• Tartalom

51/2010. (III. 9.) Korm. rendelet

51/2010. (III. 9.) Korm. rendelet

a Magyar Exporthitel Biztosító Zártkörűen Működő Részvénytársaság által az Állam készfizető kezessége mellett vállalható biztosítások és viszontbiztosítások pénzügyi válság miatti átmeneti kiszélesítésének feltételeiről1

2010.07.20.

A Kormány a Magyar Export-Import Bank Részvénytársaságról és a Magyar Exporthitel Biztosító Részvénytársaságról szóló 1994. évi XLII. törvény 26. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. § E rendelet hatálya a Magyar Export-Import Bank Részvénytársaságról és a Magyar Exporthitel Biztosító Részvénytársaságról szóló 1994. évi XLII. törvény 3. § (4)–(7) bekezdése alapján vállalt kockázatok Magyar Exporthitel Biztosító Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: Mehib Rt.) által a 2 éven belüli teljes kockázatviselési idejű ügyletekre vonatkozóan megvalósított biztosításaira és viszontbiztosításaira terjed ki, az adós letelepedési helyétől függetlenül.

A biztosítás és viszontbiztosítás alanyai

2. § A biztosítás alanyai egyrészről a Mehib Rt., mint biztosító vagy viszontbiztosító, másrészről a külkereskedelmi tevékenységet, valamint belföldi értékesítést folytató belföldi vállalkozás, mint biztosított vagy a hitelbiztosító, mint viszontbiztosított.

Az Állam készfizető kezessége mellett vállalható biztosítások

3. § A Mehib Rt. által biztosítható a külföldi adóssal szembeni exportirányú külkereskedelmi és hitelszerződésből származó követelés és a belföldi adóssal szembeni áruszállításból és szolgáltatás nyújtásából származó követelés, ha a biztosított nyilatkozik arról, hogy az adott vevőre megállapított hitel limitje 2008. szeptember 30-át követően lecsökkentésre vagy elutasításra került és a biztosított vállalkozás 2008. szeptember 30-án nem volt nehéz pénzügyi helyzetben.

Az Állam készfizető kezessége mellett vállalható viszontbiztosítások

4. § E rendelet alkalmazásában viszontbiztosítás a hitelbiztosító által vállalt kockázat egy részének vagy egészének szerződésben meghatározott feltételek alapján díjfizetés ellenében történő átvállalása.

5. § (1) A Mehib Rt. viszontbiztosítási szerződéseinek tárgya külföldi vagy belföldi székhelyű hitelbiztosító biztosítási szerződése, amelyre nézve az alábbi feltételek mindegyike teljesül:

a) a hitelbiztosító biztosítottja külkereskedelmi tevékenységet folytató vagy belföldi értékesítést végző belföldi gazdálkodó szervezet;

b) a biztosított vállalkozás 2008. szeptember 30-án nem volt nehéz pénzügyi helyzetben, továbbá a biztosított nyilatkozik arról, hogy adott vevőre kért vagy megállapított hitel limitje 2008. szeptember 30. óta lecsökkentésre vagy elutasításra került;

c) a hitel futamideje nem haladja meg az egy évet vagy – gyártási kockázat biztosítása esetén – a teljes kockázatviselési idő két év alatti;

d) a kockázatviselés exportirányú külkereskedelmi szerződésből vagy belföldi értékesítésből származó, a vevőkkel szembeni gyártási vagy hitelkockázatokra, vagy ezek együttesére vagy külföldi vevő esetén országának országkockázatára is vonatkozik;

e) a biztosítási összegből a biztosítottat önrészesedés terheli a biztosított és a hitelbiztosító közötti direkt biztosítási szerződés szerint.

(2) Exportirányú külkereskedelmi szerződésből származó hitelkockázatok esetén a Mehib Rt. Igazgatósága által jóváhagyott rövid lejáratú üzletekre vonatkozó fedezeti irányelvek alapján a vevő országában a magánvevők kockázata biztosítható.

6. § A Mehib Rt. kockázatviselése nem érheti el a hitelbiztosító által vállalt, a biztosított önrészesedése nélkül számított teljes hitelezési kockázat 50%-át.

7. § (1) A Mehib Rt. által a viszontbiztosítási szerződés alapján felszámított díjnak tükröznie kell a biztosító által a viszontbiztosítás keretében vállalt kockázatokat.

(2) A Mehib Rt. a díjtételeinek kialakításakor figyelembe veszi a 2. §-ban meghatározott hitelbiztosítók vagy az Európai Unió azon hitelbiztosítói által a pénzügyi válság kapcsán alkalmazott díjszintet, amelyek a székhelyük szerinti állam számlájára végeznek hitelbiztosítási tevékenységet.

(3) A díjak a viszontbiztosítani kívánt összeg alapján, a 2. §-ban meghatározott hitelbiztosító által alkalmazott önrészesedés figyelembevételével kerülnek megállapításra.

8. § (1) A Mehib Rt. az Állam készfizető kezessége mellett vállalható viszontbiztosítási tevékenységéhez kapcsolódóan meg nem szolgált díjak tartalékát a viszontbiztosítási díj időarányosan meg nem szolgált része mértékében képzi. A tartalék képzésére és felhasználására – a (2) bekezdésben foglalt eltéréssel – a Mehib Rt. által a központi költségvetés terhére, a Kormány készfizető kezessége mellett vállalható nem piacképes kockázatú biztosítások feltételeiről 312/2001. (XII. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 12. §-ának szabályait kell alkalmazni.

(2) Az (1) bekezdés szerinti díjtartalék számításánál figyelmen kívül kell hagyni a viszontbiztosítási díjból a Mehib Rt. és a hitelbiztosító megállapodása alapján a hitelbiztosítót megillető költségtérítés összegét.

9. § A Mehib Rt. kárviselése a viszontbiztosított kockázathoz igazodik, a 6. §-ban meghatározott arányt nem haladhatja meg.

10. § A viszontbiztosítási szerződés részletes feltételeit a Mehib Rt. Igazgatósága hagyja jóvá. A viszontbiztosítási szerződés kötelező tartalmi elemei:

a) a Mehib Rt. szolgáltatásainak megjelölése, a teljesíthető kárfizetés legmagasabb összege, a teljesítés módja, ideje, külön feltételei, a kockázatviselés tartama és mértéke;

b) a viszontbiztosítottnak a szerződésből eredő jogai és kötelezettségei, azok teljesítésének módja, ideje, teljesítésük elmaradásának következményei, díjfizetés, díj visszatérítés, költségtérítés, a viszontbiztosítási fedezet meghatározása;

c) a Mehib Rt. mentesülésének vagy szolgáltatása korlátozásának feltételei, a viszontbiztosító mentesülése és a szerződés megszűnése esetére a viszontbiztosított jogainak és a Mehib Rt. kötelezettségeinek ismertetése;

d) a kárigény bejelentésének módja, határideje, a biztosítási esemény bekövetkeztének igazolására vonatkozó előírások, a kárfizetés rendje;

e) az egyes igények elévülési ideje.

11. § (1) A Mehib Rt. a kár összegét a hitelbiztosító és a Mehib Rt. közti kárelszámolás alapján, viszontbiztosítási elszámoló lap segítségével állapítja meg.

(2) A Mehib Rt. az (1) bekezdésben hivatkozott miniszteri rendeletben foglalt adatszolgáltatások teljesítése érdekében az e rendelet hatálya alá tartozó ügyleteket elkülönítetten tartja nyilván.

12. § E rendelet hatálya alá tartozó biztosításokra, ha e rendelet eltérő szabályokat nem állapít meg – az R. 4. § (1) bekezdés f) pontja kivételével – az R. rendelkezéseit kell alkalmazni.

Záró rendelkezések

13. § (1) E rendelet az Európai Bizottság jóváhagyó határozatának meghozatalát követő 15. napon lép hatályba.2

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott feltétel bekövetkezésének napját a pénz-, tőke- és biztosítási piac szabályozásáért felelős miniszter a Magyar Közlönyben a feltétel bekövetkezését követően haladéktalanul közzétett egyedi határozatával állapítja meg.3

14. § E rendelet alapján kötött biztosítási és viszontbiztosítási szerződésekhez kapcsolódóan elszámolt, meg nem szolgált díjak tartalékára vonatkozó szabályokat a szerződések megszűnéséig alkalmazni kell.

15. § E rendelet 2011. január 1-jén hatályát veszti azzal, hogy az Állam készfizető kezesként felel az e rendelet alapján megkötött szerződésekből eredő fizetési kötelezettségek teljesítéséért.

1

A rendelet a 15. § alapján hatályát vesztette 2011. január 1. napjával azzal, hogy az Állam készfizető kezesként felel az e rendelet alapján megkötött szerződésekből eredő fizetési kötelezettségek teljesítéséért.

2

Az 1/2010. (VII. 23.) NGM határozat alapján a hatálybalépés időpontja 2010. július 20.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére