• Tartalom

68/2010. (III. 19.) Korm. rendelet

68/2010. (III. 19.) Korm. rendelet

az állam által vállalt kezesség előkészítésének és a kezesség beváltásának eljárási rendjéről szóló 110/2006. (V. 5.) Korm. rendelet módosításáról1

2010.04.03.

A Kormány az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 124. § (2) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Az állam által vállalt kezesség előkészítésének és a kezesség beváltásának eljárási rendjéről szóló 110/2006. (V. 5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 2. § (1) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Egyedi állami kezesség- és egyedi viszontgarancia-vállalásra történő felhatalmazás érdekében a kötelezett tevékenysége, vagy a kezességvállalással biztosítandó jogviszony tartalma szerint feladatkörrel rendelkező személy vagy feladatkörrel rendelkező szerv vezetője – az államháztartásért felelős miniszterrel együttesen – előterjesztést nyújt be a Kormányhoz.”

(2) Az R. 2. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az előterjesztésnek tartalmaznia kell a következőket:)

a) az 1. melléklet szerinti „Adatlap az egyedi állami kezesség-, egyedi állami garancia- és egyedi viszontgarancia-vállalás tervezett adatairól” című, kitöltött adatlapot;”

(3) Az R. 2. § (2) bekezdés f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az előterjesztésnek tartalmaznia kell a következőket:)

f) tájékoztatást a kezességvállalási díj lehetséges összegéről vagy a díj esetleges elengedésének lehetőségéről;”

2. § (1) Az R. 3. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A Kormány az egyedi állami kezesség- és egyedi viszontgarancia-vállalásra történő felhatalmazásról szóló, Magyar Közlönyben közzétett határozatában dönt valamennyi általa lényegesnek ítélt kikötésről és feltételről, így különösen:
a) a kötelezett személyéről;
b) a vállalható állami kezesség, viszontgarancia összegéről vagy mértékéről;
c) az állami kezesség-, viszontgarancia-vállalással támogatott hitelcélról;
d) az ÁKK Zrt. közreműködésének módjáról.
(2) Amennyiben az állami kezesség alapjául szolgáló szerződéshez kapcsolódóan a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Kbt.) szerinti eljárás lefolytatása nem kötelező, a kötelezettnek nyilvános pályázatot kell kiírnia. A Kormány az (1) bekezdés szerinti határozatában – indokolt esetben, amennyiben az nem jár versenytorzító hatással – azt is engedélyezheti, hogy a kötelezett a nyilvános pályázat helyett legalább három ajánlattevő ajánlatát kérje be, ha a kötelezett által előre nem látható okból előállt sürgősség indokolja, a sürgősséget indokoló körülmények azonban nem eredhetnek az ajánlatkérő mulasztásából. A Kormány a nyilvános pályázat kiírásának és az ajánlatok bekérésének kötelezettsége alól kivételesen, indokolt esetben – amennyiben az nem jár versenytorzító hatással – felmentést adhat, ha a jogosult az Áht. 33/D. § (1) bekezdés k) pontja szerinti nemzetközi fejlesztési intézmény, vagy ha azt a kötelezett által előre nem látható okból előállt rendkívüli sürgősség indokolja. A rendkívüli sürgősséget indokoló körülmények azonban nem eredhetnek az ajánlatkérő mulasztásából.”

(2) Az R. 3. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) Az államháztartásért felelős miniszter és a kötelezett az Áht. 33. § (7) bekezdése szerinti, a kezességvállalási díj összegéről szóló szerződésben állapodnak meg a díj megfizetésének idejéről és módjáról, valamint a (4) bekezdés szerinti feltételekről, fedezetekről és biztosítékokról is.”
„(5a) Az Európai Unió Működéséről szóló Szerződés I. Mellékletében felsorolt mezőgazdasági termékek elsődleges termeléséhez, feldolgozásához és forgalomba hozatalához nyújtott, valamint a halászati, erdészeti és vidékfejlesztési célú kezességvállalások tekintetében a kezességvállalási díjra az agrárpolitikáért felelős miniszter tesz javaslatot az államháztartásért felelős miniszternek, valamint ő gondoskodik az állami támogatási szabályok betartásáról.”

3. § (1) Az R. 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az egyedi állami kezességi szerződést a jogosult kezdeményezését követően, a kormányhatározatban foglalt felhatalmazásnak megfelelő tartalommal az államháztartásért felelős miniszter készíti elő. A kezességi szerződést az államháztartásért felelős miniszter a 2. mellékletben szereplő minta alapján készíti elő. A garanciaszerződést az államháztartásért felelős miniszter ugyanezen minta alapján készíti elő a garanciára vonatkozó eltérések figyelembevételével.”

(2) Az R. 4. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) Ha a kezességi szerződés azért nem köthető meg, mert az Áht. 33. § (5)–(7) bekezdésében foglalt feltételek nem állnak fenn, akkor az államháztartásért felelős miniszter kezdeményezi a Kormány kezességvállalással kapcsolatos határozatának visszavonását.”

4. § Az R. 7. § (4) bekezdése a következő c) ponttal egészül ki:

(Az ÁKK Zrt.-t az Áht. 113/A. § (2) bekezdésének k) alpontja alapján közreműködéséért a kezességvállalással biztosított fizetési kötelezettség tőkeösszegének arányában az alábbi mértékű díjazás illeti meg:)

c) az (1) bekezdés b) pont 3. alpontja szerinti esetekben a tőkeösszeg 0,015 százaléka.”

5. § Az R. 8. § (4) és (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(4) A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló 2001. évi XX. törvény (a továbbiakban: MFB tv.) 5. § (1) bekezdés a) pontja, továbbá a Magyar Export-Import Bank Részvénytársaságról és a Magyar Exporthitel Biztosító Részvénytársaságról szóló 1994. évi XLII. törvény (a továbbiakban: Eximbank tv.) 6. § (1) bekezdés a) pontja szerint vállalt állami kezesség esetében az adatszolgáltatási kötelezettséget a jogosult helyett külön megállapodás nélkül az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: MFB) és a Magyar Export-Import Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság teljesíti.
(5) Legkésőbb az első adatszolgáltatási kötelezettség határidejét megelőző 20 naptári napon belül a Magyar Államkincstártól kérni kell az adatszolgáltatóként történő nyilvántartásba vételt. A Magyar Államkincstár 5 munkanapon belül elektronikus úton megküldi az adatszolgáltatás teljesítéséhez szükséges azonosítót és az adatszolgáltatás módjáról szóló részletes tájékoztatást.”

6. § Az R. 8/B. §-a a következő (9) bekezdéssel egészül ki:

„(9) A nemzetközi fejlesztési intézmények felé vállalt egyedi állami kezesség vagy garancia érvényesítésénél az 5. § (1) bekezdés szerinti szerződésben foglaltak szerint kell eljárni.”

7. § Az R. a következő 8/E. §-sal egészül ki:

8/E. § (1) A 8/C. § rendelkezéseitől eltérően a 8. § (4) bekezdésében megjelölt állami kezességvállalások esetében az állami kezesség érvényesítését a jogosult az államháztartásért felelős miniszternél kezdeményezheti írásban
a) a kötelezett megnevezésének,
b) az igényelt összeg (tőkeösszeg és járulékok szerinti bontásban),
c) a hitel-, a kölcsönszerződés vagy az értékpapír adatainak,
d) a kezesség-érvényesítés indokának, és
e) a jogosult bankszámlaszámának
feltüntetésével.
(2) A jogosult az (1) bekezdés szerinti állami kezességbeváltáshoz mellékletként csatolja:
a) a hitel-, kölcsönszerződést és annak mellékletét képező dokumentumok vagy a hitelviszonyt megtestesítő értékpapír feletti jogosultság fennállásának igazolására szolgáló dokumentumokat,
b) a hitel-, kölcsönszerződés módosításokat és azok mellékletét képező dokumentumokat,
c) a hitel-, kölcsönszerződést felmondó iratot és/vagy a hitel-, kölcsönszerződésben meghatározott törlesztő részlet, kamatfizetési, vagy egyösszegű fizetési kötelezettség teljesítésére nyitva álló fizetési határidő eredménytelen leteltére vonatkozó iratot, és
d) a folyósítási feltételek teljesítésének dokumentumait.
(3) Az államháztartásért felelős miniszter az (1) és (2) bekezdés szerinti dokumentumok kézhezvételét követő 30 naptári napon belül intézkedik a kifizetésről, amennyiben az állami kezesség alapjául szolgáló ügylet megfelel az MFB tv. 5. § (1) bekezdés a) pontjában és az Eximbank tv. 6. § (1) bekezdés a) pontjában foglaltaknak.
(4) A 8. § (4) bekezdésében megjelölt állami kezességvállalásból származó beváltás várható időpontjáról és a beváltás mértékéről a kötelezett a kezest, a várható beváltást megelőzően legalább 15 naptári nappal, előre nem látható esetben a beváltást indokló körülmények bekövetkezésével egyidejűleg vagy a beváltásról való tudomásszerzésről haladéktalanul értesíteni köteles.”

8. § Az R. 11. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) Az (1) bekezdés szerint érvényesített kezességekről az állami adóhatóság a Magyar Államkincstárt félévente tájékoztatja jogcímenkénti bontásban, elektronikus úton.”

9. § Az R. 15. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A nyilvántartásba vétel az államháztartásért felelős minisztert nem kötelezi a kiállítási garancia vagy viszontgarancia vállalására.”

10. § Az R. a következő 20/A. §-sal egészül ki:

20/A. § (1) Az MFB tv. 5. § (1) bekezdés b) pontja szerinti kormányhatározat előkészítése során az e rendelet 2. §-ában, a vonatkozó kormányhatározat kapcsán az e rendelet 3. § (1) bekezdésében foglaltakat – a d) pont kivételével – kell alkalmazni.
(2) Az MFB tv. 5. § (1) bekezdés b) pontja szerinti állami kezesség esetén alkalmazandó kezességvállalási díj összegéről, megfizetésének idejéről és módjáról az államháztartásért felelős miniszter írásban értesíti az MFB-t.”

11. § (1) Az R. 21. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az e rendelet hatálybalépését megelőzően létrejött jogszabályi kezességek beváltását – jogszabály eltérő rendelkezése hiányában – az állami adóhatóságnál kell kezdeményezni a 11. § (1) bekezdésében megjelölt számlákkal szemben.”

(2) Az R. 21. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

„(2a) E rendelet 4., 5. és 6. mellékletét az e rendelet hatálybalépését megelőzően létrejött kezességek beváltása esetén is alkalmazni kell.”

12. § Az R. a következő 22. §-sal egészül ki:

22. § (1) A 3. § a 68/2010. (III. 19.) Korm. rendelet 2. §-ával megállapított (2) bekezdését a 68/2010. (III. 19.) Korm. rendelet hatálybalépése után benyújtandó előterjesztések alapján hozott döntések esetében kell alkalmazni.
(2) A 8. § a 68/2010. (III. 19.) Korm. rendelet 5. §-ával megállapított (5) bekezdését a 68/2010. (III. 19.) Korm. rendelet hatálybalépése után esedékes tájékoztatásoknál kell alkalmazni.
(3) A 68/2010. (III. 19.) Korm. rendelet 7. §-ával megállapított 8/E. §-t a 68/2010. (III. 19.) Korm. rendelet hatálybalépése után bevont források esetében kell alkalmazni.
(4) A 11. § a 68/2010. (III. 19.) Korm. rendelet 8. §-ával megállapított (4) bekezdését a 68/2010. (III. 19.) Korm. rendelet hatálybalépése után esedékes tájékoztatás esetében kell alkalmazni.
(5) A 68/2010. (III. 19.) Korm. rendelet 3. mellékletével megállapított 10. mellékletet a 68/2010. (III. 19.) Korm. rendelet hatálybalépése után a 2010. június 30-át követően benyújtott kérelmek esetében kell alkalmazni.”

13. § (1) Az R. 1. számú melléklete e rendelet 1. melléklete szerint módosul.

(2) Az R. 2. számú melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.

(3) Az R. 10. számú melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.

14. § (1) E rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba, és hatályát veszti a hatálybalépését követő napon.

(3) Az R. 4. § (2) és (3) bekezdésének nyitó szövegrészében, (5) bekezdésében, valamint 7. § (3) bekezdésében a „kezességvállalási” szövegrész helyébe a „kezességi” szövegrész lép, 5. § (1) bekezdésében és a 8/B. § (3) bekezdésében a „kezesi” szövegrész helyébe a „kezességi” szövegrész lép, 7. § (1) bekezdés b) pont 3. alpontjában az „Áht. 33/D. § k) pontja” szövegrész helyébe az „Áht. 33/D. § (1) bekezdés k) pontja” szövegrész lép, 3. mellékletének 3. pontjában és 6. mellékletének 2. pontjában a „kezesi szerződés” szövegrész helyébe a „kezességi szerződés” szövegrész lép.

1. melléklet a 68/2010. (III. 19.) Korm. rendelethez

Az R. 1. számú mellékletének címe a következők szerint módosul:
„Adatlap az egyedi állami kezesség-, egyedi állami garancia- és egyedi viszontgarancia-vállalás tervezett adatairól”

2. melléklet a 68/2010. (III. 19.) Korm. rendelethez

...... számú Állami Kezességi Szerződés
amely létrejött egyrészről ........................................... Hitelnyújtó mint jogosult (a továbbiakban: jogosult), másrészről az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 33. §-ának (9) bekezdése, a 110/2006. (V. 5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) és a ............ Korm. határozat alapján a Polgári Törvénykönyvről szóló ..... törvény (a továbbiakban: Ptk.) ..... értelmében a pénzügyminiszter által képviselt Magyar Állam mint kezes (a továbbiakban: Kezes) között, az alábbi feltételekkel:
1.    A szerződő felek kijelentik, hogy tudomásuk van a Jogosult és a ...................... (cím: ................................................ adószám: ..................................................... cégjegyzékszám: ........................... ) (a továbbiakban: Kötelezett) között .............-én kelt, ................. számú hitelszerződésről (a továbbiakban: Hitelszerződés). A jelen Kezességi Szerződés mellékletében elhelyezett, az alábbi feltételekkel kötött Hitelszerződés a jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezi.
Tőketartozás:    
Kamatbázis:    
Kamatfelár:    
Kezelési költség:    
Késedelmi kamat:    
Rendelkezésre tartási jutalék:    
Végső lejárat:    
Törlesztési időpont(ok):    
A Kezes kijelenti, hogy a fenti hitelszerződést és az abból származó jogokat és kötelezettségeket maradéktalanul megismerte.
2.    A Kezes jelen szerződés aláírásával, a Kötelezettnek a Hitelszerződés alapján a Jogosulttal szemben fennálló 3. pont szerinti tartozása megfizetéséért ezennel, a ............. Korm. határozat felhatalmazása és a Ptk. ...... §-a alapján egyszerű/készfizető kezességet vállal.
3.    A Kezes 2. pont szerinti teljesítési kötelezettsége az 1. pontban szereplő tőke-, kamat- és jutalék meghatározási mód alapján számított követelés összegéig terjed.
4.    A Jogosult tudomásul veszi, hogy a folyósított kölcsön összegét vagy annak egy részét nem lehet a hitel fedezetét jelentő óvadéknak minősíteni.
5.    A Jogosult külön felhívás nélkül teljesíti a Korm. rendelet 8. § (1) bekezdése szerinti, illetve egyéb kötelező jogszabálynak megfelelő adatszolgáltatási kötelezettségét.
6.    A Jogosult haladéktalanul írásban értesíti a Kezest a Hitelszerződés bármilyen tervezett módosításáról (ideértve a kamatmeghatározás módjának, a kamatfelár mértékének változását is), valamint a Hitelszerződés felmondásáról.
6.1.    A Kezes az értesítés kézhezvételétől számított 15 munkanapon belül írásban értesíti a Jogosultat és a Kötelezettet arról, hogy hozzájárul-e a 6. pontban meghatározott szerződésmódosításhoz.
6.2.    A 6. pont szerinti hozzájárulás-kérés elmulasztása esetén a Hitelszerződés módosításáról való tudomásszerzést követő 15 munkanapon belül a Kezes a kezességi szerződést azonnali hatállyal felmondhatja.
6.3.    A 6.1. pont szerinti hozzájárulás megtagadása esetén a kezességvállalás az eredeti feltételek mellett marad fenn.
7.    A Jogosult a Kezest a kezesség beváltása várható időpontjának megjelölésével írásban, a beváltást [Korm. rendelet 1. § (2) bekezdés k) pontja] megelőzően legalább 15 naptári nappal értesíti akként, hogy részére megküldi a Kötelezett 1. pontban meghatározott tartozását tételesen tartalmazó kimutatást.
7.1.    A 7. pont szerinti kimutatás mellé csatolni kell a Korm. rendelet 3. számú mellékletében szereplő igénylőlap szerinti adatokat és dokumentumokat, továbbá a Jogosult behajtásra irányuló – esetleg korábban megtett – lépéseire vonatkozó adatokat.
7.2.    A Jogosult a 7. és a 7.1. pontokban megjelölt jogcselekményeket követően – a Kezes értesítése mellett – az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatalnál kezdeményezheti a kezesség beváltását a 10032000-01907003 számú, APEH Állami kezességbeváltás elnevezésű folyósítási számla terhére.
8.    A Kötelezett szerződésszerű teljesítése következtében a Hitelszerződés megszűnéséről a Jogosult köteles a Kezest haladéktalanul, de legkésőbb 3 munkanapon belül írásban értesíteni.
9.    Jelen kezességi szerződés hatálybalépésének feltétele a Kötelezett számára előírt kezességvállalási díj megfizetése. Jelen kezességi szerződés hatálybalépéséről a Kezes köteles a Jogosultat haladéktalanul, de legkésőbb 3 munkanapon belül írásban értesíteni.
10.    Jelen kezességi szerződés hatálya: a Hitelszerződés lejárata vagy felmondása + ..... nap.
11.    A jelen kezességi szerződésre egyebekben a magyar jog és különösen a Ptk. rendelkezései az irányadók.
12.    Jelen szerződés magyar nyelven, ...... eredeti példányban készült, melyek közül a Kezes 3 eredeti példányt, a Jogosult ...... eredeti példányt kap.
Budapest, [dátum] ..............................................
     ........................................................    ...................................................
    Jogosult cégszerű aláírása        Kezes

3. melléklet a 68/2010. (III. 19.) Korm. rendelethez

Nyilatkozat
1. Kiállítási garancia esetén alkalmazandó
Kölcsönbe adó (intézmény) megnevezése és címe:
A kölcsönbe adó nevében aláírásra jogosult megnevezése:
Az aláírási jogosultság jogalapjának megjelölése:
Kölcsönbe vevő intézmény (kiállító) megnevezése és címe:
A kiállítás címe:
A kiállítás helye és ideje:
A kiállítási tárgyak biztosítási összege:
Aláírásommal ezúton kijelentem, hogy megértettem és elfogadom a Magyar Államnak a kötelezvényben, és az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 33/B. és 33/C. §-ában, valamint az állam által vállalt kezesség előkészítésének és a kezesség beváltásának eljárási rendjéről szóló 110/2006. (V. 5.) Korm. rendelet 15–19. §-ában foglalt feltételek szerinti kiállítási garanciáját, mely a fenti kiállításra kölcsönbe adott, a kölcsönbe adó és a kiállító megállapodásában foglalt kiállítási tárgyakra a [garancia időtartama] közötti időszakra vonatkozik.
Kötelezettséget vállalok arra, hogy amennyiben az elveszett kiállítási tárgyak utóbb előkerülnek, e tényt a tudomásomra jutást követően haladéktalanul bejelentem a Magyar Állam nevében eljáró államháztartásért felelős miniszternek, továbbá egyidejűleg az elveszett és utóbb előkerült kiállítási tárgyak vonatkozásában, a kötelezvény alapján kifizetett kártérítést teljes egészében visszafizetem a Magyar Államnak.
Tudomásul veszem, hogy a [kiállító] és a [a kölcsönbe adó intézmény] között létrejött, a kiállítási tárgyak kölcsönbe adásáról szóló szerződés és jelen nyilatkozat tartalma közötti eltérés esetén a nyilatkozat rendelkezései irányadók.
[dátum]
[a kölcsönbe adó aláírása és pecsétje]
A [a kölcsönbe adó intézmény] fenti nyilatkozatában foglaltakat tudomásul veszem.
[dátum]
[a kiállító aláírása és pecsétje]
2. Kiállítási viszontgarancia esetén alkalmazandó
Biztosító társaság megnevezése és címe:
A biztosító társaság nevében aláírásra jogosult megnevezése:
Az aláírási jogosultság jogalapjának megjelölése:
Kölcsönbe vevő intézmény (kiállító) megnevezése és címe:
A kiállítás címe:
A kiállítás helye és ideje:
A kiállítási tárgyak biztosítási összege:
Aláírásommal ezúton kijelentem, hogy megértettem és elfogadom a Magyar Államnak a kötelezvényben, és az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 33/B. és 33/C. §-ában, valamint az állam által vállalt kezesség előkészítésének és a kezesség beváltásának eljárási rendjéről szóló 110/2006. (V. 5.) Korm. rendelet 15–19. §-ában foglalt feltételek szerinti kiállítási viszontgaranciáját, mely a fenti kiállításra kölcsönbe adott, a biztosító társaság és a kiállító megállapodásában foglalt kiállítási tárgyakra a [garancia időtartama] közötti időszakra vonatkozik.
Kötelezettséget vállalok arra, hogy amennyiben az elveszett kiállítási tárgyak utóbb előkerülnek, e tényt a tudomásomra jutást követően haladéktalanul bejelentem a Magyar Állam nevében eljáró államháztartásért felelős miniszternek, továbbá egyidejűleg az elveszett és utóbb előkerült kiállítási tárgyak vonatkozásában, a kötelezvény alapján kifizetett kártérítést teljes egészében visszafizetem a Magyar Államnak.
Tudomásul veszem, hogy a [kiállító] és a [biztosító] között létrejött biztosítási szerződés és jelen nyilatkozat tartalma közötti eltérés esetén a nyilatkozat rendelkezései irányadók.
[dátum]
[biztosító társaság aláírása és pecsétje]
A [biztosító] fenti nyilatkozatában foglaltakat tudomásul veszem.
[dátum]
[a kiállító aláírása és pecsétje]”
1

A rendelet a 14. § (1) bekezdése alapján hatályát vesztette 2010. április 4. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére