• Tartalom

2010. évi VII. törvény

2010. évi VII. törvény

egyes energetikai tárgyú törvények módosításáról1

2011.03.03.
I. Fejezet

A BEHOZOTT KŐOLAJ ÉS KŐOLAJTERMÉKEK BIZTONSÁGI KÉSZLETEZÉSÉRŐL SZÓLÓ
1993. ÉVI XLIX. TÖRVÉNY MÓDOSÍTÁSA

1–6. §2

II. Fejezet

A VILLAMOS ENERGIÁRÓL SZÓLÓ 2007. ÉVI LXXXVI. TÖRVÉNY MÓDOSÍTÁSA

7. § (1)3

(2) A VET. 3. §-a a következő 74. ponttal egészül ki:

[3. § E törvény alkalmazásában]

„74. Külön kezelt intézmény: központi költségvetési szerv, központi költségvetési szerv költségvetési intézménye, helyi önkormányzat, helyi önkormányzat költségvetési intézménye, valamint normatív állami támogatásban részesülő, közfeladatot ellátó, nem nyereség- és vagyonszerzési célt szolgáló egyéb intézmény.”

8–23. §4

24. § (1) A VET. 170. § (1) bekezdésének 17. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[170. § (1) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy]

„17. a folyamatos ellátás érdekében, valamint az átviteli rendszerirányító ismételt súlyos kötelezettségszegése esetén más engedélyes kijelölésére vonatkozó részletes szabályokat,”

(2) A VET. 170. § (1) bekezdésének 39. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[170. § (1) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy]

„39. a hálózati engedélyesek által készítendő megfelelési program és megfelelési jelentés részletes szabályait, valamint az átviteli rendszerirányítónál működő megfelelési ellenőr jogköreire és feladataira vonatkozó részletes szabályokat,”

25. § (1) A VET. 171. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) A villamos energiáról szóló 2001. évi CX. törvény, valamint az annak felhatalmazása alapján kiadott, az átvételi kötelezettség alá eső villamos energia átvételéről szóló külön jogszabály alapján a hővel kapcsoltan termelt villamos energia kötelező átvétel keretében történő értékesítésére vonatkozó, az átvételi kötelezettség alá eső villamos energia mennyiségét és a kötelező átvétel időtartamát meghatározó hatósági határozattal nem szabályozott értékesítési jogosultságok – a lakossági távhő célra vagy külön kezelt intézmény céljára történő távhőtermelésre, illetve a külön kezelt intézmény ellátásának céljára történő hasznos hőtermelésre vonatkozó jelen bekezdés szerinti meghosszabbítás esetét kivéve – 2010. december 31-én megszűnnek. A villamos energiáról szóló 2001. évi CX. törvény, valamint az átvételi kötelezettség alá eső villamos energia átvételéről szóló külön jogszabály alapján lakossági távhő célra vagy külön kezelt intézmény céljára történő távhő célú hőenergiával, illetve külön kezelt intézmény ellátásának céljára történő hasznos hőenergiával kapcsoltan termelt villamos energia kötelező átvétel keretében történő értékesítésére jogosult villamosenergia-termelő kérelmére – az átvétel egyéb feltételeinek megtartásával, az átvételi kötelezettség alá eső villamos energia mennyiségének meghatározásával – a Hivatal a távhő felhasználók teherbíró képességére és az egyes termelési eljárások átlagos megtérülési idejére való tekintettel az átvétel időtartamát legfeljebb 2015. december 31-ig meghosszabbítja, ha a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény 57. § (2)–(3) bekezdésében meghatározott szempontokat figyelembe véve a Hivatal megállapítja, hogy a kapcsoltan termelt villamos energia kötelező átvételi rendszerében történő részvételből származó előny a távhőfogyasztókhoz, illetve a külön kezelt intézményhez kimutathatóan eljut, a megtermelt hasznos hő 70%-ot meghaladó mértékben lakossági távhő és külön kezelt intézmény, illetve külön kezelt intézmény céljára kerül értékesítésre, és a termelő vállalja, hogy legkésőbb 2011. december 31-ig a termelő kapacitását alkalmassá teszi az 5. § (1) bekezdése szerinti erőművi teljesítőképesség felajánlására és a hőfogyasztáshoz nem kötött működésre is. Az e bekezdésben rögzített feltételeknek megfelelő, 50 MW beépített teljesítőképességet el nem érő teljesítőképességgel rendelkező villamosenergia-termelő esetében az átvétel időtartamát a Hivatal a kereskedelmi üzem kezdetétől számított legalább 7,5 éves időtartamra, de legfeljebb 2015. december 31-ig hosszabbítja meg. E bekezdés alkalmazásában az 50 MW beépített teljesítőképességet el nem érő teljesítőképességű erőműben kapcsoltan termelt villamos energia kötelező átvételi rendszerében történő részvételből származó előny a távhőfogyasztókhoz, illetve a külön kezelt intézményhez akkor jut el kimutathatóan, ha a kereskedelmi üzemidő alatt kapcsoltan termelt hőmennyiség súlyozott átlagárának Ft/MJ-ban kifejezett értéke nem haladja meg a termelő számára elérhető – 2009. július 1-je előtt a közüzemi, 2009. július 1-je után az egyetemes szolgáltatói – földgáz árának rendszerhasználati díjakkal és a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 138/A. §-ában meghatározott pénzeszközzel növelt, Ft/MJ-ban számított értékét. A feltételek teljesülését a Hivatal ellenőrzi. Ha a termelő a hosszabbítás feltételeit nem teljesíti, a Hivatal a termelőt kizárja a kötelező átvételből. Az átvétel időtartamának e bekezdés szerinti meghosszabbítása esetén legkésőbb 2010. április 30-ig a termelő és az átviteli rendszerirányító a kötelező átvételről a Hivatal által meghatározott meghosszabbítás időtartamára, a határozatban és az e törvényben, valamint a 2009. november 1-jén hatályos külön jogszabályban foglalt feltételeknek megfelelő szerződést kötnek.”

(2) A VET. 171. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6) A villamos energiáról szóló 2001. évi CX. törvény módosításáról szóló 2005. évi LXXIX. törvény hatálybalépését megelőzően a Hivatal által első alkalommal engedélyezett biomassza elsődleges energiaforrást hasznosító erőmű engedélyese által termelt villamos energia kötelező átvétel keretében történő értékesítésére vonatkozó – az átvételi kötelezettség alá eső villamos energia mennyiségét és a kötelező átvétel időtartamát meghatározó hatósági határozattal nem szabályozott – értékesítési jogosultságok 2010. december 31-én megszűnnek. Az e bekezdés szerinti engedélyes kérelmére a Hivatal megvizsgálja a beruházás megtérülését. Amennyiben a beruházás nem térült meg, a Hivatal – az átvétel egyéb feltételeinek megtartásával – a kötelező átvétel időtartamát legfeljebb a beruházás megtérüléséig meghosszabbíthatja. A villamos energiáról szóló 2001. évi CX. törvény módosításáról szóló 2005. évi LXXIX. törvény hatálybalépését megelőzően a Hivatal által első alkalommal engedélyezett biomassza elsődleges energiaforrást hasznosító, 50 MW beépített teljesítőképességet el nem érő teljesítőképességgel rendelkező, legalább 90%-ban biomassza elsődleges energiaforrást hasznosító villamosenergia-termelő kérelmére a Hivatal az átvétel időtartamát a kereskedelmi üzem kezdetétől számított legalább 15 éves időtartamra meghosszabbítja. Az átvétel időtartamának e bekezdés szerinti meghosszabbítása esetén legkésőbb 2010. április 30-ig a termelő és az átviteli rendszerirányító a kötelező átvételről a Hivatal által meghatározott meghosszabbítás időtartamára, a határozatban és az e törvényben, valamint a külön jogszabályban foglalt feltételeknek megfelelő szerződést kötnek.”

26. § (1) A VET. a következő 178/A. §-sal egészül ki:

178/A. § (1) A 2009. szeptember 3-án átviteli rendszerirányítási engedéllyel rendelkező engedélyes 2010. szeptember 30-ig köteles kérelmezni a Hivatalnál a 160. § szerinti eljárás megindítását. A kérelem benyújtásának feltétele, hogy a kérelmező megfeleljen az átviteli rendszerirányítóra 2011. március 3-tól kezdődően vonatkozó szétválasztási követelményeknek.
(2) Az (1) bekezdés szerinti kérelemmel összefüggésben a Hivatal 2011. február 1-ig köteles lefolytatni a 160. § szerinti eljárást az átviteli rendszerirányító szétválasztási követelményeknek való megfelelésének ellenőrzése érdekében és a megfelelésről hozott határozatát legkésőbb 2011. március 1-ig köteles megküldeni az Európai Bizottságnak.”

(2)5

27. §6

III. Fejezet

A FÖLDGÁZELLÁTÁSRÓL SZÓLÓ 2008. ÉVI XL. TÖRVÉNY MÓDOSÍTÁSA

28. §7

29. § (1)8

(2) A GET. 3. §-a a következő 71. ponttal egészül ki:

[3. § E törvény alkalmazásában:]

„71. Irányítás: bármely olyan jogosultság, szerződés vagy más megállapodás, illetve egyéb eszköz, amely akár külön-külön, akár más eszközökkel együttesen – és a kapcsolódó jogi és ténybeli körülményekre tekintettel – lehetővé teszi meghatározó befolyás gyakorlását egy vállalkozás felett. Meghatározó befolyás gyakorlását teszi lehetővé különösen:
a) a tulajdonjog vagy a vállalkozás eszközei egészének vagy egy részének a használatának joga,
b) bármely olyan jogosultság, szerződés vagy egyéb megállapodás, amely meghatározó befolyást biztosít a vállalkozás döntéshozó, illetve ellenőrző szerveinek összetételére, szavazatára vagy döntéseire,
c) a szavazási megállapodás vagy más összehangolt magatartás.”

(3)9

30–47. §10

48. § (1) A GET. 132. § 6. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[132. § Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben állapítsa meg]

„6. a rendszerüzemeltetők által készítendő megfelelési program és megfelelési jelentés részletes szabályait, valamint a szállítási rendszerüzemeltetőnél működő megfelelési ellenőr jogköreire és feladataira vonatkozó részletes szabályokat,”

(2) A GET. 132. § 44. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[132. § Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben állapítsa meg]

„44. a szállítási rendszerüzemeltető, valamint a szállítási rendszerüzemeltető ismételt súlyos kötelezettségszegése esetén a szállítási rendszerüzemeltetés gyakorlására más engedélyes kijelölésére vonatkozó részletes szabályokat,”

49. § (1) A GET a következő 140/A. §-sal egészül ki:

140/A. § (1) A 2009. szeptember 3-án földgázszállítási és rendszerirányítási engedéllyel egyaránt rendelkező engedélyes 2010. szeptember 30-ig köteles benyújtani a Hivatalhoz szállítási rendszerüzemeltetési engedély iránti kérelmet. A szállítási rendszerüzemeltetési engedély iránti kérelem benyújtásának feltétele, hogy a kérelmező megfeleljen a szállítási rendszerüzemeltetőre vonatkozó szétválasztási követelményeknek.
(2) Az (1) bekezdés szerinti engedély kiadásával összefüggésben a Hivatal 2011. február 1-ig köteles lefolytatni a 128. § szerinti eljárást és a megfelelésről hozott határozatát legkésőbb 2011. március 1-ig köteles megküldeni az Európai Bizottságnak.”

(2)11

50. §12

IV. Fejezet

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

51. § (1) E törvény – a (2)–(4) bekezdésekben meghatározott kivételekkel – a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

(2) E törvény 1–6. §-a, és 52. §-a 2010. július 1-jén lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

(3)13

(4)14

(5) E törvény 56. §-a 2011. március 3-án hatályát veszti.

(6)15

(7)16 Az e törvény 56. §-ában foglalt rendelkezések nem érintik a hatálybalépésüket megelőzően szerzett részesedéseket.

(8) Az e törvény hatálybalépését megelőzően a VET. 171. § (5), illetve (6) bekezdése alapján a Magyar Energia Hivatalhoz beadott és el nem bírált kérelmekre az e törvény 25. §-ával megállapított VET. 171. § (5), illetve (6) bekezdésének rendelkezéseit megfelelően alkalmazni kell. Az e törvény hatálybalépését megelőzően a VET. 171. § (5), illetve (6) bekezdése alapján a Magyar Energia Hivatal által hozott határozatokat az e törvény rendelkezései alapján szükséges módon a Magyar Energia Hivatal – kérelemre – 2010. március 31-ig módosítja.

52. §17

53–54. §18

55. § Az e törvény 1–6. §-ai hatálybalépését követő 90. napig a Szövetség tagja megállapítja

a) a 2010. január 1. és e törvény hatálybalépésének napja közötti időszakban (e bekezdés alkalmazásában elszámolási időszak) általa behozott kőolaj és kőolajtermékre megfizetett,

b) az általa külföldön történő értékesítés céljából az elszámolási időszakban kiszállított kőolajtermék alapján levont,

c) az általa az elszámolási időszakban értékesített, a Kt. 3. §-ának (2) bekezdésében megjelölt kőolajtermékek árában foglalt,

d) az általa a Kt. 4. §-a (1) bekezdése a)–d) pontjainak, illetve (2)–(3) bekezdésének az e törvény hatálybalépésének napját megelőző napon hatályos szövegében meghatározott célra az elszámolási időszakban értékesített kőolajtermékre tekintettel visszaigényelt

tagi hozzájárulás egyenlegét. Az így meghatározott egyenleg (e bekezdés alkalmazásában egyenleg) az e törvény hatálybalépését követő 90. napot magába foglaló hónapra vonatkozó nyilatkozat alapján kiszámított tagi hozzájárulás-fizetési kötelezettséget növeli vagy csökkenti. A tag és a Szövetség közötti egyenleg pénzügyi rendezése részletekben is történhet írásban kötött megállapodásban rögzített határidők felállításával.

56. §19

57. §20

1

A törvényt az Országgyűlés a 2009. december 14-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2010. január 14. A törvényt a 2012: LXXVI. törvény 6. § (2) bekezdés 187. pontja hatályon kívül helyezte 2012. június 27. napjával, alkalmazására lásd e hatályon kívül helyező törvény 1. §-át.

2

Az 1–6. §-t az 51. § (2) bekezdése hatályon kívül helyezte.

3

A 7. § (1) bekezdése a 2010: CLXXXI. törvény 18. § (3) bekezdése alapján nem lép hatályba.

4

A 8–23. § a 2010: CLXXXI. törvény 18. § (3) bekezdése alapján nem lép hatályba.

5

A 26. § (2) bekezdése a 2010: CLXXXI. törvény 18. § (3) bekezdése alapján nem lép hatályba.

6

A 27. § a 2010: CLXXXI. törvény 18. § (3) bekezdése alapján nem lép hatályba.

7

A 28. § a 2010: CLXXXI. törvény 18. § (3) bekezdése alapján nem lép hatályba.

8

A 29. § (1) bekezdése a 2010: CLXXXI. törvény 18. § (3) bekezdése alapján nem lép hatályba.

9

A 29. § (3) bekezdése a 2010: CLXXXI. törvény 18. § (3) bekezdése alapján nem lép hatályba.

10

A 30–47. § a 2010: CLXXXI. törvény 18. § (3) bekezdése alapján nem lép hatályba.

11

A 49. § (2) bekezdése a 2010: CLXXXI. törvény 18. § (3) bekezdése alapján nem lép hatályba.

12

Az 50. § a 2010: CLXXXI. törvény 18. § (3) bekezdése alapján nem lép hatályba.

13

Az 51. § (3) bekezdését a 2010: CLXXXI. törvény 18. § (1) bekezdése hatályon kívül helyezte.

14

Az 51. § (4) bekezdését a 2010: CLXXXI. törvény 18. § (1) bekezdése hatályon kívül helyezte.

15

Az 51. § (6) bekezdését a 2010: CLXXXI. törvény 18. § (1) bekezdése hatályon kívül helyezte.

16

Az 51. § (7) bekezdése a 2010: CLXXXI. törvény 18. § (2) bekezdése szerint módosított szöveg.

17

Az 52. §-t az 51. § (2) bekezdése hatályon kívül helyezte.

18

Az 53–54. § a 2010: CLXXXI. törvény 18. § (3) bekezdése alapján nem lép hatályba.

19

Az 56. §-t az 51. § (5) bekezdése hatályon kívül helyezte.

20

Az 57. §-t a 2010: CLXXXI. törvény 18. § (1) bekezdése hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére