• Tartalom

95/2010. (III. 31.) Korm. rendelet

95/2010. (III. 31.) Korm. rendelet

a Svájci–Magyar Együttműködési Program végrehajtási rendjéről szóló 237/2008. (IX. 26.) Korm. rendelet módosításáról1

2010.04.03.

A Kormány az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 124. § (2) bekezdés v) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A Svájci–Magyar Együttműködési Program végrehajtási rendjéről szóló 237/2008. (IX. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 2. § (1) bekezdés 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[E rendelet alkalmazásában]

„1. állami támogatás: az Európai Unió működéséről szóló szerződés (a továbbiakban: EUMSZ) 107. cikk (1) bekezdése és az 1998/2006/EK bizottsági rendelet szerinti támogatás;”

(2) Az R. 2. § (2) bekezdése a következő 2a. ponttal egészül ki:

[E rendelet állami támogatásokra vonatkozó rendelkezései alkalmazásában]

„2a. alternatív helyzet: olyan beruházás megvalósítását jelenti, amely műszaki szempontból hasonló (azaz a közvetlenül a környezetvédelmi többletberuházáshoz kapcsolódó jellemzők kivételével termelőkapacitása és minden egyéb műszaki jellemzője azonos a beruházáséval és üzletileg hiteles alternatívát jelent) az értékelés tárgyát képező beruházáshoz, de alacsonyabb környezetvédelmi szintet képvisel, és amennyiben vannak ilyenek, megfelel a vonatkozó kötelező közösségi szabványoknak, valamint hitelt érdemlően megvalósítható lenne támogatás nélkül;”

(3) Az R. 2. § (2) bekezdése a következő 3a. ponttal egészül ki:

[E rendelet állami támogatásokra vonatkozó rendelkezései alkalmazásában]

„3a. belső szolgáltató: vasúti személyszállítási közszolgáltatás esetén a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény (a továbbiakban: Vtv.) 2. § (2) bekezdés 21. pontja, és közúti személyszállítási közszolgáltatás esetén az autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállításról szóló 2004. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Atv.) 2. § f) pontja szerinti fogalom;”

(4) Az R. 2. § (2) bekezdése a következő 5a–5d. ponttal egészül ki:

[E rendelet állami támogatásokra vonatkozó rendelkezései alkalmazásában]

„5a. diszkont kamatláb: az Európai Közösséget létrehozó Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 85/2004. (IV. 19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 85/2004. Korm. rendelet) 1. § 36. pontja szerinti kamatláb;
5b. elszámolható költség: a támogatás alapjának meghatározásakor figyelembe vett, a támogatás tárgyával összefüggésben közvetlenül felmerült vagy ahhoz közvetett módon hozzárendelhető költségek, ráfordítások és beszerzett eszközök bekerülési értéke, amelyek finanszírozására a támogatás felhasználható;
5c. energiamegtakarítási intézkedések: azok az intézkedések, amelyek révén a vállalkozások csökkenteni tudják a termelési folyamatban felmerülő energiafelhasználást;
5d. érték: a személyszállítás tekintetében valamely szolgáltatás, útvonal, közszolgáltatási szerződés vagy ellentételezési rendszer értéke, amely megfelel a közszolgáltató vagy közszolgáltatók általános forgalmi adó (a továbbiakban: ÁFA) nélküli teljes bevételének, beleértve a hatóságok által kifizetett, bármilyen jellegű ellentételezéseket is, valamint az olyan menetjegyek eladásából származó bevételeket, amelyeket nem fizetnek vissza a kérdéses a települési (fővárosi) önkormányzat számára;”

(5) Az R. 2. § (2) bekezdése a következő 17a–17b. ponttal egészül ki:

[E rendelet állami támogatásokra vonatkozó rendelkezései alkalmazásában]

„17a. környezetvédelem: minden olyan intézkedés, amely a fizikai környezetnek vagy a természeti erőforrásoknak a kedvezményezett saját tevékenységei által történő károsodásának felszámolására vagy megakadályozására, e károsodás bekövetkezése kockázatának csökkentésére, vagy a természeti erőforrások hatékonyabb felhasználására irányul, beleértve az energia-megtakarítási intézkedéseket és a megújuló energiaforrások használatát is;
17b. közösségi szabvány: olyan kötelező közösségi szabvány, amely környezeti mutatókra ír elő a vállalkozások által elérendő szinteket, vagy a környezetszennyezés integrált megelőzéséről és csökkentéséről szóló 2008. január 15-i 2008/1/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvben rögzített, az elérhető legjobb technikák használatára vonatkozó kötelezettség;”

(6) Az R. 2. § (2) bekezdése a következő 18a–18d. ponttal egészül ki:

[E rendelet állami támogatásokra vonatkozó rendelkezései alkalmazásában]

„18a. közszolgáltató: a személyszállítási ágazathoz kapcsolódó közszolgáltatás vonatkozásában, bármely köz- vagy magánvállalkozás vagy e vállalkozások csoportja, amely személyszállítási közszolgáltatásokat működtet, vagy bármely olyan közjogi szerv, amely személyszállítási közszolgáltatásokat nyújt;
18b. közszolgáltatási kötelezettség: az 1370/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 2. cikk e) pontjában meghatározott fogalom;
18c. közszolgáltatási ellentételezés: az 1370/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 2. cikk g) pontjában meghatározott fogalom;
18d. közszolgáltatási szerződés: az 1370/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 2. cikk i) pontjában meghatározott fogalom;”

(7) Az R. 2. § (2) bekezdése a következő 25a–25b. ponttal egészül ki:

[E rendelet állami támogatásokra vonatkozó rendelkezései alkalmazásában]

„25a. megújuló energiaforrás: a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 3. § 45. pontjában meghatározott energiaforrás;
25b. megújuló energiaforrásokból származó energia: a kizárólag megújuló energiaforrásokat felhasználó erőművek által végzett energiatermelés, valamint hagyományos energiaforrásokat is alkalmazó vegyes létesítményekben megújuló energiaforrásokból nyert, az energiaérték alapján számított energiarész, beleértve a tárolórendszerek feltöltésére használt megújuló villamos energiát, a tárolórendszerek eredményeként nyert villamos energia kivételével;”

(8) Az R. 2. § (2) bekezdés 29. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[E rendelet állami támogatásokra vonatkozó rendelkezései alkalmazásában]

„29. nehéz helyzetben lévő vállalkozás: a 85/2004. (IV. 19.) Korm. rendelet 8. számú mellékletében meghatározott vállalkozás;”

(9) Az R. 2. § (2) bekezdése a következő 30a. ponttal egészül ki:

[E rendelet állami támogatásokra vonatkozó rendelkezései alkalmazásában]

„30a. női vállalkozó által újonnan létrehozott vállalkozás: a 800/2008/EK bizottsági rendelet 2. cikk 28. pontjában meghatározott vállalkozás;”

(10) Az R. 2. § (2) bekezdés 31. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[E rendelet állami támogatásokra vonatkozó rendelkezései alkalmazásában]

„31. referencia alapkamatláb: a 85/2004. Korm. rendelet 1. § 20. pontjában meghatározott kamatláb;”

(11) Az R. 2. § (2) bekezdése a következő 35a. ponttal egészül ki:

[E rendelet állami támogatásokra vonatkozó rendelkezései alkalmazásában]

„35a. személyszállítási közszolgáltatás: a nyilvánosság számára megkülönböztetés nélkül és folyamatosan nyújtott általános gazdasági érdekű személyszállítási szolgáltatás;”

(12) Az R. 2. § (2) bekezdés 38–41. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

[E rendelet állami támogatásokra vonatkozó rendelkezései alkalmazásában]

„38. támogatási intenzitás: a 85/2004. (IV. 19.) Korm. rendelet 1. § 24. pontjában meghatározott támogatási mérték;
39. támogatástartalom: a 85/2004. (IV. 19.) Korm. rendelet 1. § 31. pontjában meghatározott érték;
40. támogatott területek: az EUMSZ 107. cikk (3) bekezdés a) pontja szerint támogatott régiók: Észak-Magyarország, Észak-Alföld, Dél-Alföld, Dél-Dunántúl, Közép-Dunántúl, Nyugat-Dunántúl, az EUMSZ 107. cikk (3) bekezdés c) pontja szerint támogatott régió: Közép-Magyarország;
41. tárgyi eszköz: a 800/2008/EK bizottsági rendelet 2. cikk 10. pontja szerinti, illetve környezetvédelmi támogatások esetében a 800/2008/EK bizottsági rendelet 17. cikk 12. pontja szerinti eszköz;”

2. § Az R. 86. § (2) bekezdése a következő i)–l) ponttal egészül ki:

[Az (1) bekezdésben meghatározottakon túl az adott támogatási kategóriára vonatkozóan az alábbi előírásokat, az ott meghatározottak szerint kell alkalmazni:]

i) környezetvédelmi támogatás a 800/2008/EK bizottsági rendelet I. fejezetében és II. fejezet 4. szakaszában, valamint a 112/F–112/K. §-ban foglaltakkal összhangban nyújtható,
j) kkv-k részére tanácsadáshoz és a kkv-k vásárokon való részvételéhez a 800/2008/EK bizottsági rendelet I. fejezetében és II. fejezet 5. szakaszában, valamint a 112/C–112/D. §-ban foglaltakkal összhangban nyújtható támogatás,
k) vasúti és közúti személyszállítási közszolgáltatás finanszírozására az 1370/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben, valamint a 112/L–112/O. §-ban foglaltakkal összhangban nyújtható támogatás,
l) női vállalkozók által újonnan létrehozott kisvállalkozások részére a 800/2008/EK bizottsági rendelet I. fejezetében és II. fejezet 3. szakaszában, valamint a 112/E. §-ban foglaltakkal összhangban nyújtható támogatás.”

3. § Az R. a 112/B. §-t követően a következő 112/C–112/O. §-sal és a §-okat megelőző alcímekkel egészül ki:

„A kkv-k részére tanácsadáshoz nyújtott támogatás
112/C. § (1) A támogatási intenzitás nem haladhatja meg az elszámolható költségek 50%-át.
(2) Az elszámolható költségek a külső tanácsadók által nyújtott szolgáltatások tanácsadói költségei. Az érintett szolgáltatás nem lehet folyamatos vagy időszakosan visszatérő tevékenység, és nem kapcsolódhat a vállalkozás szokásos működési költségeihez, így különösen folyamatos adótanácsadáshoz, rendszeres jogi szolgáltatáshoz vagy hirdetéshez.
A kkv-k vásárokon való részvételéhez nyújtott támogatás
112/D. § (1) A támogatási intenzitás nem haladhatja meg az elszámolható költségek 50%-át.
(2) Az elszámolható költségek a vállalkozásnak valamely kiállításon vagy vásáron való első részvétele esetén a kiállító helyiség vagy kiállítási terület bérletével, felállításával és működtetésével kapcsolatos költségei.
Női vállalkozók által újonnan létrehozott kisvállalkozások részére nyújtott támogatás
112/E. § (1) A támogatás a női vállalkozó által újonnan létrehozott kisvállalkozásnak nyújtható.
(2) A támogatás összege nem haladhatja meg vállalkozásonként az 1 millió eurót, valamint a támogatás éves összege nem haladhatja meg a támogatás teljes összegének 33%-át.
(3) A támogatási intenzitás nem haladhatja meg a vállalkozás megalakulását követő első három évben felmerült elszámolható költségek 15%-át.
(4) A elszámolható költségek a vállalkozás létrehozásához közvetlenül kapcsolódó jogi, tanácsadói, konzultációs és adminisztratív költségek, valamint – amennyiben a vállalkozás létrehozását követő első öt évben merülnek fel – a következő költségek:
a) a külső finanszírozás kamata és a saját tőkére jutó osztalék, amennyiben a referencia-kamatlábbal számolt osztalékot nem haladja meg;
b) a termelési létesítmény, vagy felszerelés bérleti díja;
c) energia-, víz- és fűtési díj, valamint – az ÁFA, a társasági adóról és osztalékadóról szóló törvény szerinti társasági adó, az egyszerűsített vállalkozási adóról szóló törvény szerinti egyszerűsített vállalkozói adó, az államháztartás egyensúlyát javító különadóról és járadékról szóló törvény szerinti különadó és a helyi adókról szóló törvény szerinti helyi iparűzési adó kivételével – adók és adminisztratív díjak;
d) az értékcsökkenés, a termelési létesítmény vagy felszerelés lízingdíja, valamint a bérköltségek, ha az alapul szolgáló beruházás vagy a munkahely teremtési és a munkaerő-felvételi intézkedések nem részesültek egyéb támogatásban;
e) a gyermekellátás és a szülői ellátás költségei, beleértve a szülői szabadsággal kapcsolatban felmerült költségeket is.
(5) Nem részesülhet a támogatásban az a kisvállalkozás, amelyet a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 23. § (3)–(4) bekezdése szerinti vállalkozások résztulajdonosai irányítanak, ha az érintett vállalkozások ugyanazon érintett piacokon vagy szomszédos piacokon tevékenykednek.
A vállalatok számára a közösségi környezetvédelmi szabványok túlteljesítését, illetve közösségi szabványok hiányában a környezetvédelem szintjének emelését lehetővé tevő beruházási támogatás
112/F. § (1) A támogatás akkor nyújtható, ha a beruházás
a) a közösségi szabványok túlteljesítése révén lehetővé teszi a kedvezményezett számára a tevékenységeiből eredő környezetvédelmi szint emelését, függetlenül az alkalmazandó közösségi szabványoknál szigorúbb kötelező nemzeti szabványoktól, vagy
b) lehetővé teszi a kedvezményezett számára a tevékenységeiből eredő környezetvédelmi szint emelését a közösségi szabványok hiányában.
(2) Nem nyújtható támogatás olyan beruházásra, amely a vállalkozásnak a már elfogadott, de még hatályba nem lépett közösségi szabványoknak való megfelelését szolgálja.
(3) A támogatási intenzitás nem haladhatja meg az elszámolható költségek 35%-át. A támogatási intenzitás 20 százalékponttal növelhető kisvállalkozásnak, illetve 10 százalékponttal középvállalkozásnak nyújtott támogatás esetén.
(4) Az elszámolható költségek a vonatkozó közösségi szabványok által előírtnál magasabb környezetvédelmi szint eléréséhez szükséges többletköltségek, a működési előnyök és működési költségek figyelembevétele nélkül.
(5) A (4) bekezdés alkalmazása szempontjából a beruházásnak a környezetvédelemhez közvetlenül kapcsolódó költségeit az alternatív helyzetből kiindulva kell meghatározni:
a) ha a beruházás összköltségén belül a környezetvédelmi beruházás költsége egyszerűen meghatározható, a környezetvédelemhez szorosan kapcsolódó költség az elszámolható költség,
b) minden más esetben úgy kell megállapítani a beruházás többletköltségeit, hogy a beruházást össze kell hasonlítani az állami támogatás nélküli alternatív helyzettel.
(6) A beruházást tárgyi eszközökbe vagy immateriális javakba történő beruházás formájában kell megvalósítani.
(7) A közösségi szabványok által előírt szintnél magasabb környezetvédelemi szint megvalósítását célzó beruházások esetében az alternatív helyzetet a következők szerint kell meghatározni:
a) ha a vállalkozás a közösségi szabványok hiányában elfogadott nemzeti szabványokhoz igazodik, az elszámolható költségek a nemzeti szabványok által előírt környezetvédelmi szint megvalósításához szükséges beruházási többletköltséget foglalják magukban;
b) ha a vállalkozás olyan nemzeti szabványokhoz igazodik vagy olyanokat teljesít túl, amelyek szigorúbbak a közösségi szabványoknál, vagy túlteljesítik a közösségi szabványokat, az elszámolható költségek a közösségi szabványok által előírt szintnél magasabb környezetvédelemi szint megvalósításához szükséges beruházási többletköltséget foglalják magukban, azzal, hogy a közösségi szabványok által előírt környezetvédelmi szint megvalósításához szükséges beruházások költségei nem számolhatók el;
c) szabványok hiányában az elszámolható költségek azon beruházási költségek, amelyek ahhoz szükségesek, hogy magasabb környezetvédelmi szintet valósítsanak meg annál, mint amelyet a környezetvédelmi támogatás hiányában az érintett vállalkozás vagy vállalkozások elérnének.
(8) Más vállalkozás hulladékának gazdálkodásával kapcsolatos beruházásokhoz nem nyújtható az e § szerinti támogatás.
A közösségi szabványok túlteljesítését, illetve közösségi szabványok hiányában a környezetvédelem szintjének emelését lehetővé tevő, új szállítóeszközök beszerzéshez nyújtott támogatás
112/G. § (1) A támogatás akkor nyújtható, ha a beruházás megfelel a 112/F. § (1) bekezdésében foglalt feltételnek.
(2) Az elfogadott közösségi szabványoknak megfelelő – közúton, vasúton, belvízi hajóúton történő szállítást vagy fuvarozást szolgáló – új járművek beszerzéséhez abban az esetben nyújtható támogatás, ha a beszerzés a közösségi szabványok hatálybalépése előtt történik, és kötelezővé válásukkor azok nem alkalmazhatók visszamenőleges hatállyal a már megvásárolt járművekre.
(3) A környezetvédelmi visszamenőleges műveletekhez támogatás abban az esetben nyújtható, ha a meglévő szállítási eszközöket a szállítási eszköz forgalomba helyezésekor még nem hatályos környezetvédelmi szabványoknak megfelelően átalakították, vagy ha a szállítási eszközökre nem vonatkoznak környezetvédelmi szabványok.
(4) A támogatási intenzitás nem haladhatja meg az elszámolható költségek 35%-át. A támogatási intenzitás kisvállalkozásnak nyújtott támogatás esetében 20 százalékponttal, középvállalkozásnak nyújtott támogatás esetében 10 százalékponttal növelhető.
(5) Az elszámolható költségek a közösségi szabványok által előírt környezetvédelmi szint meghaladását lehetővé tevő beruházási többletköltségek. Az elszámolható költségek kiszámításához a 112/F. § (5) és (6) bekezdésében meghatározott módszert kell alkalmazni, azzal, hogy a működési előnyöket és a működési költségeket figyelmen kívül kell hagyni.
Az energiamegtakarítási intézkedésekhez nyújtott környezetvédelmi beruházási támogatás
112/H. § (1) A támogatást a (2)–(3) bekezdésben vagy a (4)–(5) bekezdésben meghatározott feltételek alapján lehet nyújtani.
(2) A támogatási intenzitás nem haladhatja meg az elszámolható költségek 60%-át. A támogatási intenzitás 20 százalékponttal növelhető kisvállalkozásnak, illetve 10 százalékponttal középvállalkozásnak nyújtott támogatás esetén.
(3) Az elszámolható költségek a közösségi szabványok által előírtnál magasabb szintű energiamegtakarítás megvalósításához szükséges beruházási többletköltségek. Az elszámolható költségek kiszámításához a 112/F. § (5) és (6) bekezdésében meghatározott módszert kell alkalmazni. Az elszámolható költségek kiszámítása során figyelmen kívül kell hagyni az energiamegtakarításhoz szükséges többletberuházáshoz kapcsolódó költségeket és működési előnyöket, amelyek kkv-k esetében a beruházás első három éve alatt, az Európai Unió széndioxidkibocsátás- kereskedelmi rendszerében részt nem vevő nagyvállalatok esetében a beruházás első négy éve alatt, az Európai Unió széndioxidkibocsátás-kereskedelmi rendszerében részt vevő nagyvállalatok esetében a beruházás első öt éve alatt jelentkeztek. Nagyvállalkozások esetén ez az időszak csökkenthető a beruházás élettartamának első három évére, ha bizonyítható, hogy a beruházás értékcsökkenés-leírási ideje nem haladja meg a három évet. Az elszámolható költségek számítását független könyvvizsgálóval kell hitelesíttetni.
(4) A támogatási intenzitás nem haladhatja meg az elszámolható költségek 20%-át. A támogatási intenzitás 20 százalékponttal növelhető kisvállalkozásnak, illetve 10 százalékponttal középvállalkozásnak nyújtott támogatás esetén.
(5) Az elszámolható költségek kiszámításához 112/F. § (5) és (6) bekezdésében meghatározott módszert kell alkalmazni, azzal, hogy a működési előnyöket és működési költségeket figyelmen kívül kell hagyni.
A megújuló energiaforrásokból származó energia előmozdítására irányuló környezetvédelmi beruházási támogatás
112/I. § (1) A támogatási intenzitás nem haladhatja meg az elszámolható költségek 45%-át. A támogatási intenzitás 20 százalékponttal növelhető kisvállalkozásnak, illetve 10 százalékponttal középvállalkozásnak nyújtott támogatás esetén.
(2) Az elszámolható költségek azok a többletköltségek, amelyek a kedvezményezettet terhelik egy hagyományos, a tényleges energiatermelés szempontjából ugyanolyan kapacitású erőműhöz vagy fűtőrendszerhez képest. Az elszámolható költségek kiszámításához a 112/F. § (5) és (6) bekezdésében meghatározott módszert kell alkalmazni, azzal, hogy a működési előnyöket és működési költségeket figyelmen kívül kell hagyni.
(3) Bioüzemanyag előállításához abban az esetben nyújtható környezetvédelmi beruházási támogatás, ha a támogatott beruházást kizárólag a megújuló energiaforrásból előállított energia támogatásáról, valamint a 2001/77/EK és a 2003/30/EK irányelv módosításáról és azt követő hatályon kívül helyezéséről szóló 2009. április 23-i 2009/28/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 17. cikk (2)–(6) bekezdésében megállapított fenntarthatósági kritériumoknak megfelelő bioüzemanyagok előállítására használják fel.
Környezetvédelmi tanulmányokra nyújtott támogatás
112/J. § (1) Környezetvédelmi tanulmányok elkészítéséhez abban az esetben nyújtható támogatás, ha azok a 112/F. §, a 112/H. § vagy a 112/I. § alapján támogatott beruházásokhoz kapcsolódnak.
(2) A támogatási intenzitás nem haladhatja meg az elszámolható költségek 50%-át. A támogatási intenzitás 20 százalékponttal növelhető kisvállalkozásnak készített, illetve 10 százalékponttal középvállalkozásnak készített tanulmány esetén.
(3) Az elszámolható költségek a tanulmány költségei.
A kkv-k jövőbeni közösségi szabványokhoz idő előtt történő alkalmazkodásához nyújtott támogatás
112/K. § (1) A támogatás kkv-k olyan beruházására nyújtható, amely a környezetvédelmi szintet emelő, de még hatályba nem lépett új közösségi szabványoknak való megfelelést biztosítja.
(2) A közösségi szabvány elfogadása, valamint a beruházás végrehajtása és befejezése legalább egy évvel meg kell, hogy előzze a közösségi szabvány hatálybalépésének időpontját.
(3) A támogatási intenzitás kisvállalkozás esetében nem haladhatja meg az elszámolható költségek 15%-át, illetve középvállalkozás esetében az elszámolható költségek 10%-át, ha a beruházás végrehajtása és befejezése több mint három évvel a szabvány hatálybalépése előtt megtörténik. A támogatási intenzitás kisvállalkozás esetében nem haladhatja meg az elszámolható költségek 10%-át, ha a beruházás végrehajtása és befejezése egy-három évvel a szabvány hatálybalépése előtt megtörténik.
(4) Az elszámolható költségek a közösségi szabvány hatálybalépése előtti környezetvédelemi szinthez viszonyítva, a közösségi szabvány által előírt környezetvédelmi szint megvalósításához szükséges beruházási többletköltségek. Az elszámolható költségek kiszámításához a 112/F. § (5) és (6) bekezdésében meghatározott módszert kell alkalmazni, azzal, hogy a működési előnyöket és működési költségeket figyelmen kívül kell hagyni.
Vasúti és közúti személyszállítási közszolgáltatás finanszírozására vonatkozó szabályok
112/L. § (1) A vasúti és a közúti személyszállítási közszolgáltatás finanszírozása esetén a közszolgáltatási szerződésnek tartalmaznia kell vasúti személyszállítási közszolgáltatás esetén a Vtv. 27. § (1)–(2) bekezdésében, illetve közúti személyszállítási közszolgáltatás esetén az Atv. 9. § (1)–(2) bekezdésében meghatározottakat.
(2) A személyszállítási közszolgáltatásra vonatkozó közszolgáltatási szerződéssel történő megbízásnak meg kell felelni vasúti személyszállítási közszolgáltatás esetén a Vtv. 27–27/F. §-ában, közúti személyszállítási közszolgáltatás esetén az Atv. 6–10. §-ában, illetve e rendelet 112/M–112/O. §-ában foglaltaknak.
112/M. § (1) Az autóbusszal vagy villamossal végzett személyszállítási közszolgáltatásra irányuló közszolgáltatási szerződéseket a Kbt. szabályai szerint kell megkötni, kivéve, ha a közszolgáltatási szerződés a Kbt. szerint szolgáltatási koncessziónak minősül. Ha a közszolgáltatási szerződés megkötése a Kbt. alapján történik, a 112/N. §-t nem kell alkalmazni.
(2) Ha az autóbusszal vagy villamossal végzett személyszállítási közszolgáltatásra irányuló közszolgáltatási szerződés a Kbt. alapján szolgáltatási koncessziónak minősül, a közszolgáltatási szerződést autóbusszal végzett személyszállítási közszolgáltatás esetében az Atv.-nek, villamossal végzett személyszállítási közszolgáltatás esetében a Vtv.-nek a szolgáltató kiválasztására vonatkozó pályázati eljárás szabályai szerint kell megkötni.
112/N. § (1) Ha az ellátásért felelős települési önkormányzat az 1370/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 5. cikk (2) bekezdése alapján úgy dönt, hogy saját maga nyújt személyszállítási közszolgáltatást vagy közvetlenül bíz meg közszolgáltatási szerződéssel belső szolgáltatót, a következő feltételeknek kell megfelelni:
a) a belső szolgáltató, és bármely olyan egység, amelyre ezen szolgáltató akár minimális befolyást is gyakorol, személyszállítási közszolgáltatási tevékenységét – a tevékenységnek a szomszédos települési önkormányzat területére belépő kimenő útvonalaktól vagy egyéb kisegítő elemeitől függetlenül – a települési önkormányzat illetékességi területén végzi, és nem vesz részt a települési önkormányzat illetékességi területén kívül szervezett, személyszállítási közszolgáltatás nyújtására irányuló pályázati vagy közbeszerzési eljáráson;
b) az a) ponttól eltérően a belső szolgáltató részt vehet pályázati vagy közbeszerzési eljáráson a közvetlen megbízáson alapuló közszolgáltatási szerződésének lejártát megelőző két évben, azzal a feltétellel, hogy végleges döntés született a belső szolgáltató szerződésének hatálya alá tartozó személyszállítási közszolgáltatások pályázati vagy közbeszerzési eljárás keretében történő kiírására, és a belső szolgáltató nem kötött egyéb, közvetlen megbízáson alapuló közszolgáltatási szerződést;
c) ha a közszolgáltatás ellátásába alvállalkozó bevonására kerül sor, a belső szolgáltató köteles a személyszállítási közszolgáltatás több mint 50%-át maga nyújtani.
(2) Az (1) bekezdés a)–b) pontját kell alkalmazni arra a hatóságra is, amely Magyarország teljes területénél kisebb, adott földrajzi területre vonatkozóan rendelkezik illetékességgel, feltéve, hogy a belső szolgáltató nem vesz részt személyszállítási közszolgáltatási szerződésre irányuló olyan pályázati vagy közbeszerzési eljárásban, amelyet azon a területen kívül szerveztek, amelyre a közszolgáltatási szerződést megkötötték.
(3) Ha a települési önkormányzat belső szolgáltatótól eltérő harmadik személy szolgáltatásait veszi igénybe, a közszolgáltatási szerződést – a (4)–(5) bekezdésben meghatározottak kivételével – közúti személyszállítási közszolgáltatás esetében az Atv.-nek, vasúti személyszállítási közszolgáltatás esetében a Vtv.-nek a szolgáltató kiválasztására vonatkozó pályázati eljárás szabályai szerint kell megkötni.
(4) A települési önkormányzat közvetlenül bízhat meg szolgáltatót közszolgáltatási szerződéssel közúti személyszállítási közszolgáltatás esetében az Atv. 8. § (1)–(4) és (6) bekezdése, illetve vasúti személyszállítási közszolgáltatás esetében a Vtv. 27/D. § (1)–(4) és (6) bekezdése alapján.
(5) A települési önkormányzat dönthet úgy, hogy a vasúti szállítást érintő közszolgáltatási szerződéssel – az egyéb kötöttpályás szállítás kivételével – közvetlenül bíz meg szolgáltatót. A szerződés időtartama ebben az esetben – az 1370/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 4. cikk (4) bekezdése szerinti esetek kivételével – nem haladhatja meg a 10 évet.
112/O. § (1) A szolgáltató vasúti személyszállítási közszolgáltatás esetén a Vtv. 27/A. §-a és közúti személyszállítási közszolgáltatás esetén az Atv. 11. §-a szerinti ellentételezésre jogosult.
(2) Ellentételezés esetén a közszolgáltatási kötelezettségből származó gazdasági hátrány számszerűsítésére, a szolgáltatót megillető pénzügyi ellentételezés mértékére és módjára vasúti személyszállítási közszolgáltatás esetén a Vtv. 27/A. §-ában és közúti személyszállítási közszolgáltatás esetén az Atv. 11. §-ában meghatározott rendelkezéseket kell alkalmazni.
(3) A közszolgáltatási szerződéshez kapcsolódó ellentételezés nem haladhatja meg azon nettó pénzügyi hatásnak megfelelő összeget, amely megfelel a közszolgáltatási kötelezettség teljesítése által a közszolgáltató költségeire és bevételeire gyakorolt – pozitív vagy negatív – hatások összegének. A hatásokat úgy kell értékelni, hogy azt a helyzetet, amelyben a közszolgáltatási kötelezettséget teljesítik, összehasonlítják azzal a helyzettel, amely akkor állt volna fenn, ha a kötelezettséget nem teljesítették volna. A nettó pénzügyi hatás kiszámításakor a települési önkormányzatnak az 1370/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet mellékletében meghatározott rendszert kell követnie.”

4. § Az R. 114. §-a helyébe a következő rendelkezés lép és a következő 114/A. §-sal egészül ki:

114. § (1) Az e rendeletben szabályozott programból – a (2) bekezdésben foglaltak kivételével – 2012. június 13-ig lehet támogatást nyújtani.
(2) E rendelet alapján támogatási döntést a csekély összegű (de minimis) és a 800/2008/EK bizottsági rendelet hatálya alá tartozó támogatások tekintetében 2013. december 31-ig, az átmeneti támogatások tekintetében 2010. december 31-ig lehet hozni.
114/A. § Az e rendeletben euróban meghatározott összegek forintra való átszámításakor a támogatási döntés napját megelőző hónap utolsó napján érvényes, a Magyar Nemzeti Bank által közzétett, két tizedes jegy pontossággal meghatározott deviza középárfolyamot kell alkalmazni.”

5. § Az R. 116. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

116. § Ez a rendelet
a) az EK Szerződés 87. és 88 cikke alkalmazásában a támogatások bizonyos fajtáinak a közös piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról (általános csoportmentességi rendelet) szóló 2008. augusztus 6-i 800/2008/EK bizottsági rendelet (HL L 214/3., 2008.08.09. 3–47. o.),
b) a Szerződés 87. és 88. cikkének a de minimis támogatásokra való alkalmazásáról szóló 2006. december 15-i 1998/2006/EK bizottsági rendelet (HL L 379., 2006.12.28., 5–10. o.),
c) az Európai Közösséget létrehozó Szerződés 86. cikke (2) bekezdésének az általános gazdasági érdekű szolgáltatások működtetésével megbízott vállalkozásoknak közszolgáltatásért járó ellentételezés formájában megítélt állami támogatásokra történő alkalmazásáról szóló 2005. november 28-i 2005/842/EK bizottsági határozat (HL L 312., 2005.11.29., 67–73. o.), és
d) a vasúti és a közúti személyszállítási közszolgáltatásról, valamint az 1191/69/EGK és az 1007/70/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2007. október 23-i 1370/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 315/1., 2007.12.03.)
hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.”

6. § Az R. 2. § (2) bekezdés 18. pontjában az „EK Szerződés 86. cikk (2) bekezdése” szövegrész helyébe az „EUMSZ 106. cikk (2) bekezdése” szöveg; 52. § (1) bekezdésében a „217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet” szövegrész helyébe a „292/2009 (XII. 19.) Korm. rendelet” szöveg; 86. § (1) bekezdésében az „az EK Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 85/2004. (IV. 19.) Korm. rendelettel” szövegrész helyébe az „a 85/2004. (IV. 19.) Korm. rendelettel” szöveg; 86. § (2) bekezdés h) pontjában és 89. § (1) bekezdésében az „az EK Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 85/2004. (IV. 19.) Korm. rendelet” szövegrészek helyébe az „a 85/2004. (IV. 19.) Korm. rendelet” szöveg; 89. § (4) bekezdés a)–b) pontjában, 94. § (1) bekezdés a)–b) pontjában és 94. § (4) bekezdésében az „EK Szerződés 87. cikk” szövegrészek helyébe az „EUMSZ 107. cikk” szöveg; 91. § (7) bekezdésében az „Ámr. 89. §-ának (1) bekezdésében” szövegrész helyébe az „Ámr. 128. § (1) bekezdésében” szöveg; 104. § (3) bekezdésében az „EK Szerződés 87. cikke” szövegrészek helyébe az „EUMSZ 107. cikk” szöveg; 112/B. § (1) bekezdés b) pontjában és 112/B. § (1) bekezdés c) pont nyitó szövegrészében az „EK Szerződés” szövegrészek helyébe az „EUMSZ” szöveg lép.

7. § Hatályát veszti az R. 2. § (2) bekezdés 1. pontja és melléklete.

8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

9. § Ez a rendelet a vasúti és közúti személyszállítási közszolgáltatásról, valamint az 1191/69/EGK és az 1170/70/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2007. október 23-i 1370/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

1

A rendelet a 8. § alapján hatályát vesztette 2010. április 4. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére