• Tartalom

5/2010. (III. 9.) SZMM rendelet

5/2010. (III. 9.) SZMM rendelet

a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet módosításáról1

2011.12.24.

A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. § (4) bekezdés a) pont ac)–ad) alpontjában foglalt felhatalmazás alapján, a szociális és munkaügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló 170/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet (a továbbiakban: R.) 5. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A munkabaleseti nyilvántartást a munkáltató székhelyén vagy a munkáltató nyilvántartását vezető szervezeténél (irodánál) összesítve, és minden területileg elkülönült szervezeti egységénél külön-külön vezetni kell. A munkáltató azon szervezeti egységénél, ahol időszakosan és rövid időtartamban történik a munkavégzés, így különösen a kizárólag irattárolásra, műszeres vagy egyéb ellenőrzésre szolgáló egységnél, telephelyen, nem kötelező munkabaleseti nyilvántartást vezetni.”

2. § Az R. 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A munkáltatónak a munkaképtelenséget okozó munkabalesetet – az arról történő tudomásszerzését követően – haladéktalanul ki kell vizsgálnia. A vizsgálat megállapításait olyan részletesen kell rögzíteni – tanúk meghallgatásáról készült jegyzőkönyvvel, helyszínrajzzal, fényképpel stb. –, hogy az alkalmas legyen a munkabaleset okainak felderítésére és vita esetén a tényállás tisztázására.”

3. § Az R. 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

7. § (1) A súlyos munkabalesetet a munkáltatónak – telefonon, telefaxon, e-mailben vagy személyesen – haladéktalanul be kell jelentenie a rendelkezésre álló adatok közlésével az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség munkabaleset helyszíne szerint illetékes munkavédelmi felügyelőségének (a továbbiakban: munkavédelmi felügyelőség).
(2) Olyan munkahelyen, ahol különböző munkáltatók munkavállalókat egyidejűleg foglalkoztatnak és a sérült munkáltatója a munkabaleset bekövetkezésekor nem azonosítható, a súlyos munkabaleset bejelentési kötelezettsége tekintetében az ellenkező bizonyításáig vélelmezni kell, hogy a sérült munkavállaló munkáltatója az, aki a tevékenységet a munkahelyen ténylegesen irányítja. Amennyiben a munkáltató személye így sem állapítható meg, akkor a munkáltatónak azt kell tekinteni, akinek a területén a munkavégzés folyik.
(3) Súlyos munkabaleset esetén a munkáltató a munkavédelmi felügyelőség megérkezéséig köteles a baleseti helyszínt a mentést követően balesetkori állapotában megőrizni. Ha a balesetkori állapot megőrzése további súlyos veszélyhelyzetet idézne elő vagy jelentős anyagi kárral járna, akkor a baleseti helyszínről fényképet, videofelvételt vagy egyéb, a munkabaleset kivizsgálását elősegítő dokumentumot kell készíteni. ”

4. § Az R. 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

8. § (1) A kivizsgálás során nyert adatokat, tényeket – ideértve a munkabalesetből eredő munkaképtelenségnek a későbbiekben megállapított időtartamát is – a 3. számú melléklet szerinti munkabaleseti jegyzőkönyvben (a továbbiakban: jegyzőkönyv) kell rögzíteni. Ha a sérült állapota vagy a munkabaleset jellege miatt a vizsgálatot az adatszolgáltatás időpontjáig nem lehet befejezni, akkor ezt a tényt a jegyzőkönyvben meg kell indokolni.
(2) A jegyzőkönyvet minden sérültről külön-külön, a 4. számú mellékletben foglaltak alapján kell kiállítani.”

5. § Az R. 9. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

9. § (1) A munkáltató köteles a kivizsgálás befejezésekor, de legkésőbb a tárgyhót követő hónap 8. napjáig megküldeni a jegyzőkönyvet
a) a sérültnek, halála esetén hozzátartozójának;
b) a halált, illetve a három napot meghaladó munkaképtelenséget okozó munkabalesetről a munkabaleset helyszíne szerint illetékes munkavédelmi felügyelőségnek, illetve a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal (a továbbiakban: MBFH) munkabaleset helyszíne szerint illetékes területi szervének;
c) külföldi kiküldetés, külszolgálat, munkaerő-kölcsönzés esetén a magyarországi székhelyű munkáltató magyar munkavállalójának a b) pont szerinti munkabalesetéről a munkáltató székhelye szerint illetékes munkavédelmi felügyelőségnek, illetve az MBFH munkáltató székhelye szerint illetékes területi szervének;
d) a társadalombiztosítási kifizetőhelynek, ennek hiányában az illetékes regionális egészségbiztosítási pénztárnak (kirendeltségnek);
e) munkaerő-kölcsönzés, kirendelés esetén a kölcsönbeadó, kirendelő munkáltatónak.
(2) Súlyos munkabaleset esetén az (1) bekezdés szerinti határidő indokolt esetben 30 nappal meghosszabbítható.
(3) A súlyos munkabalesetről készített jegyzőkönyvnek a munkavédelmi felügyelőséghez történő megküldésekor másolatban mellékelni kell a munkáltatói balesetvizsgálat teljes dokumentációját így különösen:
a) a meghallgatási jegyzőkönyveket,
b) a szakmai képzettséget igazoló dokumentumot,
c) a kezelési jogosultságot igazoló dokumentumot,
d) az egészségügyi alkalmasságot igazoló dokumentumot,
e) az üzembe helyezést dokumentáló iratot,
f) időszakos biztonsági felülvizsgálatot dokumentáló iratot,
g) a kockázatértékelést dokumentáló iratot,
h) fényképfelvételeket, videófelvételeket,
i) a belső szabályzatok vonatkozó részeit.”

6. § Az R. 10. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Az (1) bekezdésben meghatározott kötelességek teljesítésért belföldön más munkáltatóhoz történő kirendelés (kiküldetés), munkaerő-kölcsönzés, illetve a nem magyarországi székhelyű munkáltató által foglalkoztatott munkavállalót magyarországi székhelyű munkáltatónál ért munkabaleset esetén – a kirendelő (kiküldő) munkáltató, a kölcsönbeadó, illetve a foglalkoztató munkáltató értesítése mellett – a sérült munkáját közvetlenül irányító munkáltató a felelős.”

7. § (1) Az R. 14. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) Ez a rendelet a népegészségre és a munkahelyi egészségre és biztonságra vonatkozó közösségi statisztikáról szóló Európai Parlament és Tanács 1338/2008/EK (2008. december 16.) rendeletének 2. cikk negyedik francia bekezdésével valamint IV. melléklete d) pontjával kapcsolatban a végrehajtáshoz szükséges rendelkezéseket állapít meg.”

8. § (1) Az R. 1/a. számú melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

(2) Az R. 2. számú melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.

(3) Az R. 4/a. számú melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.

(4) Az R. 5. számú melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.

9. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetést követő 8. napon lép hatályba.

(2)2 E rendelet 4. §-a, illetve a 8. § (3) és (4) bekezdése 2013. január 1-jén lép hatályba.

(3) Hatályát veszti az R. 11/A. §-a.

(4)3 2013. január 1-jén hatályát veszti az R. 3. számú melléklete és az R. 4/B. számú melléklete

(5)4 Ez a rendelet 2013. január 2-án hatályát veszti.

1. melléklet az 5/2010. (III. 9.) SZMM rendelethez

Az Mvt. 21. § (2) bekezdése alapján veszélyesnek minősülő munkaeszközök jegyzéke
1. A famegmunkálásra vagy a fához hasonló fizikai tulajdonsággal rendelkező anyagok megmunkálására, húsfeldolgozásra vagy a húshoz hasonló fizikai tulajdonságokkal rendelkező anyagok feldolgozására szolgáló (egy- vagy többélű), következő típusú körfűrészek:
1.1. működés közben rögzített fűrészéllel/fűrészélekkel dolgozó fűrészgép, amely rögzített gépággyal rendelkezik, és a munkadarabot kézi előtolással vagy leszerelhető gépi előtolással mozgatja;
1.2. működés közben rögzített fűrészlappal dolgozó fűrészgép, kézzel működtetett váltakozó mozgású fűrészpaddal vagy kocsival;
1.3. működés közben rögzített fűrészlappal dolgozó fűrészgép, amely a munkadarabot beépített mechanikus előtolással, kézi behelyezéssel és/vagy kivétellel mozgatja;
1.4. mozgó élű fűrészgép, amely a munkadarabot mechanikus előtolással, kézi behelyezéssel és/vagy kivétellel mozgatja.
2. Faipari gyalugép kézi előtolással.
3. Faipari vastagsági gyalugép egyoldali megmunkálásra, amely beépített mechanikus előtolással rendelkezik, a munkadarab kézi behelyezésével és/vagy kivételével.
4. A következő típusú szalagfűrészek kézi behelyezéssel és/vagy kivétellel, famegmunkálásra és a fához hasonló fizikai tulajdonságokkal rendelkező anyagok megmunkálására, vagy húsfeldolgozásra és a húshoz hasonló fizikai tulajdonságokkal rendelkező anyagok feldolgozására:
4.1. működés közben rögzített éllel/élekkel dolgozó fűrészgép, rögzített vagy váltakozó mozgású fűrészpaddal vagy gépággyal;
4.2. váltakozó mozgású kocsira szerelt éllel rendelkező fűrészgép.
5. Az 1–4. és a 7. pont szerinti gépek kombinált kivitelben famegmunkálásra és a fához hasonló fizikai tulajdonságokkal rendelkező anyag megmunkálására.
6. Faipari csapmarógép több szerszámtartóval, kézi előtolással.
7. Függőleges marógép kézi előtolással famegmunkálásra és a fához hasonló fizikai tulajdonságokkal rendelkező anyagok megmunkálására.
8. Faipari kézi láncfűrészgép.
9. Kézzel adagolt és ürített, fémek hidegátalakítására való sajtó, beleértve azt az élhajlítógépet is, amely mozgó elemeinek elmozdulása meghaladhatja a 6 mm-t, és a sebessége meghaladhatja a 30 mm/s értéket.
10. Műanyag-feldolgozó fröccsöntőgép vagy formázóprés a munkadarab kézi behelyezésével és/vagy kivételével.
11. Gumiipari fröccsöntőgép vagy formázóprés a munkadarab kézi behelyezésével és/vagy kivételével.
12. A következő föld alatti munkára szolgáló gépek:
12.1. mozdony és fékezőkocsi,
12.2. hidraulikus energiával működtetett alátámasztó biztosító berendezés.
13. Kézi adagolású háztartási hulladékgyűjtő teherjármű, amely présmechanizmussal van felszerelve.
14. Járműemelők.
15. Személyek vagy személyek és terhek emelésére szolgáló szerkezetek, amelyeknél fennáll a leesés veszélye több mint három méter magasságból.
16. Hordozható patronos rögzítő- és egyéb összekapcsoló gép.
További munkaeszközök:
17. Daruk és futómacskák gépi meghajtással.
18. Gépi hajtású emelőtargoncák.
19. Villamos emelődobok.
20. Rakodógépek, jövesztő-rakodógépek.
21. Mezőgazdasági és erdészeti traktorok.
22. Járműürítés és -mozgatás különleges berendezései.
23. Személyszállításra használt folyamatos szállítóberendezések.”

2. melléklet az 5/2010. (III. 9.) SZMM rendelethez

Munkavédelmi (munkabiztonsági) szakképesítéssel rendelkező személy
foglalkoztatásának feltételei
1.    A munkáltatók tevékenységük alapján a következő munkavédelmi szempontú veszélyességi osztályba tartoznak az EU tagországok számára kötelezően alkalmazandó a NACE Rev. 2. (magyar nyelvű megfelelője, a gazdasági Tevékenységek Egységes Ágazati Osztályozási Rendszere: TEÁOR ’08) alapján.

Ágazati
számjel

Gazdasági tevékenység megnevezése

I. VESZÉLYESSÉGI OSZTÁLY

02

Erdőgazdálkodás
Kivéve:
02.3 Vadon termő egyéb erdei termék gyűjtése

05

Szénbányászat

06

Kőolaj-, földgázkitermelés

07

Fémtartalmú érc bányászata

08

Egyéb bányászat

09

Bányászati szolgáltatás

10.1

Húsfeldolgozás, -tartósítás, húskészítmény gyártása

10.2

Halfeldolgozás, -tartósítás

16

Fafeldolgozás (kivéve: bútor), fonottáru gyártása
Kivéve:
16.29 Egyéb fa-, parafatermék, fonottáru gyártása

17

Papír, papírtermék gyártása

19

Kokszgyártás, kőolaj-feldolgozás

20

Vegyi anyag, -termék gyártása

21

Gyógyszergyártás

22

Gumi-, műanyag termék gyártása

23

Nemfém ásványi termék gyártása

24

Fémalapanyag gyártása

25.2

Fűtési kazán, radiátor, fémtartály gyártása

25.3

Gőzkazán gyártása

25.4

Fegyver-, lőszergyártás

25.5

Fémalakítás, porkohászat

28

Gép, gépi berendezés gyártása
Kivéve:
28.23 Irodagép gyártása (kivéve: számítógép és perifériái)

30.11

Hajógyártás

30.2

Vasúti, kötöttpályás jármű gyártása

31

Bútorgyártás

35

Villamosenergia-, gáz-, gőzellátás, légkondicionálás

37

Szennyvíz gyűjtése, kezelése

38

Hulladékgazdálkodás

39

Szennyeződésmentesítés, egyéb hulladékkezelés

41.2

Lakó- és nem lakóépület építése

42

Egyéb építmény építése

43

Speciális szaképítés

49

Szárazföldi, csővezetékes szállítás

50

Vízi szállítás

51

Légi szállítás

52

Raktározás, szállítást kiegészítő tevékenység

72.1

Természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés

II. VESZÉLYESSÉGI OSZTÁLY

01

Növénytermesztés, állattenyésztés, vadgazdálkodás és kapcsolódó szolgáltatások

02.3

Vadon termő egyéb erdei termék gyűjtése

03

Halászat, halgazdálkodás

10

Élelmiszergyártás
Kivéve:
10.1 Húsfeldolgozás, -tartósítás, húskészítmény gyártása
10.2 Halfeldolgozás, -tartósítás

11

Italgyártás

12

Dohánytermék gyártása

13

Textília gyártása

14

Ruházati termék gyártása

15

Bőr, bőrtermék, lábbeli gyártása

16.29

Egyéb fa-, parafatermék, fonottáru gyártása

18

Nyomdai és egyéb sokszorosítási tevékenység

25

Fémfeldolgozási termék gyártása
Kivéve:
25.2 Fűtési kazán, radiátor, fémtartály gyártása
25.3 Gőzkazán gyártása
25.4 Fegyver-, lőszergyártás
25.5 Fémalakítás, porkohászat

26

Számítógép, elektronikai, optikai termék gyártása

27

Villamos berendezés gyártása

28.23

Irodagép gyártása (kivéve: számítógép és perifériái)

29

Közúti jármű gyártása

30

Egyéb jármű gyártása
Kivéve:
30.11 Hajógyártás
30.2 Vasúti, kötöttpályás jármű gyártása

32

Egyéb feldolgozóipari tevékenység

33

Ipari gép, berendezés, eszköz javítása

36

Víztermelés, -kezelés, -ellátás

41.10

Épületépítési projekt szervezése

45.2

Gépjárműjavítás, karbantartás

45.4

Motorkerékpár, -alkatrész kereskedelme, javítása

58

Kiadói tevékenység

59

Film, videó gyártás, televízióműsor gyártása, hangfelvétel kiadás

60

Műsorösszeállítás, műsorszolgáltatás

61

Távközlés

71.2

Műszaki vizsgálat, elemzés

75

Állat-egészségügyi ellátás

80

Biztonsági, nyomozói tevékenység

81

Építmény üzemeltetés, zöldterület-kezelés

85.32

Szakmai középfokú oktatás

85.41

Felső szintű, nem felsőfokú oktatás

85.42

Felsőfokú oktatás

85.5

Egyéb oktatás

86

Humán-egészségügyi ellátás

87

Bentlakásos, nem kórházi ápolás

95

Számítógép, személyi-, háztartási cikk javítása

96

Egyéb személyi szolgáltatás

97

Háztartási alkalmazottat foglalkoztató magánháztartás

III. VESZÉLYESSÉGI OSZTÁLY

45

Gépjármű-, motorkerékpár kereskedelme, javítása
Kivéve:
45.2 Gépjárműjavítás, karbantartás
45.4 Motorkerékpár, -alkatrész kereskedelme, javítása

46

Nagykereskedelem (kivéve: jármű, motorkerékpár)

47

Kiskereskedelem (kivéve: gépjármű, motorkerékpár)

53

Postai, futárpostai tevékenység

55

Szálláshely-szolgáltatás

56

Vendéglátás

62

Információ- technológiai szolgáltatás

63

Információs szolgáltatás

64

Pénzügyi közvetítés, kivéve: biztosítási, nyugdíjpénztári tevékenység

65

Biztosítás, viszontbiztosítás, nyugdíjalapok (kivéve: kötelező társadalombiztosítás)

66

Egyéb pénzügyi tevékenység

68

Ingatlanügyletek

69

Jogi, számviteli, adószakértői tevékenység

70

Üzletvezetési, vezetői tanácsadás

71

Építészmérnöki tevékenység; műszaki vizsgálat, elemzés
Kivéve:
71.2 Műszaki vizsgálat, elemzés

72.2

Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés

73

Reklám, piackutatás

74

Egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység

77

Kölcsönzés, operatív lízing

78

Munkaerőpiaci szolgáltatás

79

Utazásközvetítés, utazásszervezés, egyéb foglalás

82

Adminisztratív-, kiegészítő egyéb üzleti szolgáltatás

84

Közigazgatás, védelem; kötelező társadalombiztosítás

85

Oktatás
Kivéve:
85.32 Szakmai középfokú oktatás
85.41 Felső szintű, nem felsőfokú oktatás
85.42 Felsőfokú oktatás
85.5 Egyéb oktatás

88

Szociális ellátás bentlakás nélkül

91

Könyvtári, levéltári, múzeumi, egyéb kulturális tevékenység

92

Szerencsejáték, fogadás

93

Sport-, szórakoztató-, szabadidős tevékenység

94

Érdekképviselet

96

Egyéb személyi szolgáltatás

2.    A munkáltatókat a veszélyességi osztályon belül az általuk foglalkoztatott munkavállalók – beleértve a munkaerő-kölcsönzés keretében átengedett munkavállalókat is – állományi létszáma alapján kell csoportosítani:
a)    1–9 munkavállaló között;
b)    10–49 munkavállaló között;
c)    50–500 munkavállaló között;
d)    501–1000 munkavállaló között;
e)    1000 munkavállaló felett.
3.    Az 1. és 2. pontban leírt szempontok alapján besorolt munkáltató – a 4–5. pontokban meghatározott eltérés figyelembevételével – legalább az alábbiakban meghatározott létszámú és munkavédelmi szakképesítésű személyt köteles, minimálisan az e pontban megállapított munkaidőtartamot kitöltő, munkavédelmi tevékenységre foglalkoztatni:
I/a)    egy fő középfokú munkavédelmi szakképesítésű heti két órára,
I/b)    egy fő középfokú munkavédelmi szakképesítésű napi két órára,
I/c)    egy fő középfokú munkavédelmi szakképesítésű napi négy órára,
I/d)    egy fő felsőfokú munkavédelmi szakképesítésű teljes munkaidővel,
I/e)    egy fő felsőfokú munkavédelmi szakképesítésű teljes munkaidővel és minden megkezdett 600 munkavállaló után további egy-egy fő középfokú munkavédelmi szakképesítésű teljes munkaidővel,
II/a)    egy fő középfokú munkavédelmi szakképesítésű heti egy órára,
II/b)    egy fő középfokú munkavédelmi szakképesítésű napi egy órára,
II/c)    egy fő középfokú munkavédelmi szakképesítésű napi két órára,
II/d)    egy fő középfokú munkavédelmi szakképesítésű teljes munkaidővel,
II/e)    egy fő felsőfokú munkavédelmi szakképesítésű teljes munkaidővel és minden megkezdett 800 munkavállaló után további egy-egy fő középfokú munkavédelmi szakképesítésű teljes munkaidővel,
III/a)    egy fő középfokú munkavédelmi szakképesítésű heti egy órára,
III/b)    egy fő középfokú munkavédelmi szakképesítésű napi egy órára,
III/c)    egy fő középfokú munkavédelmi szakképesítésű napi egy órára napi négy órára,
III/d)    egy fő középfokú munkavédelmi szakképesítésű napi egy órára napi négy órára,
III/e)    egy fő felsőfokú munkavédelmi szakképesítésű teljes munkaidővel.
4.    A legfeljebb 9 fő munkavállalót foglalkoztató munkáltató (mikrovállalkozás) esetén, továbbá ha a munkáltató a tevékenysége alapján a II. vagy III. veszélyességi osztályba tartozik, és 50 főnél kevesebb munkavállalót foglalkoztat (kisvállalkozás), akkor külön szakember kijelölése (foglalkoztatása) helyett kijelölt munkavállalójával vagy természetes személy munkaadóként maga is elláthatja az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés munkáltatói feladatait, amennyiben a kijelölt személy vagy ő maga rendelkezik az azok ellátásához a munkáltató tényleges szakmai tevékenységére tekintettel szükséges ismeretekkel, készséggel és jártassággal. Valamennyi esetben (kijelölés, foglalkoztatás vagy a munkavédelmi feladatok személyes ellátása) a munkáltató kötelessége továbbá, hogy a munkavédelemre vonatkozó szabályokban előírt munkabiztonsági szaktevékenység elvégzésére munkavédelmi (bányászati) szakképesítésű személyt vegyen igénybe. Ez a személy lehet a kijelölt (foglalkoztatott) szakember vagy – a szakképzettségi feltétel fennállása esetén – a természetes személy munkáltató is.
5.    Az 1. és a 2. pont szerinti besorolásról és ez alapján a 3. pont szerinti foglalkoztatásról a munkáltató saját felelősséggel gondoskodik.
Amennyiben a munkáltató az ágazati számjele szerinti tevékenység mellett más veszélyességi osztályba sorolásra alapot adó tevékenységet is folytat:
–     ha ez utóbbi tevékenység magasabb veszélyességi osztályba tartozik és az e körben foglalkoztatottak száma az összlétszám 40%-át eléri, számjeléhez képest eggyel magasabb;
–     ha ez utóbbi tevékenység alacsonyabb veszélyességi osztályba tartozik és az e körben foglalkoztatottak száma az összlétszám 60%-át eléri, számjeléhez képest eggyel alacsonyabb veszélyességi osztályba kell a munkáltatót besorolni.
A 2. pontban megjelölt létszámkategória szerinti besorolás alapja minden esetben a munkáltató teljes állományi létszáma (akkor is, ha a létszám százalékos aránya miatt magasabb vagy alacsonyabb veszélyességi osztályba kell sorolni a fentiek szerint).
Tanulókat, hallgatókat abban az arányban kell a munkavállalói létszámhoz számítani, amilyen arányt a gyakorlati képzésük képvisel a teljes oktatási idő tartamához képest.
6.    A munkavédelmi hatósági ellenőrzés során a munkáltatónak kell bizonyítani a besorolás helyességét, az alapul vett adatok valódiságát továbbá a munkavédelmi szakember előírt óraszámban történő foglalkoztatását.
7.    A munkáltató köteles a besorolását veszélyességi osztály vagy létszám kategória megváltozásakor módosítani és a besorolás megfelelősségét évenként felülvizsgálni, valamint mindezt írásban dokumentálni.

3. melléklet az 5/2010. (III. 9.) SZMM rendelethez

4. melléklet az 5/2010. (III. 9.) SZMM rendelethez

A munkabaleseti jegyzőkönyv kitöltési útmutatója
A kitöltési útmutató a munkahelyi balesetek európai statisztikája ESAW (European Statistics of Accidents at Work) módszertanának figyelembevételével készült.
A munkabaleset kivizsgálása során nyert adatok alapján a munkáltatónak – számítógéppel, írógéppel vagy nyomtatott betűvel – kell kitölteni a munkabaleseti jegyzőkönyv (a továbbiakban: jegyzőkönyv) valamennyi rovatát az (E) blokk „A munkabalesettel kapcsolatos egyéb információk:” 1–6 pontjaihoz tartozó kódnégyzetek és a (F) és (G) blokkban lévő kódnégyzet, valamint a (J) blokk kivételével. Az (E) blokkban lévő sorokba a szöveges meghatározást, választ a munkáltatónak kell megadni. Az (E), (F), (G) blokkokban lévő kódnégyzeteket, valamint a jegyzőkönyv (J) blokkját az illetékes felügyelet (OMMF területi munkavédelmi felügyelősége, illetve a bányakapitányság) tölti ki.
A munkabaleset kivizsgálása során a munkáltatónak figyelemmel kell lennie a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény (Mvt.) 57. §-a (3) bekezdésének h) pontjában foglalt előírásra, amely szerint a munkáltató által kijelölt (vagy foglalkoztatott, megbízott) személy feladata a munkabalesetek kivizsgálása, valamint az Mvt. 65. §-ának (2) bekezdésében foglalt azon előírásra, amely munkabiztonsági szaktevékenységnek minősíti a súlyos munkabaleset, valamint az olyan – munkaeszköz, illetve technológia által okozott – munkabaleset kivizsgálását, amely kettőnél több személy egyszerre (egy időben), azonos helyen történő sérülését vagy más egészségkárosodását okozta. A kivizsgálás egyik tartalmi eleme a jegyzőkönyv szakszerű kitöltése, amely jogszabályban előírt szakképzettséggel rendelkező szakember bevonásával történhet.
Területi kód: Annak a területnek (Budapest/megye/külföld) megfelelő kódszámát kell beírni a kódnégyzetekbe, ahol a munkabaleset bekövetkezett.

Kódszám

Terület

01

Budapest

02

Baranya

03

Bács-Kiskun

04

Békés

05

Borsod-Abaúj-Zemplén

06

Csongrád

07

Fejér

08

Győr-Moson-Sopron

09

Hajdú-Bihar

10

Heves

11

Komárom-Esztergom

12

Nógrád

13

Pest

14

Somogy

15

Szabolcs-Szatmár-Bereg

16

Jász-Nagykun-Szolnok

17

Tolna

18

Vas

19

Veszprém

20

Zala

21

Külföld

Adatszolgáltatás jellege:
A kódnégyzetbe az alábbi kódszámok közül azt a számot kell beírni, amelynek okán a munkabaleseti jegyzőkönyv kitöltésre került.
1-es,     új jegyzőkönyvre utaló sorszámot kell beírni a kódnégyzetbe abban az esetben, ha az adott balesetről első alkalommal töltöttek ki munkabaleseti jegyzőkönyvet.
2-es,     módosításra, kiegészítésre utaló sorszámot kell beírni, ha a balesetről már korábban töltöttek ki jegyzőkönyvet, de valamely adattal (kivéve munkaképtelen napok száma), tényezővel, megállapítással kapcsolatosan módosítás vált szükségessé.
3-as,     nyilvántartásból való törlésre utaló sorszámot kell beírni, ha az adatszolgáltatásban meghatározott bejelentés megtétele után bekövetkezett, vagy utólag felismert tény, körülmény miatt, esetleg hatósági, bírósági döntés alapján a baleset nem minősül munkabalesetnek.
4-es,     a balesetből eredő munkaképtelen napok számának közlésére utaló sorszámot kell beírni a kódnégyzetbe abban az esetben, ha a már jelentett munkabaleset sérültje visszanyerte munkaképességét és a sérülés miatti munkaképtelen napok számát a korábban megküldött jegyzőkönyv nem tartalmazta.
(A) A munkáltató adatai:
Ebben a blokkban az Mvt. 87. § 8. pontjának figyelembevételével a munkabaleseti jegyzőkönyvet kitöltő munkáltató adatait kell feltüntetni. Általánostól eltérő foglalkoztatás esetén, pl. kirendelés, munkaerő-kölcsönzés keretén belül foglalkoztatott munkavállaló balesetéről felvett munkabaleseti jegyzőkönyv (H) blokkjában a kirendelő és a kölcsönbeadó munkáltató nevét és címét szerepeltetni kell.
1.    Neve:
A munkáltató (cégjegyzékben/vállalkozói igazolványban szereplő) teljes nevét kell beírni, kivéve a gazdálkodási formát, ami rövidített is lehet, pl. kft., bt. stb.
2.    Címe:
A munkáltató címeként (cégjegyzékben/vállalkozói igazolványban szereplő) székhely pontos címét kell beírni. Amennyiben a levelezési cím ettől eltérő, akkor azt a (H) blokkban fel kell tüntetni.
3–4.    Telefonszáma, e-mail címe:
A rovat kitöltése során a munkabaleseti jegyzőkönyv kitöltésével kapcsolatos esetleges további felvilágosítást adó személy elérhetőségi adatait célszerű megadni.
5.    Adószáma:
Amennyiben a munkáltató adószámmal nem rendelkezik, pl. magánszemély munkáltató akkor az adóazonosító jelet kell a megfelelő kódnégyzetekbe beírni.
6.    Közösségi adószáma:
A rovat külföldi tulajdonú munkáltatók esetén töltendő ki.
7.    Gazdálkodási forma:
A forma jelölésére szolgáló kódnégyzetekbe a 9001/2002. (SK 3.) KSH közlemény 2. számú melléklete szerinti kódszámot (113 Kft., 212 Bt., 114 Rt., 231 Egyéni vállalkozó, 233 Adószámmal rendelkező magánszemély stb.) kell beírni.
8.    Fő tevékenysége:
A kódnégyzetekbe a cégjegyzékben/statisztikai számjelben/vállalkozói igazolványban szereplő fő tevékenységi kört jelölő TEÁOR’08 (Gazdasági Tevékenységek Egységes Ágazati Osztályozási Rendszere)/(szakágazati) kódszámot kell beírni. A kódszám a munkáltató gazdasági főtevékenységét jelöli. Meghatározása a NACE Rev.2 részletes (4 számjegyes) verziója alapján történik, amely azonos a TEÁOR’08. szakágazati besorolásával. Tevékenységi kört/szakágazatot jelölő kódszámok, mint 0111 Gabonaféle termesztése, 0220 Fakitermelés, 2562 Fémmegmunkálás, 4120 Lakó és nem lakó épület építése stb. A kódszámok beírásánál figyelembe kell venni, hogy 2008 január 1-től a TEÁOR’03 helyébe a TEÁOR’08 lépett ezért az új „Főtevékenység”/„Fő tevékenységi köre” kódszámot kell a jegyzőkönyvben szerepeltetni. Magánszemély munkáltató esetében annak a gazdasági tevékenységnek megfelelő kódszámot kell beírni, amelyben a sérültet foglalkoztatta.
9.    Helyi egység fő tevékenysége:
A kódnégyzetekbe a sérült munkahelyéül szolgáló helyi egység fő gazdasági tevékenységét jelölő kódszámot kell beírni a TEÁOR’08-ban leírtaknak megfelelően. A fő gazdasági tevékenység ebből a szempontból azt a tevékenységet jelenti, amely a legtöbb munkavállalót foglalkoztatja. Egy vállalkozás helyi egysége az üzleti vállalkozás, szakmai tevékenység, gazdaság, gyártó, közszolgáltató stb. földrajzi helye, pl. telephely, fióktelep stb. A helyi egység meghatározásának további értelmezése a 11. pontnál. A külön helyi egységgel nem rendelkező munkáltatónál történt baleset esetén a munkáltató főtevékenységét kell megjelölni. A sérült munkahelyéül szolgáló helyi egység fő gazdasági tevékenysége eltérhet a cégjegyzékben/statisztikai számjelben szereplő főtevékenységtől. Például a munkáltató cégjegyzékben megjelölt főtevékenysége „Saját tulajdonú ingatlan adásvétele” és a munkavállaló balesete a munkáltató fémszerkezet gyártó telephelyén történt akkor a helyi egység fő tevékenysége kódnégyzetekbe az utóbbi gazdasági tevékenységet jelölő 2511 kódszámot kell beírni.
10.    Összlétszám-kategória:
A munkáltató összlétszámának megfelelő kategória kódszámot kell beírni. Összlétszám alatt a rész- és teljes munkaidőben, a munkáltató központjában és telephelyén (telephelyein, fióktelepein stb.) foglalkoztatott munkavállalók együttes létszáma értendő. Az összlétszámnál figyelembe kell venni a kirendelés, munkaerő kölcsönzés keretén belül foglalkoztatott munkavállalókat, (Mvt. 87. § 8. pont) szakmai gyakorlaton lévő tanulókat is.

Összlétszám és helyi egység
létszám-kategória kódszám

Létszám-kategória határok

0

Nincs munkavállaló (pl. egyéni vállalkozó munkavállaló alkalmazása nélkül)

1

1–9 fő munkavállaló

2

10–49 fő munkavállaló

3

50–249 fő munkavállaló

4

250–499 fő munkavállaló

5

500 vagy több munkavállaló

9

A munkavállalók száma ismeretlen

11.    Helyi egység létszám kategória:
A kódnégyzetekbe a balesetet szenvedett munkavállaló munkahelyéül szolgáló helyi egységben dolgozó munkavállalók számának megfelelő létszám-kategória (10. pont) kódszámot kell beírni. Amennyiben a munkáltató külön helyi egységgel nem rendelkezik, úgy az összlétszámnak megfelelő kategória kódszámot kell szerepeltetni.
Az ESAW-módszer a teljes munkaidő egyenértékben számított munkavállalók számát veszi figyelembe.
A teljes munkaidő egyenértékben számított dolgozó meghatározása a munkáltató helyi egységében végzett gazdasági tevékenységben foglalkoztatott teljes munkaidős alkalmazott szokásos éves átlagos munkaórájához viszonyítva történik. A helyi egység dolgozóinak teljes munkaidő egyenértéke egyenlő az ott dolgozók összes éves munkaórájának és az adott szektorra jellemző országos éves átlagos munkaórának a hányadosával. A legközelebbi egészszámra kell kerekíteni, kivéve a > 0 és < 1 értékeket, amelyet mindig 1-re kell kerekíteni.
A „helyi egység” az a földrajzilag meghatározható helyszín, ahol a munkát általában végzik, vagy amely a munka bázisának tekinthető. Ha egy személy több helyen (szállítás, építőipar, karbantartás, felügyelet, ügynökölés) vagy otthon dolgozik, helyi egységnek azt a helyet kell tekinteni, ahonnan az utasításokat adják vagy ahol a munkát szervezik. Rendszerint ez egy önálló épület, egy épület része vagy legföljebb egy önálló épületcsoport. A vállalkozás helyi egysége tehát azoknak a munkavállalóknak a csoportja, akik földrajzilag egyazon telephelyen dolgoznak.
A földrajzi meghatározottságot szigorúan kell érteni, mert egyazon munkáltató két egysége, amely különböző helyen található (ha mégoly közel esnek is egymáshoz) két helyi egységnek tekintendő. Ugyanakkor egyetlen helyi egység több szomszédos adminisztratív területen is fekhet egyszerre. Az egység határait a telephely határai jelölik ki, ami azt jelenti, hogy például egy áthaladó közút nem szakítja meg a határvonalak folytonosságát.
(B) A sérült (munkavállaló) adatai:
1.    Neve:
A sérült személyi okmányaiban szereplő teljes nevét kell beírni.
2.    TAJ száma:
A kódnégyzetekbe a balesetet szenvedett munkavállaló hatósági bizonyítványában szereplő „Társadalombiztosítási Azonosító Jel” (TAJ) számot kell beírni.
3.    Születési neve:
A rovatba, amennyiben a sérült a születésekor anyakönyvezett nevétől eltérő házassági nevet használ, úgy minden esetben a születésekor anyakönyvezett (pl. leánykori név) nevet fel kell tüntetni.
4.    Anyja neve:
A rovatba az anyja születési családi és utónevét kell beírni.
5.    Születési helye:
A rovatnál, ha a munkabalesetet szenvedett munkavállaló születési helye Magyarország államhatárán kívüli területre esik, akkor annak az országnak a nevét kell feltüntetni a jegyzőkönyvben, ahol a születési okmányt kiállították.
6.    Születési ideje:
A kódnégyzetekbe az évet követő hó és nap kódokba egytagú, egykarakterű szám esetén 0-át kell a szám elé beírni. (Pl. 1954 április 6-án született munkavállaló esetén 1954 év, 04 hó, 06 nap számokat szerepeltetni.)
7.    Neme:
A sérült nemének megjelölésekor a kódnégyzetbe férfi esetén 1-es, nő esetén 2-es, ismeretlen nem esetén 9-es kódszámot kell alkalmazni.
8.    Állampolgársága:
A kódnégyzetbe az alábbiak közül a megfelelő kódszámot kell beírni. Ha a sérült többszörös állampolgár, akkor azt az országot kell megjelölni, ahol a sérült a balesetét bejelentette.

Kód

Megjelölés

0

Ismeretlen állampolgárságú

1

Belföldi (Magyar állampolgár)

2

Nem belföldi, de EU-tagállamból való

3

Nem belföldi és EU-tagállamon kívüli

9.    Életkora:
Az életkor megjelölésekor a sérült években kifejezett életkorát kell megadni, vagyis a születési idő és a baleset időpontjának adatai alapján a betöltött éveket kell számolni, és azt kell a kódnégyzetekbe beírni. Például, egy 1980. március 30-án született munkavállaló 2009. március 27-én történt balesetének időpontjában 28 éves volt.
10.    Lakcíme:
A rovatnál elsősorban a lakcímet igazoló hatósági igazolványba, személyi igazolványba vagy más, személyazonosításra alkalmas okmányba bejegyzett és postai irányítószámmal ellátott lakóhelyet (annak a lakásnak a címét, amelyben él) kell feltüntetni. Ha ez nem állapítható meg, úgy ebbe a rovatba a tartózkodási helyet kell beírni. Erről a körülményről a munkáltatónak az (H) blokk „Mellékletek, megjegyzések” rovatban tájékoztatást kell adnia.
11.    Telefonszáma:
A telefonszám beírására a sérült tudtával és hozzájárulásával kerülhet sor.
12.    Munkaköre:
A szövegbeírásra alkalmas rovatba azt a munkakört kell beírni, amelyben a sérült munkavállalót a szervezett munkavégzés (Mvt. 87. § 9. pont) keretében foglalkoztatták. A kódnégyzetekbe a többszörösen módosított 9029/1993. (SK. 1994. 1.) KSH közlemény melléklete szerinti FEOR kódszámot kell szerepeltetni (FEOR: Foglalkozások Egységes Osztályozási Rendszere). Tanulói, hallgatói munkabaleset esetén azt a munkakört kell megjelölni, amelyben a gyakorlati képzése történt.
13.    Alkalmazotti viszonya:
A kódnégyzetekbe a balesetet szenvedett munkavállaló munkaviszonyának jellegét, foglalkoztatási viszonyának tartamát, valamint a munkaidő mértékét kifejező kódszámot kell beírni az alábbiak közül

Kódszám

Foglalkoztatás jellege

Foglalkoztatási viszony tartama

Munkaidő mértéke

000

Ismeretlen

 

 

100

Önfoglalkoztató

 

 

300

Munkavállaló

Nem meghatározott

Nem meghatározott

301

Munkavállaló

Nem meghatározott

Teljes munkaidős

302

Munkavállaló

Nem meghatározott

Részmunkaidős

310

Munkavállaló

Állandó munkaviszonyban lévő határozatlan időtartamra

Nem meghatározott

311

Munkavállaló

Állandó munkaviszonyban lévő határozatlan időtartamra

Teljes munkaidős

312

Munkavállaló

Állandó munkaviszonyban lévő határozatlan időtartamra

Részmunkaidős

320

Munkavállaló

Ideiglenes munkaviszonyban lévő határozott időtartamra

Nem meghatározott

321

Munkavállaló

Ideiglenes munkaviszonyban lévő határozott időtartamra

Teljes munkaidős

322

Munkavállaló

Ideiglenes munkaviszonyban lévő határozott időtartamra

Részmunkaidős

400

Családi dolgozó

 

 

500

Tanuló

(szakmai, gyakorlati képzés esetén)

 

900

Egyéb alkalmazotti státusz

Idesorolható a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény (Mt.) 72/A. §-a szerint foglalkoztatott személy is

 

Részmunkaidőnek kell tekinteni az Mt.-ben meghatározott teljes munkaidő mértékét el nem érő munkaidőt. Például, alkalmi munkavállaló esetében, aki a sérülés napján négy órában volt foglalkoztatva az alkalmazotti viszonyt jelölő kódnégyzetekbe 322 kódszámot kell írni. Határozatlan időtartamra kötött teljes munkaidős munkavállaló balesete esetén a 311 kódszámot kell szerepeltetni.
14.    Munkatapasztalat az adott munkakörben a munkáltatónál:
A kódnégyzetekbe azt az időtartamot kell beírni, amennyit eltöltött abban a munkakörben, amelyikben a balesetét elszenvedte a munkavállaló. Például, ha tíz éve lakatos munkakörben foglalkoztatott munkavállaló átképzést követően hegesztőként dolgozott tovább a munkáltatónál negyed éven keresztül, amikor a balesete történt, akkor a kódnégyzetekbe 00 év 03 hónapot kell szerepeltetni. Abban az esetben, ha az adott munkáltatónál lakatos munkakörben foglalkoztatott munkavállaló, aki rendszeresen targoncavezetői feladatot látott el már három és fél éve, és targoncavezetés közben szenvedett balesetet, akkor a munkatapasztalat időtartama 03 év 06 hónap.
A munkatapasztalat időtartamát az adott munkáltatónál kell figyelembe venni.
(C) A munkabaleset adatai:
1.    Dátuma:
A kódnégyzetekbe az év utolsó 2 számát (pl. 2009. esetében 09-et), a baleset hónapját (pl. március hó: 03-at), a munkabaleset napját (pl. harmadika: 03-at) kell beírni.
2.    Időpontja:
A kódnégyzetbe a baleset bekövetkezésének időpontját, 24 órás időszámítás szerint kell kódolni egész órákban (pl. ha a munkabaleset délután 1 és 2 óra között következett be, akkor 13-at, ha hajnali 1 és 2 óra között történt, 01-et kell beírni. A 01 esetében az időt 01.00-tól 01.59-ig kell figyelembe venni). Amennyiben a baleset időpontja ismeretlen akkor 99-et kell beírni.
3.    Sérülés a munkavégzés hányadik órájában és a hét hányadik napján következett be:
A kódnégyzetek kitöltésénél az órákat a műszakkezdés időpontjától kell számolni teljes órákban, így amennyiben a napi 8 órás munkaidő-beosztásban dolgozó munkavállalót a munkaidőn túli első órában éri a baleset, akkor a kódnégyzetekbe 09-et kell írni. A 8 órás munkarendtől eltérő foglalkoztatás esetén, (pl. részmunkaidő, vagy egyenlőtlen munkaidő-beosztás) a jegyzőkönyv (H) blokkjának „Mellékletek, megjegyzések” rovatában a munkaidő mértékét meg kell jelölni.
A hét napjainak kódolásakor a hét első napja a hétfő ezért, amennyiben a munkavállaló balesete szombaton történik, akkor a kódnégyzetbe 6-os kód kerül.
4.    A sérülés típusa:
A kódnégyzetek kitöltésénél azt a sérülést kell megjelölni, amely a munkaképtelenséget okozta. Többszörös sérülés esetén a legsúlyosabb sérülést kell feltüntetni (pl. nyílt törés). A sérülés típusát szöveggel is szerepeltetni kell.

Kód

Megjelölés

000

Meg nem határozott, illetve ismeretlen sérülés típus

010

Sebek és felületes sérülések (Ez a kódszám nem használható)

011

Felületes sérülés

012

Nyílt sebek

019

Egyéb típusú sebek és felületes sérülések

020

Csonttörések (Ez a kódszám nem használható)

021

Zárt törések

022

Nyílt törések

029

Egyéb csonttörések

030

Ficamok, húzódások, rándulások (Ez a kódszám nem használható)

031

Ficamok

032

Húzódások, rándulások

039

Ficamok, húzódások, rándulások egyéb formái

040

Traumás amputáció [testrész(ek) elvesztése]

050

Agyrázkódás és belső sérülések (Ez a kódszám nem használható)

051

Agyrázkódás

052

Belső sérülések

059

Egyéb típusú agyrázkódás, illetve belső sérülések

060

Égések, forrázások, fagyási sérülések (Ez a kódszám nem használható)

061

Égési sérülések, forrázások (hőhatás miatt)

062

Kémiai égési sérülések (marások)

063

Fagyási sérülések

069

Egyéb égési, fagyási sérülések és forrázások

070

Mérgezések és fertőzések (Ez a kódszám nem használható)

071

Heveny mérgezések

072

Heveny fertőzések

079

Egyéb mérgezések és fertőzések

080

Vízbefulladás és egyéb fulladás (Ez a kódszám nem használható)

081

Fulladások

082

Vízbefulladás, illetve nem halálos vízbe merülés

083

A vízbefulladás és fulladás egyéb formái

090

Hang, rezgés, illetve nyomás hatásai (Ez a kódszám nem használható)

091

Heveny hallásvesztés

092

Nyomásból adódó hatások

099

Hang, rezgés, illetve nyomás heveny hatásainak egyéb formái

100

Szélsőséges hőmérséklet, fény, illetve sugárzás hatásai (nem használható)

101

Hőhatás, napszúrás

102

Sugárzás hatásai (nem hősugárzás)

103

A hőmérséklet csökkenés hatásai

109

A szélsőséges hőmérséklet, fény, illetve sugárzás egyéb hatásai

110

Sokk (Ez a kódszám nem használható)

111

Agresszió és fenyegetés

112

Traumás sokk

119

Sokk egyéb formái

120

Többszörös sérülések

999

Egyéb máshova nem sorolt meghatározható sérülések

5.    A sérült testrész:
Szöveges meghatározásánál és kódolásánál azt a testrészt kell pontosan megjelölni, amely a baleset során a legsúlyosabb mértékben sérült (pl. bal kéz mutató ujj).

Kód

Megjelölés

00

A sérült testrész nem határozható meg

10

Fej pontosabb meghatározás nélkül csontokkal, izmokkal együtt
(Ez a kódszám nem használható)

11

Fej, agy és agyidegek, véredények

12

Arckoponya

13

Szem

14

Fül

15

Fogak

18

Többszörös fejsérülés

19

Fej itt nem említett egyéb részeinek sérülése (pl. homlok, orr, állkapocs, halánték, tarkó, fej izmai)

20

Nyak a nyaki csigolyákkal és tüskenyulványokkal együtt csontokkal, izmokkal együtt (Ez a kódszám nem használható)

21

Nyak a nyaki csigolyákkal és tüskenyulványokkal együtt

29

A nyak nem említett egyéb részei (nyakszírt, a nyak izmai)

30

Hát a hátcsigolyákkal és tüskenyulványokkal csontokkal, izmokkal együtt
(Ez a kódszám nem használható)

31

Hát a hátcsigolyákkal és tüskenyulványokkal együtt

39

A hát nem említett egyéb részei

40

Törzs és szervek, pontos meghatározás nélkül csontokkal, izmokkal együtt (Ez a kódszám nem használható)

41

Mellkas, bordák a bordaízületekkel és a lapockával

42

Mellkasi terület a szervekkel

43

Medence és has a szervekkel

48

Törzs több helyen

49

A törzs fent nem említett részei

50

Felső végtagok, pontosabb meghatározás nélkül csontokkal, izmokkal együtt
(Ez a kódszám nem használható)

51

Váll és vállízület (vállcsúcs, kulcscsont)

52

Kar a könyökkel együtt (felkar és alkar is)

53

Kéz (benne tenyér, kézfej)

54

Ujjak

55

Csukló

58

Felső végtagok, több helyen

59

A felső végtagok fent nem említett egyéb részei

60

Alsó végtagok, pontosabb meghatározás nélkül csontokkal, izmokkal együtt
(Ez a kódszám nem használható)

61

Csípő és csípőízület

62

Láb a térdekkel (benne felső és alsólábszár)

63

Boka

64

Lábfej

65

Lábujjak (talp is)

68

Alsó végtagok több helyen

69

Az alsó végtagok fent nem említett egyéb részei (pl. farizom, az alsó végtag izmai, Achilles-ín)

70

Egész test több helyen, pontos meghatározás nélkül (Ez a kódszám nem használható)

71

Egész test (A test jelentős része pl. égési, fagyás sérülés mértéke)

78

A test több része érintett

99

A test fent nem említett egyéb részei

6.    A munkavégzés helye:
A kódnégyzetben azt a helyet kell megjelölni, ahol a munkavállaló a balesetkor tartózkodott.

Kód

Megjelölés

0

Nem meghatározott

1

Szokásos munkavégzés helye

2

Változó (alkalmi, mozgó) munkavégzési hely

9

Egyéb munkavégzési hely

a)    A szokásos munkavégzés helyét szigorú értelemben kell venni, mindig a szokásos helyi munkaegység telephelyén belül. Például, helyhez kötött a munkavégzés műhelyben, üzletben, hivatalban és általánosságban a munkáltató helyi egységének telephelyén belül.
b)    A változó (alkalmi, mozgó) munkavégzési hely tágabb értelemben használatos, lefedve az alábbiakat:
ba)    Olyan munkák, amelyek esetén a munkavégzés helye „mobil” (teherautó-vezető, építőipari munkás, szerelő, karbantartó, rendőr, őr, utcaseprő stb.);
bb)    Általában állandó a munkavégzés helyén dolgozó személyek eseti helyzetekben:
–     Eseti utazás a munkáltató képviseletében;
–     Meghatározott eljárás a munkáltató képviseletében a helyi egységen kívül és valamely ügyfél vagy egy másik vállalat telephelyén belül (találkozó, küldetés, üzleti megbeszélés, telepítés vagy javítás stb.);
–     Ideiglenes megbízás rögzített, de más a munkavégzés helyén vagy a szokásostól különböző helyi egységben, ideértve a több napig vagy hétig elfoglalt munkaállásokat is, amelyek azonban nem jelentenek végleges megbízást (vállalat munkavállalójának vagy munkaközvetítő alkalmazottjának ideiglenes kihelyezése egy másik vállalathoz, fontos karbantartási munkálatok egy ügyfél telephelyén, távmunka stb.
c)    Az egyéb munkavégzési hely a fentiekhez nem kapcsolható munkaterület.
7.    A baleset földrajzi helye:
A baleset földrajzi helye az a területi egység, ahol a baleset bekövetkezett. Magyarországon történt baleset esetén szövegesen be kell írni a baleset helyét a pontos cím (helységnév, út, utca, házszám) megjelölésével. A kódnégyzetekbe a területi számjelrendszerről szóló 9001/2008 (SK. 1) KSH közlemény 2. számú mellékletében szereplő – az adott helységhez (településhez) tartozó – NUTS kódot kell beírni. A kódszám képzés a NUTS-on (a rövidítés magyarul: Eurostat statisztikai célú területi egységek nomenklatúrája) alapul, mely összhangban van az ESAW előírásaival.
Példa a rovat helyes kitöltésére:
A baleset helyszíne a munkáltató Vezseny, Fő út. 23. szám alatti telephelye

7. A baleset földrajzi helye: Vezseny, Fő út. 23.

H

U

3

2

2

0

4

Ha a baleset lakott településen kívüli területen következett be, akkor a baleset helyszínéhez legközelebb eső település nevét és NUTS kódjának, HU jelet követő első három kódnégyzetébe a megyét jelölő, utolsó két kódnégyzetbe 99 kódszámot kell beírni. Közúton történt baleset esetén a közút számát, és ha ismert a km szelvényét, valamint a két irányban lévő települések nevét kell feltüntetni. A NUTS kód beírásánál a közelebbi települést kell figyelembe venni kivéve, ha baleset a távolabbi településhez eső megyében történik de, ebben az esetben is az utolsó két kódnégyzetbe 99 kódszámot kell írni.
Abban az esetben, ha a baleset külföldön következett be, szövegesen be kell írni a baleset helyét az ország és a település megjelölésével. A kódnégyzetekbe EU-s ország esetén – amennyiben ismert – a megfelelő kódokat kell beírni, ennek hiányában NUTS kódnak megfelelően az országot jelölő első két betű feltüntetése mellett a további öt kódnégyzetbe nulla számjegyet kell írni.
Az NUTS-osztályozás B függelékben meghatározott szintjét kell alkalmazni (NUTS 95, az 1998-as revízióval bővítve). Az osztályozás megnevezi az országot és az abban meghatározott régiókat.
Például, ha a baleset Németországban, Hamburg közeli autópályán történt akkor a rovatot az alábbiak szerint kell kitölteni.

7. A baleset földrajzi helye: Németország, Hamburg

D

E

6

0

0

9

9

8.    A sérülés súlyossága:
A kódnégyzetekbe a nem súlyos, de 3 napot meghaladó munkaképtelenséggel járó munkabaleset, valamint a súlyos munkabaleset (Mvt. 87. § 3. pont) súlyosságának mértékét jelölő kódszámot kell beírni.

Kód

Megjelölés

0

Nem súlyos munkabaleset, a munkaképtelenség időtartama 1–3 nap

1

Nem súlyos munkabaleset, a munkaképtelenség időtartama meghaladja a 3 napot

2

Nem súlyos csonkulással járó munkabaleset

3

Súlyos csonkulásos munkabaleset

4

Halálos munkabaleset (sérült, magzata, újszülöttje)

5

Önálló életvezetést gátló maradandó károsodás

6

Valamely érzékszerv (vagy érzékelő képesség) és a reprodukciós képesség elvesztésével, illetve jelentős mértékű károsodásával járó munkabaleset

7

Orvosi vélemény szerint életveszélyes sérüléssel, károsodással járó munkabaleset

8

A beszélőképesség elvesztésével, feltűnő torzulással, bénulással, elmezavarral járó munkabaleset

9.    A munkaképtelenség időtartama:
A munkaképtelenség időtartama azon naptári napok száma, amelyek alatt a munkavállaló a munkabalesetből kifolyólag munkaképtelen volt. A számot három számjegyes formátumban kell megadni. Mivel jelentésre csak azok a munkabalesetek kötelezettek, amelyek több mint három teljes naptári napig tartó munkaképtelenséget okoznak, ezért a munkaképtelen napok számát egy négytől 182 napig terjedő tartományban (a két szélsőértéket is beleértve) kell jelölni három számjegyű formában olyan esetekben, ahol a munkaképtelenség nem haladja meg a hat hónapot. Speciális kóddal kell jelölni a tartós rokkantságot (997) és a halálos balesetet (998). Ilyen esetekben a tartós rokkantság megállapításáig vagy a halál bekövetkeztéig kieső napokat nem kell figyelembe venni. A munkaképtelen napok számának meghatározásánál valamennyi kieső napot figyelembe kell venni még akkor is, ha azok pihenőnapra (pl. szombat, vasárnap) vagy munkaszüneti napra esnek.
Amennyiben a munkabaleseti jegyzőkönyv beküldési határidejéig a munkaképtelenség időtartama ismertté válik, akkor az alábbi számokat kell figyelembe venni.
004–182    Munkaképtelen napok száma (hat hónapnál rövidebb munkaképtelenség esetén)
997    Maradandó károsodás (munkaképesség elvesztése) vagy 183 vagy több munkából kiesett nap (hat hónap vagy annál hosszabb ideig történő munkaképtelenség)
998    Halálos kimenetelű munkabaleset
999    Másutt nem említett
000    Munkából kiesett napok száma ismeretlen
Abban az esetben, ha a munkaképtelenség időtartama a jegyzőkönyv beküldési határidejéig nem állapítható meg, a harmadik kódnégyzetbe „A” betűjelzést kell beírni.
A munkaképtelenség időtartamának ismertté válását követően haladéktalanul, de legkésőbb a tárgy hónapot követő 8 napjáig gondoskodni kell a munkaképtelen napok számát közlő munkabaleseti jegyzőkönyv megküldéséről, amely az első jegyzőkönyv adatai közül – a munkaképtelen napok számán túl – legalább az (A), (B), (C) blokkokban leírtakat tartalmazza.
A jegyzőkönyv egy-egy példányát mindazon helyekre el kell juttatni, ahova az eredeti jegyzőkönyvet megküldte a munkáltató.
Amennyiben a munkavállaló a felgyógyulását követően a munkabalesetéből eredően ismét munkaképtelenné válik, akkor az ismételt felgyógyulását követően az előzőekben leírtak szerint kell eljárni, és az összes munkaképtelen napok számát közölni kell, továbbá a (H) blokk „mellékletek, megjegyzés” rovatában az ismételt jegyzőkönyv megküldésének okát jelezni kell.
(D) A munkabaleset részletes leírása:
A munkáltatónak ebben a blokkban a lehető legpontosabban le kell írnia a munkabaleset előzményeit, tényleges lefolyását (hol és hogyan történt a baleset, milyen körülmények között és mi okozta a sérülést stb.), tömören és egyértelműen rögzítenie kell a balesettel kapcsolatos összes tényt, körülményt, tevékenységet.
A munkabaleset leírásakor részletesen ki kell fejteni a jegyzőkönyv (E) blokkjában szereplő körülményeket és tényezőket, és ügyelni kell arra, hogy a jelzett blokkban megadott lehetőleg rövid, egy-két szavas válaszok, és a baleset leírásban szereplő megfogalmazások között ne legyen ellentmondás.
A munkabaleset leírása külön lapon folytatható, amelyen fényképpel, helyszínrajzzal bemutatható a munkabaleset helyszíne, illetve környezete.
(E) A munkabalesettel kapcsolatos egyéb információk:
Ebben a blokkban a szöveges választ igénylő rovatokat lehetőleg röviden, egy-két szóval kell kitölteni.
1.    Munkahelyi környezet:
Azt a munkahelyet, munkaterületet vagy általános környezetet kell megjelölni, ahol a baleset történt (gyártóműhely, karbantartó műhely, felületkezelő üzem, építési terület/bontás/, raktárépület, közlekedési terület, istálló stb.).
2.    Munkafolyamat:
Azt a fő tevékenységet kell megjelölni, amelyben a balesetet szenvedett munkavállaló a baleset idején részt vett. Ez annak a munkatípusnak és feladatnak a tágabb meghatározása, amelyet a sérült végzett azon időintervallumban, amely a balesettel végződött. A baleset idején és helyén éppen végzett fő feladatnak nem kell feltétlenül megegyezni a baleset pillanatában végzett konkrét fizikai tevékenységgel. A munkafolyamat rendszerint bizonyos időtartamot feltételez.
Munkafolyamatokra példa: termelés, gyártás, építkezés, földeken végzett munka, állattenyésztés, oktatás, járművezetés stb.
3.    A sérült konkrét fizikai tevékenysége:
A balesetet szenvedett munkavállaló által a baleset időpontjában végzett konkrét fizikai tevékenységet kell meghatározni, vagyis azt, hogy pontosan mit csinált a sérült a baleset pillanatában. Például, fúrógép működtetése, gépjármű vezetése, munkavégzés gépi meghajtású kéziszerszámmal, teher szállítása kézben, járás stb.
3.1.    A konkrét fizikai tevékenység anyagi (tárgyi) tényezője
Azt a munkaeszközt, beleértve tárgyat és anyagot (anyagi tényezőt) kell megjelölni, amelyet a balesetet szenvedett munkavállaló a baleset bekövetkezésekor használt, amellyel munkát végzett, függetlenül attól, hogy az adott munkaeszköz a baleset bekövetkezésében közrejátszott-e. Az anyagi tényezőnek nem feltétlenül van köze a balesethez. Ha azonban a konkrét fizikai tevékenységgel több anyagi tényező is kapcsolatban áll, akkor azt kell megnevezni, amelyik a legközelebbi kapcsolatba hozható a balesettel.
Anyagi tényezők: asztali fúrógép, kézi kalapács, gépalkatrész stb.
4.    Balesetet kiváltó különleges esemény:
Azt a szokásos munkafolyamattól eltérő rendellenes eseményt, rendellenességet kell megnevezni, amely kiváltotta a balesetet. Ha események sorozatáról van szó, az utolsó rendellenességet kell megnevezni (azt, amely időben legközelebb áll a sérülést okozó érintkezéshez).
Balesetet kiváltó különleges esemény: szilánkokkal járó törés, robbanás, munkaeszköz feletti uralom elvesztése, elcsúszás, botlás stb.
4.1.    Különleges esemény anyagi (tárgyi) tényezője:
Azt a munkaeszközt, beleértve tárgyat és anyagot kell feltüntetni, amelyet a balesetet szenvedett munkavállaló használt, amellyel érintkezésbe került, és amelynek a meghibásodása, rendellenes állapota a balesetet kiváltotta, illetve amellyel a sérülés összefüggésben van. Ha több anyagi tényező kapcsolódik az (utolsó) különleges eseményhez, az utolsó anyagi tényezőt kell megnevezni, vagyis azt, amely időben a legközelebb áll a sérülést okozó érintkezéshez.
Különleges esemény anyagi tényezője: fúrógép, épületelemek (ajtók, falak) stb.
5.    A sérülést okozó érintkezés, a sérülés módja:
Azt a cselekvést, tevékenységet vagy környezeti eseményt kell feltüntetni, amely a munkavállaló sérülését okozta. Ha több sérülést okozó érintkezés is bekövetkezett azt kell megnevezni, amely a legsúlyosabb sérülést okozta.
Sérülést okozó érintkezés: repülő tárgy okozta érintkezés, érintkezés forró tárggyal, álló tárggyal való ütközés, beszorulás tárgyak közé stb.
5.1.    A sérülést okozó érintkezés anyagi (tárgyi) tényezője:
Azt a munkaeszközt beleértve tárgyat és anyagot kell feltüntetni, amellyel a balesetet szenvedett munkavállaló érintkezésbe került, vagy amely a pszichológiai sérülését okozta. Ha több anyagi tényező is kapcsolatba hozható a sérüléssel, akkor azt az anyagi tényezőt kell megnevezni, amely a legsúlyosabb sérüléssel áll összefüggésben.
Anyagi tényező: szerszámgépből származó szilánk stb.
6.    Személyi tényező:
A baleset bekövetkezésében szerepet játszó személyi tényezőt a balesetet szenvedett személyre vonatkozóan az S (sérült) rovatnál kell bejegyezni. Amennyiben más személynek is volt szerepe a baleset bekövetkezésében, úgy azt az M (más személy) rovatnál kell szerepeltetni. Abban az esetben, ha több személyi tényező is megállapítható a balesettel kapcsolatban, akkor azt a tényezőt kell megjelölni, amelyik a legnagyobb hatással volt a sérülés bekövetkezésére. Például, ha alkoholos befolyásoltság következménye a fegyelmezetlenség, akkor az alkoholos befolyásoltságot kell megjelölni. Amennyiben egyéb tényező kerül megjelölésre akkor azt a (H) blokkban meg kell nevezni.

Kód

Megjelölés

00

A személyi tényezőknek nem volt szerepe a balesetben

01

Szakképzetlenség, kioktatás hiánya

02

Gyakorlatlanság

03

Egészségi alkalmatlanság

04

Alkoholos befolyásoltság

05

Gyógyszer hatása

06

Kábítószer hatása

07

Egyéb abnormális élettani hatás

08

Figyelmetlenség

09

Fegyelmezetlenség, szabályszegő, utasítás ellenes magatartás, tevékenység

10

Egyéb, a besorolásban nem szereplő személyi tényező

7.    A biztonsági és jelző berendezések, egyéni védőeszközök, egyéb védelmi megoldások alkalmassága:
A 7.1–7.5. kódnégyzetekben a munkabaleset vizsgálata alapján a munkaeszköz biztonsági berendezéseivel (védőburkolat, védőberendezés), jelzőberendezésével, valamint egyéni védőeszközzel és egyéb védelmi megoldásokkal kapcsolatos megállapításokat kell a munkáltatónak az 1–8. kódszámok valamelyikével megjelölni. Egyéb védelmi megoldásoknál kell értékelni pl. az építési munkahelyeken és létesítményekben a le, illetve beesés elleni védelmet, gépjárműveknél a biztonsági övet stb.

Kód

Megjelölés

1

Alkalmas, rendeltetésszerűen használták

2

Alkalmas, nem rendeltetésszerűen használták

3

Alkalmas, nem használták

4

Alkalmatlan, rendeltetésszerűen használták

5

Alkalmatlan, nem rendeltetésszerűen használták

6

Alkalmatlan, nem használták

7

Szükséges, de nem volt

8

Nem szükséges

(F) A balesethez vezető ok/okok:
A balesetvizsgálat eredménye alapján röviden összefoglalva meg kell határozni, illetve le kell írni azt a tárgyi, személyi vagy szervezési okot vagy okokat, amelyek közvetlenül vagy közvetve jelentős hatással voltak a baleset bekövetkezésére (adott munkaeszköz, munkahely biztonsági állapotának hiánya, munkaeszköz karbantartásának, előírt felülvizsgálatának stb. elmulasztása, veszélyes anyag szabálytalan felhasználása, összehangolás hiánya építési munkahelyen stb.)
(G) Munkáltatói intézkedés(ek) a hasonló balesetek megelőzésére:
Ha a munkáltató a balesetvizsgálat eredményeként intézkedést tart szükségesnek, akkor annak jellegét, tartalmát (abban az esetben is, ha már a baleset után azonnal megtörtént) rögzíteni kell. Az intézkedést a munkahelyre, munkaeszközre, szervezési feladatra konkretizálva, egyértelműen és pontosan meg kell határozni. Az intézkedés lehet műszaki jellegű (technológia megváltoztatása, munkaeszköz átalakítása, biztonsági berendezés felszerelése stb.), szervezési, szabályozási jellegű (munkarend megváltoztatása, pihenőidő beiktatása, a munkáltató belső szabályozásának megváltoztatása, egyéni védőeszköz juttatása stb.) és oktatással kapcsolatos.
(H) Mellékletek, megjegyzések:
Itt kell felsorolni azokat a dokumentumokat, amelyek a munkabaleseti jegyzőkönyv mellékletét képezik.
Például:
–     meghallgatási jegyzőkönyvek (sérült, tanúk),
–     fényképfelvételek száma,
–     alkoholos befolyásoltság vizsgálatának eredménye,
–     szakmai képesítés, kezelési jogosultság dokumentumának másolata,
–     munkaköri szakmai, illetve személyi higiénés alkalmassági orvosi vizsgálat eredménye,
–     vonatkozó technológiai, kezelési, karbantartási utasítás másolata,
–     kockázatértékelés vonatkozó részének másolata,
–     műszeres mérések eredménye,
–     szakértői vélemény,
–     a munkavédelmi képviselő külön lapon leírt észrevétele.
A jegyzőkönyvben jelölt dokumentációk csatolása és megküldése súlyos munkabaleset esetén indokolt.
Amennyiben a blokkban a dokumentációk felsorolásához nem áll rendelkezésre elegendő hely, úgy azt külön dokumentáció jegyzéken (iratjegyzék) kell szerepeltetni, és a (H) blokkban csak a jegyzéket kell megjelölni.
Ebben a blokkban lehetősége van a munkáltatónak, hogy az előző rovatokon túlmenően bármilyen, a munkabalesettel kapcsolatos és általa lényegesnek tartott tényt, körülményt, véleményt rögzítsen. Itt kell indokolni az adatszolgáltatásban meghatározott határidőn túli késedelmet. Ha a jegyzőkönyvön biztosított hely nem elegendő a megjegyzések megtételére, akkor az észrevételeket a jegyzőkönyvhöz csatolt külön lapon kell folytatni.
(I) A kivizsgálást végzők adatai, hitelesítések:
1.    Munkavédelmi képviselő:
A blokkban szereplő kódnégyzetet minden esetben ki kell tölteni a mellette felsorolt kódok valamelyikével. Amennyiben a munkavédelmi képviselő részt vett a baleset kivizsgálásában, és a munkáltatóétól eltérő a megállapítása, véleménye van, akkor e véleményét, megállapítását – kérésére – külön lapon kell a munkabaleseti jegyzőkönyvhöz csatolni. A baleseti vizsgálatban részt vevő munkavédelmi képviselő részére lehetővé kell tenni, hogy a rovatot aláírásával elláthassa.
2.    A balesetkivizsgálást végezte:
A rovat kitöltése kötelező, ha munkavédelmi (munkabiztonsági) szakképesítéssel rendelkező személy folytatja a vizsgálatot, ideértve a munkabiztonsági szaktevékenység alá tartozó munkabaleset vizsgálatát, illetve ha a balesetvizsgálat szolgáltatás keretében történik, egyéb esetekben az adatszolgáltatás önkéntes.
Szolgáltatás esetén a szolgáltatást végző cég (vállalkozás) nevét, címét is fel kell tüntetni.
3.    Munkáltató képviselője:
E rovatba a munkáltató vezetőjének vagy az általa írásban (egyedileg vagy belső szabályzatban) feljogosított személynek a nevét és beosztását, egyéni vállalkozó esetén a vállalkozónak, magánszemély munkáltató esetén a munkáltatói jogkört gyakorló személy nevét kell beírni. Az aláírás dátumát követően a jegyzőkönyvet az a személy írhatja alá, akit a név és a beosztás rovatba beírtak. Bélyegzővel rendelkező munkáltató esetén az aláírást a munkáltató működése során jogszerűen használt bélyegzőjével hitelesíteni kell.
(J) A jegyzőkönyvet ellenőrző munkavédelmi felügyelő:
Az adott munkabaleset vizsgálatával, munkabaleseti jegyzőkönyv kitöltésével kapcsolatos észrevételek, intézkedések feljegyzésére e rovatban van lehetőség.
A munkabaleseti esemény elemzését (vizsgálatát, kódolását) követően a felügyelő köteles a nevét, felügyelői igazolvány számát, a felülvizsgálat lezárásának napját beírni, majd ezt követően a jegyzőkönyvet aláírni.
1

A rendelet a – az 51/2011. (XII. 23.) NGM rendelet 14. § (3) bekezdésével megállapított – 9. § (5) bekezdése alapján hatályát vesztette 2013. január 2. napjával.

2

A 9. § (2) bekezdése az 51/2011. (XII. 23.) NGM rendelet 14. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

3

A 9. § (4) bekezdése az 51/2011. (XII. 23.) NGM rendelet 14. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

4

A 9. § (5) bekezdése az 51/2011. (XII. 23.) NGM rendelet 14. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére