• Tartalom

70/2010. (III. 19.) Korm. rendelet

70/2010. (III. 19.) Korm. rendelet

a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok költségvetése tervezésének, pénzellátásának, előirányzat-felhasználásának, kincstári gazdálkodásának és nyilvántartásának egyes szabályairól szóló 32/2004. (III. 2.) Korm. rendelet módosításáról1

2010.03.27.

A Kormány az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 124. § (2) bekezdés d) pontjában, a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény 56. § (1) bekezdés c) pontjában, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 178. § (1) bekezdés a) pontjában, valamint az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 71. § (1) bekezdés h) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A polgári nemzetbiztonsági szolgálatok költségvetése tervezésének, pénzellátásának, előirányzat-felhasználásának, kincstári gazdálkodásának és nyilvántartásának egyes szabályairól szóló 32/2004. (III. 2.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. §-a, valamint az azt megelőző alcím helyébe a következő rendelkezés lép:

„A Szolgálatok és az SZBKK irányítása
2. § (1) A Szolgálatok és az SZBKK vonatkozásában a fejezetet irányító szerv vezetője a polgári nemzetbiztonsági szolgálatokat irányító tárca nélküli miniszter (a továbbiakban: miniszter), a fejezetet irányító szerv az Iroda.
(2) A Szolgálatok és az SZBKK tekintetében az Iroda belső ellenőrzést végez.”

2. § A Rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

3. § A Szolgálatok és az SZBKK önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek.”

3. § (1) A Rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Szolgálatok kötelezettségvállalásaikat saját hatáskörben vezetik.”

(2) A Rendelet 6. § (6)–(7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6) A Szolgálatok az 1 millió forint feletti kötelezettségvállalásaikról havonta, a tárgyhót követő hónap 15-éig tájékoztatják az Irodát. Az Iroda 5 munkanapon belül a kötelezettségvállalások együttes összegéről értesíti a Pénzügyminisztériumot.
(7) A Szolgálatok a tárgyévben vállalt, de a következő évek előirányzatait terhelő 1 millió forint feletti kötelezettségeikről azok létrejöttét követő 8 munkanapon belül tájékoztatják az Irodát. Az Iroda évente kétszer, július 10-éig és november 30-áig tájékoztatja a Pénzügyminisztériumot az aktuális kötelezettségvállalások együttes összegéről.”

4. § A Rendelet a következő 6/A. §-sal egészül ki:

6/A. § A Szolgálatoknak éves költségvetésük összeállítása során nem kell teljesítménytervet készíteniük.”

5. § A Rendelet 8. §-a a következő (3)–(5) bekezdéssel egészül ki:

„(3) A Nemzetbiztonsági Szakszolgálat az MNV Zrt. előzetes engedélye és tájékoztatása nélkül jogosult a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény (a továbbiakban: Nbtv.) 8. § (1) bekezdés b) pontja alapján a titkos információgyűjtő, illetve a titkos adatszerző tevékenységhez szükséges különleges technikai eszközöket és anyagokat térítésmentesen biztosítani az erre törvény által feljogosított szervezetek részére, amennyiben a vagyonelemek egyedi könyv szerinti bruttó értéke az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 28. § (4) bekezdése szerinti értéket nem éri el.
(4) Az (1) bekezdésben meghatározott vagyontárgyak zártkörű pályázattal történő értékesítése esetén a Szolgálatoknak az ajánlatkérés tényét sem kell nyilvánosságra hozniuk.
(5) Az (1) bekezdésben meghatározott értékesítések során nem kötelező közjegyző igénybevétele, ha az értékesítési folyamatot minimum 3 főből álló, a Szolgálatok főigazgatói által kinevezett bizottság felügyeli. A bizottság tagja nem lehet olyan személy, aki az értékesítési eljárás eredményében bármilyen okból érdekelt, vagy akitől egyéb okból nem várható el az értékesítési eljárás szabályszerűségének tárgyilagos megítélése.”

6. § A Rendelet 13. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

13. § (1) A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény 5. §-a szerinti törzskönyvi nyilvántartás a Szolgálatokról a Szolgálat nevét, nyilvántartási számát, székhelyét, az alapító nevét, az alapító okirat keltét, az alapítás időpontját, a Szolgálat gazdálkodási jogkörét, a felügyeleti szerv megnevezését, a vezető nevét, az alapító okirat szerinti alaptevékenységét, adószámát és KSH statisztikai számjelét tartalmazhatja.
(2) A törzskönyvi nyilvántartás szerinti, de kincstári nyilvántartásba nem vehető adatokat az Iroda tartja nyilván. Amennyiben az adatokban változás következik be, a Szolgálatok arról és a változás időpontjáról 8 munkanapon belül tájékoztatják az Irodát.
(3) Az Irodánál nyilvántartott adatokról külső szerv csak a miniszter engedélyével kaphat tájékoztatást.”

7. § A Rendelet 14. § (5)–(8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, ezzel egyidejűleg a § a következő (9) bekezdéssel egészül ki:

„(5) A (3) bekezdésben szereplő számlán keletkezett kamat az érintett szolgálat speciális bevétele.
(6) A Szolgálatok a (3) bekezdésben szereplő számlákról tranzakció mélységig a számviteli rendszertől elkülönített nyilvántartást vezetnek. A számlák év végi egyenlegét nem kell a könyvviteli mérlegben szerepeltetni. A számlák év végi egyenlegéről, összetételéről (tőke, lekötött tőke, kamat), annak indokolásáról az éves elemi költségvetési beszámoló kiegészítő melléklete szöveges indokolásának külön mellékletében kell – a műveleti szempontokat figyelembe véve – tájékoztatni az Irodát. Ezt a mellékletet a miniszter külön jóváhagyja.
(7) A Szolgálatok áthúzódó speciális kiadásaik fedezetére év végén házipénztárukban elkülönített módon készpénzt tarthatnak. Ebből a tárgyévet követő év január 15. napjáig történő kifizetést a tárgyév terhére kell elszámolni. Az így elkülönítetten kezelt pénzkészlet maradványát az elemi költségvetési beszámoló könyvviteli mérlegében a pénztár nyitó állományában fel kell tüntetni.
(8) A Szolgálatok költségvetéseikben az alaptevékenységgel összefüggő speciális bevételeiket a működési bevételek kiemelt előirányzaton belül egy összegben az „Egyéb sajátos bevétel” előirányzaton tervezik és számolják el. Az ilyen bevételekről elkülönített nyilvántartást kell vezetni és azok éves összegéről az éves beszámoló szöveges indokolásában, annak külön mellékleteként kell – a műveleti szempontokat figyelembe véve – tájékoztatást adni az Iroda részére. A Szolgálatok az ilyen bevételek 100%-át felhasználhatják kiadásaik fedezésére.
(9) Az (1) és (3)–(5) bekezdés szerinti speciális működési kiadásokra vonatkozó felhasználás, bizonylatolás, elszámolás és ellenőrzés részletes szabályait a miniszter külön utasításban határozza meg.”

8. § A Rendelet a következő 14/D. §-sal egészül ki:

14/D. § A Szolgálatok éves elemi költségvetési beszámolóinak megbízhatósági ellenőrzését az Iroda elvégzi és annak eredményéről a tárgyévet követő év július 15-éig tájékoztatja a Pénzügyminisztériumot.”

9. § A Rendelet 7. § (2) bekezdésében az „az MNV Zrt.-nek” szövegrész helyébe az „a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaságnak (a továbbiakban: MNV Zrt.)” szöveg, 10. § (1) bekezdésében az „a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény (a továbbiakban: Nbtv.)” szövegrész helyébe az „az Nbtv.” szöveg, 10. § (3) bekezdésében a „14. § (7) bekezdése” szövegrész helyébe a „14. § (8) bekezdése” szöveg, 11. § (2) bekezdésében a „részletes költségvetés” szövegrész helyébe az „éves költségvetés” szöveg, a „részletes beszámoló” szövegrész helyébe az „éves elemi költségvetési beszámoló” szöveg, 11. § (3) bekezdésében a „részletes költségvetés” szövegrész helyébe az „éves költségvetés” szöveg, a „részletes beszámoló” szövegrész helyébe az „éves elemi költségvetési beszámoló” szöveg, 11. § (5) bekezdésében az „Ámr. 157. §-ának (3) bekezdése” szövegrész helyébe az „államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ámr.) 230. § (3) bekezdése” szöveg, 13/B. §-ában az „Ámr. 135. §-ában” szövegrész helyébe az „Ámr. 76. §-ában” szöveg, 14. § (1) bekezdésében az „Ámr. 135. §-ában” szövegrész helyébe az „Ámr. 76. §-ában” szöveg lép.

10. § Hatályát veszti a Rendelet 6. § (4) bekezdése, 9. §-a, 11. § (4) bekezdése, 14/B. §-ában „,a berendeléstől számított három évig” szövegrész, valamint 1. és 2. számú melléklete.

11. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

1

A rendelet a 11. § alapján hatályát vesztette 2010. március 28. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére