• Tartalom

6/2010. (III. 30.) HM–EüM együttes rendelet

6/2010. (III. 30.) HM–EüM együttes rendelet

egyes HM–EüM együttes rendeleteknek a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény módosításáról szóló 2008. évi CXI. törvény hatálybalépésével összefüggő módosításáról1

2010.04.07.

Az állami célú légi közlekedés szakszemélyzetének szakszolgálati engedélyeiről szóló 16/1998. (X. 28.) HM–EüM együttes rendelet tekintetében a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 74. § (2) bekezdésének j) pontjában kapott felhatalmazás alapján – a közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló 133/2008. (V. 14.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszterrel, valamint az igazságügyi és rendészeti miniszter feladat- és hatásköréről szóló 164/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § n) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró igazságügyi és rendészeti miniszterrel egyetértésben –,
a Magyar Honvédség feladatával kapcsolatos közegészségügyi-járványügyi követelményekről, azok ellátásának, valamint az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálattal való együttműködésének rendjéről szóló 21/2003. (VI. 24.) HM–ESZCSM együttes rendelet tekintetében az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény 15. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
az állami célú légi közlekedésben folytatott szakszolgálati tevékenység repülőegészségi feltételeiről szóló 22/2005. (VI. 14.) HM–EüM együttes rendelet tekintetében a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 74. § (2) bekezdésének l) pontjában kapott felhatalmazás alapján
a honvédelemről és a Magyar Honvédségről szóló 2004. évi CV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 71/2006. (IV. 3.) Korm. rendelet 32/A. § (1) bekezdésében, illetve az egészségügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló 161/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendeljük el:

1. § (1) Az állami célú légi közlekedés szakszemélyzetének szakszolgálati engedélyeiről szóló 16/1998. (X. 28.) HM–EüM együttes rendelet (a továbbiakban: R1.) 8. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A szakszolgálati engedélyt magyar és angol nyelvű szöveggel a Hatóság adja ki. Az engedély tartalmazza:
a) az engedélyes családi és utónevét, születési családi és utónevét,
b) a rendfokozatát,
c) az arcképét,
d) a születési idejét,
e) a képesítését,
f) légijárművezető, légijármű személyzet, ejtőernyős, repülőműszaki földi szakszemélyzet esetében a típust és a kategóriát, légiforgalmi irányító esetében a jogosítást és a légtérre való utalást,
g) az engedély időbeli hatályát,
h) arra való utalást, hogy az engedély a Hatósági Repülőorvosi Igazolvánnyal együtt hatályos.”

(2) Az R1. 2. § b) pontjában, 27. § (2) bekezdésében, 35. § (1) bekezdésének a) pontjában, 35. § (2) bekezdésében, 38. § (2) és (3) bekezdésében, 41. § (2) és (3) bekezdésében, 44. § (1) bekezdésének a) pontjában, 44. § (2) bekezdésében, 47. § (3) bekezdésében, 50. § (3) bekezdésében, 53. § (2) és (3) bekezdésében, 56. § (2) és (3) bekezdésében, 59. § (2) bekezdésében, 62. § (2) és (3) bekezdésében, 65. § (2) és (3) bekezdésében, 68. § (2) és (3) bekezdésében, 71. § (2) bekezdésében, 74. § (2) bekezdésében, 77. § (2) bekezdésében, 80. § (2) és (3) bekezdésében, 83. § (2) és (3) bekezdésében, 86. § (2) bekezdésében, 89. § (2) és (3) bekezdésében, 92. § (2) bekezdésében, 95. § (2) és (3) bekezdésében, 98. § (1) és (2) bekezdésében, 101. § (1) bekezdésében, (2) bekezdésének első és második tagmondatában és (3) bekezdésében, 106. §-ában, 112. §-ában, 115. §-ában, 121. § (2) bekezdésében, 124. § (2) bekezdésében, 127. § (2) bekezdésében, 132. § (3) bekezdésében az „érvényességének” szövegrész helyébe az „időbeli hatályának” szöveg, 2. § e) pontjában, 6. §-ában, 7. § (1) bekezdésében, 36. § (1) bekezdésének a) pontjában, 39. § (1) bekezdésének a) pontjában, 45. § (1) bekezdésének a) pontjában, 48. § (1) bekezdésének a) pontjában, 51. § (1) bekezdésének a) pontjában, 54. § (1) bekezdésének a) pontjában, 60. § (1) bekezdésének a) pontjában, 63. § (1) bekezdésének a) pontjában, 66. § (1) bekezdésének a) pontjában, 69. § (1) bekezdésének a) pontjában, 78. § (1) bekezdésének a) pontjában, 87. § (1) bekezdésének a) pontjában, 93. § (1) bekezdésének a) pontjában, 99. § (1) bekezdésének a) pontjában, 107. § (1) bekezdésének a) pontjában, 133. §-ában az „érvényes” szövegrész helyébe a „hatályos” szöveg, 8. § (4) bekezdésében az „érvénytelenné” szövegrész helyébe a „hatálytalanná” szöveg, 12. § (1) bekezdésének b) pontjában az „érvényességének határideje” szövegrész helyébe az „időbeli hatálya” szöveg, 14. §-ában az „érvényességének időtartama” szövegrész helyébe az „időbeli hatálya” szöveg, 27. § (2) bekezdésében a „kezdeményezi” szövegrész helyébe a „kérelmezi” szöveg, 27. § (3) bekezdésében az „érvényesség” szövegrész helyébe az „időbeli hatály” szöveg, 28. § (1) bekezdésében az „érvényességét” szövegrész helyébe a „hatályát” szöveg, 29. § (1) bekezdésében az „érvényességét” szövegrész helyébe az „időbeli hatályát” szöveg, 31. § (3) bekezdésében, 117. § (3) bekezdésében az „az érvényes” szövegrész helyébe az „a hatályos” szöveg, 44. § (1) bekezdésének b) pontjában az „az érvényesség” szövegrész helyébe az „az időbeli hatály” szöveg, 59. § (1) bekezdésének a) pontjában az „érvényessége” szövegrész helyébe az „időbeli hatálya” szöveg, 71. § (3) bekezdésében az „engedélyes érvényességének” szövegrész helyébe az „engedély időbeli hatályának” szöveg, 109. §-ában az „érvényességének a” szövegrész helyébe az „időbeli hatályának” szöveg, 110. § (1) bekezdésében a „kérelmet” szövegrész helyébe a „kérelem benyújtását” szöveg, 118. § (1) bekezdésében a „kezdeményezhető” szövegrész helyébe a „kérelmezhető” szövegrész, 118. § (1) bekezdésének a) pontjában a „személyi adatait (név, születési idő, anyja neve)” szövegrész helyébe a „családi és utónevét, születési családi és utónevét, születési idejét, anyja születési családi és utónevét” szöveg, 118. § (2) bekezdésében az „az érvényes” szövegrész helyébe az „a hatályos” szöveg, 119. § (4) bekezdésében és 122. § (4) bekezdésében az „engedélykérelemhez” szövegrész helyébe az „engedély kiadására irányuló kérelemhez” szöveg, 121. § (1) bekezdésének a) és b) pontjában az „érvényessége” szövegrész helyébe az „időbeli hatálya” szöveg, 122. § (2) bekezdésének a) pontjában a „kezdeményezte” szövegrész helyébe a „kérelmezte” szöveg lép.

(3) Hatályát veszti az R1. 11. § (1) bekezdésében a „határozatban” szövegrész, 11. § (2) bekezdése, 29. § (1) bekezdésében az „a személyi adatokon kívül” szövegrész, 30. § (4) bekezdésében a „vezetője” szövegrész, valamint 1. számú melléklete.

2. § (1) A Magyar Honvédség feladatával kapcsolatos közegészségügyi-járványügyi követelményekről, azok ellátásának, valamint az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálattal való együttműködésének rendjéről szóló 21/2003. (VI. 24.) HM–ESZCSM együttes rendelet (a továbbiakban: R2.) 13. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A Szolgálat honvéd-tisztifőorvosi, helyettes honvéd-tisztifőorvosi, honvéd-tisztiorvosi, valamint közegészségügyi- járványügyi felügyelői igazolványát magyar és angol nyelven a honvédelemért felelős miniszter adja ki. Az igazolvány tartalmazza:
a) az igazolvány jogosultjának családi és utónevét, születési családi és utónevét,
b) rendfokozatát,
c) szolgálati igazolványának számát,
d) az arra való utalást, hogy az igazolvány a szolgálati igazolvánnyal együtt hatályos.”

(2) Az R2. 5. § (2) bekezdésében a „megyei, fővárosi” szövegrész helyébe a „regionális” szöveg, 5. § (3) bekezdésének felvezető szövegében és a) pontjában a „városi” szövegrész helyébe a „kistérségi” szöveg, 5. § (3) bekezdésének b) pontjában az „MH Egészségügyi Parancsnokság (a továbbiakban: MH EüP) parancsnokának alárendelt” szövegrész helyébe az „MH Dr. Radó György Honvéd Egészségügyi Központ (a továbbiakban: MH HEK) parancsnokának szakmailag alárendelt” szöveg, 5. § (5) bekezdésében, 7. § (1), (2), (3) és (4) bekezdésében, 13. § (2) bekezdésében az „MH EüP” szövegrész helyébe az „MH HEK” szöveg, 5. § (5) bekezdésében, 7. § (5) bekezdésében és 12. § (3) bekezdésének c) pontjában a „honvédelmi” szövegrész helyébe a „honvédelemért felelős” szöveg, 6. § (2) bekezdésében a „megyei” szövegrész helyébe a „regionális” szöveg, 8. § (1) bekezdésében a „szakmai felügyeletet” szövegrész helyébe a „közigazgatási hatósági jogkört” szöveg, 8. § (2) bekezdésében a „határozat” szövegrész helyébe a „döntés” szöveg, 9. § (2) bekezdésében a „jegyzőkönyvet” szövegrész helyébe a „hatósági ellenőrzésről szóló jegyzőkönyvet” szöveg, 9. § (3) bekezdésében az „Az ellenőrzésről” szövegrész helyébe az „A hatósági ellenőrzésről” szöveg, 9. § (4) bekezdésében a „nyolc napon” szövegrész helyébe az „5 munkanapon” szöveg, 9. § (5) bekezdésében a „tizenöt napon” szövegrész helyébe a „10 munkanapon” szöveg, 10. § (1) bekezdésében a „határozattal rendeli el” szövegrész helyébe az „elrendeli” szöveg lép.

(3) Hatályát veszti az R2. 5. § (3) bekezdésében az „a külön jogszabályban meghatározott határidőkön belül” szövegrész, 5. § (4) bekezdésének f) pontjában az „1997. évi XLVII.” szövegrész, 9. § (1) bekezdése, 9. § (3) bekezdésében a „– a Ket. 39. § (2) bekezdésében meghatározottakon túl –” szövegrész, 9. § (6) bekezdése, valamint 1. számú melléklete.

3. § (1) Az állami célú légi közlekedésben folytatott szakszolgálati tevékenység repülőegészségi feltételeiről szóló 22/2005. (VI. 14.) HM–EüM együttes rendelet (a továbbiakban: R3.) 12. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A felülvizsgálat formájával kapcsolatos szakmai döntést – figyelemmel az esemény jellegére és az elszenvedett traumák súlyosságára – az elsőfokú ROB elnöke hozza meg.”

(2) Az R3. 15. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A hatósági minősítés érdekében az elsőfokú ROB elnöke a szakszolgálati engedélyhez szükséges repülőegészségi alkalmassági vizsgálatok elvégzése után igazolást állít ki, melyet aláírásával, valamint személyi orvosi bélyegző- lenyomatával hitelesít és azt közli a Hatósággal. Az igazolás tartalmazza:
a) a vizsgált személy alakulatát,
b) a természetes személyazonosító adatait,
c) a rendfokozatát,
d) a bizottság megnevezését,
e) az alkalmasságot,
f) a kórismét,
g) a gyógyító-megelőző utasítást,
h) a bizottság elnökének nevét,
i) a repülőorvosi igazolás nyilvántartási számát.”

(3) Az R3. 17. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Hatóság a „Szakszolgálat ellátására korlátozással alkalmas” vagy „ideiglenesen alkalmatlan”, illetve „alkalmatlan” minősítést tartalmazó határozatát a minősített személyen kívül közli annak állományilletékes parancsnokával, valamint a vizsgálatot végző elsőfokú ROB-bal.”

(4) Az R3. 2. §-ában „az MH Kecskeméti Repülőkórházra” szövegrész helyébe „a Magyar Honvédség Dr. Radó György Honvéd Egészségügyi Központ Repülőorvosi-, Egészségvizsgáló és Kutató Intézetre” szöveg, 2. §-ában az „MH KRK” szövegrész helyébe a „REKI” szöveg, 3. § a) pontjában a „hatósági eljárás keretében” szövegrész helyébe a „közigazgatási hatósági eljárás keretében” szöveg, 3. § d) pontjában, 10. § (2) és (4) bekezdésében, 14. § (4) bekezdésének a) és c) pontjában, 19. § (1) bekezdésében „az MH KRK” szövegrész helyébe „a REKI” szöveg, 9. § (1) bekezdésének a), b) és c) pontjában az „érvényességi ideje” szövegrész helyébe az „időbeli hatálya” szöveg, 9. § (1) bekezdésének d) pontjában az „érvényességi idő” szövegrész helyébe az „időbeli hatály” szöveg, 10. § (4) bekezdésében az „illetékes” szövegrész helyébe a „hatáskörrel rendelkező” szöveg, 12. § (4) bekezdésében „az elsőfokú ROB elnökével egyeztetve hozza meg” szövegrész helyébe az „úgy hozza meg, hogy az elsőfokú ROB elnökét az eljárásba szakértőként bevonja” szöveg, 13. § (1) bekezdésében az „MH Egészségügyi Parancsnokság” szövegrész helyébe az „MH Dr. Radó György Honvéd Egészségügyi Központ” szöveg, 14. § (3) bekezdésének a) pontjában a „neve, születési éve, anyja neve” szövegrész helyébe a „családi és utóneve, születési családi és utóneve, születési ideje, anyja születési családi és utóneve” szöveg, 15. § (3) bekezdésében az „a 3. számú melléklet szerinti igazolványt állít ki” szövegrész helyébe az „igazolványt állít ki, amely annak időbeli hatályát és az időszakos orvosi vizsgálatokat tartalmazza” szöveg, 15. § (5) bekezdésében az „érvényességének” szövegrész helyébe az „időbeli hatályának” szöveg, 16. § (1) bekezdésében az „érvényét” szövegrész helyébe a „hatályát” szöveg, 16. § (5) bekezdésében az „érvényesség” szövegrész helyébe a „hatály” szöveg, 17. § (2) bekezdésében az „ , illetve ha a szakszemélyzet a minősítés ellen fellebbez, a döntés vagy a fellebbezés napjától” szövegrész helyébe az „a minősített személy” szöveg lép.

(5) Hatályát veszti az R3. 10. § (4) bekezdésében a „ , határozatban” szövegrész, 15. § (3) bekezdésében a „ , 8 napon belül” szövegrész, 18. §-a, 20. §-ában a „ , a 4. számú melléklet szerinti táblázat formájában” szövegrész, 21. § (3) bekezdése, valamint a 2–4. számú melléklete.

4. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba, az e rendelettel megállapított vagy módosított rendelkezéseket a hatálybalépésüket követően indult vagy megismételt eljárásokban kell alkalmazni, az e rendelettel hatályon kívül helyezett rendelkezéseket a hatálybalépésüket követően indult vagy megismételt eljárásokban nem lehet alkalmazni.

(2) Ez a rendelet 2010. július 1. napján hatályát veszti.

1

A rendelet a 4. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette 2010. július 1. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére