• Tartalom

91/2010. (III. 31.) Korm. rendelet

91/2010. (III. 31.) Korm. rendelet

a Vám- és Pénzügyőrség szervezetéről, valamint egyes szervek kijelöléséről szóló 314/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet és a Nemzeti Közlekedési Hatóságról szóló 263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet módosításáról1

2010.04.01.

A Kormány a Vám- és Pénzügyőrségről szóló 2004. évi XIX. törvény 42/A. § a) pontjában kapott felhatalmazás alapján és a 2. § tekintetében a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A Vám- és Pénzügyőrség szervezetéről, valamint egyes szervek kijelöléséről szóló 314/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.) 15. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(8) A regisztrációs adónak a különös szabályok szerint történő megállapítása, beszedése és ellenőrzése tekintetében vámhatóságként első fokú eljárásban
a) a Vám- és Pénzügyőri Hivatal Békéscsaba,
b) a Vám- és Pénzügyőri Hivatal Tatabánya, valamint
c) a Vám- és Pénzügyőri Hivatal Szombathely
jár el.”

(2) Az R1. a következő 21. §-sal egészül ki:

21. § A 91/2010. (III. 31.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésével megállapított 15. § (8) bekezdést a 91/2010. (III. 31.) Korm. rendelet hatálybalépését követően indult vagy megismételt – a regisztrációs adó különös szabályok szerint történő megállapítására irányuló – eljárásokban kell alkalmazni.”

2. § (1) A Nemzeti Közlekedési Hatóságról szóló 263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.) 4. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(8) A Kormány a regisztrációs adóról szóló 2003. évi CX. törvény 10/C. §-ában meghatározott szakhatóságként azokban az eljárásokban, ahol első fokon
a) a Vám- és Pénzügyőri Hivatal Békéscsaba jár el, első fokú eljárásban a Nemzeti Közlekedési Hatóság Dél-alföldi Regionális Igazgatóságát, másodfokú eljárásban a Nemzeti Közlekedési Hatóság Központi Hivatalát,
b) a Vám- és Pénzügyőri Hivatal Tatabánya jár el, első fokú eljárásban a Nemzeti Közlekedési Hatóság Közép-dunántúli Regionális Igazgatóságát, másodfokú eljárásban a Nemzeti Közlekedési Hatóság Központi Hivatalát, és
c) a Vám- és Pénzügyőri Hivatal Szombathely jár el, első fokú eljárásban a Nemzeti Közlekedési Hatóság Nyugat-dunántúli Regionális Igazgatóságát, másodfokú eljárásban a Nemzeti Közlekedési Hatóság Központi Hivatalát,
jelöli ki.”

(2) Az R2. a következő 9/A. §-sal egészül ki:

9/A. § A 91/2010. (III. 31.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésével megállapított 4. § (8) bekezdést a 91/2010. (III. 31.) Korm. rendelet hatálybalépését követően indult vagy megismételt – a regisztrációs adó különös szabályok szerint történő megállapítására irányuló – eljárásokban kell alkalmazni.”

3. § (1) Ez a rendelet 2010. április 1-jén lép hatályba és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

(2) Az egyes fémek begyűjtésével és értékesítésével összefüggő visszaélések visszaszorításáról szóló 2009. évi LXI. törvény végrehajtásáról szóló 312/2009. (XII. 28.) Korm. rendelet 4. melléklet II. ba) pont 8. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép, egyidejűleg a pont a következő 9–11. alpontokkal egészül ki:

[Összesítő adatok vámtarifaszámonként:

b) Növekedés és csökkenés adatok

ba) Növekedési jogcímek:]

„8. áttárolás másik telephelyről
9. összes bevételezés eladóktól telephely nélkül végzett tevékenység esetén
10. korrekciós növekedés
11. növekedés összesen”

(3) Az egyes fémek begyűjtésével és értékesítésével összefüggő visszaélések visszaszorításáról szóló 2009. évi LXI. törvény végrehajtásáról szóló 312/2009. (XII. 28.) Korm. rendelet 4. melléklet II. bb) pont 7. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép, egyidejűleg a pont a következő 8–10. alpontokkal egészül ki:

[Összesítő adatok vámtarifaszámonként:

b) Növekedés és csökkenés adatok

bb) Csökkenési jogcímek:]

„7. áttárolás másik telephelyre
8. összes kiadás vevőknek telephely fenntartása nélkül végzett tevékenység esetén
9. korrekciós csökkenés
10. csökkenés összesen”

(4) Az egyes fémek begyűjtésével és értékesítésével összefüggő visszaélések visszaszorításáról szóló 2009. évi LXI. törvény végrehajtásáról szóló 312/2009. (XII. 28.) Korm. rendelet 24. § (5) bekezdésében a „10.” szövegrész helyébe a „20.” szöveg, 3. melléklet III. f) pontjában az „adószáma” szövegrész helyébe az „adószáma/adóazonosítója” szöveg lép.

(5) Hatályát veszti az egyes fémek begyűjtésével és értékesítésével összefüggő visszaélések visszaszorításáról szóló 2009. évi LXI. törvény végrehajtásáról szóló 312/2009. (XII. 28.) Korm. rendelet 6. mellékletének VII. pontja.

1

A rendelet a 3. § (1) bekezdése alapján hatályát vesztette 2010. április 2. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére