• Tartalom

95/2010. (XI. 16.) HM utasítás

95/2010. (XI. 16.) HM utasítás

a Magyar Honvédség tartalékos rendszere fejlesztéséhez kapcsolódó egyes feladatokról1

2010.11.17.

A honvédelemről és a Magyar Honvédségről szóló 2004. évi CV. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja szerinti feladatkörömben eljárva a Magyar Honvédség önkéntes tartalékos rendszere fejlesztéséhez kapcsolódóan az alábbi utasítást adom ki:

1. § Az utasítás hatálya a Honvédelmi Minisztériumra (a továbbiakban: HM), a honvédelmi miniszter közvetlen alárendeltségébe tartozó szervezetekre, a honvédelmi miniszter közvetlen és fenntartói irányítása alá tartozó szervezetekre, valamint a Magyar Honvédség (a továbbiakban: MH) katonai szervezeteire terjed ki.

2. § (1) Az MH tartalékos rendszere fejlesztésének célja a haderő igényeinek leginkább megfelelő működés elérése érdekében az MH tartalékképességének biztosítása, mind a béke-, mind a minősített időszaki hadkiegészítési feladatok ellátására.

(2) Az MH kialakítandó tartalékos rendszere önkéntesség (önkéntes tartalékos rendszer) és törvényi kötelezettség alapján szervezett komponensekből áll. Az önkéntes tartalékos rendszer önkéntes műveleti tartalékosokból és önkéntes védelmi tartalékosokból áll.

(3) Az önkéntes műveleti tartalékos a Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi XCV. törvényben (a továbbiakban: Hjt.) meghatározott feltételrendszer alapján önként vállalja, hogy rendelkezésre állási díj ellenében rendelkezésre áll és behívását követően a Hjt.-ben meghatározottak szerint tényleges katonai szolgálatot teljesít.

(4) Az önkéntes védelmi tartalékos határozatlan idejű szerződésben meghatározott egyedi feltételrendszer szerint rendelkezésre áll, és behívását követően ellátja a szerződésében megjelölt területvédelmi (őrzésvédelmi, befogadó nemzeti támogatási, vagy katasztrófavédelmi stb.) feladatot.

3. § (1) Az MH tartalékos rendszere fejlesztéséhez kapcsolódó feladatokat ezen utasítással létrehozott szakértői munkacsoport (a továbbiakban: munkacsoport) végzi.

(2) A munkacsoport döntés-előkészítő, véleményező és javaslattevő jogkörrel rendelkezik.

(3) A munkacsoport által előkészített döntések – miniszteri jóváhagyásukat követő – tervesítéséért és végrehajtásáért az érintett szakmai szervezetek felelősek, az alaprendeltetésük szerinti feladatköri struktúrának megfelelően.

4. § (1) A munkacsoport vezetője a HM parlamenti államtitkára.

(2) A munkacsoport titkára a HM tervezési és koordinációs főosztályvezetője.

(3) A munkacsoport tagjai:

a) a HM parlamenti államtitkárának a tartalékos rendszer fejlesztésében közreműködő szakreferense;

b) a Honvéd Vezérkar (a továbbiakban: HVK) törzsigazgatója;

c) a HM Sajtóiroda vezetője;

d) a HM jogi főosztályvezetője;

e) a HM igazgatási és jogi képviseleti főosztályvezetője;

f) a HM tervezési és koordinációs főosztályvezetője;

g) a HM humánpolitikai főosztályvezetője;

h) a HM védelmi tervezési főosztályvezetője;

i) a HM gazdasági tervezési főosztályvezetője;

j) a HM vagyonfelügyeleti főosztályvezetője;

k) a HM kontrolling és szabályozási főosztályvezetője;

l) a HVK vezérkari irodavezetője;

m) a HM hadműveleti csoportfőnöke;

n) a HM haderőtervezési csoportfőnöke;

o) a HM személyzeti csoportfőnöke;

p) a HM híradó, informatikai és információvédelmi csoportfőnöke;

q) a HM logisztikai csoportfőnöke;

r) a HM egészségügyi csoportfőnöke;

s) a HM Védelmi Hivatal főigazgatója;

t) a HM Infrastrukturális Ügynökség vezérigazgatója;

u) a HM Közgazdasági és Pénzügyi Ügynökség vezérigazgatója;

v) a HM Fejlesztési és Logisztikai Ügynökség vezérigazgatója;

w) az MH Összhaderőnemi Parancsnokság parancsnoka;

x) az MH Központi Kiképző Bázis parancsnoka;

y) a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem főtitkára.

(4) A munkacsoport munkájában való részvételre a munkacsoport tagjai akadályoztatásuk esetére döntésre jogosult szakmai képviselőt jelölnek ki.

(5) A munkacsoport vezetőjének felkérése alapján a kidolgozó munkába külső szakértők, valamint a tárca alárendeltségébe tartozó szervezetekből további szakemberek is bevonhatóak.

5. § (1) A munkacsoport feladatai – a tartalékos rendszer fejlesztésére vonatkozó, jóváhagyott koncepció alapján – a következők:

a) a hadkiegészítés rendszerének önkéntes alapon szervezett komponense kialakítására vonatkozó javaslatok előkészítése (szervezeti struktúra, diszlokáció);

b) a fejlesztéshez kapcsolódóan a tartalékképesség erőforrásigényének előzetes felmérése;

c) a fejlesztést megalapozó szabályozók tervezeteinek előkészítése;

d) a más tárcákkal való együttműködéshez kapcsolódó előkészítő tevékenység ellátása;

e) az önkéntes tartalékos komponens fejlesztéséhez kapcsolódó munkáltatói ösztönző/kompenzációs rendszerre vonatkozó elgondolás kidolgozása;

f) az új tartalékos rendszer egyes elemei feltöltésének ütemezésére vonatkozó javaslat kidolgozása.

(2) Az (1) bekezdés szerinti feladatokat olyan ütemezéssel kell elvégezni, hogy az MH önkéntes védelmi tartaléka 2011. január 1-jén, az önkéntes műveleti tartaléka 2012. január 1-jén megkezdhesse működését.

(3) Az (1) bekezdés e) pontjában meghatározott feladatot olyan ütemezéssel kell elvégezni, hogy 2011. január 31-ig a rendszer felépítéséről, működéséről, illetve esetleges bővítéséről, további fejlesztési irányairól elgondolás készüljön, amelyet a munkacsoport vezetője hagy jóvá.

(4) A (3) bekezdésben meghatározott – jóváhagyott – elgondolást a munkáltatói érdekképviseletekkel történt egyeztetést követően a honvédelmi miniszter elé kell terjeszteni, olyan ütemezéssel, hogy a szükséges tárcán belüli jogalkotási feladatok 2011. március 31-ig lezáruljanak.

(5) A munkacsoport által kidolgozott javaslatokat a HM parlamenti államtitkára terjeszti fel a honvédelmi miniszter részére.

6. § (1) Az MH önkéntes védelmi tartaléka 2011. január 1-jei kezdő időponttal történő működtetéséhez az alábbi feladatokat kell elvégezni:

a) az MH önkéntes védelmi tartalék kialakításához és 2011. évi működtetéséhez kapcsolódó erőforrásigények és várható költségek meghatározása, illetve a szükséges költségvetési előirányzat-keretek biztosítása;

Felelős: a HM gazdasági tervezési főosztályvezetője

b) a tartalékos rendszer bevezetéséhez kapcsolódó kommunikációs terv elkészítése;

Felelős: a HM Sajtóiroda vezetője

c) a védelmi tartalékállomány tagjaival kötendő szerződés tartalmi elemeinek meghatározása, a védelmi tartalék katonai eskütételéhez kapcsolódó feladatok meghatározása, valamint a Magyar Honvédség tartalékos rendszere önkéntes komponensének kapcsolattartása és információáramlása biztosítására szolgáló alrendszer nyomtatott és elektronikus felépítésére vonatkozó követelmények és szabályozás kidolgozása, figyelemmel a Magyar Honvédség önkéntes tartalékos rendszere informatikai alrendszerének létrehozásával kapcsolatos feladatokról szóló 60/2010. (V. 20.) HM utasítás rendelkezéseire;

Felelős: a HVK személyzeti csoportfőnöke

d) a védelmi tartalék állományával szemben támasztott általános katonai és szakmai követelmények, valamint a védelmi tartalékállomány kiképzésére vonatkozó követelmények és az állomány felkészítése ütemezésének meghatározása;

Felelős: a HVK hadműveleti csoportfőnöke

e) az önkéntes védelmi tartalékállomány részére szükséges felszerelések meghatározása, illetve a meghatározott felszerelés és fegyverzet ellátásával kapcsolatos feladatok koordinálása;

Felelős: a HVK logisztikai csoportfőnök

f) a védelmi tartalékállománnyal szemben támasztott egészségügyi alkalmassági követelmények meghatározása;

Felelős: a HVK egészségügyi csoportfőnöke

g) a tartalékosok járandóságaira vonatkozó szabályok kidolgozása;

Felelős: a HM Közgazdasági és Pénzügyi Ügynökség vezérigazgatója

h) a védelmi tartalék részére szükséges, a központi készletből nem biztosítható felszerelések beszerzése;

Felelős: a HM Fejlesztési és Logisztikai Ügynökség vezérigazgatója

i) védelmi tartalék elhelyezésével kapcsolatos javaslatok kidolgozása, az elhelyezési feltételek biztosítása, valamint a szükséges beszerzések lefolytatása;

Felelős: a HM Infrastrukturális Ügynökség vezérigazgatója

j) a védelmi tartalék részére szükséges, központi készletben rendelkezésre álló felszerelések biztosítása.

Felelős: az MH Összhaderőnemi Parancsnokság parancsnoka

(2) Az (1) bekezdés feladatai ellátásának koordinálását a HVK törzsigazgatója végzi.

(3) Az (1) bekezdésben kijelölt felelősök feladataikat olyan ütemezéssel végezzék, hogy a HVK törzsigazgatója a kidolgozott javaslatokat a Honvéd Vezérkar főnöke, a közigazgatási államtitkár és a parlamenti államtitkár útján 2010. november 8-ig a honvédelmi miniszter elé terjeszthesse.

7. § A Honvéd Vezérkar főnöke a honvédelmi miniszter által elfogadott, az őrzés-védelem átalakítására vonatkozó koncepció alapján intézkedik annak előkészítésére, hogy 2011. január 1-jétől a tárca hatáskörébe tartozó őrzés-védelmi feladatok önkéntes védelmi tartalékos állománnyal kerüljenek megvalósításra.

8. § (1) Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba, és 2012. március 15-én hatályát veszti.

(2) Jelen utasítás hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti az önkéntes tartalékos rendszer működési tapasztalatainak vizsgálatáról szóló 23/2008. (HK 7.) HM utasítás, valamint az önkéntes tartalékos rendszer fejlesztéséhez kapcsolódó feladatokról szóló 22/2009. (III. 27.) HM utasítás.

1

Az utasítás a 8. § (1) bekezdése alapján hatályát vesztette 2012. március 15. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére