• Tartalom

69/2010. (V. 13.) FVM rendelet

69/2010. (V. 13.) FVM rendelet

az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az erdészeti célra használt géppark fejlesztéséhez és korszerűsítéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 144/2008. (XI. 7.) FVM rendelet módosításáról1

2010.05.14.

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter feladat- és hatásköréről szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1) Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az erdészeti célra használt géppark fejlesztéséhez és korszerűsítéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 144/2008. (XI. 7.) FVM rendelet (a továbbiakban: R.) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) E rendelet alkalmazásában
a) erdő: az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény (a továbbiakban: Evt.) 6. § (1) bekezdésében ekként meghatározott fogalom,
b) erdőgazdálkodó: az Evt. 17. § (1) bekezdése szerinti tulajdonos vagy jogszerű használó,
c) jogosult mezőgazdasági terület: az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott egységes területalapú támogatás (SAPS) igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló külön jogszabály alapján a Mezőgazdasági Parcella Azonosító Rendszerben támogathatónak minősített terület,
d) szakszemélyzet: az Evt. 5. § 7. pontja szerinti erdészeti szakszemélyzet,
e) szakmai képzettség: az 4. melléklet szerinti képzettség,
f) üzemterv: az Evt. 113. § (4) bekezdése szerinti terv.”

(2) Az R. 2. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben
a) az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól szóló 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet (a továbbiakban: Vhr.),
b) az Evt. és
c) az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény végrehajtásáról szóló 153/2009. (XI. 13.) FVM rendelet szabályai, fogalmai alkalmazandók.”

2. § (1) Az R. 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Támogatás igénybevételére jogosult az az erdőgazdálkodó,
a) akinek főtevékenysége
aa) erdészeti, egyéb erdőgazdálkodási tevékenység,
ab) fakitermelés,
ac) vadon termő egyéb erdei termék gyűjtése, vagy
ad) erdészeti szolgáltatás,
b) aki legalább 50 ha olyan erdőterületen gazdálkodik, amely magántulajdonban vagy önkormányzat tulajdonában van,
c) akinek az erdőgazdálkodói nyilvántartásba vétele a támogatási kérelem benyújtására nyitva álló időszakát megelőző két évnél korábban történt, és ezt követően nem került törlésre.”

(2) Az R. 4. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Az erdőgazdálkodónak a támogatási kérelem benyújtására nyitva álló időszakban legalább 50 hektár, az erdőgazdálkodói nyilvántartásba vett erdőterületre vonatkozóan az erdészeti hatóság által kiadott üzemtervvel, erdőtervvel, vagy az erdészeti hatóság által jóváhagyott erdőtelepítési kivitelezési tervvel kell rendelkeznie.”

(3) Az R. 4. §-a a következő (6)–(8) bekezdéssel egészül ki:

„(6) A támogatás igénybevételének feltételeit a támogatási kérelem benyújtásának napján fennálló állapot szerint kell teljesíteni.
(7) A mezőgazdasági kerekes traktorok (a gépkatalógusban az 1111. gépváltozatokhoz tartozó gépek) beszerzése
a) 60 KW teljesítményig akkor támogatható, ha az erdőgazdálkodó 50–399,9 ha közötti erdőterületen gazdálkodik,
b) 140 KW teljesítményig akkor támogatható, ha az erdőgazdálkodó 400–799,9 ha közötti erdőterületen gazdálkodik,
c) 140,1 KW fölötti teljesítményre akkor támogatható, ha az erdőgazdálkodó 800 ha, vagy annál nagyobb erdőterületen gazdálkodik.
(8) A támogatási kérelem benyújtását követően hiánypótlásra nincs lehetőség.”

3. § Az R 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A jóváhagyható támogatás összege támogatási időszakonként legfeljebb:
a) 38 500 eurónak megfelelő forintösszeg lehet, amennyiben az erdőgazdálkodó 50–399,9 ha erdőterületen gazdálkodik,
b) 77 000 eurónak megfelelő forintösszeg lehet, amennyiben az erdőgazdálkodó 400–799,9 ha erdőterületen gazdálkodik,
c) 115 500 eurónak megfelelő forintösszeg lehet, amennyiben az erdőgazdálkodó 800 ha, vagy annál nagyobb erdőterületen gazdálkodik.”

4. § Az R. 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

7. § (1) A támogatási kérelmeket az MVH rangsor állításával, az 1. melléklet szerinti pontrendszer alapulvételével bírálja el. A többletpontra jogosító szervezeteket a 3. melléklet tartalmazza, a többletpontra jogosító szakmai végzettségeket az 4. melléklet tartalmazza.
(2) Támogató döntés olyan támogatási kérelem esetében hozható, amely az (1) bekezdés szerinti rangsorban legalább 30 pontot ért el.”

5. § Az R. 11. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

11. § Ez a rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló, 2005. szeptember 20-i 1698/2005/EK tanácsi rendelet 27. cikkének a végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg.”

6. § (1) Az R. 1. számú melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az R. 2. számú melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az R. 3. számú melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az R. 4. melléklettel egészül ki.

7. § Az R. 6. § (1) bekezdésében a „2011. évtől évente március 1. és 31. között a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH)” szövegrész helyébe a „2010. június 1–30. között a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH)” szöveg, a 6. § (7) bekezdésében az „a rendelet 1. számú mellékletében” szövegrész helyébe az „az 1. mellékletben” szöveg lép.

8. § (1) Hatályát veszti az R. 4. § (2) bekezdése.

(2) Hatályát veszti az R. 3. §-ában és az R. 9. § (2) bekezdésében a „számú” szövegrész.

9. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

10. § (1) Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból ültetvények korszerűsítéséhez, telepítéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 75/2007. (VII. 27.) FVM rendelet Záró rendelkezés alcím a következő 10/A. §-sal egészül ki:

10/A. § E rendeletnek az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból ültetvények korszerűsítéséhez, telepítéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 75/2007. (VII. 27.) FVM rendelet módosításáról szóló 162/2009. (XI. 26.) FVM rendelet 1. § (2) bekezdésével módosított 4. § (7) bekezdés a) pontjában foglaltakat az e rendelet alapján jogerős támogatási határozattal rendelkező ügyfelek még le nem zárult műveletei esetében, valamint a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.”

(2) Hatályát veszti az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból ültetvények korszerűsítéséhez, telepítéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 75/2007. (VII. 27.) FVM rendelet módosításáról szóló 162/2009. (XI. 26.) FVM rendelet 3. § (2) bekezdése.

11. § (1) Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott agrár-környezetgazdálkodási támogatások igénybevételének részletes feltételeiről szóló 61/2009. (V. 14.) FVM rendelet [a továbbiakban: 61/2009. (V. 14.) FVM rendelet] 39. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A támogatási kérelmet benyújtott ügyfélnek – a jogerős elutasító határozattal vagy jogerős, eljárást megszüntető végzéssel rendelkező ügyfél kivételével – a kifizetési kérelmet megelőzően, de legkésőbb május 15-ig, a 2010. évben legkésőbb június 9-ig, elektronikus úton területazonosítási kérelmet kell benyújtania az MVH részére, amelyen meg kell jelölnie:
a) a jogerős, előzetesen jóváhagyott területeket tartalmazó, támogatási kérelemnek helyt adó vagy részben helyt adó határozattal rendelkező előzetesen támogatásra jogosultnak a támogatási határozattal előzetesen jóváhagyott területeket magába foglaló kötelezettségvállalással érintett egybefüggő terület vagy területek legalább 3 méter pontossággal megadott EOV koordinátáit,
b) a nem jogerős támogatási határozattal rendelkező ügyfélnek legfeljebb a támogatási kérelmében fizikai blokkonként igényelt nagyságú területre vonatkozóan a terület vagy területek legalább 3 méter pontossággal megadott EOV koordinátáit.”

(2) A 61/2009. (V. 14.) FVM rendelet a következő 80/A. §-sal egészül ki:

80/A. § E rendeletnek az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az erdészeti célra használt géppark fejlesztéséhez és korszerűsítéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 144/2008. (XI. 7.) FVM rendelet módosításáról szóló 69/2010. (V. 13.) FVM rendelettel módosított rendelkezéseit a 2009. évben benyújtott támogatási kérelmek alapján indult eljárásokban kell alkalmazni.”

12. § (1) A tejágazatot érintő egyedi piactámogatási intézkedésről szóló 20/2010. (III. 11.) FVM rendelet [a továbbiakban: 20/2010. (III. 11.) FVM rendelet] 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

3. § Támogatásra az a tejtermelő jogosult, aki:
a) nem áll csőd-, felszámolási, végelszámolási vagy végrehajtási eljárás alatt, vagy vele szemben gazdasági tevékenységből eredő tartozás megfizetése vagy gazdasági tevékenységével összefüggő kötelezettség kikényszerítése miatt végrehajtási eljárás nincs folyamatban, vagy a korábban ellene vezetett végrehajtás eredményes volt,
b) tejtermelői tevékenységet a 2009/2010. kvótaévben is – a tejkvóta-rendelet szerinti kimutatások alapján igazolható módon – folytatott.”

(3) A 20/2010. (III. 11.) FVM rendelet a következő 5/A. §-sal egészül ki:

5/A. § E rendeletnek az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az erdészeti célra használt géppark fejlesztéséhez és korszerűsítéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 144/2008. (XI. 7.) FVM rendelet módosításáról szóló 69/2010. (V. 13.) FVM rendelettel megállapított rendelkezéseit az e rendelet alapján benyújtott támogatási kérelmek esetében indult eljárásokban kell alkalmazni.”

1. melléklet a 69/2010. (V. 13.) FVM rendelethez

Értékelés

 

A

B

C

D

1

Értékelési szempont megnevezése

Értékelés/ellenőrzés módja

Pontszám

2

Szakmai szempontok

3

Az erdőgazdálkodó vagy az alkalmazott szakszemélyzet képzettsége

felsőfokú

Bizonyítvány másolat a munkaviszony fennállására vonatkozó dokumentumokat

15

4

középfokú

Bizonyítvány másolat a munkaviszony fennállására vonatkozó dokumentumokat

10

5

A beruházás keretében megvásárolni kívánt gépek mindegyike 1-es korszerűségi mutatóval szerepel a gépkatalógusban

Gépkatalógus

10

6

Szervezeti tagság: a 3. mellékletben meghatározott erdészeti szakmai szervezetben meglévő legalább két éves tagság (jogi személy, vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság kérelmező esetén annak képviseletére jogosult, vagy tulajdonosa esetére vonatkozóan)

Tagság igazolása
Nyilatkozat

14

7

Szervezeti tagság: a 3. mellékletben meghatározott erdészeti szakmai szervezetben meglévő két évnél kevesebb ideje fenn álló tagság (jogi személy, vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság kérelmező esetén annak képviseletére jogosult, vagy tulajdonosa esetére vonatkozóan)

Tagság igazolása
Nyilatkozat

6

8

Az erdőgazdálkodó teljes erdőterületének legalább 50%-án származék erdő vagy magasabb természetességi kategóriájú erdőben gazdálkodik

75,1%–100%

Országos Erdőállomány Adattár

6

9

50%–75%

Országos Erdőállomány Adattár

3

10

Összesen:

45

11

Horizontális szempontok

12

A kérelem benyújtását megelőző 12 hónap átlag létszámának szinten tartása (legalább 1 fő)

 

 

8

13

A kérelem benyújtását megelőző 12 hónap átlag létszámához képest a foglalkoztatottak számának bővítése a fejlesztés hatására. A jóváhagyott támogatás számított összege/új munkahelyek száma

0–25 000 000 Ft/új munkahely

 

16

14

 

25 000 001–50 000 000 Ft/új munkahely

 

14

15

 

50 000 001–75 000 000 Ft/új munkahely

 

12

16

 

75 000 001–100 000 000 Ft/új munkahely

 

10

17

 

100 000 001–125 000 000 Ft/új munkahely

 

8

18

 

125 000 001–150 000 000 Ft/új munkahely

 

6

19

 

150 000 001–175 000 000 Ft/új munkahely

 

4

20

 

175 000 001 Ft/új munkahely felett

 

2

21

Az erdőgazdálkodó részt vesz az erdő környezetvédelmi programban
A támogatási kérelem benyújtásakor hatályos helyt adó vagy részben helyt adó támogatási határozattal rendelkezik

 

5

22

Az erdőgazdálkodó székhelye vagy lakóhelye

A Vhr. szerinti hátrányos helyzetű területen van

Vhr. 3. § 14. pontja alapján

8

23

Ha az erdőgazdálkodó nem természetes személy

24

A helyi cigány kisebbségi önkormányzat vagy megyei cigány önkormányzat nyilatkozata arról, hogy támogatja a beruházást

 

Nyilatkozat

3

25

Nők foglalkoztatása

A foglalkoztatottak számának több mint 50%-a nő

Nyilatkozat

3

26

 

A foglalkoztatottak számának 20–50%-a nő

Nyilatkozat

2

27

 

A foglalkoztatottak számának kevesebb mint 20%-a nő

Nyilatkozat

1

28

Csökkent munkaképességű foglalkoztatása

 

Nyilatkozat

3

29

Ha az erdőgazdálkodó természetes személy

30

Az erdőgazdálkodó nő, vagy az erdőgazdálkodó foglalkoztat női munkavállalót

 

 

3

31

A helyi cigány kisebbségi önkormányzat vagy megyei cigány önkormányzat nyilatkozata arról, hogy támogatja a beruházást

 

Nyilatkozat

3

32

Az erdőgazdálkodó csökkent munkaképességű, vagy foglalkoztat csökkent munkaképességű munkavállalót

 

Nyilatkozat

3

33

Pénzügyi terv (Természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező jogalany)

34

A vállalkozás pénzügyi tervének koherenciája

Befektetett eszközök változása

 

1

35

Saját tőke változás a beruházás időtartama alatt

 

1

36

Értékcsökkenés változása

 

1

37

Saját tőke változása működtetési időszak alatt

 

2

38

Vállalatértékelés

Nettó árbevétel arányos adózás előtti eredmény

 

6

39

Pénzügyi terv valóságtartalom vizsgálata

Ha az erdőgazdálkodónak a támogatási kérelem benyújtását követő 3 évben realizált árbevétele a benyújtás évében tervezett árbevételéhez képest a növekmények értéke meghaladja a támogatás 1,2-szeresét, akkor 2 pont, ha 1,2 és 1 között van, akkor 1 pont, egyéb esetben 0 pont
A kötelezettségvállalás teljesítése az alábbiak szerint értelmezendő, számolandó:
[(a1 – a0) + (a2 – a0) +
(a3 – a0)] / támogatás ≥ 1,2
A képletben a0 a benyújtás évében, a1, a2, a3 pedig a benyújtást követő 3 üzleti évben realizált árbevétel vagy adóalapba beszámított bevétel.

 

4

40

Pénzügyi terv üzemeltetési-hatékonysági vizsgálata

A bázisévhez képest a támogatási kérelem benyújtásának évétől számított 4. évre a vállalkozás által vállalt erdőterület nő, akkor 5 százalékpontonkénti növekedésre 1 pont adható, maximum 5 pont

 

5

41

Összesen:

66 pont

42

Mindösszesen

111 pont

2. melléklet a 69/2010. (V. 13.) FVM rendelethez

A támogatható gépek a gépkatalógusban található gépváltozat azonosító száma és megnevezése alapján
1. 1111 Kerekes traktorok
2. 6111 Erdészeti traktorok
3. 6112 Erdészeti rakodók, közelítők
4. 6119 Egyéb erdészeti magajárók
5. 6121 Talajművelő gépek
6. 6122 Vető- és ültető gépek
7. 6123 Növényvédő- és tápanyag-kijuttató gépek
8. 6124 Betakarító- és fakitermelő gépek
9. 6125 Álló és vegyes munkák gépei
10. 6126 Szállító járművek
11. 6127 Motoros fűrészek, aljnövényzet tisztítók
12. 6129 Egyéb erdészeti munkagépek
13. 9193 Gödörfúrók”

3. melléklet a 69/2010. (V. 13.) FVM rendelethez

Többletpontra jogosító erdészeti szakmai szervezetek
1. Fagazdasági Országos Szakmai Szövetség (FAGOSZ)
2. Magán Erdőtulajdonosok és Gazdálkodó Országos Szövetsége (MEGOSZ)
3. Magyar Agrárkamara
4. Magyar Erdőgazda Szövetsége (MERSZ)
5. Országos Erdészeti Egyesület (OEE)
6. Pro Sylva Hungária Egyesület”

4. melléklet a 69/2010. (V. 13.) FVM rendelethez

Felsőfokú erdészeti szakmai képzettségnek minősül az alábbi intézményekben szerzett képesítés, valamint a külföldön szerzett és honosított erdőmérnöki oklevél:
1. József nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Bánya-, Kohó- és Erdőmérnöki Kar
2. Agrártudományi Egyetem Erdőmérnöki Kar
3. Budapesti Műszaki Egyetem Erdőmérnöki Kar
4. Erdőmérnöki Főiskola
5. Erdészeti és Faipari Egyetem Erdőmérnöki Kar
6. Soproni Egyetem Erdőmérnöki Kar
7. Nyugat-Magyarországi Egyetem Erdőmérnöki Kar
Középfokú erdészeti szakmai képzettségnek minősül az alábbi intézmények által nyújtott szakképesítés, valamint a technikusminősítés, az erdőgazdálkodási, az erdőművelő, a fahasználati és az erdészeti növényvédő szakokon:
1. Erdőgazdasági Középiskola
2. Mezőgazdasági Gimnázium Erdészeti Tagozata
3. Erdőgazdasági Technikum
4. Erdőipari Technikum
5. Erdészeti Technikum
6. Erdészeti Középiskola
7. Erdészeti és Faipari Szakközépiskola
8. Erdészeti Szakközépiskola
9. Erdészeti Vízépítési és Vízgazdálkodási Szakközépiskola”
1

A rendelet a 9. § alapján hatályát vesztette 2010. május 15. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére