• Tartalom

2010. évi IX. törvény

2010. évi IX. törvény

az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény módosításáról1

2010.03.12.

1. § Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény (a továbbiakban: Éltv.) a következő 8/B. §-sal egészül ki:

8/B. § (1) Ionizáló energiával kezelt élelmiszert a Magyar Köztársaság területén első alkalommal forgalomba hozni az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv engedélyével lehet.
(2) Az (1) bekezdést nem kell alkalmazni az Európai Unió valamely tagállamában (a továbbiakban: tagállam) vagy az Európai Gazdasági térség valamely szerződő államában jogszerűen forgalomba hozott termékre.
(3) Élelmiszernek ionizáló energiával történő kezelését az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv engedélyével rendelkező élelmiszer-vállalkozás végezheti.”

2. § Az Éltv. 16. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) Az állatgyógyászati készítmény forgalomba hozója az e törvény végrehajtására kiadott jogszabályban meghatározott tartalmú nyilvántartást köteles vezetni, amely a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló törvény hatálya alá tartozó adatkörben tartalmazza az állatgyógyászati készítmény beszállítójának és vevőjének nevét és címét.”

3. § Az Éltv. 23. § (1) és (2) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az Európai Unió általános hatályú, közvetlenül alkalmazandó jogi aktusában meghatározott esetekben, továbbá az e törvény végrehajtására kiadott jogszabályban – az emberi vagy állati egészség védelme céljából – előírt esetekben az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv engedélye szükséges az élelmiszer- vagy takarmánylétesítmény működtetéséhez, illetve az élelmiszer- vagy takarmányvállalkozási tevékenység folytatásához.
(2) Az e törvény végrehajtására kiadott jogszabályban meghatározott – az (1) bekezdés hatálya alá nem tartozó – esetekben az élelmiszer-, illetve a takarmányvállalkozás köteles az élelmiszer- vagy takarmányvállalkozási tevékenység folytatására irányuló szándékát az élelmiszerlánc-felügyeleti szervnek bejelenteni.”

4. § Az Éltv. 32. §-a (1) bekezdésének b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv általános szervezési, irányítási, felügyeleti feladatkörében]

b) gondoskodik az élelmiszerlánc területén az iskolarendszeren kívüli hatósági jellegű képzések és vizsgáztatás szervezéséről, illetve végzéséről, továbbá az élelmiszerlánc-felügyeleti feladatok egységes végrehajtásához szükséges szakmai továbbképzésekről, valamint a hatósági szakemberek képzéséről, részt vesz az élelmiszerlánccal kapcsolatos kutatásban;”

5. § Az Éltv. 34. §-a (1) bekezdésének g)–i) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Állat-egészségügyi feladatainak keretében az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv az e törvény végrehajtására kiadott jogszabályban, valamint az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogi aktusaiban foglaltak szerint engedélyezi]

g) az állatgyógyászati készítmények és hatóanyagaik üzemi méretű előállítását, egyes állatgyógyászati termékek gyakorlati kipróbálását;
h) egyes állatgyógyászati termékek első forgalomba hozatalát, országba történő behozatalát; valamint
i) az állatgyógyászati termékekkel végzett forgalomba hozatali tevékenységet.”

6. § Az Élt. 35. §-a (1) és (2) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Élelmiszer-biztonsági feladatainak keretében az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv az e törvény végrehajtására kiadott jogszabályban, valamint az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogi aktusaiban foglaltak szerint engedélyezi a 23. § (1) bekezdése szerint engedélyköteles élelmiszer- vagy takarmányvállalkozási tevékenységet, illetve élelmiszer- vagy takarmánylétesítményt.
(2) Élelmiszer-biztonsági feladatainak keretében az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv nyilvántartásba veszi az engedéllyel rendelkező vagy bejelentett élelmiszer- vagy takarmányvállalkozásokat, illetve az engedélyezett vagy bejelentett élelmiszer- vagy takarmányvállalkozási létesítményeket.”

7. § Az Éltv. 38. §-a (1) bekezdésének o) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv az élelmiszerlánc hatósági felügyeletével kapcsolatos feladatainak ellátása érdekében az e törvény végrehajtására kiadott jogszabályban meghatározottak szerint nyilvántartást vezet]

o) az engedélyezett állatgyógyászati termékekről, az engedélyezett mikrochipekről;”

8. § Az Éltv. 40. §-ának (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) Az állatgyógyászati termék laboratóriumon kívüli gyakorlati kipróbálásának, gyártásának, ideiglenes jellegű felhasználásának, valamint az állatgyógyászati készítmények hatóanyaga gyártásának engedélyezéséről és az engedély módosításáról, a rendszeres gyógyszerbiztonsági jelentések értékeléséről szóló döntést kilencven napon belül, az állatgyógyászati termék és az állatgyógyászati készítmény forgalomba hozatalának engedélyezéséről és megújításáról szóló döntést kétszáztíz napon belül kell meghozni.”

9. § Az Éltv. 51. §-a (3) bekezdésének e) és f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Állatbetegség megelőzése, megállapítása, továbbterjedésének megakadályozása, kártételének csökkentése, felszámolása érdekében, továbbá a betegség természetéhez és elterjedtségéhez mérten, az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv az e törvény végrehajtására kiadott jogszabályban, valamint az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogi aktusaiban meghatározott esetekben az alábbi állat-járványügyi intézkedéseket rendelheti el a veszély elhárításához szükséges mértékben és ideig:]

e) védőkörzet;
f) megfigyelési körzet;”

10. § Az Éltv. 76. §-ának (2) bekezdése a következő 40–42. ponttal egészül ki:

[Felhatalmazást kap a miniszter arra, hogy rendeletben állapítsa meg]

„40. az élelmiszer-vállalkozás működéséhez szükséges szakképesítéseket;
41. az élelmiszerlánc területén alkalmazott iskolarendszeren kívüli hatósági jellegű képzések és vizsgáztatás részletes szabályait;
42. az élelmiszerek ionizáló energiával való kezelésének feltételeit és szabályait.”

11. § Az Éltv. 77. §-ának (2) bekezdése a következő l) és m) ponttal egészül ki:

[Ez a törvény – a végrehajtására kiadott jogszabályokkal együtt – a következő uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:]

l) az Európai Parlament és a Tanács 1999/2/EK irányelve (1999. február 22.) az ionizáló sugárzással kezelt élelmiszerekre és élelmiszer-összetevőkre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről;
m) az Európai Parlament és a Tanács 1999/3/EK irányelve (1999. február 22.) az ionizáló sugárzással kezelt élelmiszerek és élelmiszer-összetevők közösségi listájának megállapításáról.”

12. § (1) Ez a törvény a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba azzal, hogy rendelkezéseit a hatálybalépését követően indult közigazgatási eljárásokban kell alkalmazni.

(2) Az Éltv.

a) 27. §-ának (5) bekezdésében az „adhatja ki” szövegrész helyébe a „ , vagy tanúsító szervezet hiányában az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv adja ki” szövegrész;

b) 34. §-a (2) bekezdésének h) pontjában a „készítmények” szövegrész helyébe a „termékek” szövegrész;

c) 38. §-a (1) bekezdésének l) pontjában a „készítményt” szövegrész helyébe a „terméket” szövegrész;

d) 55. §-a (1) bekezdésének a) pontjában az „időpontját követően elhullott” szövegrész helyébe az „időpontját követően vagy járványügyi intézkedés következtében elhullott” szövegrész;

e) 76. §-a (2) bekezdésének 10. pontjában a „növényben, növényi termékben” szövegrész helyébe a „növényi és állati eredetű élelmiszerekben és takarmányokban, illetve azok felületén” szövegrész, 19. pontjában az „állat-járványügyi és higiéniai” szövegrész helyébe az „állat-egészségügyi” szövegrész, 20. pontjában az „állat-egészségügyi védelmének” szövegrész helyébe az „állat-egészségügyi védelmének, állatbetegségektől való mentesítésének” szövegrész, 24. pontjában a „törzskönyvezésére, forgalomba hozatalára” szövegrész helyébe a „törzskönyvezésére, gyakorlati kipróbálására, forgalomba hozatalára” szövegrész

lép.

(3) A vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény 81. §-ának (2) bekezdésében az „a Kormány által rendeletben kijelölt szervtől” szövegrész helyébe az „a károkozás helye szerint illetékes települési önkormányzat jegyzőjétől (a továbbiakban: jegyző)” szövegrész, (3) és (6)–(7) bekezdésében az „az eljáró hatóság” szövegrész helyébe az „a jegyző” szövegrész, (5) bekezdésében az „az eljáró hatóságnak” szövegrész helyébe az „a jegyzőnek” szövegrész, az „Az eljáró hatóság” szövegrész helyébe az „A jegyző” szövegrész, 81/A. §-ának kc) alpontjában és l) pontjában az „az eljáró hatóság” szövegrész helyébe az „a jegyző” szövegrész, 100. §-a (1) bekezdése c) pontjának 26. alpontjában a „vadgazdálkodási-vadászati” szövegrész helyébe „vadgazdálkodási-vadászati, valamint vadhúsvizsgálói” szövegrész lép.

(4) Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 48. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Nemzeti Civil Alapprogramról szóló törvény szerinti azon civil szervezeteket, amelyek tevékenysége az állatok védelmére irányul, az állatvédelmi jogszabályok megsértése miatt általuk kezdeményezett hatósági eljárásokban az ügyfél jogállása illeti meg.”

(5) Hatályát veszti az Éltv. 34. § (1) bekezdése f) pontjának „és az állatgyógyászati készítmények” szövegrésze, az Éltv. 38. §-a (1) bekezdése k) pontjának „az élelmiszer-szállító és” szövegrésze, valamint a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény 38. §-a (3) bekezdésének b) pontjában a „túlszaporodása” szövegrésze, 57. §-a (1) bekezdésének harmadik mondata, 64. §-a (1) bekezdésének d) pontjában a „ , vagy a vadászíjtartási engedélyt” szövegrésze, 65. §-a (1) bekezdésének a) pontjában a „vagy vadászíj” szövegrésze.

(6) E törvény a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

13. § Ez a törvény az Európai Parlament és a Tanács 1999. február 22-i, az ionizáló sugárzással kezelt élelmiszerekre és élelmiszer-összetevőkre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló 1999/2/EK irányelvének, valamint az Európai Parlament és a Tanács 1999. február 22-i, az ionizáló sugárzással kezelt élelmiszerek és élelmiszer-összetevők közösségi listájának megállapításáról szóló 1999/3/EK irányelvének való megfelelést szolgálja.

1

A törvényt az Országgyűlés a 2010. február 15-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2010. február 25. A törvény a 12. § (6) bekezdése alapján hatályát vesztette 2010. március 13. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére