• Tartalom

5/2010. (I. 14.) NFGM rendelet

5/2010. (I. 14.) NFGM rendelet

az iparügyekért felelős miniszter szabályozási feladatkörébe tartozó forgalmazási követelmények tekintetében eljáró megfelelőségértékelő szervezetek kijelölésének, valamint a kijelölt szervezetek tevékenységének különös szabályairól

2023.09.30.

A megfelelőségértékelő szervezetek tevékenységéről szóló 2009. évi CXXXIII. törvény 13. § (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, a nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter feladat- és hatásköréről szóló 134/2008. (V. 14.) Korm. rendelet 1. § b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a 10. § tekintetében a pénzügyminiszter feladat- és hatásköréről szóló 169/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § b) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró adópolitikáért felelős miniszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el.

A rendelet alkalmazási köre

1. § (1) A termékekre vonatkozóan az iparügyekért felelős miniszter szabályozási feladatkörében előírt forgalmazási követelmények tekintetében a megfelelőségértékelő szervezetek kijelölése és a kijelölést követő ellenőrzése során e rendelet rendelkezései szerint kell eljárni.

(2)1

A kijelölés iránti kérelem

2. §2

A kijelölési eljárás

3. §3 (1) A kijelölő hatóság a kérelmező szervezet, alkalmasságának, felkészültségének megítélése során a következő kérdéseket vizsgálja:

a) a kérelmező szervezet megfelelőségértékelési tevékenységet végző személyzetének

aa) a műszaki képzettsége, felkészültsége és a megfelelőségértékelésben való gyakorlata;

ab) a megfelelőségértékelési modulok, egyéb műszaki előírások szerinti eljárások ismerete;

ac) az R. 2. § (2) bekezdés a) pont aa) alpontjában meghatározottak ismerete, helyes értelmezése és alkalmazása;

ad) a vizsgálati eredmények helyes értékelése és dokumentálása, ha a vizsgálati eredmények értékelése a kérelmező szervezet megfelelőségértékelési tevékenységének része;

ae) az értékelt termékekre vonatkozó gyártástechnológia ismerete;

b) a megfelelőségértékeléshez szükséges műszaki és adminisztratív feltételek megléte, így

ba) a kérelmező szervezet kérelmezett megfelelőségértékelési területtel kapcsolatos belső eljárási rendjének a szabályozottsága (minőségirányítási kézikönyv, működési és eljárási szabályzat);

bb) az R. 2. § (2) bekezdés b) és c) pontjában meghatározott feltételek teljesülése;

bc) ha a kérelmező szervezet megfelelőségértékelési vizsgálatot végez, a szükséges és megfelelő vizsgáló laboratóriumok, a vonatkozó előírások, szabványok szerinti vizsgáló- és mérőeszközök, igénybevételi berendezések rendelkezésre állása;

bd) az adminisztrációs feladatok ellátásához szükséges eszközök megléte;

be) a nyilvántartások, jelentések, tanúsítványok alkalmassága és megfelelő tárolása;

c) az R. 2. § (2) bekezdés e) pontjában meghatározott részvétel vagy tájékoztatás biztosítottsága.

(2) Ha a kérelmező szervezet a megfelelőségértékelési tevékenységek végzéséhez közreműködőt vesz igénybe, a vizsgálat kiterjed arra is, hogy a közreműködő megfelel-e az (1) bekezdésben foglalt követelményeknek.

4. §4

Az engedély időbeli hatálya

5. §5

A felelősségbiztosítási szerződésre vonatkozó követelmények

6. § (1)6 A megfelelőségértékelő szervezetek tevékenységéről szóló 2009. évi CXXXIII. törvény (a továbbiakban: Msztv.) 3. § (2) bekezdés c) pontjában előírt felelősségbiztosítási szerződésben biztosítandó fedezet legkisebb mértékét az iparügyekért felelős miniszter szabályozási feladatkörében előírt forgalmazási követelmények tekintetében végzett megfelelőségértékelési tevékenységekhez kapcsolódóan a 2. melléklet tartalmazza.

(2) A kijelölő hatóság a kérelmezett megfelelőségértékelési terület nagyságától, így a megfelelőségértékelési tevékenységek, termékek és megfelelőségértékelési eljárások számától függően – mérlegelve a kérelmező szervezet korábban történt kijelöléseinek számát is – előírhatja a 2. mellékletben megadott összeghatár legfeljebb 100%-kal való megnövelését.

(3) Ha a kérelmező szervezet a kijelölést több jogszabály szerinti megfelelőségértékelési területre kéri, az egyes jogszabályokhoz tartozó összeghatárokat össze kell adni.

A kérelmezővel szembeni követelmények

7. § (1)7 A kérelmező szervezetnek biztosítania kell, hogy a megfelelőségértékelési tevékenységet végző személyzet a kérelmezett megfelelőségértékelési területnek megfelelő szakirányú felsőfokú műszaki képesítéssel és ehhez kapcsolódó legalább egyéves szakmai gyakorlattal rendelkezzen.

(2) Ha a kérelmezett megfelelőségértékelési terület harmonizációs uniós jogi aktus hatálya alá tartozik, a kérelmező szervezetnek rendelkeznie kell

a) angol, német vagy francia középfokú nyelvtudású munkavállalóval, továbbá

b) a megfelelőségértékelési tevékenysége során kiadott dokumentumok – így különösen a vizsgálati, ellenőrzési jegyzőkönyv, tanúsítvány –, valamint a megfelelőségértékelési tevékenységével összefüggő eljárásának – a gazdasági szereplők tájékoztatására szolgáló – bemutatása angol, német vagy francia nyelvű fordításával.

(3) A kérelmező szervezetnek rendelkeznie kell a 8. § szerinti jelentésnek a kérelmezett megfelelőségértékelési területhez igazított mintájával.

A kijelölt szervezetek jelentéstételi kötelezettsége

8. § (1) A kijelölt szervezet az előző évben végzett megfelelőségértékelési tevékenységéről készített jelentést minden évben január 31-ig megküldi a kijelölő hatóságnak.

(2) A jelentés a következőket tartalmazza:

a) jogszabályok, termékcsoportok és megfelelőségértékelési eljárások (modulok) szerint a megrendelő gazdasági szereplők, a szerződések, a vizsgálati, ellenőrzési jegyzőkönyvek, a kiadott tanúsítványok számát,

b) a közreműködő szervezet nevét,

c) annak a három gazdasági szereplőnek a megnevezését, amellyel a legtöbb megfelelőségértékelési tevékenység elvégzésére irányuló szerződést kötötte,

d) a gazdasági szereplőknek a kijelölt szervezet tevékenységével összefüggő panaszai felsorolását és a kivizsgálás eredményét,

e) a kijelölt megfelelőségértékelési területtel kapcsolatos képzések, együttműködések felsorolását,

f) az R. 2. § (2) bekezdés e) pontjában meghatározott részvétel bemutatását,

g) a kijelölt megfelelőségértékelési területen – a termék forgalmazására vonatkozó rendelkezések megsértésével összefüggésben – a piacfelügyeleti hatóságnak és a kijelölt megfelelőségértékelési területen működő más megfelelőségértékelő szervezeteknek küldött tájékoztatások, valamint a visszavont tanúsítványok számát.

A kijelölt szervezetek kijelölést követő ellenőrzése

9. §8

A kijelölési eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj megfizetésére és a felhasználására vonatkozó szabályok

10. § (1) Az igazgatási szolgáltatási díj mértéke, ha a kérelmezett megfelelőségértékelési terület nem tartozik harmonizációs uniós jogi aktus hatálya alá, – a 2. mellékletben meghatározott – jogszabályonként

a) 68 000 forint, valamint annyiszor 7500 forint, ahány megfelelőségértékelési eljárást vagy megfelelőségértékelési tevékenységet, és annyiszor 5000 forint, ahány terméket foglal magában a kérelmezett megfelelőségértékelési terület,

b) egy adott jogszabály vonatkozásában már kijelölt szervezet esetében 27 000 forint, valamint annyiszor 7500 forint, ahány további megfelelőségértékelési eljárást vagy megfelelőségértékelési tevékenységet, és annyiszor 5000 forint, ahány további terméket foglal magában a kérelmezett megfelelőségértékelési terület.

(2) Az igazgatási szolgáltatási díj mértéke, ha a kérelmezett megfelelőségértékelési terület harmonizációs uniós jogi aktus hatálya alá tartozik, – a 2. mellékletben meghatározott – jogszabályonként

a) 75 000 forint, valamint annyiszor 7500 forint, ahány megfelelőségértékelési eljárást vagy megfelelőségértékelési tevékenységet, és annyiszor 5000 forint, ahány terméket foglal magában a kérelmezett megfelelőségértékelési terület,

b) egy adott jogszabály vonatkozásában már kijelölt szervezet esetében 32 000 forint, valamint annyiszor 7500 forint, ahány további megfelelőségértékelési eljárást vagy megfelelőségértékelési tevékenységet, és annyiszor 5000 forint, ahány további terméket foglal magában a kérelmezett megfelelőségértékelési terület.

(3) Bármely egyéb nyilvántartott és közzétett adat módosítására irányuló kérelem esetén az igazgatási szolgáltatási díj mértéke 10 000 Ft.

(4)9 Az igazgatási szolgáltatási díjat az eljárás megkezdése előtt kell megfizetni a mérőeszközökre vonatkozó egyedi előírásokról szóló miniszteri rendelet, valamint a nem automatikus működésű mérlegek méréstechnikai követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról szóló miniszteri rendelet szerinti kijelölési hatósági eljárások esetében a Gazdaságfejlesztési Minisztérium Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-00005503-06010011 számú számlájára, a Budapest Főváros Kormányhivatala feladatkörébe tartozó kijelölési hatósági eljárások esetében a Budapest Főváros Kormányhivatalának a Magyar Államkincstárnál vezetett 10023002-00309653-00000000 számú számlájára, a „megfelelőségértékelő szervezetek kijelölése” kifejezésnek a befizetési bizonylat közlemény rovatában való feltüntetésével.

(5) A befizetett igazgatási szolgáltatási díjat a megfelelőségértékelő szervezetek kijelölésével kapcsolatban felmerülő személyi és tárgyi költségekre lehet felhasználni.

(6) Az e rendeletben meghatározott igazgatási szolgáltatási díj tekintetében

a) a díjfizetési kötelezettségre az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 28. § (2) és (3) bekezdésében foglaltakat,

b) a díjfizetésre kötelezettek körének megállapítására az Itv. 31. § (1) bekezdése első mondatában, valamint a 31. § (2), (4) és (5) bekezdésében,

c)10

kell alkalmazni.

Záró rendelkezések

11. § Ez a rendelet a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba, rendelkezéseit a hatálybalépése után indult ügyekben kell alkalmazni.

12. §11

13. § Ez a rendelet – az Msztv.-vel és az R.-rel együtt – a termékek forgalomba hozatalának közös keretrendszeréről, valamint a 93/465/EGK tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2008. július 9-i 768/2008/EK európai parlamenti és tanácsi határozat I. melléklet R15. cikk (3) bekezdésével, R17. cikk (6) bekezdés a) pontjával és (7) bekezdés a) pontjával, R17. cikk (9) és (11) bekezdésével, R20. cikk (1) bekezdésével, R22. cikkével, valamint R28. cikkével összhangban álló szabályozást tartalmaz.

14. §12 A nyomástartó berendezések és rendszerek biztonsági követelményeiről és megfelelőség tanúsításáról szóló rendelet hatályba lépése előtt kiadott engedélyek 2021. augusztus 31-én hatályukat vesztik.

1. melléklet az 5/2010. (I. 14.) NFGM rendelethez13

2. melléklet az 5/2010. (I. 14.) NFGM rendelethez14

A felelősségbiztosítási szerződésben biztosítandó fedezet legkisebb mértéke

A

B

1.

A megfelelőségértékelési területet szabályozó jogszabály

A felelősségbiztosítás
legalább az alábbi
összeghatárig nyújtson
fedezetet
(forint)

2.

az egyes szórakoztatási célú berendezések, létesítmények és ideiglenes szerkezetek, valamint szórakozási célú sporteszközök biztonságosságáról szóló jogszabály

10 000 000

3.

a csomagolás környezetvédelmi követelményeknek való megfelelősége igazolásának részletes szabályairól szóló jogszabály

5 000 000

4.

az elektromágneses összeférhetőségről szóló jogszabály

10 000 000

5.

a játszótéri eszközök biztonságosságáról szóló jogszabály

10 000 000

6.

a szállítható nyomástartó berendezések biztonsági követelményeiről és megfelelőség-tanúsításáról szóló jogszabály

50 000 000

7.

Az építési termékek forgalmazására vonatkozó harmonizált feltételek megállapításáról és a 89/106/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 305/2011/EU (2011. március 9.) európai parlamenti és tanácsi irányelv

10 000 000-50 000 000

8.

a polgári felhasználású robbanóanyagok forgalmazásáról és felügyeletéről szóló jogszabály

50 000 000

9.

a potenciálisan robbanásveszélyes környezetben történő alkalmazásra szánt berendezések, védelmi rendszerek vizsgálatáról és tanúsításáról szóló jogszabály

50 000 000

10.

az egyes kültéri berendezések zajkibocsátási követelményeiről és megfelelőségük tanúsításáról szóló jogszabály

10 000 000

11.

a felvonók biztonsági követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról szóló jogszabály

30 000 000

12.

a nyomástartó berendezések és rendszerek biztonsági követelményeiről és megfelelőség tanúsításáról szóló jogszabály

50 000 000

13.

a gyermekjátékok biztonságáról szóló jogszabály

10 000 000

14.

a gáz halmazállapotú tüzelőanyag égetésével üzemelő berendezésekről és a 2009/142/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet

30 000 000

15.

a gépek biztonsági követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról szóló jogszabály

20 000 000

16.

a gáznemű vagy folyékony tüzelőanyaggal üzemelő melegvízkazánok hatásfok követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról szóló jogszabály

10 000 000

17.

az egyes villamossági termékek biztonsági követelményeiről és az azoknak való megfelelőség értékeléséről szóló jogszabály

20 000 000

18.

a mérőeszközökre vonatkozó egyedi előírásokról szóló jogszabály

30 000 000

19.

a nem automatikus működésű mérlegek méréstechnikai követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról szóló jogszabály

5 000 000

20.

az építési termék építménybe történő betervezésének és beépítésének, ennek során a teljesítmény igazolásának részletes szabályairól szóló jogszabály

10 000 000-50 000 000

21.

az egyes szállítható nyomástartó berendezések üzemeltetésével kapcsolatos műszaki biztonsági követelményekről és a Gázpalack Biztonsági Szabályzatról szóló jogszabály

50 000 000

22.

a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás „A” és „B” Melléklete kihirdetéséről, valamint a belföldi alkalmazásának egyes kérdéseiről szóló jogszabály, valamint a Nemzetközi Vasúti Fuvarozási Egyezmény (COTIF) módosításáról Vilniusban elfogadott, 1999. június 3-án kelt Jegyzőkönyv C Függeléke Mellékletének kihirdetéséről, valamint a belföldi alkalmazásának egyes kérdéseiről szóló jogszabály

50 000 000

23.

a villamosmű, termelői, magán- és közvetlen vezeték műszaki biztonsági követelményeiről, valamint a feszültség alatti munkavégzés szabályairól szóló jogszabály

10 000 000

1

Az 1. § (2) bekezdését a 14/2018. (IX. 4.) ITM rendelet 4. § (3) bekezdése hatályon kívül helyezte.

2

A 2. §-t a 25/2019. (VIII. 26.) ITM rendelet 7. §-a hatályon kívül helyezte.

4

A 4. §-t a 25/2019. (VIII. 26.) ITM rendelet 7. §-a hatályon kívül helyezte.

5

Az 5. §-t a 25/2019. (VIII. 26.) ITM rendelet 7. §-a hatályon kívül helyezte.

6

A 6. § (1) bekezdése a 25/2019. (VIII. 26.) ITM rendelet 6. § (1) bekezdése szerint módosított szöveg.

7

A 7. § (1) bekezdése a 22/2023. (VIII. 30.) GFM rendelet 1. § a) pontja szerint módosított szöveg.

8

A 9. §-t a 25/2019. (VIII. 26.) ITM rendelet 7. §-a hatályon kívül helyezte.

9

A 10. § (4) bekezdése a 14/2018. (IX. 4.) ITM rendelet 4. § (1) bekezdésével megállapított, a 22/2023. (VIII. 30.) GFM rendelet 1. § b) pontja szerint módosított szöveg.

10

A 10. § (6) bekezdés c) pontját a 62/2016. (XII. 29.) NGM rendelet 21. § (2) bekezdése hatályon kívül helyezte.

11

A 12. §-t a (2) bekezdés hatályon kívül helyezte.

13

Az 1. mellékletet a 25/2019. (VIII. 26.) ITM rendelet 7. §-a hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére