• Tartalom

87/2010. (III. 26.) Korm. rendelet

87/2010. (III. 26.) Korm. rendelet

az egyszerűsített foglalkoztatással kapcsolatos adatok telefonon történő bejelentéséről1

2010.04.01.

A Kormány az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2009. évi CLII. törvény 15. § (5) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 6. § tekintetében a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. § (2) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 7. § és a 11. § (1) bekezdése tekintetében a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (2) bekezdés o) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 9. § tekintetében a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. § (2) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 10. § tekintetében az elektronikus közszolgáltatásról szóló 2009. évi LX. törvény 31. § (2) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján, és

a 11. § (2) bekezdése tekintetében az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény 15. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján

az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint

a 8. § tekintetében az Alkotmány 35. § (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alkotmány 35. § (1) bekezdés e) és g) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva

következőket rendeli el:

1. § (1) Az egyszerűsített foglalkoztatással kapcsolatos adatok telefonon történő bejelentése a 185-ös, országon belül helyi tarifával hívható hívószámon érhető el.

(2) A bejelentés megkezdésekor a bejelentőt nyilatkoztatni kell arról, hogy korábban tett-e már bejelentést.

(3) Ha a bejelentő a (2) bekezdés alapján tett nyilatkozata szerint még nem tett bejelentést, a bejelentőt tájékoztatni kell

a) a bejelentésről készített hangfelvétel megőrzésének tényéről és határidejéről, valamint

b) arról, hogy a hangfelvételt a közigazgatási hatósági vagy a bírósági eljárás szabályai alapján bizonyítékként lehet felhasználni.

(4) Azonos munkáltató tekintetében a korábbi regisztrációs szám alapján is lehet újabb bejelentést tenni, illetve a korábbi bejelentést módosítani. E lehetőségről a bejelentőt – a (2) bekezdés szerinti nyilatkoztatást, illetve a (3) bekezdés szerinti tájékoztatást követően – tájékoztatni kell.

(5) Az elektronikus közszolgáltatásról szóló 2009. évi LX. törvény 2. § j) pontja szerinti, a központi elektronikus szolgáltató rendszerben működő központi ügyfélszolgálat (a továbbiakban: ügyfélszolgálat) felveszi a bejelentőnek az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2009. évi CLII. törvény (a továbbiakban: Eftv.) 12. § (3) bekezdésében meghatározott adatait, ha a bejelentő

a) tett már bejelentést, de újabb bejelentését nem korábbi regisztrációs szám alapján teszi meg, vagy

b) regisztrációs szám alapján teszi meg a bejelentést, de a regisztrációs szám alapján azonosított korábbi bejelentést nem ő tette.

2. § (1) Az ügyfélszolgálat az állami adóhatóság által rendelkezésére bocsátott elektronikus űrlapon rögzíti az Eftv. 12. § (1) bekezdésében meghatározott adatokat, és tájékoztatja a bejelentőt a bejelentés regisztrációs számáról, majd a telefonbeszélgetés lezárását követően – ha erre a bejelentő oldalán lehetőség van – rövid szöveges üzenetben is megküldi a regisztrációs számot.

(2) Az 1. § (4) bekezdésben meghatározott esetben az ügyfélszolgálat az (1) bekezdés alkalmazásával jár el azzal az eltéréssel, hogy az állami adóhatóság által rendelkezésre bocsátott elektronikus űrlapon csak a megadott regisztrációs szám alapján azonosított korábbi bejelentésben közölt adatoktól eltérő adatokat rögzíti. A bejelentő által meg nem adott adatokat az ügyfélszolgálat azzal a bejelentéssel azonos tartalommal rögzíti, amely alapján a regisztrációs számot előállították.

3. § Az ügyfélszolgálat hivatali kapun keresztül haladéktalanul továbbítja az elkészített elektronikus dokumentumot az állami adóhatóság részére. Az állami adóhatóság az elektronikus dokumentum hozzá történő megérkezéséről visszaigazolást küld az ügyfélszolgálat számára.

4. § (1) Az ügyfélszolgálat a nála létrejövő adatállományokat – beleértve a digitális hangfelvételt is – titkosított fájlrendszerben menti, és kizárólag védett környezetben tárolja. Az adatok törlése azok különleges mintákkal történő felülírásával történik.

(2) Az ügyfélszolgálat a hangfelvétel törlésével egyidejűleg törli a hangfelvétel alapján rögzített adatokat.

5. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2010. április 1-jén lép hatályba.

(2) A 8. és 9. § 2011. január 1-jén lép hatályba.

6. §2 (1) A foglalkozás-egészségügyi szolgálatról szóló 89/1995. (VII. 14.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Feszr.) a következő 3. §-sal egészül ki:

3. § (1) Azok a munkáltatók, amelyek nem tartanak fenn szolgálatot, továbbá a regionális munkaügyi központok, a települési önkormányzatok és a szakképző intézmények a jogszabályban meghatározott feladatok elvégzése ellenében – a díj mértékére vonatkozó jogszabályi előírás vagy a szolgáltatást nyújtóval kötött eltérő megállapodásuk hiányában – az 1. mellékletben meghatározott ajánlott térítési díjat fizetik a szolgáltatást nyújtónak.
(2) A foglalkoztathatósági szakvéleményezés díjtételét a térítési díj ellenében igénybe vehető egyes egészségügyi szolgáltatások térítési díjáról szóló jogszabály határozza meg.”

7. §3 A térítési díj ellenében igénybe vehető egyes egészségügyi szolgáltatások térítési díjáról szóló 284/1997. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. számú melléklete a következő 15. ponttal egészül ki:

„15. A foglalkoztathatóság szakvéleményezése 3000 Ft/fő/eset.”

8. §4 A közmunkaprogramok támogatási rendjéről szóló 49/1999. (III. 26.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésének d) pontjában a „gazdálkodó szervezetek” szövegrész helyébe a „vállalkozások” szöveg lép.

9. §5 A munkavédelmi hatósági feladatokat ellátó egyes szervek kijelöléséről szóló 230/2008. (IX. 12.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében a „gazdálkodó szervezetek” szövegrész helyébe a „vállalkozások” szöveg lép.

10. §6 Az elektronikus közszolgáltatásról és annak igénybevételéről szóló 225/2009. (X. 14.) Korm. rendelet a „Központi ügyfélszolgálat” alcímben a következő 12/A. §-sal egészül ki:

12/A. § A központi ügyfélszolgálat jogszabály által meghatározott feladatai ellátása érdekében a 12. § (2) bekezdésében meghatározotton túl további helyi díjazású tarifával hívható hívószámot határozhat meg.”

11. §7 (1) Hatályát veszti a Feszr. 2. § (6) bekezdése, valamint 1. melléklete 1.1.2 pont 4. alpontja.

(2) Hatályát veszti az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról és a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 362/2006. (XII. 28.) Korm. rendelet 8. § (1) bekezdés c) pont ca) alpontjában a „ , munkaegészségügy” szövegrész.

(3) A 6–10. §, valamint ez a § 2011. január 2-án hatályát veszti.

1

A rendeletet a 223/2010. (VII. 30.) Korm. rendelet 8. § a) pontja hatályon kívül helyezte 2010. augusztus 1. napjával.

2

A 6. §-t a 11. § (3) bekezdése hatályon kívül helyezte 2011. január 2. napjával.

3

A 7. §-t a 11. § (3) bekezdése hatályon kívül helyezte 2011. január 2. napjával.

4

A 8. §-t a 11. § (3) bekezdése hatályon kívül helyezte 2011. január 2. napjával.

5

A 9. §-t a 11. § (3) bekezdése hatályon kívül helyezte 2011. január 2. napjával.

6

A 10. §-t a 11. § (3) bekezdése hatályon kívül helyezte 2011. január 2. napjával.

7

A 11. §-t a 11. § (3) bekezdése hatályon kívül helyezte 2011. január 2. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére