• Tartalom

5/2010. (III. 9.) HM rendelet

5/2010. (III. 9.) HM rendelet

a honvédelmi miniszter feladatkörébe tartozó miniszteri rendeleteknek a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény módosításáról szóló 2008. évi CXI. törvény hatálybalépésével összefüggő módosításáról1

2010.03.17.

Az állami légijárművek nyilvántartásáról, gyártásáról és javításáról, valamint a típus- és légialkalmasságáról szóló 21/1998. (XII. 21.) HM rendelet tekintetében a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 74. § (2) bekezdés i) és p) pontjaiban kapott felhatalmazás alapján – a közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló 133/2008. (V. 14) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszterrel, valamint az igazságügyi és rendészeti miniszter feladat- és hatásköréről szóló 164/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § n) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró igazságügyi és rendészeti miniszterrel egyetértésben – ,

a nyilvános repülőrendezvény szabályairól az állami célú légiközlekedésben című 11/1999. (VIII. 26.) HM rendelet tekintetében a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 74. § (2) bekezdés r) pontjaiban kapott felhatalmazás alapján – a közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló 133/2008. (V. 14) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszterrel egyetértésben – ,

az állami repülések céljára szolgáló repülőtér és a katonai repülés céljára földön telepített léginavigációs berendezés üzemben tartásának feltételeiről szóló 27/2001. (XI. 23.) HM rendelet tekintetében a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 74. § (2) bekezdés c) pontjaiban kapott felhatalmazás alapján – a közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló 133/2008. (V. 14) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszterrel, valamint az igazságügyi és rendészeti miniszter feladat- és hatásköréről szóló 164/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § n) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró igazságügyi és rendészeti miniszterrel egyetértésben – ,

a Magyar Honvédség hivatásos állományú tagjai nyugellátásának, a szerződéses katonák rokkantsági és baleseti rokkantsági nyugellátásának, valamint a hivatásos és szerződéses katonák baleseti járadékának részletes szabályairól szóló 8/2002. (II. 15.) HM rendelet tekintetében a Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi XCV. törvény 287. § (2) bekezdés h) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény honvédségi alkalmazásáról szóló 33/2002. (V. 3.) HM rendelet tekintetében az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény 68. § (10) bekezdés a) és b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a fokozottan veszélyes, valamint az egészségkárosító beosztások köréről, az azokhoz kapcsolódó részletes, valamint a csökkentett napi szolgálati időre vonatkozó szabályokról szóló 30/2004. (XII. 6.) HM rendelet tekintetében a Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi XCV. törvény 287. § (2) bekezdés b) és d) pontjaiban kapott felhatalmazás alapján,

a Magyar Honvédségre, illetve a katonai nemzetbiztonsági szolgálatokra vonatkozó eltérő munkavédelmi követelményekről, eljárási szabályokról szóló 1/2009. (I. 30.) HM rendelet tekintetében a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. § (3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján

a honvédelemről és a Magyar Honvédségről szóló 2004. évi CV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 71/2006. (IV. 3.) Korm. rendelet 32/A. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1) Az állami légijárművek nyilvántartásáról, gyártásáról és javításáról, valamint a típus- és légialkalmasságáról szóló 21/1998. (XII. 21.) HM rendelet (a továbbiakban: R1.) 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Hatóság a légijármű Nyilvántartásba vételéről magyar és angol nyelvű szöveggel bizonyítványt állít ki. A bizonyítvány első példányát a fenntartó, második példányát a Hatóság tárolja. A bizonyítvány adattartalma a következő:
a) a légijármű fedélzeti azonosítójele,
b) a légijármű típusa,
c) a hajtómű típusa,
d) a légijármű gyártási száma,
e) a légijármű gyártási éve,
f) a légijármű gyártója,
g) a légijármű rendeltetése,
h) a légijármű tulajdonosa,
i) a tulajdonos címe,
j) a légijármű üzemeltetője,
k) az üzemeltető címe.”

(2) Az R1. 40. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Hatóság a típusvizsgálat lefolytatását követően az alkalmasnak minősített légijármű típusra „Típusalkalmassági bizonyítvány”-t ad ki a következő adattartalommal:
a) a légijármű típusa,
b) a légijármű rendeltetése,
c) a légijármű gyártója,
d) arra való utalás, hogy a légijárműre vonatkozó műszaki adatokat a bizonyítványhoz csatolt „Műszaki és teljesítményadatok” leírás tartalmazza,
e) a légijárműre vonatkozó, érvényesnek elismert dokumentációk felsorolása.”

(3) Az R1. 58. § (3)–(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

„(3) A Hatóság a légialkalmassági bizonyítványt két példányban magyar és angol nyelvű szöveggel állítja ki, és annak első példányát az üzemeltetőnek megküldi. Az üzemeltető a bizonyítványt külföldi repüléskor a szállító légijármű fedélzetén tartja. A légialkalmassági bizonyítványnak tartalmaznia kell a légijármű:
a) fedélzeti azonosító jelét,
b) típusát,
c) a hajtóművének típusát,
d) a gyártási számát,
e) a gyártási évét,
f) a gyártóját,
g) a fenntartóját,
h) az üzemeltetőjét,
i) a fenntartó és az üzemeltető címét,
j) külön engedélyezett felszereléseit, valamint a légijárműre vonatkozó egyéb korlátozásokat.
(4) A légialkalmassági bizonyítványnak ejtőernyő esetében tartalmaznia kell az ejtőernyő:
a) rendeltetését,
b) típusát,
c) gyártási számát,
d) gyártási évét,
e) készletezését,
f) gyártóját,
g) tulajdonosát,
h) üzemeltetőjét,
i) tulajdonos és az üzemeltető címét, telefonszámát,
j) külön engedélyezett felszereléseit, valamint az ejtőernyőre vonatkozó egyéb korlátozásokat.
(5) A légialkalmassági bizonyítványban bejegyzést, törlést, módosítást csak a Hatóság végezhet.”

(4) Az R1. 65. §-a a következő (5)–(7) bekezdésekkel egészül ki:

„(5) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti „Hatósági vizsgálati jegyzőkönyv” a következő adatokat tartalmazza:
a) a vizsgálatot kérelmező és elrendelő nevét,
b) a vizsgálat célját,
c) a légijármű
ca) üzemeltetőjét,
cb) típusát,
cc) gyári számát,
cd) gyártási idejét,
ce) összes felszállásának számát,
cf) összes üzemidejét, a hátralévő üzemidejét,
cg) nagyjavításainak időpontját,
ch) utolsó javítása óta eltelt üzemidejét,
ci) utolsó javítása óta végrehajtott leszállások számát,
cj) üzemképességére vonatkozó megjegyzést,
d) a földi és légi vizsgálat eredményét.
(6) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti „Hatósági vizsgálati jegyzőkönyv” ejtőernyő esetében a következő adatokat tartalmazza:
a) a vizsgálatot kérelmező és elrendelő nevét,
b) a vizsgálat célját,
c) az ejtőernyő
ca) üzemeltetőjét,
cb) típusát,
cc) gyári számát,
cd) gyártási idejét,
ce) összes ugrásainak számát,
cf) nagyjavításainak időpontját,
cg) utolsó javítása óta végrehajtott ugrásainak számát.
(7) Az (1) bekezdés ad) alpontja szerinti „Légialkalmassági vizsgálati jegyzőkönyv” a következő adatokat tartalmazza:
a) a beugrás helyét és idejét,
b) a beugró
ba) családi és utónevét, születési családi és utónevét,
bb) a rendfokozatát,
bc) az aláírását,
c) az ugrás körülményeit,
d) az ejtőernyő
da) típusát,
db) nyílásának, süllyedésének és irányításának jellemzőit,
dc) esetleges hibáit, sérüléseit,
dd) minősítését.”

(5) Az R1. 4. § (3) bekezdés j) pontjában és 45. § (1) bekezdés b) pontjában az „érvényességének” szövegrész helyébe a „hatályának” szöveg, 6. § (3) bekezdésében és 10. § (1) bekezdésében a „15 napon” szövegrész helyébe a „10 munkanapon” szöveg, 19. § (1) bekezdésében az „e rendelet 2. számú melléklete szerinti „Működési engedély”-t” szövegrész helyébe „az engedélyt” szöveg, 37. § (2) bekezdésében a „30 naptári napon” szövegrész helyébe a „22 munkanapon” szöveg, 40. § (3) bekezdésében, 43. § (2) bekezdésében, 50. § (4) bekezdés b) és c) pontjaiban, 50. § (5) bekezdésében az „érvényes” szövegrész helyébe a „hatályos” szöveg, 43. § (4) bekezdésében, 56. § (3) bekezdésében az „érvényességi idő” szövegrész helyébe az „időbeli hatály” szöveg, 56. § (2) bekezdésében az „érvényességét” szövegrész helyébe a „hatályát” szöveg, 57. § (4) bekezdésében az „érvényessége” szövegrész helyébe a „időbeli hatálya” szöveg, 57. § (4) bekezdésében, 62. § (4) bekezdésében az „érvényességi időt” szövegrész helyébe a „időbeli hatályt” szöveg, 58. § (1) bekezdésében az „az érvényes” szövegrész helyébe az „a hatályos” szöveg, 59. § (1) bekezdésében az „érvényét” szövegrész helyébe a „hatályát” szöveg, 59. § (1) bekezdés d) pontjában az „érvényességi ideje” szövegrész helyébe az „időbeli hatálya” szöveg, 59. § (4) bekezdésében az „érvényességének” szövegrész helyébe az „időbeli hatályának” szöveg, 59. § (5) bekezdésében az „érvényességi időn belül” szövegrész helyébe az „időbeli hatálya alatt” szöveg, 59. § (5) bekezdésében az „az érvényesség” szövegrész helyébe „a hatály” szöveg, 62. §-át megelőző alcímben az „érvényességi időn belül érvényét” szövegrész helyébe az „eredeti időbeli hatály alatt hatályát” szöveg, 62. § (3) bekezdésében az „érvényességi idejéig érvényes” szövegrész helyébe az „időbeli hatálya alatt hatályos” szöveg lép.

2. § (1) A nyilvános repülőrendezvény szabályairól az állami célú légiközlekedésben című 11/1999. (VIII. 26.) HM rendelet (a továbbiakban: R2.) 5. § (1) bekezdésében az „igényét” szövegrész helyébe a „kérelmét”, az „igényről” szövegrész helyébe a „kérelemről” szöveg, 16. § (1) bekezdésében a „90 nappal” szövegrész helyébe a „3 hónappal” szöveg, 16. § (2) bekezdésében a „15 napon belül” szövegrész helyébe a „10 munkanapon belül” szöveg lép.

(2) Hatályát veszti az R2. 4. § (2) bekezdésében az „előzetes” szövegrész, 16. § (2) bekezdésében az „indokolt” szövegrész, valamint 16. § (3)–(4) bekezdése.

3. § (1) Az állami repülések céljára szolgáló repülőtér és a katonai repülés céljára földön telepített léginavigációs berendezés üzemben tartásának feltételeiről szóló 27/2001. (XI. 23.) HM rendelet (a továbbiakban: R3.) 4. § a) pontjában, 10. § (1) bekezdésében, valamint 10. § (4) bekezdésének a) pontjában az „érvényes” szövegrész helyébe a „hatályos” szöveg, 11. §-át megelőző alcím helyébe az „Ellenőrzés” alcím, 14. § (2) bekezdésében a „tervet a tervező(k) jóváhagyásra terjesztik fel a Hatósághoz” szövegrész helyébe a „terv jóváhagyásáról a tervező kérelmére a Hatóság dönt” szöveg, 16. § (1) bekezdésében a „– tervező(k), létesítő(k) – véleményezik a telepítés, kivitelezés szakszerűségét, az előírásoknak való megfelelőségét, és állást foglalnak az üzembe helyezéssel kapcsolatban,” szövegrész helyébe a „megvizsgálja a telepítés, kivitelezés szakszerűségét, az előírásoknak való megfelelőségét és az üzembe helyezést.” szöveg, 16. § (2) bekezdésében a „létesítő szerv vagy gazdálkodó szervezet a megszabott határidőn belül köteles a hiányosságot pótolni” szövegrész helyébe a „Hatóság kötelezi a létesítő szervet vagy a gazdálkodó szervezetet a hiányosságok megszabott határidőn belül történő pótlására” szöveg lép.

(2) Hatályát veszti az R3. 5. § (4) bekezdésének utolsó mondata, 6. § (2) bekezdésében a „határozattal” szövegrész, valamint 11. § (2) bekezdése.

4. § (1) A Magyar Honvédség hivatásos állományú tagjai nyugellátásának, a szerződéses katonák rokkantsági és baleseti rokkantsági nyugellátásának, valamint a hivatásos és szerződéses katonák baleseti járadékának részletes szabályairól szóló 8/2002. (II. 15.) HM rendelet (a továbbiakban: R4.) 17. §-ának felvezető szövege helyébe a következő rendelkezés lép:

„A HM pénzügyi feladatot ellátó központi szerve a rendelkezésre álló okmányok alapján hivatalból dönt:”

(2) Az R4. 19. §-ának felvezető szövege helyébe a következő rendelkezés lép:

„A HM pénzügyi feladatot ellátó központi szerve kérelemre dönt minden egyéb nyugdíj- és baleseti járadék megállapítására irányuló kérelemről:”

(3) Az R4. 20. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

20. § A nyugellátásra vonatkozó döntést közölni kell a Nyugdíjfolyósító Igazgatósággal és a kérelmező lakóhelye szerinti hadkiegészítő parancsnoksággal.”

(4) Az R4. 21. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A másodfokon eljáró szakértői szervtől kért szakvélemény alapján a fellebbezést a honvédelemért felelős miniszter bírálja el.”

5. § (1) Az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény honvédségi alkalmazásáról szóló 33/2002. (V. 3.) HM rendelet (a továbbiakban: R5.) 6. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(7) A hatósági engedély kiadása iránti kérelmet a hatóság által a következő adattartalommal rendszeresített formanyomtatványon az atomenergia alkalmazója terjeszti elő:
a) a kérelmező felelős vezetőjének családi és utóneve, születési családi és utóneve, beosztása,
b) a sugárvédelmi szolgálat vezetőjének és helyettesének családi és utóneve, születési családi és utóneve, munkaköri beosztása, iskolai végzettsége, sugárvédelmi képesítése,
c) a sugárveszélyes tevékenység ismertetése,
d) a sugárveszélyes tevékenységet végző szervezeti egység megnevezése, címe, felelős vezetője,
e) a kérelem tárgyának leírása,
ea) radioaktív anyag vagy zárt sugárforrás fajtájának, aktivitásának (legnagyobb aktivitásának) és felhasználásának megnevezése,
eb) haditechnikai termék leírása,
ec) tevékenységet szolgáló létesítmény leírása,
ed) ionizáló sugárzást létrehozó berendezés, készülék megnevezése, gyártója, típusa és minősítésének száma,
f) a sugárveszélyes munkakörök megnevezése, az ott foglalkoztatott személyi állomány létszáma és képzettsége,
g) az alkalmazni kívánt sugárvédelmi mérőműszerek felsorolása,
h) a kérelmezett engedély területi hatályára vonatkozó megjelölés.”

(2) Az R5. 1. § a) pontjában, 6. § (9) bekezdésében, 9. § (10) bekezdésében és 1. számú mellékletének 13. bekezdésében a „honvédelmi miniszter” szövegrész helyébe a „honvédelemért felelős miniszter” szöveg, 4. § (5) bekezdésében a „Magyar Honvédség Tisztiorvosi Szolgálatának (a továbbiakban: MH TSZ/hatóság)” szövegrész helyébe a „Magyar Honvédség Közegészségügyi-Járványügyi Szolgálatának (a továbbiakban: hatóság)” szöveg, 4. § (6) bekezdésében „Az MH Tisztiorvosi Szolgálat” szövegrész helyébe „A hatóság” szöveg, 5. § (1) bekezdésében a „Magyar Honvédség Tisztiorvosi Szolgálata” szövegrész helyébe a „hatóság” szöveg, 6. § (11) bekezdésében az „érvényét” szövegrész helyébe a „hatályát” szöveg, 6. § (12) bekezdésében az „érvényesség időtartamát” szövegrész helyébe az „időbeli hatályát” szöveg, 6. § (13) bekezdésében az „érvényességi időtartama” szövegrész helyébe az „időbeli hatálya” szöveg, 9. § (8) bekezdésében „az MH TSZ (hatóság)-hoz” szövegrész helyébe „a hatósághoz” szöveg, 9. § (9) bekezdésében és 13. § (5) bekezdésében „az MH TSZ” szövegrész helyébe „a hatóság” szöveg, 9. § (10) bekezdésében „Az MH TSZ” szövegrész helyébe „A hatóság” szöveg, 1. számú mellékletének 5., 7. és 15. bekezdésében az „érvényes” szövegrész helyébe a „hatályos” szöveg, 2. számú mellékletének 7. pontjában az „érintett személyek adatait” szövegrész helyébe az „érintett személyek természetes személyazonosító adatait” szöveg, a „személyek adataiban” szövegrész helyébe a „személyek természetes személyazonosító adataiban” szöveg, 8. számú mellékletének 5. pontjában az „Érvényességi időtartama” szövegrész helyébe az „Időbeli hatálya” szöveg, az „érvényességi időtartama hatályát veszti” szövegrész helyébe az „időbeli hatályát veszti” szöveg, az „érvényességi időtartam” szövegrész helyébe az „időbeli hatály” szöveg lép.

(3) Hatályát veszti az R5. 6. § (9) bekezdésében a „megbízásából az egészségügyi csoportfőnök” szövegrész, 6. § (10) bekezdésében az „ , indokolt esetben további szakvélemény beszerzése után” szövegrész, 6. § (15) bekezdése, 17. § (2) bekezdésében az „összhangban a honvédelemről szóló 1993. évi CX. törvény 10. § g) pontjában foglaltakkal” szövegrész, 18. § (7) bekezdése, 1. számú mellékletében a „kérelmező: bármely jogi személy, aki a hatósághoz folyamodik engedélyért bármely olyan tevékenység végzéséhez, amely az At. hatálya alá tartozik;” szövegrész, valamint 4. számú melléklete.

6. § (1) A fokozottan veszélyes, valamint az egészségkárosító beosztások köréről, az azokhoz kapcsolódó részletes, valamint a csökkentett napi szolgálati időre vonatkozó szabályokról szóló 30/2004. (XII. 6.) HM rendelet (a továbbiakban: R6.) 1. § (1) bekezdésében az „(a Honvédelmi Minisztériumban, a minisztériumnak közvetlenül alárendelt szervezetekben, a Magyar Honvédség katonai szervezeteiben)” szövegrész helyébe az „(a továbbiakban: MH)” szöveg, 1. § (1) bekezdésében, 3. § (1) bekezdésében és 16. § (5) bekezdésében a „honvédelmi miniszter” szövegrész helyébe a „honvédelemért felelős miniszter” szöveg, 3. § (1) bekezdésében a „HM” szövegrész helyébe a „Honvédelmi Minisztérium” szöveg, 11. § (2) bekezdésében az „az Mt.” szövegrész helyébe az „a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény” szöveg, mellékletének 2. c) alpontjában a „18/2001. (VI. 28.) EüM rendelet 5. §” szövegrész helyébe a „66/2005. (XII. 22.) EüM rendelet 3. §” szöveg, 2. d) alpontjában a „3/2002. (II. 8.) SZCSM–EüM együttes rendelet 6. számú mellékletét” szövegrész helyébe a „22/2005. (VI. 24.) EüM rendelet 3. § (1) bekezdését” szöveg, 2. e) alpontjában a „3/2002. (II. 8.) SZCSM–EüM együttes rendelet 6. számú mellékletét” szövegrész helyébe a „22/2005. (VI. 24.) EüM rendelet 3. § (2) bekezdését” szöveg lép.

(2) Hatályát veszti az R6. 3. § (3) bekezdése, 4. § (2) bekezdés e) pontjában a „határozatban történő” szövegrész, továbbá 16. § (1) bekezdésének utolsó mondata.

7. § (1) A Magyar Honvédségre, illetve a katonai nemzetbiztonsági szolgálatokra vonatkozó eltérő munkavédelmi követelményekről, eljárási szabályokról szóló 1/2009. (I. 30.) HM rendelet (a továbbiakban: R7.) 29. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6) A munkavédelmi vizsga végrehajtásáról jegyzőkönyvet kell készíteni és a sikeres vizsgázók részére igazolást kell kiállítani. A vizsgajegyzőkönyvet és a kiállított igazolásokról összeállított nyilvántartást öt évig meg kell őrizni. A sikeres vizsgázók részére kiállított igazolás adattartama a következő:
a) a vizsgázó természetes személyazonosító adatai,
b) a lakcíme,
c) a munkahelye,
d) a képesítése,
e) a beosztása, illetve munkaköre,
f) arra való utalás, hogy a vizsga csak az igazoláson szereplő beosztás, illetve munkakör ellátására jogosít.”

(2) Az R7. 41. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A munkavédelmi felügyelő az ellenőrzési jogosultságát – a helyszíni ellenőrzés során – munkavédelmi felügyelői igazolvány és a szolgálati/köztisztviselői igazolvány felmutatásával köteles igazolni. A munkavédelmi felügyelői igazolvány a következő adatokat tartalmazza:
a) a munkavédelmi felügyelő családi és utónevét,
b) a rendfokozatát,
c) az arcképét,
d) az igazolvány időbeli hatályát,
e) arra való utalást, hogy az igazolvány a szolgálati/köztisztviselői igazolvánnyal együtt hatályos.”

(3) Az R7. 1. § (1) bekezdésében, 20. § (3) bekezdésében és 37. § (1) bekezdésében a „honvédelmi miniszter” szövegrész helyébe a „honvédelemért felelős miniszter” szöveg, 39. § (3) bekezdés a) pontjában az „érvényességi időn belül” szövegrész helyébe az „időbeli hatálya alatt” szöveg lép.

(4) Hatályát veszti az R7. 3. és 5. melléklete.

8. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba, az e rendelettel megállapított vagy módosított rendelkezéseket a hatálybalépésüket követően indult vagy megismételt eljárásokban kell alkalmazni, az e rendelettel hatályon kívül helyezett rendelkezéseket a hatálybalépésüket követően indult vagy megismételt eljárásokban nem lehet alkalmazni.

(2) Ez a rendelet 2010. július 2-án hatályát veszti.

1

A rendelet a 8. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette 2010. július 2. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére