a különböző méhészkedési gyakorlat közvetlen megismerését, tapasztalatok cseréjét teszi lehetővé.
Az OMME és tagszervezetei által szervezett szakmai fórumok meghatározó jelentőségűek, ezért a 2010–2013. közötti időszakban az intézkedés fenntartása indokolt.
A támogatás összege: 180 000 euró/év
1.3.    Bemutató méhészetek látogatása
A 2007–2010. időszakban 25%-kal nőtt a bemutató méhészetek – amelyeket az OMME, szigorú szakmai szempontok alapján jelöl ki – száma az előző időszakhoz képest. Több száz méhész vett részt bemutatókon, amelyek szervezett formában történnek mind a 25 bemutató méhészet esetében.
A méhészetek kijelölése a jól működő méhészek számára lehetőséget teremtett, hogy az alkalmazott ismereteiket megmutathassák másoknak, az odalátogató méhészek pedig megismerhetnek bevált, jó gyakorlatot, sok esetben új technológiát, egyes gyakorlati fogásokat.
Összegezve, az intézkedés célja: egy-egy kaptártípus technológiájának megismertetése, egyéb ismeretek átadása és gyakorlati bemutatókon keresztüli oktatása.
Az intézkedés egyre népszerűbb a méhészek körében, a 2010–2013. közötti időszakban a folytatását tervezzük.
A támogatás összege: 50 000 euró/év
1.4.    Szaktanácsadás
A program első ciklusában (2004–2007.) kialakításra került a méhészeti szaktanácsadói hálózat, amely folyamatos működése során szakmai segítséget nyújt a méhészeknek. Az OMME szaktanácsadó hálózatának felépítése: 1 fő vezető szaktanácsadó (munkáját az OMME központi irodájában végzi) és 19 fő megyei, illetve 1 fő fővárosi szaktanácsadó (munkájukat lakóhelyükön, saját vagy bérelt irodában végzik).
A hálózat a gazdálkodó méhészek számára folyamatosan nyújt tájékoztatást a piaci viszonyokról, a támogatási lehetőségekről, a méhészetben alkalmazott, illetve alkalmazható új technológiákról, a vándoroltatás, pergetés és egyéb szakmai tevékenységek hatékonyabb ellátását támogató információkról. A szaktanácsadó hálózat helyi szinten segít képviselni a gazdálkodó méhészek érdekeit a tevékenységüket felügyelő hatóságoknál, fenológiai megfigyelésekkel, adatgyűjtéssel, és az adatok közlésével hozzájárul egyes méhészeti tevékenységek eredményesebb végrehajtásához.
A hálózat kialakítása jelentős előrelépés volt az egyes méhész problémáinak kezeléséhez, információigényének kielégítéséhez. A 2007–2010. közötti időszakban a szaktanácsadók feladatai közé tartozott többek között segítségnyújtás a támogatási kérelmek benyújtásához, a környezetterhelési monitoring vizsgálatokhoz szükséges minták begyűjtése, a termelői üvegek szétosztása.
A program változatlan formában történő fenntartása a 2010–2013. közötti időszakban indokolt.
A támogatás összege: 470 000 euró/év
1.5.    A méztermelés és a mézpergetés feltételeinek javítására irányuló technikai segítségnyújtás
A 2007–2010. közötti időszak egyik új támogatási célja volt a méz kinyeréséhez szükséges eszközök beszerzése. Ennek keretében mézpergetők, méz-szivattyúk és fedelezőgépek támogatás igénybevételével történő beszerzésére került sor.
A méz kinyeréséhez szükséges új eszközök beszerzésének támogatása korszerűbb eszközökkel, gyorsabb, hatékonyabb és élelmiszer-biztonsági szempontból is megfelelő pergetést, valamint az ahhoz kapcsolódó munkafolyamatokat teszi lehetővé.
A program népszerű a méhészek részéről, és szakmai oldalról tekintve is szükséges fenntartása a 2010–2013 közötti időszakban.
A támogatás összege: 120 000 euró/év
1.6.    A termelői méz egységes megjelenésének, piacra-jutásának támogatása
A termelői méz értékesítésének javítására irányuló jogcím új eleme volt az elmúlt időszaknak. Az OMME termelői mézek megkülönböztetése érdekében Magyar Termelői Mézesüveget vezetett be 1 kg-os (730 ml) és 0,5 kg-os (380 ml) méretben, amit zárt értékesítési hálózatban, kizárólag termelő méhészek vásárolhatnak meg, a méz eredetének igazolhatósága érdekében. A mézesüveg bevezetésének célja, hogy a jó minőségű termelői méz megkülönböztetett csomagolásba kerüljön, ezzel is segítve a közvetlen értékesítés arányának növekedését, valamint az egyes méhészetek jövedelmezőségének javítását.
Az üveg gyártásához szükséges formagarnitúrák tulajdonosa az OMME, ezzel is garantálva azt, hogy az üveg csak az arra jogosultakhoz juthasson el. A formagarnitúra gyártási költsége nem kerül beépítésre az üveg árába, így az ára – a kisebb gyártási tétel ellenére is – versenyképes marad a hagyományos üvegekéhez képest. A program sikerét igazolja, hogy a kilós üvegből a gyártást követő 8 hónap alatt 1 millió darabot vásároltak a méhészek.
A termelői mézek egységes megjelenését garantáló további elemek bevezetése érdekében az intézkedés fenntartása indokolt.
A támogatás összege: 20 000 euró/év
2.    A varroatózis elleni védekezés
2.1.    Varroa destructor elleni gyógyszeres védekezés
Ez a Nemzeti Program legnagyobb keretösszegű jogcíme. A Varroa atka elleni gyógyszeres védekezés keretében az atkaölő készítmények mellett a kezelések hatékonyságát növelő cukor- és takarmánykiegészítő-szer költségek támogathatók. Ezen jogcím – amellett, hogy a rendelkezésre álló keretösszeg a Nemzeti Program teljes költségvetésének több mint 50%-a – a legnagyobb kérelemszámú, évről-évre 5 000 feletti az igénylések száma.
A Varroa atka elleni gyógyszeres védekezés támogatása elősegíti, hogy a méhészek által korábban gyakran használt, ellenőrizetlen és kevéssé hatékony szerek helyett engedélyezett gyógyszerkészítményeket használjanak a Varroa atka elleni védekezésben. A támogatás alapja az engedélyezett készítmények és a kezelés kiegészítéséhez adható cukor beszerzése, felhasználása. A Varroa által legyengített méhek természetes ellenálló-képességét igyekszik visszaállítani az e jogcímből mértékkel és feltételekkel támogatható méhtakarmány-kiegészítők alkalmazása. A fertőzöttségtől való teljes mentesség ugyan nem érhető el, de a támogatás jelentős mértékben elősegíti a méhegészségügyi helyzet javulását.
A program folytatása a 2010–2013. közötti időszakban indokolt.
A támogatás összege: 2 150 000 euró/év
2.2.      védekezés alternatív módja
A 2004–2007. közötti időszakban kialakított program keretében higiénikus aljdeszkára pályázhattak a méhészek, támogatás feltétele között szerepelt az atkára vonatkozó kötelező adatszolgáltatás. Az adatokat felhasználva az OMME alakította ki az országos atka-monitoring rendszert, amelynek eredményeit évente közzé tette. A rendszer azonban nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket, ezért a 2008/2009-es évtől a méhészek egyéni monitoringozása vált lehetővé. A külföldi tapasztalatok alapján a teljes állomány 10–20%-a alá helyezett higiénikus aljdeszkákkal reális kép kapható az atka-fertőzöttségről, illetve egy-egy kezelést követően annak hatékonyságáról.
A program folytatása célszerű, hiszen az egyes méhészetek atka-fertőzöttségének higiénikus aljdeszka segítségével történő ellenőrzése kedvezően befolyásolja az atka okozta károk visszaszorítását.
A támogatás összege: 40 000 euró/év
3.    A vándorlás ésszerűsítése
3.1.    Kaptárak, méhészeti felszerelések azonosítása
A méhegészségügyi nyomon követhetőség érdekében, valamint vagyonvédelmi szempontból indokolt a méhészetek, illetve az értékesebb méhészeti felszerelések azonosítása és nyilvántartása. A támogatás célja az azonosítási rendszer kialakítása, majd fenntartása, működtetése. Az OMME a program végrehajtását a 2007–2010. közötti időszakban megkezdte. A méhészek kézhez kapták az egyéni kóddal ellátott RFID azonosítót (650 ezer darab) és 9 darab leolvasó pisztoly áll rendelkezésre. Megkezdődött a guruló-méhesek (konténerek) speciális azonosítókkal történő ellátása.
A program fenntartása és bővítése indokolt a következő támogatási időszakban is.
A támogatás összege: 80 000 euró/év
3.2.    Beruházás új eszközökbe
Mintegy ezer méhész jutott a 2004–2007. közötti időszakban korszerű eszközhöz a vándoroltatás fejlesztése érdekében.
A vándoroltatáshoz szükséges új eszközök beszerzésének támogatása révén korszerűbb eszközökkel, gyorsabban, egyszerűbben és hatékonyabban zajlik a vándoroltatás és az ahhoz kapcsolódó munkafolyamatok.
Hazánkban eredményesen méhészkedni, biztos megélhetést biztosítani csak vándorlással lehetséges. Egy évben akár 6–8 alkalommal kell mozgatni a méhészetet. Ez gyorsan, hatékonyan, balesetmentesen csak nagyobb beruházással történhet. A támogatási jogcím 2007–2010. közötti időszakban rakodó és szállító eszközök beszerzésével, valamint a vándortanyák kialakításához szükséges infrastrukturális eszközök beszerzésével bővült. Az eszközök köre – figyelembe véve a gyakorló méhészek javaslatait – folyamatosan, évről-évre bővül, aminek következtében a jogcím kihasználtsága többször is meghaladta a rendelkezésre álló keretösszeget.
2010–2013. közötti időszakban indokolt fenntartani az eddig alkalmazott támogatást.
A támogatás összege: 350 000 euró/év
4.    A méz fizikai-kémiai tulajdonságainak elemzése
Ez a jogcím a legismertebb támogatási forma a szakmán kívüliek, a mézfogyasztók körében.
Az OMME folyamatosan figyelemmel kíséri a kereskedelmi forgalomban lévő mézek minőségét. Az elmúlt támogatási időszakban (2007–2010.) a termelői mézeket is vizsgálták, a mintákat a piacokon, vásárokon vették, hiszen termelői mézeket nem lehet találni az üzletláncokban. A mézek vizsgálatára hazai, és EU-n belüli laboratóriumokban kerül sor. A vizsgálati eredményeket az OMME megjelenteti, ezáltal a kereskedelmi láncok fokozottabb figyelmet fordítanak a polcaikon lévő mézek minőségére. Feltétlen szükséges e jogcím fenntartása.
A támogatás összege: 40 000 euró/év
5.    A méhcsaládok számának szinten tartása
A 2004–2007. időszakban több mint ezer méhész vett igénybe méhállományának pótlásához támogatást.
Hazánk őshonos méhfajtája a krajnai méh. Csak hatóságilag ellenőrzött, regisztrált méhtenyésztő, anyanevelő hozhat forgalomba méhanyákat. Anyanevelő telepről származó párzott, petéző anyákkal történő, illetve e telepekről származó egyéb állománypótlás támogatható.
A támogatás célja a méhállomány szinten tartása párzott és párzatlan méhanyákkal, anyabölcsőkkel. A méhészek az állomány mind állategészségügyi, mind genetikai szempontból történő cseréjét a hatékony méhészkedés alapvető feltételének tekintik. E jogcím keretében összesen 61 000 szaporítóanyagot (párzott-, illetve párzatlan anyát, bölcsőt) vásároltak a méhészek.
A program folyamatos fenntartása a 2010–2013. közötti időszakban indokolt.
A támogatás összege: 220 000 euró/év
6.    Méhészettel és méhészeti termékekkel kapcsolatos alkalmazott kutatás
Méhészettel kapcsolatos kutatás: országos megfigyelőhálózat létrehozása működtetése elősegíti a termelő méhészek logisztikai-méhészeti munkájuk tervezését. A megfigyelőhálózat mindenki számára elérhető adatai az időjárási körülményekről (csapadék, hőfok, szél stb.), az adott méhlegelő fenológiájáról adnak tájékoztatást. Ez a program már zajlik, de fejlesztése, bővítése, tökéletesítése érdekében fenntartása fontos. Kutatások beindítása indokolt a Varroa atka elleni védekezésben új, alternatív (vegyszermentes) védekezési formák, módszerek kidolgozására. Továbbra is folytatni kell a környezet-terhelési monitoring vizsgálatokat, amelyek során a CCD gyanús méhészetekből és környezetükből vett minták labor-vizsgálatát és az eredmények kiértékelését végezik el.
Méhészeti termékekkel kapcsolatos kutatás: a mézforgalmazásban a minőségi vizsgálatok alapján megállapítható, hogy új mézminőségi problémák jelentek meg a kiskereskedelemben lévő mézek esetében. A vizsgálatok olyan irányú fejlesztésére van szükség, amelyek alapján a fogyasztók jobb tájékoztatása biztosítható. Magyarország új típusú vizsgálati módszer dolgozását kívánja támogatni, amely a természetes mézek védelmét szolgálja. Ezért fontos az új típusú mézhamisítás vizsgálatára irányuló kutatások támogatása. A mézek laborvizsgálatai, legyen az a legkorszerűbb módszer is, azonos alapelven működnek: a természetes méz paramétereihez hasonlítják a kidolgozott vizsgálat eredményeit. Vagyis az adott paraméterre kifejlesztett új vizsgálat csak akkor működik, ha ahhoz a paraméterhez rendelkezésre áll a természetes mézre jellemző érték. Ezeket az értékeket nagyon sok mézminta vizsgálatával és több éven keresztül folytatott ismétléssel lehet kialakítani. A Magyarországon termelt mézek paramétereinek, tulajdonságainak a feltérképezéséhez egy nagyszabású projektet kell indítani, amely a fogyasztóktól kezdve a szakma minden résztvevője részére fontos, nélkülözhetetlen feladat. A projekt megnevezése: Magyarország mézeinek adatbázisa.
A méhészeti termékek emberi szervezetre gyakorolt hatásának vizsgálata évtizedek óta várat magára Magyarországon. Nélkülözhetetlen beindítani egy ilyen célú komplex (minden kaptár-termék) vagy célirányos (méz, pollen, propolisz stb.) vizsgálati eljárást, aminek következtetéseit a nyilvánosság elé kell tárni.
A támogatás összege: 200 000 euró/év
Országos becsült költségek és finanszírozási terv
A célok leírása és finanszírozása
Tagállam: Magyarország
Program: 2010/2011

Intézkedés leírása

Előirányzott kiadások

EU közös finanszírozás
euró

összesen
euró

50%
euró

1. Technikai segítségnyújtás a méhészeknek és méhészek csoportosulásainak a méztermelés és a mézpergetés feltételeinek javítása érdekében

940 000

470 000

470 000

1.1. A méhészeti képzés országos koordinálása, külföldi szakmai ismeretek gyűjtése és terjesztése

 

 

 

1.2. Helyi, régiós és országos rendezvények, elméleti képzés, nemzetközi tapasztalatszerzés

 

 

 

1.3. Bemutató méhészetek látogatása

 

 

 

1.4. Szaktanácsadás

 

 

 

1.5. A méztermelés és a mézpergetés feltételeinek javítására irányuló technikai segítségnyújtás

 

 

 

1.6. A termelői méz egységes megjelenésének, piacra-jutásának támogatása

 

 

 

2. A varroatózis elleni védekezés

2 190 000

1 095 000

1 095 000

2.1. Varroa destructor elleni gyógyszeres védekezés

 

 

 

2.2. A védekezés alternatív módja

 

 

 

3. A vándorlás ésszerűsítése

430 000

215 000

215 000

3.1. Kaptárak, méhészeti felszerelések azonosítása

 

 

 

3.2. Beruházás új eszközökbe

 

 

 

4. A méz fizikai-kémiai tulajdonságainak elemzése

40 000

20 000

20 000

5. A méhcsaládok számának szinten tartása

220 000

110 000

110 000

6. Méhészettel és méhészeti termékekkel kapcsolatos alkalmazott kutatás

200 000

100 000

100 000

Nemzeti Program összesen

4 020 000

2 010 000

2 010 000

A célok leírása és finanszírozása
Tagállam: Magyarország
Program: 2011/2012

Intézkedés leírása

Előirányzott kiadások

EU közös
finanszírozás
euró

összesen
euró

50%
euró

1. Technikai segítségnyújtás a méhészeknek és méhészek csoportosulásainak a méztermelés és a mézpergetés feltételeinek javítása érdekében

940 000

470 000

470 000

1.1. A méhészeti képzés országos koordinálása, külföldi szakmai ismeretek gyűjtése és terjesztése

 

 

 

1.2. Helyi, régiós és országos rendezvények, elméleti képzés, nemzetközi tapasztalatszerzés

 

 

 

1.3. Bemutató méhészetek látogatása

 

 

 

1.4. Szaktanácsadás

 

 

 

1.5. A méztermelés és a mézpergetés feltételeinek javítására irányuló technikai segítségnyújtás

 

 

 

1.6. A termelői méz egységes megjelenésének, piacra-jutásának támogatása

 

 

 

2. A varroatózis elleni védekezés

2 190 000

1 095 000

1 095 000

2.1. Varroa destructor elleni gyógyszeres védekezés

 

 

 

2.2. A védekezés alternatív módja

 

 

 

3. A vándorlás ésszerűsítése

430 000

215 000

215 000

3.1. Kaptárak, méhészeti felszerelések azonosítása

 

 

 

3.2. Beruházás új eszközökbe

 

 

 

4. A méz fizikai-kémiai tulajdonságainak elemzése

40 000

20 000

20 000

5. A méhcsaládok számának szinten tartása

220 000

110 000

110 000

6. Méhészettel és méhészeti termékekkel kapcsolatos alkalmazott kutatás

200 000

100 000

100 000

Nemzeti Program összesen

4 020 000

2 010 000

2 010 000

A célok leírása és finanszírozása
Tagállam: Magyarország
Program: 2012/2013

Intézkedés leírása

Előirányzott kiadások

EU közös finanszírozás euró

összesen
euró

50%
euró

1. Technikai segítségnyújtás a méhészeknek és méhészek csoportosulásainak a méztermelés és a mézpergetés feltételeinek javítása érdekében

940 000

470 000

470 000

1.1. A méhészeti képzés országos koordinálása, külföldi szakmai ismeretek gyűjtése és terjesztése

 

 

 

1.2. Helyi, régiós és országos rendezvények, elméleti képzés, nemzetközi tapasztalatszerzés

 

 

 

1.3. Bemutató méhészetek látogatása

 

 

 

1.4. Szaktanácsadás

 

 

 

1.5. A méztermelés és a mézpergetés feltételeinek javítására irányuló technikai segítségnyújtás

 

 

 

1.6. A termelői méz egységes megjelenésének, piacra-jutásának támogatása

 

 

 

2. A varroatózis elleni védekezés

2 190 000

1 095 000

1 095 000

2.1. Varroa destructor elleni gyógyszeres védekezés

 

 

 

2.2. A védekezés alternatív módja

 

 

 

3. A vándorlás ésszerűsítése

430 000

215 000

215 000

3.1. Kaptárak, méhészeti felszerelések azonosítása

 

 

 

3.2. Beruházás új eszközökbe

 

 

 

4. A méz fizikai-kémiai tulajdonságainak elemzése

40 000

20 000

20 000

5. A méhcsaládok számának szinten tartása

220 000

110 000

110 000

6. Méhészettel és méhészeti termékekkel kapcsolatos alkalmazott kutatás

200 000

100 000

100 000

Nemzeti Program összesen

4 020 000

2 010 000

2 010 000

SZABÁLYOZÁSI ALAPOK
Közösségi jogszabályok
A Tanács 1234/2007/EK rendeletet a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről („az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet”)
A Bizottság 917/2004/EK rendelete a méhészet területén tett intézkedésekről szóló 797/2004/EK tanácsi rendelet végrehajtásának részletes szabályairól.
Nemzeti jogszabályok
2007. évi XVII. törvény a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről
2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól
Miniszteri rendelet a Magyar Méhészeti Nemzeti Program alapján a központi költségvetés, valamint az Európai Mezőgazdasági Garancia Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól
Évenkénti miniszteri rendelet a Magyar Méhészeti Nemzeti Program alapján nyújtott méhészeti támogatások igénybevételének részletes szabályairól
A program kidolgozásában közreműködő képviseleti szervezetek méhész szövetkezetek felsorolása
A Nemzeti Program fő koordinátora:
–     Neve: Országos Magyar Méhészeti Egyesület
–     Rövidített neve: OMME
–     Székhelye: H–1094 Budapest, Viola u. 50.
–     Megalakulás: egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény alapján működik.
–     Bírósági bejegyzési száma: 565
–     A szervezet állapota: bejegyzett működő szervezet
–     Adószáma: 19008295–1–43
–     Bankszámla adatok
–     Belföldi
–     Devizanem: HUF
–     Számlaszám: 11705008–20130154–00000000
–     Számlavezető bank: OTP NyRt.
–     Jelenleg bejelentett képviselő neve : Bross Péter, elnök
–     Levelezési címe: Országos Magyar Méhészeti Egyesület H–1450 Budapest 9. Pf. 116
–     Telefonszáma: ++36 (1) 216–0015
–     Faxszáma: ++36 (1) 456–0378
–     E-mail cím: omme1984@enternet.hu
2010. január 1-én az OMME 108 regionális méhész szervezetet képvisel, tagjainak száma 9773.
Rendszeres ellenőrzésre és értékelésre vonatkozó rendelkezések
Az egyes intézkedésekhez kapcsolódó támogatási keretek:
A Nemzeti Programban jóváhagyott intézkedésekhez kapcsolódó nemzeti részfinanszírozási igény fedezetét a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium (továbbiakban: FVM) biztosítja. Az FVM a Nemzeti Program megvalósulásának feltételrendszerét, a források felhasználását, a végrehajtásban közreműködő szervezetek körét, azok feladatait rendeleti úton szabályozza, az államigazgatási eljárásokról szóló törvények rendelkezéseivel összhangban.
A támogatási kérelmek adminisztratív ellenőrzése
A kérelmezők támogatásra való jogosultsága csak azon intézkedések esetén áll fenn, amelyeket a jóváhagyott Nemzeti Program tartalmaz, és a tárgyév szeptember 1-jétől a tárgyévet követő augusztus 31-ig kerülnek megvalósításra. Valamennyi intézkedés esetén a támogatási igényt költségszámlákkal kell alátámasztani.
Ellenőrizendő paraméterek, rögzítendő adatok, hiánypótlási, elutasítási okok
1.    Kérelem
A támogatási kérelem formai, illetve tartalmi ellenőrzése
2.    Összesítő táblázat a csatolt bizonylatokról
Adminisztratív ellenőrzés
3.    Számlák
Adminisztratív ellenőrzés
4.    Kifizetést igazoló bizonylat
Adminisztratív ellenőrzés
Az adminisztratív ellenőrzés lebonyolításának technikai részletei:
Minden kérelmet egymástól függetlenül két ügyintéző ellenőriz teljes körűen. Az ellenőrzések eredményeit informatikai rendszerben rögzítik. Az ügyintéző kiválasztja a megfelelő intézkedést és rögzíti a támogatási kérelemben feltüntetett adatokat. Amennyiben a kérelem az adminisztratív ellenőrzés alapján teljes és a kérelem helyszíni ellenőrzésre nem került kiválasztásra, úgy a második ellenőrzést végző ügyintéző jóváhagyását követően megtörténik a határozathozatal. A helyszíni ellenőrzésre történő kiválasztást kockázatelemzéssel, illetve a szabálytalanság gyanújának felmerülésekor egyedi felkérés alapján végzik.
Helyszínen ellenőrizendő paraméterek, rögzítendő adatok, hiánypótlási, elutasítási okok
A helyszíni ellenőrzés során a következő paramétereket kell vizsgálni:
–     A benyújtott bizonylatmásolatoknak a helyszíni ellenőrzés során ellenőrzött bizonylatokkal való egyezése.
–     Eszközbeszerzés esetében a helyszíni ellenőrzés során a benyújtott bizonylaton szereplő tárgyi eszköz stb. meglétét és a bizonylaton szereplő adatoknak való megfelelést ellenőrzik.
–     Az intézkedés a jogszabályban meghatározottakkal összhangban valósult meg.
Amennyiben a helyszíni ellenőrzés alkalmával kiderül, hogy a benyújtott bizonylatok nem támasztják alá a támogatási igény jogosságát, úgy a helyszíni ellenőr jegyzőkönyvben rögzíti a hiányosságokat, mely alapján a támogatási kérelem egy része vagy egésze elutasításra kerül.
A Nemzeti Program végrehajtásának értékelése
Az FVM Nemzeti Program Értékelő Bizottságot hozott létre szakértőkből és a program végrehajtásában résztvevő szervezetek képviselőiből az elvégzettek értékelésére, illetve a fejlesztésre vonatkozó javaslat elkészítésére.
Az értékelés szempontjai:
–     az egyes célok megvalósulása;
–     a felhasznált pénzügyi források;
–     a fejlesztés hatása;
–     az ellenőrzések hatékonysága;
–     javaslatok.
A Nemzeti Programot érintő tájékoztatással és nyilvánossággal kapcsolatos teendők célja a potenciális és tényleges kedvezményezettek tájékoztatása a Nemzeti Program működéséről, a felajánlott pénzügyi és intézkedési lehetőségekről, a pályázati eljárásokról, a támogatások átláthatóságának biztosítása érdekében. Az érintett szervezetek honlapjukon, illetve a szaksajtóban adnak tájékoztatást.
1

A rendelet a 118/2013. (XII. 16.) VM rendelet 27. § (2) bekezdése hatályon kívül helyezte 2013. december 19. napjával.

2

A 4. § (1) bekezdése a 2/2012. (I. 23.) VM rendelet 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

3

A 4. § (2) bekezdése a 2/2012. (I. 23.) VM rendelet 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

4

A 4. § (4a) bekezdését a 2/2012. (I. 23.) VM rendelet 1. § (2) bekezdése iktatta be.

5

A 4. § (8) bekezdését a 2/2012. (I. 23.) VM rendelet 1. § (3) bekezdése iktatta be.

6

A 4. § (9) bekezdését a 2/2012. (I. 23.) VM rendelet 1. § (3) bekezdése iktatta be.

7

A 4. § (10) bekezdését a 2/2012. (I. 23.) VM rendelet 1. § (3) bekezdése iktatta be.

8

A 4. § (11) bekezdését a 2/2012. (I. 23.) VM rendelet 1. § (3) bekezdése iktatta be.

9

A 8. § (1) bekezdése a 2/2012. (I. 23.) VM rendelet 2. §-ával megállapított szöveg.

10

A 9. § (5) bekezdés b) pontja a 2/2012. (I. 23.) VM rendelet 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

11

A 9. § (5) bekezdés c) pontja a 2/2012. (I. 23.) VM rendelet 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

12

A 9. § (5) bekezdés h) pontja a 2/2012. (I. 23.) VM rendelet 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

13

A 9. § (6) bekezdés d) pontja a 2/2012. (I. 23.) VM rendelet 17. § a) pontja szerint módosított szöveg.

14

A 9. § (9) bekezdés c) pontját a 2/2012. (I. 23.) VM rendelet 18. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

15

A 10. § (5) bekezdését a 2/2012. (I. 23.) VM rendelet 18. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

16

A 11. § (1) bekezdés c) pontja a 2/2012. (I. 23.) VM rendelet 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

17

A 11. § (1) bekezdés k) pontja a 2/2012. (I. 23.) VM rendelet 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

18

A 12. § (1) bekezdés c) pontja a 2/2012. (I. 23.) VM rendelet 5. §-ával megállapított szöveg.

19

A 12. § (2) bekezdés c) pont cb) alpontja a 2/2012. (I. 23.) VM rendelet 17. § b) pontja szerint módosított szöveg.

20

A 12. § (2) bekezdés e) pontja a 2/2012. (I. 23.) VM rendelet 17. § c) pontja szerint módosított szöveg.

21

A 13. § (1) bekezdés a) pontja a 2/2012. (I. 23.) VM rendelet 6. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

22

A 13. § (2) bekezdés b) pont bb) alpontja a 2/2012. (I. 23.) VM rendelet 17. § d) pontja szerint módosított szöveg.

23

A 13. § (2) bekezdés b) pont bc) alpontja a 2/2012. (I. 23.) VM rendelet 17. § e) pontja szerint módosított szöveg.

24

A 13. § (2) bekezdés g) pontja a 2/2012. (I. 23.) VM rendelet 6. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

25

A 14. § (4) bekezdés c) pontja a 2/2012. (I. 23.) VM rendelet 7. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

26

A 14. § (4) bekezdés d) pontja a 2/2012. (I. 23.) VM rendelet 7. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

27

A 14. § (4) bekezdés j) pontja a 2/2012. (I. 23.) VM rendelet 7. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

28

A 14. § (4) bekezdés k) pontját a 2/2012. (I. 23.) VM rendelet 18. § c) pontja hatályon kívül helyezte.

29

A 14. § (5) bekezdés d) pontja a 2/2012. (I. 23.) VM rendelet 17. § f) és g) pontja szerint módosított szöveg.

30

A 15. § (5) bekezdését a 2/2012. (I. 23.) VM rendelet 18. § d) pontja hatályon kívül helyezte.

31

A 15. § (6) bekezdés b) pontja a 2/2012. (I. 23.) VM rendelet 8. §-ával megállapított szöveg.

32

A 15. § (7) bekezdés a) pontja a 2/2012. (I. 23.) VM rendelet 17. § h) pontja szerint módosított szöveg.

33

A 15. § (7) bekezdés b) pont ba) alpontja a 2/2012. (I. 23.) VM rendelet 17. § i) pontja szerint módosított szöveg.

34

A 15. § (7) bekezdés b) pont bb) alpontja a 2/2012. (I. 23.) VM rendelet 17. § j) pontja szerint módosított szöveg.

35

A 15. § (8) bekezdése a 2/2012. (I. 23.) VM rendelet 17. § k) pontja szerint módosított szöveg.

36

A 16. § (2) bekezdése a 2/2012. (I. 23.) VM rendelet 9. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

37

A 16. § (3) bekezdése a 2/2012. (I. 23.) VM rendelet 9. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

38

A 16. § (9) bekezdés a) pontja a 2/2012. (I. 23.) VM rendelet 9. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

39

A 16. § (9) bekezdés c) pontja a 2/2012. (I. 23.) VM rendelet 9. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

40

A 17. § (1) bekezdése a 2/2012. (I. 23.) VM rendelet 17. § l) pontja szerint módosított szöveg.

41

A 17. § (2) bekezdése a 2/2012. (I. 23.) VM rendelet 10. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

42

A 17. § (3) bekezdése a 2/2012. (I. 23.) VM rendelet 17. § l) pontja szerint módosított szöveg.

43

A 17. § (5) bekezdés a) pontja a 2/2012. (I. 23.) VM rendelet 10. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

44

A 17. § (5) bekezdés d) pontja a 2/2012. (I. 23.) VM rendelet 10. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

45

A 17. § (6) bekezdése a 2/2012. (I. 23.) VM rendelet 10. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

46

A 18. § (2) bekezdése a 2/2012. (I. 23.) VM rendelet 11. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

47

A 18. § (8) bekezdés a) pontja a 2/2012. (I. 23.) VM rendelet 11. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

48

A 19. § (2) bekezdése a 2/2012. (I. 23.) VM rendelet 12. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

49

A 19. § (3) bekezdése a 2/2012. (I. 23.) VM rendelet 17. § m) pontja szerint módosított szöveg.

50

A 19. § (5) bekezdés b) pontja a 2/2012. (I. 23.) VM rendelet 12. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

51

A 19. § (5) bekezdés e) pontja a 2/2012. (I. 23.) VM rendelet 12. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

52

A 19. § (6) bekezdés c) pontja a 2/2012. (I. 23.) VM rendelet 12. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

53

A 19. § (9) bekezdés a) pontja a 2/2012. (I. 23.) VM rendelet 12. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

54

A 20. § (2) bekezdése a 2/2012. (I. 23.) VM rendelet 13. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

55

A 20. § (3) bekezdése a 2/2012. (I. 23.) VM rendelet 13. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

56

A 20. § (4) bekezdése a 2/2012. (I. 23.) VM rendelet 13. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

57

A 20. § (9) bekezdése a 2/2012. (I. 23.) VM rendelet 13. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

58

A 20. § (10) bekezdés a) pontja a 2/2012. (I. 23.) VM rendelet 13. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

59

A 20. § (10) bekezdés c) pontja a 2/2012. (I. 23.) VM rendelet 13. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

60

A 21. § (1) bekezdése a 2/2012. (I. 23.) VM rendelet 14. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

61

A 21. § (2) bekezdése a 2/2012. (I. 23.) VM rendelet 14. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

62

A 21. § (4) bekezdés c) pontja a 2/2012. (I. 23.) VM rendelet 14. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

63

A 21. § (4) bekezdés h) pontja a 2/2012. (I. 23.) VM rendelet 17. § n) pontja szerint módosított szöveg.

64

A 22. § (2) bekezdése a 2/2012. (I. 23.) VM rendelet 15. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

65

A 22. § (4) bekezdése a 2/2012. (I. 23.) VM rendelet 15. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

66

A 22. § (6) bekezdés a) pontja a 2/2012. (I. 23.) VM rendelet 15. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

67

A 24. § (1) bekezdése a 2/2012. (I. 23.) VM rendelet 17. § o) pontja szerint módosított szöveg.

68

A 24. § (2) bekezdése a 2/2012. (I. 23.) VM rendelet 16. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

69

A 24. § (4) bekezdése a 2/2012. (I. 23.) VM rendelet 16. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

70

A 24. § (5) bekezdés b) pontja a 2/2012. (I. 23.) VM rendelet 16. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

71

A 24. § (6) bekezdés d) pontja a 2/2012. (I. 23.) VM rendelet 17. § p) pontja szerint módosított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére