• Tartalom

9/2010. (I. 21.) NFGM rendelet

9/2010. (I. 21.) NFGM rendelet

a Környezet és Energia Operatív Program prioritásaira rendelt források felhasználásának részletes szabályairól és egyes támogatási jogcímeiről1

2010.01.24.

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 124. § (9) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló 2008. évi CII. törvény 51. § (6) bekezdésében, valamint a nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter feladat- és hatásköréről szóló 134/2008. (V. 14.) Korm. rendelet 1. § h) pontjában megállapított feladatkörömben eljárva – a pénzügyminiszter feladat- és hatásköréről szóló 169/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) pontjában megállapított feladatkörében eljáró pénzügyminiszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

A rendelet hatálya

1. § (1) E rendelet hatálya a Környezet és Energia Operatív Program előirányzatából nyújtott, az Európai Unió működéséről szóló Szerződés (a továbbiakban: EUMSZ) 107. cikk (1) bekezdésének hatálya alá tartozó támogatások felhasználására, kezelésére és működtetésére terjed ki.

(2) E rendelet hatálya alá tartozó előirányzatokból állami támogatás – pályázati konstrukció tartalmától függően – a Magyarországon székhellyel, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező jogi személyiségű vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok, egyéni vállalkozók, valamint szövetkezetek, továbbá költségvetési szerv és jogi személyiséggel rendelkező intézménye, helyi önkormányzatok és azok jogi személyiséggel rendelkező társulásai, valamint jogi személyiségű nonprofit szervezet részére nyújtható.

Értelmező rendelkezések

2. § E rendelet alkalmazásában

1. állami támogatás: az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése szerinti támogatás és az Európai Közösséget létrehozó Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 85/2004. (IV. 19.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 85/2004. (IV. 19.) Korm. rendelet] 1. § 5. pontja szerinti csekély összegű támogatás, továbbá a 85/2004. (IV. 19.) Korm. rendelet IV/A. Fejezete szerinti, pénzügyi válság kapcsán nyújtandó átmeneti támogatás,

2. általános csoportmentességi rendelet: az Európai Közösséget létrehozó Szerződés 87. és 88. cikke alkalmazásában a támogatások bizonyos fajtáinak a közös piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról szóló, 2008. augusztus 6-i 800/2008/EK bizottsági rendelet,

3. beruházási támogatás: az általános csoportmentességi rendelet 2. cikk 17. pontja szerinti támogatás,

4. bérköltség: az általános csoportmentességi rendelet 2. cikk 15. pontjában meghatározott költség,

5. diszkont kamatláb: a 85/2004. (IV. 19.) Korm. rendelet 1. § 36. pontjában meghatározott kamatláb,

6. halászathoz és akvakultúrához kapcsolódó tevékenység: a halászati és akvakultúra-termékek piacának közös szervezéséről szóló, 1999. december 17-i 104/2000/EK tanácsi rendelet szerinti halászati és akvakultúra tevékenységet szolgáló beruházásokhoz, továbbá halászati termékek feldolgozását és forgalmazását szolgáló beruházáshoz kapcsolódó tevékenység,

7. harmadik feles finanszírozás: olyan beruházás-finanszírozási eszköz, melynek alkalmazása esetén a létesítmény tulajdonosa vagy vagyonkezelője részére egy állami támogatásban részesülő, a létesítmény tulajdonosától és vagyonkezelőjétől gazdálkodásában és tulajdonviszonyai szerint független gazdálkodó szervezet beruházást tervez, finanszíroz és hajt végre, azzal, hogy a beruházás támogatással csökkentett árát a tulajdonos vagy vagyonkezelő a gazdasági társaság számára a beruházás befejezését követően fokozatosan fizeti vissza,

8. immateriális javak: az általános csoportmentességi rendelet 2. cikk 11. pontjában meghatározott javak,

9. kis- és középvállalkozás: az általános csoportmentességi rendelet 2. cikk 7. pontja szerinti vállalkozás,

10. környezetbarát termék, illetve technológia: a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 86. § (1) bekezdése szerinti termék vagy technológia, amely a hagyományos, azonos vagy hasonló funkciójú termékeknél és technológiáknál bizonyítottan kisebb környezet-igénybevételt, illetve környezetterhelést okoz,

11. közösségi szabvány: az általános csoportmentességi rendelet 17. cikk 3. pontjában meghatározott szabvány,

12. környezetvédelmi támogatások: az általános csoportmentességi rendelet 4. szakasza szerinti támogatások,

13. közszolgáltatás: a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény rendelkezései alapján, közüzemi szolgáltatási szerződés keretében nyújtott távhőszolgáltatás és a távhőszolgáltató által engedélyes távhőtermelőként e célra végzett távhőtermelés,

14. közvetlenül a beruházási projekt által teremtett munkahelyek: az általános csoportmentességi rendelet 2. cikk 14. pontjában meghatározott munkahelyek,

15. létesítmény felvásárlása: egy létesítményhez közvetlenül kapcsolódó tárgyi eszközök és immateriális javak megvásárlása, amennyiben a létesítmény bezárásra került vagy – amennyiben nem vásárolják meg – bezárásra került volna, és a felvásárló kedvezményezett nem kapcsolt vállalkozása a létesítmény tulajdonosának, kivéve, ha a kisvállalkozás az eredeti tulajdonos(ok) családja vagy korábbi munkavállalók általi jogutódlással szűnik meg, figyelembe véve, hogy egy vállalkozásban történő részesedésszerzés önmagában nem minősül beruházásnak,

16. mezőgazdasági termék: az általános csoportmentességi rendelet 2. cikk 22. pontjában meghatározott termék,

17. nagyberuházás: az általános csoportmentességi rendelet 2. cikk 12. pontjában meghatározott beruházás,

18. nagyvállalkozások: az általános csoportmentességi rendelet 2. cikk 8. pontjában meghatározott vállalkozások,

19. nehéz helyzetben lévő vállalkozás: a 85/2004. (IV. 19.) Korm. rendelet 8. számú mellékletében meghatározott feltételeket teljesítő vállalkozás,

20. saját forrás: a kedvezményezett által a fejlesztési programhoz igénybe vett, állami támogatásnak nem minősülő forrás,

21. támogatási intenzitás: a 85/2004. (IV. 19.) Korm. rendelet 1. § 24. pontjában meghatározott intenzitás,

22. támogatástartalom: a kedvezményezett számára nyújtott állami támogatásnak a 85/2004. (IV. 19.) Korm. rendelet 2. számú mellékletében foglalt módszertan alapján kiszámolt értéke,

23. támogató: a támogatásra javasolt projekt tekintetében döntéshozatalra jogosult, támogatást nyújtó szervezet,

24. tárgyi eszközök: az általános csoportmentességi rendelet 2. cikk 10. pontja szerinti, illetve környezetvédelmi támogatások esetében az általános csoportmentességi rendelet 17. cikk 12. pontja szerinti eszközök.

Az állami támogatások előirányzat szerinti felhasználásának jogcímei

3. § A Környezet és Energia Operatív Program forrásai állami támogatásokra az alábbi jogcímeken használhatók fel:

a) távfűtő rendszerek kialakítása és korszerűsítése,

b) vállalkozások érdekkörében megvalósítandó energetikai korszerűsítések az iparban, az energiaiparban és a szolgáltató szektorban,

c) harmadik feles finanszírozású energiatakarékossági beavatkozások,

d) a biomassza megújuló energiaforrásként való felhasználását célzó beruházások,

e) használt olaj, illetve zsiradékok energetikai alapanyagként történő hasznosítása,

f) növényi és állati eredetű anyagokból, illetve szennyvíztisztító telepeken képződő szennyvíziszapból biogáz, valamint depóniagáz közvetlen hőtermelés, közvetlen vagy kapcsolt villamosenergia-termelés céljából való termelése és felhasználása,

g) a hazai geotermikus potenciál kihasználására épülő hő-, illetve villamosenergia-előállítás és -felhasználás fejlesztése,

h) hőszivattyús rendszerek és passzív épületek fejlesztése,

i) napenergiát hasznosító rendszerek telepítése,

j) 5 MW teljesítmény alatti vízerőművek korszerűsítése, illetve létesítése,

k) szélenergiával történő villamosenergia-termelés fejlesztése,

l) közvilágítás energia-megtakarítást eredményező átalakítása, korszerűsítése,

m) bioüzemanyagok energetikai hasznosítását célzó fejlesztések,

n) projektelőkészítési és projektmenedzsment szolgáltatások igénybevétele,

o) környezetbarát termékek és szolgáltatások minősítő rendszereinek kialakítása, fejlesztése,

p) környezetbarát termékek és szolgáltatások logisztikájának, elérhetőségének fejlesztése,

q) környezetvédelmet elősegítő szolgáltatások fejlesztése, környezetbarát fogyasztási szokásokat népszerűsítő kampányok, rendezvények lebonyolítása,

r) települési szilárd hulladék, illetve annak egyes összetevői, állati eredetű, valamint építési-bontási hulladékok kezelése,

s) környezetvédelmi szempontú épületfejlesztések, átalakítások,

t) részben vagy egészben bioüzemanyaggal működő járművek beszerzése,

u) bioetanol előállítása.

Az állami támogatások formái

4. § Az előirányzat forrásaiból a 3. §-ban meghatározott jogcímek alapján támogatásban részesíthető jogalanyok részére nyújtható támogatási formák:

a) a pályázó működési támogatásának nem minősülő visszafizetési kötelezettség nélküli végleges juttatás (a továbbiakban: vissza nem térítendő támogatás),

b) a pályázóknak nyújtott visszatérítendő támogatás.

Állami támogatási kategóriák

5. § (1) A 3. §-ban megjelölt jogcímek alapján a következő kategóriájú állami támogatás nyújtható:

a) a 3. § alapján csekély összegű támogatás, amelyre a 6. §-ban, valamint a Szerződés 87. és 88. cikkének a de minimis támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2006. december 15-i 1998/2006/EK bizottsági rendeletben (a továbbiakban: de minimis rendelet) foglaltak irányadók,

b) a 3. § alapján átmeneti támogatás, amelyre a 7. és 8. §-ban, valamint a 85/2004. (IV. 19.) Korm. rendelet IV/A. Fejezetében foglaltak az irányadók,

c) a 3. § a)–m), o), p), r) és u) pontjaiban megjelölt jogcímek alapján regionális beruházási és foglalkoztatási támogatás (a továbbiakban: regionális beruházási támogatás), amelyre a 9–13. §-ban, valamint az általános csoportmentességi rendelet 13. cikkében foglaltak az irányadók,

d) a 3. § a)–m) pontjaiban megjelölt jogcímek alapján a közösségi környezetvédelmi szabványok túlteljesítését, illetve közösségi szabványok hiányában a környezetvédelem szintjének emelését lehetővé tevő beruházási támogatás, amelyre a 9–10. §-ban és a 14. §-ban, valamint az általános csoportmentességi rendelet 18. cikkében foglaltak az irányadók,

e) a 3. § m) pontjában megjelölt jogcím alapján a közösségi szabványok túlteljesítését, illetve közösségi szabványok hiányában a környezetvédelem szintjének emelését lehetővé tevő, új szállítóeszközök beszerzéshez nyújtott támogatás, amelyre a 9–10. §-ban és a 15. §-ban, valamint az általános csoportmentességi rendelet 19. cikkében foglaltak az irányadók,

f) a 3. § a)–m) és o) pontjaiban megjelölt jogcímek alapján a kis- és középvállalkozások jövőbeni közösségi szabványokhoz idő előtt történő alkalmazkodásához nyújtott támogatás, amelyre a 9–10. §-ban és a 16. §-ban, valamint az általános csoportmentességi rendelet 20. cikkében foglaltak az irányadók,

g) a 3. § a)–m), o), p) és r) pontjaiban megjelölt jogcímek alapján energia-megtakarítási intézkedésekhez nyújtott környezetvédelmi beruházási támogatás, amelyre a 9–10. §-ban és a 17. §-ban, valamint az általános csoportmentességi rendelet 21. cikkében foglaltak az irányadók,

h) a 3. § a)–b), d–g), m) és r) pontjaiban megjelölt jogcímek alapján nagy hatásfokú kapcsolt energiatermelésbe történő beruházáshoz nyújtott környezetvédelmi támogatás, amelyre a 9–10. §-ban és a 18. §-ban, valamint az általános csoportmentességi rendelet 22. cikkében foglaltak az irányadók,

i) a 3. § a)–m), r), s) és u) pontjaiban megjelölt jogcímek alapján megújuló energiaforrásokból származó energia előmozdítására irányuló környezetvédelmi beruházási támogatás, amelyre a 9–10. §-ban és a 19. §-ban, valamint az általános csoportmentességi rendelet 23. cikkében foglaltak az irányadók,

j) a 3. § a) pontja alapján közszolgáltatások ellentételezésére nyújtott támogatás, amelyre a 20. §-ban, a 85/2004. (IV. 19.) Korm. rendelet VIII. Fejezetében, valamint az EK Szerződés 86. Cikke (2) bekezdésének az általános gazdasági érdekű szolgáltatások működtetésével megbízott vállalkozásoknak közszolgáltatással járó ellentételezés formájában megítélt állami támogatásokra történő alkalmazásáról szóló, 2005. november 28-i 2005/842/EK bizottsági határozatban foglaltak az irányadók.

(2) Az (1) bekezdés c)–i) pontjai szerinti, az általános csoportmentességi rendelet hatálya alá tartozó támogatási jogcímen nyújtott támogatás különböző elszámolható költségek esetében halmozható más, az általános csoportmentességi rendelet hatálya alá tartozó támogatási jogcímen nyújtott támogatással. Azonos vagy részben azonos elszámolható költségek esetében az általános csoportmentességi rendelet hatálya alá tartozó támogatási jogcímen nyújtott támogatás abban az esetben halmozható más, az általános csoportmentességi rendelet hatálya alá tartozó támogatási jogcímen nyújtott támogatással, illetve csekély összegű támogatással, vagy átmeneti támogatással, ha az nem vezet az általános csoportmentességi rendelet szerinti legmagasabb támogatási intenzitás, illetve támogatási összeg túllépéséhez.

(3) E rendelet alapján nyújtott támogatási intenzitás felső határát a támogatott projekthez nyújtott állami támogatás teljes összegére kell alkalmazni, függetlenül attól, hogy a támogatást helyi, országos vagy közösségi forrásból finanszírozzák-e.

A csekély összegű támogatás szabályai

6. § (1) A csekély összegű támogatás odaítélésének feltétele, hogy a kedvezményezett nyilatkozik az előző három pénzügyi évben általa igénybe vett csekély összegű támogatások támogatástartalmáról.

(2) A több részletben fizetendő támogatást az odaítélése időpontjában érvényes értékre kell diszkontálni.

(3) Minden egyes új csekély összegű támogatás odaítélésekor az adott pénzügyi évben, valamint az előző két pénzügyi év alatt odaítélt csekély összegű támogatás teljes összegét figyelembe kell venni.

(4) A támogatást nyújtó köteles írásban tájékoztatni a kedvezményezettet a pályázati felhívásban, illetve a támogatási szerződésben arról, hogy csekély összegű támogatásban részesül. A tájékoztatásnak kifejezetten utalnia kell a de minimis rendeletre, hivatkozva annak pontos címére és az Európai Közösség Hivatalos Lapjában való kihirdetésére, valamint meg kell határoznia a támogatás pontos összegét támogatástartalomban kifejezve.

(5) Nem nyújtható támogatás az 5. § (1) bekezdés a) pontja alapján

a) a halászathoz és akvakultúrához kapcsolódó tevékenységet végző vállalkozásnak,

b) az EUMSZ I. mellékletében felsorolt mezőgazdasági termékek elsődleges termelésével foglalkozó vállalkozásnak,

c) az EUMSZ I. mellékletében felsorolt mezőgazdasági termékek feldolgozásában és forgalmazásában tevékeny vállalkozásnak, ha

ca) a támogatás összege az elsődleges termelőktől beszerzett vagy az érintett vállalkozások által forgalmazott ilyen termékek ára vagy mennyisége alapján kerül rögzítésre,

cb) a támogatás az elsődleges termelőknek történő teljes vagy részleges továbbítástól függ,

d) harmadik országokba vagy tagállamokba irányuló exporttal kapcsolatos tevékenységek támogatása, nevezetesen az exportált mennyiségekhez közvetlenül kapcsolódó támogatás; értékesítési hálózat kialakításával és működtetésével vagy exporttevékenységgel összefüggésben felmerülő egyéb folyó kiadásokkal kapcsolatos támogatás,

e) az import áruk helyett hazai áru használatától függő támogatás,

f) a szénipar részére nyújtott állami támogatásról szóló, 2002. július 23-i 1407/2002/EK tanácsi rendelet értelmében a szénágazatban tevékenységet folytató vállalkozásnak,

g) a teherszállító járművek megvásárlására a kereskedelmi fuvarozás terén működő vállalkozás számára,

h) nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak.

(6) Egy vállalkozásnak bármely forrásból, csekély összegű támogatási jogcímen odaítélt támogatás támogatástartalma – három pénzügyi év vonatkozásában – nem haladhatja meg a 200 000 eurónak, a közúti szállítási ágazatban a 100 000 eurónak megfelelő forintösszeget.

Az átmeneti támogatásokra vonatkozó szabályok

7. § (1) Az átmeneti támogatásként nyújtott összes támogatás támogatástartalma vállalkozásonként nem haladhatja meg az ötszázezer eurónak megfelelő forintösszeget, figyelemmel a (2) bekezdésben foglaltakra.

(2) A több részletben fizetendő támogatást az odaítélése időpontjában érvényes értékre kell diszkontálni.

(3) Egy vállalkozásnak 2008. január 1-je és 2010. december 31-e között odaítélt átmeneti támogatás és csekély összegű támogatás támogatástartalma együttesen nem haladhatja meg az ötszázezer eurónak megfelelő forintösszeget.

(4) Azonos elszámolható költségek tekintetében az átmeneti támogatás nem halmozható csekély összegű támogatással.

(5) Azonos elszámolható költségek tekintetében az átmeneti támogatás nem halmozható állami támogatással, ha az ilyen jellegű kumuláció olyan támogatási intenzitást eredményezne, amely túllépi az adott állami támogatásra vonatkozóan rögzített támogatási intenzitást.

8. § (1) Átmeneti támogatás nem nyújtható:

a) a halászathoz és akvakultúrához kapcsolódó tevékenységet végző vállalkozásnak,

b) az EUMSZ I. mellékletében meghatározott mezőgazdasági termékek elsődleges termelésével foglalkozó vállalkozásnak,

c) az EUMSZ I. mellékletében meghatározott mezőgazdasági termékek feldolgozásában és forgalmazásában tevékeny vállalkozásnak

ca) ha a támogatás összege az elsődleges termelőktől beszerzett vagy az érintett vállalkozások által forgalmazott ilyen termékek ára vagy mennyisége alapján kerül rögzítésre,

cb) ha a támogatás az elsődleges termelőknek történő teljes vagy részleges továbbítástól függ,

d) harmadik országokba vagy tagállamokba irányuló exporttal kapcsolatos tevékenységekhez, ha a támogatás mértéke az exportált mennyiségekhez közvetlenül kapcsolódik, illetve értékesítési hálózat kialakításához és működtetéséhez vagy exporttevékenységgel összefüggésben felmerülő egyéb folyó kiadásokhoz kapcsolódik,

e) ha az átmeneti támogatás az importáruk helyett hazai áru használatától függ.

(2) Átmeneti támogatással csak olyan vállalkozás támogatható, amely 2008. július 1-jén nem minősült nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak.

(3) A támogatás nyújtását megelőzően a vállalkozás írásban tájékoztatja a támogatást nyújtót az átmeneti támogatás, illetve csekély összegű támogatás formájában 2008. január 1-jét követően neki odaítélt támogatásokról és a még el nem bírált támogatási kérelmeiről.

(4) A támogatást nyújtó kötelessége, hogy felhívja a kedvezményezett figyelmét arra, hogy pénzügyi válság kapcsán nyújtandó átmeneti támogatásban részesült, és egy vállalkozásnak 2008. január 1-je és 2010. december 31-e között odaítélt átmeneti támogatás és csekély összegű támogatás támogatástartalma együttesen nem haladhatja meg az ötszázezer eurónak megfelelő forintösszeget.

(5) A kedvezményezett köteles az átmeneti támogatáshoz kapcsolódó minden iratot az odaítélést követő 10. évig megőrizni, és a támogatást nyújtó felhívása esetén azokat bemutatni.

Az általános csoportmentességi rendelet hatálya alá tartozó támogatások igénybevételére vonatkozó általános feltételek

9. § (1) E rendelet alapján az általános csoportmentességi rendelet hatálya alá tartozó beruházási támogatás akkor ítélhető oda, ha a kedvezményezett még a beruházás megkezdése előtt a támogatás iránti kérelmét benyújtja a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (a továbbiakban: NFÜ) által akkreditált közreműködő szervezethez.

(2) Nagyvállalkozásoknak nyújtott egyedi támogatás esetében az (1) bekezdésen kívül a kedvezményezettek kötelesek bizonyítani, a közreműködő szervezet pedig ellenőrizni, hogy a támogatás segítségével

a) lényegesen megnövekszik a projekt mérete,

b) lényegesen kiszélesedik a tevékenység köre,

c) lényegesen növekszik a kedvezményezett által a projektre fordítandó összeg,

d) lényegesen felgyorsul a projekt végrehajtási üteme, vagy

e) regionális beruházási támogatás esetében a projekt a támogatás hiányában nem az érintett támogatott régióban valósulna meg.

Beruházási támogatásokra vonatkozó általános rendelkezések

10. § (1) Az immateriális javak költségként csak akkor számolhatóak el, ha

a) kizárólag a regionális támogatásban részesülő létesítményben használják fel,

b) amortizálható eszköznek minősülnek,

c) piaci feltételek mellett olyan társaságtól szerezték be, amely felett a kedvezményezettnek külön jogszabály szerinti sem közvetlen, sem közvetett befolyása nincs, és

d) a kedvezményezett immateriális javakként tartja nyilván azokat, a kedvezményezett tulajdonát képezik nagyvállalatok esetében legalább öt, kis- és középvállalkozások esetében legalább három éven keresztül.

(2) Nagyvállalkozások esetében az immateriális javak aránya nem haladhatja meg az elszámolható költségek 50%-át.

(3) Amennyiben a támogatás kiszámítása a bérköltségek alapján történik, a támogathatóság feltétele, hogy a munkahelyeket közvetlenül a beruházási projekt hozza létre, valamint a munkahelyeket a beruházás befejezésétől számított három éven belül létre kell hozni és a munkahelyeket legalább öt évig, kis- és középvállalkozások esetében három évig fenn kell tartani.

(4) Munkahelyteremtést szolgáló beruházás esetében a támogatás igénybevételének feltétele, hogy az újonnan létrehozott munkakörökben foglalkoztatott nettó munkavállalói létszám a kérelem (pályázat) benyújtását megelőző 12 hónap átlagában a kedvezményezett adott székhelyén, telephelyén, fióktelepén közvetlenül teljes munkaidőben alkalmazott személyek számához képest növekedjen. Az újonnan létrehozott munkakörök számának megállapításakor a részmunkaidős és az idénymunkás alkalmazottak a teljes munkaidőben alkalmazottak arányos törtrészének felelnek meg.

(5) A beruházási projektek megkezdésének időpontja

a) építési tevékenység támogatása esetén

aa) az építési naplóba történt első bejegyzés időpontja (építési naplóval igazolva),

ab) olyan építési jellegű munkák esetében, ahol építési napló vezetése nem kötelező, ott a kivitelezői szerződés alapján a kivitelező nyilatkozatában a munkálatok megkezdésére vonatkozóan megjelölt nap,

b) gép, berendezés, eszköz, anyag, termék, immateriális jószág beszerzés támogatása esetén az első beszerzett eszköz visszavonhatatlan megrendelését igazoló okmány kiállításának dátuma, megrendelés hiányában a szállításra megkötött szerződés létrejöttének napja,

c) szolgáltatás, egyéb tevékenység támogatása esetén, ha a szerződéskötést megelőzően megrendelésre kerül sor, ennek időpontja, illetve előzetes megrendelés hiányában a megvalósításra megkötött első szerződés létrejöttének napja,

d) fejlesztési célú pénzeszközök átadása esetén az első pénzátadás napja,

e) ingatlanvásárlás, földterület vásárlása esetén az adásvételi szerződés megkötésének dátuma,

f) közműfejlesztési hozzájárulás fizetése esetén annak a szolgáltató részére történő átutalása (a szolgáltatói szerződéssel, az átutalás tényét igazoló bank által cégszerűen aláírt, banki bankszámla kivonattal igazolva),

g) a kedvezményezett által végzett tevékenység esetén az első, nem projekt előkészítésnek minősülő tevékenység felmerülése.

Regionális beruházási támogatások célja, feltételei

11. § (1) E rendelet alapján regionális beruházási támogatás csak abban az esetben nyújtható, ha a beruházás az alábbi célt szolgálja:

a) tárgyi eszközbe vagy immateriális javakba történő beruházás, amely új létesítmény létrehozásához, meglévő létesítmény bővítéséhez, egy létesítmény termelésének további új termékekkel történő diverzifikációjához vagy egy meglévő létesítmény termelési folyamatának alapvető megváltoztatásához kapcsolódik, vagy

b) egy létesítményhez közvetlenül kapcsolódó befektetett eszközök beszerzése, amennyiben a létesítmény bezárásra került vagy bezárásra került volna, ha nem vásárolták volna fel és az eszközöket független beruházó vásárolja meg.

(2) A támogatási intenzitást százalékos formában kifejezve, a támogatástartalom és a tárgyi eszközökbe és immateriális javakba történő beruházás elszámolható költségeinek hányadosaként, illetve – közvetlenül a beruházási projekttel létrehozott munkahelyek esetén – a támogatástartalom és az új munkavállaló két éves becsült bérköltségének hányadosaként, vagy e fenti két módszer együttes alkalmazásával kell kiszámítani, feltéve, hogy a támogatás nem lépi túl a kétfajta számítás alkalmazásából eredő kedvezőbb értéket.

(3) Az egyes (azonos elszámolható költségekkel rendelkező) projektekhez nyújtható, támogatás intenzitása nem haladhatja meg a 85/2004. (IV. 19.) Korm. rendelet 30. § (1) bekezdésében meghatározott mértékeket.

(4) Nagyberuházás esetében a támogatási intenzitás a (3) bekezdés alapján meghatározott támogatási intenzitás

a) 100%-a, jelenértéken 50 millió eurónak megfelelő forintösszegig,

b) 50%-a, jelenértéken 50 és 100 millió eurónak megfelelő forintösszeg közötti részre,

c) 34%-a, a jelenértéken 100 millió eurónak megfelelő forintösszeg feletti részre.

(5) Ha a pályázó a pályázat benyújtásakor

a) kisvállalkozásnak minősül, akkor – szállítási ágazat és nagyberuházás kivételével – a támogatási intenzitás 20 százalékponttal,

b) középvállalkozásnak minősül, akkor – szállítási ágazat és nagyberuházás kivételével – 10 százalékponttal

növelt értéke a (3) bekezdésben meghatározott mértéknek.

(6) Amennyiben egy vállalkozás a kis- és középvállalkozásokba történő kockázati tőke-befektetések előmozdítását célzó állami támogatásokról szóló közösségi iránymutatás (HL C 194/02. 2006.08.18.) alapján részesül támogatásnak minősülő kockázati tőkejuttatásban, a tőkejuttatástól számított három éven belül – a nyújtott tőke összegéig – az adott vállalkozásnak e rendelet alapján megítélt beruházási támogatás intenzitását 20%-kal csökkenteni kell.

(7) A mezőgazdasági termékek feldolgozásához és forgalmazásához kapcsolódó beruházások esetében a maximális támogatási intenzitások a következők:

a) ha a kedvezményezett kis- és középvállalkozás, a támogatási intenzitás a nem a Közép-Magyarországi régióban megvalósuló projektek elszámolható költségeinek 50%-a, a Közép-Magyarországi régióban megvalósuló projektek elszámolható költségeinek pedig 40%-a lehet,

b) ha a kedvezményezett által az általános csoportmentességi rendelet I. mellékletének megfelelően számított foglalkoztatottak száma kevesebb, mint 750 fő és árbevétele kevesebb, mint 200 millió eurónak megfelelő forintösszeg, a támogatási intenzitás a nem a Közép-Magyarországi régióban megvalósuló projektek elszámolható költségeinek 25%-a, a Közép-Magyarországi régióban megvalósuló projektek elszámolható költségeinek pedig 20%-a lehet.

A regionális beruházás elszámolható költségei

12. § (1) A támogatást a tárgyi vagy immateriális beruházási költségek, illetve létesítmény felvásárlása esetén a felvásárlás költségei alapján kell kiszámítani.

(2) Elszámolható költségek:

a) a regionális beruházás célját szolgáló

aa) tárgyi eszköznek a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Sztv.) szerinti bekerülési értéke,

ab) tárgyi eszköz vételára létesítmény felvásárlásakor,

ac) immateriális javak közül a találmány, a szabadalom, a licenc és a know-how Sztv. szerinti bekerülési értéke, (a továbbiakban: támogatható immateriális javak),

ad) pénzügyi lízinggel kapcsolatos költségek,

ae) ingatlan bérletének költségei, vagy

b) a beruházás üzembe helyezését követő harmadik év végéig újonnan létrehozott munkakörökben foglalkoztatott munkavállalók – az Sztv. 79. §-a szerint elszámolható – személyi jellegű ráfordításának 24 havi összege, a munkakör létrehozásának napjától számítva.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott elszámolható költségek részletes felsorolását a pályázati dokumentáció tartalmazza. A pályázati dokumentáció az elszámolható költségek körét az (1)–(2) bekezdésben meghatározottaktól szűkebben is meghatározhatja.

(4) A támogatott projekt kapcsán beszerzett eszköznek újnak kell lennie, kivéve a felvásárlás esetét, vagy ha kis- és középvállalkozás részesül támogatásban. Felvásárlás vagy a kis- és középvállalkozás által vásárolt használt eszköz támogatása esetén az ügylet, vagy az eszköz vásárlása kizárólag piaci értéken történhet.

(5) A földterülettől és épülettől eltérő eszközök lízingjével kapcsolatos költségeket csak akkor lehet figyelembe venni, ha az pénzügyi lízing formájában valósul meg, és a szerződés tartalmazza az eszköznek a futamidő lejárta utáni megvásárlására vonatkozó kötelezettséget. Földterület és épületek bérlése esetén a beruházási projekt befejezésének várható időpontját követően a bérletnek nagyvállalatok esetében még legalább öt évig, míg kis- és középvállalkozások esetében három évig kell folytatódnia.

A regionális beruházási támogatás igénybevételének további szabályai

13. § (1) A támogatás akkor vehető igénybe, amennyiben a kedvezményezett kötelezettséget vállal arra, hogy a beruházást annak befejezésétől (üzembe helyezés időpontjától) számított legalább öt évig – kis- és középvállalkozások esetében legalább három évig – fenntartja (kötelező üzemeltetési időszak) az érintett régióban.

(2) Az (1) bekezdésben megfogalmazott követelmény nem akadályozza a gyors technológiai változások miatt a meghatározott fenntartási időszak alatt korszerűtlenné vált eszköz cseréjét, amennyiben a fenntartási időszak alatt a gazdasági tevékenység fenntartása az érintett régióban biztosított. A korszerűtlenné vált üzem, illetve eszköz és cseréjét követő fenntartási időszakban a kedvezményezett az üzem vagy a fejlesztés cseréjére támogatásban nem részesülhet.

(3) A támogatás akkor vehető igénybe, ha a kedvezményezett a tárgyi eszközök és az immateriális javak beszerzésekor, illetve felvásárlás esetén az elszámolható költségek legalább 25%-át saját forrásból biztosítja.

(4) Az elszámolható költséget szokásos piaci áron kell figyelembe venni, ha az a kedvezményezett és a vele kapcsolt vállalkozási viszonyban lévő személy között a szokásos piaci ártól eltérő áron kötött szerződés alapján merült fel.

(5) A beruházáshoz kapcsolódóan csak az annak megvalósításához feltétlenül szükséges ingatlan megvásárlásának költsége számolható el.

(6) A vissza nem térítendő támogatás igénybevételével beszerzett tárgyi eszközök a zárójegyzőkönyv felvételéig (a fenntartási időszak végéig) kizárólag a támogatási szerződésben és a pályázatban meghatározott céloknak megfelelően hasznosíthatók.

(7) Regionális beruházási támogatás nem nyújtható e rendelet alapján azon projektekhez, amelyek esetében (az előkészítő tanulmányok kivételével) a pályázati program közzététele előtt merültek fel költségek.

(8) Nem nyújtható támogatás továbbá az alábbi költségekre:

a) a szinten tartást szolgáló tárgyi eszközök bekerülési értéke, illetve vételára létesítmény felvásárlásakor;

b) a korábban már használatba vett olyan tárgyi eszköz bekerülési értéke, amelynek alapján a kedvezményezett, más gazdasági társaság vagy egyéni vállalkozó támogatást vett igénybe;

c) olyan tárgyi eszköz bekerülési értéke, amelyet a kedvezményezett csődeljárás vagy felszámolás alatt álló társaságtól szerzett be;

d) személygépkocsi bekerülési értéke;

e) szállítási ágazatban a szállító berendezések (gördülő eszközök) bekerülési értéke.

A vállalatok számára a közösségi környezetvédelmi szabványok túlteljesítését, illetve közösségi szabványok hiányában a környezetvédelem szintjének emelését lehetővé tevő környezetvédelmi beruházási támogatás

14. § (1) E rendelet alapján a vállalatok számára a közösségi környezetvédelmi szabványok túlteljesítését, illetve közösségi szabványok hiányában a környezetvédelem szintjének emelését lehetővé tevő beruházási támogatás akkor nyújtható, ha a beruházás

a) a közösségi szabványok túlteljesítése révén lehetővé teszi a kedvezményezett számára a tevékenységeiből eredő környezetvédelmi szint emelését, függetlenül az alkalmazandó közösségi szabványoknál szigorúbb kötelező nemzeti szabványok meglététől; vagy

b) lehetővé teszi a kedvezményezett számára a tevékenységeiből eredő környezetvédelmi szint emelését a közösségi szabványok hiányában.

(2) A támogatási intenzitás nem haladhatja meg az elszámolható költségek 35%-át.

(3) A (2) bekezdés szerinti támogatási intenzitás 20 százalékponttal növelhető a kisvállalkozásoknak, illetve 10 százalékponttal a középvállalkozásoknak nyújtott támogatások esetében.

(4) Nem nyújtható támogatás olyan beruházásra, amely a kedvezményezettnek a már elfogadott, de még hatályban nem lévő közösségi szabványoknak való megfelelését szolgálja.

(5) Az elszámolható költségek a vonatkozó közösségi szabványok által előírtnál magasabb környezetvédelmi szint eléréséhez szükséges többletköltségek, a működési előnyök és működési költségek figyelembevétele nélkül.

(6) Az (5) bekezdés alkalmazása szempontjából a beruházásnak a környezetvédelemhez közvetlenül kapcsolódó költségeit az alternatív helyzetből kiindulva kell meghatározni:

a) amennyiben a beruházás összköltségén belül a környezetvédelmi beruházás költsége egyszerűen meghatározható, a környezetvédelemhez szorosan kapcsolódó költség az elszámolható költség;

b) minden más esetben úgy kell megállapítani a beruházás többletköltségeit, hogy a beruházást össze kell hasonlítani az állami támogatás nélküli alternatív helyzettel; az alternatív helyzet egy, műszaki szempontból hasonló, alacsonyabb környezetvédelmi szintet képviselő beruházás (amely megfelel a kötelező közösségi szabványoknak, ha vannak ilyenek), amely hitelt érdemlően megvalósítható lenne támogatás nélkül (a továbbiakban: referencia-beruházás); a műszaki szempontból hasonló beruházás olyan beruházást jelent, amelynek termelőkapacitása és minden egyéb műszaki jellemzője azonos a beruházáséval (kivéve azon jellemzőket, amelyek közvetlenül a környezetvédelmi többletberuházáshoz kapcsolódnak); az ilyen referencia-beruházásnak továbbá üzletileg hiteles alternatívát kell jelentenie az értékelés tárgyát képező beruházáshoz képest.

(7) A támogatható beruházást

a) tárgyi eszközökbe,

b) immateriális javakba, vagy

c) tárgyi eszközökbe és immateriális javakba

történő beruházás formájában kell megvalósítani.

(8) A közösségi szabványok által előírt szintnél magasabb környezetvédelemi szint megvalósítását célzó beruházások esetében az alternatív helyzetet a következők szerint kell meghatározni:

a) ha a vállalkozás a közösségi szabványok hiányában elfogadott nemzeti szabványokhoz igazodik, az elszámolható költségek a nemzeti szabványok által előírt környezetvédelmi szint megvalósításához szükséges beruházási többletköltséget foglalják magukban,

b) ha a vállalkozás olyan nemzeti szabványokhoz igazodik vagy olyanokat teljesít túl, amelyek szigorúbbak a közösségi szabványoknál, vagy túlteljesítik a közösségi szabványokat, az elszámolható költségek a közösségi szabványok által előírt szintnél magasabb környezetvédelemi szint megvalósításához szükséges beruházási többletköltséget foglalják magukban azzal, hogy a közösségi szabványok által előírt környezetvédelmi szint megvalósításához szükséges beruházások költségei nem számolhatók el,

c) szabványok hiányában az elszámolható költségek azon beruházási költségek, amelyek szükségesek ahhoz, hogy magasabb környezetvédelmi szintet valósítsanak meg annál, mint amelyet a környezetvédelmi támogatás hiányában az érintett vállalkozás vagy vállalkozások elérnének.

(9) Más vállalkozás hulladékának gazdálkodásával kapcsolatos beruházásokhoz az (1)–(8) bekezdés alapján nem nyújtható támogatás.

A közösségi szabványok túlteljesítését, illetve közösségi szabványok hiányában a környezetvédelem szintjének emelését lehetővé tevő, új szállítóeszközök beszerzéséhez nyújtott környezetvédelmi beruházási támogatás

15. § (1) A közlekedési ágazatban tevékenykedő vállalkozások részére új szállítóeszközök beszerzéséhez beruházási támogatás a (2)–(4) bekezdésben foglaltak teljesülése esetén nyújtható.

(2) A támogatott beruházásnak eleget kell tennie a 14. § (1) bekezdésében rögzített feltételnek.

(3) Az elfogadott közösségi szabványoknak megfelelő közúti, vasúti, belvízi hajóutakon és tengeren történő szállítást szolgáló új járművek beszerzéséhez abban az esetben nyújtható támogatás, ha a beszerzés a közösségi szabványok hatálybalépése előtt történik, és kötelezővé válásukkor azok nem alkalmazhatók visszamenőleges hatállyal a már megvásárolt járművekre.

(4) A környezetvédelmi visszamenőleges műveletekhez támogatás abban az esetben nyújtható, ha a meglévő szállítási eszközöket a szállítási eszköz forgalomba helyezésekor még nem hatályos környezetvédelmi szabványoknak megfelelően átalakították, vagy ha e szállítási eszközökre nem vonatkoznak környezetvédelmi szabványok.

(5) A támogatási intenzitás nem haladhatja meg az elszámolható költségek 35%-át.

(6) A támogatási intenzitás kisvállalkozásoknak nyújtott támogatások esetében 20 százalékponttal, középvállalkozásoknak nyújtott támogatások esetében 10 százalékponttal növelhető.

(7) Az elszámolható költségek a közösségi szabványok által előírt környezetvédelmi szint meghaladását lehetővé tevő beruházási többletköltségek. Az elszámolható költségek kiszámításához a 14. § (6) és (7) bekezdésében rögzített módszert kell alkalmazni, a működési előnyöket és a működési költségeket pedig figyelmen kívül kell hagyni.

A kis- és középvállalkozások jövőbeni közösségi szabványokhoz idő előtt történő alkalmazkodáshoz nyújtott környezetvédelmi beruházási támogatás

16. § (1) Azok a környezetvédelmi beruházások, amelyek lehetővé teszik a kis- és középvállalkozások számára, hogy megfeleljenek a környezetvédelem szintjét emelő, de még nem hatályos új közösségi szabványoknak, a (2)–(4) bekezdésben foglalt feltételek szerint támogathatók.

(2) A közösségi szabvány elfogadása, valamint a beruházás végrehajtása és befejezése legalább egy évvel meg kell, hogy előzze a közösségi szabvány hatálybalépésének időpontját.

(3) A támogatási intenzitás a kisvállalkozások esetében nem haladhatja meg az elszámolható költségek 15%-át, a középvállalkozások esetében az elszámolható költségek 10%-át, ha a beruházás végrehajtása és a befejezése több mint három évvel a szabvány hatálybalépése előtt történik. A támogatási intenzitás a kisvállalkozások esetében nem haladhatja meg az elszámolható költségek 10%-át, ha a beruházás végrehajtása és a befejezése egy-három évvel a szabvány hatálybalépése előtt történik.

(4) Az elszámolható költségek a közösségi szabvány hatálybalépése előtti környezetvédelemi szinthez viszonyítva, a közösségi szabvány által előírt környezetvédelmi szint megvalósításához szükséges beruházási többletköltségek. Az elszámolható költségek kiszámításához a 14. § (6) és (7) bekezdésében rögzített módszert kell alkalmazni, a működési előnyöket és működési költségeket pedig figyelmen kívül kell hagyni.

Az energia-megtakarítási intézkedésekhez nyújtott környezetvédelmi beruházási támogatás

17. § (1) A vállalkozások energia-megtakarítási intézkedéseihez környezetvédelmi beruházási támogatás a (2)–(3) bekezdésben vagy a (4)–(5) bekezdésben rögzített feltételek teljesítése alapján nyújtható.

(2) A támogatási intenzitás nem haladhatja meg az elszámolható költségek 60%-át, ha a (3) bekezdésben foglalt költség-meghatározásnak megfelel az elszámolható költségek köre. A támogatási intenzitás 20 százalékponttal növelhető a kisvállalkozásoknak, illetve 10 százalékponttal a középvállalkozásoknak nyújtott támogatások esetében.

(3) Az elszámolható költségek a közösségi szabványok által előírtnál magasabb szintű energia-megtakarítás megvalósításához szükséges beruházási többletköltségek. Az elszámolható költségek kiszámításához a 14. § (6) és (7) bekezdésében rögzített módszert kell alkalmazni. Az elszámolható költségek kiszámítása során figyelembe kell venni az energia-megtakarításhoz szükséges többletberuházáshoz kapcsolódó költségeket és működési előnyöket, amelyek kis- és középvállalkozások esetében e beruházás első három éve alatt, az Európai Unió széndioxidkibocsátás-kereskedelmi rendszerében részt nem vevő nagyvállalatok esetében a beruházás első négy éve alatt, az Európai Unió széndioxidkibocsátás-kereskedelmi rendszerében részt vevő nagyvállalatok esetében a beruházás első öt éve alatt jelentkeztek. Nagyvállalkozások esetében ez az időszak csökkenthető e beruházás élettartamának első három évére, ha bizonyítható, hogy a beruházás értékcsökkenés-leírási ideje nem haladja meg a három évet. Az elszámolható költségek számítását független könyvvizsgálóval kell hitelesíttetni.

(4) A támogatási intenzitás nem haladhatja meg az elszámolható költségek 20%-át, ha az (5) bekezdésben foglalt költség-meghatározásnak megfelel az elszámolható költségek köre. A támogatási intenzitás 20 százalékponttal növelhető a kisvállalkozásoknak, illetve 10 százalékponttal a középvállalkozásoknak nyújtott támogatások esetében.

(5) Az elszámolható költségek kiszámításához a 14. § (6) és (7) bekezdésben rögzített módszert kell alkalmazni, a működési előnyöket és működési költségeket pedig figyelmen kívül kell hagyni.

Nagy hatásfokú kapcsolt energiatermelésbe történő beruházáshoz nyújtott környezetvédelmi beruházási támogatás

18. § (1) A nagy hatásfokú kapcsolt energiatermelésbe történő beruházáshoz e rendelet alapján a (2)–(5) bekezdésben foglaltak teljesülése esetén nyújtható beruházási támogatás.

(2) A támogatási intenzitás nem haladhatja meg az elszámolható költségek 45%-át.

(3) A támogatási intenzitás 20 százalékponttal növelhető a kisvállalkozásoknak, illetve 10 százalékponttal a középvállalkozásoknak nyújtott támogatások esetében.

(4) Az elszámolható költségek a nagy hatásfokú kapcsolt-energiatermelő egység megvalósításához szükséges, a referencia-beruházáshoz viszonyított beruházási többletköltségek. Az elszámolható költségek kiszámításához a 14. § (6) és (7) bekezdésében rögzített módszert kell alkalmazni, a működési előnyöket és működési költségeket pedig figyelmen kívül kell hagyni.

(5) Egy új kapcsoltenergia-termelő egységnek összességében primerenergia-megtakarítást kell elérnie a hasznos hőigényen alapuló kapcsolt energiatermelés belső energiapiacon való támogatásáról és a 92/42/EGK irányelv módosításáról szóló, 2004. február 11-i 2004/8/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv és a 2004/8/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv alkalmazásában a külön hő- és villamosenergia-termelésre vonatkozó egységes hatásfok-referenciaértékek megállapításáról szóló 2007/74/EK bizottsági határozat által meghatározott nem kapcsolt energiatermeléshez viszonyítva. Egy meglévő kapcsoltenergia-termelő egység fejlesztésének vagy egy meglévő erőművi egység kapcsoltenergia-termelő egységgé történő átalakításának az eredeti helyzethez viszonyítva primerenergia-megtakarítást kell eredményeznie.

A megújuló energiaforrásokból származó energia előmozdítására irányuló környezetvédelmi beruházási támogatás

19. § (1) E rendelet alapján megújuló energiaforrásokból származó energia előmozdítására irányuló környezetvédelmi beruházási támogatás a (2)–(5) bekezdésben meghatározott feltételek esetén nyújtható.

(2) A támogatási intenzitás nem haladhatja meg az elszámolható költségek 45%-át.

(3) A támogatási intenzitás 20 százalékponttal növelhető a kisvállalkozásoknak, illetve 10 százalékponttal a középvállalkozásoknak nyújtott támogatások esetében.

(4) Az elszámolható költségek azok a többletköltségek, amelyek a kedvezményezettet terhelik egy hagyományos, a tényleges energiatermelés szempontjából ugyanolyan kapacitású erőműhöz vagy fűtőrendszerhez képest. Az elszámolható költségek kiszámításához a 14. § (6) és (7) bekezdésében rögzített módszert kell alkalmazni, a működési előnyöket és működési költségeket pedig figyelmen kívül kell hagyni.

(5) Bioüzemanyag előállításához abban az esetben nyújtható környezetvédelmi beruházási támogatás, ha a támogatott beruházást kizárólag a megújuló energiaforrásból előállított energia támogatásáról, valamint a 2001/77/EK és a 2003/30/EK irányelv módosításáról és azt követő hatályon kívül helyezéséről szóló, 2009. április 23-i 2009/28/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 17. cikk (2)–(6) bekezdésében megállapított fenntarthatósági kritériumoknak megfelelő bioüzemanyagok előállítására használják fel.

A közszolgáltatások finanszírozására vonatkozó szabályok

20. § (1) Közszolgáltatás finanszírozásához támogatást kizárólag a közszolgáltatás ellátásával megbízott vállalkozás kaphat.

(2) A közszolgáltatások ellátásáért nyújtott támogatás csak olyan mértékben korlátozhatja a versenyt, amely mindenképpen szükséges a feladat hatékony ellátásához.

(3) A támogatás mértéke nem haladhatja meg a közszolgáltatás ellátásának nettó költségét, azaz a közszolgáltatás működtetésével kapcsolatban felmerült költségek és az ezzel összefüggésben keletkezett bevételek különbségét, figyelembe véve egy, a közszolgáltatás ellátásához kapcsolódó sajáttőke-rész alapján várható ésszerű profitot is.

(4) A kedvezményezett a kapott támogatásról külön elszámolást köteles vezetni, amely elszámolás alapján a (2)–(3) bekezdésben foglaltak teljesülése ellenőrizhető.

Az állami támogatásokra vonatkozó közös szabályok

21. § (1) A Környezet és Energia Operatív Program keretében a 3–20. §-ban foglalt szabályoktól eltérő állami támogatás nem nyújtható.

(2) A kedvezményezett köteles az állami támogatással kapcsolatos okiratokat és dokumentumokat legalább 2020. december 31-éig megőrizni.

(3) E rendelet állami támogatásokra vonatkozó előírásai az NFÜ hivatalos honlapján is közzétételre kerülnek. A támogató köteles a támogatásnak – a jelen rendelet alapján történő – állami támogatássá minősítéséről a támogatáshoz kapcsolódó pályázati felhívásban részletes információt közzétenni.

(4) Nem nyújtható állami támogatás

a) azon személy vagy szervezet részére, aki vagy amely a támogatás iránti pályázat benyújtását megelőző három naptári éven belül az államháztartás alrendszereiből, az Európai Unió előcsatlakozási eszközeiből vagy a strukturális alapokból juttatott valamely támogatással összefüggésben a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségét nem teljesítette, kivéve a vis maior esetét,

b) azon személy vagy szervezet részére, aki vagy amely az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 178. § 32. pontja szerint – a pályázata benyújtásának időpontjában – nem minősül köztartozásmentes adózónak,

c) azon szervezet részére, amelyet a támogatás iránti pályázat benyújtását megelőző két naptári éven belül az államigazgatási szerv határozatával vagy annak bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság munkavállalók bejelentés nélküli vagy munkavállalási engedély nélküli foglalkoztatása miatt jogerősen bírság megfizetésére kötelezett,

d) azon személy vagy szervezet részére, aki vagy amely a támogatott projekt keretében végzett tevékenység folytatásához szükséges hatósági engedélyekkel nem rendelkezik,

e) annak a gazdálkodó szervezetnek a részére, amelynek a számviteli jogszabályok szerint számított saját tőkéje a törzstőke (alaptőke) jogszabályban előírt legkisebb mértéke alá csökkent,

f) azon pályázó részére, amely nem felel meg a rendezett munkaügyi kapcsolatok az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 15. §-ában meghatározott feltételeinek.

(5) A (4) bekezdés b) pontja szerinti kizáró feltétel fennállásának hiányát a személy vagy szervezet

a) 30 napnál nem régebben kiállított közokirattal igazolja, vagy

b) szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban.

(6) Egy projekthez igénybe vett összes állami támogatás – függetlenül attól, hogy annak finanszírozása közösségi, országos, regionális vagy helyi forrásból történik – támogatási intenzitása nem haladhatja meg az irányadó közösségi szabályban meghatározott támogatási intenzitást.

(7) Az euróra való átszámításra a támogatás odaítélésének időpontjakor érvényes árak és árfolyam, illetve azon nagyberuházási projektek esetében, amelyek egyéni bejelentése szükséges, a bejelentés időpontjakor érvényes árak és árfolyam alkalmazandó.

(8) Az általános csoportmentességi rendelet hatálya alapján nem nyújtható támogatás:

a) az általános csoportmentességi rendelet 1. cikk (2) bekezdésében foglaltakra;

b) az általános csoportmentességi rendelet 1. cikk (3) bekezdés a) pontjában foglalt tevékenységekhez az alábbi kivételekkel:

ba) képzési támogatás,

bb) kutatási-fejlesztési és innovációs támogatás,

bc) hátrányos helyzetű és fogyatékossággal élő munkavállalóknak nyújtott támogatás;

c) az általános csoportmentességi rendelet 1. cikk (3) bekezdés b) pontjában foglalt tevékenységekhez az alábbi kivételekkel:

ca) képzési támogatás,

cb) kutatási-fejlesztési és innovációs támogatás,

cc) környezetvédelmi támogatás,

cd) hátrányos helyzetű és fogyatékossággal élő munkavállalóknak nyújtott támogatás;

d) az általános csoportmentességi rendelet 1. cikk (3) bekezdés c) pontjában foglalt tevékenységekhez;

e) az általános csoportmentességi rendelet 1. cikk (3) bekezdés d) pontjában foglalt tevékenységekhez az alábbi kivételekkel:

ea) képzési támogatás,

eb) kutatási-fejlesztési és innovációs támogatás,

ec) környezetvédelmi támogatás;

f) az általános csoportmentességi rendelet 1. cikk (3) bekezdés e)–g) pontjában foglalt tevékenységekhez regionális támogatás;

g) az általános csoportmentességi rendelet 1. cikk (4) bekezdésében meghatározott célra, kivéve a turisztikai tevékenységekre irányuló programok esetében;

h) az általános csoportmentességi rendelet 1. cikk (6) bekezdésében meghatározott esetekben.

(9) A projekt-előkészítési tevékenységek nem jelentik a projekt megkezdését. Ha a projekt keretében több tevékenység támogatására kerül sor, a legkorábbit kell a projekt megkezdésének tekinteni.

(10) A 3. § a)–f) és h)–u) pontjában meghatározott jogcímek szerinti projekt-előkészítési tevékenységek költsége nem haladhatja meg a projekt teljes elszámolható költségvetésének 6%-át. A 3. § g) pontban meghatározott jogcím szerinti előkészítési tevékenységek költsége nem haladhatja meg a projekt teljes elszámolható költségvetésének 30%-át.

Átmeneti és záró rendelkezések

22. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba, rendelkezéseit a hatálybalépést követően indult ügyekben kell alkalmazni.

(2) A Környezet és Energia Operatív Program prioritásaira rendelt források felhasználásának részletes szabályairól és egyes támogatási jogcímeiről szóló 23/2007. (VIII. 29.) MeHVM rendelet hatályát veszti azzal, hogy rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekre alkalmazni kell.

23. § (1) E rendelet alapján támogatási döntést csekély összegű, valamint az általános csoportmentességi rendelet hatálya alá tartozó támogatások tekintetében 2013. december 31-ig, az átmeneti támogatások tekintetében 2010. december 31-ig lehet hozni.

(2) Ez a rendelet

a) a Szerződés 87. és 88. cikkének a de minimis támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2006. december 15-i 1998/2006/EK bizottsági rendelet (HL L 379., 2006.12.28., 5.o.),

b) a Szerződés 87. és 88. cikke alkalmazásában a támogatások bizonyos fajtáinak a közös piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról szóló, 2008. augusztus 6-i 800/2008/EK bizottsági rendelet (2008. augusztus 6.) (HL 1 214., 2008. 08. 09.),

c) az Európai Bizottság a jelenlegi pénzügyi és gazdasági válságban a finanszírozási lehetőségek elérésének elősegítésére irányuló állami támogatási intézkedések ideiglenes keretszabályáról szóló közleménye (HL C 16/1, 2009. 1. 22.),

d) az EK Szerződés 86. Cikke (2) bekezdésének az általános gazdasági érdekű szolgáltatások működtetésével megbízott vállalkozásoknak közszolgáltatással járó ellentételezés formájában megítélt állami támogatásokra történő alkalmazásáról szóló, 2005. november 28-i 2005/842/EK bizottsági határozat

hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.

1

A rendeletet a 36/2012. (VI. 8.) NFM rendelet 27. §-a hatályon kívül helyezte 2012. június 11. napjával azzal, hogy rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekre alkalmazni kell.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére