• Tartalom

7/2010. (III. 26.) MeHVM rendelet

7/2010. (III. 26.) MeHVM rendelet

a fejezeti kezelésű előirányzatokkal kapcsolatos eljárási rendről és hatáskörökről1

2010.12.21.

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 24. § (9) bekezdésében, valamint a 49. § (5) bekezdés p) pontjában kapott felhatalmazás alapján – az államháztartásért felelős miniszterrel egyetértésben – a fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásával kapcsolatosan az alábbiakat rendelem el.

I. Fejezet

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. § A rendelet hatálya kiterjed a 3. §-ban megjelölt, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ámr.) alapján év közben megállapított új előirányzatokra. Ez utóbbiak esetében a kötelezettségvállalót és a szakmai teljesítésigazolót – a jelen rendelet módosítása nélkül – a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter (a továbbiakban: miniszter) külön írásbeli felhatalmazással jelöli ki.

2. § Amennyiben a fejezeti kezelésű előirányzat felhasználására vonatkozó előírásokat külön jogszabály tartalmazza, a jelen rendelet rendelkezéseit csak az abban nem szabályozott kérdésekben kell alkalmazni.

3. § (1) Fejezeti kezelésű előirányzatok címrendi besorolás szerint

a) 9. cím, 2. alcím: Célelőirányzatok

9/2/01

Központilag kezelt fejezeti feladatok

9/2/02

Feladatfinanszírozási előirányzatok maradványának befizetése

9/2/03

Afganisztáni tartományi újjáépítési segélyprogram kiadásainak támogatása

9/2/04

„Legyen jobb a gyermekeknek” nemzeti stratégia monitoringja és kapcsolódó feladatok támogatása

9/2/05

Kormány és MTA közötti kutatási megállapodások kiadásai

9/2/06

Szabályozási és monitoring feladatok támogatása

9/2/07

Nemzeti és kiemelt ünnepek, egyéb rendezvények, események támogatása

9/2/08

Lakossági tájékoztatáshoz kapcsolódó kiadások

9/2/11

Nemzetközi tagdíjak

9/2/13

Kormányzati személyügyi feladatok támogatása

9/2/14

A helyi közbiztonság javításában résztvevők támogatása

9/2/16

EXPO 2010 Világkiállításon való részvétel előkészítése

9/2/24

Kormányzati igazgatással kapcsolatos feladatok támogatása

9/2/25

Kisebbségpolitikai tevékenység támogatása

b) 9. cím, 3. alcím: Államháztartáson kívüli szervezetek támogatása

9/3/01

Európai Összehasonlító Kisebbségkutatások Közalapítvány

9/3/02

Puskás Tivadar Közalapítvány

9/3/03

Magyarországi Nemzeti Etnikai Kisebbségekért Közalapítvány támogatása

9/3/10

Egyéb civil és non-profit szervezetek támogatása

9/3/11

Tom Lantos Alapítvány támogatása

c) 9. cím, 4. alcím: Határon túli magyarok programjainak támogatása

9/4/01

Határon túli magyarok oktatási programjainak támogatása

9/4/02

Kedvezménytörvény alapján járó oktatási-nevelési támogatás, valamint a szórványoktatás és a csángó magyarok támogatása

9/4/03

Nemzetpolitikai tevékenység támogatása

9/4/04

A magyar-magyar kapcsolattartás és az együttműködést szolgáló intézmények erősítése

d) 9. cím, 5. alcím: Informatikai feladatok támogatása

9/5/02

Kormányzati informatikai rendszerek és a közháló alapszolgáltatásainak biztosítása

9/5/03

Információs társadalom kiteljesítése és egyéb kapcsolódó feladatok támogatása

9/5/09

Készenléti rendszerek (EDR) üzemeltetése és kapcsolódó kiadások támogatása

e) 9. cím, 6. alcím: Operatív Programok keretében megvalósuló projektek

9/6/04

Személyügyi Központ szervezetfejlesztése és teljesítmény-értékelés ÁROP–2007/2.2.1

9/6/05

Elektronikus közigazgatási keretrendszer kialakítása ÁROP–2007/1.2.2

9/6/06

Humánerőforrás gazdálkodás a központi közigazgatásban ÁROP–2008/2.2.5

9/6/07

E-Közigazgatási Tudásportál ÁROP–2007/1.2.3

9/6/08

A belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelv implementálására irányuló projekt előkészítése, megvalósíthatósági tanulmányának elkészítése EKOP–2008/2A.1–2008–0002

9/6/09

Multicsatornás ügyfélkiszolgálási rendszer, Contact Center (CC) integrációs és harmonizációs program előkészítése, megvalósíthatósági tanulmányának elkészítése EKOP–2008/2.A.1–2008–0003

9/6/11

Elektronikus fizetés megvalósítása EKOP–2.1.1–07–2008–0001

9/6/12

Belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelv implementálása EKOP–2.1.3

f) 9. cím, 7. alcím: Fejezeti tartalék

9/7/01

Fejezeti általános tartalék

g) 13. cím: K–600 hírrendszer működtetésére

13

K–600 hírrendszer működtetésére

h) 14. cím Települési és területi kisebbségi önkormányzatok támogatása

14

Települési és területi kisebbségi önkormányzatok támogatása

(2) Az előirányzatonkénti részletes eljárási és hatásköri szabályokat a 9. számú melléklet határozza meg.

(3)2 Az (1) bekezdés szerinti fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználása során a nemzeti és kiemelt ünnepek (nemzeti rendezvények), az Európai Unió 2011-es magyar elnökségével kapcsolatos rendezvények, valamint a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium feladat- és hatáskörébe tartozó egyéb rendezvények szervezését, illetve az ezekhez kapcsolódó műszaki, művészeti, logisztikai és biztosítási feladatok előkészítését és lebonyolítását a Hungarofest Nemzeti Rendezvényszervező Nonprofit Kft. látja el.

4. § A 2010. évi költségvetési évben összevont előirányzatok esetében az önálló előirányzatként megszűnő előirányzatok maradványaival kapcsolatos elszámolások az alábbiakban megjelölt összevont előirányzaton kerülnek kimutatásra:

Korábban önálló előirányzat

Összevont előirányzat

– Köztisztviselői továbbképzési rendszer és vezetőképzés támogatása

9/2/13 Kormányzati személyügyi feladatok támogatása

– Kisebbségi intézmények átvételének és fenntartásának támogatása,
– Kisebbségi koordinációs és intervenciós keret

9/2/25 Kisebbségpolitikai tevékenység támogatása

– Kormányzati informatikai fejlesztési kötelezettségek
– Közháló program

9/5/2 Kormányzati informatikai rendszerek és a közháló alapszolgáltatásainak biztosítása

– A millenáris programokkal összefüggő feladatok
– Felső- és közoktatási szoftver és licenc díj

9/5/3 Információs társadalom kiteljesítése és egyéb kapcsolódó feladatok támogatása

II. Fejezet

ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK

5. § (1) E rendelet alkalmazásában:

1. Kötelezettségvállalás: olyan intézkedés, amely a költségvetés végrehajtása céljából, a feladatok ellátásához szükséges feltételek biztosítása érdekében, a kiadási előirányzatokat terhelő fizetési vagy más teljesítési kötelezettséget (előirányzat-átcsoportosítás) keletkeztet. A kötelezettségvállalás kizárólag ellenjegyzés után, írásban történhet.

2. Hosszú távú kötelezettségvállalás: olyan intézkedés, amely az állami költségvetés terhére, szolgáltatásvásárlásra, lízingre, eszközüzemeltetésre és karbantartásra, illetve bérlésre irányuló, több évre szóló (több év kiadási előirányzatait terhelő) fizetési kötelezettséget jelentő szerződést (megállapodást) keletkeztet. E definíció alkalmazásában szolgáltatás vásárlásának minősül az is, ha a szolgáltatási díjban a szolgáltatás nyújtásához szükséges eszköz létrehozását is megtérítik. Nem minősül hosszú távú kötelezettségvállalásnak

a) az Európai Unió költségvetéséből, illetve az Európai Gazdasági Térség Európai Unión kívüli tagállamainak költségvetéséből finanszírozott támogatási programok,

b) azon határozatlan időre kötött szerződések, amelyek esetében az állami költségvetést terhelő éves fizetési kötelezettség az 500,0 millió forint, általános forgalmi adó nélkül számított értéket nem éri el,

c) azon határozott időre kötött szerződések, amelyek esetében az állami költségvetést terhelő fizetési kötelezettség folyóáron számított összértéke az 5000,0 millió forint, általános forgalmi adó nélkül számított értéket nem éri el.

3. Kötelezettségvállaló: a miniszter, vagy az általa erre írásban felhatalmazott személy, illetve az, akit a jelen rendelet a kötelezettségvállalásra, előirányzat feletti rendelkezésre feljogosít, ideértve a helyettesítés esetét is. Amennyiben a helyettesítés nem jogszabályon alapul, úgy azt igazolni szükséges.

4. A kötelezettségvállalás dokumentumai:

a) a foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítéséről, a szerződés (megállapodás) megkötéséről, a támogatás biztosításáról, a más, pénzben kifejezhető értékű szolgáltatás teljesítésére irányuló kötelezettség vállalásáról szóló, szabályszerűen megtett jognyilatkozat;

b) az áru vagy szolgáltatás megrendeléséről elküldött és visszaigazolt megrendelés;

c) a jóváhagyott feladat megvalósítása érdekében kötött, szerződéssel alátámasztott és a Kincstárnak az adott évben december 20-ig bejelentett, a pénzügyminiszter rendeletében meghatározottak szerint a feladatfinanszírozási körbe vont előirányzatok felhasználásához kapcsolódó okmány;

d) a kormányhatározat alapján átcsoportosított előirányzat felhasználására tett, a határozat megjelenésétől számított 60 napon belüli intézkedés dokumentuma;

e) a nyertes pályázókról az Ámr. 135. § (3) bekezdése szerint kiadott döntési lista.

5. Az előzetes kötelezettségvállalás dokumentumai:

a) a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Kbt.) és a felhatalmazása alapján kiadott kormányrendeletek szerint – a közbeszerzés megkezdéseként a közbeszerzési eljárást megindító – feladott hirdetmény, megküldött részvételi, ajánlattételi felhívás;

b) a pályázati kiírás;

c) az azonos célú előirányzatok esetében a meghirdetett támogatási konstrukció dokumentumai;

amennyiben nem kerülnek visszavonásra.

6. Ellenjegyzés (jogi, pénzügyi): annak írásban történő igazolása, hogy az adott kötelezettségvállalásra vonatkozóan:

a) a szerződés és a kezdeményező által rendelkezésre bocsátott iratok összhangban vannak (jogi);

b) a szerződés az annak alapjául szolgáló jogviszonyra vonatkozó jogi előírásoknak megfelel (jogi);

c) a beszerzésre vonatkozó eljárási szabályok érvényesültek (jogi);

d) a jóváhagyott költségvetés fel nem használt, illetve le nem kötött, a kötelezettségvállalás tárgyával összefüggő kiadási előirányzata rendelkezésre áll, illetve a befolyt vagy a megtervezett és várhatóan befolyó bevétel biztosítja a fedezetet (pénzügyi);

e) a kifizetés időpontjában a fedezet rendelkezésre áll (pénzügyi);

f) a kezdeményező előirányzat feletti kötelezettségvállalási jogköre fennáll (pénzügyi);

g) a kötelezettségvállalás nem sérti a gazdálkodásra vonatkozó szabályokat (pénzügyi).

7. Ellenjegyzők:

a) pénzügyi: a Költségvetési Főosztály (a továbbiakban: KF) vezetője, vagy helyettese;

b)3 jogi: a Személyügyi, Jogi Képviseleti és Biztonsági Főosztály vezetője vagy helyettese, illetve az általuk kijelölt jogtanácsos, továbbá a 3. § (1) bekezdés a) pontja szerinti „9/2/25 Kisebbségpolitikai tevékenység támogatása” célelőirányzat, valamint a 3. § (1) bekezdés c) és h) pontjaiban meghatározott előirányzatok tekintetében a Kisebbség- és Nemzetpolitikáért Felelős Szakállamtitkárság kijelölt munkatársa. A beszerzések esetében a közbeszerzési eljárások lebonyolításáról, valamint a közbeszerzésekkel kapcsolatos adatszolgáltatások rendjéről szóló MeHVM utasítás rendelkezései szerint kell eljárni.

8. Szakmai teljesítésigazolás: a kötelezettségvállalás dokumentumában foglaltak teljesítésének írásban történő igazolása. A kiadás teljesítésének és a bevétel beszedésének elrendelése előtt okmányok alapján ellenőrizni, szakmailag igazolni kell azok jogosultságát, összegszerűségét, a szerződés, megrendelés, megállapodás teljesítését, illetve végrehajthatóságát. Az esetleges hiányosságok megszüntetésére intézkedést kell kezdeményezni, és érvényesíteni kell a szerződésben rögzített szankciókat. A teljesítés elfogadását megalapozó okmányok, bizonylatok és egyéb dokumentumok megőrzése a teljesítés igazolására jogosult személy feladata.

9. Szakmai teljesítésigazoló: az a személy, akit a jelen rendelet kijelöl, illetve az, akit a miniszter, vagy a kötelezettségvállaló erre írásban feljogosít.

10. Érvényesítés: a szakmai teljesítésigazolás alapján az összegszerűségnek a szerződéssel való egyeztetése, a fedezet megléte és az érvényesítést megelőző ügymenetben előírt jogszabályi előírások (így pl. a szükséges aláírások megléte, az ellenjegyző nevének és időpontjának megjelölése, a szakmai teljesítésigazoló jogosultsága) betartásának ellenőrzése.

Az érvényesítésnek tartalmaznia kell az érvényesítésre utaló megjelölést, a megállapított összeget, az érvényesítés dátumát és az érvényesítő aláírását.

11. Érvényesítő: a KF vezetője által kijelölt munkatársak. Az érvényesítő személy – ugyanazon gazdasági tevékenységre vonatkozóan – nem lehet azonos a kötelezettségvállalásra, a szakmai teljesítésigazolásra, valamint az utalványozásra jogosult személlyel.

12. Utalványozás: a kiadások teljesítésének, a bevételek beszedésének, valamint elszámolásának elrendelése. Utalványozni az érvényesített okmányra rávezetett, vagy külön írásbeli rendelkezéssel (a továbbiakban: utalvány/utalványrendelet) lehet. A külföldi devizanemben utalványozott összeg forintértékét a terhelési értesítő alapján kell figyelembe venni.

13. Utalványozó: a KF vezetője, vagy helyettese. Az utalványozó és az utalvány ellenjegyzője – ugyanazon gazdasági eseményre vonatkozóan – azonos személy nem lehet.

14. Utalvány ellenjegyzője: a KF vezetője által kijelölt munkatársak. Az utalványozás ellenjegyzése során – figyelemmel az ellenjegyzés általános szabályaira – meg kell győződni arról is, hogy a szakmai teljesítés igazolása és az érvényesítés megtörtént-e.

15. Szakmai felügyeletet ellátó: a kötelezettségvállaló.

16. Előirányzat-finanszírozási terv: a fejezeti kezelésű előirányzatok terhére átcsoportosított, valamint a közvetlenül teljesített kifizetésekhez szükséges források (bevétel, támogatás, maradvány) felhasználásának időbeli ütemezése, melynek alapul kell szolgálnia a teljesítésarányos finanszírozáshoz (keretnyitáshoz) és a fizetőképesség megőrzéséhez (likviditásmenedzseléshez), továbbá összhangban kell lennie a kötelezettségvállalásokkal. Az előirányzat-finanszírozási tervet a KF nyújtja be elektronikusan a Kincstár részére.

(2) Az (1) bekezdés 2. pont b) és c) alpontjai szerinti összérték megállapításakor az ugyanazon programhoz kapcsolódó – akár eltérő jogcímen alapuló – valamennyi várható költségvetési kifizetést együttesen kell figyelembe venni. Program alatt együttesen azon szolgáltatásvásárlásokra irányuló szerződéseket kell érteni, amelyekhez a Kormány, illetve az Országgyűlés ugyanazon döntés keretében adja meg a felhatalmazást.

(3) Ha a kötelezettségvállalás, illetve az előzetes kötelezettségvállalás (a továbbiakban: kötelezettségvállalás) érvényességéhez a pénzügyminiszter jóváhagyása szükséges, a kötelezettségvállalás dokumentációjához csatolni kell ennek dokumentumát.

(4) Az ellenjegyző az (1) bekezdés 6. pontjának d), e) és g) alpontjaiban foglalt feladatainak ellátásához – ha jogszabály eltérően nem rendelkezik – szükség szerint szakértőt vehet igénybe.

(5) Az ellenjegyzésnek minden esetben meg kell előznie a kötelezettségvállalást.

(6) A kötelezettségvállaló és az ellenjegyző – ugyanazon gazdasági eseményre vonatkozóan – azonos személy nem lehet.

(7) Kötelezettségvállalást, érvényesítést, utalványozást, ellenjegyzést nem végezhet az a személy, aki ezt a tevékenységet közeli hozzátartozója [a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 685. §-ának b) pontja], vagy maga javára látná el.

III. Fejezet

RÉSZLETES SZABÁLYOK

6. § A fejezeti kezelésű előirányzatok rendeltetésüknek megfelelően, kizárólag a költségvetési törvényben meghatározott célra használhatók fel.

7. § Az előirányzatok rendeltetésszerű felhasználása – figyelembe véve a vonatkozó jogszabályok rendelkezéseit – történhet:

a) a fejezetnél

aa) közvetlen fejezeti kifizetéssel,

ab) a fejezet irányítása alá tartozó intézményén keresztül,

ac) az európai uniós forrásból finanszírozott támogatások közvetlen felhasználása esetén az Ámr. 109. § (6) bekezdése szerinti közreműködő szervezet bevonásával;

b) más fejezet

ba) fejezeti kezelésű előirányzatán, vagy

bb) az irányítása alá tartozó intézménynél.

8. § (1) A tárgyévi előirányzatok terhére a jóváhagyott előirányzatok mértékéig vállalható kötelezettség úgy, hogy a pénzügyi teljesítés határideje – ha jogszabály másként nem rendelkezik – nem haladhatja meg a tárgyévet követő év június 30-át.

(2) A tárgyévet követő évben:

a) a beruházások, a több éven keresztül megvalósuló felújítások és beruházást helyettesítő szolgáltatásvásárlások, a többéves megvalósítással kiírt pályázatok, valamint a Nemzetközi Fejlesztési Együttműködés, a nemzetközi támogatások, az európai uniós forrásokkal megvalósuló programok, illetve a vis maior helyzetek miatti előirányzat-maradványról, valamint

b) azon a) pontba nem tartozó összegekről, amelyre kötelezettséget vállaltak, de annak pénzügyi teljesítésére nem került sor a tárgyévet követő év június 30-áig

a Kormány külön eljárás keretében dönt.

9. § Tárgyéven túli kötelezettség az Áht. 12/A. §-ának (2)–(3) bekezdéseiben foglaltak szerint vállalható. A Kormány által egyedileg jóváhagyott fejlesztési programok esetén a kötelezettségvállalás a Kormány által meghatározott feltételek szerint – figyelemmel az Áht. 22–23/A. §-okban foglaltakra is – történhet.

10. § A hosszú távú kötelezettségek vállalására az Áht. 12/B. § rendelkezései az irányadók. A hosszú távú kötelezettségvállalásokról a KF összesítő nyilvántartást vezet.

11. § A fejezeten belüli, vagy más fejezethez tartozó központi költségvetési szerv javára többlettámogatás – a lebonyolítás céljából átcsoportosított előirányzatok, kormányzati beruházás és a felújítás kivételével – kizárólag új feladat ellátására, illetve a meglévő feladatok növekedésével összefüggő kiadások finanszírozására nyújtható.

12. § Az előirányzatok fejezeten belüli költségvetési címeken, illetve fejezetek között (beleértve a fejezeti kezelésű előirányzat felhasználásának a fejezet irányítása alá tartozó költségvetési szerve általi lebonyolítását is) történő felhasználása esetén, az érintett fejezet(ek) hatáskörében előirányzat-módosítást kell végrehajtani.

13. § Az előirányzatok felhasználása során szükségessé váló, fejezeti hatáskörű előirányzat-módosítást a KF vezetője engedélyezi. Az engedélyezés történhet a kötelezettségvállalás dokumentumán az ellenjegyzést és a kötelezettségvállalást követően, illetőleg a KF külön feljegyzése alapján.

14. § Az előirányzatok felhasználása írásbeli kötelezettségvállalás alapján történhet. A visszterhes szerződésnek, adott megbízásnak, megállapodásnak, megrendelésnek az általános adatok, feltételek mellett tartalmaznia kell:

a) a kedvezményezett cégnevét (nevét), székhelyét (címét), adószámát, bank adatait (nevét, számlaszámát), képviselőjének nevét;

b) a szakmai, műszaki teljesítés mennyiségi és minőségi jellemzőinek meghatározását, határidejét, melyet tárgyévi előirányzat terhére történő kötelezettségvállalás esetében úgy kell megállapítani, hogy a pénzügyi teljesítés határideje – ha a jogszabály másként nem rendelkezik – nem haladhatja meg a tárgyévet követő év június 30-át;

c) a tevékenység konkrét meghatározását, szakfeladatrend szerinti besorolását;

d) a kifizetendő összeget, vagy a számlázás alapjául szolgáló egységárat, a pénzügyi teljesítés devizanemét, módját és feltételeit;

e) az összeg kifizetésének határidejét, a következő év(ek) előirányzata terhére vállalt kötelezettségek esetében évenkénti ütemezésben;

f) az ellenjegyző nevét és keltezéssel ellátott aláírását.

15. § A rendelkezésre álló források szabályszerű, gazdaságos, hatékony és eredményes felhasználásáért, az előirányzat szakmai felügyeletét ellátó személy a felelős.

16. § Az előirányzat felett szakmai felügyeletet ellátó személynek – az éves beszámoló, illetve a zárszámadás keretében – szöveges értékelést kell adnia az előirányzat felhasználásáról, a megvalósított szakmai célokról és a nevesített feladatok végrehajtásáról, az előirányzat-maradványról.

17. § Az Ámr. 235. § (2) és (3) bekezdésében foglalt határidők betartása érdekében az előirányzatok terhére kiírt pályázatokról, vagy a nem pályázati úton odaítélt támogatások, egyéb más kötelezettségvállalások, illetve előzetes kötelezettségvállalások esetében a kötelezettségvállalás dokumentumát a kötelezettségvállaló 2 munkanapon belül köteles átadni a KF részére. Kivételt képeznek az európai uniós támogatással megvalósuló programokhoz és a normatív alapon igénybe vett előirányzatokhoz kapcsolódó valamint a határon túli magyarok támogatásához kapcsolódó, külföldre irányuló pénzmozgással járó kötelezettségvállalások.

18. § A Kbt. alapján kötött vállalkozói szerződésekhez kapcsolódó, havi nettó 200 ezer forintot meghaladó kifizetés akkor teljesíthető, ha a kifizetés időpontjában rendelkezésre áll a vállalkozás 30 napnál nem régebbi nemlegesnek minősülő együttes adóigazolása, vagy ha a vállalkozás szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban. A szakmai teljesítésigazoló a nettó 200 ezer forintot elérő, vagy az alatti kifizetés kezdeményezése esetén a korábbi kifizetések adatait a kifizető szervezeti egységgel egyezteti.

19. § Az együttes adóigazolás beszerzéséről, vagy a köztartozásmentes adózói adatbázisban való szereplés ellenőrzéséről a teljesítést igazoló gondoskodik, az igazolást a teljesítésigazolás dokumentációjával együtt kell megküldeni a kifizető szervezeti egység részére.

20. § Amennyiben az együttes adóigazolás köztartozást mutat, úgy a számla nettó összegéből a köztartozás összegén felüli rész fizethető ki. Nem terheli visszatartási kötelezettség a teljesítési és ajánlati biztosítékokat.

IV. Fejezet

A TÁMOGATÁSOKRA VONATKOZÓ KÜLÖNLEGES RENDELKEZÉSEK

Közös szabályok

21. § A Hivatal fejezeti kezelésű előirányzatai terhére nyújtott támogatások során – a 13. és 14. cím kivételével – a jelen fejezet rendelkezései szerint kell eljárni.

22. § A társadalmi szervezetek, alapítványok részére a költségvetésből nyújtott támogatás pályázati rendszeren kívül történő biztosításáról – az Áht. 100/F. § (4) bekezdés b) pontja szerinti eljárásrendként – a kötelezettségvállaló javaslata alapján a kötelezettségvállaló tevékenységét irányító miniszter dönt. A támogatás odaítéléséről döntő minisztert e hatáskörében a helyettesítésére egyébként kijelölt államtitkár helyettesítheti.

23. § A támogatás előkészítése során a kötelezettségvállaló köteles az Európai Közösséget létrehozó Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 85/2004. (IV. 19.) Korm. rendelet, valamint az EK Szerződés 87. és 88. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló 2006. december 15-i 1998/2006/EK bizottsági rendelet csekély összegű támogatásokra vonatkozó előírásait figyelembe venni.

A támogatási kérelem, a döntés előkészítése

24. § Államháztartáson kívüli szervezet támogatási kérelme esetén, amennyiben a támogatás nyújtására – pályázati úton, vagy pályázati rendszeren kívül – egyedi döntés alapján kerül sor, a kötelezettségvállalónak a kérelmezőtől

a) a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény (a továbbiakban: Knyt.), valamint a végrehajtásáról szóló 67/2008. (III. 29.) Korm. rendeletben foglaltak teljesítése érdekében az 1. számú melléklet, valamint

b) a 4. számú melléklet

szerinti nyilatkozatokat a döntést megelőzően be kell szereznie.

25. § A támogatási kérelem akkor minősül befogadottnak, ha a kérelem és a 24. § szerinti hiánytalanul kitöltött nyilatkozatok a kötelezettségvállaló rendelkezésére állnak. A nyilatkozatok hiányában a kérelem nem bírálható el.

26. § Ha a kérelmező úgy nyilatkozik, hogy a támogatásra irányuló eljárásban érintett, a kérelemhez csatolnia kell a 2. számú melléklet szerinti közzétételi kérelmet is. Ha az érintettséget magalapozó körülmény a kérelem benyújtása után, de a támogatási döntés előtt következik be, a kérelmező köteles 8 munkanapon belül kezdeményezni a körülmény közzétételét. Ha a kérelmező a közzétételt határidőben nem kezdeményezi, támogatásban nem részesülhet, támogatásra irányuló döntés nem hozható.

27. § A kérelem befogadását, illetve a támogatási döntés meghozatalát követően a kötelezettségvállalásra jogosult vezető, vagy az általa kijelölt munkatárs a 3. számú melléklet szerinti Adatlap II–IV. pontjainak kitöltésével köteles a KF kijelölt kapcsolattartóját elektronikus úton tájékoztatni a támogatási kérelem, illetve a támogatási döntés adatairól.

28. § A 27. § szerinti adatszolgáltatást

a) a támogatási kérelem vonatkozásában a kérelem befogadását követő 2 munkanapon belül,

b) a támogatási döntésre vonatkozóan annak meghozatalát követő 5 munkanapon belül

kell teljesíteni a KF kijelölt kapcsolattartója részére, aki a kitöltött Adatlapot haladéktalanul továbbítja a kozpenzpalyazat@kopdat.hu elektronikus címre.

29. § A kötelezettségvállalónak a támogatásról szóló döntést haladéktalanul, de legkésőbb a döntéshozataltól számított 15 napon belül írásban, hivatalos iratként kézbesítve meg kell küldenie a támogatásban részesülőnek (a továbbiakban: kedvezményezett).

30. § A 29. § szerinti értesítésben a kedvezményezettet

a) fel kell hívni a szerződés megkötéséhez szükséges alábbi nyilatkozatok, dokumentumok benyújtására:

– a kedvezményezett de minimis támogatásokra vonatkozó, 5. számú melléklet szerinti nyilatkozata,

– a kedvezményezett által az adott tárgyban beadott támogatási igényekre vonatkozó, 6. számú melléklet szerinti nyilatkozata,

– a kedvezményezett hatályos nyilvántartási adatait tartalmazó bírósági kivonat, illetve cégkivonat,

– közjegyző, vagy ügyvéd által hitelesített aláírási címpéldány (aláírás minta),

– beruházások esetében a szükséges jogerős hatósági engedélyek,

– a támogatandó program, feladat teljes költségvetése, amely tartalmazza az általános forgalmi adót, a megvalósításhoz igényelt támogatás, a saját forrás, az egyéb forrás (egyéb állami támogatás, egyéb külső forrás), valamint a program megvalósításából származó bevétel összegét,

– előfinanszírozás esetében a kedvezményezett bankszámláira vonatkozó, 7. számú melléklet szerinti nyilatkozata, továbbá

– a kedvezményezett azonnali beszedési megbízás benyújtására vonatkozó, kizárólag a támogató hozzájárulásával visszavonható – az Ámr. 119. § (2) bekezdésben írtaknak megfelelő – nyilatkozata;

b) tájékoztatni kell az alábbiakról:

– a szerződéskötés várható határideje a döntés postára adásától számított 30. nap,

– amennyiben a támogatási szerződés megkötéséhez az Európai Közösséget létrehozó Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 85/2004. (IV. 19.) kormányrendelet alapján a Pénzügyminisztérium Támogatásokat Vizsgáló Irodájának állásfoglalása szükséges, a szerződéskötés határideje további 30 nappal meghosszabbodik,

– amennyiben a kedvezményezett mulasztásából kifolyólag a megjelölt határidőtől számított további harminc napon belül nem kerül sor a szerződéskötésre, a támogatási döntés az Ámr. 112. § (8) bekezdése értelmében érvényét veszti.

A támogatási szerződés kezdeményezése, előkészítése

31. § A támogatási szerződés megkötését a 8. számú melléklet szerinti „kezdeményező irat”-nak az Igazgatási Szakállamtitkár Titkárságán történő benyújtásával, a 29. § szerinti értesítésben szerződéskötésre megjelölt időpontot legalább 10 munkanappal megelőzően kell kezdeményezni. A kezdeményező irathoz csatolni kell a támogatási kérelem és a 29. § szerinti értesítés másolatát, továbbá a 24. §, illetve a 30. § a) pontjában megjelölt valamennyi mellékletet.

32. § A költségvetési törvényben meghatározott címzett támogatás esetében a szerződéskötést a kötelezettségvállaló a támogatás fedezetéről a KF vezetőjével történő egyeztetést követően, a támogatási kérelem és a 29. § szerinti értesítés csatolása nélkül, a 31. §-ban írtak szerint kezdeményezi.

33. § A támogatási szerződés előkészítését a Személyügyi, Jogi Képviseleti és Biztonsági Főosztály Jogi Képviseleti Osztálya (a továbbiakban: JKO) végzi.

34. § A JKO a támogatási szerződés adatainak nyilvántartásba vételét követően a kezdeményező iratot a KF részére továbbítja

a) a pénzügyi fedezet rendelkezésre állása,

b) a kötelezettségvállalási jogkör fennállása, illetve

c) a támogatandó tevékenység szakfeladatrend szerinti besorolása

igazolásának céljából.

35. § A KF a kezdeményező iratot a 34. §-ban írtak igazolását követően 2 munkanapon belül visszajuttatja a JKO részére. Amennyiben a kezdeményezés – a gazdálkodásra vonatkozó szabályok előírásaira tekintettel – módosításra szorul, a KF vezetője – szükség szerint a kötelezettségvállalóval történt egyeztetést követően – a kezdeményező iraton a megfelelő adatot megjelöli és a módosítást szignójával látja el.

36. § Amennyiben a támogatási szerződés megkötéséhez az Európai Közösséget létrehozó Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 85/2004. (IV. 19.) Korm. rendelet alapján a Pénzügyminisztérium Támogatásokat Vizsgáló Irodájának jóváhagyó véleménye szükséges, az előzetes állásfoglalás beszerzéséről a JKO gondoskodik.

37. § Az elkészített szerződés-tervezetet a JKO elektronikus úton előzetes véleményezésre küldi meg a KF ügyintézője és a kötelezettségvállaló által kijelölt ügyintéző részére, akik észrevételeiket, illetőleg jóváhagyásukat elektronikus úton 2 munkanapon belül jelzik.

38. § A szerződéstervezet kedvezményezettel történő egyeztetését a kötelezettségvállaló által kijelölt ügyintéző végzi, a 37. § szerinti véleményét ennek figyelembevételével adja meg.

39. § A szerződéstervezet előkészítése, illetve egyeztetése során a 8. számú melléklet szerinti „kezdeményező irat” tartalmától való eltérésre csak a kötelezettségvállaló írásban – papír alapon vagy elektronikus úton – előterjesztett kezdeményezésére van lehetőség.

40. § Az egyeztetett támogatási szerződést a JKO jogi ellenjegyzéssel látja el, majd soron kívül továbbítja pénzügyi ellenjegyzésre. A szerződést a kötelezettségvállaló részére a pénzügyi ellenjegyző küldi meg. A szerződésnek a kedvezményezett által történő aláírásáról a kötelezettségvállaló gondoskodik.

41. § A kötelezettségvállaló a felek által aláírt támogatási szerződés 1-1 példányát megküldi a kedvezményezett, illetve az ellenjegyzők részére. A JKO az aláírás dátumát nyilvántartásában rögzíti.

A támogatási szerződések tartalmára vonatkozó szabályok

42. § A támogatási szerződésnek az Ámr. 112. § (6) bekezdésében írtakon túlmenően tartalmaznia kell:

a) a kedvezményezett azonosító adatait;

b) a szakmai, (műszaki) teljesítés időpontját, melyet tárgyévi előirányzat terhére történő kötelezettségvállalás esetében úgy kell megállapítani, hogy a pénzügyi teljesítés határideje a támogatónál – ha jogszabály másként nem rendelkezik – nem haladhatja meg a tárgyévet követő év június 30-át,

c) a támogatás folyósításának határidejét, a következő év(ek) előirányzata terhére vállalt kötelezettségek esetében évenkénti ütemezésben.

43. § Nem köthető támogatási szerződés, ha az a következő évek előirányzatai terhére jelent kötelezettségvállalást és a támogatás célja a kedvezményezett működésének támogatása, vagy nem bizonyítható a többéves kötelezettség indokoltsága, illetve a támogatott tevékenység több évre átnyúló jellege.

A támogatás folyósítása, adatszolgáltatás

44. § A fejezeti kezelésű előirányzatok terhére nyújtott támogatások folyósítása

a) egy összegben vagy részletekben,

b) időarányosan vagy teljesítésarányosan

történhet.

45. § Támogatási előleg egy összegben vagy részletekben történő folyósítására akkor kerülhet sor, ha a teljesítésarányos finanszírozás a támogatási cél megvalósítását nem teszi lehetővé. Támogatási előleg részletekben történő folyósítása esetén a fennmaradó támogatás folyósításának feltétele a már folyósított támogatással történő elszámolás.

46. § A 45. § szerinti részelszámolási kötelezettség alól a kötelezettségvállaló különösen indokolt esetben – a kedvezményezett írásban előterjesztett kérelmére – felmentést adhat. A támogatási szerződés megfelelő módosítását a kötelezettségvállaló köteles haladéktalanul kezdeményezni.

47. § Amennyiben a támogatás működési kiadásokat finanszíroz, úgy a támogatás rendelkezésre bocsátása csak időarányosan történhet.

48. § A támogatások igénybevétele

a) utólagos elszámolás melletti előfinanszírozás, illetve

b) időszakos vagy záró beszámolót követő, a kedvezményezett által benyújtott és a szakmai szervezeti egység által ellenőrzött elszámolások alapján történő utófinanszírozás

formájában történhet.

49. § Amennyiben a kedvezményezett általános forgalmi adó (áfa) levonási joggal rendelkezik, úgy a támogatás mértéke a teljes program kiadásának az áfa-val és a saját résszel csökkentett összegéig terjedhet.

50. § A fejezethez vagy más fejezethez tartozó költségvetési szervekhez átadott források terhére történő finanszírozáskor, az előirányzatot átadó szakmai szervezet előírásainak betartása mellett, az intézmény belső szabályzatai szerint kell eljárni.

51. § A támogatási kérelmekkel, pályázatokkal és a támogatási szerződésekkel kapcsolatos, a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvényből eredő, valamint a társadalmi és civil kapcsolatok fejlesztéséért felelős miniszter részére teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettséget – a kötelezettségvállaló adatszolgáltatása alapján – a KF teljesíti.

A támogatási szerződések módosítása, megszüntetése, a teljesítés

52. § A támogatási szerződés módosítására irányuló igényt a kötelezettségvállaló feljegyzés formájában küldi meg az igazgatási szakállamtitkár részére.

53. § A támogatási szerződések módosítására a támogatási szerződés előkészítésére és a szerződéskötésre vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni.

54. § A támogatási szerződés megszüntetésére, az elállásra, illetve a szerződés felmondására irányuló feljegyzést a kötelezettségvállaló az igazgatási szakállamtitkárnál köteles előterjeszteni, a Miniszterelnöki Hivatal jognyilatkozatát a JKO készíti elő.

55. § A teljesítésarányos finanszírozás kivételével a kedvezményezettek a támogatás felhasználásáról utólag, a szerződésben rögzítettek szerint kötelesek elszámolni.

56. § A szakmai teljesítés igazolására jogosult személy köteles a szerződés teljesítését figyelemmel kísérni. A kedvezményezett szerződésellenes eljárása esetén köteles a kedvezményezett figyelmét erre haladéktalanul felhívni, az eset körülményeit tisztázni, az ehhez szükséges egyeztetést a kedvezményezettel lefolytatni.

57. § A kedvezményezett szerződésszegése esetén annak tényéről a kötelezettségvállaló az igazgatási szakállamtitkárt haladéktalanul értesíti, egyben javaslatot tesz az ügy megoldására. Az értesítésben be kell mutatni az eset körülményeit, és állást kell foglalni abban a kérdésben, hogy a szerződésszegés

a) a kedvezményezett magatartására, eljárására vezethető-e vissza, illetve

b) a felek együttműködése szempontjából milyen súlyt képvisel.

58. § A kedvezményezett szerződésszegése nyomán szükséges intézkedések, jognyilatkozatok előkészítéséről a JKO gondoskodik.

A pályázati eljárásra vonatkozó rendelkezések

59. § Pályázati eljárás lefolytatására az Ámr. 132–136. §-ai alkalmazandók.

60. § A pályázat kiírását megelőzően a kötelezettségvállaló köteles kidolgozni a pályázat részletes eljárási rendjét és köteles gondoskodni azok betartásáról, valamint a nyújtott támogatások esetében a mintavételes, vagy kockázatelemzésen alapuló, dokumentált szakmai és pénzügyi helyszíni ellenőrzés rendszeres elvégzéséről.

61. § A pályázati rendszer keretében történő felhasználás esetén az adott fejezeti kezelésű előirányzat szakmai felügyeletét ellátó személy (kötelezettségvállaló) a pályázati kiírás megjelenését megelőzően köteles a Kincstár részére megküldeni

a) papír alapon az adott előirányzat célrendszerének, rendeltetésének meghatározására, a pályázatos támogatási célú felhasználás tárgyévi keretösszegére, mértékére, a nyújtható támogatás arányára vonatkozó javaslatát (Ámr. 8. számú melléklete);

b) elektronikus úton

– a pályázati felhívás tervezetének teljes körű dokumentációját, továbbá

– az Európai Közösséget létrehozó Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 85/2004. (IV. 19.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó kedvezményezett részére nyújtandó támogatások esetében az ezekre meghatározott külön eljárásrend szerinti pénzügyminiszter jóváhagyó véleményét, vagy a külön jogszabályban meghatározott adatlapot, vagy az adatszolgáltató – jogszabályi hivatkozással alátámasztott – nyilatkozatát arról, hogy a támogatás mentesül a 85/2004. (IV. 19.) Korm. rendelet, vagy a 4/2009. (I. 10.) Korm. rendelet által előírt eljárási kötelezettség alól.

62. § A kötelezettségvállaló köteles a pályázatot az Ámr. rendelkezései szerint lefolytatni és a 31. §-ban írtak szerinti kezdeményezéshez a teljes pályázati anyagot csatolni.

Az azonos támogatási célt szolgáló előirányzatok felhasználásának szabályai

63. § Az Ámr. 7. számú mellélete szerint az összehangolás szabályai alá tartozik a „9/5/03 Információs társadalom kiteljesítése és egyéb kapcsolódó feladatok támogatása” elnevezésű előirányzat. Az előirányzat támogatásai esetében – a mellékletben megjelölt további előirányzatokkal összhangban – a kötelezettségvállalónak alkalmaznia kell az azonos célú előirányzatok felhasználására vonatkozó (Ámr. 137–152. §) rendelkezéseket.

V. Fejezet

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

64. § A fejezeti kezelésű előirányzatok szabályszerű felhasználását és a rendeletben foglaltak betartását a folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés biztosítja.

65. § A jelen rendeletben nem szabályozott kérdésekben az Áht., valamint az Ámr. szerint kell eljárni, és be kell tartani a költségvetési szervek gazdálkodására vonatkozó egyéb jogszabályokat. A rendelet rendelkezéseit a közbeszerzési eljárások lebonyolításáról, valamint a közbeszerzésekkel kapcsolatos adatszolgáltatás rendjéről szóló MeHVM utasításokkal összhangban kell alkalmazni.

65. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. számú melléklet a 7/2010. (III. 26.) MeHVM rendelethez


NYILATKOZAT
a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény szerinti összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról vagy hiányáról

A Pályázó neve:

Természetes személy lakcíme:
Születési helye, ideje:

Gazdasági társaság esetén székhelye:
Cégjegyzékszáma:
Adószáma:
Képviselőjének neve:

Egyéb szervezet esetén székhelye:
Képviselőjének neve:
Nyilvántartásba vételi okirat száma:
Nyilvántartásba vevő szerv megnevezése:
_________________________________________________________________________________________________________

Kijelentem, hogy személyemmel, illetve a pályázóként megjelölt szervezettel szemben a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény (Knyt.)
–    6. § (1) bekezdése szerinti összeférhetetlenség
    1.    nem áll fenn vagy    □
    2.    fennáll az ... pont alapján    □
–    8. § (1) bekezdése szerinti érintettség
    1.    nem áll fenn vagy    □
    2.    fennáll az ... pont alapján    □
Az összeférhetetlenség vagy az érintettség alapjául szolgáló körülmény leírása:Kijelentem, hogy az összeférhetetlenség megszüntetésére az alábbiak szerint intézkedtem:
Kijelentem, hogy az érintettség közzétételét külön űrlap csatolásával kezdeményeztem.

Kelt:
Aláírás/Cégszerű aláírás

2. számú melléklet a 7/2010. (III. 26.) MeHVM rendelethez


KÖZZÉTÉTELI KÉRELEM
a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 8. § (1) bekezdés szerinti érintettségéről

A Pályázó neve:

Természetes személy lakcíme:
Születési helye, ideje:

Gazdasági társaság esetén székhelye:
Cégjegyzékszáma:
Adószáma:
Képviselőjének neve:

Egyéb szervezet esetén székhelye:
Képviselőjének neve:
Nyilvántartásba vételi okirat száma:
Nyilvántartásba vevő szerv megnevezése:
_________________________________________________________________________________________________________

Kijelentem, hogy a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 8. § (1) bekezdés szerinti érintettség személyemmel, illetve a pályázóként megjelölt szervezettel szemben fennáll, mert
a)    a pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntéshozó szervnél munkavégzésre irányuló jogviszonyban állok, de a törvény értelmében nem minősülök döntés-előkészítőnek vagy döntéshozónak. (Kizárólag természetes személy pályázó esetén!).
Indoklás:
Munkavégzésre irányuló jogviszonyban állok az alábbi szervezettel (a szervezet neve, székhelye beírandó):


b)    Nem kizárt közjogi tisztségviselő vagyok (Kizárólag természetes személy pályázó esetén!)
Indoklás:
Az alábbiakban felsorolt tisztségek valamelyikével rendelkezem (a kívánt rész aláhúzandó):
köztársasági elnök, Országgyűlés által választott vagy a köztársasági elnök által kinevezett tisztségviselő, országgyűlési és az európai parlamenti képviselő, polgármester, alpolgármester, főpolgármester, főpolgármester-helyettes, helyi önkormányzati képviselő, helyi önkormányzat képviselő-testülete bizottságának tagja, központi államigazgatási szerv – a Knyt. 2. § (1) bekezdés d) pont alá nem tartozó – vezetője és helyettesei, regionális fejlesztési tanács tagja

c)    Az a)–b) pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója vagyok (Kizárólag természetes személy pályázó esetén!)
Indoklás:
–     Közeli hozzátartozóm pályázati eljárásban döntés előkészítőként közreműködő, vagy döntéshozó szervnél munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll, de a törvény értelmében nem minősül döntés-előkészítőnek vagy döntéshozónak.
–     Közeli hozzátartozóm nem kizárt közjogi tisztségviselő.
(A kívánt rész aláhúzandó!)
A közeli hozzátartozói kapcsolat megjelölése (a kívánt rész aláhúzandó):
házastárs, egyeneságbeli rokon, örökbefogadott, mostoha- és neveltgyermek, örökbefogadó-, mostoha- és nevelőszülő, testvér
d)    A pályázóként megjelölt szervezet olyan gazdasági társaság, amely az a)–c) pontban megjelölt személy tulajdonában áll (Kizárólag gazdasági társaság pályázó esetén!).
Indoklás:
Az érintett tulajdonos. Szervezet megnevezése, amellyel munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll (a szervezet neve, székhelye beírandó):


Közjogi tisztségének megjelölése (a tisztség beírandó):

A közeli hozzátartozói kapcsolat megjelölése (a kívánt rész aláhúzandó):
házastárs, egyeneságbeli rokon, örökbefogadott, mostoha- és neveltgyermek, örökbefogadó-, mostoha- és nevelőszülő, testvér
e)    A pályázóként megjelölt gazdasági társaság, alapítvány, társadalmi szervezet, egyház, vagy szakszervezet tekintetében az érintettség fennáll, mert
– vezető tisztségviselője,
– az alapítvány kezelő szervének, szervezetének tagja, tisztségviselője,
– vagy társadalmi szervezet ügyintéző, vagy képviseleti szervének tagja
a pályázati eljárásban döntés előkészítőként közreműködő szervnél, vagy döntést hozó szervnél munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló személy, nem kizárt közjogi tisztségviselő, vagy e személyek közeli hozzátartozója
Indokolás:
Az érintettséget megalapozó személy társaságban betöltött pozíciója (a pozíció beírandó):

A szervezet megnevezése, amellyel munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll (a szervezet neve, székhelye beírandó):

Közjogi tisztség megjelölése (a kívánt rész aláhúzandó):
köztársasági elnök, Országgyűlés által választott vagy a köztársasági elnök által kinevezett tisztségviselő, országgyűlési és az európai parlamenti képviselő, polgármester, alpolgármester, főpolgármester, főpolgármester-helyettes, helyi önkormányzati képviselő, helyi önkormányzat képviselő-testülete bizottságának tagja, központi államigazgatási szerv – a 2. § (1) bekezdés d) pont alá nem tartozó – vezetője és helyettesei, regionális fejlesztési tanács tagja
A közeli hozzátartozói kapcsolat megjelölése (a kívánt rész aláhúzandó):
házastárs, egyeneságbeli rokon, örökbefogadott, mostoha- és neveltgyermek, örökbefogadó-, mostoha- és nevelőszülő, testvér
Kijelentem, hogy a fenti nyilatkozat kitöltésével eleget tettem a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény rendelkezéseinek az érintettségemet illetően. A nyilatkozatban szereplő adatok a valóságnak mindenben megfelelnek.

Kelt:
Aláírás/Cégszerű aláírás

3. számú melléklet a 7/2010. (III. 26.) MeHVM rendelethez

ADATLAP

a befogadott, a nyertes, a kizárt pályázatok (egyedi támogatási kérelmek) és pályázók (kérelmezők) adatainak megküldéséhez, közzétételéhez

(A kitöltött adatlapot a pályázatokat vagy az egyedi támogatási kérelmet befogadó szerv – a 2007. évi CLXXXI. törvény szerint – a pályázat befogadásától számított öt munkanapon belül köteles elektronikus úton, a kozpenzpalyazat@kopdat.hu címre megküldeni a KOPINT – DATORG Infokommunikációs Zrt.-nek, az általa üzemeltetett honlapon történő közzététel céljából. Ugyanennek az adatlapnak az alkalmazásával, ugyanilyen módon történik – a pályázat elbírálását követő 15 napon belül – a nyertesekről, valamint a kizárásról történő adatszolgáltatás is.)


0M11937_1

Pályázat vagy egyedi támogatási kérelem:

 

 I.    Az adatszolgáltató (pályázatot vagy egyedi támogatási kérelmet befogadó) adatai

0M11937_2

1. A befogadó szerv neve1:

Miniszterelnöki Hivatal

2. A befogadó szerv székhelye

Irányítószám:

1055

Település:

Budapest

 

Közterület neve, típusa

 

Házszám:

2.

3. A befogadó szerv elérhetőségei

Telefonszám:

441-2250

E-mail cím:

laszlone.balla@meh.gov.huII.    A pályázat kiíró és a pályázati felhívás adatai2

0M11937_3

1. A pályázat kiíró szerv neve1:

 

 

 

 

2. A pályázat kiíró szerv székhelye

Irányítószám:

 

Település:

 

 

Közterület neve, típusa, házszám:

 

Házszám:

 

3. A pályázati felhívás megnevezése (tárgya):

 

 

 

 

4. A pályázati felhívás azonosítója:

 

 

 

 III.    A döntéshozó(k)3

0M11937_4

Név, beosztás

 IV.    Pályázatok és pályázók adatai
0M11937_5

Sor-
szám

Pályá-
zat
vagy egyéni támo-
gatási kére-
lem egyedi azono-
sítója4

Pályá-
zat stá-
tusza5

Pályá-
zat tárgya (címe)

Pályázó6

Igényelt összeg
(E Ft)

Érin-
tettség a Knytv. 8. §
(1) bek. Alap-
ján (igen/
nem)

Pályá-
zat elbírá-
lás dá-
tuma

Pályá-
zatból kizárás dátu-
ma

Nyertes pályázat adatai7

Elszámolás adatai

neve1

irányí-
tó-
szám

tele-
pülés neve

köz-
terület neve, típusa, ház-
szám

születési adatok (természetes személy)

nyilvántartása (gazdasági társaság vagy egyéb szervezet)

Elnyert támogatás összege (E Ft)

Szerződés összege (E Ft)

Lezárás idő-
pontja

Lezárás összege
(E Ft)

helye (tele-
pülés-
név)

ideje

nyilván
tartás-
ba
vételi okirat száma

nyilván
tartás-
ba
vevő szerv neve

nettó

bruttó

nettó

bruttó

nettó

bruttó

nettó

bruttó

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1 A hivatalos (alapító, illetve nyilvántartásba vételi okiratban szereplő) teljes nevet kell rögzíteni a befogadó szerv neve (I/1.), a pályázat kiíró szerv neve (II/1.), a pályázó szervezet neve (IV/4.) rubrikákban.
2 A II. táblázat rubrikáit egyedi támogatások esetén üresen kell hagyni.
3 Ha testület a döntéshozó, minden tagjának nevét és beosztását fel kell sorolni a III. tábla rubrikájában. Az egyes testületi tagok adatait vesszővel kell elválasztani.
4 A pályázat azonosítója (IV/1.) a befogadó által képzett egyedi azonosító, egyéni támogatási kérelem esetén az iktatószám.
5 A IV/2. oszlop rubrikájában a pályázat állapotát, státuszát kell feltüntetni. A lehetséges státuszok: Befogadott, Nyert, Nem nyert, Kizárt, Elszámolt.
6 A pályázóval kapcsolatos IV/4–7. oszlopok rubrikáit természetes személy és szervezet vonatkozásában is ki kell tölteni, 8–9. oszlopokét csak akkor, ha a pályázat kizárásra került és a pályázó természetes személy, 10–11. oszlopokét pedig akkor, ha a pályázat kizárásra került és a pályázó szervezet.
7 A IV/17–18. oszlopok rubrikáit csak a nyertes pályázat adatainak beküldésekor kell kitölteni.

4. számú melléklet a 7/2010. (III. 26.) MeHVM rendelethez


NYILATKOZAT
támogatási döntéshez

Alulírott (név):

 

mint a (szervezet neve):

 

székhelye:

 

nyilvántartásba vételt elrendelő bíróság:

 

nyilvántartásba vételi végzés száma:

 

Adószám:

TB törzsszám:

Számlavezető bank neve:

 

Bankszámlaszám

 


képviselője

1.    Tudomásul veszem, hogy lejárt esedékességű, meg nem fizetett köztartozás esetén a köztartozás megfizetéséig a támogatás az általam képviselt szervezetet nem illeti meg, illetve az esedékes támogatások folyósítása felfüggesztésre, visszatartásra kerül, kivéve ha az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 13/A. §-ának (5) bekezdésében foglaltak szerint a költségvetésből nyújtott támogatás köztartozás esetén is folyósítható.
2.    Hozzájárulok / nem járulok hozzá,* hogy az általam képviselt szervezet adószámát (vagy adóazonosító jelét) a Támogató és a Magyar Államkincstár felhasználja a lejárt köztartozások teljesítése, illetve a köztartozás bekövetkezése tényének és összegének megismeréséhez, továbbá hozzájárulok, hogy a Támogató, az Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, a Pénzügyminisztérium, a csekély összegű támogatások nyilvántartásában részt vevő szervek és a jogszabályban meghatározott egyéb jogosultak a Kincstár által működtetett monitoring rendszerben nyilvántartott adatokhoz – azok konstrukciós forrásainak költségvetésbeli elhelyezkedésétől függetlenül – hozzáférjenek.
3.    Tudomásul veszem, hogy amennyiben a 2. pontban foglaltakhoz nem járulok hozzá, úgy a Támogató a költségvetésből nyújtott támogatást, illetve annak részleteit abban az esetben folyósíthatja, ha az általam képviselt szervezet benyújtja hozzá az állami adóhatóság, vámhatóság, a székhely, illetve lakhely szerinti önkormányzati adóhatóság harminc napnál nem régebbi igazolását arról, hogy nincs nyilvántartott adó-, járulék-, illeték- vagy vámtartozása.
4.    Nyilatkozom továbbá, hogy az általam képviselt szervezet:
a)    a támogatott tevékenység tekintetében az általános forgalmi adó levonására jogosult/nem jogosult*
b)    az adóterhet áthárítja/nem hárítja át*.

Kelt: 20... .................................... „...”

......................................................

__________________________
* Kérjük aláhúzással jelölni.

5. számú melléklet a 7/2010. (III. 26.) MeHVM rendelethez


NYILATKOZAT

Alulírott ................................ (név), a  ............................... (szervezet megnevezése) képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom arról, hogy
–     szervezetünk gazdasági-közhasznú tevékenységének aránya:
    gazdasági tevékenység: ...........%
    közhasznú tevékenység: ...........%
–     szervezetünk a kérelmezett támogatás várható folyósításának évében és az azt megelőző két pénzügyi évben támogatási szerződésben feltüntetett csekély összegű (de minimis) támogatási jogcímen az alábbi összegű állami támogatásokban részesült:*
    2008. évben ............. Ft
    2009. évben ............. Ft
    2010. évben ............. Ft
–    szervezetünk a kérelmezett támogatás várható folyósításának évében és az azt megelőző két pénzügyi évben csekély összegű (de minimis) állami támogatásban nem részesült.**
Alulírott tudomásul veszem, hogy amennyiben a fent megjelölt években a csekély összegű állami támogatás mértéke a 200.000 eurót eléri vagy meghaladja, úgy ilyen jogcímen további állami támogatásban az általam képviselt szervezet nem részesülhet.

Kelt, ................
........................................................

_______________________
* A csekély összegű támogatásokra vonatkozó szabályokat az Európai Közösséget létrehozó Szerződés 87. és 88. cikkének a de minimis támogatásokra való alkalmazásáról szóló 2006. december 15-i 1998/2006/EK bizottsági rendelet tartalmazza.
** A választ aláhúzással kérjük jelölni.

6. számú melléklet a 7/2010. (III. 26.) MeHVM rendelethez


NYILATKOZAT
az adott tárgyban beadott támogatási igényekről

Alulírott ............................ (elnök, kuratóriumi elnök, kuratóriumi titkár, képviselő*) a ............................. képviseletében büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a támogatási igényben foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, hitelesek és valódiak.
Kijelentem, hogy a Miniszterelnöki Hivatalhoz benyújtott támogatási igénnyel azonos tárgyban az alábbi szervezetekhez nyújtottam be támogatási igényt:

TÁMOGATÁSI IGÉNYT ELBÍRÁLÓ SZERVEZET NEVE

A TÁMOGATÁSI IGÉNY BENYÚJTÁSÁNAK IDŐPONTJA

A TÁMOGATÁSI IGÉNYBEN MEGJELÖLT ÖSSZEG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2010. ..............................................................

......................................................
aláírás

______________________
* a megfelelő aláhúzandó

7. számú melléklet a 7/2010. (III. 26.) MeHVM rendelethez


NYILATKOZAT BANKSZÁMLÁKRÓL

Alulírott ................................................................................................. (elnök, kuratóriumi elnök, kuratóriumi titkár, képviselő) a....................................................... képviseletében büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az alábbiakban megjelölt bankszámlá(ko)n kívül más bankszámlával az általam képviselt szervezet nem rendelkezik. Vállalom továbbá, hogy a támogatási szerződés fennállásának időtartama alatt létrehozott új bankszámlákat a Támogató részére 8 napon belül bejelentem.

PÉNZINTÉZET NEVE

BANKSZÁMLASZÁM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2010. ...............................

.......................................................
aláírás

8. számú melléklet a 7/2010. (III. 26.) MeHVM rendelethez


Kezdeményezés támogatási szerződés elkészítéséhez

Az igénylő szervezeti egység tölti ki!

Az igénylő szervezeti egység megnevezése:
A kötelezettségvállalásra jogosult vezető neve, munkaköre:
Az ügyintéző neve és telefonszáma:

A kedvezményezett adatai:

Név:

 

Székhely:

 

Cégjegyzékszám:

 

Adószám:

 

Bíróság és nyilvántartási száma:

 

Vállalkozói igazolvány száma:

 

TB törzsszáma:

 

Képviselő neve:

 

Képviselői tisztsége:

 

Kapcsolattartó neve:

 

Kapcsolattartó elérhetősége:

Telefon:

 

Fax:

 

Email:

Bankszámlát vezető pénzintézet neve:

 

Bankszámlaszáma:

 

A támogatásra vonatkozó adatok:

Támogatás tárgya:

 

Szakfeladatrend szerinti besorolása:

 

Támogatás összege (nettó és bruttó):

 

Támogatás felhasználásának időtartama:

 

A támogatás költségvetési törvényből megjelölt forrása, fedezete (melléklet, fejezet, címszám, alcímszám, jogcím csoportszám, előirányzat csoportszám):

 

A támogatás folyósítása:
(a megfelelő részt aláhúzással kell jelölni)

egy összegben / részletekben
teljesítésarányosan / időarányosan (havi, negyedéves,
egyéb: ...........................................)
előfinanszírozással / utófinanszírozással

A kezdeményezéshez csatolt dokumentumok:

□    Kedvezményezett támogatási kérelmének másolata
□    A kedvezményezettnek a .../2010. MeHVM rendelet 1., 4., 5., 6. számú mellékletek szerinti nyilatkozatai
    a képviseletet ellátó személy aláírásával és pecséttel ellátva
□    Költségvetési terv a képviseletet ellátó személy aláírásával és pecséttel ellátva
□    Alapítvány, közalapítvány esetén: alapító okirat másolata
□    Gazdasági társaság esetén: hatályos adatokat tartalmazó cégkivonat eredeti vagy közjegyző által hitelesített
    másolata
□    Egyéni vállalkozó esetén: a vállalkozói igazolvány közjegyző által hitelesített másolata
□    Alapítvány, egyesület: hatályos adatokat tartalmazó bírósági bejegyző végzés kivonata eredeti vagy
    közjegyző által hitelesített másolata
□    Aláírási címpéldány vagy aláírás minta eredeti vagy közjegyző, illetve ügyvéd által hitelesített másolata
□    A támogatási döntésről szóló értesítés másolata
□    Előfinanszírozás esetén a Kedvezményezett 7. számú melléklet szerinti nyilatkozata (aláírással és pecséttel
    ellátva), továbbá a bankszámláira vonatkozóan nyilvántartásba vett azonnali beszedési megbízásra
    felhatalmazó nyilatkozatok

A támogatási kérelem befogadásáról a szükséges adatokat a Költségvetési Főosztály rendelkezésére bocsátottam és jelen irattal kezdeményezem a támogatási szerződés előkészítését és annak megkötését.

Budapest, 2010. .............................
Kötelezettségvállalásra jogosult vezető aláírása:

Szerződéskötésre irányuló kezdeményezést
engedélyezem / nem engedélyezem.

Budapest, 2010. .............................
Az engedélyezésre kijelölt államtitkár aláírása:


A Költségvetési Főosztály vezetője tölti ki!

A pénzügyi fedezet rendelkezésre áll és a támogatási kérelem befogadásáról az adatszolgáltatási kötelezettségnek eleget tettem.

Budapest, 2010. ...........................
Aláírás:


A Jogi Képviseleti Osztály tölti ki!

Nyilvántartásban előjegyezve.
Budapest, 2010. ...........................

Ügyiratszám:
Aláírás:

9. számú melléklet a 7/2010. (III. 26.) MeHVM rendelethez


Előirányzatonkénti részletes eljárási és hatásköri szabályok

a) 9. cím, 2. alcím: Célelőirányzatok
9/2/01 Központilag kezelt fejezeti feladatok
Az előirányzat biztosít fedezetet a miniszterelnöki és miniszteri elismerésekre, így különösen:
– az életmentés közben tanúsított hősies magatartás elismerésére (Életmentő Emlékérem);
– a magyar tudomány és művészet, valamint a magyar oktatás és művelődés fellendítése terén szerzett kimagasló érdemek elismerésére (Magyar Corvin-lánc);
– a közigazgatásban és annak érdekében végzett magas színvonalú köztisztviselői szakmai munka, illetve az oktatói, tudományos, kutatói, szerzői jogi tevékenység elismerésére (pl. Magyary Zoltán Emlékérem);
– a diákolimpiákon helyezést elért tanulók ösztöndíjára és a felkészítő tanárok jutalmazására;
– a „Márciusi Ifjak” díjjal összefüggő kiadásokra;
– az Egyesült Európáért Díjjal kapcsolatos kiadásokra; valamint
– a központi forrásokból nem finanszírozott feladatokra.
A díjakkal, elismerésekkel kapcsolatos – közvetlen fejezeti kifizetéssel nem teljesíthető – kiadások fedezete a MeH igazgatásához átcsoportosításra kerül. Az előirányzaton történik a 9/7/1 Fejezeti általános tartalék közvetlen fejezeti felhasználásának elszámolása is.
kötelezettségvállaló:
– a jogi és közigazgatási államtitkár, illetve a díjak, kitüntetések esetében az ezek adományozásával kapcsolatos feladatokat ellátó szervezeti egység vezetője
szakmai teljesítésigazoló:
– a Költségvetési Főosztály vezetője vagy helyettese, illetve a díjak, kitüntetések esetében az ezek adományozásával kapcsolatos feladatokat ellátó szervezeti egység vezetője
9/2/2 Feladatfinanszírozási előirányzatok maradványának befizetése
Technikai előirányzat, amelyen a feladatfinanszírozási előirányzaton keletkezett maradványok központi költségvetési részére történő befizetések kerülnek kimutatásra.
9/2/03 Afganisztáni tartományi újjáépítési segélyprogram kiadásainak támogatása
Az előirányzaton az előző évről áthúzódó előirányzat-maradvány felhasználása történik.
kötelezettségvállaló:
– a kisebbség- és nemzetpolitikáért felelős szakállamtitkár
szakmai teljesítésigazoló:
– a kisebbség- és nemzetpolitikáért felelős szakállamtitkár
9/2/4 „Legyen jobb a gyermekeknek” nemzeti stratégia monitoringja és kapcsolódó feladatok támogatása
Az előirányzat egyes közkiadások hatásosságának mérésére, az ehhez szükséges eszközök kimunkálására, hasznosítási rendje kialakítására irányuló feladatok finanszírozására szolgál a jóléti újraelosztási területen, valamint egyedi elbírálás alapján támogatást biztosít a „Legyen jobb a gyermekeknek” Nemzeti Stratégia végrehajtásához kapcsolódó kísérleti kutatási programokhoz.
A költségvetési támogatás elősegíti a gyerekszegénységet enyhítő kormányzati beavatkozások esetében monitoring feladatokhoz módszertan kidolgozását, a rendelkezésre álló és hiányzó információk, szakértői elemzések feltérképezését és a gyerekszegénység helyzetével foglalkozó jelentések adatigényének kialakítását, elkészítését.
kötelezettségvállaló:
– a társadalompolitika összehangolásáért felelős tárca nélküli miniszter tevékenységében közreműködő államtitkár
szakmai teljesítésigazoló:
– a társadalompolitika összehangolásáért felelős tárca nélküli miniszter tevékenységében közreműködő államtitkár
9/2/5 Kormány és MTA közötti kutatási megállapodások kiadásai
Az előirányzaton a 2009. évi maradvány-felhasználás kerül kimutatásra, mely a Magyar Köztársaság Kormánya és a Magyar Tudományos Akadémia között stratégiai kutatások megvalósítása érdekében létrejött Együttműködési Megállapodásban foglaltaknak megfelelően, a MeH, illetve az MTA megállapodás keretében határozta meg az adott évi támogatási forrásokból elvégzendő fő feladatokat, és rögzítette a stratégiai kutatások célterületeit.
kötelezettségvállaló:
– a Miniszteri Kabinet vezetője
szakmai teljesítésigazoló:
– a Miniszteri Kabinet vezetője
9/2/6 Szabályozási és monitoring feladatok támogatása
Az előirányzaton a 2009. évi maradvány-felhasználás kerül kimutatásra, mely a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter feladat- és hatásköréről szóló 29/2008. (II. 19.) Korm. rendeletben foglalt, a kormányzati tevékenység összehangolásáért, a miniszterelnöki döntésekkel kapcsolatos igazgatási feladatok ellátásáért, valamint az audiovizuális politikáért viselt felelősségét érintő szabályozási tevékenységekre vonatkozik. Az előirányzatból kerül továbbá biztosításra egyes kormányzati döntések végrehajtásának és megszületett szabályozások hatásának nyomon követése, elemzése, és értékelése.
kötelezettségvállaló:
– a jogi és közigazgatási államtitkár
szakmai teljesítésigazoló:
– a jogi és közigazgatási államtitkár
9/2/7 Nemzeti és kiemelt ünnepek, egyéb rendezvények, események támogatása
A program elsődleges célja: méltó megemlékezés az állami, nemzeti és kiemelt ünnepekről.
A feladatok közé tartozik az állami és nemzeti ünnepek és az egyéb – országos jelentőségű – kiemelt ünnepek, események, évfordulók, világnapok méltó, szakemberek bevonásával történő megszervezése és lebonyolítása, az ünnepségek egyes elemeinek megtervezése.
Az ünnepek méltó megünneplésével kapcsolatos feladat a konkrét események tartalmi és szervezeti elemeiről megfelelő szintű döntés – előkészítése, tervek, tanulmányok elkészítése és finanszírozása, az egyes rendezvények lebonyolítására és megszervezésére közbeszerzési pályázatok kiírása, szakemberek felkérése, felkészítése, díjazása, infrastrukturális háttér megteremtése, tárgyi feltételek biztosítása, biztonsági szolgálat felkérése. A rendezvényekhez kapcsolódóan gondoskodni kell a lakosság széles körű és részletes tájékoztatásáról, ünnepi tájékoztató kiadványok összeállításáról, kiadásáról, megemlékezések teljes körű megszervezéséről, az ünnepségek lebonyolításáról, valamint a rendezvényekhez kapcsolódó sajtóesemények lebonyolításáról.
A rendezvények lebonyolítására vonatkozó szerződésekben részletesen kell rendelkezni a biztonsági és egészségügyi feladatokról, a megrendelő és a vállalkozó jogairól és kötelezettségeiről.
kötelezettségvállaló:
– a Miniszteri Kabinet vezetője
szakmai teljesítésigazoló:
– a Rendezvényszervezési és Monitoring Főosztály illetékes főosztályvezető helyettese
9/2/8 Lakossági tájékoztatáshoz kapcsolódó kiadások
A kormányzati kommunikáció alapvető célja és egyben törvényi kötelezettsége a lakosság maradéktalan tájékoztatása a kormányzati intézkedésekről, kiemelten a válságkezeléshez kapcsolódóan. A kormány egyebek mellett fizetett hirdetések, nyomtatott és elektronikus tájékoztató anyagok segítségével tájékoztatja a lakosságot az intézkedésekről. A lakosság tájékoztatása érdekében szükség esetén az előirányzat forrást biztosíthat a nemzeti és kiemelt ünnepekkel, egyéb rendezvényekkel, eseményekkel kapcsolatos kommunikációs kiadásokra is.
A fizetett kommunikáció mellett ez az előirányzat tartalmazza az alapvetően közvélemény kutatások elvégzéséhez szükséges forrásokat is, amelyek a többi minisztérium és egyéb állami szerv munkájának megalapozásához is támogatást jelentenek.
kötelezettségvállaló:
– a Kormányzati Kutatási és Elemzési Főosztály hatáskörébe tartozó feladatok ellátása esetében a Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető államtitkár, vagy a Miniszterelnöki Kabinetiroda operatív működéséért felelős szakállamtitkár, Rendezvényszervezési és Marketing Főosztály feladatkörébe tartozó ügyekben a Miniszteri Kabinet vezetője
szakmai teljesítésigazoló:
– a Kormányzati Kutatási és Elemzési Főosztály hatáskörébe tartozó feladatok ellátása esetében a Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető államtitkár, vagy a Miniszterelnöki Kabinetiroda operatív működéséért felelős szakállamtitkár, egyéb esetekben feladatkörében a Rendezvényszervezési és Marketing Főosztály illetékes vezetője, illetve a Kormányzati Sajtóközpont és Stratégiai Tervező Főosztály vezetője
9/2/11 Nemzetközi tagdíjak
Az előirányzat különböző nemzetközi szervezeteknek fizetendő tagdíjak fedezetére szolgál. Az előirányzatból kerül rendezésre többek között a Közigazgatási Informatika Nemzetközi Tanácsa (ICA), az Európai Távközlési Hivatal (ETO), Európai Rádió-Távközlési Hivatal (ERO) szervezetekben, az Európai Távközlési Szabványosítási Intézetben (ETSI), a Nemzetközi Távközlési Egyesületben (ITU) betöltött magyar tagság éves rendes díjai.
kötelezettségvállaló:
– az érintett szakmai szervezeti egységet irányító állami vezető
szakmai teljesítésigazoló:
– az érintett szakmai szervezeti egységet irányító állami vezető
9/2/13 Kormányzati személyügyi feladatok támogatása
A kormányzati személyügyi feladatok szervezeti és működési feltételei (szervezetek teljesítménynövelése és mérése a minisztériumokban, egyéni karrierutak segítése, kompetencia alapú munkaköri tervezés, teljesítményösztönzés; elszámoltathatóság; vezetői készségfejlesztés, vezetővé válás segítése; köztisztviselők kiválasztási folyamatának megújítása; gyakornoki rendszer; módszertanok kialakítása, bevezetésükhöz kapcsolódó képzések, e-learning-fejlesztés, vezetőképzés, változás-kezelési programok, egyetemi kooperáció stb.) megteremtéséhez, az infrastrukturális háttér biztosításához, valamint a közigazgatás-szervezési és minőségfejlesztési tevékenységgel kapcsolatos kiadásokra és egyéb kapcsolódó feladatok finanszírozására nyújt fedezetet az előirányzat.
kötelezettségvállaló:
– a kormányzati személyügyi és közszolgálati szakállamtitkár
szakmai teljesítésigazoló:
– a kormányzati személyügyi és közszolgálati szakállamtitkár
9/2/14 A helyi közbiztonság javításában részt vevők támogatása
Az előirányzaton az előző évi maradvány felhasználás kerül kimutatásra, mely az „Új rend és szabadság” program keretében megrendezésre kerülő ismeretterjesztő, felvilágosító rendezvények, közbiztonsági oktató programok, továbbképzések, tanfolyamok, szakmai tanácskozások, bemutatók szervezését biztosította.
kötelezettségvállaló:
– a társadalompolitikai szakállamtitkár
szakmai teljesítésigazoló:
– a társadalompolitikai szakállamtitkár
9/2/16 EXPO 2010 Világkiállításon való részvétel előkészítése
A Kormány 2006-ban döntött a Magyar Köztársaság hivatalos állami szintű részvételéről a 2010. május 1.–november 30. között Sanghajban megrendezésre kerülő EXPO 2010 Világkiállításon.
A Világkiállításon való részvétellel mód nyílik kétoldalú kapcsolataink további fejlesztésére, újabb együttműködési irányok és formák kialakítására. A jelenléttől a gazdasági kapcsolatok fejlődése, a kereskedelmi forgalom növekedése várható. A Világkiállítás hozzájárulhat a gazdasági szereplők közötti kapcsolatok elmélyítéséhez, lehetőséget teremt a világ előtt kialakult Magyarország kép formálására, erősítésére, kétoldalú kapcsolataink teljes spektrumának javítására. A Magyar Gazdasági Napok keretében pedig lehetőség teremthető a magyar cégeknek más országokból származó partnerekkel a gazdasági párbeszédre.
kötelezettségvállaló:
– a 2010. évi Sanghai Világkiállításon történő részvételt koordináló miniszterelnöki megbízott
szakmai teljesítésigazoló:
– a 2010. évi Sanghai Világkiállításon történő részvételt koordináló miniszterelnöki megbízott
9/2/24 Kormányzati igazgatással kapcsolatos feladatok támogatása
Az előirányzat biztosít fedezetet az általános napi feladatokon túlmutató kormányzati szintű közpolitikai és igazgatási célfeladatokra, a kormányzati közpolitikák megalapozását segítő tanulmányok, javaslatok, felmérések elkészítéséhez, illetve nyilvánosságra hozatalához, továbbá a döntéshozatalt támogató modellek központi igazgatásban történő magasabb fokú alkalmazásához, valamint a kormánydöntések előkészítése és végrehajtása ellenőrzését támogató monitoring rendszer létrehozásához és működtetéséhez.
kötelezettségvállaló:
– a jogi és közigazgatási államtitkár vagy a társadalompolitikai szakállamtitkár
szakmai teljesítésigazoló:
– a jogi és közigazgatási államtitkár vagy a társadalompolitikai szakállamtitkár
9/2/25 Kisebbségpolitikai tevékenység támogatása
Az előirányzat részben a pénzügyi nehézségekkel küszködő, válságos helyzetbe jutott kisebbségi intézmények, szervezetek, önkormányzatok működési zavarainak elhárítására, illetve kisebbségpolitikai szempontból kiemelten fontos intézmények, rendezvények, programok eseti támogatására szolgál. Az előirányzat fedezetet nyújt továbbá a kiemelt munkát végző hazai nemzeti és etnikai kisebbségek képviselőinek elismerésére.
Az előirányzat tartalmazza a szomszédos országokkal létrehozott kisebbségi kormányközi vegyes-bizottságok ülésein elfogadott kormányzati kötelezettség-vállalások finanszírozására szolgáló keretet, mely a Miniszterelnöki Hivatal feladatkörébe tartozó kötelezettségek teljesítésének finanszírozását biztosítja. Ez a keret szolgál továbbá egyes kiemelt kisebbségpolitikai programok nem pályázati úton történő támogatására.
A Kisebbségekért Díj alapításáról szóló 1/1995. (IX. 28.) ME rendelet alapján a hazai nemzeti és etnikai kisebbségek díjazására minden év december 18-án kerül sor. Az előirányzat fedezetet nyújt a kiemelt munkát végző hazai nemzeti és etnikai kisebbségek képviselőinek elismerésére.
kötelezettségvállaló:
– a kisebbség- és nemzetpolitikáért felelős szakállamtitkár
szakmai teljesítésigazoló:
– a Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Főosztály vezetője vagy helyettes vezetője

b) 9. cím, 3. alcím: Államháztartáson kívüli szervezetek támogatása
9/3/1 Európai Összehasonlító Kisebbségkutatások Közalapítvány
A címzett támogatás a közalapítvány működését szolgálja. A költségvetési támogatás támogatási szerződés alapján kerül átadásra.
A Közalapítvány az 1125/2002. (VII. 17.) Korm. határozattal jött létre. Működésének célja a Magyar Köztársaság kisebbségpolitikájának tudományos megalapozása, a magyar kisebbségpolitika szakmai képviselete a nemzetközi emberi jogi és kisebbségvédelmi fórumokon. A kisebbségpolitika stratégiai céljainak megvalósítása érdekében projekteket dolgoz ki, és javaslatokat fogalmaz meg, továbbá végzi a Kormány, mint alapító, által a nemzetpolitikai és kisebbségpolitikai témakörökben meghatározott szakmai feladatokat.
kötelezettségvállaló:
– a kisebbség- és nemzetpolitikáért felelős szakállamtitkár
szakmai teljesítésigazoló:
– a kisebbség- és nemzetpolitikáért felelős szakállamtitkár tikárságának vezetője
9/3/2 Puskás Tivadar Közalapítvány
A Közalapítvány az információs társadalom stratégiájával kapcsolatos kormányzati célkitűzések megvalósítása érdekében jött létre.
A címzett támogatás a Közalapítvány működésének és információbiztonsági feladatok ellátásához kapcsolódó közhasznú tevékenységének támogatását szolgálja, melyek közül kiemelendő a CERT-Hungary Központ, a Nemzeti Hálózatbiztonsági Központ, valamint az Országos Informatikai és Hírközlési Főügyelet közös jelentési rendszerének működtetése.
kötelezettségvállaló:
– infokommunikációért felelős kormánybiztos mint a MeH államtitkára
szakmai teljesítésigazoló:
– infokommunikációért felelős kormánybiztos mint a MeH államtitkára
9/3/3 Magyarországi Nemzeti Etnikai Kisebbségekért Közalapítvány támogatása
A címzett támogatás a közalapítvány működését szolgálja. A költségvetési támogatás támogatási szerződés alapján kerül átadásra.
A közalapítvány működésének célja a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségek önazonosságának megőrzése, anyanyelvének ápolása.
kötelezettségvállaló:
– a társadalompolitika összehangolásáért felelős tárca nélküli miniszter tevékenységében közreműködő államtitkár
szakmai teljesítésigazoló:
– a kisebbség- és nemzetpolitikáért felelős szakállamtitkár
9/3/10 Egyéb civil és nonprofit szervezetek támogatása4
Az előirányzat célja olyan szervezetek működésének segítése, amelyek különféle eszközökkel próbálnak választ adni a magyar társadalmat, illetve a demokratikus berendezkedést érő kihívásokra. Az egyedi támogatások célja a civil társadalom erősítése. A támogatott szervezetek akár tudományos tevékenységet, akár közösségi fejlesztő munkát is végezhetnek.
kötelezettségvállaló:
– 79-79 millió forint keretösszegig a társadalompolitikai szakállamtitkár és a Miniszteri Kabinet vezetője
szakmai teljesítésigazoló:
– a 2009. május 7-ig megkötött szerződések esetében a Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető államtitkár, vagy a Miniszterelnöki Kabinetiroda operatív működéséért felelős szakállamtitkár, egyéb esetben az adott szerződés kötelezettségvállalója, ennek hiányában vagy az adott tisztség betöltetlensége esetén a miniszter által kijelölt személy. A Miniszteri Kabinet vezetője hatáskörébe tartozó esetekben a teljesítésigazolásra a pénzügyi elszámolás Költségvetési Főosztály által történő előzetes ellenőrzése után kerül sor.
9/3/11 Tom Lantos Alapítvány támogatása
Az 2008. évi maradvány felhasználásának célja a Tom Lantos Alapítvány által ellátott közfeladatok támogatása.
kötelezettségvállaló:
– a kül- és biztonságpolitikai szakállamtitkár
szakmai teljesítésigazoló:
– a kül- és biztonságpolitikai szakállamtitkár

c) 9. cím, 4. alcím: Határon túli magyarok programjainak támogatása
Az előirányzatok felhasználásának részletes szabályait a 2/2010. (II.16.) MeHVM rendelet határozza meg.
9/4/1 Határon túli magyarok oktatási programjainak támogatása
A program célja a külhoni magyarság nyelvi és kulturális önazonosságának erősítése.
Az előirányzat az Alkotmány 6. § (3) bekezdésében foglalt kötelezettség alapján a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény, valamint az őket érintő más törvények és jogszabályok által meghatározott feladatok körében létrehozott intézmények és szervezetek által megvalósított programokhoz biztosít támogatást.
kötelezettségvállaló:
– a kisebbség- és nemzetpolitikáért felelős szakállamtitkár
szakmai teljesítésigazoló:
– a Nemzetpolitikai Ügyek Főosztályának vezetője, vagy helyettes vezetője
9/4/2 Kedvezménytörvény alapján járó oktatás-nevelési támogatás, valamint a szórványoktatás és a csángó magyarok támogatása
A felülről nyitott előirányzat a Kedvezménytörvény végrehajtását biztosítja, évek óta változatlan nagyságrendű normatív támogatás folyósításával. Az oktatási, nevelési támogatás célja nevelési-oktatási, tankönyv és taneszköz, illetve hallgatói tankönyv- és jegyzettámogatás nyújtása a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény alapján nyújtott támogatások rendjéről szóló 31/2004. (II. 28.) Korm. rendelet szerint. A szomszédos államokban élő magyar nemzetiségű alap-, illetve középiskolában tanuló diákok, valamint felsőoktatásban részt vevő hallgatók támogatása – határon túli közreműködő szervezetek bevonásával – pályáztatás útján történik. Ezen felül az előirányzat szolgál fedezetül a szórványoktatás hangsúlyosabb támogatására, kiemelten a csángó magyarok önazonosság-tudatának, nyelvi, kulturális autonómiájának megőrzését elősegítő támogatások nyújtására.
kötelezettségvállaló:
– a kisebbség- és nemzetpolitikáért felelős szakállamtitkár
szakmai teljesítésigazoló:
– a Nemzetpolitikai Ügyek Főosztályának vezetője vagy helyettes vezetője
9/4/3 Nemzetpolitikai tevékenység támogatása
Az előirányzat nyújt támogatást a szomszédos államokban élő magyarok szülőföldön való boldogulását célzó tevékenységek megvalósításához, a külhoni magyarok kiemelten fontos rendezvényeihez, külhoni média- és kiemelt kulturális programok támogatásához, az e célokra létrehozott intézmények és szervezetek működtetéséhez és fenntartásához. Az előirányzat teremti meg a határon túli szervezetekkel egyeztetve kialakított nemzeti jelentőségű intézményi kör, illetve programok, fejlesztési célok kormányzat által vállalt középtávú finanszírozását. A nemzeti jelentőségű intézmények körének meghatározásakor a vállalt cél ezek kiszámítható, tervezhető működtetése, az állandó létbizonytalanság feloldása. Ezen felül az előirányzat forrásul szolgál a határon túli gazdaságfejlesztési és vállalkozásösztönzési kezdeményezésekhez is. Az előirányzatból kerül biztosításra a Kisebbségekért Díj alapításáról szóló 1/1995. (IX. 28.) ME rendeleten alapuló Kisebbségekért Díj Külhoni Magyarságért Tagozata kitüntetés költségeinek fedezete.
kötelezettségvállaló:
– a kisebbség- és nemzetpolitikáért felelős szakállamtitkár
szakmai teljesítésigazoló:
– a Nemzetpolitikai Ügyek Főosztályának vezetője vagy helyettes vezetője
9/4/4 A magyar–magyar kapcsolattartás és az együttműködést szolgáló intézmények erősítése
Az előirányzat fedezetet nyújt a magyar igazolvánnyal, magyar hozzátartozói igazolvánnyal rendelkező szerb, valamint ukrán állampolgárok átalánydíjas támogatására, akik oktatási, kulturális, művészeti, közművelődési, tudományos, hitéleti, média, sport, civil társadalmi, önkormányzati együttműködési, magyar–magyar együttműködési, illetve kegyeleti okokból utaznak Magyarországra. Az előirányzatból kerül finanszírozásra továbbá a határon túli magyarsággal történő együttműködést szolgáló intézmények megerősítését szolgáló programok.
kötelezettségvállaló:
– a kisebbség- és nemzetpolitikáért felelős szakállamtitkár
szakmai teljesítésigazoló:
– a Nemzetpolitikai Ügyek Főosztályának vezetője vagy helyettes vezetője

d) 9. cím, 5. alcím: Informatikai feladatok támogatása
9/5/2 Kormányzati informatikai rendszerek és a közháló alapszolgáltatásainak biztosítása
Az előirányzat a kormányprogramhoz illeszkedve a szolgáltató állam Elektronikus Közigazgatási Ügyintézés Központi Rendszereinek (KR); az Elektronikus Kormányzati Gerinchálózat és az arra épülő minősített információkat továbbító hálózat működtetését, illetve az EU elektronikus ügyintézési folyamataiba való bekapcsolódást, valamint a Kormányzati Portál, az Ügyfélkapu (1–2), az Elektronikus adó- és járulékbevallás, a Kormányzati Ügyfél-tájékoztató Központ, az eLevéltár, illetve az Informatikai Biztonsági Központ és a Központi azonosító, hitelesítő rendszer működtetését biztosítja.
Az előirányzat továbbá az ún. „Közháló” (országos lefedettségű szélessávú infokommunikációs hálózat) működtetéséhez nyújt fedezetet, amelynek révén minden település közintézményei számára elérhetővé válik a hosszabb távon várható infokommunikációs igények kielégítése. E hálózat, illetve „alhálói” közel 7000 ponton biztosítanak internet-szolgáltatást különböző közintézmények számára, mellyel a hazai és nemzetközi vérkeringésbe való hatékonyabb bekapcsolódás, a kistérségek, illetve kistelepülések esélyegyenlőségének megteremtése és az Európai Unió szélessávú hozzáférést fejlesztő célkitűzései valósulnak meg.
A különböző informatikai rendszerek üzemeltetéséhez szorosan illeszkedve ellátandó az üzembiztonságot szinten tartó eszközberuházások, illetve karbantartások, a használatban lévő hardver és szoftver elemek frissítése, illetve cseréje, valamint megvalósítandó az üzemeltetés során előálló hibák kiküszöbölése, a biztonsági elemek időnkénti megújítása és a rendszeresen elvégzendő minőségbiztosítási, monitoring és auditálási feladatok is.
Az előirányzat biztosítja az eEurope 2005 akcióprogram 20 (Magyarországon 27) elektronikus szolgáltatása megvalósításának támogatását, például a kapcsolódó szabályzások aktualizálásával, az új irányok megvalósíthatóságát célzó informatikai stratégiai kutatással, valamint koordinációs, szakértői és monitoring tevékenységgel.
Az előirányzat felhasználása kiterjed a Védelemszervezési és Légi riasztási rendszer fenntartási kötelezettségeire is, melyhez az ágazati katasztrófavédelmi rendszerek működtetését biztosító informatikai, illetve technikai feltételek, és a rendszer karbantartási feladatainak, valamint a Védelem- és biztonságfejlesztési hírközlési céltartalék-képzési program finanszírozása tartozik. Az előirányzat biztosítja a Nemzeti rejtjelező eszközökkel kapcsolatos fejlesztés üzemeltetésének fedezetét is.
kötelezettségvállaló:
– infokommunikációért felelős kormánybiztos mint a MeH államtitkára
szakmai teljesítésigazoló:
– infokommunikációért felelős kormánybiztos mint a MeH államtitkára, vagy az infokommunikációért és e-közigazgatásért felelős szakállamtitkár
9/5/3 Információs társadalom kiteljesítése és egyéb kapcsolódó feladatok támogatása
Az előirányzatból kerül finanszírozásra a magyar digitális tudástárak – Nemzeti Audiovizuális Archívum (NAVA) és a Nemzeti Digitális Adattár (NDA) – fenntartásának támogatása, valamint az elektronikus információszabadsággal és a közadatvagyon hasznosításával kapcsolatos feladatok intézményi hátterének biztosítása. Ezen rendszerek a Neumann János Digitális Könyvtár és Multimédia Központ Nkft. üzemeltetésében működnek.
Az előirányzat további célja a – Millenáris Nkft. által üzemeltetett – Jövő Háza működésének támogatása, mely bekapcsolódást biztosít a nemzetközi tudományos technológiai kiállítások és oktatási központok hálózatába, hogy mindenki számára megismerhető legyen a modernizáció állandóan megújuló eszköztára. A Jövő Háza többek között az innováció és K+F bemutatóterme, a hazai digitális tartalomgyártás szellemi központja, valamint kortárs és egyéb progresszív kulturális programok és fúziós műfajok kreatív találkozási pontja, a Klikk kiállításnak és számos egyéb időszakos rendezvénynek is otthont adó komplexum.
Az előirányzat fedezetet biztosít az Országos statisztikai adatgyűjtéshez (OSAP) kapcsolódó egyes feladatok finanszírozásához, és az Országos képzési jegyzékbe (OKJ) foglalt képzések informatikai tárgyú szakmai vizsgáival kapcsolatos feladatok ellátásához.
Az előirányzat lehetőséget nyújt a teljes magyar közoktatás tanulói, valamint a felsőoktatás oktatói és hallgatói számára jogtiszta módon beszerzett zárt és nyílt forráskódú szoftvertermékek hozzáférhetőségéhez.
Az előirányzat további célja, hogy biztosítsa a korábban megkezdett programok, kiemelten az eMagyarország Program (az ún. eMagyarország pontok – közösségi internet elérési pontok működtetése), a NETreKész Program (az infokommunikációs eszközök, alkalmazások és tartalmak iránti társadalmi nyitottság célcsoportonkénti növelésén keresztül az internet-ellátottság és használat bővítése), a Digitális Írástudás Akcióprogram (a jelenleg digitálisan írástudatlan népesség digitális íráskészségének fejlesztése), valamint egyéb tartalomfejlesztéshez, illetve elektronikus információszabadság fejlesztéséhez kapcsolódó programok követését és lehetőség szerinti fenntartását.
kötelezettségvállaló:
– infokommunikációért felelős kormánybiztos mint a MeH államtitkára
szakmai teljesítésigazoló:
– infokommunikációért felelős kormánybiztos mint a MeH államtitkára, vagy az infokommunikációért és e-közigazgatásért felelős szakállamtitkár
9/5/9 Készenléti rendszerek (EDR) üzemeltetése és kapcsolódó kiadások támogatása
Az Egységes Digitális Rádió-távközlő Rendszer (EDR) és a hozzá kapcsolódó Szolgáltatási szerződés által válik lehetővé a készenléti szervek közötti védett, hatékony kommunikáció és együttműködés.
kötelezettségvállaló:
– infokommunikációért felelős kormánybiztos mint a MeH államtitkára
szakmai teljesítésigazoló:
– infokommunikációért felelős kormánybiztos mint a MeH államtitkára, vagy az infokommunikációért és e-közigazgatásért felelős szakállamtitkár

e) 9. cím, 6. alcím: Operatív Programok keretében megvalósuló projektek
A programok a MeH és a közreműködő szervezet között létrejött támogatási szerződésben meghatározott feladatok megvalósítását szolgálják. A megvalósítást teljes egészében az Uniós fejlesztések fejezetben tervezett forrás biztosítja, amely év közben pénzeszközátvétellel kerül a fejezethez, vagy közvetlen kifizetéssel teljesül.
9/6/4 Személyügyi Központ szervezetfejlesztése és teljesítményértékelés ÁROP–2007/2.2.1
A kiemelt projekt által valósulnak meg a közigazgatás számára olyan programok, mint a Munkakörelemzés- és értékelés, Toborzás-kiválasztás, Változáskezelés, Teljesítményértékelés és képzés (felkészítés a teljesítményértékelésre, coaching, 360 fokos értékelés, vezetőképzés módszertana, vezetők felkészítése a kiválasztási feladatokra), KSZK kiépítése, és a Köztisztviselői elégedettség (elköteleződés) vizsgálata.
kötelezettségvállaló:
– a kormányzati személyügyi és közszolgálati szakállamtitkár és a Kormányzati Személyügyi, Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ főigazgatója önállóan vagy együttesen
szakmai teljesítésigazoló:
– a kormányzati személyügyi és közszolgálati szakállamtitkár vagy a Kormányzati Személyügyi, Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ főigazgatója
9/6/5 Elektronikus közigazgatási keretrendszer kialakítása ÁROP–2007/1.2.2
A kiemelt projekt célja a közszolgáltatások hatékonyságának és színvonalának javítása a közigazgatási folyamatok ügyfélközpontú átalakítása révén. Ehhez elengedhetetlen egyrészt az informatikai (szabványosított fejlesztések, alkalmazások és minőségbiztosítási rendszerek), másrészt a szabályozási (a szolgáltatásokban és infrastruktúrában meglévő párhuzamosságok felszámolása, deregulálása) feltételek megteremtése. A projekt keretében formálisan is leírásra kerültek a közigazgatási folyamatok, kidolgozásra kerültek a technikai interoperabilitási szabványok, továbbá a szemantikai és szervezeti interoperabilitás követelményei, valamint a projekt részét képezi a projektmenedzsment módszertan és a szakmai monitoringrendszer kialakítása. A projekt eredményeként 20 új „kvázi” szabvány, több, mint 100 új publikáció, valamint 4 új fejlesztési keretrendszer jön létre.
kötelezettségvállaló:
– infokommunikációért felelős kormánybiztos mint a MeH államtitkára
szakmai teljesítésigazoló:
– infokommunikációért felelős kormánybiztos mint a MeH államtitkára, vagy az infokommunikációért és e-közigazgatásért felelős szakállamtitkár
9/6/6 Humánerőforrás gazdálkodás a központi közigazgatásban ÁROP–2008/2.2.5
A kiemelt projekt célja, a 2011. első félévi magyar EU-elnökség előkészítésével összefüggő kiválasztási és képzési feladatok, továbbá a Versenyvizsga bevezetésének előkészítése, a Kiválasztás kiterjesztése (vonzó, pozitív közigazgatási pályakép kialakítása), az Utánpótlás támogatás (felsőoktatási kooperáció, gyakornoki program, nemzetközi tudás- és kultúratranszfer), valamint a Munkakörelemzés- és értékelés kiterjesztése (kormányhivatalok és központi hivatalok körében is).
kötelezettségvállaló:
– a kormányzati személyügyi és közszolgálati szakállamtitkár és a Kormányzati Személyügyi, Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ főigazgatója önállóan, vagy együttesen
szakmai teljesítésigazoló:
– a kormányzati személyügyi és közszolgálati szakállamtitkár vagy a Kormányzati Személyügyi, Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ főigazgatója
9/6/7 E-Közigazgatási Tudásportál ÁROP–2007/1.2.3
A projekt célja, az EU elvárásainak megfelelően, az ügyfelek igényeihez igazodó szolgáltatásokat nyújtó – e-kormányzati know-how-val támogatott – ügy- és nem hivatalorientált portál megvalósítása, a közigazgatási információkhoz, szolgáltatásokhoz történő gyorsabb hozzáférés érdekében. Elérendő eredmény, hogy egyszerűsödjön az információszerzés, információátadás, az elektronikus szolgáltatások elérése, többféle csatornán elérhető, személyre szabott, biztonságos szolgáltatásokat nyújtó, felhasználóbarát portál tartalmak létrehozása és a kapcsolódó alkalmazásfejlesztések elvégzése.
kötelezettségvállaló:
– infokommunikációért felelős kormánybiztos mint a MeH államtitkára
szakmai teljesítésigazoló:
– infokommunikációért felelős kormánybiztos mint a MeH államtitkára, vagy az infokommunikációért és e-közigazgatásért felelős szakállamtitkár
9/6/8 A belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelv implementálására irányuló projekt előkészítése, megvalósíthatósági tanulmányának elkészítése EKOP–2008/2A.1–2008–0002
A kiemelt projekt előkészítő projektjének célja, az e-Közigazgatás elterjedését támogató (alap)infrastruktúra koncepciójának kialakítása, az Intelligens Kikérdező Rendszer és Tudástár, valamint az Információmenedzsment és monitoring funkcióinak meghatározásával. Mindezt az e-közigazgatás szélesebb elterjesztése, az esélyegyenlőség javítása, illetve az olcsóbb közigazgatás és a szolgáltató állam kialakításának érdekében.
kötelezettségvállaló:
– infokommunikációért felelős kormánybiztos mint a MeH államtitkára
szakmai teljesítésigazoló:
– infokommunikációért felelős kormánybiztos mint a MeH államtitkára, vagy az infokommunikációért és e-közigazgatásért felelős szakállamtitkár
9/6/9 Multicsatornás ügyfélkiszolgálási rendszer, Contact Center (CC) integrációs és harmonizációs program előkészítése, megvalósíthatósági tanulmányának elkészítése EKOP–2008/2.A.1–2008–0003
A kiemelt projekt előkészítő projektjének célja, az e-Közigazgatás elterjedését támogató (alap)infrastruktúra koncepciójának kialakítása; a Multicsatornás Contact Center; az Elektronikus ügyfélszolgálat; és az ún. Mintairoda, illetve Helyi Ügyfél Pontok funkcióinak meghatározásával. Mindezt az e-közigazgatás szélesebb elterjesztése, az esélyegyenlőség javítása, illetve az olcsóbb közigazgatás és a szolgáltató állam kialakításának érdekében.
kötelezettségvállaló:
– infokommunikációért felelős kormánybiztos mint a MeH államtitkára
szakmai teljesítésigazoló:
– infokommunikációért felelős kormánybiztos mint a MeH államtitkára, vagy az infokommunikációért és e-közigazgatásért felelős szakállamtitkár
9/6/11 Elektronikus fizetés megvalósítása EKOP–2.1.1–07–2008–0001
A kiemelt projekt MeH-es alprojektjének célja, hogy az Elektronikus Közigazgatási Ügyintézés Központi Rendszereit felkészítse és összekapcsolja a létrehozandó Központi elektronikus fizetési szolgáltatást és a kapcsolódó elszámolást biztosító rendszerrel, valamint továbbíthatóak legyenek a csatlakozott intézményhez köthető adatok a Központi gazdálkodási rendszer számára.
kötelezettségvállaló:
– infokommunikációért felelős kormánybiztos mint a MeH államtitkára
szakmai teljesítésigazoló:
– infokommunikációért felelős kormánybiztos mint a MeH államtitkára, vagy az infokommunikációért és e-közigazgatásért felelős szakállamtitkár
9/6/12 Belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelv implementálása EKOP–2009/2.1.3
A projekt célja elektronikus egyablakos ügyintézési pont létrehozása, melynek eredményeként a szolgáltatók hozzáférnek minden őket érintő eljárás ügyintézéséhez szükséges tájékoztatóhoz és nyomtatványhoz; a vállalkozások számára is elérhetővé válnak az elektronikus ügyintézési szolgáltatások (eseti eljárások esetében is); lehetővé válik az elektronikus meghatalmazások kiállítása és használata; az Európai Közösség tagállamaiban letelepedett szolgáltatók számára lehetővé válik az ügyfélkapu távolról, elektronikus úton történő igénylése; az ügyfelek szabványos formában kérhetnek és kaphatnak tájékoztatást a folyamatban lévő eljárásaikról; továbbá több nyelven is elérhetővé válnak az elektronikus ügyintézési szolgáltatások és a kitölthető nyomtatványok alkalmazása.
A fejlesztések és a felkészítések eredményeként a hatóságok beruházás nélkül eleget tudnak tenni a vonatkozó jogszabályi kötelezettségeiknek.
kötelezettségvállaló:
– infokommunikációért felelős kormánybiztos mint a MeH államtitkára
szakmai teljesítésigazoló:
– infokommunikációért felelős kormánybiztos mint a MeH államtitkára, vagy az infokommunikációért és e-közigazgatásért felelős szakállamtitkár

f) 9. cím, 7. alcím: Fejezeti tartalék
9/7/1 Fejezeti általános tartalék
Az előirányzat a fejezeti gazdálkodás szakmai célú költségvetési pénzeszköze, ami az előre nem tervezhető, a fejezetnél és intézményeinél év közben jelentkező többletfeladatok, illetőleg a kormányzati szempontból fontos feladatok végrehajtásával kapcsolatos kiadások fedezetéül szolgál.
kötelezettségvállaló:
– a jogi és közigazgatási államtitkár
szakmai teljesítésigazoló:
– a jogi és közigazgatási államtitkár, a rendelet hatálybalépése előtti kötelezettségvállalások esetében a KF vezetője, vagy helyettese

g) 13. cím: K–600-as hírrendszer működtetésére
A K–600 távközlési és informatikai rendszer (KTIR) üzemeltetési, fenntartási, átalakítási, üzemvitel korszerűsítési feladatainak ellátásához szükséges pénzügyi fedezet egy részét biztosítja az előirányzat, 1995 óta a mindenkor hatályos, vonatkozó kormányhatározatban megfogalmazott követelményeknek, minősített időszaki kormányzati vezetési feladatoknak megfelelően.
Az előirányzat felhasználása során:
a) Az üzemeltetési-fenntartási tevékenységeknél a kifizetés a szerződésben meghatározott (havi, negyedéves, féléves) rendszerességgel történhet.
b) A fejlesztés(ek) eredményeként keletkező vagyonelemek felhasználásáról és elhelyezéséről a kötelezettségvállaló dönt, valamint köteles az előírásoknak megfelelően kezdeményezni azok nyilvántartásba vételét.
c) Az előirányzat terhére egyedi, vagy pályázati úton támogatás nem nyújtható.
d) A szakmai teljesítés igazolás és utalványrendelet elkészítését követően történik a kifizetések kezdeményezése a Magyar Államkincstárnál.
e) Az előirányzat felhasználásával kapcsolatosan szükséges eljárások és információszolgáltatás alkalmával figyelemmel kell lenni az esetlegesen fennálló titokvédelmi szabályokra.
f) A Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. törvény 31. § (7) bekezdése alapján, feladatmegosztás esetén átcsoportosítás hajható végre.
kötelezettségvállaló:
– infokommunikációért felelős kormánybiztos mint a MeH államtitkára
szakmai teljesítésigazoló:
– infokommunikációért felelős kormánybiztos mint a MeH államtitkára, vagy az infokommunikációért és e-közigazgatásért felelős szakállamtitkár

h) 14. cím: Települési és területi kisebbségi önkormányzatok támogatása
E jogcímről általános működési és feladatarányos támogatásra jogosultak a területi és települési kisebbségi önkormányzatok. A támogatás a kisebbségi önkormányzatok működését és a kisebbségi közügyeknek ezen önkormányzatok által történő ellátását szolgálja. A támogatás igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának és elszámolásának részletes szabályait a kisebbségi önkormányzatoknak a központi költségvetésből nyújtott feladatarányos támogatások feltételrendszeréről és elszámolásának rendjéről szóló 375/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet szabályozza.
kötelezettségvállaló:
– kisebbségpolitikáért felelős miniszter
1

A rendeletet a 12/2011. (III. 30.) KIM rendelet 93. §-a hatályon kívül helyezte 2011. április 1. napjával.

2

A 3. § (3) bekezdését a 10/2010. (X. 15.) KIM rendelet 1. §-a iktatta be, szövege a 18/2010. (XII. 20.) KIM rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

3

Az 5. § (1) bekezdés 7. pont b) alpontja a 11/2010. (V. 7.) MeHVM rendelet 3. §-a szerint módosított szöveg.

4

A 9. számú melléklet b) pont 9/3/10 alcíme a 10/2010. (IV. 30.) MeHVM rendelet 1. §-a szerint módosított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére