• Tartalom

63/2010. (III. 18.) Korm. rendelet

63/2010. (III. 18.) Korm. rendelet

a védett személyek és a kijelölt létesítmények védelméről szóló 160/1996. (XI. 5.) Korm. rendelet módosításáról1

2010.04.01.

A Kormány a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 100. § (1) bekezdés g) pontjában,

a 13. § (2) bekezdés tekintetében a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (2) bekezdés j) és p) pontjában,

a 13. § (3) bekezdés tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés i) pontjában, és

a 13. § (4) bekezdés tekintetében az egyes jogszabályok és jogszabályi rendelkezések hatályon kívül helyezéséről szóló 2007. évi LXXXII. törvény 6. § (2) bekezdésében

kapott felhatalmazás alapján,

az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva

a következőket rendeli el:

1. § A védett személyek és a kijelölt létesítmények védelméről szóló 160/1996. (XI. 5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

1. § E rendelet szerint kell megszervezni és végrehajtani
a) az 1. melléklet 1. pontjában meghatározott állami vezetők állandó, továbbá az utóbiztosításra jogosultak védelmét,
b) a Magyarországon tartózkodó nemzetközileg védett személy védelmét,
c) az Rtv. 46. § (6) bekezdése szerint elrendelt ideiglenes védelemben részesített személy védelmét,
d) a viszonosság alapján – a b) pont szerinti védett személyek körén kívüli – más külföldi személy magyarországi hivatalos látogatása vagy – a veszélyeztetettségének megfelelően – magánlátogatása alatti védelmét (az a)–d) pontokban meghatározottak a továbbiakban együtt: védett személy),
e) az 1. melléklet 2. pontjában létesítménybiztosítási intézkedés céljából kijelölt létesítmények és értékek (a továbbiakban: kijelölt létesítmény) Köztársasági Őrezred által történő védelmét,
f) a védett személy hivatalos programja során szükséges egészségügyi ellátás biztosítását.”

2. § Az R. 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az 1. melléklet 1. pontjában meghatározott személyeken kívül a rendészetért felelős miniszter javaslatára a Kormány határozattal más személy ideiglenes védelemben részesítését is elrendelheti.”

3. § Az R. 5. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(2) A kijelölt létesítmények kivételével a védett személy munkahelyét, valamint lakását vagy egyéb tartózkodási helyét az adott célnak megfelelő biztonságtechnikai berendezésekkel kell védeni. Ezek beszerzésével, fel- és leszerelésével, üzemeltetésével, karbantartásával, javításával, továbbá a személyvédelemmel kapcsolatban felmerült költségek a Köztársasági Őrezredet terhelik.
(3) A Köztársasági Őrezred a rendészetért felelős miniszter, a honvédelemért felelős miniszter és a külpolitikáért felelős miniszter részére felső középkategóriájú gépjárművet és hivatásos biztonsági gépjárművezetőt, továbbá állandó híradástechnikai összeköttetést biztosít, valamint gondoskodik lakásuk technikai védelméről. Az ezzel kapcsolatban felmerült költségek a Köztársasági Őrezredet terhelik.”

4. § Az R. 6. § (2) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A program során a védett személy biztonsága érdekében a következők szerint kell eljárni:)

b) a biztosítás parancsnoka váratlan helyzet vagy közvetlen fenyegetettség esetén menekítéssel gondoskodik a védett személy biztonságba helyezéséről, és – ha az ezzel okozott késedelem veszéllyel nem jár – a védett személy részére a szükséges tájékoztatást megadja;”

5. § Az R. a 8. §-t követően a következő alcímmel és 8/A–8/F. §-sal egészül ki:

„A védett személy hivatalos programja során szükséges egészségügyi ellátás biztosítása
8/A. § A védett személy számára nyújtott egészségügyi ellátás biztosítása kiterjed a hivatalos program idején
a) szükség esetén nyújtandó egészségügyi ellátás szervezésére és koordinálására,
b) a rohamkocsi szintű mentési készenlét biztosítására, valamint egyéb egészségügyi készültség fenntartására, és
c) a 2. mellékletben meghatározott egészségügyi intézmény (a továbbiakban: egészségügyi intézmény) és a Honvédelmi Minisztérium Állami Egészségügyi Központ (a továbbiakban: HM ÁEK) kijelölt osztályain készenléti ügyelet tartására.
8/B. § A védett személy hivatalos programja során a rohamkocsi szintű mentési készenlét biztosításáról a Köztársasági Őrezred, annak akadályoztatása vagy kapacitását meghaladó feladat esetén – a Köztársasági Őrezred felkérésére – a HM ÁEK Sürgősségi Mentőrészlege vagy az Országos Mentőszolgálat kijelölt egysége gondoskodik.
8/C. § (1) A védett személy gyógyintézeti ellátását a HM ÁEK végzi.
(2) A védett személy gyógyintézeti ellátásának biztosítása érdekében – ha az (1) bekezdésben meghatározotton túl további egészségügyi intézmény bevonása indokolt – a Köztársasági Őrezred
a) közvetlenül kérhet fel egészségügyi intézményt arra, hogy szükség esetén rendelkezésre álljon a védett személy egészségügyi ellátásának biztosítására, vagy
b) az a) pont szerinti felkérés eredménytelensége esetén javaslatot tesz – az egészségügyi intézmény rendelkezésre állásának biztosítása érdekében – valamely egészségügyi intézmény kijelölésére
ba) a Köztársasági Őrezred által nem kiemeltként kezelt rendezvény esetén a rendezvény helye szerint illetékes regionális tisztifőorvosnak,
bb) a Köztársasági Őrezred által kiemeltként kezelt rendezvény esetén az egészségügyért felelős miniszternek.
(3) A védett személy egészségügyi ellátásának biztosításáért
a) az (1) bekezdés szerinti esetben a honvédelemért felelős miniszter,
b) a (2) bekezdés a) pontja és a (2) bekezdés b) pont ba) alpontja szerinti esetben az érintett regionális tisztifőorvos,
c) a (2) bekezdés b) pont bb) alpontja szerinti esetben az egészségügyért felelős miniszter
a felelős.
(4) A védett személy ellátása érdekében az (1) és (2) bekezdésben foglalt intézményeken túl indokolt esetben más egészségügyi szolgáltató is igénybe vehető.
(5) A HM ÁEK és az igénybe vett egészségügyi intézmény (a továbbiakban együtt: igénybe vett egészségügyi intézmények) a szükséges egészségügyi ellátáshoz kapcsolódó egyéb ellátást is nyújthat, ha a védett személy ezt igényli, és ehhez
a) a Magyar Köztársaság területén tartózkodó külföldi állampolgárságú védett személy esetén a külpolitikáért felelős miniszter,
b) az ideiglenes védelemben részesített magyar állampolgárságú védett személy esetén a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter
hozzájárult.
8/D. § (1) Az igénybe vett egészségügyi intézmények vezetői gondoskodnak arról, hogy az igénybe vett egészségügyi intézmények
a) a rendelkezésére álló körülmények között biztosítsák
aa) a védett személy szükség szerinti ellátásának személyi és tárgyi feltételeit, és
ab) a személyi védelmet ellátók tevékenységének intézményi feltételeit, valamint
b) dolgozói a védett személy védelmét ellátók utasításainak figyelembevételével és a biztonsági előírások maradéktalan betartásával végezzék munkájukat.
(2) Az igénybe vett egészségügyi intézmények területén – a védett személy ott-tartózkodásával összefüggésben – a rendészeti tevékenység felügyeletét a védett személy védelméért felelős személy látja el.
(3) A védett személy egészségügyi ellátása az igénybe vett egészségügyi intézményekben kezelt betegek ellátását nem hátráltathatja.
(4) Az (1) és (3) bekezdés végrehajtásában a regionális tisztifőorvos ellenőrzési jogkört gyakorol az igénybe vett egészségügyi intézmények vezetői felett. Ha az ellenőrzés során azt tapasztalja, hogy az igénybe vett egészségügyi intézmények vezetői nem látják el az (1) és (3) bekezdés végrehajtása érdekében szükséges feladatokat, erről haladéktalanul értesíti az igénybe vett egészségügyi intézmények felett fenntartói jogokat gyakorló szervet és az egészségügyért felelős minisztert.
8/E. § (1) A védett személy egészségügyi állapotára vonatkozó tájékoztatást – ideértve a közvetlen hozzátartozók részére adott tájékoztatást is – kizárólag a kezelést irányító vagy végző orvos adhat az érintett hozzájárulásával. A védett személy hozzájárulását – akaratnyilvánításra képtelen állapota esetén – a Köztársasági Őrezred parancsnokának engedélye pótolja. Egyéb célú tájékoztatás csak a védett személy, vagy a védett személy akaratnyilvánításra képtelen állapota esetén
a) a 4. § (3) bekezdés szerinti esetben – a Kormány döntéséig – a rendészetért felelős miniszter,
b) a Magyar Köztársaság területén tartózkodó külföldi állampolgárságú védett személy esetén a külpolitikáért felelős miniszter,
c) más esetben a védett személy hivatala vezetőjének az
engedélye alapján adható.
(2) A külpolitikáért felelős miniszter az (1) bekezdés b) pontja szerinti engedély megadását megelőzően – ha a külföldi állampolgárságú védett személy országa a Magyar Köztársaság területén külképviselettel rendelkezik – beszerzi a külképviselet vezetőjének hozzájárulását.
(3) Az (1) bekezdés c) pont alkalmazásában a védett személy hivatala
a) a köztársasági elnök esetében a Köztársasági Elnök Hivatala,
b) a miniszterelnök esetében a Miniszterelnöki Hivatal,
c) az Országgyűlés elnöke esetében az Országgyűlés Hivatala,
d) az Alkotmánybíróság elnöke esetében az Alkotmánybíróság Hivatala,
e) a Legfelsőbb Bíróság elnöke esetében a Legfelsőbb Bíróság Hivatala,
f) az ideiglenes védelemben részesített személy esetében a Miniszterelnöki Hivatal,
g) az e rendelet alapján utóbiztosításra jogosult esetében – megszűnt tisztségétől függően – az a)–c) pontban meghatározott hivatal.
8/F. § A védett személy egészségügyi ellátásának biztosításával kapcsolatos – az egészségbiztosítás által finanszírozott egészségügyi ellátáson túl felmerült – költségtérítési igényeket
a) a 8/C. § (1) bekezdés szerinti esetben a HM ÁEK főigazgatója,
b) a 8/C. § (2) bekezdés a) pontja és a 8/C. § (2) bekezdés b) pont ba) alpontja szerinti esetben a regionális tisztifőorvos útján az egészségügyi intézmény vezetője,
c) a 8/C. § (2) bekezdés b) pont bb) alpontja szerinti esetben az egészségügyért felelős miniszter
a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszternek, nemzetközileg védett személy vonatkozásában a külpolitikáért felelős miniszternek küldi meg.”

6. § Az R. 10. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az utóbiztosításra jogosultat hivatalos és magáncélra egyaránt hivatásos állományú gépjárművezető által vezetett, felső középkategóriájú gépjármű használata illeti meg. A gépjárműveket a védelmi feladatokhoz igazodóan a rendészetért felelős miniszter az országos rendőrfőkapitány útján biztosítja, ennek költségei a Köztársasági Őrezredet terhelik.”

7. § (1) Az R. 11. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

11. § (1) A kijelölt létesítmények folyamatos őrzését és védelmét a Köztársasági Őrezred végzi.
(2) A kijelölt létesítmény védelme
a) a létesítmény technikai biztosítására,
b) a be- és kilépő személyek, valamint csomagjaik ellenőrzésére,
c) a létesítmény közvetlen környezetének, továbbá az érkező szállítmányok és küldemények biztonsági ellenőrzésére, és
d) a külső-belső őrzésre
terjed ki.
(3) A kijelölt létesítményt a létesítmény kezelője (használója) az őrzés biztonságához szükséges biztonságtechnikai eszközökkel és berendezésekkel szerelteti fel, és biztosítja az őrzést ellátó állomány megfelelő szintű elhelyezését. A létesítmény kezelője (használója) költségére a biztonságtechnikai eszközök és berendezések alkalmasságának elbírálását, azok felszerelését, üzemeltetését, karbantartását, javítását és szükség esetén cseréjét a Köztársasági Őrezred végzi.
(4) Az Információs Hivatal központi objektuma esetében
a) a létesítmény technikai biztosítása kizárólag a külső biztosításra terjed ki, továbbá
b) a biztonságtechnikai eszközök és berendezések alkalmasságának elbírálását, azok felszerelését, üzemeltetését, karbantartását, javítását és szükség esetén cseréjét az Információs Hivatal végzi.”

(2)2

8. § Az R. 12. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

12. § (1) A Köztársasági Őrezred megelőző-védelmi tevékenysége körében végzett veszélyeztetettség-értékelés alapján a rendészetért felelős miniszter – a használóval egyetértésben – más létesítmény Köztársasági Őrezred által történő, ideiglenes jellegű őrzését és védelmét is elrendelheti a veszélyeztetettség fennállásának időtartamára.
(2) Az (1) bekezdés szerinti őrzés és védelem a rendészetért felelős miniszter döntése szerint
a) a be- és kilépő személyek, valamint csomagjaik ellenőrzésére,
b) az épület munkaidőn kívüli technikai biztosítására, vagy
c) a 11. § (2) bekezdésben foglalt intézkedések egyidejű alkalmazására
terjed ki.
(3) A veszélyeztetettség fennállását a Köztársasági Őrezred folyamatosan értékeli, és megszűnése esetén javaslatot tesz az (1) bekezdés szerinti őrzés és védelem megszüntetésére.”

9. § Az R. 13. § (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Nem kell a védelem költségeit megtéríteni, ha az érintett személy
a) hazájában közjogi méltóságot tölt be, és az 1. melléklet 1. pontjában meghatározott védett személy vendégeként tartózkodik Magyarországon,
b) a honvédelemért felelős miniszter, a külpolitikáért felelős miniszter, a rendészetért felelős miniszter vagy a polgári nemzetbiztonsági szolgálatokat irányító miniszter meghívására érkezik, és a meghívóval legalább azonos beosztású, illetve rangú, valamint hazájában is védett személynek minősül,
c) az ENSZ főtitkára,
d) az Európai Unió Elnöke, az Európai Bizottság Elnöke, az Európai Parlament Elnöke,
e) az Európai Unió kül- és biztonságpolitikai főképviselője,
f) az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlés elnöke,
g) a NATO főtitkára, a NATO Európai Haderők Főparancsnoka, a NATO Átalakítási Parancsnokság Főparancsnoka, vagy
h) az Amerikai Egyesült Államok Vezérkari Főnökök Egyesített Bizottságának Elnöke.”

10. § Az R. a következő 13/A. §-sal egészül ki:

13/A. § E rendelet alkalmazásában a gépjárművek kategóriába sorolását a központosított közbeszerzési rendszerről, valamint a központi beszerző szervezet feladat- és hatásköréről szóló kormányrendelet alapján kell elvégezni.”

11. § (1) Az R. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az R. a 2. melléklet szerinti 2. melléklettel egészül ki.

(3)3

12. § Az R.

a) 4. § (5) bekezdésében, 5. § (1) bekezdésében, valamint 7. §-ában a „rendőrség” szövegrész helyébe a „Köztársasági Őrezred” szöveg, 8. § (2) bekezdésében a „rendőrség erre kijelölt szerv vezetője” szövegrész helyébe a „Köztársaság Őrezred parancsnoka” szöveg, 13. § (1) bekezdésében a „rendőrség biztosítást végző szervének” szövegrész helyébe a „Köztársasági Őrezrednek” szöveg,

b) 3. § (1) bekezdés b) pontjában az „őrszemélyzettel vagy technikai eszközzel” szövegrész helyébe az „őrszemélyzettel, illetve technikai eszközzel” szöveg,

c) 3. § (2) bekezdésében és 9. § (1) bekezdésében a „Magyar Köztársaság elnöke” szövegrész helyébe a „köztársasági elnök” szöveg,

d) 3. § (4) bekezdésében a „biztosításának rendszerét” szövegrész helyébe a „védelmének rendjét” szöveg,

e) 6. § (2) bekezdés c) pontjában a „(golyóálló mellény stb.)” szövegrész helyébe a „(különösen lövedékálló mellényről)” szöveg,

f) 8. §-át megelőző alcímben a „biztosítása” szövegrész helyébe a „védelme” szöveg, 8. § (3) bekezdésében a „biztosításról” szövegrész helyébe a „védelemről” szöveg,

g) 8. § (1) bekezdésében és 13. § (1) bekezdésében az „1. § (1) bekezdésének b)” szövegrész helyébe az „1. § b) és d)” szöveg, 9. § (3) bekezdésében a „bekezdésének” szövegrész helyébe a „bekezdés” szöveg,

h) 9. § (1) bekezdésében az „és a miniszterelnök” szövegrész helyébe az „ , a miniszterelnök és az Országgyűlés elnöke” szöveg

lép.

13. § (1) Hatályát veszti

a) az R. 5. § (1) bekezdésében a „ , továbbá állandó híradástechnikai összeköttetéssel” szövegrész, 10. § (2) bekezdésében a „vezetékes távközlési és” szövegrész és az „az 5. § (2) bekezdés feltételeinek megfelelően” szövegrész,

(2) Az egyes központosított egészségügyi szolgáltatók által nyújtott szolgáltatások igénybevételéről, valamint a külön meghatározott személyek tekintetében fennálló egészségügyi ellátás rendjéről szóló 175/2007. (VI. 30.) Korm. rendelet 1. § n) pontjában az „1. §-ának (1) bekezdése” szövegrész helyébe az „1. § a)–d) pontja” szöveg lép.

(3) Az építésügy, a településfejlesztés és -rendezés körébe tartozó dokumentációk központi nyilvántartásáról szóló 277/2008. (XI. 24.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdés b) pontjában a „mellékletének II. részében” szövegrész helyébe az „1. mellékletének 2. pontjában” szöveg lép.

(4) Hatályát veszti a védett személy hivatalos programja során szükséges egészségügyi ellátás biztosításáról szóló 5/1998. (XI. 18.) EüM rendelet.

14. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2010. április 1-jén lép hatályba, és 2011. január 2-án hatályát veszti.

(2) A 6. §, a 7. § (2) bekezdése, és a 11. § (3) bekezdése 2011. január 1-jén lép hatályba.

1. melléklet a 63/2010. (III. 18.) Korm. rendelethez

1. Állandó személyvédelemben részesülő állami vezetők
1. A köztársasági elnök
2. Az Országgyűlés elnöke
3. A miniszterelnök
4. Az Alkotmánybíróság elnöke
5. A Legfelsőbb Bíróság elnöke
2. Létesítménybiztosítási intézkedés céljából kijelölt létesítmények és értékek
1. Az Országház
2. A Sándor-palota épülete
3. Az Országgyűlés Irodaháza
4. Az Alkotmánybíróság épülete
5. A Legfelsőbb Bíróság épülete
6. A Legfőbb Ügyészség épülete
7. A Miniszterelnöki Hivatal Központi Irodaháza
8. A Külügyminisztérium központi épületei
9. Az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium központi épülete
10. Az Állami Számvevőszék központi épületei
11. Az Információs Hivatal központi objektuma
12. A Szent Korona és a koronázási jelvények
13. A Budapest XII. kerület, Béla király úti Kormány-vendégház területéből a Köztársasági Elnöki Rezidencia”

2. melléklet a 63/2010. (III. 18.) Korm. rendelethez

A védett személy gyógyintézeti ellátására kijelölhető intézmények
1. Budapest, Fővárosi Önkormányzat Egyesített Szent István és Szent László Kórház – Rendelőintézet
2. Budapest, Fővárosi Önkormányzat Péterfy Sándor u. Kórház és Baleseti Központ
3. Budapest, Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet
4. Budapest, Országos Korányi TBC és Pulmonológiai Intézet
5. Budapest, Országos Idegtudományi Intézet
6. Budapest, Semmelweis Egyetem
7. Ajka, Magyar Imre Kórház
8. Bajai Szent Rókus Kórház
9. Balassagyarmat, Dr. Kenessey Albert Kórház-Rendelőintézet
10. Balatonfüred, Állami Szívkórház
11. Berettyóújfalu, Gróf Tisza István Kórház
12. Békéscsaba, Réthy Pál Városi Kórház Rendelőintézet
13. Cegléd, Toldi Ferenc Kórház Egyszemélyes Nonprofit Közhasznú Kft.
14. Csorna, Margit Kórház
15. Debrecen, Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum
16. Debrecen, Kenézy Kórház Rendelőintézet Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
17. Dombóvár, Dombóvári Szent Lukács Egészségügyi Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
18. Dunaújváros, Szent Panteleon Kórház Nonprofit Kft.
19. Eger, Heves Megyei Önkormányzat Kórháza Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kiemelten Közhasznú Kft.
20. Esztergom, Vaszary Kolos Kórház
21. Fehérgyarmat, Szatmár-Beregi Kórház és Gyógyfürdő Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft.
22. Gyöngyös, Gyöngyös Bugát Pál Kórház Eü. Nonprofit Kft.
23. Győr, Petz Aladár Megyei Oktató Kórház
24. Gyula, Békés Megyei Képviselő-testület Pándy Kálmán Kórháza
25. Hatvan, Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt.
26. Hódmezővásárhely, Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Erzsébet Kórház – Rendelőintézet
27. Jászberény, Szent Erzsébet Kórház Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft.
28. Kalocsa, Városi Kórház-Rendelőintézet Kalocsa
29. Kaposvár, Kaposi Mór Oktató Kórház
30. Karcag, Kátai Gábor Kórház
31. Kazincbarcika, Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum Kazincbarcikai Kórház Kft.
32. Kecskemét, Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Kórháza
33. Keszthely, Városi Kórház
34. Kiskunfélegyháza, Kiskunfélegyházi Városi Kórház-Ri. Gyógyfürdő és Rehabilitációs Központ
35. Kiskunhalas, Semmelweis Halasi Kórház Nonprofit Kft.
36. Kisvárda, Felső-Szabolcsi Kórház
37. Komárom, Selye János Kórház
38. Makó, Dr. Diósszilágyi Sámuel Kórház
39. Marcali, Városi Kórház
40. Mátészalka, Területi Kórház
41. Mezőtúr, Mezőtúr Városi Kórház-Rendelőintézet Kft.
42. Miskolc, Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház
43. Mohács, Városi Kórház
44. Mosonmagyaróvár, Karolina Kórház
45. Nagyatád, NagyatádMed Kft.
46. Nagykanizsa, Kanizsai Dorottya Kórház
47. Nyíregyháza, Jósa András Oktató Kórház Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft.
48. Orosháza, Városi Önkormányzat Kórháza
49. Ózd, Almási Balogh Pál Kórház Egészségügyi és Szolgáltató Nonprofit Kft.
50. Pápa, Gróf Esterházy Kórház
51. Pécs, Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ
52. Salgótarján, Szent Lázár Megyei Kórház
53. Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Erzsébet Kórháza
54. Siófok, Városi Kórház
55. Sopron, Sopron Megyei Jogú Város Erzsébet Kórház, a DE OEC Oktató Kórháza
56. Szeged, Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ
57. Szekszárd, Tolna Megyei Önkormányzat Balassa János Kórháza
58. Székesfehérvár, Fejér megyei Szent György Kórház
59. Szentes, Dr. Bugyi István Kórház
60. Szolnok, Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház – Rendelőintézet
61. Szombathely, Vas Megyei Önkormányzat Markusovszky Lajos Rehabilitációs és Gyógyfürdő Kórház, Egyetemi Oktatókórház, Zártkörűen Működő Nonprofit Rt.
62. Tatabánya, Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Szent Borbála Kórháza
63. Vác, Jávorszky Ödön Városi Kórház
64. Veszprém, Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt.
65. Zalaegerszeg, Zala Megyei Kórház”
1

A rendelet a 14. § (1) bekezdése alapján hatályát vesztette 2011. január 2. napjával.

2

A 7. § (2) bekezdése – amely a 14. § (2) bekezdése alapján 2011. január 1-jén lépett volna hatályba – a 276/2010. (XII. 15.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése alapján nem lép hatályba.

3

A 11. § (3) bekezdése – amely a 14. § (2) bekezdése alapján 2011. január 1-jén lépett volna hatályba – a 276/2010. (XII. 15.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése alapján nem lép hatályba.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére