• Tartalom

86/2010. (III. 26.) Korm. rendelet

86/2010. (III. 26.) Korm. rendelet

az időszakos vizsgálat keretében elvégzett előzetes eredetiségvizsgálat díjának visszatérítéséről1

2010.04.01.

A Kormány az Alkotmány 35. § (2) bekezdésében megállapított eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés a) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § E rendelet alkalmazásában

1. eljáró hatóság: a Nemzeti Közlekedési Hatóság regionális igazgatósága;

2. eredetiségvizsgálat: a járművön a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet (a továbbiakban: miniszteri rendelet) 4/C. § (5) bekezdésében, vagy 12. § (15) bekezdés a) pontjában meghatározott kötelezettség alapján 2010. január 1. és 2010. február 18. között az időszakos vizsgálat keretében elvégzett előzetes eredetiségvizsgálat;

3. díj-visszatérítési eljárás: az eredetiségvizsgálat befizetett díjának visszatérítésére irányuló, az e rendeletben foglaltak szerint lefolytatott eljárás;

4. jogosult: a jármű üzemben tartója, aki a jármű eredetiségvizsgálatának eredményét a közlekedési igazgatási eljárásban nem használja fel.

2. § (1) Az időszakos vizsgálat keretében 2010. január 1. és a 2010. február 18. között a miniszteri rendelet 4/C. § (5) bekezdése, vagy 12. § (15) bekezdés a) pontja alapján elvégzett eredetiségvizsgálat díjmentesnek tekintendő, ha az eredetiségvizsgálat eredményét közlekedési igazgatási eljárásban nem használták fel.

(2) Az eljáró hatóság a jogosult kérelmére visszatéríti az (1) bekezdés hatálya alá tartozó eredetiségvizsgálat befizetett díját.

(3) Az eljáró hatóság a díj visszafizetéséről az eredetiségvizsgálat eredményének közlekedési igazgatási eljárásban való felhasználhatóságára meghatározott idő elteltét követően határoz.

3. § (1) A díj visszatérítése iránti kérelmet a jogosult 2010. június 30-áig írásban nyújthatja be az eljáró hatósághoz.

(2) A kérelemnek tartalmaznia kell

a) a jármű rendszámát,

b) az időszakos vizsgálat keretében elvégzett eredetiségvizsgálat helyét és idejét,

c) a jogosult nevét és címét,

d) a bankszámlaszámot, amennyiben a jogosult a díj visszatérítését bankszámlára utalással kéri teljesíteni, valamint

e) a jogosult arra irányuló nyilatkozatát, hogy az eredetiségvizsgálat eredményét közlekedési igazgatási eljárásban nem használták fel és – amennyiben a kiadásától számított 60 nap nem telt el – annak felhasználására nem kerül sor.

(3) Az eljáró hatóság – a díj visszatérítéséről kiadott határozatának jogerőre emelkedését követő 15 napon belül – a jogosult kérelme szerint, a jogosult által megadott

a) bankszámlaszámra történő átutalással, vagy

b) címre, készpénz-kifizetés kézbesítésével

téríti vissza az eredetiségvizsgálat befizetett díját.

4. § (1) A díj-visszatérítési eljárás mentes az illeték és egyéb eljárási díj (költség) megfizetése alól.

(2) Az eljáró hatóság a díj-visszatérítés érdekében felmerülő – az eljáró hatóság által az eredetiségvizsgálat során beszedett díjjal nem fedezett – költségeit a közúti járművek időszakos vizsgálatából keletkezett többlet bevételével szemben a számviteli törvény szabályai szerint számolhatja el.

(3) Az e rendeletben meghatározott díj-visszatérítési eljárásra vonatkozó rendelkezések nem érintik az előzetes eredetiségvizsgálati eljárás részletes szabályairól szóló 301/2009. (XII. 22.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdés g) pontja alapján a közreműködőt megillető díjmértékről szóló rendelkezés alkalmazását.

(4) Az e rendelet alapján visszatérített díjak esetében a közúti közlekedési igazgatási hatósági eljárások díjairól szóló 29/2004. (VI. 16.) BM rendelet 2. § (2) bekezdés alapján a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalt megillető 53% mértékű díjhányad is – a díjvisszatérítés fedezeteként történő felhasználás céljára fordítandó összegként – a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény 33/A. § (1) bekezdése szerinti engedélyező hatóságot illeti meg.

5. § (1) Ez a rendelet 2010. április 1-jén hatályba.

(2) A 3. § (1) bekezdésében megállapított határidő jogvesztő.

(3) Ez a rendelet 2010. július 1-jén hatályát veszti azzal, hogy a rendelkezéseit a hatálybalépését megelőzően indult ügyekben azok jogerős és végrehajtható befejezéséig alkalmazni kell.

(4) A közigazgatási bírsággal sújtandó közlekedési szabályszegések köréről, az e tevékenységekre vonatkozó rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegéről, felhasználásának rendjéről és az ellenőrzésben történő közreműködés feltételeiről szóló 410/2007. (XII. 29.) Korm. rendelet 9. §-a a következő új (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) A Kkt. 21. § (3) bekezdésében meghatározott határidő jogvesztő. A határidő számítása során a bírság akkor tekinthető kiszabottnak, ha a határozatot az ügyfélnek a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény szerint kézbesítették.”
1

A rendelet az 5. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2010. július 1. napjával azzal, hogy rendelkezéseit a 2010. április 1-jét megelőzően indult ügyekben azok jogerős és végrehajtható befejezéséig alkalmazni kell.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére